Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

ma ggaghlekx tibza”, dinja ta’ njuranti li ma jiftakru xejn hlief dak li jfakkarhom il-kompjuter?
Harold Bloom
ma ghandekx tbiegh l-art li fuqha jimxu l-bnedmin
Tashunka Witko
ma ghandniex nibzghu mill-mewt: ghax sakemm ghadna hajjin, hi ma tezistix, u meta tkun tezisti, ahna ma nkunux
Epicurus
ma hemmx dmir li ma naghtux kasu daqs id-dmir li nkunu ferhana
Robert Louis Stevenson
ma hemmx imhabba bla tbatija jew li ma tikkagunax tbatija
Henri François-Joseph de Régnier
ma hemmx isbah investiment f’kommunita milli li tisqi t-trabi halib
Winston Churchill
ma hemmx kobor fejn ma hemmx semplicita
Leo Tolstoy
ma jezistux fatti, jezistu biss interpretazzjonijiet
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ma jezistux la pjanti hziena u lanqas bnedmin hziena. Jezistu biss genniena hziena
Victor Hugo
ma ssirx taf il-verita dwar l-intenzjonijiet ta’ xi hadd jekk issaqsi lilu stess
Marcel Proust
ma tistax tiggosta ma taghmel xejn jekk ma jkollokx hafna affarijiet x’taghmel
Jerome K. Jerome
mara hielsa hi ezattament il kuntrarju ta’ mara bla ras
Simone de Beauvoir
mara ma titwiledx mara, imma ssir
Simone de Beauvoir
meta l-bniedem ma jibqax ibati iktar mill-bard, guh u l-bizgha, ma jibqax kuntent
Ennio Flaiano
meta l-fqar jigieldu bejniethom, dan ifisser qliegh ghas-sinjuri
Eduardo Pérsico
Meta nfittxu l-gid tal-ohrajn, inkunu qed insibu taghna
Plato
meta nisma’ bniedem li l-folla tkun qed iccapcaplu, nithassru. Kullma jrid jaghmel biex il-folla tibbujah hu li jghix biz-zejjed
H.L. Mencken
meta tajt l-ikel lill-foqra, qalu li jien qaddis. Meta staqsejt ghaliex il-fqar ma ghandhomx x’jieklu, qalu li jien kommunist
Hélder Câmara
meta thares sewwa f’ghajnejn haddiehor, tkun imgieghel thares lejk innifsek
Tahar Ben Jelloun
meta titghallem titkellem tkun qed titghallem tittraduci
Octavio Paz
meta tittraduci, tittraducix dak li l-awtur kiteb, imma dak li ried ifisser. Hu ghalhekk li l-kompjuters qatt ma huma se jkunu kapaci biex jittraducu
Anónimo
mhix haga tajba li jtuk kull ma tkun trid
Heraclitus
mhix xi haga rari li tiltaqa’ ma’ hallelin li jippridkaw kontra s-serq
Miguel de Unamuno
mhux minn kliem il-vjolenti nibża', iżda mis-skiet tal-onesti
Martin Luther King
min dawk li jpejpu nistghu nitghallmu t-tolleranza. Ghad irid niltaqa’ ma’ wiehed li jilminta min dawk li ma jpejpux
Sandro Pertini
min hu nieqes mill-imaginazzjoni, m’ghandux gwienah
Muhammad Ali
min hu tant ixxurtjat li m’ghandux x’jirbah mhux daqstant ixxurtjat daqs dak li m’ghandu xejn x’jitlef
Francisco de Quevedo y Villegas
min ikollu s-setgha f’idu imqar ghal minuta wahda, jkun qed iwetaq reat
Luigi Pintor
min jaf jidhaq hu sid tad-dinja
Giacomo Leopardi
min jghallem lin-nies kif imutu jkun jghallimhom kif jghixu
Michel de Montaigne
min ma jaghmilx hbieb lanqas ghedewwa ma jaghmel
Alfred Tennyson
minghajr Saddam id-dinja hi ahjar. U kif tkun minghajr Bush?
Anónimo
minn dak kollu li ahna certi dwaru, l-iktar cert hu d-dubju
Bertolt Brecht
minn fuq, wara li tkun batejt tant, tispicca tmut bhal kelb
Cesare Pavese
mistoqsijiet li ma jkollhomx twegiba meta jigu mistqosija ma jigu mwiegba qatt
Franz Kafka
misħut dak il-waqt ta' ferħ li sewwed qalbi għal dejjem
Franco Trincale
m’hemmx ghalfejn tahraq il-kotba biex teqred kultura. Bizzejjed ma thallix lin-nies jaqraw
Ray Bradbury