Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

ghaggla zejda biex wiehed ihallas lura obbligazzjoni li tkun saritlu hi forma ta' ingratitudni
François de La Rochefoucauld
ghal dak li ghandu x’jaqsam man-numru tal-mejtin, dawk li jaghmlu l-armi huma dawk li jwettqu l-opri tal-hniena meta tqabbilhom ma’ dawk li jaghmlu s-sigaretti
Silvio Garattini
ghal hafna nies, l-esperjenza qisha d-dawl fuq in-naha ta’ wara ta’ bastiment, li jdawwlu biss dak li nhallu warajna
Samuel Taylor Coleridge
ghal Indio, id-deheb tax-xemx hu bizzejjed
Violeta Parra
ghal kull problema komplikata, dejjem hemm soluzzjoni facli – li tkun is-soluzzjoni zbaljata
H.L. Mencken
ghal kull wiehed u wahda minna l-iktar haga li tatirana hu l-passat, ghax il-passat hu l-unika haga li nafu u li verament inhobbu
Pier Paolo Pasolini
ghaliex tibza’ mill-mewt? Hi l-isbah avventura fil-hajja
Charles Frohman
ghalkemm il-mewt hi tal-biza, ferm iktar tal-biza hu li tkun taf li se tibqa haj ghal dejjem bla ma tkun tista’ tmut
Anton Chekhov
ghasses il-hsibijiet tieghek … ghax huma jsiru kliemek. Ghasses kliemek … ghax huma jsiru l-azzjonijiet tieghek. Ghasses l-azzjonijiet tieghek … ghax huma jsiru d-drawwiet tieghek. Ghasses id-drawwiet tieghek … ghax huma jsiru l-karattru tieghek. Ghasses il-karattru tieghek … ghax hu jsir id-destin tieghek
Frank Outlaw
ghinuni nifhem ahjar dak li qed nghidilkom biex inkun nista nispjega ahjar
Antonio Machado
grupp internazzjonali ta’ spekulaturi fl-ishma, bla ruh u bla qalb, holqu dinja fejn in-nies ma jigux kollha l-istess, dinja ta’ mizerja u tal-biza’. Hu urgenti li xi hadd iwaqqaf dan ir- renju kriminali taghhom
Jean Ziegler
gurnalista hu xi hadd li xoghlu hu li jispjega lil ohrajn xi haga li hu personalment ma jifhimhiex
Lord Alfred Northcliff