Logos Multilingual Portal

Select Language

a â b c d e f g h i l m n o p r s t u w y

na chwennych ddim, a thi fydd y cyfoethocaf yn y byd
Miguel de Cervantes
na fernwch lyfr byth yn ôl ei ffilm
J.W. Eagan
na wnaeth erioed yr un gelyn, ni wna gyfaill
Alfred Tennyson
nad yw pobl yn dysgu rhyw lawer gan wersi hanes yw'r bwysicaf o bob gwers hanes
Aldous Huxley
Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda
Anonymous
neb ond ffŵl a ddewisai ryfel yn lle heddwch - oherwydd mewn heddwch mae'r meibion yn claddu eu tadau, ac mewn rhyfel y tadau sy'n claddu eu meibion
Herodotus
newidia dynion eu teimladau a'u hymddygiad yr un mor gyflym â'u diddordebau
Arthur Schopenhauer
newidiwyd trefn y dolenni, ond daliai'r gadwyn yn gadwyn
Gianni Rodari
newyddiaduraeth yw cyhoeddi beth mae rhywun am inni beidio â'i wybod; propaganda yw'r gweddill
Horacio Verbitsky
ni all arian esgor ar arian
Tommaso d'Aquino
ni all dim byd da roi pleser inni os na wnawn ei rannu ag eraill
Lucius Annaeus Seneca
ni all Duw newid y gorffennol; dyna paham y mae'n rhaid iddo oddef bod haneswyr yn bod
Samuel Butler
ni all dyn fabwysiadu strategaeth carwr ond pan na fydd mewn cariad
Cesare Pavese
ni all dyn gael ei dwyllo ond ganddo ef ei hun
Ralph Waldo Emerson
ni all dyn reoli'r hyn sy'n digwydd iddo, ond gall reoli ei agwedd at yr hyn sy'n digwydd iddo
Brian Tracy
ni all geiriadur gwmpasu ond rhan fechan o dapestri anferthol iaith
Giacomo Leopardi
ni all neb beri ichi deimlo'n israddol heb ichi gydsynio
Eleanor Roosevelt
ni all neb ddringo ar dy gefn os nad yw wedi grymu
Martin Luther King
ni all neb, dros gyfnod go hir, ddangos un wyneb iddo ef ei hun ac un arall i'r dyrfa, heb iddo, yn y pen draw, fod mewn penbleth pa un yw'r gwir wyneb
Nathaniel Hawthorne
ni all neges e-bost fynegi teimlad deigryn
José Saramago
ni all sosialaeth gyrraedd ond ar feic
José Antonio Viera Gallo
ni all y camera ddweud celwydd, ond gall gefnogi anwiredd
Harold Evans
ni all y ddynoliaeth oddef llawer o realiti
Carl Jung
ni all y gymdeithas fod ond ar sail rhyw fath o gelwyddau cwrtais ac ar yr amod nad oes neb yn dweud yn union beth mae'n ei feddwl
Lin Yutang
ni all y naill ennill heb i'r llall golli
Lucius Annaeus Seneca
ni all y sawl na fu'n berchen ar gi wybod ystyr caru a chael ei garu
Arthur Schopenhauer
ni all yr un llywodraeth sefyll yn gadarn am amser maith heb fod gwrthblaid enbyd o gryf
Benjamin Disraeli
ni all yr un meddyg addo i glaf y caiff lwyr ymadfer, ond wrth gwrs y dylai pob meddyg fod yn gallu addo y caiff y claf ofal trylwyr
Patch Adams
ni all yr un wraig oddef gŵr sy'n hapchwarae, o leiaf os na fydd yn ennill yn gyson
Thomas Dewar
ni allaf fforddio gwastraffu f'amser yn gwneud arian
Alexander Agassiz
ni allaf fod â pharch mawr at gyfieithwyr, oherwydd pe bai barch felly gennyf, byddwn yn dechrau ysgrifennu mewn iaith amhersonol a di-liw, a heb ddim cymeriad o gwbl
Günter Grass
ni allaf fyw gyda rhywun na all fyw hebof
Nadine Gordimer
ni allaf newid y gorffennol, ond gallaf newid f'atgofion
Anónimo
ni allai disgrifiad anfarddonol o realiti byth fod yn gyflawn
John David Barrow
ni allwn fod yn fwy sensitif i bleser heb fod yn fwy sensitif i boen
Alan Watts
ni allwn wneud dim gwaeth neb na rhoi ein holl sylw iddo ef yn unig
Elias Canetti
ni chaiff esblygiad yr hil ddynol ei gyflawni yn y deng mil o flynyddoedd i anifeiliaid dof, ond yn y filiwn o flynyddoedd i anifeiliaid gwyllt, gan mai anifail gwyllt yw dyn ac y bydd dyn am byth
Charles Darwin
ni chawn ddim yn hyllach ei wedd na rheswm, pan na fydd o'n plaid
George Savile
ni chawn flas ar ein dyddiau ond pan wnawn ddianc rhag y rheidrwydd i fod â thynged
Emil Cioran
ni cheir hyd i unigrwydd, fe'i gwneir
Marguerite Duras
ni cheir hyd i'r gwirionedd ond oddi mewn i ni'n hunain; ni ellir cael hyd iddo ychwaith drwy ddefnyddio trais yn erbyn gelynion allanol
Mohandas Karamchad Gandhi
ni ches erioed ddiffyg traul o fwyta fy ngeiriau
Winston Churchill
ni chlyw neb ond yr hyn mae'n ei ddeall
Johann Wolfgang von Goethe
ni chlywn ond cwestiynau y gallwn eu hateb
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ni chredaf fod angen gormod o ddidwylledd yn y gymdeithas. Byddai hynny fel trawst haearn mewn tŷ o gardiau
William Somerset Maugham
ni chredwn ond yn yr hyn a welwn, felly oddi ar i'r teledu ddod credwn ym mhob dim
Dieter Hildebrandt
ni chreodd natur feistri na chaethweision; nid wyf innau am roi deddfau na'u derbyn
Denis Diderot
ni ddaw dyn i'w reoli ei hun ond drwy berswâd diffyg ymffrwyno. Mae'r puteindy'n amddiffyn y tŷ
Carlo Dossi
ni ddaw ennill byth â chywilydd i ran y rhai sy’n ennill, sut bynnag y byddant yn ennill
Niccolò Machiavelli
ni ddeillia sgwrs fuddiol ond oddi wrth feddyliau sydd wedi ymroi i gadarnhau eu penbleth eu hunain
Emil Cioran
ni ddylai neb fod yn berchen ar fwy o eiddo nag sydd ei angen er mwyn byw. Dylai'r gweddill, drwy deg, fod yn eiddo i'r wladwriaeth
Benjamin Franklin
ni ddylai'r sawl a chwenycho deithio tuag at y sêr chwilio am gymdeithion
Christian Friedrich Hebbel
ni ddylem ymddiried mewn unrhyw fenter sy'n gofyn gwisg newydd
Henry David Thoreau
ni ddymunaf brofi dim, ni ddymunaf ond dangos
Federico Fellini
ni ddywedir byth gynifer o gelwyddau ag o flaen etholiad, yn ystod rhyfel, ac ar ôl yr helfa
Otto von Bismarck
ni ddywedir dim na ddywedwyd o'r blaen
Terentius
ni ellir byth gael chwyldro er mwyn sefydlu democratiaeth. Rhaid cael democratiaeth er mwyn cael chwyldro
Gilbert Keith Chesterton
ni ellir creu ond â'r cof
Alphonse Karr
ni ellir dysgu dim i ddyn, dim ond ei helpu i'w gael ynddo ef ei hun
Galileo Galilei
ni ellir gwarchod ein rhyddid ond gan ryddid y wasg, ac o gyfyngu ar ryddid y wasg peryglir ein rhyddid
Thomas Jefferson
ni ellir llwyr fwynhau diogïa os nad oes gan ddyn ddigon o waith i'w wneud
Jerome K. Jerome
ni ellir ysgwyd llaw â dwrn caead
Indira Gandhi
ni enir gwraig, deuir yn wraig
Simone de Beauvoir
ni feddaf ar ddim mor llwyr â'r hyn yr wyf wedi ei roi i ffwrdd
Lucius Annaeus Seneca
ni fu erioed gymaint o fwlch rhwng y rhai sy'n gweithio a'r rhai sy'n gwneud arian heb weithio
Vandana Shiva
ni fu erioed ryfel da na heddwch gwael
Benjamin Franklin
ni fu i'r un athronydd newid arferion y stryd lle y mae'n byw
Voltaire
ni fu plant erioed yn barod iawn i wrando ar rai hŷn na hwy eu hunain, ond buont bob amser yn eu dynwared
James Baldwin
ni fuasit ti'n chwilio amdanaf, pe na bait ti eisoes wedi cael hyd imi
Blaise Pascal
ni fûm erioed yn awdur dim, gan imi bob amser ddal pethau a oedd yn yr awyr
Nicanor Parra
ni fydd byth ddau o bobl yn darllen yr un llyfr
Edmund Wilson
ni fydd dyn byth yn mynd mor bell â phan na ŵyr i ble mae'n mynd
Johann Wolfgang von Goethe
ni fydd ei rinweddau byth yn dweud wrthym pwy yw'r dyn, ond bydd ei wendidau, bob tro
Umberto Galimberti
ni fydd geiriau bob tro'n cyd-fynd â'r galon
Pietro Metastasio
ni fydd llywodraethau byth yn dysgu. Dim ond pobl sy'n dysgu
Milton Friedman
ni fydd newyddiadurwyr yn credu celwyddau gwleidyddion, ond maent yn eu hailadrodd - sy'n waeth byth!
Coluche
ni fydd pobl byth yn gwneud cam mor eithafol ac mor frwd â phan wnânt hynny oherwydd argyhoeddiad crefyddol
Blaise Pascal
ni fydd pobl yn defnyddio iaith lafar... ond i guddio eu meddwl
Voltaire
ni fydd pobl yn gadael iti fyw fel y mynni di, ond os byddi'n ddigon cryf, o leiaf na fydd yn rhaid iti fyw fel y mynnant hwy
Andrew H. Vachss
ni fydd y drwg a wnawn yn peri cymaint o gasineb ac o elyniaeth ag y bydd ein gweithredoedd da
François de La Rochefoucauld
ni fydd y dyn na ŵyr sut i fod yn ddig yn gwybod ychwaith sut i fod yn dda
Henry Ward Beecher
ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn nofio hyd nes eu bod yn medru
Hermann Hesse
ni fydd y sawl sy'n dal i weld harddwch yn heneiddio
Franz Kafka
ni fydd y Sbaeneg yn wir iaith diwylliant hyd nes y daw'n iaith ysgrifau gwyddonol
Angel Martín Municio
ni fydd yr awdur nad yw'n archwilio'r dyfnderoedd bob amser yn ymgadw rhag mynd o dan y don
Stanislaw Jerzy Lec
ni fydd yr un bluen eira byth yn syrthio yn y lle anghywir
Zen saying
ni fyddaf byth mor brysur â phan nad oes gennyf ddim i'w wneud
Publius Cornelius Scipio Africanus
ni fyddaf yn yfed alcohol. Nid oherwydd rhyw rinwedd, ond am fod diod sy'n well gen i, sef dŵr
Jorge Luis Borges
ni fyddai mwnci Americanaidd, wedi iddo feddwi ar frandi, byth yn cyffwrdd ag ef eto, ac felly mae’n llawer doethach na’r rhan fwyaf o bobl
Charles Darwin
ni fyddi byth yn hapus os deli i chwilio am beth sy’n creu hapusrwydd. Ni wnei byth fyw os byddi’n chwilio am ystyr bywyd
Albert Camus
ni fyddir yn ofni llygredigaeth mewn pobl, am ei bod yn eu caethiwo; ofnir rhinwedd, fodd bynnag, gan ei bod yn gwneud meistri ohonynt
Diego de Saavedra Fajardo
ni ofynnir i'r buddugwr wedyn, a oedd wedi dweud y gwir neu beidio. Wrth ddechrau rhyfel ac wrth ryfela, nid geirwiredd sy'n cyfrif ond trechu
Adolf Hitler
ni olyga credu mewn cynnydd gredu bod cynnydd wedi bod
Franz Kafka
ni pherchir hawliau dynol yng Nghiwba, ond yn Guantánamo
Anónimo
ni roddaf elusen. Nid wyf yn ddigon tlawd i hynny
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ni sylwir byth ar hyn a wnaethpwyd; dim ond yr hyn sydd i'w wneud o hyd a welir
Marie Curie
ni theimlaf ei bod yn rhaid credu mai bwriad yr un Duw ag a'n cynysgaeddodd â synnwyr, â rheswm ac â deallusrwydd, yw inni anghofio sut i'w defnyddio
Galileo Galilei
ni wastreffir cariad byth
Miguel de Cervantes
ni welaf yr un camgymeriad na allaswn fod wedi ei wneud fy hun
Johann Wolfgang von Goethe
ni welwn bethau fel y maent, ond fel yr ydym
Anaïs Nin
ni werthir y tir y mae pobl yn cerdded arno
Tashunka Witko
ni wn a yw Duw yn bod, ond os nad ydyw mae'n gwneud gwell argraff
Stefano Benni
ni wn ddim am lenyddiaeth gyfoes. Ers peth amser bellach, y Groegiaid yw 'r awduron sy'n gyfoes â mi
Jorge Luis Borges
ni wna natur ddim heb reswm
Aristotle
ni wna teithio ond gwneud man ein geni yn anwylach inni
Noel Clarasó Serrat
ni wnaf byth ysgrifennu f'enw ar lyfrau a brynaf; dim ond wedi eu darllen y gwnaf hynny, oherwydd y pryd hynny yn unig y gallaf ddweud mai fi biau hwy
Carlo Dossi
ni wnawn byth farw dros fy nghredoau, oherwydd gallwn fod yn anghywir
Bertrand Russell
ni wyddom beth sy'n digwydd inni - dyna beth sy'n digwydd inni
José Ortega y Gasset
ni wyddom gan bwy y darganfuwyd dŵr, ond ’rydym yn siŵr nad pysgodyn a wnaeth
John Culkin
ni wyddom yn fanwl ond pan na wyddom ond ychydig; gyda gwybodaeth y cynydda amheuaeth
Johann Wolfgang von Goethe
nid â moesoldeb yr ymdrinnir â gwleidyddiaeth, ond ni ellir ymdrin â hi hebddo
André Malraux
nid am ei saith rhyfeddod, nac am ei saith cant o ryfeddodau, y cerir dinas, ond am ei bod yn rhoi ateb i'th gwestiwn di
Italo Calvino
nid am yr hyn a ysgrifenna y mae dyn yr hyn ydyw, ond am yr hyn y mae wedi ei ddarllen
Jorge Luis Borges
nid anweddustra yw pornograffi; anweddustra yw y gallai rhywun farw o newyn
José Saramago
nid ar hap y penderfynir pwy yw ein ffrindiau, ond yn ôl ein hemosiynau cryfaf
Alberto Moravia
nid atebir byth gwestiynau nad ydynt yn eu hateb eu hunain pan godant
Franz Kafka
nid beth dŷn ni ddim yn ei wybod sy'n mynd â ni i drafferth, ond beth dŷn ni'n gwybod yn siŵr ond nad yw felly
Mark Twain
nid bod heb reolau yw ystyr anarchiaeth, ond bod heb reolwyr
Edward Abbey
nid bod heb ryfel yw heddwch, rhinwedd ydyw, cyflwr meddwl, tuedd i bleidio daioni, hyder a chyfiawnder
Baruch De Spinoza
nid bod heb wybodaeth yw gwir anwybodaeth, ond gwrthod gwybod
Karl Popper
nid bywyd a estynnir ond henaint
Anónimo
nid celfyddyd y posibl yw gwleidyddiaeth, ond yn hytrach, ddewis rhwng y trychinebus a'r annymunol
John Kenneth Galbraith
nid chwilio a wneir am y gorau mewn bywyd, ond cael hyd iddo
Anonymous
nid comiwnydd mohono' i - alla' i ddim fforddio bod
Ennio Flaiano
nid creadur â choesau neu â breichiau sydd yn ysbrydoli mawl ydyw gwraig hardd, ond rhywun sydd â’i phryd a’i gwedd yn gyfan gwbl mor hardd fel nad oes modd edmygu un rhan yn unig
Lucius Annaeus Seneca
nid cydwybod sy'n penderfynu bywyd, ond bywyd sy'n penderfynu cydwybod
Karl Marx
nid cyfieithiad yw cyfieithiad gwael
Anónimo
nid cyflwr o farwolaeth yw peidio â chyfathrebu, ond yn sicr, cyflwr felly yw methu â bod yn ddealledig bellach
Pier Paolo Pasolini
nid cyfoethogi dyn a wna cyfoeth, ond ei wneud yn brysur
Fernando de Rojas
nid da i ddyn gael pob dim y mae'n ei chwennych
Heraclitus
nid dall yw cariad, ond pellweledol; y prawf yw ei fod yn dechrau gweld y diffygion wrth iddynt raddol bellhau
Oscar Wilde
nid darllen llawer yw diwylliant, na gwybod llawer ychwaith; golyga brofi llawer
Fernando Pessoa
nid defnyddio ei ddeallusrwydd a wna’r sawl sy’n dadlau drwy apelio at awdurdod; ei gof a ddefnyddia
Leonardo da Vinci
nid derbyn anrhydeddau yw mawredd, ond eu haeddu
Aristotle
nid diffyg gwybodaeth sydd gennym, Yr hyn sydd ar goll yw’r dewrder i ddeall yr hyn a wyddom ac i dynnu casgliadau
Sven Lindqvist
nid diwrnod olaf y flwyddyn yw diwrnod olaf amser
Carlos Drummond de Andrade
nid drwy eiriau yn unig y bydd fyw dyn, er ei bod yn wir ei bod yn rhaid iddo eu bwyta ambell dro
Adlai Stevenson
nid drwy ofyn iddo y mae dysgu beth yw gwir fwriad dyn
Marcel Proust
nid dyddiau a gofiwn, ond eiliadau
Cesare Pavese
nid dyneiddio rhyfel yw'r pwynt, ond ei ddiddymu
Albert Einstein
nid edrych neb yn y geiriadur cyn siarad
Anónimo
nid er mwyn ein hanghofio ein hunian a’n bywydau beunyddiol y dylem ddarllen, ond i’r gwrthwyneb, er mwyn cael gafael dynnach, fyw ymwybodol ac aeddfetach, ar ein bywydau
Hermann Hesse
nid er rhoi gwybodaeth i'r darllenydd yr ysgrifennir memorandwm, ond er amddiffyn yr ysgrifennwr
Dean Acheson
nid ffolinebau fy ieuenctid sy'n ofid imi, ond methu bod yn ffôl o hyd
Pierre Benoit
nid gan academyddion mewn prifysgolion ac yn y blaen y caiff geiriau eu bathu, ond gan y dyn yn y stryd. Mae geiriadurwyr wastad yn eu cydnabod yn rhy hwyr, ac yn eu balmeiddio yn nhrefn yr wyddor, yn aml wedi iddynt golli eu hystyr gwreiddiol
Gabriel García Márquez
nid gan ei synhwyrau y twyllir dyn, ond gan ei farn
Johann Wolfgang von Goethe
nid geiriau'r bobl dreisiol a ofnwn, ond mudandod y rhai onest
Martin Luther King
nid gorchudd am y meddwl yw iaith, ond y meddwl ei hun
Miguel de Unamuno
nid gwaith arbenigwr yw bod yn gywirach nag eraill, ond bod yn anghywir am resymau mwy soffistigedig
David Butler
nid gwarth o beth yw hi fod rhai bancwyr wedi mynd i'r carchar; yr hyn sy'n waradwydd yw bod y lleill i gyd yn rhydd
Honoré de Balzac
nid gwir Eglwys Crist yw eglwys na chiaff ei herlid, ond sydd yn mwynhau breintiau a chynhaliaeth gan y dosbarth canol
Oscar Romero
nid gwneud llawer sy'n cyfrif, ond gwneud pob dim â llawer o gariad
Madre Teresa di Calcutta
nid gwobr gan y farchnad am yr hyn a gyflawnwyd yw cyflog prif weithredwr corfforaeth fawr. Yn aml, ceir ei fod yn fodd iddo ef i ddangos mor hoff ydyw ohono ei hun
John Kenneth Galbraith
nid gwybod p'un ai mawr ynteu bach wyf i yw fy mhryder, ond gwybod a wyf yn cynyddu gyda phob dydd a â heibio
Eduardo Chillida
nid haelioni calon yw rhoi asgwrn i'r ci. Haelioni felly yw rhannu'r asgwrn â'r ci pan fyddwch chi'r un mor llwglyd ag ef
Jack London
nid heddychwr yn unig ydwyf, ond heddychwr milwriaethus. ’Rwyf yn fodlon ymladd dros heddwch
Albert Einstein
nid hunanoldeb yw byw fel y mynnwch, ond gofyn i eraill fyw fel y mynnwch
Oscar Wilde
nid hysbysu'r darllenydd mae'r wasg am ei wneud, ond ei ddarbwyllo ei fod yn cael ei hysbysu
Nicolás Gómez Dávila
nid iddo ef ei hun y bydd dyn yn plannu coeden, ond i'r oesoedd i ddod
Alexander Smith
nid llawenydd bellach yw atgof o lawenydd; poen o hyd yw atgof o boen
Lord Byron
nid marw ei hun sydd chwerwaf, ond chwennych marw a methu hyd yn oed â chael y fendith honno
Sophocles
nid marw yw colled fwyaf bywyd. Y golled fwyaf yw'r hyn sy'n marw y tu mewn inni tra byddwn fyw
Francis Bacon
nid mater tyngedfennol bwysig yw pêl-droed; mae’n llawer pwysicach na hynny
Bill Shankly
nid mewn cael hyd i wledydd newydd y mae'r gwir ddarganfod wrth deithio, ond mewn gweld â llygaid newydd
Marcel Proust
nid mewn gwlad y mae dyn yn byw, ond yn hytrach mewn iaith
Emil Cioran
nid mewn gwrthod yr hyn sy'n estron y gorwedd grym iaith, ond yn ei gymathu
Johann Wolfgang von Goethe
nid mewn un breuddwyd y mae'r gwirionedd, ond mewn llawer
Pier Paolo Pasolini
nid oddi wrth allu corfforol y daw nerth, ond oddi wrth ewyllys ddi-ildio
Mohandas Karamchad Gandhi
nid oes a wnelo chwaraeon difrif ddim oll â chwarae teg. Ynghlwm wrthynt mae casineb, cenfigen, bostfawredd, difaterwch ynghylch rheolau, a phleser sadistaidd wrth fod yn dyst i drais. Mewn geriau eraill, rhyfel ydynt heb y saethu
George Orwell
nid oes a wnelo doethineb â dinistrio eilunod yn gymaint ag â pheidio â'u creu yn y lle cyntaf
Umberto Eco
nid oes a wnelo ysgolion ryw lawer ag addysg, o anghenraid... sefydliadau i gadw rheolaeth ydynt yn bennaf, lle y mae'n rhaid gwthio arferion sylfaenol i mewn i bennau'r ifainc. Tra gwahanol yw addysg, ac ychydig o le sydd iddi yn yr ysgol
Winston Churchill
nid oes angen rhedeg, dim ond cychwyn mewn da bryd
Aesop
nid oes cariad heb ddioddefaint neu heb achosi dioddefaint
Henri François-Joseph de Régnier
nid oes cariad purach na chariad at fwyd
George Bernard Shaw
nid oes cyfraith gan raid
Oliver Cromwell
nid oes cyfrinachau a gedwir yn well na'r rhai y bydd pawb yn eu dyfalu
George Bernard Shaw
nid oes dim a adeiladwyd ar graig; mae pob dim wedi ei godi ar dywod, ond rhaid adeiladu ar y tywod fel bai'n graig
Jorge Luis Borges
nid oes dim anos ei wrthsefyll na thipyn o weniaith
Arnold Lobel
nid oes dim byd mwy defnyddiol na gwychach na geiriadur fel rhywbeth i chwarae ag ef, i blant pump oed neu'n hŷn. Felly hefyd, â pheth lwc, i awduron hyd at gant oed
Gabriel García Márquez
nid oes dim byd tebyg i ymroddiad gwraig briod. Dyna rywbeth na ŵyr yr un gŵr priod ddim amdano
Oscar Wilde
nid oes dim byd yn amhosibl i'r sawl nad yw'n gorfod ei wneud ei hun
A.H. Weiler
nid oes dim gwahaniaeth rhwng darllen a chwilfrydedd
Pascal Quignard
nid oes dim i'w ofni mewn bywyd; mae, yn hytrach, bob dim i'w ddeall
Marie Curie
nid oes dim mor anodd â sylwi ar dwpsyn, os na fydd yn siarad
Alonso de Ercilla y Zuñiga
nid oes dim mor bwysig â newid arferion pobl eraill
Mark Twain
nid oes dim mor ymarferol â theori dda
Kurt Lewin
nid oes dim o bwys mawr, ac ychydig o bethau sydd o bwys o gwbl
Arthur James Balfour
nid oes dim sydd â'r potensial i fod yn futrach na rhyfel cuddiedig
Susan Sontag
nid oes dim sy'n dda nac yn ddrwg, y meddwl sy'n ei wneud felly
William Shakespeare
nid oes dim tebyg i ddychwelyd i fan sydd yn dal yn ddigyfnewid, er mwyn gweld ym mha ffyrdd yr ydych chi eich hun wedi newid
Nelson Mandela
nid oes dim wedi ei ddosbarthu yn decach na synnwyr cyffredin; ni chred neb fod arno angen mwy ohono nag sydd ganddo eisoes
René Descartes
nid oes dim yn anghyfreithlon os bydd cant o ddynion busnes yn penderfynu ei wneud
Andrew Young
nid oes dim yn barhaol, ond newid
Heraclitus
nid oes dim yn bod ond atomau a gwagle; barn yw pob dim arall
Democritus
nid oes dim yn gwneud mwy o ddrwg i wlad na phobl hirben yn ymhonni bod yn ddeallus
Francis Bacon
nid oes dim yn tlodi fel trachwant
Anónimo
nid oes dim yn y byd yn anos na didwylledd, na dim yn haws na gweniaith
Fedor Michailovich Dostoevski
nid oes dim yn y deall nad oedd gyntaf yn y synhwyrau
San Tommaso d'Aquino
nid oes fawr o ots pwy a briodwn, oherwydd fore trannoeth ’rydym yn siŵr o gael mai rhywun arall ydoedd
Samuel Rogers
nid oes ffeithiau, dim ond dehongliadau
Friedrich Wilhelm Nietzsche
nid oes gan bobl fawr o barch i'w gilydd, ond nid oes ganddynt fawr o barch iddynt eu hunain ychwaith
Leon Trotsky
nid oes gan holl ymenyddiau'r byd ddigon o rym i wrthwynebu unrhyw fath o hurtrwydd sy'n digwydd bod yn ffasiynol
Jean de La Fontaine
nid oes gan neb yr hawl i fod yn hapus ar ei ben ei hun
Raoul Follereau
nid oes gan y Chwith mewn gwleidyddiaeth ddim clem am y byd y mae'n byw ynddo
José Saramago
nid oes gan y dyn nad yw'n darllen llyfrau da fantais dros yr un na fedr eu darllen
Mark Twain
nid oes gan y wir Brifysgol safle penodol. Nid yw’n berchen ar eiddo, nac yn talu cyflogau nac yn derbyn taliadau dyledus. Cyflwr meddwl yw’r wir Brifysgol
Robert Pirsig
nid oes gennym ddim i'w ofni namyn ofn ei hun
Franklin Delano Roosevelt
nid oes gennym fwy o hawl i afradu hapusrwydd heb ei gynhyrchu nac i afradu cyfoeth heb ei gynhyrchu
George Bernard Shaw
nid oes gwaeth anoddefgarwch nag anoddefgarwch rheswm
Miguel de Unamuno
nid oes gwaeth melltith na syniad a ledaenir drwy drais
Ezra Pound
nid oes hapusrwydd heb ryddid, na rhyddid heb ddewrder
Pericles
nid oes llwybr i heddwch. Heddwch yw'r llwybr
Mohandas Karamchad Gandhi
nid oes mawredd heb symlrwydd
Leo Tolstoy
nid oes modd i hyd yn oed dy feddyliau di dy hun gael eu cyfieithu yn llwyddiannus i eiriau
Friedrich Wilhelm Nietzsche
nid oes na dechrau na diwedd, dim ond yr angerdd anfeidrol am fywyd
Federico Fellini
nid oes neb mor hen fel nad yw'n gobeithio cael byw am ddiwrnod arall o leiaf
Lucius Annaeus Seneca
nid oes neb mor ifanc fel na all farw heddiw
Francesco Petrarca
nid oes neb sydd yn wir feistr ar ei iaith ei hun byth yn llwyr feistroli iaith arall
George Bernard Shaw
nid oes neb yn haeddu dy ddagrau, ac ni fydd y sawl sy'n eu haeddu yn peri iti lefain
Gabriel García Márquez
nid oes neb yn hel clecs am rinweddau dirgel pobl eraill
Bertrand Russell
nid oes norm. Mae pawb yn eithriad i reol nad yw'n bod
Fernando Pessoa
nid oes ond dwy ffordd o ddweud y gwir i gyd - yn ddienw ac wedi marwolaeth
Thomas Sowell
nid oes ond un peth yn y byd sy'n waeth na bod pobl yn siarad amdanoch chi, sef nad yw pobl ddim yn siarad amdanoch chi
Oscar Wilde
nid oes plant anghyfreithlon, dim ond rhieni anghyfreithlon
Leon R. Yankwich
nid oes raid inni ofni marwolaeth, oherwydd tra byddom, nid oes marwolaeth, a phan fo marwolaeth, nid ydym
Epicurus
nid oes syniadau cyn pryd, rhaid i ddyn aros i'r funud iawn gyrraedd
Jean Monnet
nid oes y fath beth â chrefydd gymedrol; mae crefydd wastad yn sathru ar reswm
Patrick Emin
nid oes y fath beth â chwyn na'r fath beth â dynion drwg. Dim ond diwyllyddion gwael sydd
Victor Hugo
Nid oes y fath beth â chymdeithas. Mae gwrywod a menywod sydd yn unigolion, ac mae teuluoedd. Ac ni all yr un llywodraeth wneud dim ond drwy’r bobl, a rhaid i’r bobl ofalu amdanynt eu hunain gyntaf
Margaret Thatcher
nid oes yr un angerdd lle y teyrnasa hunangariad mor gryf â bod mewn cariad; mae dyn wastad yn barotach i aberthu llonyddwch y sawl a garo nag i golli ei eiddo ei hun
François de La Rochefoucauld
nid oes yr un ddamcaniaeth ddemocrataidd sydd yn amau nad un o nodweddion unbennaeth yw monopoli ar wybodaeth
Giovanni Sartori
nid oes yr un ddyletswydd a danbrisir gennym gymaint â'r ddyletswydd o fod yn hapus
Robert Louis Stevenson
nid oes yr un farn sydd mor hurt fel na fydd rhyw athronydd yn ei mynegi
Marcus Tullius Cicero
nid oherwydd diffyg incwm y bydd pobl farw. Maent yn marw ond o ddiffyg cyfle i fynd at adnoddau
Vandana Shiva
nid o'm gwirfodd y byddaf yn ymyrryd yn fy materion preifat fy hun
Karl Kraus
nid pawb a gondemnir i fod yn ddeallus
Carlo Emilio Gadda
nid pawb sy'n gallu brolio bod ganddo ffrind
Antoine de Saint-Exupéry
nid pesimist mohono' i. Math o optimistiaeth, yn fy marn i, yw adnabod drygioni lle bynnag y bo
Roberto Rossellini
nid peth prin yw cwrdd â lladron sy'n pregethu y erbyn dwyn
Miguel de Unamuno
nid prawf o'r medr goruchaf yw ennill cant o frwydrau. Y medr goruchaf yw darostwng y gelyn heb ymladd
Sun Tzu
nid problem gyfyngedig i'r Eidal yw'r maffia, na rhywbeth nad yw ond yn gysylltiedig â gwladwyr araf mewn mannau annatblygedig yn neheudir yr Eidal; mae, yn hytrach, yn broblem Ewropeaidd
Petra Reski
nid rhai a geir am arian yw'r pethau mwyaf gwerthfawr mewn bywyd
Albert Einstein
nid rheoli yw ystyr arwain, ond cyflawni dyletswydd
Lucius Annaeus Seneca
nid rhodd Duw i'w greaduriaid yw heddwch, ein rhodd i'n gilydd ydyw
Elie Wiesel
nid rhoi yw cydgefnogaeth, ond gweithredu yn erbyn anghyfiawnder
Abbé Pierre
nid rhyddid o fath yn byd yw rhyddid i gefnogwyr y llywodraeth yn unig, i aelodau o un blaid yn unig - ni waeth pa mor fawr ydyw. Rhyddid bob amser yw rhyddid i'r dyn sy'n ei ddirnad mewn ffordd wahanol
Rosa Luxemburg
nid rhyddid sy'n eisiau, ond pobl rydd
Leo Longanesi
nid rhywbeth a brofir yw hapusrwydd, ond rhywbeth a gofir
Oscar Levant
nid rhywun nad yw'n gwneud dim ond tynnu gwersi chwerw o'r gorffennol yw sinig, ond rhywun sydd hefyd yn siomedig yn y dyfodol cyn pryd
Sydney J. Harris
nid rhywun sy'n sychu dy ddagrau yw ffrind, ond rhywun nad yw'n gwneud iti lefain
Anonymous
nid sioe yw'r byd, ond maes brwydr
Giuseppe Mazzini
nid technegydd yn unig yw'r gwyddonydd yn ei labordy; mae hefyd yn blentyn yn dod wyneb yn wyneb â ffenomena naturiol sy'n ei ryfeddu fel pe baent yn straeon tylwyth teg
Marie Curie
nid un a ddarllenwn yw llyfr go-iawn, ond un sy'n ein darllen ni
Wystan Hugh Auden
nid wyf yn gwadu nad yw moddion yn llesol i rai pobl, ond daliaf eu bod yn farwol i'r ddynol-ryw
Jean-Jacques Rousseau
nid wyf yn wir rydd ond pan fo’r holl bobl o’m hamgylch, dynion a merched fel ei gilydd, yr un mor rhydd
Michail Bakunin
nid wyt yn gwir ddeall rhywbeth, os na elli ei egluro i'th fam-gu
Albert Einstein
nid y cryfaf o’r rhywogaeth sydd yn goroesi, na’r mwyaf deallus, ond yr un parotaf i ymgymhwyso i newid
Charles Darwin
nid y ffotograff sydd o ddiddordeb imi. Yr hyn sydd ei eisiau arnaf yw dal ffracsiwn o eiliad o realiti
Henri Cartier-Bresson
nid y frwydr sy'n ein troi'n artistiaid, ond celfyddyd sy'n peri inni frwydro
Albert Camus
nid y peth pwysig yw cael llawer o syniadau, ond yn hytrach fyw un ohonynt
Ugo Bernasconi
nid y rhai na fedrant ddarllen nac ysgrifennu fydd pobl anllythrennog yr 21ain ganrif, ond y rhai na fedrant ddysgu, dad-ddysgu ac ailddysgu
Alvin Toffler
nid y sawl sydd â rhy ychydig sy'n dlawd, ond y sawl sy'n chwennych gormod
Lucius Annaeus Seneca
nid ydych wedi deall dim, am mai dyn cyffredin ydych. Anghenfil yw dyn cyffredin, troseddwr peryglus, cydymffurfiwr, hiliwr, caethfeistr ac un nad yw'n hidio ffeuen am wleidyddiaeth
Pier Paolo Pasolini
nid ydym yn berchen ar ddim, ond ar amser
Lucius Annaeus Seneca
nid yn erbyn melinau gwynt, ond o'u plaid, yr ymladd Don Quixoteaid heddiw
Anónimo
nid yn unig y mae'r rhan fwyaf o bobl yn derbyn trais os caiff ei ddefnyddio gan awdurdod cyfreithlon, maent hefyd yn ystyried bod trais yn erbyn rhai mathau o bobl yn hanfodol gyfreithlon, ni waeth gan bwy y caiff ei ddefnyddio
Edgar Z. Friedenberg
nid yr hyn a wnaeth dyn ei fyw yw bywyd, ond yr hyn a gofia, a'r modd y mae'n ei gofio i'w adrodd
Gabriel García Márquez
nid yr hyn a ysgrifennodd yr awdur a gyfieithir, ond yr hyn y bwriadai ei ysgrifennu - dyna pam na fydd cyfrifiaduron byth yn medru cyfieithu
Anónimo
nid yr un rhai yw'r atgofion sydd gennym o'n gilydd, hyd yn oed pan fyddwn mewn cariad
Marcel Proust
nid ystyriaf y byd ond fel byd, yn llwyfan lle y mae'n rhaid i bob un chwarae ei ran
William Shakespeare
nid yw amau geiriau yn agos mor niweidiol â chael gormod o hyder ynddynt
Vaclav Havel
nid yw angerdd yn wendid nac yn rhinwedd, ond pan eir ag ef i'r eithaf
Johann Wolfgang von Goethe
nid yw athronwyr ond wedi dehongli'r byd mewn amryw ffyrdd, ond bellach mae angen ei newid
Karl Marx
nid yw bod â phob dim sydd ei angen i fod yn ddedwydd yn rhoi rheswm i fod yn ddedwydd
Normand Jacques
nid yw bod heb feiau yn ychwanegu dim at rinwedd
Antonio Machado
nid yw bywyd yn ddigon mawr i ddal pob dim y gall ein chwant ei ddychymygu
Alessandro Baricco
nid yw bywyd yn werth ei fyw os na fydd dyn wedi cael gwir flas ar yr hyn sydd ar gynnig
Emmanuel Wathelet
nid yw cariad at wlad yn gwybod dim am ffiniau gwledydd eraill
Stanislaw Jerzy Lec
nid yw cusan gyfreithlon byth yn werth cymaint ag un a ddygwyd
Guy de Maupassant
nid yw darganfyddiadau o ddim help i'r Trydydd Byd; ni wnânt ond cadarnhau'r anghyfiawnder sydd eisoes yno
Ryszard Kapuściński
nid yw dyn byth mor eirwir â phan fo’n cydnabod mai celwyddgi ydyw
Mark Twain
nid yw dyn nad yw'n barod i farw dros rywbeth yn haeddu byw
Martin Luther King
nid yw dyn yn dod yn ddoeth ond pan ddechreua mesur, yn fras, ddyfnder ei anwybodaeth
Gian Carlo Menotti
nid yw ein cydwybod yn ein hamddiffyn rhag ein pechodau, ond gwaetha'r modd, mae'n ein cadw rhag eu mwynhau
Salvador de Madariaga y Rojo
nid yw ein holl wybodaeth ond yn ein helpu i farw gan ddioddef poen waeth nag a wna anifeiliaid na wyddant ddim
Maurice Maeterlinck
nid yw enaid dyn byth i'w weld mor gryf ac mor urddasol â phan fydd yn ymatal rhag dial, ac yn meiddio maddau cam
E.H. Chapin
nid yw epaod dynaidd a babŵns yn siarad, oherwydd pe gwnaent, byddai dynion yn eu gorfodi i weithio
Antoine Le Grand
nid yw gwaith mor ddiflas ag ymddifyrru
Charles Baudelaire
nid yw gwleidyddiaeth yn creu cywelyau rhyfedd, ond mae priodas yn ei wneud
Groucho Marx
nid yw gwyddoniaeth o ddiddordeb imi. Mae'n anwybyddu breuddwydion, siawns, chwerthin, emosiynau a gwrthddywediadau, pethau sy'n werthfawr i mi
Luis Buñuel
nid yw hiraeth yr hyn ydoedd
Simone Signoret
nid yw llyfr na ellir goddef ei ddarllen ddwywaith yn werth ei ddarllen unwaith
José Luis Martín Descalzo
nid yw mor anodd dod i gytundeb yn yr un iaith arall fel y mae yn eich iaith eich hunan
Karl Kraus
nid yw mynd i'r eglwys yn gwneud dyn yn Gristion, yn fwy nag yw mynd i'r garej yn ei wneud yn gar
Laurence J. Peter
nid yw oedran yn golygu dim i mi. Alla’ i ddim heneiddio; ’rwy’n gweithio. ’Roeddwn i’n hen pan oeddwn i’n un ar hugain a heb waith. Tra bydd dyn yn gweithio, mae’n aros yn ifanc
George Burns
nid yw pobl yn gaeth i'w tynged eu hunain, ond yn gaeth i'w meddwl eu hunain yn unig
Franklin Delano Roosevelt
nid yw popeth yn werth dim, a llai byth yw gwerth y gweddill
León de Greiff
nid yw rhyddid democratiaeth yn ddiogel os bydd pobl yn goddef twf pŵer preifat hyd y man y daw’n gryfach na’u gwladwriaeth ddemocrataidd
Franklin Delano Roosevelt
nid yw rhyddid yn bod, ond mae ymchwil am ryddid, a'r ymchwil honno sy'n ein rhyddhau
Carlos Fuentes
nid yw troseddu cyfundrefnol ond yn wyneb (budr) arall y ddoler
Raymond Chandler
nid yw'r byd yn wir, ond mae'n real
Fernando Pessoa
nid yw'r ddadl bod credadun yn hapusach nag amheuwr yn dal mwy o ddŵr na dweud bod dyn meddw'n hapusach nag un sobr
George Bernard Shaw
nid yw'r ddynoliaeth am gredu bod y byd wedi dod i fodolaeth drwy hap a damwain, drwy gamgymeriad, dim ond am fod pedair atom haerllug wedi gwrthdaro â'i gilydd ar y draffordd wlyb. Rhaid, felly, gael hyd i gynllwyn cosmig, gyda Duw, a chyda'r angylion neu'r cythreuliaid
Umberto Eco
nid yw'r ferf 'darllen' yn goddef y modd gorchmynnol. Mae'n rhannu'r nodwedd hon â berfau erall, fel 'caru' a 'breuddwydio'
Daniel Pennac
nid yw'r gwirionedd byth yn niweidio achos cyfiawn
Mohandas Karamchad Gandhi
nid yw'r gwynt byth o du'r sawl na ŵyr i ble mae'n mynd
Lucius Annaeus Seneca
nid yw'r hyn a feddyliwn am farwolaeth ond yn bwysig o ran yr hyn y pair marwolaeth inni feddwl am fywyd
André Malraux
nid yw'r hyn a ystyri'n gopa ond yn gam i fyny
Lucius Annaeus Seneca
nid yw'r sawl nad yw'n medru iaith estron yn gwybod dim am ei famiaith
Johann Wolfgang von Goethe
nid yw'r sawl sydd mor ffodus fel nad oes ganndo ddim i'w ennill mor lwcus â'r unl nad oes ganddo ddim byd i'w golli
Francisco de Quevedo y Villegas
nid yw'r siaradus yn dweud dim
Françoise Sagan
nid yw'r un diwrnod yn rhy hir i'r sawl sy'n gweithio
Lucius Annaeus Seneca
nid yw'r ysgol uwchradd yn ein hamser ni yn fawr fwy na gofal diwrnod i rai sydd i bob pwrpas yn oedolion, lle y gall fod peth dysgu wrth fynd heibio, ond llawer ohono yn amheus o ran ei werth
James Howard Kunstler
nid yw’r rhai bodlon a dedwydd yn caru, syrthiant i gysgu yn eu harferion
Miguel de Unamuno
nid '’rwy'n dy garu' yw'r geiriau harddaf yn y byd, ond '’dyw e ddim yn ganseraidd'
Woody Allen
nodwedd dyn dibrofiad yw peidio â chredu mewn ffawd
Joseph Conrad
nodweddir yr anaeddfed gan ei awydd i farw, gyda balchder, dros achos, ond nodweddir yr aeddfed gan ei awydd i fyw, yn ostyngedig, dros un
Jerome David Salinger