Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

kemm tnehhi hsibijiet minn mohhok li kieku tiddeciedi li ssir xi hadd minflok li ssir xi haga
Coco Chanel
kieku kont nista’ nikteb il-ġmiel taä għajnejk
William Shakespeare
kieku l-bnedmin jifhmu ahjar il-periklu li jgib mieghu l-uzu ta’ certi kliem, kieku d-dizzjunarji fil-vetrini tal-hwienet tal-kotba jkollhom faxxa hamra madwarhom twissi: Periklu. Splussiv. Iftah bl-atenzjoni
André Maurois
kif jien ma nkwetajtx li nitwieled, daqshekk iehor ma ninkwetax li mmut
Federico García Lorca
ktieb klassiku hu ktieb li ghadu ma waqafx jghid dak li ghandu xi jghid
Italo Calvino
kulhadd jahseb li t-tarf tad-dinja hu sa fejn jista’ jara’ b’ghajnejh
Arthur Schopenhauer
kulhadd jitbissem bl-istess lingwa
Anonymous
kull bniedem ghandu dover fil-hajja imma dan qatt ma jkun dak li l-bniedem kien jaghzel
Hermann Hesse
kull bniedem li jisthoqqlu dak l-isem ghandu jhoss fuq wiccu kull daqqa ta’ harta li jaqla’ kull bniedem iehor
José Martí
kull ma ghamlu l-filosfi kien li jinterpretaw id-dinja f’hafna modi, issa jehtieg li d-dinja nbiddluha
Karl Marx
kull ma ghandna huma l-kliem
Samuel Beckett
kull meta tghallem, ghallem lil min jisimghek biex jiddubita minn dak li tkun qed tghallem
José Ortega y Gasset
kull propjeta privata ghandha ipoteka socjali fuqha
Giovanni Paolo II
kull wiehed isejah barbaru dak li ma jkunx imdorri bih
Michel de Montaigne
kull wieħed jisma' dan biss li jifhem
Johann Wolfgang von Goethe
kullma jaghmlu n-nisa jridu jaghmluh darbtejn ahjar mill-irgiel biex jahsbuhom li huma tajba daqs nofs l-irgiel. Fortunatament, din mhix xi haga difficli
Charlotte Whitton
kullma jtina l-gherf kollu taghna hu li meta mmutu nhossu hafna iktar tbatija mill-annimali li ma jafu xejn
Maurice Maeterlinck
kullma rridu nghidu hu: aghtu cans lill-paci
John Lennon
kultant ikun ahjar li timxi milli li tasal. Fil-fatt, li tasal ma jezistix, hu biss moment waqt il-mixi
Gino Vermicelli
kun int it-tibdil li tridu jsir fid-dinja
Mohandas Karamchad Gandhi