Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

hadd ma jimmerita li int tibki ghalih/ha, u dawk li ta’ min jibki ghalihom zgur li mhux se jbikkuk
Gabriel García Márquez
hadd ma jista’ jirbah jekk xi hadd iehor ma jitlifx
Lucius Annaeus Seneca
hadd ma joqghod ipacpac fuq il-virtujiet mohbija tal-ohrajn
Bertrand Russell
hafna drabi hekk jigri: iktar ma xi haga tkun difficli li tismaghha, iktar tkun importanti li tghidha
André Gide
hafna ghadhom ma fehmux li hu biss fid-divertiment, fil-passjoni u fid-dahq li hemm il-veru kobor kulturali
Dario Fo
hafna nies jippreferu jmutu milli jahsbu, u fil-fatt hafna hekk jaghmlu
Bertrand Russell
haga wahda biss hi tajba: l-gherf; u haga wahda biss hi hazina: l-Injuranza
Socrates
hajjitna ghadhom iddominati minn istinti baxxi, ezatt bhal 50,000 sena ilu
Rita Levi Montalcini
halli li int tigi mmexxi mit-tarbija li darba kont
José Saramago
hawn jghix bniedem hieles. Hadd ma jseftirlu
Albert Camus
hdd m’ghandu d-dritt li jkun ferhan wahdu
Raoul Follereau
hemm affarijiet li ma ghandek taghmel qatt, la bil-lejl u lanqas bi nhar, la bil-bahar u lanqas bl-art; per ezempju l-gwerra
Gianni Rodari
hemm biss problema filosofika wahda li hi verament serja: is-suwicidju
Albert Camus
hemm bzonn li nimxi warajhom, ladarba jien il-kap taghhom
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
hemm fjuri kullimkien ghal min irid jarahom
Henri Matisse
hemm fjuri kullimkien ghal min irid jarahom
Jorge Luis Borges
hemm persuni li jkunu jafu kollox, imma dan hu kullma jkunu jafu
Niccolò Machiavelli
hemm xehha wahda biss li hi dekoruza: dik tal-kliem
Constancio Vigil
hi indikazzjoni tragika ta’ fejn spiccaw il-valuri tac-civilta taghna l-fatt li l-gwerra iggib maghha business kbir
Douglas Mattern
hi tad-dahq il-mod kif il-hziena jahsbu li kollox se jigi tajjeb
Victor Hugo
Hollywood hu post fejn jaghtuk elf dollaru ghal bewsa u hamsin centesmu ghal ruhek
Marilyn Monroe
hu biss bl-uzu li kliem isiru tajba, vera, legittimi, kliem ta’ lingwa
Alessandro Manzoni
hu biss is-silenzju li hu kbir, il-bqija hu dghufija
Alfred de Vigny
hu difficli li taghraf lil min minn jeddu jmur mal-kurrent
Lord Lytton
hu difficli tara’ min bil-qalb jghum mal-kurrent
Stanislaw Jerzy Lec
hu iktar facli li taqsam atomu milli pregudizzju
Albert Einstein
hu iktar facli li thobb l-umanita kollha f’daqqa milli li thobb lil dak ta’ magembek
Eric Hoffer
hu iktar facli li tillegalizza xi affarijiet milli li taghmilhom legittimi
Nicolas de Chamfort
hu inaccettabbli li xjenzjati jittorturaw l-annimali; jekk ghandhom jesperimentaw, ghandhom jesperimentaw fuq il-gurnalisti u l-politikanti
Henrik Ibsen
hu inqas hazin li wiehed jitqalleb fid-dubju milli li wiehed jistrieh fl-izball
Alessandro Manzoni
hu mill-mohh, u mill-mohh biss, li jigi l-pjacir, il-ferh, id-dahq, u c-cajt taghna, kif ukoll l-ugiegh u n-niket taghna
Hippocrates
hu perikoluz li xi kandidat jghid affarijiet li n-nies jistghu jiftakru
Eugene Joseph McCarthy
hu perikuluz li jkollok ragun meta l-awtoritajiet jkollhom zball
Voltaire
hu possibbli li tizbalja b’hafna modi, imma biex tirnexxi triq wahda biss hemm
Aristotle
hu sabieh li bil-mod tibda tifhem li ma int tifhem xejn
Maurice Maeterlinck
huma biss il-mejtin li jaraw tmiem ta’ gwerra
Plato
huma biss in-nies kolti li jhobbu t-taghlim, l-injoranti jippreferu jghallmu
Edouard Le Berquier
huma biss l-estremitajiet tal-iskala socjali lui jaghrfu lil xulxin
Pier Paolo Pasolini
huma r-rebbieha biss li jiddeciedu liema kienu l-krimini tal-gwerra
Garry Wills