Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e ê f g h i j l m n o p q r s t u v z

na campagna pulitica custa cchiossai ri cuantu n´ cristianu a ppostu pó ppavari
Anonymous
na certi mumenti i malu palori su`i megghiu
Anónimo
na láuria n´léttiri jè comu diploma cché jochi ri carta. Si nni po´ fari cchiú o menu u´ stissu usu
James Graham Ballard
na lingua pizzuta jè l´unicu strumentu rì tagghiu ca cchiù u vusi, cchiù megghiu tagghia.
Washington Irving
na muttinazzionali ci nn´assimigghia a na dittatura cchióssai ri tutti l´auttri cosi ca mmintau l´omu
Noam Chomsky
na setta o ´n pattitu jè na fomma elegante senza fárisi canusciri ppi sgavitáricci e cristiani a fatica ro pinzeru
Ralph Waldo Emerson
na vera ntra tia je u munnu, statti ra' parti ro' munnu
Frank Zappa
nâ vita jorna ca unu non sii scorda ci nn´è cinqu o sei. L´auttri su bboni ppi fari nnúmmuru
Ennio Flaiano
na vota a´polizzia jera cumannata ri omini cuscinziusi. Nu´sbagghiu c´a statu curriggiutu
Joe Orton
na vota ca a vita jè comu jè, unu si 'nzonna ri vinnicàrisi
Paul Gauguin
na vota liggìi n´vocabbulariu tuttu paru paru: mi passi bellu poema ca parava ri tuttu cosi
Ophelia
na' ggiurìa jè fatta ri durici cristiani aletti ca an' a ddiri cu cc' javi u' megghiu avvocatu
Robert Frost
na' vita c' è sulu n' successu: putiri campari comu rici tu
Christopher Morley
na´ città non ti piaci ppe´so setti o sittanta maravigghi, ma ppa´risposta ca ti runa a na´ to´dumanna
Italo Calvino
na´n vocabbolario ci càpi sulu a´ minima patti ra´ricchizza ri´na´ lingua
Giacomo Leopardi
na´n vocabbulariu c´jattrovi tuttu u´munnu accumenciari ra a je a ffiníri cca zeta
Anatole France
na´panza ri so´omà u´ciriveddu non c´javi pinseru
Maurice Blanchot
na´sbizzira su´ pazzi ppi pulizziari; lavunu macari i soddi
Marcos Vergara Meersohn
nê me stori r´amuri na vota u pinseru vineva prima, uora ddopu.
Ennio Flaiano
nenti jè assai ´mpurtanti je pocu cosi su ´mpurtanti ppi ddaveru
Arthur James Balfour
nenti jè contr' a liggi, su centu omini d' affari dicidunu ca s' a ffari
Andrew Young
nenti jè ppi sempri, appatti u´canciamentu
Heraclitus
ne´campi ri concentramentu campàumu minutu ppi minutu je oùm`a ppinsari u`cchiu picca possbbili, pirchì pinsari voli riri cunsumàrisi
Haïm-Vidal Sephiha
ne´cristiani non c`jè nenti ri cchiù funnu ra´ so´peddi
Paul Valéry
nfinu a quannu a´ggenti ci piaci a´ munnizza, cummeni vinnirla
Dick Cavett
no ci su' riliggioni tranquilli. Tutti i riliggioni s'an'acchiappatu sempri cco' gnegnu
Patrick Emin
no jè vveru ca i zampiri parunu chiaru; je zoccu jè chiaru no jè ppi càusa ri canuscienza ra lingua ma ppo' fattu ca pènzunu pocu
Samuel Johnson
no staju ristruggennu i mê nimici quannu mîj fazzu amici?
Abraham Lincoln
non ci scrivu mai u me' nnomu supra e' libbra c'accattu, su no doppu ca i liggìi. Sulu tannu pozzu riri ca su de' me'
Carlo Dossi
non ci sù ddu`cristiani ca leggiunu u´stissu libbru
Edmund Wilson
non ci sù secreti cchiù sucuri ri chiddi ca canusciunu tutti
George Bernard Shaw
non ci su´fatti, ma sulu ´nterpretazioni
Friedrich Wilhelm Nietzsche
non ci vuleva na rivoluzzioni ppi capiri ca u fattu ca ci su cristianu ca c'janu ttroppu e cristiani ca non c'janu nenti fa nésciri tanti mali je dilitti: ma sapemu bbonu ca aviri tutti i cristiani ricchi jè na cosa ca nni putemu sulu nzunnari.
Robespierre
non c'javemu nenti, sulu u' tempu jè ddô nostru
Lucius Annaeus Seneca
non c'jè guvernu ca po' durari assai senza na bona opposizzioni
Benjamin Disraeli
non c'je megghiu jocu ri n' vocabbulariu ppe' carusiddi partennu re' cinc' anni. Je cu dannicchia 'i furtuna macari ppe' scritturi ' nfinu a cent' anni
Gabriel García Márquez
non c'jè méricu ca ci po' garantiri e' cristiani ca ponu guariri. Ma ogni méricu c'javissi a garantiri ca pillomenu i po' trattari bbonu.
Patch Adams
non c`è na´strada ppa´paci. A´paci jè a´strada
Mohandas Karamchad Gandhi
non c`ja´statu mai na vera bona o na paci tinta
Benjamin Franklin
non c´è na´norma. Tutti l´omini su n´eccezzioni ppì na regula ca non esisti
Fernando Pessoa
non c´è nè mala evva, ne´mali cristiani. Ci sú sulu mali cuntadini
Victor Hugo
non c´jè ccosa cchhiú bbella ppi´n populu râ´lingua rê´sô nannavi
Johann Gottfried von Herder
non c´jè ccosa cchiu difficili ca sgamari nu sciemu su ddu non para
Alonso de Ercilla y Zuñiga
non c´jè cucca cchiu ranni ri n´pinseru spartutu a´tutt´i´banni cca´supirchiarìa
Ezra Pound
non c´jè dubbiu ca u svuluppu amicu jè una re rizzetti cchiù dannífici
Nicholas Georgescu-Roegen
non c´jè filicità senza libbirtà je non c´jè libbirtà senza curaggiu
Pericles
non c´jè mugghieri ca si putissi sumputtari n´marito cô vizziu ro jocu, ttranni su ddu aviss´ a vinciri sempri
Thomas Dewar
non c´jè nenti ca s´aviss´a canciari quantu l´abbitudini ri l´auttri
Mark Twain
non c´jè nenti ca ti fa addivintari povuru cchiossai ra´pricchiarìa
Anónimo
non c´jè nenti cchiù difficili ca´arisìstiri e´ cumplimenti
Arnold Lobel
non c´jè pinseru scunchiurutu ca non su putissi nésciri cocca filosufu
Marcus Tullius Cicero
non dicu ca a miricina no jè bbona ppi cocca cristianu, ricu ca jè dannífica ppi ll´umanità
Jean-Jacques Rousseau
non ghiéssiri mai cchiú picca ri cu ccu jè gghjè. Falli calari o to´ livellu
Quentin Crisp
non iuricari mai ´n libbru ppo´so´fimm
J.W. Eagan
non n´am´a scantari ri nenti, ttranni ca ro´ nostru stissu scantu
Franklin Delano Roosevelt
non pozzu riri ca i fimmini non su´sciamuniti. U´signuruzzu i fici digni rê masculi.
George Eliot
non putemu sentiri cchiossai piaciri si non sintemu chhiossai ruluri
Alan Watts
non sacciu nenti re´scritturi r´auoggi. Javi assai ca´i scritturi ro´me tempu sù l´antichi ggreci
Jorge Luis Borges
non sapemu zoccu nni' sta cuccirennu, chissu jè zoccu nni' sta succirennu
José Ortega y Gasset
non si cuntunu mai tantu munzignarii comu prima rô votu, n´temp´ î vera je ddopu râ caccia
Otto von Bismarck
non si po´fari pulitica cca´murali, ma mancu senza.
André Malraux
non si vinni a tera unni camina ´n populu
Tashunka Witko
non sugnu carusu abbastanza ppi sapiri tuttu
Oscar Wilde
non sulu sugnu n´pacifista. sugnu n´pacifista prontu a acchiappárisi ppâ paci
Albert Einstein
non s´allonga a vita, s´allonga a vicchiània
Anónimo
non tantu cci criru ê statistichi. Un cristianu ccâ testa nô funnu je i peri nô frizzer, ppâ statistica c'javi na timpiratura nommali.
Charles Bukowski
non tutti sa´ponu spacchjari ca cc´janu n´amicu
Antoine de Saint-Exupéry
non val´a´pena ri campari su non ti sa´arricrìari ccu´zoccu ti proj a´vita.
Emmanuel Wathelet
non vi fa scantari n' munnu r' anaffabbeti senza auttra memoria ca chidda re' compiute?
Harold Bloom
non vi faciti ´mpuniri a´libbirtà re´ palori prima r´aviri chidda re´pinseri
Stanislaw Jerzy Lec
non viru sbagghiu ca n´aviss´a pututu fari
Johann Wolfgang von Goethe
non vusati a palora straniera "ideali" ca c'javemu a palora nostra munzignarìi
Henrik Ibsen
no' jè vveru ca nuddu sapi comu jè cumminatu iddu stissu. A maggio patti re' cristiani canusciunu e so' difetti ma i sanu sèntiri ccu' nnomu divessi ri chiddi ca cci rùnunu tutti pari l' àuttri
Arthur Helps
no´bon tempu l´amici nostri nni canùsciunu; no´malu tempu semu nuattri a canùsciri all´amici nostri
John Churton Collins
no´ciriveddu non c´jè nenti ca n´a´statu prima ne´sensi
San Tommaso d'Aquino
no´tempu re´pazzi, cririri ca a´pazzia non ni po´tuccariu jè na´fomma ´i pazzia
Saul Bellow
nu ´spertu jè unu ca già fici tutti i sbagghi possibbili na´n discursu assai strittu
Niels Bohr
nuáttri criremu a zoccu viremu; ppi cchissu ri quannu c´jè a tilivisioni ci ammuccamu a tuttu cosi
Dieter Hildebrandt
nuattri criremu ri jèssiri n' paisi ma a' virità jè ca semu sulu n' paisaggiu
Nicanor Parra
nuattri c´avemu tutti pari a´stissa origgini, semu tutti pari figghi ro´svuluppu ri ll ´universu, ro´ svuluppu re´stiddi, e semu ppi´cchistu tutti pari frati e soru
Margherita Hack
nuáttri non viremu i cosi comu su´, ma comu semu.
Anaïs Nin
nuattri semu zoccu facemu ppi cangiàri zoccu semu
Eduardo Galeano
nuattri semu zoccu facemu sempri
Aristotle
nuddu avissi aviri cchiossai ri zoccu c'jaggiuva ppi campari: u restu avissi a jéssiri ppi liggi rô statu
Benjamin Franklin
nuddu ca sapi bbonu a so´ lingua, nni sapi parari bbona n´auttra
George Bernard Shaw
nuddu fa cchiú mali ri cu´ voli fari bbeni
Mandell Creighton
nuddu talja no´vocabbulariu prima ri parari
Anónimo
nu' scinziatu intra o' so' labboratoriu n'jè sulu n' tecchinicu; jè macari n' carusiddu 'nfacci a cosi ra' natura ca u' fanu ' mpazziri comu na' favula ri fati.
Marie Curie
nu´svuluppu bbonu jè comu a strada ppo´ nfernu, china ri bboni pinseri
Serge Latouche
nu´zzitu je´n cristianu filici ca cc´ja voli tagghiari cca´ filicità
Enrique Jardiel Poncela
n' cristianu ccu na idea nova jè nu' scattiatu nfinu a quannu l' idea non c' javi successu
Mark Twain
n' criticu jè n' cristianu senza jammi ca cc'impara all' àuttri a cùriri
Channing Pollock
n' libru a gghiéssiri comu spaccapettri ppô mari agghiacciatu ca c'javemu di rintra a nuáttri
Franz Kafka
n' pitturi jé unu ca pitta zoccu vinni. N' artista 'mmeci jè unu ca vinni zoccu pittai
Pablo Picasso
n'omu addiventa omu sulu facennu comu a jáuttri omini
Theodor W. Adorno
n'ottimista jè unu ca penza ca na fimmina spiddíu ri telefonari sulu picchí rissi "ni viremu"
Marcel Achard
n´a ffari mai na strada già fatta, ti porta sulu unni ana´ statu già l´auttri
Alexander Graham Bell
n´acchìologo jè u´megghiu maritu ca na fimmina po´aviri. Chhiu vvecchia addiventa idda, cchiossái iddu s´anteressa ri idda
Agatha Christie
n´addisiddirari ven´a ddiri aviri
Lucius Annaeus Seneca
n´ambasciaturi jè n´cristianu a ppostu ca u´ mànnunu a fari u munzignaru na n´àuttru paisi ppo´ bbeni ra so´ pattria
Sir Henry Wotton
n´appizzatici tempu a taliari su ci sú ´mpidimenti ; fossi propia non ci´nn´è
Franz Kafka
n´atturi jè n´cristianu ca´su tu non vo´parari ri iddu, iddu non t´ascuta
Marlon Brando
n´cazzaratu i´vera e unu ca cerca r´ammazzáriti, non c´arrinesci je appoi t´addumanna ri lassarlu campari
Winston Churchill
n´conciettu ppi savvari a Tera.. M´arrivorda u´ Titanic
Anónimo
n´cristianu ca non canusci lingui furisteri, non canusci mancu a so´
Johann Wolfgang von Goethe
n´cristianu jè cchiú veru, quantu cchiú ci nn´assimigghia a zoccu s´a´nzunnatu ri essiri
Pedro Almodóvar
n´cristianu non ci po aamucunari a nuddu su no a iddu stissu
Ralph Waldo Emerson
n´cristianu senza sogni, senza utopii, senza ideali fussi n´armalu mostruosu, na sorta ri´cinghiali cca´laurea ri´matematica
Fabrizio De André
n´cristianu sulu sulu jè sempri mal´accumpagnatu
Paul Valéry
n´cristianu tantu cchiú jè riccu quantu cchiú ccosi po´ lassari iri
Henry David Thoreau
n´cristianu, qual´è gghiè, vali cchiossài ri na bannera, qual´è gghiè
Eduardo Chillida
n´fanzclub jè na cumarca ri cristiani ca cci rìciunu a n´atturi ca non c´jè sulu iddu a pinzari zoccu pensa ri iddu stissu
Kenneth Williams
n´guvernu jè l´unica vacca ca peddi ra´ punta
James Reston
n´mitu jè na riliggioni ca non ci criri cchiù nuddu
James K. Feibleman
n´ottimista jè unu ca jè cummintu ca cchiú ttinti r´accussí i cosi non ponu jri
Alessandro Morandotti
n´paisi senza documentari jè comu na famigghia senza fotuggrafii
Patricio Guzmán
n´paranoico jè n´cristianu ca capisci na pocu ri zoccu sta succirennu
William S. Burroughs
n´pissichiattra jè ´n cristianu ca vvi fa´n caforu ri dumanni ca custunu, i stissi ca a´vostra mugghieri vvi fa aggratis
Joey Adams
n´sinonimu jè na palora ca vusi quannu non sa´scrìviri a´prima palora ca pinsasti
Burt Bacharach
n´travagghiu ca fa sulu soddi jè n´travagghiu mischinu
Henry Ford
n´umbra si perdi ppi ttroppa luci....o ppi ttroppu scuru
Moni Ovadia