Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

fejn il-kotba jinghataw ghan-nar, hemm il-bnedmin jinghataw ghan-nar ukoll
Heinrich Heine
fi zmien ta’ genn, li tistenna li l-genn ma jahkmekx hu forma ta’ genn
Saul Bellow
fi zmien ta’ gwerra, il-verita tant hi prezzjuza li dejjem ghandha tigi mdawwra minn armata ta’ gideb
Winston Churchill
fil-hajja, bhal fit-tram: meta ssib post u tpoggi bil-qieghda, tkun wasalt
Camillo Sbarbaro
fil-kampijiet ta’ koncentrament konna nghixu minuta b’minuta u kellna nirriflettu mill-inqas, ghax il-hsieb jghajji
Haïm-Vidal Sephiha
fl-ahhar mill-ahhar, ir-ritratt fih innifsu lili ma jinteressanix. Li jinteressani hu li nahtaf farka ta’ sekonda tal-hajja reali
Henri Cartier-Bresson
fl-Amerika kull sena jibnu iktar habsijiet milli skejjel u kulleggi
Jesús Sepúlveda
fl-arkeologija tikxef dak li mhux maghruf. Fid-diplomazija tghatti dak li hu maghruf
Thomas Pickering
fl-imghoddi, is-setghana kienu juzaw il-forza, il-ligijiet u r-religjon biex igibu n-nies tahthom: illum juzaw il-futboll u t-television
Carl William Brown
forsi din id-dinja mhi xejn ghajr l-infern ta’ xi dinja ohra
Aldous Huxley
fost dawk l-idejat li n-nies kontemporanji jidhrilhom li huma hsibijiet vojta u li n-nies li jigu wara jidhilhom li huma ovvji, hemm wkoll l-introduzzjoni ta’ lingwagg komuni bejn il-popli
Ludoviko Zamenhof
ftit jarawna kif ahna imma kollha jarawna kif nippretendu li ahna
Niccolò Machiavelli
f’affarijiet ta’ importanza kbira, hu l-istil, mhux is-sincerita, li jholl u jorbot
Oscar Wilde
f’din id-dinja, insiru sinjuri mhux b’dak li naqilghu imma b’dak li nissagrifikaw
Henry Ward Beecher
f’materji ta’ kuxjenza il-ligi tal-magguranza ma ghandhiex
Mohandas Karamchad Gandhi