Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

i-ispontanjeta hi l-frott ta’ meditazzjoni fit-tul
Pablo Neruda
ic-civilta’ tikber iktar ma jkollna operazzjonijiet importanti li ahna nwettquhom bla ma nahsbu fuqhom
Alfred North Whitehead
id-dejn nazzjonali hu kbir bizzejjed biex jista’ jiehu hsieb tieghu innifsu
Ronald Reagan
id-dinja ghandha l-istruttura tal-lingwa u l-lingwa hi maghguna mill-mohh
Eugenio Montale
id-dinja hi gagga mimlija mgienen
Tommaso Campanella
id-dinja hi habs li fiha jaqbillek ikollok cella ghalik wahdek
Karl Kraus
id-dinja jmissha tidħaq aktar - wara li tkun kielet
Mario Moreno (Cantinflas)
id-dinja kollha hi palk, u l-bnedmin huma semplicement atturi: kollha ghandhom x’hin jidhlu u x’hin johorgu
William Shakespeare
id-dinja maqsuma bejn dawk li ma jorqdux ghax huma bil-guh u dawk li ma jorqdux ghax qed jibzghu minn dawk li huma bil-guh
Paulo Freire
id-dinja timxi ‘l quddiem grazzi ghall-affarijiet impossibbli li jsiru
André Maurois
id-dmugh ifissru li qalb kiesha silg tkun qed iddub
Hermann Hesse
id-dubju mhux sabieh, imma c-certezza tad-dahq
Voltaire
iktar facli tahfer ghadu milli tahfer habib
William Blake
iktar imutu waqt li jkunu jaharbu milli jmutu jiggieldu
Selma Lagerlöf
iktar kmieni milli tard ghad jinfethu toroq kbar u wesghin li minnhom jghaddi l-bniedem hieles, biex jibni socjeta ahjar
Salvador Allende
iktar ma jkun hemm ligijiet, iktar ikun hemm hallelin
Lao Tse
iktar ma wiehed ikun intelligenti, inqas wiehed jissuspetta assurdita
Joseph Conrad
ikun hemm konversazzjoni tajba biss meta tkun bejn imhuh decizi li jirrinfurzaw il-konfuzjoni taghhom
Emil Cioran
il-bnedmin ibiddlu l-fehmiet u l-imgieba bl-istess ghaggla li jbiddlu l-interessi taghhom
Arthur Schopenhauer
il-bnedmin jghajjtu biex ma jisimghux lil xulxin
Miguel de Unamuno
il-bnedmin jibnu wisq hitan u ftit wisq pontijiet
Isaac Newton
il-bnedmin ma humiex prigunieri tad-destin taghom, imma prigunieri ta’ mohhom
Franklin Delano Roosevelt
il-bnedmin ma tantx huma kapaci jissaportu r-realta
Carl Jung
il-bnedmin saru l-ghodda tal-ghodda taghhom
Henry David Thoreau
il-bniedem hu animal domestiku li matul iz-zminijiet tghallem jahkem lill-annimali l-ohra bil-qerq, vjolenza u krudelta
Charlie Chaplin
il-bniedem hu l-uniku annimal li jihmar bil-misthija – jew li missu jihmar bil-misthija
Mark Twain
il-bniedem jasal novizz f’kull stadju tal-hajja
Nicolas de Chamfort
il-bniedem li ma jaqrax kotba tajba ma ghandu ebda vantagg fuq il-bniedem li ma jistax jaqrahom
Mark Twain
il-bniedem ma jghixx bil-kliem biss, anki jekk kultant ikollu jikolhom
Adlai Stevenson
il-bniedem tat-Tielet Millennju jkollu l-kultura ta’ Bush, l-onesta ta’ Berlusconi u t-tjieba ta’ Putin
Anónimo
il-borgezija tista’ tiddeskriviha bhala kull grupp ta’ nies li ma humiex kuntenti b’dak li ghandhom imma kuntenti bihom infushom
Nicolás Gómez Dávila
il-fantasija tal-bniedem hi hafna, hafna ifqar mir-realta
Cesare Pavese
il-faqar ta’ lingwa taghmilna dghajfa: tirriskja li taghmilna skjavi tal-idejat ta’ haddiehor
Giorgio Barberi Squarotti
Il-fatt li anki persuna wahda hi bla xoghol hi cahda tad-dritt li ghandha kull persuna ghall-hajja u hi aghar mill-mewt stess
José Ortega y Gasset
il-fizika hi bhas-sess: tista’ taghti xi rizultati prattici, imma ahna mhux ghalhekk naghmluh
Richard P. Feynman
il-forza tal-pulizija kienet titmexxa minn nies ta’ integrita. Dan l-izball issa gie rrangat
Joe Orton
il-futboll hu popolari ghax l-istupidagni hi popolari
Jorge Luis Borges
il-futboll irid johrog mill-ispizeriji u mill-ufficcji tat-taxxi
Zdenek Zeman
il-futur tieghi jibda kull filghodu malli nqum. Kuljum insib xi haga krejattiva x’naghmel b’hajti
Miles Davis
il-giddieb irid jiftakar li biex jitwemmen ma jridx jghid gideb iktar milli hemm bzonn
Italo Svevo
il-gwerra hi l-iktar forma moderna ta’ terrorizmu
Gino Strada
il-gwerra hi lezzjoni tal-istorja li l-popli ma jiftakrux bizzejjed
Benito Mussolini
il-hajja qisek qed iddoqq vjolin qalb in-nies u titghallem hekk kif iddoqq
Samuel Butler
il-hbiberija hi frott ta’ lejalta, mhux ta’ fedelta passiva
Ferruccio de Bortoli
il-hin kollu jitfaccaw fatti li jhawwdu t-teoriji
Carlo Dossi
il-hniena hi lingwagg li t-torox jistghu jisimghu u l-ghomja jistghu jaraw
Mark Twain
il-holm isir realta. Kieku ma kienx hekk, kieku n-natura ma twassalniex biex noholmu
John Updike
il-kastig jezisti biex igib ‘il quddiem lil dak li jigi kkastigat
Friedrich Wilhelm Nietzsche
il-kawza principali ghaliex l-injuranza tixtered qalb il-poplu hu li ahna lkoll nafu niktbu u naqraw
Peter de Vries
il-kitba ssib iktar tfixkil minhabba li hafna ma jafux jiktbu
Stanislaw Jerzy Lec
il-kliem huma iktar imqarba mill-hajja
Manuel Seco
il-kliem jieħu l-valur li jtih is-semmiegħ
Giovanni Verga
il-Knisja tghid li d-dinja hi catta imma jien naf li hi tonda, ghax jien rajt id-dell fuq il-qamar u iktar nemmen fid-dell milli fil-Knisja
Ferdinand Magellan
il-kobor ta’ nazzjon u l-progress morali tieghu jistghu jitkejjlu minn kif dak in-nazzjon jittratta l-annimali
Mohandas Karamchad Gandhi
il-Kristjanezmu ghamel hafna ghall-imhabba meta ghamilha dnub
Anatole France
il-ktieb il-veru mhux ktieb li ahna naqrawh, imma li jaqrana hu
Wystan Hugh Auden
il-kuraggjuzi biss jafu jahfru. Il-bezziegh ma jafx jahfer – mhux minnu li jahfer
Laurence Sterne
il-kuxjenza hi l-vuci minn gewwa li twissina li hemm xi hadd li jista’ jkun qed jarana
H.L. Mencken
il-ligi bazika tal-kapitalismu hi: Jew jien jew int, mhux int u jien
Karl Liebknecht
il-ligijiet huma xibka ta’ ghanqbuta li minnha d-dubbien il-kbir jghaddu u l-insetti z-zghar jehlu
Honoré de Balzac
il-Mafja hi l-ahjar ezempju ta’ kapitalizmu li ghandna
Marlon Brando
il-massa kbira tan-nies iktar facli tidhaq bihom b’gidba kbira milli b’wahda zghira
Adolf Hitler
il-melankonija hi l-ferh li tkun imdejjaq
Victor Hugo
Il-milied ħieni u s-sena t-tajba
Anonymous
il-papri jbidu fis-skiet waqt li t-tigieg jaghmlu storbju shih biex ibidu. U x’inhu r-rizultat? Kulhadd bajd ta-tigieg jiekol
Henry Ford
il-pessimizmu ghandu x’jaqsam mal-intelligenza, u l-ottimizmu mar-rieda
Antonio Gramsci
il-pinna hi l-ilsien tal-mohh
Miguel de Cervantes
il-poeti huma bnedmin li ghadhom iharsu lejn id-dinja bl-ghajnejn ta’ tfal
Alphonse Daudet
il-poezija hi l-arti kif iddahhal il-bahar f’tazza
Italo Calvino
il-poezija taghti hajja lill-hajja
Mario Luzi
il-politika hi l-gwerra bla tixrid ta’ demm waqt li l-gwerra hi l-politika bit-tixrid tad-demm
Mao Zedong
il-politika hi l-ibbilancjar bejn dawk li jridu jindahlu u dawk li ma jridu jindahlu b’xejn
Jacques-Benigne Bossuet
il-prezz li wiehed ihallas meta jhaddan professjoni jew vokazzjoni hu li jsir jaf tajjeb hafna l-aghar naha taghha
James Baldwin
il-prudenza hi xebba xiha u sinjura li jkun qed jigri warajha l-inkapacita
William Blake
il-qarrejja huma nies immaginarji mahluqa mill-fantasija tal-kittieba
Achille Campanile
il-qosor hu l-essenza tal-gherf
William Shakespeare
il-verb ’taqra’ ma jaccettax l-imperattiv. Bhalma lanqas ma jaccettaw l-imperattiv verbi ohra bhal ‘thobb’ jew ‘tohlom’
Daniel Pennac
il-veru ferh jinsab filli tuza mohhok bla ebda xkiel
Aristotle
il-veru success hu li ssir l-ahjar li tista’ ssir
Harold Taylor
illum l-ikbar organizazzjoni li tiffavorixxi l-vjolenza hi l-Amerika
Martin Luther King
illum, iktar minn qatt qabel, hu d-dmir tal-bnedmin tal-kultura li iktar iqajjmu dubbji milli li jigbru certezzi
Norberto Bobbio
imbaghad gie l-progress u qered kollox, iktar mill-gwerra stess, ghax jekk il-gwerra tkisser l-affarijiet, il-progress qered il-mod kif nghixu
Bruno Ugolotti
imma l-univers hu infinit
Epicurus
in-nies anki fil-hama jghumu jekk ikun hemm xi xelini fih
Peter Sellers
in-nies iktar tkun lesta tissimpatizza ma’ min hu mdejjaq milli ma’ min hu ferhan
Simone de Beauvoir
in-nies jinqasmu f’zewg gruppi: it-tajbin u dawk li m’humiex tajbin. U huma t-tajbin li jaqsmu lin-nies banda u ohra
Oscar Wilde
in-nies jivvjagaw hafna biex imorru jaraw muntanji ibhra, xmajjar, u stilel u imbaghad jibqghu ghaddejjin minn hdejhom stess bla ma jistaghgbu b’dak li jaraw
Sant'Agostino
in-nostalgija ma ghadhiex li kienet
Simone Signoret
in-nuqqas ta’ ftehim hu l-iktar mezz ta’ kommunikazzjoni uzat bejn il-bnedmin
Peter Benary
in-nuqqas ta’ xi haga li tkun tixtieqha hi parti importanti mill-ferh
Bertrand Russell
int ma kontx tfittixni kieku mhux diga sibtni
Blaise Pascal
int ma tibqax tibza’ jekk ma tkunx ghadek tittama
Lucius Annaeus Seneca
int ma tistax tikkontrolla x’jigri lilek, imma int tista’ tikkontrolla l-attitudni tieghek lejn x’jigrilek
Brian Tracy
int tkun ghadek ma fhimtx xi haga qabel ma tkun tista’ tispjegaha lil nanntek
Albert Einstein
ir-razza l-bajda hi l-kankru tal-istorja tal-bniedem. Hi r-razza l-bajda, u r-razza l-bajda biss – bl-ideologiji u l-invenzjonijiet taghha – li qerdet civiltajiet awtonomi kull fejn xterdet, li qallbet il-bilanc ekologiku tal-pjaneta, u li llum qed thedded l-ezistenza tal-hajja stess
Susan Sontag
ir-rebbieh hu ta’ dak li jirbah
Francis Scott Fitzgerald
ir-religjon hi l-kapolavur ta’ kif tittrenja l-annimali, ghax tittrenja lill-bnedmin kif ghandhom jahsbu
Arthur Schopenhauer
ir-rikkezza tal-fqar hi uliedhom waqt li dik tas-sinjuri hi l-genituri taghhom
Massimo Troisi
irridu nilhqu ghanijiet ta’ paci b’mezzi ta’
Martin Luther King
is-sabieh tal-gwerra hu li kull naha tal-qattiela jkollu l-bnadar tieghu imberkin u li jitolbu lil Alla qabel imoru joqtlu l-girien taghhom
Voltaire
is-sbuhija tghin lin-nisa biex l-irgiel ihobbuhom, u l-istupidagni biex huma jhobbu lill-irgiel
Coco Chanel
is-sema mimli kwiekeb fuq rasi u l-ligi morali gewwa fija
Immanuel Kant
is-sens ta’ htija jdum sakemm idum is-sens ta’ rimors
Jorge Luis Borges
is-sistemi digitali huma efficjenti u ta’ malajr imma ghall-pjacir ma hemm xejn bhall-karta
Giuseppe Annoscia
is-sliem mhux xi rigal t’Alla lill-bnedmin: hu rigal li ahna naghtu lil xulxin
Elie Wiesel
is-solitudni sabieha, imma tkun trid xi hadd biex jghidlek li s-solitudni sabieha
Honoré de Balzac
issib hafna nies li dak li hu semplici jikkomplikawh. Li taghmel il-komplikat semplici, semplici hafmna, dik tissejjah kreativita
Charles Mingus
it-tajjeb ma jista’ qatt jitlef, imma l-hazen jista’
Rabindranath Tagore
it-Taljani jitilfu l-gwerer qisu kienu loghbiet tal-futboll, u loghbiet tal-futboll qisu kienu gwerer
Winston Churchill
it-television hu l-ewwel kultura verament demokratika – l-ewwel kultura ghal idejn kulhadd u mmexxija totalment minn dak li n-nies ikunu jridu. L-iktar haga li tbezzghek hu x’ikunu jridu n-nies
Clive Barnes
it-television hu l-unika pillola tal-irqad li nehduha minn ghajnejna
Vittorio De Sica
it-televiżjoni hija l-mera fejn jiġi rifless il-falliment tas-sistema kulturali tagħna
Federico Fellini
it-tfal isibu jehdew b’kollox fix-xejn waqt li l-kbar ma jsibu xejn li jikkuntentahom anki jekk ikollhom kollox
Giacomo Leopardi
it-tifkira hi dejjem laqgha
Isabel Allende
it-tifkira li jħalli ktieb hi aktar importanti mill-ktieb innifsu
Gustavo Adolfo Bécquer
it-tifkiriet li ahna jkollna ta’ xulxin, anki fl-imhabba, qatt ma jkunu l-istess
Marcel Proust
ittratta n-nies bhallikieku huma dak li ghandhom ikunu, u ghinhom isiru dak li jistghu isiru
Johann Wolfgang von Goethe
ix-xjenza ma tinteressanix. Ma taghtix kaz la tal-holm, la tal-azzard, tas-sentimenti jew tal-kuntradizzjoni – affarijiet li ghalija huma prezzjuzi
Luis Buñuel
ix-xoghol idejqek inqas mid-divertiment
Charles Baudelaire