Logos Multilingual Portal

Select Language

آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي پ چ ک گ ی

پانزده سال طول کشید تا من متوجه بشوم که هیچ هوشی برای نوشتن ندارم , ولی من نمیتوانم آن را رها کنم , برای اینکه تا این زمان من خیلی مشهور شده ام
Robert Benchley
پایان خرد آن است که آنقدر بلند نظر بود که آرزو را در راه بدست آوردن اش از دست داد
William Faulkner
پایان ممکن است که مفهوم را بیان کند تا آنجایی که چیزی پایان را توضیح دهد
Leon Trotsky
پروردن طریقه انتقال کمبود والدین به فرزندانشان است
Armand Carrel
پزشکان . انسانهای خوش شانسی هستند . كاميابيشان مانند نور به خورشيد ميرود ... و اشتباها تشان به خاك سپرده ميشود
Michel de Montaigne
پند من این است که همه مردم دیوانه هستند
Quintus Horatius Flaccus
پوستين، پوستی است که حيوان عوض می کند
Anonymous
پول خادم خوبی است ولی استاد بدی است
Alexander Dumas
پول ميتواند از فقر جلوگيری کند
Alphonse Allais
پيشرفت آمد و همه چيز را خراب كرد , حتی بيشتر از جنگ , زيرا اگر جنگ دارايی ما را نابود كرد , پيشرفت راه زندگی ما را خراب كرد
Bruno Ugolotti
پينوشه با خرفت نماياندن خود ذکاوت نظامی اش را به نمايش گذاشت
Anónimo
پیروزی متعلق به کسی است که آن را به غنیمت برده است
Francis Scott Fitzgerald
پیشرفت در این دنیا بوسیله دستیابی به چیزهای غیر ممکن عملی میگردد
André Maurois
پیکاسو نقاش است ,من هم همچنین . پیکاسو اسپانیایی است ,من هم اسپانیایی هستم .,پیکاسو کومونیست است و من نیستم
Salvador Dalí