Logos Multilingual Portal

Select Language

a â b c d e f g h i l m n o p r s t u w y

y bobloedd frodorol yw gwarchodfa foesol y ddynoliaeth
Evo Morales
y bod dynol yw'r Ddaear sydd yn cerdded
Atahualpa Yupanqui
y buddugwyr sy'n penderfynu beth oedd yn droseddau rhyfel
Garry Wills
y bwyd mwyaf peryglus yw cacen briodas
James Thurber
y cam chwyldroadol cyntaf yw galw pethau wrth eu henwau priodol
Rosa Luxemburg
y cam cyntaf, a'r pwysicaf, tuag at wybodaeth yw cydgariad rhwng disgybl ac athro
Desiderius Erasmus von Rotterdam
y cariad yma sydd gen i at lyfrau sydd wedi fy ngwneud yn wirionyn clyfra'r byd
Louise Brooks
y collwr siriol yw'r enillydd
Elbert Hubbard
y cwbl a chwenychaf yw bod heb chwantau
Anónimo
y cwbl a ddywedwn yw bod dau fath o feddwl barddonol: y naill yn dda i greu chwedlau, a'r llall yn dueddol o'u credu
Galileo Galilei
y cwbl sydd angen iddi ei wneud yw gweiddi'r gwirionedd yn wyneb pawb. Ni fydd neb yn ei gredu a bydd pawb yn meddwl ei bod yn wallgof!
Luigi Pirandello
y cwbl sydd arnat ti ei eisiau yw anwybodaeth a hyder; mae llwyddiant yn siŵr o ddilyn
Mark Twain
y cwbl 'rydyn ni'n ei ddweud yw: rhowch gyfle i heddwch
John Lennon
y cyfnod pan fo pesimistiaeth yn ymledu fwyaf yw tuag un ar hugain oed, pan geisir gyntaf droi breuddwydion yn realiti
Heywood Broun
y cyntaf o'r colledion, pan ddaw rhyfel, yw'r gwirionedd
Hiram Warren Johnson
y ddadl orau yn erbyn democratiaeth yw sgwrs bum munud â'r pleidleisiwr cyffredin
Winston Churchill
y Democratiaid yw’r blaid sy’n dweud y bydd y llywodraeth yn eich gwneud yn gallach, yn dalach ac yn gyfoethocach, ac a fydd yn cael gwared â chrancwellt oddi ar eich lawnt. Y Gweriniaethwyr yw’r blaid sy’n dweud nad yw’r llywodraeth yn gweithio, a chânt eu hethol a phrofi hynny
P.J. O'Rourke
y dewr yn unig a fedr faddau. Ni fedr llwfrgi byth: nid yw yn ei natur
Laurence Sterne
y diwylliedig yn unig sy'n hoffi dysgu; gwell gan yr anwybodus roi gwersi
Edouard Le Berquier
y dyddiau hyn y mae gennym bob dim yn gyffredin ag America, ar wahân i'r iaith, wrth gwrs
Oscar Wilde
y dyddiau hyn, mae'n wir ddychrynllyd y ffordd mae pobl, y tu ôl i gefn dyn, yn dweud pethau sydd yn hollol wir
Oscar Wilde
y dyfodol yw'r unig fath o eiddo y mae'r meistri yn ei adael o'u bodd i'r caethion
Albert Camus
y dyn cyfoethocaf yw'r un â'r pleserau rhataf
Henry David Thoreau
y dyn sydd wedi ei wisgo'n dda yw'r un na sylwch ar ei ddillad
William Somerset Maugham
y dynion sy'n gwybod orau sut i gyd-fynd â merched yw'r union rai sy'n gwybod sut i fyw hebddynt
Charles Baudelaire
y fam yw calon farw'r teulu, yn gwario enillion y tad ar nwyddau traul er mwyn gwella'r amgylchfyd y mae'n bwyta, yn cysgu ac yn gwylio'r teledu ynddo
Germaine Greer
y farchnad stoc yw'r man y caiff y gwirion eu gwahanu oddi wrth eu harian
Paul Samuelson
y Fatican yw'r grym mwyaf adweithiol yn yr Eidal. Yn ôl yr Eglwys, rhai gorthrymus yw'r llywodraethau sy'n tresmasu ar ei hawliau, a rhai o'r nef yw'r rhai, fel ffasgaeth, sy'n ychwanegu atynt
Antonio Gramsci
y ffordd orau i beri i bobl ddod yn fwy cyfrifol yw drwy roi cyfrifoldeb iddynt
Kenneth Blanchard
y ffordd orau i ddyn ei dwyllo ei hun yw drwy gredu ei fod yn fwy cyfrwys nag eraill
François de La Rochefoucauld
y ffordd orau i ddysgu sut i wneud ffilm yw drwy wneud un
Stanley Kubrick
y ffordd orau i fod yn fwy rhydd yw drwy roi mwy o ryddid i eraill
Carlo Dossi
y garwriaeth ddelfrydol yw un sy'n mynd rhagddi yn gyfan gwbl drwy'r post
George Bernard Shaw
y geiriadur yw'r peth mwyaf democrataidd yn y byd. Dyna'r unig eiddo sydd gennym yn gyffredin
Bernard Pivot
y geiriau harddaf yn Saesneg yw 'siec yn amgaeedig'
Dorothy Parker
y geiriau hynaf a byrraf, 'ie' a nage', yw'r rhai sy'n gofyn y meddwl mwyaf
Pythagoras
y gobaith am fudrelw yw dechrau’r golled
Democritus
y gosb am drosedd yw bod wedi ei gyflawni; rhywbeth diangen yw'r gosb a ychwanegir gan y gyfraith
Anatole France
y grefydd fyd-eang, i'r rhan fwyaf o homo sapiens, yw pêl-droed
George Steiner
y gwaethaf am fod yn brydlon yw nad oes neb yno i ddiolch ichi
Franklin P. Jones
y gwaethaf gyda chyfalafiaeth yw bod cyfalafwyr bron bob amser yn dda yn yr hyn a wnânt o fewn eu cwmni, ond eu bod y tu allan iddo, yn aml, yn hurtod diflas ac anniddorol, ac weithiau yn waeth byth
Indro Montanelli
y gwaethaf gyda jôcs gwleidyddol yw eu bod yn cael eu hethol
Anonymous
y gwahaniaeth mawr rhwng rhyw am arian a rhyw am ddim yw bod rhyw am ddim yn costio llai
Brendan Francis
y gwahaniaeth rhwng democratiaeth ac unbennaeth yw eich bod yn pleidleisio yn gyntaf mewn democratiaeth ac wedyn yn ufuddhau i orchmynion; mewn unbennaeth nid oes angen gwastraffu eich amser yn pleidleisio
Charles Bukowski
y gwallgofddyn yw hwnnw sydd wedi colli pob dim ond ei bwyll
Gilbert Keith Chesterton
y gwirionedd yw'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennym. Byddwn yn gynnil ag ef
Mark Twain
y gwrthwyneb i bobl wareiddiedig yw pobl greadigol
Albert Camus
y gwrthwynebir yn llwyr i wraig wamal yw gwraig rydd
Simone de Beauvoir
y gwydroad mwyaf cyffrous mewn bywyd: y rheidrwydd i gyflawni rhywbeth mewn llai o amser nag y dylid ei roi i'w wneud mewn gwirionedd
Ernest Hemingway
y gyfrinach anhawsaf i ddyn ei chadw yw ei farn amdano ef ei hun
Marcel Pagnol
y llyfr pwysiacaf i gomiwnydd fel fi yw'r Beibl
Nichi Vendola
y mae rhai'n eu hystyried eu hunain yn berffaith, am nad ydynt yn gofyn cymaint ganddynt hwy eu hunain
Hermann Hesse
y maffia cyntaf i ymladd ag ef yw'r un y tu mewn i bob un ohonom. Ni yw'r maffia
Rita Atria
y maffia yw'r enghraifft orau o gyfalafiaeth sydd gennym
Marlon Brando
y meirwon yn unig a wêl ddiwedd rhyfel
Plato
y meirwon yn unig sydd â'r hawl i faddau, ac nid gan y byw y mae'r hawl i anghofio
Chaim Herzog
y natur dynol: yr hyn sy'n peri i ddyn regi ar rywun ar draed pan fo'n gyrru, ac i regi ar y gyrrwr pan fo'n cerdded
Oren Arnold
y nod yw ymadael
Giuseppe Ungaretti
y pellter rhwng un moleciwl ac un arall yw'r pellter rhwng y sêr
Carlo Dossi
y pennaf rhwystr rhag deall gwaith celf yw'r ymdrech i'w ddeall
Bruno Munari
y peth braf am safonau yw bod cynifer i ddewis o'u plith
Andrew S. Tanenbaum
y peth cyntaf y dylai menyw ei wneud, pan fydd eisiau gŵr arni, yw dechrau rhedeg
Molière
y peth dyfnaf mewn dyn yw ei groen
Paul Valéry
y peth gorau am anghofrwydd yw cofio
José Hierro
y peth gorau am y dyfodol yw ei fod yn dod un dydd ar y tro
Abraham Lincoln
y peth gwaethaf a all ddigwydd i athrylith yw cael ei ddeall
Ennio Flaiano
y peth gwaethaf gyda'r wlad hon yw bod gormod o wleidyddion sy'n credu, gydag argyhoeddiad sy'n seiliedig ar brofiad, fod modd twyllo pawb ar hyd yr amser
Franklin Pierce Adams
y peth pwysicaf wrth gyfathrebu yw clywed yr hyn na ddywedir mohono
Peter Drucker
y pethau a wyddom orau yw'r pethau na chawsom eu dysgu
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
y prif bechod yw'r pechod o gael eich geni
Samuel Beckett
y prif berygl mewn bywyd yw bod yn orofalus
Alfred Adler
y pris a delir am ddilyn unrhyw broffesiwn neu alwedigaeth yw adnabod ei ochr hyll yn drylwyr
James Baldwin
y pruddglwyf yw'r dedwyddwch o fod yn drist
Victor Hugo
y raddfa uchaf o arwriaeth y gall unigolyn ei chyrraedd, ac y gall pobl ei chyrraedd hefyd, yw gwybod sut i wynebu gwawd
Miguel de Unamuno
y rhagymadrodd yw'r rhan bwysicaf o lyfr. Mae hyd yn oed y beirniaid yn ei ddarllen
Philip Guedalla
y rhai sy'n siarad ychydig yw'r rhai gorau
William Shakespeare
y rhan fwyaf geirwir mewn newyddiadur yw'r hysbysebion
Thomas Jefferson
y rhan orau o'r ffuglen mewn llawer o nofelau yw'r rhybudd mai cwbl ddychmygol yw'r cymeriadau
Franklin Pierce Adams
y sawl na ofyn ddim, a ddisgwyl bopeth
Jean Rostand
y sawl nad yw'n disgwyl dim yw'r unig un sy'n wirioneddol rydd
Andrew Young
y sawl nad yw'n dyheu am rinwedd yw'r unig un heb rinwedd
Leon Battista Alberti
y tafod yw ysgrifbin y meddwl
Miguel de Cervantes
y teclyn sylfaenol er mwyn trin realiti yw trin geiriau
Philip K. Dick
y teledu yw'r unig ddracht cysgu a gymerir drwy'r llygaid
Vittorio De Sica
y tri pheth y byddaf bob amser yn eu hanghofio yw enwau, wynebau, ac ni allaf gofio'r trydydd
Italo Svevo
y tu mewn i bob sinig, mae delfrydwr siomedig
George Carlin
y tu mewn imi dygaf faich trwm: pwysau'r cyfoeth na roddais i eraill
Rabindranath Tagore
y twyll olaf yw credu bod dyn yn rhydd rhag pob twyll
Maurice Chapelan
y tywysog yw prif was ei wladwriaeth
Friedrich der Große
y wobr am waith a wnaed yn dda yw'r cyfle i wneud rhagor
Jonas Edward Salk
ychydig iawn o bethau sy'n digwydd ar yr amser iawn, ac nid yw'r gweddill yn digwydd o gwbl: bydd yr hanesydd cydwybodol yn cywiro'r diffygion hyn
Herodotus
ychydig sydd mor ddigyfnewid ag ymlyniad grwpiau gwleidyddol wrth y syniadau a'u galluogodd i ennill grym
John Kenneth Galbraith
ychydig sy'n ein gweld fel yr ydym, ond mae pawb yn gweld yr hyn a geisiwn fod
Niccolò Machiavelli
ychydig ’rwyf yn ei chwennych, ac ychydig y chwenychaf yr ychydig yr wyf yn ei chwennych
San Francesco d'Assisi
ydych chi am i lawer o bobl ddod i'ch helpu? Ceisiwch wneud fel na fydd angen hynny
Alessandro Manzoni
ydych chi'n credu, felly, mai Catholig yw ein Duw annwyl
Georg Christoph Lichtenberg
ydyn, 'rydyn ni deigwaith yn gyfoethocach na'n neiniau a'n teidiau; ond a ydyn ni deirgwaith yn hapusach?
Tony Blair
ym mhob dim dim, ni ddysgwn ond gan y sawl a garwn
Johann Peter Eckermann
ym mhob gwlad, ac ym mhob oes, mae’r offeiriad wedi bod yn elyniaethus i Ryddid
Thomas Jefferson
ym mhob oes, mae rhagrithwyr, a elwir yn offeiriad, wedi rhoi coronau ar ben lladron, a elwir yn frenhinoedd
Rober Green Ingersoll
yma ni pherchir hyd yn oed deddf 'trechaf treisied'
Nicanor Parra
yma y gorwedd fy ngwraig; yma gorwedded hi. Bellach mae hi'n gorffwys, ac felly yr wyf i
John Dryden
yma y mae dyn rhydd yn byw. Ni wna neb ei wasanaethu
Albert Camus
ymchwil sylfaenol yw'r hyn a wnaf pan na wn beth a wnaf
Wernher von Braun
ymddangosais gerbron y Forwyn Fair
Carmelo Bene
ymddengys fod yr Unol Daleithiau wedi ei thynghedu gan Ragluniaeth i boeni America â dioddefaint yn enw democratiaeth
Simon Bolivar
ymdwyllo a wna'r sawl sy'n defnyddio gramadeg i ymladd yn erbyn arfer
Michel de Montaigne
ymfalchïo mewn dysg yw'r anwybodaeth fwyaf
Jeremy Taylor
ymgymhelliadau isel sy'n rheoli ein bywydau, yn union fel 50,000 o flynyddoedd yn ôl
Rita Levi Montalcini
ymhlith yr eiddo sydd fwyaf gwerthfawr imi mae geiriau nad wyf erioed wedi eu llefaru
Orson Rega Card
ymlaen yr awn, wedi ein dallu gan y crefyddau plentynnaidd a gwallgof a ddyfeisiwyd gan ein cyndadau rhag braw'r anhysbys mawr
Guy de Maupassant
ymwybyddiaeth ddiwylliannol o’n caethiwed brau a chynhenid i’r ‘ddaear fyw’ yw’r arf pwysicaf i hyrwyddo cyfiawnder, cynaladwyedd ac economi newydd
Vandana Shiva
yn aml byddai cywilydd arnom rhag ein gweithredoedd llawn bwriadau da, pe gallai eraill weld beth a oedd yn eu cymell
François de La Rochefoucauld
yn aml gwnawn dda fel y gallwn wneud drwg wedyn, heb gael ein cosbi
François de La Rochefoucauld
yn aml iawn, nid yw deallusrwydd merched hardd yn gymesur â'u harddwch
Guy de Maupassant
yn aml, cadw dyn rhag gwella a wna anelu at berffeithrwydd
George F. Will
yn aml, gadewir llonydd i'r sawl sy'n cynnau'r tân, a chosbir yr un sy'n seinio'r larwm
Nicolas de Chamfort
yn aml, gwir fywyd dyn yw'r bywyd nad yw'n ei fyw
Oscar Wilde
yn aml, mae mwy o werth mewn tanio matshen nag mewn melltithio'r tywyllwch
Eleanor Roosevelt
yn aml, po anhawsaf fo i glywed gwirionedd, mwyaf gwerthfawr yw ei ddweud
André Gide
yn aml, yr unig beth sy'n sefyll rhwng dyn a'r hyn y mae am ei gael allan o fywyd yw'r ewyllys i roi cynnig arno a'r ffydd i gredu bod modd ei gael
Richard M. DeVos
yn anad dim, rhoi cychwyn i rym ac i gleientiaeth a wna pleidiau gwleidyddol heddiw
Enrico Berlinguer
yn anystyriol ac yn greulon, gan griw rhyngwladol o hapfuddsoddwyr yn cyfnewid arian, crëwyd byd anghyfartal, truenus a brawychus. Rhaid rhoi terfyn ar eu goruchafiaeth, heb oedi dim
Jean Ziegler
yn araf deg y bydd pobl yn adweithio - gan amlaf, bydd sawl cenhedlaeth yn mynd heibio cyn iddynt ddeall
Stanislaw Jerzy Lec
yn ei ryddid y gorwedd hanfod mathemateg
Georg Cantor
yn ffodus, mae Bush wedi dod i amddiffyn democratiaeth
Anónimo
yn fwy nag ar unrhyw adeg arall yn ei hanes, mae'r ddynol-ryw yn wynebu croesffordd. Mae'r naill ffordd yn arwain i anobaith llwyr. Y llall i lwyr ddifodiant. Gweddïwn ein bod yn ddigon doeth i ddewis yr un iawn
Woody Allen
yn fwyfwy, daw cewri’r rhyngrwyd yn unig ganolwyr rhwng cynhyrchwyr a defnyddwyr
Antonello Soro
yn fy marn i, mae sefydliadau bancio yn peryglu ein rhyddid yn fwy na byddinoedd parhaol. Os bydd pobl America byth yn gadael i fanciau preifat reoli rhyddhau eu harian cyfredol, yn gyntaf drwy chwyddiant, ac yna drwy ddatchwyddiant, bydd y banciau, a'r corfforaethau a dyf o amgylch y banciau, yn amddifadu'r bobl o bob eiddo, hyd nes bod eu plant yn deffro'n ddigartref ar y cyfandir a oresgynnwyd gan eu tadau
Thomas Jefferson
yn fy marn i, tra bo digon, drwg na ellir ei dderbyn yw tlodi
Robert Francis Kennedy
yn fynych iawn, er mwyn bod yn dda, rhaid inni beidio â bod yn onest
Jacinto Benavente y Martínez
yn f'amser i, ’doedd dim gwerthwyr gorau, a ’doedden ni ddim yn gallu ein puteinio ein hunain. ’Doedd ’na neb am dalu amdanon ni
Jorge Luis Borges
yn gynt nag y disgwylir, agorir rhodfeydd mawrion a bydd pobl rydd yn mynd heibio er mwyn adeiladu gwell dyfodol
Salvador Allende
yn gyntaf peth, mae angen i wladweinydd fod yn ddiflas. Nid yw hyn wastad yn hawdd
Dean Acheson
yn gyntaf, bydd yn rhydd - wedyn, gofyn am ryddid
Fernando Pessoa
yn hytrach na chariad, nag arian, na bri, rho imi'r gwirionedd
Henry David Thoreau
yn hytrach na diddymu'r cyfoethogion, rhaid inni ddiddymu'r tlodion
George Bernard Shaw
yn hytrach na rhoi allweddau'r ddinas i wleidydd, gallai fod yn well newid y cloeon
Doug Larson
yn llygad y gweledydd mae harddwch
Anonymous
yn ôl yr ystadegau ar iechyd meddwl, mae un o bob pedwar Americanwr yn dioddef gan ryw fath o salwch meddyliol. Meddyliwch am eich tri chyfaill gorau. Os ydyn nhw'n iawn, chi yw'r un
Rita Mae Brown
yn reddfol, mae'r Saeson yn hoffi unrhyw un sy'n ddidalent, ac sy'n wylaidd am hynny
James Agate
yn rhai o'r carwriaethau mwyaf yr wyf wedi gwybod amdanynt, dim ond un actor sydd, heb gymorth neb
Wilson Mizner
yn y byd hwn, dim ond un peth sydd na fydd byth yn twyllo: golwg pethau
Ugo Bernasconi
yn y byd hwn, dwy drasiedi yn unig sydd: y naill yw peidio â chael yr hyn a chenychir, a'r llall yw ei gael
Oscar Wilde
yn y byd hwn, nid yr hyn yr ymroddwn iddo, ond yr hyn y peidiwn â'i wneud, sy'n ein gwneud yn gyfoethog
Henry Ward Beecher
yn y dyfodol bydd tafodieithoedd niferus, ni wn pa faint, ond pedair iaith yn unig a fydd: Sbaeneg, Saesneg, Arabeg a Tsieineeg
Camilo José Cela
yn y frwydr rhyngoch chi a'r byd, cefnogwch y byd
Frank Zappa
yn y gwersyll-garcharau arferem fyw o funud i funud, a rhaid oedd meddwl cyn lleied ag y gallem, am fod meddwl yn ysu egni dyn
Haïm-Vidal Sephiha
yn y gwneud y mae’r boddhad, nid yn y canlyniadau
James Dean
yn y pen draw, mae dau fath o ddynion yn y byd. Y rhai sydd yn aros gartref a'r rhai nad ydynt
Rudyard Kipling
yn y pen draw, nid erys ond dau neu dri o wirioneddau mawr, o egwyddorion sylfaenol. Y rheini yw'r rhai a ddysgaist gan dy fam yn blentyn
Enzo Biagi
yn y pen draw, nid geiriau ein gelynion a gofiwn, ond tawelwch ein cyfeillion
Martin Luther King
yn y pen draw, y berthynas rhwng pobl sy'n rhoi gwerth i fywyd dyn
Wilhelm von Humboldt
yn yr Eidal, nid ymladd dros brosiectau a wna'r rhan fwyaf o'r gwleidyddion, ond yn hytrach i amddiffyn eu buddiannau eu hunain
Indro Montanelli
yn yr Unol Daleithiau, bob blwyddyn, adeiledir mwy o garcharau nag o ysgolion a cholegau
Jesús Sepúlveda
yn yr ymennydd y digwydd pethau mawr y byd
Oscar Wilde
yn yr ysgol y dysgais bob dim nad wy'n ei wybod
Ennio Flaiano
yn ystod ei fywyd gall dyn newid ei wraig, ei farn wleidyddol neu ei grefydd, ond nid ei bêl-droed
Eduardo Galeano
ynfydrwydd dros dro yw syrthio mewn cariad
José Ortega y Gasset
yng nghanol y dryswch arhoswn gyda'n gilydd, yn hapus i fod gyda'n gilydd, yn siarad heb yngan yr un gair
Walt Whitman
yr agwedd bwyllog ar ddigywilydd-dra yw gwybod hyd ble y gellir mynd yn rhy bell
Jean Cocteau
yr allwedd i adeiladu archseren yw cadw ei geg ar gau. Gall datgelu artist i'r bobl olygu ei ddinistrio. Nid yw er lles i neb weld y gwirionedd
Bob Ezrin
yr awyr serennog uwch fy mhen, a'r gyfraith foesol oddi mewn imi
Immanuel Kant
yr eiliad y bydd dyn yn holi beth yw ystyr a gwerth bywyd, mae'n glaf
Sigmund Freud
yr etholiadau nesaf sy'n mynd â bryd y gwleidydd, ond ar genedlaethau'r dyfodol mae bryd y gwladweinydd
Otto von Bismarck
yr hil wen yw'r cancr yn hanes dyn. Yr hil wen, a hi yn unig - ei hideoleg a'i dyfeisiadau - sy'n difodi gwareiddiadau ymreolus ble bynnag y bo'n ymestyn, sydd wedi peri i ecoleg y blaned fod yn anghytbwys ac sydd bellach yn bygwth hyd yn oed bodolaeth bywyd ei hun
Susan Sontag
yr hyn a edmygaf fwyaf am America yw'r ffordd y bydd y rhieni'n ufuddhau i'w plant
King Edward VIII
yr hyn nad yw'n dda i'r haid, nid yw'n dda ychwaith i'r wenynen
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
yr hyn sy gennym yn gyffredin yw ein bod i gyd yn wahanol i'n gilydd
Anónimo
yr hyn sydd arnaf ei eisiau yw i bob dim fod yn grwn, fel petai heb ddechrau na diwedd yn ei ffurf, ac iddo, yn hytrach, gyfleu cyfanrwydd cytûn, yn debyg i fywyd
Vincent Van Gogh
yr hyn sydd wastad wedi troi'r wladwriaeth yn uffern ar y ddaear fu ymdrechion dyn i'w throi'n baradwys
Friedrich Hölderlin
yr hyn sy'n annifyr am gariad yw mai trosedd ydyw na ellir ei gyflawni heb gymorth cyd-droseddwr
Charles Baudelaire
yr hyn sy'n bod ar y byd yw bod y rhai dwl yn rhy sicr ohonynt eu hunain, a'r rhai deallus yn llawn amheuon
Bertrand Russell
yr hyn sy'n bwysig yw cryfder arddeliad dyn, nid yr hyn y mae'n ei arddel
Ezra Pound
yr hyn sy'n cyfrif yw'r hyn nad oes raid ei ddweud, nid yr hyn a ddywedir
Albert Camus
yr hyn sy'n fy mrawychu fwyaf yw gaeaf y cof
Juan José Arreola
yr hyn sy'n gwneud balchder pobl eraill yn annioddefol inni yw ei fod yn clwyfo ein balchder ein hunain
François de La Rochefoucauld
yr hyn sy'n gwneud dynion yn gymdeithasgar yw eu hanallu i oddef unigrwydd
Arthur Schopenhauer
yr hyn sy'n gwneud y byd hwn yn ofnadwy yw ein bod yn ymdrechu â'r un angerdd i fod yn hapus ac i gadw eraill rhag bod felly
Antoine de Rivarol
yr hyn y galwn 'gynnydd' arno yw cyfnewid un poendod am boendod arall
Henry Havelock Ellis
yr iâr yw ffordd wy o gynhyrchu wy arall
Samuel Butler
yr un erioed fu darganfod gwlad newydd, a'i goresgyn
Samuel Johnson
yr un sydd yn darparu'r mwyaf o drais yn y byd heddiw: fy llywodraeth fy hun
Martin Luther King
yr un sy'n defnyddio ei amser orau yw'r sawl nad yw'n rhoi sylw i'r hyn y mae ei gymydog yn ei wneud, yn ei ddweud, neu'n ei feddwl, gan ei bod yn well ganddo ganolbwyntio ar weithredu mewn modd addas a chyfiawn ei hun
Marcus Aurelius Antoninus
yr un sy'n gwneud fwyaf i hyrwyddo trais yn y byd heddiw yw llywodraeth yr Unol Daleithiau
Martin Luther King
yr un tarddiad sydd gennym i gyd: epil esblygiad y bydysawd a'r sêr ydym oll, ac felly'n wir frodyr a chwiorydd
Margherita Hack
yr un yw celfyddyd byw a chelfyddyd marw
Epicurus
yr unig adeg y torrwyd ar draws fy addysg oedd pan oeddwn yn yr ysgol
George Bernard Shaw
yr unig atebion defnyddiol yw'r rhai sy'n codi cwestiynau newydd
Vittorio Foa
yr unig beth o bwys, pan fyddwn yn marw, yw'r gweddillion o gariad y byddwn wedi eu gadael ar ein hôl
Albert Schweitzer
yr unig beth sy'n cadw Duw rhag anfon dilyw arall yw bod y cyntaf wedi bod yn gwbl ddi-werth
Nicolas de Chamfort
yr unig beth y mae profiad yn ei ddysgu inni yw nad yw profiad yn dysgu dim inni
André Maurois
yr unig ddoethion yw'r rhai sy'n byw eu bywyd fel pe baent yn mynd i farw'r diwrnod hwnnw, neu'r awr honno
Francisco de Quevedo y Villegas
yr unig duedd mewn sinema fodern yw gwneud llawer o arian
Roman Polanski
yr unig ffordd i ddyn i amddiffyn ei ddiwylliant yw drwy ei roi mewn perygl
Paul Andreu
yr unig ffordd i gadw eraill rhag gwybod beth yw ein cyraeddiadau yw drwy beidio â mynd y tu hwnt iddynt
Giacomo Leopardi
yr unig ffordd i gadw'n iach yw drwy fwyta'r hyn nad oes arnat ei eisiau, drwy yfed yr hyn nad wyt ti'n ei hoffi, a thrwy wneud yr hyn y byddai'n well gennyt ti beidio â'i wneud
Mark Twain
yr unig ffordd i warchod eich unigedd yw drwy dramgwyddo pawb, gan ddechrau gyda’r rhai sy’n eich caru
Emil Cioran
yr unig ffordd y dylai gohebydd edrych ar wleidydd yw edrych i lawr arno
Frank Kent
yr unig frwydr a gollir yw'r un y rhoir y gorau iddi
Madres de Plaza de Mayo
yr unig fuddugoliaethau a enillir wrth ffoi yw'r rhai dros ferched
Napoleon Bonaparte
yr unig genhadaeth sydd gan y dosbarth gweithiol yw bod yn siampl dda
Oscar Wilde
yr unig lawenydd yn y byd hwn yw dechrau. Mae byw yn braf gan fod pob ennyd mewn bywyd wastad yn ddechreuad
Cesare Pavese
yr unig lygaid hardd yw'r rhai sy'n edrych arnoch yn dyner
Coco Chanel
yr unig rai sy wastad yn dod yn ôl o rywle yw'r rhai nad ydynt erioed wedi mynd i unman
Antonio Machado
yr unig unben a dderbyniaf yn y byd hwn yw'r 'llef ddistaw fain' oddi mewn imi
Mohandas Karamchad Gandhi
yr unig wir gynnydd yw dysgu bod yn anghywir ar eich pen eich hun
Albert Camus
yr unig ystadegau y gellir ymddiried ynddynt yw'r rhai a ffugiwyd gennych chi'ch hun
Winston Churchill
yr ydym yr hyn a wnawn dro ar ôl tro
Aristotle
yr ydym yr hyn a wnawn i newid yr hyn ydym
Eduardo Galeano
yr ysbail biau'r buddugwr
Francis Scott Fitzgerald
yr ysbrydoliaeth newydd honno - hebddi, dim ond aralleirio mewn iaith arall yw cyfieithu
Fernando Pessoa
yr ysgol yw'r asiantiaeth hysbysebu sy'n gwneud ichi gredu bod arnoch chi angen y gymdeithas fel y mae
Ivan Illich
ysgol dda, ond un ddrud, yw ysgol profiad
Heinrich Heine
ysgol o debygolrwydd yw bywyd
Walter Bagehot
ysgrifennu yw’r unig alwedigaeth lle nad oes neb yn meddwl eich bod yn wirion os na enillwch arian
Jules Renard
ystyr chwilio yw bod â nod, ond ystyr darganfod yw bod yn rhydd, bod yn barod i dderbyn, bod heb nod
Hermann Hesse
ystyr darllen, hyd y gwelaf i, yw dwys ystyried
Vittorio Alfieri
ystyr gorffen yn ail yw bod y cyntaf i golli
Gilles Villeneuve
ystyriaf mai barbaraidd yw unrhyw drosedd yn erbyn dyn am ei fod perthyn i bobl, i iaith, i grefydd neu i ddosbarth cymdeithasol gwahanol
Ludoviko Zamenhof