Logos Multilingual Portal

Select Language

a â b c d e f g h i l m n o p r s t u w y

o anghenraid, mae unrhyw eiddo preifat o dan 'forgais cymdeithasol'
Giovanni Paolo II
o bob dim sydd y tu hwnt i'm rheolaeth, gwelaf y gwerth mwyaf mewn ymuno, yn gyfeillgar, â gwŷr sydd yn gwir garu'r gwirionedd
Baruch De Spinoza
o bob dim sy'n sicr, amheuaeth yw'r sicraf
Bertolt Brecht
o dan lywodraeth sydd yn carcharu mewn modd anghyfiawn, y lle i ddyn cyfiawn yw'r carchar hefyd
Henry David Thoreau
o fyw'n ddigon hir, gwelir pob buddugoliaeth yn troi'n fethiant
Simone de Beauvoir
o hir fyfyrio y deuir i ymateb yn ddigymell
Pablo Neruda
o na bai datgelu'r gwir mor rhwydd â dangos y gau
Marcus Tullius Cicero
o ran nifer y marwolaethau,wrth ochr gwneuthurwyr sigarennau, sefydliadau elusennol yw cwmnïoedd arfau
Silvio Garattini
o! peidiwch â defnyddio geiriau mawr. Maen nhw'n golygu cyn lleied
Oscar Wilde
oherwydd nid dyn ond y byd sydd wedi mynd yn annormal
Antonin Artaud
ond mae'r bydysawd yn ddiderfyn
Epicurus
ond nid dynion fyddent pe na baent yn drist. I farw y’u ganwyd. Marw sy’n eu gyrru i ymdrechu, i gofio ac i rag-weld
Cesare Pavese
ond oni welwch fod yr holl drafferth yn gorwedd yn y fan hon? Mewn geiriau, geiriau. Mae gan bob un ohonom fyd cyfan o bethau oddi mewn iddo. Mae gan bawb ohonom ei fyd arbennig ei hun. Sut, felly, y gallwn byth ddod i ddealltwriaeth os rhoddaf i, yn y geiriau a lefaraf, synnwyr a gwerth pethau fel yr wyf yn eu gweld, a chithau sy’n gwrando arnaf, o anghenraid, yn eu cyfieithu yn ôl y cysyniad o bethau sydd gan bawb oddi mewn iddo ei hun. ’Rydym yn meddwl ei bod yn deall ein gilydd, ond mewn gwirionedd nid ydym byth
Luigi Pirandello
onid dinistrio fy ngelynion a wnaf wrth eu gwneud yn ffrindiau?
Abraham Lincoln
on'd yw hi'n dy ddychryn di, byd o dwpsod heb ddim cof heblaw am gof eu cyfrifiaduron?
Harold Bloom
on'd yw'n eironig mai lle a adweinir fel y Tir Santaidd yw'r man lle y ceir y casineb ffyrnicaf a dyfnaf ar y ddaear?
Daniele Luttazzi
optimist yw'r diafol os cred y gall wneud pobl yn gasach
Karl Kraus
optimist yw'r sawl sydd yn credu bod gwraig wedi gorffen ei galwad ffôn dim ond am ei bod wedi dweud 'pob hwyl ’te'
Marcel Achard
optimist yw'r sawl sy'n credu na all pethau waethygu
Alessandro Morandotti
os bydd dau'n caru ei gilydd, ni all ddiweddu yn dda
Ernest Hemingway
os bydd dyn yn dweud y gwir, fydd dim rhaid iddo gofio dim byd
Mark Twain
os bydd gwraig wedi ei gwisgo'n ddi-raen, ei gwisg a gaiff y sylw, ond os bydd wedi ei gwisgo'n drwsiadus, hyhi a gaiff y sylw
Coco Chanel
os bydd gwraig yn ildio, dim ond am iddi ennill y gwna hynny
Aldo Cammarota
os bydd yn gas gennych rywun arall, yr hyn sy'n gas gennych yw rhywbeth ynddo ef sy'n rhan ohonoch chi
Hermann Hesse
os cerir yr hyn a wneir, ni fydd byth yn llafur
Confucio
os daw ysbrydoliaeth ataf, bydd yn fy nghael yn arlunio
Pablo Picasso
os dechruea dyn â sicrwydd, bydd yn gorffen ag amheuon, ond os bodlona ar ddechrau ag amheuon bydd yn gorffen â sicrwydd
Francis Bacon
os disgwyl cenedl fod yn anwybodus ac yn rhydd, disgwyl yr hyn erioed na fu a byth na fydd
Thomas Jefferson
os dônt amdanaf i yn y bore, dônt amdanat tithau liw nos
Angela Davis
os dymunwn roi terfyn ar wrthdaro ethnig, rhaid inni fuddsoddi llai mewn rhyfel a mwy mewn meithrin heddwch
Federico Mayor Zaragoza
os gafaeli yn y pwnc, daw'r geiriau i ddilyn
Marcus Porcius Cato
os gellir rhoi organau i achub bywyd claf, pam na ellir rhoi prodinau i achub bywydau'r rhai sy'n marw o newyn?
Anónimo
os gweli di fanciwr yn neidio allan o ffenestr, neidia ar ei ôl - dyna'r lle mae'r arian
Robespierre
os gwna'r Gweriniaethwyr beidio â dweud celwyddau am y Democratiaid, peidiwn ninnau â dweud y gwir amdanynt hwy
Adlai Stevenson
os gwnewch eich esbonio eich hun drwy roi enghraifft, ni fyddaf yn deall dim
Ennio Flaiano
os helpi di rywun mewn trafferth, gelli di fentro y bydd yn cofio ... y tro nesa' y bydd mewn trafferth
H.V. Prochnow
os na all meistr wneud heb ei gaethwas, p'un o'r ddau sy'n rhydd?
Albert Camus
os na ddisgwyli yr annisgwyl, ni wnei ei ddarganfod, ac yntau mor anodd ei ddal ac mor annhebygol
Heraclitus
os na fydd pris i'w dalu, nid oes gwerth ychwaith
Albert Einstein
os na ofali di, bydd y newyddiaduron yn peri iti gasáu'r bobl a ormesir a charu'r rhai sy'n eu gormesu
Malcom X
os nad ydych chi'n barod i fod yn anghywir, ni wnewch byth greu dim byd gwreiddiol
Ken Robinson
os nad ydych yn rhan o'r ateb, ’rydych yn rhan o'r gweddill
Steven Right
os nad ydym yn gwrthdaro â rheswm ni ddown byth i'r un casgliad
Albert Einstein
os nad yw dyn yn fodlon mentro dim dros ei syniadau, naill ai nid yw ei syniadau'n dda i ddim neu nid yw ef yn dda i ddim
Ezra Pound
os nad yw Israeliaid am gael eu cyhuddo o fod yn Natsïaid, ni ddylent ond rhoi'r gorau i ymddwyn fel Natsïaid
Norman G. Finkelstein
os nad yw pobl yn rhydd i fod yn llwgr, ni allant fod yn rhinweddol
Frank Meyer
os oes cymaint eisiau bod yn Arlywydd ar rywun fel y bydd yn treulio dwy flynedd yn gwneud trefniadau ac yn ymgyrchu i gyrraedd y nod hwnnw, nid oes modd ymddiried y swydd ynddo
David Broder
os oes gennych ddeng mil o reoliadau ’rydych yn dinistrio pob parch at y gyfraith
Winston Churchill
os oes gennyt ddawn, defnyddia hi ym mhob ffordd bosibl. Paid â'i chadw fel celc. Paid â'i rhannu fel cybydd. Gwaria hi yn hael, fel miliwnydd sydd â'i fryd ar fod heb yr un ddimai goch y delyn
Brendan Behan
os oes trais mewn pêl-droed, mae am mai ennill yn unig sy'n cyfrif yn yr Eidal heddiw
Arrigo Sacchi
os oes un ohonom, unrhyw un o’r ddynoliaeth, yn dioddef yn arw ar hyn o bryd, yn glaf neu’n newynog, y mae’n rhaid bod a wnelo hynny â ni oll, gan fod anwybyddu dioddefaint eraill wastad yn weithred dreisiol o’r mwyaf llwfr
Gino Strada
os oes ystyr yn y byd i ryddid, golyga'r hawl i ddweud wrth bobl yr hyn nad ydynt am ei glywed
George Orwell
os peidiwch â bod â gobaith, byddwch yn peidio â chael ofn
Lucius Annaeus Seneca
os rhowch yr argraff fod arnoch angen rhywbeth, ni chewch ddim byd. I wneud arian rhaid i ddyn roi'r argraff ei fod yn gyfoethog
Alexander Dumas
os siaradwch â dyn mewn iaith y mae’n ei deall, mae hynny’n mynd i’w ben. Os siaradwch ag ef yn ei iaith ei hun, mae hynny’n mynd i’w galon
Nelson Mandela
os tyngedfennydd ydych, beth a allwch ei wneud yn ei gylch?
Ann Edwards-Duff
os wyf wedi ysgrifennu llythyr mor hir, mae am na chefais ddigon o amser i gwtogi arno
Blaise Pascal
os wyt am ddod yn gyfoethog drwy ysgrifennu, ysgrifenna'r math o beth a ddarllenir gan bobl sy'n symud eu gwefusau wrth ddarllen iddynt eu hunain
Don Marquis
os wyt am ddysgu, dysga fel athro
Marcus Tullius Cicero
os wyt am gael blas ar dy rinweddau, pecha o bryd i'w gilydd
Ugo Ojetti
os wyt am gael cyfeillgarwch, addfwynder a barddoniaeth ar dy ffordd, cer â hwy gyda thi
Georges Duhamel
os wyt am gael henaint sy'n para am lawer o flynyddoedd, dechreua fod yn hen yn fuan
Marcus Porcius Cato
os wyt ti am beidio â gweld hurtyn, y peth cynta' i'w wneud yw torri dy ddrych
François Rabelais
os wyt ti'n mynd i ddweud y gwir wrth bobl, bydd yn ddigrif neu byddant yn dy ladd
Billy Wilder
os wyt ti'n ofni unigrwydd, paid â phriodi
Anton Chekhov
os wyt wedi bod yn hapus, 'dyw hi ddim yn cyfrif fel camgymeriad
Marilyn Monroe
os wyt yn siŵr dy fod yn deall pob dim sy'n digwydd, ’rwyt ti wedi drysu yn lân
Walter F. Mondale
os ydych am beri i Dduw chwerthin, soniwch wrtho am eich cynlluniau
Blaise Pascal
os ydych am gael gweledigaeth o'r dyfodol, dychmygwch esgid fawr yn curo ar wyneb dynol - am byth
George Orwell
os ydych am wneud rhywun yn hapus, yn hytrach na rhoi rhoddion iddo dylech ei amddifadu o'i chwantau
Lucius Annaeus Seneca
os ydych am wybod beth mae gwraig yn ei feddwl mewn gwirionedd, edrychwch arni; peidiwch â gwrando arni
Oscar Wilde
os ydych chi mor ddeallus, sut y daethoch i fod mor gyfoethog?
Anónimo
os ydym am i bethau newid, dylid meddiannu'r banciau a rhoi bom dan y teledu. Nid oes yr un ateb chwyldroadol arall
Luciano Bianciardi
os yw byw yn dda, mae breuddwydio yn well, a deffro sydd orau i gyd
Antonio Machado
os yw diwylliant wedi troi'n farsiandïaeth, nid oes ryfedd fod yr un peth wedi digwydd i bobl
Anonymous
os yw dy foesau'n dy wneud yn brudd, gelli di fentro bod rhywbeth o'i le arnynt
Robert Louis Stevenson
os yw dyn am symud y byd, rhaid iddo ei symud ei hun yn gyntaf
Socrates
os yw’r rhai llygredig yn unedig ac yn ffurfio grym, yna rhaid i bobl onest wneud yr un peth
Leo Tolstoy
os y'i cyflawnir yn enw Duw neu yn enw'r wlad, nid oes yr un trosedd, ni waeth pa mor ysgeler fo, na fydd pobl yn ei faddau
Tom Robbins
o'm rhan fy hun, 'rwyf wastad yn barod i ddysgu, er nad wyf bob amser yn hoffi cael fy nysgu
Winston Churchill
o'r blaen, yn fy storïau serch byddai edifeirwch yn dilyn; i mi, bellach, mae'n dod gyntaf
Ennio Flaiano
o'r holl wyriadau rhywiol, diweirdeb, efallai, yw'r rhyfeddaf
Remy de Gourmont
o'r ymennydd, ac o'r ymennydd yn unig, y cyfyd ein pleser, ein llawenydd, ein chwerthin a'n cellwair, yn ogystal â'n poen a'n gofid
Hippocrates