Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

jekk bniedem jibda b'ċertezzi, jispiċċa b'dubji; iżda jekk jaċċetta li jibda b'dubji, jispiċċa b'ċertezzi
Francis Bacon
jekk il-moralita taghmlek iddejjaq lin-nies, zgur li mhix il-moralita t-tajba
Robert Louis Stevenson
jekk illum hemm il-vjolenza fil-futboll, dan ghaliex illum fl-Italja jghodd biss min jirbah
Arrigo Sacchi
jekk int tghin lil xi hadd f’xi nkwiet, ibqa’ zgur li darb’ohra jiftakru fik, meta jkollhom xi nkwiet iehor
H.V. Prochnow
jekk jigu ghalija fil-ghodu, ghalik jigu bil-lejl
Angela Davis
jekk nippruvaw insiru dak li ahna m’ahniex, ma nibqghux dak li ahna
Ernst Jünger
jekk tghid Iva lil kulhadd u lil kollox, tkun qisek ma tezistix
Tahar Ben Jelloun
jekk trid titghallem, ghallem
Marcus Tullius Cicero
jekk xi hadd mhux lest jirriskja minhabba l-opinjonijiet tieghu, jew il-fehmiet tieghu mhumiex tajba jew hu ma jiswa xejn
Ezra Pound
jien dejjem ippjanajt hajti li meta mmut ikolli tliet mitt elf raguni gha jiddispjacini imma ma jkunx jiddispjacini lanqas ghal haga wahda biss
Fabrizio De André
jien fittixt il-perfezzjoni u rvinajt dak li kien miexi tajjeb
Claude Monet
jien ghandi opinjoni, u ridt nuriha
Henri-Bonaventure Monnier
jien iktar nixtieq inkun ottimista anki jekk inkun zbaljat, milli li nkun pessimista u jkolli ragun
Kurt Gödel
jien inhares lejn il-pajjizi kollha bhallikieku huma tieghi, u nhares lejn tieghi bhallikieku hu ta’ kulhadd
Lucius Annaeus Seneca
jien inpingi l-affarijiet kif nahsibhom, mhux kif narahom
Pablo Picasso
jien inqis li kull offiza lil xi hadd ghax gej minn gens, lingwa, klsssi, religjon jew razza ohra bhala barbarizmu
Ludoviko Zamenhof
jien nirriserva bil-qawwa kollha id-dritt li nikkontradixxi lili nnifsi
Paul Claudel
jien qattajt hajti nipprova r-regola
Sacha Guitry
jien wettaqt l-aghar dnub li stajt inwettaq: ma kontx ferhan
Jorge Luis Borges
jiena irrid naghmel minnek dak li r-rebbiegha taghmel lic-cirasa
Pablo Neruda
jigi z-zmien meta nibdew inqisu l-qtil ta’ xi annimal bhalma nqisu l-qtil ta’ xi bniedem
Leonardo Da Vinci
jistghu iqacctu l-fjuri kollha, imma lir-Rebbiegha ma jwaqqfuhiex
Pablo Neruda