Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

l-aghar forma ta’ intolleranza tigi minn dak li jsejhulha raguni
Miguel de Unamuno
l-aghar injuranza hi dik li ma taghrafx kemm dak li jkun ikun injurant
San Girolamo
l-ahjar haga dwar standards hi li hemm tant minnhom
Andrew S. Tanenbaum
l-ahjar mod kif tgawdi l-helsien hu billi taghti hafna helsien lil ohrajn
Carlo Dossi
l-ahjar mod kif tidhaq bik innifsek hu billi tahseb li int iktar jilhaqlek mill-ohrajn
François de La Rochefoucauld
l-ahjar mod kif tisviluppa responsabbilta fin-nies hu billi ttihom responsabbilta
Kenneth Blanchard
l-Amerika hi pajjiz li ma tafx fejn sejra imma li hi determinata li twaqqaf rekord tal-heffa waqt li sejra hemmhekk
Laurence J. Peter
l-approvazzjoni tal-ohrajn theggek biex taghmel iktar, imma kultant ahjar ma tavdahiex
Paul Cézanne
l-aqwa ghemil, u l-iktar ghemil glorjuz li nistghu naghmlu hu li nghixu kif ghandna nghixu. L-affarijiet l-ohra – li nsaltnu, li nahznu tezori, li nibnu, - kollha huma xi haga iktar u mhux daqstant importanti
Michel de Montaigne
l-art ghandha gilda u dil-gilda marida, u wahda mill-mard taghha jisimha 'bniedem'
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l-arti hi l-gidba li tghinna nifhmu l-verita’
Pablo Picasso
l-arti hi sejha li ghaliha jwiegbu hafna li ma jkunux gew imsejha
Leo Longanesi
l-atti kriminali kkagunati mill-karozzi nsejhulhom accidenti
Eduardo Galeano
l-attivita kriminali organizzata hi l-faccata (mahmuga) l-ohra tad-dollaru
Raymond Chandler
l-ebda bniedem li verament jaf ihaddem il-lingwa tieghu ma jista’ jhaddem lingwa ohra
George Bernard Shaw
l-ebda bniedem ma jista’, ghal xi zmien twil, juri wicc wiehed lilu nnifsu u wicc iehor lill-kotra bla ma fl-ahhar jibda jikkonfondi ruhu liema hu l-veru wicc tieghu
Nathaniel Hawthorne
l-ebda tnejn min-nies ma jaqraw l-istess ktieb
Edmund Wilson
l-edukazzjoni hi l-iskoperta gradwali taghna tal-injuranza taghna stess
Will Durant
l-esperjenza hi dik il-haga meraviljuza li tghinek taghraf zball meta terga’ taghmlu
Franklin P. Jones
l-esperjenza: il-moxt li l-hajja taghtik wara li jkun waqaghlek xaghrek
Judith Stern
l-eta bajdet ix-xaghar ta’ xi nies imma qalbhom hallietielhom kif kienet: friska, zghazugha, u thabbat bil-qawwa ghal kull haga tajba u sabieha
Ludoviko Zamenhof
l-ewwel principju tal-edukazzjoni hu li tippriedka bl-ezempju
Anne-Robert-Jacques Turgot
l-ewwel vittma tal-gwerra hi l-verita
Hiram Warren Johnson
l-ghan tal-gherf hu li tant tohlom fil-gholi li tinsa l-holma fl-isforz biex tfittixha
William Faulkner
l-ghedewwa tal-kotba huma l-istess ghedewwa tal-bniedem: in-nar, l-umdita, l-annimali, it-temp u dak li jkun fihom stess
Paul Valéry
l-gherf hu mhux li wiehed jeqred l-idoli, imma li wiehed qatt ma jasal biex johloqhom
Umberto Eco
l-ikbar grajjiet fid-dinja jsehhu fil-mohh
Oscar Wilde
l-ikbar haga li l-gherf jipprovdi biex jaghmel il-hajja kompletament ferhana hi l-hbiberija
Epicurus
l-ikbar periklu fil-hajja hu li tiehu hafna prekawzjonijiet
Alfred Adler
l-iktar battalja harxa taghna li li niggieldu lilna nfusna, imma imbaghad l-iktar rebha li taghtik soddisfazzjon hi r-rebha fuqek innifsek
Friedrich von Logau
l-iktar ktieb importanti ghal xi kommunista bhali hu l-Bibbja
Nichi Vendola
l-iktar oggett demokratiku fid-dinja hu d-dizzjunarju: hu l-uniku oggett li ghandna in komuni
Bernard Pivot
l-iktar pjacir solidu ta’ din il-hajja hu l-pjacir vojt tal-illuzjonijiet
Giacomo Leopardi
l-iktar sigriet li hu difficli li bniedem izomm hu kif jahsibha dwaru nnifsu
Marcel Pagnol
l-ilsien mhux ghajr il-hsieb imcekken fl-iktar forma semplici tieghu
Anonymous
l-imgieba t-tajba hi ghall-bniedem bhalma s-shana hi ghax-xemgha
Arthur Schopenhauer
l-imhabba qatt m’hi mohlija
Miguel de Cervantes
l-imhuh krejattivi dejjem irnexxielhom jeghlbu kull xorta ta’ tahrig hazin
Anna Freud
l-immaginazzjoni tikkunslana dwar dak li ma ahniex waqt li l-umorizmu jikkunslana dwar dak li ahna
Winston Churchill
l-importanti mhux li ikollok ħafna ideat, iżda li tgħix waħda minnhom
Ugo Bernasconi
l-inkompetenza tidher fl-użu ta\' kliem żejjed
Ezra Pound
l-intelletwali hu dak li l-kotba li ma jkunx qara’ jillegahom
Leo Longanesi
l-isbah rigal tan-natura lill-bniedem hu li l-hajja hi qasira
Plinius Secundus
l-iskandlu mhux li xi bankiera wehlu l-habs, imma li l-ohrajn ghadhom kollha jigru barra
Honoré de Balzac
l-ispirtu tal-bniedem qatt ma jkun daqshekk b’sahhtu daqs meta jirrinunzja ghall-vendetta u jazzarda jahfer ingurja
E.H. Chapin
l-istejjer huma l-holm taghna. U l-holm taghna huma hajjitna
Tim Burton
l-oghla dmir tal-bniedem hu li jipprotegi lill-annimali mill-mohqrija
Emile Zola
l-originalita hi l-arti ta’ kif tikkopja bla ma tinqabad
William Ralph Inge
l-oxxenita mhix il-pornografija, imma li xi hadd imut bil-guh
José Saramago
l-ubbidjenza hi vizzju li hafna jsibuh komdu li jcedu ghalih
Don Lorenzo Milani
l-ugwaljanza majestuza tal-ligi tipprojbixxi kemm lis-sinjur kif ukoll lill-fqir milli jorqdu that pontijiet
Anatole France
l-umanita hi kif inhi, mhux il-kaz li tbiddilha imma li tifhimha
Gustave Flaubert
l-unici li dejjem gejjin minn x’imkien huma dawk li qatt ma marru imkien
Antonio Machado
l-unici nies ghorrief huma dawk li jghixu kull jum bhallikieku dak hu l-ahhar jum jew l-ahhar siegha taghhom
Francisco de Quevedo y Villegas
l-unici rebhiet li tiksibhom billi tahrab huma r-rebhiet fuq in-nisa
Napoleon Bonaparte
l-unici statistici li tista’ tavdahom huma dawk li tkun iffalsifikajthom int stess
Winston Churchill
l-unika haga li hemm bejn bniedem u dak li jixtieq mill-hajja hafna drabi hi r-rieda li jwettaqha u l-forza li jemmen li tista’ ssir
Richard M. DeVos
l-uniku ferh li ghandna tkun dik li ahna naghtu
Eduard Pailleron
l-uniku mod kif tipprotegi kultura hu billi tqieghdha fil-periklu
Paul Andreu
ladarba l-gwerer kollha jibdew fil-mohh tal-bnedmin, hu fil-mohh tal-bnedmin li trid tinbena d-difiza tal-paci
UNESCO
li ma taghmilx il-hazin hu tajjeb hafna. Imma li ma taghmilx it-tajjeb hu hazin hafna
Padre Alberto Hurtado
li tahseb hu dejjem xoghol iebes
Oskar Panizza
li taqra u li tkun kurjuz hi l-istess haga
Pascal Quignard
li thares ‘il quddiem hu difficli, specjalment meta tirrigwarda l-futur
Chinese saying
li tiddubita minnek hu l-ewwel sinjal ta’ intelligenza
Ugo Ojetti
li tittraduci hi l-iktar forma profonda ta' qari
Gabriel García Márquez
li tittraduci l-letteratura qisu s-sess: inqas ma titkellem, iktar taghmlu ahjar
Andrea Casalegno
li tkun kburi b’kemm taf hi l-ikbar injuranza
Jeremy Taylor
li tkun taf hwejjeg bla bzonn ahjar milli ma tkun taf xejn
Lucius Annaeus Seneca
li tkun temmen fil-progress ma jfissirx li temmen li sar xi progress diga
Franz Kafka
li tkun turista jfisser li tivvjagga ‘il boghod biex terga tigik ix-xewqa li tirritorna d-dar
George Elgozy
li tmut ma hi xejn, imma li ma tghixx tal-biza
Victor Hugo
li wieħed ma jemminx fix-xorti huwa tipiku ta' bniedem bla esperjenza
Joseph Conrad
lin-natura tikkmandaha billi tobdiha
Francis Bacon
lingwa assolutament logika minghajr il-karateristici taghha tkun lingwa bla hajja u mekkanika wisq
Ludoviko Zamenhof