Logos Multilingual Portal

Select Language

آ ا ب ت ج ح خ د ر ز س ش ص ض ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي پ چ ک گ ی

خارجی در درون ماست , و ما از نزاع با خارجی فرار می کنیم , ما با ناخوداگاهی خودمان جنگ می کنیم
Julia Kristeva
خاطرات هر شخصی ادبیات خصوصی او را تشکیل می دهد
Aldous Huxley
خاطراتی که ما از همدیگر داریم , حتی زمانی که ما عاشق هستیم , یکی نیست
Marcel Proust
خاطره ای که از کتاب می ماند از خود کتاب مهمتر است
Gustavo Adolfo Bécquer
خاطره ها مانند روياها تعبير می شوند
Leo Longanesi
خاطره يک چيز است و به خاطر آوردن چيز ديگر
Antonio Machado
خاطرۀ خوشی، خوشی نيست؛ امّا خاطرۀ درد هنوز درد است
Lord Byron
خاموش ساختن آرزوی نخستين ساده تر از ارضای تمامی آرزوهايی که در پی آن می آيند است
François de La Rochefoucauld
خبرنگار کسی که چیزی را که خود نفهميده است به ديگران شرح ميدهد
Lord Alfred Northcliff
خدا انسان را خلق کرد و با توجّه به اينکه او را به اندازه کافی تنها نيافت به وی همدمی داد تا احساس تنهايی را در وی بيشتر سازد
Paul Valéry
خدا مرا می بخشد.اين کار اوست.
Heinrich Heine
خداوند مانند ويرگول می تواند همه چيز را تغيير دهد
Guido Guerrasio
خداوند نمی تواند گذشته را تغییر دهد , به همین دلیل مجبور است که به وجود تاریخنگاران وابسته باشد
Samuel Butler
خدايان به ويژه هنگامی که می خواهند ما را تنبيه کنند دعاهای ما را برآورده می سازند
Oscar Wilde
خردمند بودن کمتر با از بين بردن ايده عالها در تناقض است تا اينکه آنها را هرگز در مرحله اول ايجاد نکند
Umberto Eco
خشونت در فوتبال ايتاليا ناشی از اهميت دادن به کسی که می برد، است
Arrigo Sacchi
خطر بزرگ در زندگی اين است که شما خيلی محتات بشويد
Alfred Adler
خطرناک است که شخص بگوید که صحیح است زمانیکه مسولان بر سر کار در اشتباه هستند
Voltaire
خواستن چیزهای مشترک و نفی چیزهای مشترک نشان دهنده دوستی واقعی است
Caius Sallustius Crispus
خواندن را مانند کودکان برای تفريح يا همچون افراد جاه طلب به خاطر کسب فرهيختگی انجام ندهيد. نه، برای زندگی کردن بخوانيد
Gustave Flaubert
خوانندگان مردمان تخیلی هستند که در تصور نویسنده وجود دارند
Achille Campanile
خوب است که شخص خمیدگی خود را دریابد , تا آنجایی که به بالا حر کت می کند
André Gide
خوبی نمی تواند مغلوب گردد , شرارت می تواند
Rabindranath Tagore
خود خواه نباشید : احترام به خود خواهی دیگران بگذارید
Stanislaw Jerzy Lec
خودخواهی بزرگترين منشا خوشهالی است
Giacomo Leopardi
خودخواهی زندگی نيست اگر کسی بخواهد زندگی بکند, درخواست کردن از بقيه برای زندگی است اگر کسی بخواهد زندگی بکند
Oscar Wilde
خودخواهی کامل نتيجه کمبود دانايی نيست, بلکه ادم تمايل به کسب آن است
Karl Popper
خوشا به حال کسی که از خودش خنده اش می گيرد چون هيچوقت بدون سرگرمی نخواهد ماند
Habib Bourguiba
خوشبختانه بوش به دفاع از دموکراسئ برخواسته است
Anónimo
خوشبختی مانند پروانه است ، زمانی که دنپیگیری می کند ، همواره فراتر از درک ما ، اما ، اگر شما می نشینم بی سر و صدا ، ممکن است بر شما فرود امدن
Nathaniel Hawthorne
خوشبختی چيز بسيار خوبی است: شما هر چه بيشتر بدهيد بيشتر برايتان ميماند
Blaise Pascal
خوشبین فکر می کند که این بهترین نوع دنیای ممکن است. منفی گرا می ترسد که این درست باشد
Robert Oppenheimer
خوشحال نبودن می تواند به بهترین صورت از فرق بین هوش ما و توقعات ما بیان گردد
Edward De Bono
خوشحالى در آزادى است, به اين معنى که, چيزى را آرزو نکنيم
Epictetus
خوشهالی همچون پذیرش طولانی فریب خوردن است
Jonathan Swift
خوشهالی همچون پذیرش طولانی فریب خوردن است
Alexander Cockburn
خوشهالی چيزی نيست که شما تجربه ميکنيد بلکه چيزی است که شما بياد می آوريد
Oscar Levant
خوشگذرانی فساد افراد غنی است و رنج بر سر افراد فقير
Denis Diderot
خيلی از مردم بدون اينکه بدانند خوشبخت زندگی می کنند
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
خیال پردازی به همان اندازه ازدیاد پیدا می کند که آدمی خود را از مشکلات دور می کند
John Galsworthy
خیلی بد است که کسانی که می دانند چگونه کشور را برانند مشغول به راندن تاکسی یا سلمانی کردن هستند
George Burns
خیلی چیزهایی وجود دارد که ما بیرون میریختیم اگر ما نگران نبودیم که دیگران آن را بردارند
Oscar Wilde