Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e ê f g h i j l m n o p q r s t u v z

sa´ cchi avissi scupertu Colombo su ll´America non si c´javissi chiantatu a mmenz´e peri
Stanislaw Jerzy Lec
scienza jè tuttu zoccu si po' sempri riscuriri
José Ortega y Gasset
scòpriri nì paisi novu je occupallu an'a statu sempri a stissa cosa
Samuel Johnson
scriviri jè ´n modu ri parari senza ca l´auttri ti ristrubbunu
Jules Renard
scrìviri voli riri amucciari cocca cosa ppi quantu appoi veni scuperta
Italo Calvino
scriviri ´na poesia dopu Auschwitz jè ´nfami
Theodor W. Adorno
sè, nuattri semu ttri vvoti cchiù ricchii re' nostri nanni, ma semu macari ttri vvoti cchiù filici?
Tony Blair
semu tutti assai ´gnuranti ma no jà ca tutti non canuscemu i stissi cosi
Albert Einstein
senza mimoria l'omu non fussi nenti je non sapissi fari nenti
Giacomo Leopardi
senza tempu je senza soddi a´fantasia no´jè ca n´sonnu ca passa je spassa senza putiri addivintari mai veru
Charles Baudelaire
si po' stari a sinistra ri tuttu, ma non ro' gnegnu
Enzo Biagi
si po´sapiri parari senza aviri ne´soddi, ne´robba, ne´guvernu, ne´mugghieri; ma non si ponu aviri soddi, robba, guvernu o mugghieri senza sapiri parari
John Searle
si po´scusari n´cristianu ca fa u´sciamunitu ppi n´ura, quannu ci su´ sciamuniti ca non c´ja tagghiunu ri facirlu mancu ppi n´ura
Francisco de Quevedo y Villegas
si rici ca cche`soddi si ponu accattari tuttu cosi. Ma chissu no jè vveru. Si ponu accattari cosi ri manciari ma no u´pitittu; i miricini ma no a´saluti; n´ lettu morbidu ma no´u sonnu; i libbri ma no u´gnegnu; a´prisenza ma no u´stari bbonu; u´divertimentu ma no a´filicità; chiddi ca si canusciunu ma no l´amici; i servi ma no a´anestà; i capiddi ianchi ma no a´nnòmina; n´pungu ri iorna tranquilli ma no a´paci. Cche´soddi po´aviri a´scoccia ri tuttu cosi. Ma no u´nozzulu. Chiddu cche´ soddi non si po´accattari
Arne Garborg
siccomu n´puliticu non ci criri mai a zoccu cunta, si maravigghia quannu ci crírunu l´áuttri
Charles De Gaulle
sòffriri senza lamentàrisi jè a sula lezzioni ca´nn´ama´mparari na´vita
Vincent Van Gogh
spiíti su ddu si filici je già non si cchiù filici
John Stuart Mill
stamu viennnu a sapíri cca supirchiaría ca zoccu ristruggi u so´ambienti si ristruggi iddu stissu
Gregory Bateson
stari a ssulu jè ppi ll´arma comu calárisi na cona ri cosi jè ppâ panza
Lucius Annaeus Seneca
sta´pantaciata jè tirribbili, spera ddìu rura
Oscar Wilde
sta´vita jè comu ´spitali unni tutti i malati vonu cangiari lettu
Charles Baudelaire
stilari megghiu ven´a ddiri pinsari megghiu
Friedrich Wilhelm Nietzsche
su campi assai, po´viriri comu ogni vittoria si ttrasforma na na´scunfitta
Simone de Beauvoir
su cci vo´riri a´virità e´cristiani, falli arrìriri, picchì annunca t´ammazzunu
Billy Wilder
su c´ja vulemu tagghiari cche`veri jettnici am´a´spaddari cchiu´picca soddi ne´veri je cchiossai na´cuttura ra´paci
Federico Mayor Zaragoza
su Ddíu n´aviss´ fattu a fimmina, n´aviss´ fattu mancu u ciuri
Victor Hugo
su ddu arriva a´spirazzioni, sucuru m´attrova no´ mentri ca´ staju pittannu
Pablo Picasso
su ddu a´penzi comu a maggioranza, jè u´ mumentu ri frirmàrisi a ppinzari
Mark Twain
su ddu canusci bbonu a custioni, i palori appoi ti vènunu
Marcus Porcius Cato
su ddu fússimu capaci ri juncírini, comu putissi jéssiri bellu je vicinu u futuru
Ernesto Che Guevara
su ddu i carusi si cci mettunu contru, puru a putenti je mistiriusa mafia scumpari com´a n´malu sonnu
Paolo Borsellino
su ddu i cosi non vanu bonu, non ci jri appressu
Elvis Presley
su ddu i ripubblicani c´ja tagghiassunu ri cuntari munzignarii supra e´dimucratici nuattri c´ja tagghiassimu ri cuntari a virità supra ri iddi
Adlai Stevenson
su ddu jaj cocca talentu, usulu comu poi. N'o 'mmunziddari. N'o' spàrtiri a picca a picca com'a n pricchiu. Sperdilu senza pinzeru, comu a'n miliunariu ca voli fari fallimentu
Brendan Behan
su ddu ricissi a' virità m' attaccasunu je mi 'nficcassinu na' n' manicomiu. Avanti ca fussi accussì ppi tutti pari
Roberto Bolaño
su ddu si fa sutta o´nnomu ri Ddiu o ra´pattria, no´esisti stracanagghia ca a´ggenti non po´ pirdunari
Tom Robbins
su ddu sì sucuru ca capisci tuttu zoccu succeri allura sì propia 'ntrunatu senza spiranza.
Walter F. Mondale
su ddu si talía comu su´ i pattri no´jè na risgrazzia jéssiri senza pattri; je su ddu si talía comu stílunu i figghi mancu jéssiri senza figghi jè na risgrazzia
Lord Chesterfield
su ddu u votu putissi canciari occa ccosa non ni facissunu vutari cchiù
Anonymous
su ddu vi firati ri vuattri stissi, a genti si fira i´vuattri
Johann Wolfgang von Goethe
su ddu voi addivintari riccu scrivennu, a´scríviri cosi ppi ddi cristiani ca movunu a ucca quannu léggiunu.
Don Marquis
su ddu vo' fari arrìriri ddiu, cùnticci i to' pruggetti
Blaise Pascal
su ddu vo´sapiri comu jè u´ futuru, t´a ´mmagginari stuvali ca scafazza a facci ri´ n´ cristianu
George Orwell
su ddu vulemu ca i´ cosi cánciunu am´a occupari e´ bbanchi je fari scuppiari i televisioni. Non c´jè n´auttra possibbilitá di rivoluzzioni
Luciano Bianciardi
su ddu´n bancheri s´abbjia ri na finestra, abbjativi appressu a iddu, picchì ddà ci su´ soddi
Robespierre
su du cristiani si vòlunu bbeni, non ci po' jèssiri finali filici
Ernest Hemingway
su na fìmmina jè vistuta mali, i cristiani s'addùnunu ro' vistitu. Su ddu jè vistuta bbona, i cristiani s' addùnunu ra' fìmmina
Coco Chanel
su non t' aspetti zoccu unu non zi po' aspittari no' po scòpriri mai mai, visto ca scappa sempri je no jè facili a ttruàrisi
Heraclitus
su tu fa´víriri ca t´aggiuva coccaccosa nuddu ti runa nenti. Ppi ddu fari soddi s´a ffari críriri ri jèssiri ricchi
Alexander Dumas
su unu no´jè prontu a acchiapparisi ppi´zoccu pensa, o no´mmali nenti zoccu pensa, o no´mmali nenti iddu
Ezra Pound
su u´palluni addivintau viulentu jè picchì oggi in Italia cunta sulu cu´vinci
Arrigo Sacchi
sugnu cummintu ca ppi ffari na´bbona traruzzioni s´a ccapiri u´ testu, je ppi ddu capirlu c´jè bbisognu ca unu a campatu no´ munnu veru, ca si po´tuccari, senza strínciri tuttu a´n´arriminata ri palori
Douglas Hofstadter
sugnu na parti ri tuttu zoccu ej' ttruvatu na' me strata
Alfred Tennyson
sugnu sempri cche cristiani cche scoli, su ddu pàrunu iddi i primi
William Congreve
sugnu 'n' cristianu cchè limiti ra' so' gginirazzioni, ma non dissi mai zoccu non vuleva riri, macari su non dissi sempri tuttu zoccu vuleva riri
Enzo Biagi
sulu a´n´cretinu ci po´piàciri a vera cchiossai ra´paci, picchì n´temp´i´ paci i figghi suttèrunu e´ pattri jé n´temp´i´vera i pattri sutterunu e´figghi
Herodotus
sulu chiddi ca vincenu stabbilisciunu quali fonu i crimini ´i´ vera
Garry Wills
sulu e´ cristiani allittrati ci piaci ´mpararisi i´cosi. All´ignoranti ci piaci ´cchiossai fari i prufissuri
Edouard Le Berquier
sulu i sbagghi c´janu bbisognu rill´appoggiu rô ggovernu. A´virità pó campari a ssulu
Thomas Jefferson
sulu su ddu i' usamu i palori su chiddi bboni, veri, ggiusti, palori ri na lingua
Alessandro Manzoni
su´ddu aiuti a coccarunu ca´je ammenz´e vai, po´stari tranquillu ca su´ rruvorda... a´prossima vota ca´je´a mmenzu e´vai
H.V. Prochnow
s' apprezza cchiossai zoccu si varagna ccu' fatica
Aristotle
s' aviss' 'a pinzari cchiossai a' ffari bbeni allocu ca a' stari bbonu; accussì si putissi macari stari megghiu
Alessandro Manzoni
s´a gghiéssiri trarituri, ma mai sdisonesti e ´nfamuni
Gabriel García Márquez