Logos Multilingual Portal

Select Language

a â b c d e f g h i l m n o p r s t u w y

a bywyd yr hyn ydyw, mae dyn yn breuddwydio am ddial
Paul Gauguin
a chofio sut mae tadau yn fynych fynych, anaml mai anffawd yw peidio â bod yn dad; ac a chofio sut y mae meibion at ei gilydd, anaml mai anffawd yw bod heb blant
Lord Chesterfield
a ddaw Ewrop i fod yr hyn y mae, mewn gwirionedd, sef penrhyn bach ar gyfandir Asia? Neu a fydd yn aros fel yr ymddengys, sef y rhan werthfawr o’r byd daearol, perl y sffêr, yr ymennydd i gorff anferthol?
Paul Valéry
a ddylai dyn briodi neu beidio? beth bynnag a ddewiso, bydd yn siŵr o fod yn edifar
Socrates
a ddysgo i bobl farw a ddysg iddynt fyw
Michel de Montaigne
a êl gan bwyll, â'n ddiogel ac yn bell
Anonimo
a erys heb ei ddweud erys wedi ei ddweud am byth
Julio Cortázar
a fo heb ddychymyg, a fydd heb adenydd
Muhammad Ali
a fo yng nghalon y dyn sobr sydd ar dafod y dyn meddw
Plutarch
a fo'n fodlon ar y lleiaf sydd gyfoethocaf, gan mai bodlonrwydd yw cyfoeth natur
Socrates
â gwareiddiad rhagddo drwy estyn nifer y gweithredoedd pwysig y gallwn eu gwneud heb feddwl
Alfred North Whitehead
a gynyddo ddoethineb, a gynydda ddioddefaint
Giordano Bruno
a minnau'n meddwl fy mod yn dysgu sut i fyw, bûm yn dysgu sut i farw
Leonardo da Vinci
a oes raid inni, hyd yn oed mewn chwaraeon, gyd-fyw gyda'r maffia, ?
Carlo Cattaneo
a oes rhywbeth mwy gwerthfawr i bobl nag iaith ei chyndadau?
Johann Gottfried von Herder
a oes rhywbeth yn yr hyn a ddywedwn?
George Steiner
a oes synnwyr o gwbl mewn sôn am 'addysg orfodol'?
Anónimo
â pob chwyldro i’r gwynt heb adael ar ei ôl ddim ond llysnafedd biwrocratiaeth newydd
Franz Kafka
a siarad yn blwmp ac yn blaen, weithiau rhaid gwylltio i symud pethau ymlaen
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a wyddost beth yw dynion? Trueiniaid sydd yn gorfod marw, yn fwy truenus na mwydod neu ddail llynedd a fu farw heb sylwi dim arno
Cesare Pavese
a ydych am ei gwneud yn amhosibl i neb ormesu ei gyd-ddyn? Sicrhewch na fydd gan neb rym
Mikhail Bakunin
a yw ffatrïoedd arfau'n cyfrannu i'r frwydr yn erbyn diweithdra?
Anónimo
a yw'n ddemocrataidd gwneud i bobl dalu trethi mewn gwlad lle nad yw 90% o'r bobl ddim am eu talu?
Anónimo
a yw'r canlyniad yn cyfiawnhau'r dull? Diolch, Moggi
Anonimo
a yw'r gosb eithaf yn gwneud synnwyr o gwbl i'r sawl a gondemniwyd i farw?
Anónimo
ac eto i gyd, mae'r gwrthwyneb hefyd wastad yn wir
Leo Longanesi
ac fel na chaiff ei ddwyn... ymddiriedir arian i fanciau
Anónimo
ac ni fydd dyn yn petruso cymaint cyn tramgwyddo'r sawl a gâr ag y gwna cyn tramgwyddo'r sawl a ofna
Niccolò Machiavelli
ac o'r holl blâu sy'n felltith ar y ddynol-ryw, gormes eglwysig yw'r gwaethaf
Daniel Defoe
ac yn awr gwneir yr hyn a wneid gynt ‘er mwyn Duw’ er mwyn arian, hynny yw er mwyn yr hyn sydd heddiw yn sicrhau, yn anad dim, deimlad o rym ac o heddwch meddwl
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ac ystyried pob dim, nid oes dim byd sy'n hardd
Quintus Horatius Flaccus
acrobat yw'r gwleidydd. Mae'n cadw ei gydbwysedd drwy ddweud y gwrthwyneb i'r hyn mae'n ei wneud
Maurice Barrès
addysg yw graddol ddarganfod mor anwybodus ydym
Will Durant
addysg: proses sy'n galluogi dyn i gael rhagfarnau o radd uwch
Laurence J. Peter
adeg rhyfel, mae'r gwirionedd mor werthfawr fel y dylai bob amser gael ei warchod gan fintai o gelwyddau
Winston Churchill
adeg rhyfel, tawa'r gyfraith
Marcus Tullius Cicero
aebenigwr yw dyn sydd wedi gwneud yr holl gamgymeriadau y gellir eu gwneud mewn maes cyfyng, cyfyng
Niels Bohr
aeth methiant i'm pen
Ennio Flaiano
afiechyd a etifeddir yw bywyd
Anónimo
afraid llosgi llyfrau i ddinistrio diwylliant. Nid oes ond angen cael pobl i beidio â'u darllen
Ray Bradbury
ai'r merched ar y stryd sy'n dynwared y merched ar y teledu, ynteu i'r gwrthwyneb? Neu ai mynd at yr un ymgynghorwyr yn unig a wnânt?
Anónimo
allwn i byth ddeall sut maen nhw'n gallu dysgu i fechgyn fomio pentrefi â napalm - a pheidio â gadael iddyn nhw ysgrifennu 'cer i'r diawl' ar eu hawyrennau
Marlon Brando
allwn ni ddim cyfreithloni delio mewn cyffuriau am fod gormod o lawer o arian ynddo
Hillary Clinton
am ddim y gwneir yr hyn sy'n gwir gyfrif mewn bywyd
Claudio Magris
am na wyddai i ble 'roedd yn mynd y llwyddodd y ddynoliaeth i gael hyd i'w llwybr
Oscar Wilde
am yr hyn na ellir siarad rhaid tewi
Ludwig Wittgenstein
am yr ychydig a wn ’rwyf yn ddyledus i'm hanwybodaeth
Sacha Guitry
amaturiaid ydym oll; mae bywyd yn rhy fyr i ddim arall
Charlie Chaplin
ambell dro mae'n well ymdrechu i fod yn hapus mewn adfyd drwy ei dderbyn, yn hytrach na thrwy ymladd neu drwy geisio ei drechu
Maurice Maeterlinck
ambell waith, os sefi di ar reilen isaf pont a phwyso drosodd i wylio'r afon yn araf lithro ar ei hynt oddi tanat, cei wybod, yn sydyn, bob dim sydd i'w wybod
Alan Alexander Milne
amcan addysg yw disodli meddwl gwag gan un agored
Malcolm Steve Forbes
amcan cyntaf addysgwr yw creu pobl hunanaddysgedig
Daniel De Montmollin
amlygir diffyg medr gan oreiriogrwydd
Ezra Pound
amser yw'r awdur gorau. Mae wastad yn ysgrifennu'r diweddglo perffaith
Charlie Chaplin
amser yw'r unig beth na ellir ei roi'n ôl
Lucius Annaeus Seneca
anaml y bydd gan ferched feddwl mawr o'r dynion sy'n eu parchu fwyaf
Joseph Addison
anfantais fawr y dyddiau hyn yw bod wedi eich magu'n dda, oherwydd mae'n eich cau allan o gynifer o bethau
Oscar Wilde
anfarwol yw'r sawl sydd yn byw am y funud
Cesare Pavese
anghenfil fyddai dyn heb freuddwydion, heb baradwys a heb ddelfrydau - rhyw faedd gwyllt â gradd mewn mathemateg bur
Fabrizio De André
anghofiwn am ein beiau yn rhwydd pan nad oes neb ond ni'n gwybod amdanynt
François de La Rochefoucauld
anghredadun: yn Efrog Newydd, rhywun nad yw'n credu yn nilysrwydd Cristionogaeth; yng Nghaergystennin, un sy'n credu felly
Ambrose Bierce
anghytuno yw'r math rhagoraf ar wladgarwch
Thomas Jefferson
anifail a chanddo ddawn hynod i ymaddasu yw dyn
Enzo Ferrari
anifail dof yw dyn, un sydd, drwy'r canrifoedd, wedi rheoli'r anifeiliaid eraill drwy dwyll, drwy drais a thrwy greulondeb
Charlie Chaplin
annisgyblaeth ddall a diwyro, bob amser, yw gwir nerth dyn rhydd
Alfred Jarry
anodd cael dyn i ddeall rhywbeth pan fo ei gyflog yn dibynnu ar beidio â'i ddeall
Upton Sinclair
anodd edrych ymlaen, yn enwedig i'r dyfodol
Chinese saying
anodd gweld y sawl sydd yn mynd, ohono ei hun, gyda'r llif
Stanislaw Jerzy Lec
anodd i'r sawl a ŵyr ormod yw peidio â dweud celwydd
Ludwig Wittgenstein
anodd peidio â chwennych gwraig rhywun arall; wedi'r cwbl, nid rhai deniadaol iawn yw'r rhai nad ydynt yn perthyn i neb
Enzo Biagi
anodd yw bod yn ddiffuant os ydych yn ddeallus, fel y mae'n anodd bod yn onest os ydych yn uchelgeisiol
Fernando Pessoa
anrheg sy'n eich dewis chi yw merch
Georges Brassens
anrheithio, lladd, dwyn - dyma bethau a gamenwir yn ymerodraeth; a lle y creant anialwch, galwant heddwch arno
Tacitus
anrhydeddus, i ddyn anrhydeddus, yw bod wedi ei amddiffyn rhag peidio â chael ei gosbi
Giacomo Casanova
anwybodaeth dyn o'i anwybodaeth ei hun yw anwybodaeth ar ei gwaethaf
San Girolamo
anwybodaeth yw mam dedwyddwch a gwynfyd rhywiol
Giordano Bruno
anwybodaeth yw prif ffynhonnell hapusrwydd
Giacomo Leopardi
ar adegau o argyfwng, dim ond dychymyg sydd yn bwysicach na gwybodaeth
Albert Einstein
ar gyfer gelynion gweithredir cyfreithiau; ar gyfer cyfeillion yn unig yu dehonglir hwy
Giovanni Giolitti
ar hyn o bryd, ar wahân i faco, alcohol a'r teledu, mae'r rhan fwyaf o gyffuriau yn anghyfreithiol; eto i gyd gall ein plant wastad gael hyd iddynt ar bwys pob ysgol
Manu Chao
ar lwyfan y byd heddiw, gwaetha'r modd, ni, bobl y Gorllewin, yw'r unig actorion a'r unig wylwyr, ac felly, drwy ein teledu a thrwy ein gwasg, ar ein rhesymau ni ein hunain yn unig y gwrandawn ac â'n gofidiau ni ein hunain yn unig y cydymdeimlwn
Tiziano Terzani
ar unrhyw funud benodol, er mwyn i rywbeth weithio eto, rhaid cymryd y risg o golli pob dim
Isabelle Adjani
ar y cyfan, nid oes croeso i'r cyngor a geisir, ac yn ôl pob golwg, haerllugrwydd yw'r cyngor na cheisir mohono
Samuel Johnson
ar y mwyaf, rhyw bump neu chwech o ddyddiau bythgofiadwy a gaiff dyn yn ei fywyd; dim ond dyddiau llanw yw'r gweddill
Ennio Flaiano
arbenigwr yw'r sawl sy'n gwybod mwyfwy am leilai, hyd nes ei fod, yn y pen draw, yn gwybod pob dim... am ddim byd!
Luciano Somma
arbenigwyr: pobl sydd wastad yn gwneud yr un camgymeriadau
Walter Gropius
archaeolegydd yw'r gŵr gorau y gall menyw ei gael; po fwyaf y bydd hi'n heneiddio, mwyaf o ddiddordeb a fydd ganddo ynddi
Agatha Christie
arddangosiad o rym yw pob gweithred ddaionus
Miguel de Unamuno
arf mwy trugarog na’r ffrwydryn ffyrnig yw nwy, a gorfoda’r gelyn i dderbyn penderfyniad gyda llai o fywydau’n cael eu colli na’r un dull arall o ryfela
Winston Churchill
arferiad sydd gan bobl yw marw
Jorge Luis Borges
arian yw llaeth y fam i wleidyddiaeth
James A. Unruh
arian, am mai ei briodwedd yw galluogi dyn i brynu pob dim, am mai ei briodwedd yw galluogi dyn i gymryd meddiant o bob dim, yw prif nod meddiannu. Cyffredinoldeb ei briodwedd yw hollalluogrwydd ei fod. Synnir amdano, felly, fel pe bai'n hollalluog
Karl Marx
arlunydd yw Picasso, a minnau; Sbaenwr yw Picasso, a minnau; comiwnydd yw Picasso, a 'dwy' i ddim ychwaith
Salvador Dalí
arwydd trasig o werthoedd ein gwareiddiad yw nad oes yr un busnes fel busnes rhyfel
Douglas Mattern
arwydd yw iaith, yr arwydd pwysicaf o'n dynoldeb
Octavio Paz
at ei gilydd, mae gan bob gwlad yr iaith mae'n ei haeddu
Jorge Luis Borges
at ei gilydd, mae pobl yn ei chael yn hawdd credu yn yr hyn maent yn ei chwennych
Caius Iulius Caesar
atgas yw cybydd-dod ysbrydol y rhai sydd yn gwybod rhywbeth ond sydd heb ymdrechu i drosglwyddo’r wybodaeth honno
Miguel de Unamuno
â'r byd yn ei flaen diolch i lwyddo i wneud pethau y barnwyd eu bod yn amhosibl
André Maurois
â'r tlodion i ryfel i ymladd, a marw, dros chwiwiau, dros gyfoeth a thros anghymedroldeb pobl eraill
Plutarch