Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

da zgur li l-bnedmin ma jridux gwerer. Kull ma trid tghidilhom hu li qed jigu attakkati u li tikkundanna lil dawk li huma favur il-paci bhala li ma humiex patrijottici u li qed jipperikolaw il-pajjiz. Dejjem jigri l-istess f'kull pajjiz
Hermann Göring
da zgur li relazzjoni platonika hi possibbli – imma biss bejn ragel u martu
Anonymous
dak il-bniedem hu l-iktar sinjur li l-pjaciri tieghu huma l-irhas
Henry David Thoreau
dak kollu li jibqa’ ma jintqalx, ikun intqal ghal dejjem
Julio Cortázar
dak kollu li llum inqisuh bhala immorali kien hemm xi darba x’inkien li kien meqjus bhala morali. X’garanzija ghandna li l-istorja ma tergax iddur?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dak kollu li taqra’ fil-gurnali hu kollu minnu, hlief dak il-kaz rari fejn int ikollok esperjenza diretta ta’ dak li gara’
Erwin Knoll
dak kollu li xi hadd jista’ jimmagina, xi darba jsir fatt
Jules Verne
dak li ghamel mill-Istat l-infern f’din id-dinja dejjem kien l-isforz tal-bniedem li jaghmel mill-istat il-genna tal-art
Friedrich Hölderlin
dak li jghodd mhux liema idea l-bniedem ikollu imma kemm tkun fonda go fih
Ezra Pound
dak li mhux tajjeb ghal bejta nahal, mhux tajeb lanqas ghal nahla wahda
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
dak li ninkwieta fuqu mhux jekk jien inix kbir jew le, imma jekk jien hux qed nisviluppa f’persuna kull gurnata li tghaddi
Eduardo Chillida
dak li nixtieq hu li kollox ikun tond, hekk li la jkun hemm bidu u lanqas tmiem, imma li ghall-kuntrarju kollox ikun f’armonija
Vincent Van Gogh
dawk li joholmu bi nhar jilmhu affarijiet li jaharbu lil dawk li joholmu biss bil-lejl
Edgar Allan Poe
dawn huma l-principji tieghi. Jekk ma joghgbukx, ghandi ohrajn
Groucho Marx
dejjem ikun hemm it-triq it-tajba u t-triq il-hazina. It-triq il-hazina dejjem tidher li hi iktar ragjonevoli
George Moore
demokrazija: ladarba ma setghux jaslu li dak li hu sewwa isir qawwi, qablu li dak li hu qawwi hu s-sewwa
Blaise Pascal
difficli temmen li xi hadd qed jghid il-verita meta, li kieku int kont floku, kont tigdeb
H.L. Mencken
din hi l-fehma tieghi: li l-bnedmin kollha huma mgienen
Quintus Horatius Flaccus
din it-tpingija haditli inqas minn hames minuti, imma ilni sittin sena biex nasal biex inpingiha
Auguste Renoir
dizzjunarju jista’ jinkludi parti biss mill-wirt kollu ta’ lingwa
Giacomo Leopardi
docjeta tista’ tezisti biss jekk tkun ibbazata fuq gideb fin, u jekk hadd ma jghid dak li verament jahseb
Lin Yutang