Logos Multilingual Portal

Select Language

â a b c d e f g h i l m n o p r s t u w y

... ac mae gwir ddyletswydd arnom, yma yn ein gwlad frawychus o druenus, yr Eidal, nid dyletswydd i ennill grym na chyfoeth, ond i addysgu, i ddwyllio
Pier Paolo Pasolini
...o\'i ffenestri, mae\'n gwrando ar fywyd y byd a dynion, a gŵyr ei fod wedi ei eithrio, ond nid yw\'n ei ladd ei hun, am fod mymryn o ffydd yn dweud wrtho ei bod yn rhaid iddo oddef y dioddefaint hwn yn ei galon hyd y pen, y dioddefaint aruthrol hwn, sy\'n cynrychioli\'r hyn a fydd, yn y pen draw, yn marw
Hermann Hesse
...yr unig wir lyfr, nid oes raid i awdur ei ddyfeisio yn ystyr arferol y gair, am ei fod eisoes ar gael y tu mewn i bob un ohonom; ei gyfieithu yn unig sy raid. Dyletswydd a thasg awdur yw eiddo\'r cyfieithydd
Marcel Proust
a bywyd yr hyn ydyw, mae dyn yn breuddwydio am ddial
Paul Gauguin
a chofio sut mae tadau yn fynych fynych, anaml mai anffawd yw peidio â bod yn dad; ac a chofio sut y mae meibion at ei gilydd, anaml mai anffawd yw bod heb blant
Lord Chesterfield
a ddaw Ewrop i fod yr hyn y mae, mewn gwirionedd, sef penrhyn bach ar gyfandir Asia? Neu a fydd yn aros fel yr ymddengys, sef y rhan werthfawr o’r byd daearol, perl y sffêr, yr ymennydd i gorff anferthol?
Paul Valéry
a ddylai dyn briodi neu beidio? beth bynnag a ddewiso, bydd yn siŵr o fod yn edifar
Socrates
a ddysgo i bobl farw a ddysg iddynt fyw
Michel de Montaigne
a êl gan bwyll, â\'n ddiogel ac yn bell
Anonimo
a erys heb ei ddweud erys wedi ei ddweud am byth
Julio Cortázar
a fo heb ddychymyg, a fydd heb adenydd
Muhammad Ali
a fo yng nghalon y dyn sobr sydd ar dafod y dyn meddw
Plutarch
a fo\'n fodlon ar y lleiaf sydd gyfoethocaf, gan mai bodlonrwydd yw cyfoeth natur
Socrates
â gwareiddiad rhagddo drwy estyn nifer y gweithredoedd pwysig y gallwn eu gwneud heb feddwl
Alfred North Whitehead
a gynyddo ddoethineb, a gynydda ddioddefaint
Giordano Bruno
a minnau\'n meddwl fy mod yn dysgu sut i fyw, bûm yn dysgu sut i farw
Leonardo da Vinci
a oes raid inni, hyd yn oed mewn chwaraeon, gyd-fyw gyda\'r maffia, ?
Carlo Cattaneo
a oes rhywbeth mwy gwerthfawr i bobl nag iaith ei chyndadau?
Johann Gottfried von Herder
a oes rhywbeth yn yr hyn a ddywedwn?
George Steiner
a oes synnwyr o gwbl mewn sôn am \'addysg orfodol\'?
Anónimo
â pob chwyldro i’r gwynt heb adael ar ei ôl ddim ond llysnafedd biwrocratiaeth newydd
Franz Kafka
a siarad yn blwmp ac yn blaen, weithiau rhaid gwylltio i symud pethau ymlaen
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a wyddost beth yw dynion? Trueiniaid sydd yn gorfod marw, yn fwy truenus na mwydod neu ddail llynedd a fu farw heb sylwi dim arno
Cesare Pavese
a ydych am ei gwneud yn amhosibl i neb ormesu ei gyd-ddyn? Sicrhewch na fydd gan neb rym
Mikhail Bakunin
a yw ffatrïoedd arfau\'n cyfrannu i\'r frwydr yn erbyn diweithdra?
Anónimo
a yw\'n ddemocrataidd gwneud i bobl dalu trethi mewn gwlad lle nad yw 90% o\'r bobl ddim am eu talu?
Anónimo
a yw\'r canlyniad yn cyfiawnhau\'r dull? Diolch, Moggi
Anonimo
a yw\'r gosb eithaf yn gwneud synnwyr o gwbl i\'r sawl a gondemniwyd i farw?
Anónimo
ac eto i gyd, mae\'r gwrthwyneb hefyd wastad yn wir
Leo Longanesi
ac fel na chaiff ei ddwyn... ymddiriedir arian i fanciau
Anónimo
ac ni fydd dyn yn petruso cymaint cyn tramgwyddo\'r sawl a gâr ag y gwna cyn tramgwyddo\'r sawl a ofna
Niccolò Machiavelli
ac o\'r holl blâu sy\'n felltith ar y ddynol-ryw, gormes eglwysig yw\'r gwaethaf
Daniel Defoe
ac yn awr gwneir yr hyn a wneid gynt ‘er mwyn Duw’ er mwyn arian, hynny yw er mwyn yr hyn sydd heddiw yn sicrhau, yn anad dim, deimlad o rym ac o heddwch meddwl
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ac ystyried pob dim, nid oes dim byd sy\'n hardd
Quintus Horatius Flaccus
acrobat yw\'r gwleidydd. Mae\'n cadw ei gydbwysedd drwy ddweud y gwrthwyneb i\'r hyn mae\'n ei wneud
Maurice Barrès
addysg yw graddol ddarganfod mor anwybodus ydym
Will Durant
addysg: proses sy\'n galluogi dyn i gael rhagfarnau o radd uwch
Laurence J. Peter
adeg rhyfel, mae\'r gwirionedd mor werthfawr fel y dylai bob amser gael ei warchod gan fintai o gelwyddau
Winston Churchill
adeg rhyfel, tawa\'r gyfraith
Marcus Tullius Cicero
aebenigwr yw dyn sydd wedi gwneud yr holl gamgymeriadau y gellir eu gwneud mewn maes cyfyng, cyfyng
Niels Bohr
aeth methiant i\'m pen
Ennio Flaiano
afiechyd a etifeddir yw bywyd
Anónimo
afraid llosgi llyfrau i ddinistrio diwylliant. Nid oes ond angen cael pobl i beidio â\'u darllen
Ray Bradbury
ai\'r merched ar y stryd sy\'n dynwared y merched ar y teledu, ynteu i\'r gwrthwyneb? Neu ai mynd at yr un ymgynghorwyr yn unig a wnânt?
Anónimo
allwn i byth ddeall sut maen nhw\'n gallu dysgu i fechgyn fomio pentrefi â napalm - a pheidio â gadael iddyn nhw ysgrifennu \'cer i\'r diawl\' ar eu hawyrennau
Marlon Brando
allwn ni ddim cyfreithloni delio mewn cyffuriau am fod gormod o lawer o arian ynddo
Hillary Clinton
am ddim y gwneir yr hyn sy\'n gwir gyfrif mewn bywyd
Claudio Magris
am na wyddai i ble \'roedd yn mynd y llwyddodd y ddynoliaeth i gael hyd i\'w llwybr
Oscar Wilde
am yr hyn na ellir siarad rhaid tewi
Ludwig Wittgenstein
am yr ychydig a wn ’rwyf yn ddyledus i\'m hanwybodaeth
Sacha Guitry
amaturiaid ydym oll; mae bywyd yn rhy fyr i ddim arall
Charlie Chaplin
ambell dro mae\'n well ymdrechu i fod yn hapus mewn adfyd drwy ei dderbyn, yn hytrach na thrwy ymladd neu drwy geisio ei drechu
Maurice Maeterlinck
ambell waith, os sefi di ar reilen isaf pont a phwyso drosodd i wylio\'r afon yn araf lithro ar ei hynt oddi tanat, cei wybod, yn sydyn, bob dim sydd i\'w wybod
Alan Alexander Milne
amcan addysg yw disodli meddwl gwag gan un agored
Malcolm Steve Forbes
amcan cyntaf addysgwr yw creu pobl hunanaddysgedig
Daniel De Montmollin
amlygir diffyg medr gan oreiriogrwydd
Ezra Pound
amser yw\'r awdur gorau. Mae wastad yn ysgrifennu\'r diweddglo perffaith
Charlie Chaplin
amser yw\'r unig beth na ellir ei roi\'n ôl
Lucius Annaeus Seneca
anaml y bydd gan ferched feddwl mawr o\'r dynion sy\'n eu parchu fwyaf
Joseph Addison
anfantais fawr y dyddiau hyn yw bod wedi eich magu\'n dda, oherwydd mae\'n eich cau allan o gynifer o bethau
Oscar Wilde
anfarwol yw\'r sawl sydd yn byw am y funud
Cesare Pavese
anghenfil fyddai dyn heb freuddwydion, heb baradwys a heb ddelfrydau - rhyw faedd gwyllt â gradd mewn mathemateg bur
Fabrizio De André
anghofiwn am ein beiau yn rhwydd pan nad oes neb ond ni\'n gwybod amdanynt
François de La Rochefoucauld
anghredadun: yn Efrog Newydd, rhywun nad yw\'n credu yn nilysrwydd Cristionogaeth; yng Nghaergystennin, un sy\'n credu felly
Ambrose Bierce
anghytuno yw\'r math rhagoraf ar wladgarwch
Thomas Jefferson
anifail a chanddo ddawn hynod i ymaddasu yw dyn
Enzo Ferrari
anifail dof yw dyn, un sydd, drwy\'r canrifoedd, wedi rheoli\'r anifeiliaid eraill drwy dwyll, drwy drais a thrwy greulondeb
Charlie Chaplin
annisgyblaeth ddall a diwyro, bob amser, yw gwir nerth dyn rhydd
Alfred Jarry
anodd cael dyn i ddeall rhywbeth pan fo ei gyflog yn dibynnu ar beidio â\'i ddeall
Upton Sinclair
anodd edrych ymlaen, yn enwedig i\'r dyfodol
Chinese saying
anodd gweld y sawl sydd yn mynd, ohono ei hun, gyda\'r llif
Stanislaw Jerzy Lec
anodd i\'r sawl a ŵyr ormod yw peidio â dweud celwydd
Ludwig Wittgenstein
anodd peidio â chwennych gwraig rhywun arall; wedi\'r cwbl, nid rhai deniadaol iawn yw\'r rhai nad ydynt yn perthyn i neb
Enzo Biagi
anodd yw bod yn ddiffuant os ydych yn ddeallus, fel y mae\'n anodd bod yn onest os ydych yn uchelgeisiol
Fernando Pessoa
anrheg sy\'n eich dewis chi yw merch
Georges Brassens
anrheithio, lladd, dwyn - dyma bethau a gamenwir yn ymerodraeth; a lle y creant anialwch, galwant heddwch arno
Tacitus
anrhydeddus, i ddyn anrhydeddus, yw bod wedi ei amddiffyn rhag peidio â chael ei gosbi
Giacomo Casanova
anwybodaeth dyn o\'i anwybodaeth ei hun yw anwybodaeth ar ei gwaethaf
San Girolamo
anwybodaeth yw mam dedwyddwch a gwynfyd rhywiol
Giordano Bruno
anwybodaeth yw prif ffynhonnell hapusrwydd
Giacomo Leopardi
ar adegau o argyfwng, dim ond dychymyg sydd yn bwysicach na gwybodaeth
Albert Einstein
ar gyfer gelynion gweithredir cyfreithiau; ar gyfer cyfeillion yn unig yu dehonglir hwy
Giovanni Giolitti
ar hyn o bryd, ar wahân i faco, alcohol a\'r teledu, mae\'r rhan fwyaf o gyffuriau yn anghyfreithiol; eto i gyd gall ein plant wastad gael hyd iddynt ar bwys pob ysgol
Manu Chao
ar lwyfan y byd heddiw, gwaetha\'r modd, ni, bobl y Gorllewin, yw\'r unig actorion a\'r unig wylwyr, ac felly, drwy ein teledu a thrwy ein gwasg, ar ein rhesymau ni ein hunain yn unig y gwrandawn ac â\'n gofidiau ni ein hunain yn unig y cydymdeimlwn
Tiziano Terzani
ar unrhyw funud benodol, er mwyn i rywbeth weithio eto, rhaid cymryd y risg o golli pob dim
Isabelle Adjani
ar y cyfan, nid oes croeso i\'r cyngor a geisir, ac yn ôl pob golwg, haerllugrwydd yw\'r cyngor na cheisir mohono
Samuel Johnson
ar y mwyaf, rhyw bump neu chwech o ddyddiau bythgofiadwy a gaiff dyn yn ei fywyd; dim ond dyddiau llanw yw\'r gweddill
Ennio Flaiano
arbenigwr yw\'r sawl sy\'n gwybod mwyfwy am leilai, hyd nes ei fod, yn y pen draw, yn gwybod pob dim... am ddim byd!
Luciano Somma
arbenigwyr: pobl sydd wastad yn gwneud yr un camgymeriadau
Walter Gropius
archaeolegydd yw\'r gŵr gorau y gall menyw ei gael; po fwyaf y bydd hi\'n heneiddio, mwyaf o ddiddordeb a fydd ganddo ynddi
Agatha Christie
arddangosiad o rym yw pob gweithred ddaionus
Miguel de Unamuno
arf mwy trugarog na’r ffrwydryn ffyrnig yw nwy, a gorfoda’r gelyn i dderbyn penderfyniad gyda llai o fywydau’n cael eu colli na’r un dull arall o ryfela
Winston Churchill
arferiad sydd gan bobl yw marw
Jorge Luis Borges
arian yw llaeth y fam i wleidyddiaeth
James A. Unruh
arian, am mai ei briodwedd yw galluogi dyn i brynu pob dim, am mai ei briodwedd yw galluogi dyn i gymryd meddiant o bob dim, yw prif nod meddiannu. Cyffredinoldeb ei briodwedd yw hollalluogrwydd ei fod. Synnir amdano, felly, fel pe bai\'n hollalluog
Karl Marx
arlunydd yw Picasso, a minnau; Sbaenwr yw Picasso, a minnau; comiwnydd yw Picasso, a \'dwy\' i ddim ychwaith
Salvador Dalí
arwydd trasig o werthoedd ein gwareiddiad yw nad oes yr un busnes fel busnes rhyfel
Douglas Mattern
arwydd yw iaith, yr arwydd pwysicaf o\'n dynoldeb
Octavio Paz
at ei gilydd, mae gan bob gwlad yr iaith mae\'n ei haeddu
Jorge Luis Borges
at ei gilydd, mae pobl yn ei chael yn hawdd credu yn yr hyn maent yn ei chwennych
Caius Iulius Caesar
atgas yw cybydd-dod ysbrydol y rhai sydd yn gwybod rhywbeth ond sydd heb ymdrechu i drosglwyddo’r wybodaeth honno
Miguel de Unamuno
â\'r byd yn ei flaen diolch i lwyddo i wneud pethau y barnwyd eu bod yn amhosibl
André Maurois
â\'r tlodion i ryfel i ymladd, a marw, dros chwiwiau, dros gyfoeth a thros anghymedroldeb pobl eraill
Plutarch
baich drom ar ddyn ydw\' i. Byddaf bron â\'i fygu a mynnaf ei fod yn fy nghario. Heb ei ryddhau, byddaf yn fy narbwyllo fy hun, ac yn darbwyllo eraill, fy mod yn edifar a\'m bod yn awyddus i\'w gwneud yn rhwydd iddo ym mhob ffordd, ond nid drwy adael iddo gael gwared ar fy mhwysau
Leo Tolstoy
banc: man a wnaiff fenthyg arian ichi, os gellwch brofi nad oes ei angen arnoch
Bob Hope
barddoniaeth yw uniad dau air na thybir y gellir eu huno, ond sydd yn ffurfio rhywbeth fel pe bai drwy ddirgelwch
Federico García Lorca
barddoniaeth yw\'r gelfyddyd o roi\'r môr mewn gwydryn
Italo Calvino
Barn y Cyhoedd...ymgais i drefnu anwybodaeth y gymuned, ac i\'w dyrchafu i urddas grym ffisegol
Oscar Wilde
baromedr: teclyn dyfeisgar sy\'n dweud sut dywydd y mae hi\'n ei wneud yma yn awr
Ambrose Bierce
beirniad yw dyn heb yr un goes sy\'n dysgu i bobl redeg
Channing Pollock
bellach deallaf y gyfrinach ar gyfer gwneud y bobl orau: tyfu yn yr awyr agored, a bwyta a chysgu gyda\'r tir
Walt Whitman
beth bynnag a fo ar ddyn eisiau ei ddweud, un enw yn unig sydd i\'w fynegi, un ferf yn unig i roi bywyd ynddo ac un ansoddair yn unig a all ei oleddfu
Guy de Maupassant
beth bynnag y bo gwragedd yn ei wneud, rhaid iddynt ei wneud ddwywaith yn well na dynion i gael eu hystyried hanner cystal â hwy. Yn ffodus, nid peth anodd yw hynny
Charlotte Whitton
beth fyddai bywyd pe na baem yn ddigon dewr i fentro dim?
Vincent Van Gogh
beth sydd mewn ysgrifennu llyfr? Ei ddarllen yw\'r rhan galed
Gesualdo Bufalino
beth sy\'n foesol yw\'r hyn sy\'n gwneud ichi deimlo\'n dda wedyn, a beth sy\'n anfoesol yw\'r hyn sy\'n peri ichi deimlo\'n ddrwg wedyn
Ernest Hemingway
beth yw celfyddyd? Puteindra
Charles Baudelaire
beth yw diben bywyd, os nad yw dyn yn ddigon dewr i frwydro?
Giuseppe Fava
beth yw dwyn o fanc o\'i gymharu â sefydlu banc?
Bertolt Brecht
beth yw dyletswydd gyntaf dyn? Mae\'r ateb yn fyr: bod yn ef ei hun
Henrik Ibsen
beth yw\'r byd go-iawn, os nad y freuddwyd a freuddwydia pawb - y freuddwyd sydd yn gyffredin i bawb?
Miguel de Unamuno
beth yw\'r gwahaniaeth rhwng plentyn pumlwydd effro a chwilfrydig a rhywun pedair blynedd ar bymtheg, di-glem a hurt? Pedair blynedd ar ddeg yng nghyfundrefn addysg Prydain Fawr
Bertrand Russell
beth, rhestr o newyddiadurwyr proffesiynol! Dim ond syniad a ledaenir gan grachysgolheigion, gan goegathrawon, a chan rai a hoffai fod yn ohebwyr, pobl sy\'n ceisio cadw eraill rhag meddwl drostynt eu hunain. Mae rhestr o\'r fath yn chwerthinllyd ac ni ddaw dim ohoni. Mae hefyd yn anfoesol am ei bod yn cyfyngu ar yr hyn sydd heb ffiniau, ac yn wir a ddylai fod hebddynt. Mae\'n tueddu i gyfyngu ar ryddid dyn i\'w fynegi ei hun
Luigi Einaudi
biwrocratiaeth: anhawster i bob ateb
Samuel Herbert
ble bynnag y bydd dyn, os bydd wrth ei fodd, dyna ei wlad
Marcus Pacuvius
ble bynnag yn y byd y bo, yr un yw crefydd dyn busnes
Heinrich Heine
bob tro y gwelaf oedolyn ar gefn beic, ’rwy\' i\'n peidio ag anobeithio am y ddynoliaeth
H.G. Wells
bob yn awr ac yn y man mae\'n dda sylweddoli ein bod, hyd yn awr heddiw, hyd yn oed yn awr, yn llunio\'r hiraeth a fydd yn rhoi gwres i yfory sydd ar wawrio
Mario Benedetti
boed inni gyfoethogi ein gilydd drwy ein gwahaniaethau
Paul Valéry
boed i\'r sawl na all wneud yr hyn y chwennych ei wneud, chwennych yr hyn y gall ei wneud
José Ortega y Gasset
boi fel hyn yw actor - os nad amdano fe ’rwyt ti\'n sôn, ’dyw e ddim yn gwrando
Marlon Brando
bradwr yw\'r sawl sy\'n gadael ei blaid i ymuno ag un arall; un a gafodd droëdigaeth yw\'r sawl sy\'n gadael plaid arall i ymuno â\'ch un chi
Georges Clemenceau
brenhiniaeth awyr-agored ffyddlondeb dyn yw pêl-droed
Antonio Gramsci
breuddwyd pawb nad oes ganddo frawd yw i bawb fod yn frodyr
Charles Chincholles
breuddwydia a byddi\'n rhydd yn dy ysbryd, ymladda a byddi\'n rhydd yn dy fywyd
Ernesto Che Guevara
breuddwydwyr mawr fu pawb a gyflawnodd rywbeth mawr
Orison Swett Marden
brolied eraill am y tudalennau a ysgrifennwyd ganddynt; ’rwyf i\'n falch o\'r rhai a ddarllenais
Jorge Luis Borges
bron bob amser, mae\'r sawl sy\'n ufuddhau yn well na\'r sawl sy\'n gorchymyn
Ernest Renan
brwydr dyn yn erbyn grym yw brwydr y cof yn erbyn ebargofiant
Milan Kundera
bu Crist farw dros ein pechodau. A fentrwn wneud ei ferthyrdod yn ddiystyr drwy beidio â phechu?
Jules Feiffer
bu dechrau i\'r maffia a bydd iddo ddiwedd hefyd
Giovanni Falcone
buasai sawl un wedi cyrraedd doethineb, pe na buasai wedi tybio ei fod eisoes wedi cyrraedd
Lucius Annaeus Seneca
buddsoddi cyfalaf yw celfyddyd, ac mae diwylliant yn esgus
Ennio Flaiano
busnes go wael yw un nad yw\'n gwneud dim byd ond arian
Henry Ford
bydd anhunanol: parcha hunanoldeb eraill
Stanislaw Jerzy Lec
bydd digon o amser gan y sawl nad yw\'n ei wastraffu
Bernard le Bovier de Fontenelle
bydd Duw\'n maddau imi; dyna ei waith
Heinrich Heine
bydd gan ddyn y trydydd mileniwm ddiwylliant Bush, gonestrwydd Berlusconi a chalon garedig Putin
Anónimo
bydd hanes yn garedig wrtha\' i, am mai fy mwriad i yw ei ysgrifennu
Winston Churchill
bydd lawer yn colli\'r enydau o lawenydd wrth obeithio am yr hapusrwydd mawr
Pearl S. Buck
bydd pob dim y gellir ei ddychmygu yn cael ei wireddu gan rywun, ryw ddydd
Jules Verne
bydd rhai deallusion yn gweithio i lanw ein hymennydd, tra bydd eraill yn gwneud eu gorau i\'w wacáu. Yr ail garfan sydd fwyaf niferus, wrth gwrs
Carl William Brown
bydd y dyfodol yn ennill, ni fydd eiddo yn y seiberofod. Wele DotGomiwnyddiaeth
John Perry Barlow
bydd y sawl a gais brynu cyfeillgarwch drwy weithredoedd llawn ewyllys da yn cael ei ddadrithio wrth brofi anniolchgarwch dyn
Bertrand Russell
bydd y sawl sy\'n edrych ar ei wendidau ei hun yn methu gweld y rheini mewn pobl eraill
Ali ibn Abi Talib
bydd y sawl sy’n derbyn mwy yn derbyn gan arall; ni fydd yn fwy nac yn well nag arall: y cwbl a fydd ganddo yw mwy o gyfrifoldebau. Rhaid iddo roi mwy o wasanaeth hyd yn oed. Byw i wasanaethu
Hélder Câmara
bydd yr amgychiadau yn gwneud y dyn cymaint ag y bydd y dyn yn gwneud yr amgylchiadau
Karl Marx
byddaf hefyd yn darllen llyfrau, llawer o lyfrau; ond dysgaf lai ganddynt hwy nag oddi wth fywyd. Yr unig lyfr sydd wedi dysgu llawer imi yw\'r geiriadur. Y geiriadur, ’rwy\'n dwlu arno! Ond caraf y ffordd hefyd, geiriadur mwy rhyfeddol byth
Ettore Petrolini
byddaf yn darllen y papur ag awch. Dyna\'r unig fath o ffantasi a gaf i\'m difyrru yn gyson
Aneurin Bevan
byddaf yn dyfynnu eraill er mwyn fy mynegi fy hun yn well
Michel de Montaigne
byddai iaith gwbl resymegol, heb ddim o\'i theithi ei hun, yn ddifywyd ac yn rhy fecanyddol
Ludoviko Zamenhof
Byddai Las Vegas yn digio o gael ei chymharu ag Wall Street. Yn Las Vegas, mae pobl yn gwybod beth yw’r ods. Ar Wall Street maen nhw’n ymyrryd â’r ods wrth ichi chwarae’r gêm
John Ensign
byddai llawer yn hoffi osgoi talu trethi, ond y cyfoethog yn unig sy\'n llwyddo i wneud hynny. Mae\'r tlodion yn sylweddoli, felly, ei bod yn rhaid iddynt dalu hyd yn oed drostynt hwy
Carl William Brown
byddai llawer yn llwfrgwn, pe baent yn ddigon dewr
Thomas Fuller
byddai profi fy mod yn iawn cystal â chydnabod y gallwn fod yn anghywir
Pierre Caron de Beaumarchais
byddai unrhyw fenyw\'n hoffi bod yn ffyddlon. Yr hyn sy\'n anodd yw cael hyd i ddyn i fod yn ffyddlon iddo
Marlene Dietrich
byddai\'n well gan y rhan fwyaf o bobl farw na meddwl; a dyna a wnânt, a dweud y gwir
Bertrand Russell
byddai’n rhyw gysur i’n musgrelledd ein hunain ac i wendid ein gweithiau, pe bai pob dim yn darfod mor araf ag y daeth i fod; ond fel y mae, twf araf deg sydd i gynnydd ond chwim yw’r ffordd i ddistryw
Lucius Annaeus Seneca
byddwch yn ddoethach nag eraill, os gellwch; ond peidiwch â dweud hynny wrthynt
Lord Chesterfield
byddwch yn hynaws wrth bobl wrth ichi godi yn y byd, oherwydd cewch gwrdd â hwy eto wrth ichi fynd i lawr
Wilson Mizner
byrder yw enaid doethineb
William Shakespeare
bywyd dyn yw maen prawf y geiriau
Alessandro Manzoni
bywyd yw beth sy\'n digwydd iti tra byddi di\'n brysur yn gwneud cynlluniau eraill
John Lennon
cadwaf yn llwyr i mi fy hun yr hawl i\'m gwrth-ddweud fy hun
Paul Claudel
cael cynifer o wahanol ieithoedd yw nodwedd ddirgelaf y ddynoliaeth
Elias Canetti
caethwas yw\'r sawl sy\'n aros i rywun ddod i\'w ryddhau
Ezra Pound
caiff dyn ei lwyr gyflyru i gynhyrchu drwy’r gwaith a wna, a cheidw’r un wedd a’r un olwg pan fo y tu allan i’r ffatri
Christophe Dejours
caiff newyddiadurwr ei symbylu gan ei linell derfyn. Bydd yn ysgrifennu\'n waeth os bydd ganddo amser
Karl Kraus
camddeall yw\'r dull cyfathrebu a geir amlaf rhwng pobl
Peter Benary
camfarn yn unig sydd arni angen cefnogaeth y llywodraeth. Gall y gwirionedd sefyll ei hun
Thomas Jefferson
camgymeriad yw tybio nad oes neb sy\'n deall ei gymeriad ei hun. Mae\'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod yn dda iawn beth yw eu gwendidau, ond maent yn dal i roi enwau arnynt sy\'n wahanol i\'r rhai a ddefnyddir fel arfer gan weddill y byd
Arthur Helps
campwaith y gelfyddyd o hyfforddi anifeiliaid yw crefydd, oherwydd hyffordda bobl i wybod sut y dylent feddwl
Arthur Schopenhauer
caniatewch imi fathu a rheoli arian cenedl, ac ni waeth gen i pwy sy\'n gwneud y deddfau
Mayer Amschel Rothschild
caraf ferched, ond nid eu hedmygu
Charlie Chaplin
caraf i, ceri di, câr ef, carwn ni, cerwch chi, carant hwy. O na baent yn realiti, yn hytrach nag yn ffurfiau rhediadol
Mario Moreno (Cantinflas)
caraf yr Almaen cymaint fel yr oedd yn well gen i gael dwy
Giulio Andreotti
carchar yw pob argyhoeddiad
Friedrich Wilhelm Nietzsche
cariad yw anfeidroldeb y gall pwdls ei amgyffred
Louis-Ferdinand Céline
cariad yw aros am lawenydd a chael ei fod, pan gyrraedd, yn annifyr
Leo Longanesi
cariad yw goramcangyfrif y gwahaniaethau rhwng y naill wraig a’r llall
George Bernard Shaw
cariad yw\'r hyn sy\'n digwydd i ŵr a gwraig nad ydynt yn adnabod ei gilydd
William Somerset Maugham
cariad: dull poblogaidd o annerch, a ddefnyddir wrth siarad â rhywun o\'r rhyw arall pan na ellir cofio ei (h)enw
Oliver Herford
cariad? Efallai gyda threigl amser, drwy ddod i wybod y gwaethaf amdanom ein hunain
Ennio Flaiano
cariwyr iach democratiaeth yw\'r Americanwyr
Giorgio Gaber
caru ei waith yw\'r peth tebycaf i ddedwyddwch i ddyn yn byd hwn
Rita Levi Montalcini
carwn fywyd, nid am ein bod yn gyfarwydd â byw, ond am ein bod yn gyfarwydd â charu
Friedrich Wilhelm Nietzsche
casgliad call yw bod \'anawsterau\' iaith yn wrthgyfartal â chryfder y cymhelliad i\'w dysgu
Reg Hindley
Castileg eo lingua franca yr Indiaid Americanaidd
Carlos Fuentes
cawell hurtod yw\'r byd
Tommaso Campanella
cawn fod drwy\'r hyn a gawn; cawn fywyd drwy\'r hyn a roddwn
Winston Churchill
cawn ni i gyd ein hatynnu gan y gorffennol, am mai dyna\'r unig beth a adwaenwn ac a wir garwn
Pier Paolo Pasolini
cawn obeithio nad oedd y mabolgampwyr normal a enillodd fedalau yn y gêmau paralympaidd yn cymryd cyffuriau
Anónimo
cedwch eich llygaid ar agor led y pen cyn priodi, ac wedi eu hanner cau wedyn
Benjamin Franklin
cefais fy siomi yn y natur dynol hefyd, a rhoddais y gorau iddo, am fy mod yn ei gael yn rhy debyg i\'m natur fy hun
J.P. Donleavy
cei hyd i fwy mewn coedydd nag mewn llyfrau. Bydd y coed a’r creigiau’n dysgu iti bethau na fydd yr un meistr yn eu dweud wrthyt
Bernard De Clairvaux
ceir y prif brawf o wir fawredd dyn yn y modd y cenfydd ei fychandra ei hun
Arthur Conan Doyle
celfyddyd yw hudoliaeth a ryddhawyd rhag y celwydd o fod yn wirionedd
Theodor W. Adorno
celfyddyd yw\'r celwydd a bair inni wybod y gwirionedd
Pablo Picasso
celwyddgi diffuant yw actor
Albert Camus
cenhedlwyd bancio mewn drygioni ac fe’i ganed mewn pechod. Y Bancwyr biau’r ddaear. Cymerwch hi oddi arnynt, ond gadewch iddynt y grym i greu arian, ac ar drawiad ysgrifbin creant ddigon o arian i’w phrynu’n ôl eto. Os cymerwch y grym hwnnw oddi arnynt, er hynny, bydd pob ffortiwn mawr, fel f’un i, yn diflannu, a dylent hwythau ddiflannu, am mai byd gwell, dedwyddach i fyw ynddo, fyddai hwn. Os ydych am aros yn gaethion i’r Bancwyr, fodd bynnag, ac am dalu cost eich caethwasiaeth eich hun, gadewch iddynt ddal i allu creu arian -
Sir Josiah Stamp
cerais, fe\'m carwyd, ac anweswyd fy wyneb gan yr haul. Bywyd, nid oes arnat ddim i mi! Bywyd, ’rydyn ni\'n gyfartal!
Amado Nervo
cerdded yw moddion gorau dyn
Hippocrates
chi sy’n byw’n ddiogel mewn tai wedi eu cynhesu, chi sy’n cael, pan ewch adref ar ddiwedd y dydd, fwyd poeth ac wynebau cyfeillgar, ystyriwch hyn: ai dyn yw’r sawl sy’n gweithio yn y baw, nad yw’n adnabod heddwch, sy’n ymladd am damaid o fara, sy’n marw oherwydd rhyw ‘ie’ neu ‘nage’
Primo Levi
chwaeth syml sydd gen i. Byddaf wastad yn fodlon ar y gorau
Oscar Wilde
chwarae dy ran yn dda; yn hynny y mae\'r anrhydedd
Edgar Lee Masters
chwedl a adroddir gan hurtyn yw bywyd, yn llawn sŵn a chynddaredd, heb ystyr yn y byd
William Shakespeare
chwerthinllyd yw pob dim pan feddylir am farwolaeth
Thomas Bernhard
chwiliais am berffeithrwydd, a dinistrio\'r hyn a oedd yn gweithio\'n iawn
Claude Monet
chwiliwch am y chwerthinllyd ym mhob dim, ac fe\'i cewch
Jules Renard
clasur llenyddol yw un o\'r llyfrau hynny sy\'n gadael y darllenydd yn meddwl tybed beth arall sydd i\'w ddweud am y stori
Italo Calvino
cododd ei faner ei hun yn uchel... fel na fyddai\'n rhaid iddo edrych arni
Stanislaw Jerzy Lec
cof pob dyn yw ei lenyddiaeth breifat
Aldous Huxley
cofiwch o hyd eich bod yn gwbl unigryw. Yn union fel pawb arall
Margaret Mead
Cofiwch, hyd yn oed petaech chi’n byw am dair mil o flynyddoedd, neu am ddeng mil ar hugain, ni allech golli bywyd neb ond eich bywyd eich hun, a hefyd na fydd gennych yr un bywyd wedyn. Ceir, felly, mai i’r un peth y daw’r bywydau hwyaf a’r rhai byrraf. Rhennir yr eiliad hon gan bob creadur byw, ond mae amser a aeth heibio wedi mynd heibio am byth. Ni all neb golli’r gorffennol na’r dyfodol, oherwydd os nad ydynt yn perthyn ichi, sut y gallant gael eu dwyn oddi arnoch?
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
collir cysgod pan fo gormod o oleuni... neu ormod o dywyllwch
Moni Ovadia
Comiwnyddiaeth, yn ei hanfod, yw undod dyn â\'i natur, gwir atgyfodi ei natur, y naturiolaeth a gyflawnir gan ddyn a\'r ddyneiddiaeth a grëir gan natur
Karl Marx
consensws yw bod pawb yn cytuno i ddweud ar y cyd yr hyn nad oes neb yn ei gredu fel unigolyn
Abba Eban
conswl: yng ngwleidyddiaeth America, dyn sydd wedi methu cael ei ethol i swydd ond a gaiff un gan y weinyddiaeth ar yr amod ei fod yn gadael y wlad
Ambrose Bierce
cosb yw cariad. Fe\'n cosbir am beidio â gallu aros ar ein pennau ein hunain
Marguerite Yourcenar
cred druenus yng nghyd-ddoethineb anwybodaeth unigol yw democratiaeth
H.L. Mencken
cred pobl eu bod yn rhydd, ond dim ond yn rhydd i gredu hynny maen nhw
Jim Morrison
cred rhai fod athrylith yn cael ei hetifeddu; mae eraill nad oes ganddynt blant
Marcel Achard
credaf ei bod yn rhaid parchu\'r gyfraith, cyhyd ag y caiff ei defnyddio i amddiffyn y rhai lleiaf ffodus yn ein plith
Romano Prodi
credaf fod lladd unrhyw greadur byw ychydig fel ein lladd ein hunain ac ni welaf ddim gwahaniaeth rhwng dioddefaint anifail a dioddefaint bod dynol
Margherita Hack
credaf imi gael hyd i\'r ddolen goll rhwng anifeiliaid a homo sapiens gwareiddiedig: ni
Konrad Lorenz
credaf mai Kissinger yw\'r troseddwr rhyfel amlycaf sydd â\'i draed yn rhydd yn y byd
Gore Vidal
credaf nad lle ’rydym yn sefyll yw\'r peth mawr yn y byd hwn cymaint ag i ba gyfeiriad ’rydym yn mynd... rhaid hwylio, weithiau gyda\'r gwynt ac weithiau yn ei erbyn, ond rhaid inni hwylio, ac nid mynd gyda\'r llif, na gorwedd wrth yr angor
Oliver Wendell Holmes
credaf y byddwn, ryw ddydd, yn haeddu bod yn rhydd oddi wrth lywodraethau
Jorge Luis Borges
credaf yn ddiffuant, fel y gwnewch chi, fod sefydliadau bancio\'n fwy peryglus na byddinoedd sefydlog
Thomas Jefferson
credwch bob dim a ddywedir wrthych am y byd - nid oes dim sy\'n rhy erchyll i fod yn amhosibl
Honoré de Balzac
credwn ein bod yn meistroli geiriau, ond geiriau sydd yn ein meistroli ni
Alain Rey
credwn mai gwir wlad ydym, ond mewn gwirionedd nid ydym nemor fwy na thirlun
Nicanor Parra
crefydd yw peidio â chredu mewn dim hefyd
Cesare Pavese
crefyddau yw\'r arfau mwyaf marwol a ddyfeisiwyd erioed gan y Fall
Tino di Bacco
creodd Duw ddyn, ac o weld nad oedd yn ddigon unig, rhoddodd iddo gydymaith fel y teimlai ei unigrwydd yn fwy
Paul Valéry
creulondeb i anifeiliaid yw\'r brentisiaeth i greulondeb i bobl
Publius Ovidius Naso
crëwyd yr Ymerodraeth Brydeinig fel isgynnyrch i genedlaethau o Saeson gorffwyll yn crwydro\'r byd gan chwilio am bryd da o fwyd
Bill Marsano
Cristionogaeth, fel y caiff ei threfnu yn ei heglwysi, fu pennaf gelyn cynnydd moesol yn y byd, ac felly mae o hyd
Bertrand Russell
croen yw iaith: ’rwy\' i\'n rhwbio fy iaith i yn erbyn y llall
Roland Barthes
crogwn fân ladron, a phenodi\'r lladron mawr i swyddi cyhoeddus
Aesop
cryfach syniadau nag arfau niwclear
Fidel Castro
cusan: dyfais athrylithgar sy\'n cadw rhai sy\'n caru rhag siarad gormod o lol
Alessandro Morandotti
cwympo mewn cariad - dyna rywbeth i bobl sy\'n gweini
Gianni Agnelli
cydwybod yw\'r hyn a ddywedodd dy fam wrthyt cyn dy fod yn chwech oed
Brock Chisholm
cydwybod yw\'r llais mewnol sy\'n ein rhybuddio y gallai fod rhywun arall yn edrych
H.L. Mencken
cydymaith yw anifail sy\'n gyfaill, nid un o haid
Plutarch
cyfaddawdu yw\'r gelfyddyd o rannu teisen yn y fath fodd fel y cred pawb mai ganddo ef y mae\'r darn mwyaf
Ludwig Erhard
cyfalafiaeth yw gelyn gwaethaf y ddynoliaeth
Evo Morales
cyfalafiaeth yw raced gyfreithlon y dosbarth sy’n rheoli
Al Capone
cyfarth cŵn sy\'n denu lladron yw cenfigen
Karl Kraus
cyfeillgarwch yw plentyndod cariad
Anónimo
cyfeillion yw\'r rhan honno o\'r hil ddynol y gellir bod yn ddynol gyda hi
George Santayana
cyffur cysgu di-baid yw Mamwlad. Ni all dyn genfigennnu digon wrth yr Iddewon, na thosturio digon wrthynt, am beidio â bod ag un, neu am fod â rhai dros dro, Israel yn gyntaf dim
Emil Cioran
cyfiawnder yw atal anghyfiawnderau sefydledig
Anatole France
cyfieithu yw siarad, cyfieithu yw gwrando, cyfieithu yw darllen, cyfieithu yw ysgrifennu, cyfieithu yw meddwl. Mae pawb yn cyfieithu, heblaw am rai cyfieithwyr
Anonimo
cyfieithu yw\'r math dwysaf o ddarllen
Gabriel García Márquez
cyfieithwyr yw ceffylau gwedd diwylliant
Aleksandr Pushkin
cyfieithydd ar y pryd: rhywun sy\'n galluogi dau anghyfiaith i ddeall ei gilydd drwy ailadrodd, wrth y naill a\'r llall, yr hyn a fuasai er lles i\'r cyfieithydd pe buasai wedi cael ei ddweud
Ambrose Bierce
cyflawnais y pechod gwaethaf erioed: nid oeddwn yn hapus
Jorge Luis Borges
cyflwr dychmygol yw hapusrwydd, un a briodolid gynt gan y byw i\'r meirw, ond a briodolir bellach, gan amlaf, gan oedolion i blant, a chan blant i oedolion
Thomas Szasz
cyflwr o berffeithrwydd yw marwolaeth, yr unig un o fewn cyrraedd meidrolion
Emil Cioran
cyflwynaf yr argraffiad hwn i\'m gelynion sydd wedi gwneud cymaint i\'m helpu yn fy ngyrfa
Camilo José Cela
cyfnewid diduedd rhwng rhai cyfartal yw cyfeillgarwch; a chariad yn gyfathrach resynus rhwng gormeswyr a chaethion
Oliver Goldsmith
cyfreithiwr yw acwmplydd naturiol y banciwr
Henry Ford
cyfreithiwr yw dyn sy\'n achub dy ystâd rhag dy elynion, ac sy\'n ei chadw iddo ei hun
Henry Brougham
cyfreithwyr yw\'r unig droseddwyr cymdeithasol y mae\'n rhaid dewis, o\'u plith hwy, rai i fod yn farnwyr arnynt
Charles Caleb Colton
cyfreithwyr yw\'r unig rai na chânt gosb am beidio â gwybod y gyfraith
Jeremy Bentham
cyfriethiwr - acwmplydd nad yw\'n cymryd yr un risg
Anónimo
cyfriethiwr - rhywun sy\'n ein hamddiffyn rhag lladron drwy fynd â\'r temtasiwn i ffwrdd
H.L. Mencken
cyfrinach dedwyddwch yw ildio i demtasiynau
Oscar Wilde
cyfrinach llwyddiant yw didwylledd; unwaith y gellwch ffugio hynny, ’rydych chi\'n siŵr o lwyddo!
Arthur Bloch
cyllido yw\'r gelfyddyd o drosglwyddo arian o law i law hyd nes ei fod, o\'r diwedd, yn llwyr ddiflannu
Rober W. Sarnoff
cymdeithasegwr yw rhywun sy\'n mynd i gêm bêl-droed er mwyn edrych ar y gwylwyr
Gesualdo Bufalino
cymer ofal am beth y dymuni di, gallai ddod yn wir
Joanne Kathleen Rowling
cymerodd bymtheng mlynedd imi ddarganfod nad oedd gennyf ddim dawn i ysgrifennu, ond ni allwn roi\'r gorau iddi, am fy mod yn rhy enwog erbyn hynny
Robert Benchley
cymerwch ochr. Mae aros yn niwtral yn helpu\'r gormeswr, ac ni helpa\'r gormesedig byth. Mae tawelwch yn calonogi\'r arteithiwr, nid yr arteithiedig
Elie Wiesel
cyn dim arall, emosiwn! Dim ond wedyn y daw dealltwriaeth!
Paul Gauguin
cyn gynted ag y bydd dyn yn dechrau siarad iaith estron, mae ystumiau ei wyneb a\'i ddwylo, ac iaith ei gorff, i gyd yn newid. Mae eisioes yn rhywun gwahanol
Isabelle Adjani
cyn gynted ag y goddefir rhywbeth, daw\'n oddefadwy, a chyn bo hir daw\'n arferol
Israel Zangwill
cyn inni ddod, nid oedd y byd yn brin o ddim; wedi inni ymadael, ni fydd y byd yn brin o ddim
Omar Khayyam
cyn meddwl sut i addysgu, byddai\'n dda egluro pa ganlyniadau y dymunir eu cael
Bertrand Russell
cyn newid eich meddwl, gwnewch yn siŵr fod gennych farn i\'w newid
Albert Brie
cyn priodi, rhaid i ferch garu gyda dyn er mwyn ei ddal. Wedi priodi, rhaid iddi ei ddal er mwyn caru gydag ef
Marilyn Monroe
cyngerdd i achub y blaned... mae\'n f\'atgoffa o\'r Titanic
Anónimo
cyngor ardderchog oedd hwnnw a glywais unwaith yn cael ei roi i rywun ifanc: \'gwna bob amser yr hyn \'rwyt ti\'n ofni ei wneud\'
Ralph Waldo Emerson
cyngor da yw credu\'r hyn a wna\'r artist, a hynny yn unig, yn hytrach na\'r hyn a ddywed am ei waith
David Hockney
cynhelir cynifer o boliau piniwn nes nad oes gan neb farn bellach
Jean Baudrillard
cynrychiolir cyfoeth y tlodion gan eu plant, ac eiddo\'r cyfoethogion gan eu rhieni
Massimo Troisi
cysegrais fy mywyd i archwilio beth yw bywyd, ond ni wn paham nac i beth mae\'n bod
Severo Ochoa
cysyniad moesol yw deallusrwydd
Theodor W. Adorno
daliaf i gredu bod pobl, mewn gwirionedd, yn dda yn eu calon. Y cwbl sydd yw hyn, ni allaf godi fy ngobeithion ar sylfaen a wnaed o ddryswch, trueni ac angau.
Anne Frank
dangosir parch at lyfrau drwy eu defnyddio
Umberto Eco
darfu am ddychan gwleidyddol pan ddyfarnwyd y Wobr Nobel am Heddwch i Henry Kissinger
Tom Lehrer
darllen yw cyfieithu, oherwydd nid yr un yw profiadau unrhyw ddau ddyn. Mae darllenydd gwael yn debyg i gyfieithydd gwael. Wrth ddysgu darllen yn dda, nid yw dysg cyn bwysiced â greddf
Wystan Hugh Auden
darllenwr da, prif ddarllenwr, darllenwr gweithredol a chreadigol, yw ailddarllenwr
Vladimir Nabokov
datblygiad rhydd pobun yw\'r amod i ddatblygiad rhydd pawb
Karl Marx
datblygwyd dulliau o drin afiechydon na wyddys beth ydynt eto
Ronald Reagan
dau ddull gweithredu yn unig sydd gan fodau dynol: anghyfrifoldeb a phanig
James R. Schlesinger
daw breuddwydion yn wir; pe na allent, ni fyddai natur yn ein symbylu i\'w cael
John Updike
daw dydd y synnir am lofruddio anifail yn yr un ffordd ag y synnir am lofruddio dyn
Leonardo Da Vinci
daw ein bywyd i ben pan dawn am y pethau sydd o wir bwys
Martin Luther King
daw hawliau ohonynt eu hunain i’r sawl sydd yn cyflawni ei ddyletswyddau
Mohandas Karamchad Gandhi
daw meddu ar lyfr i gymryd lle ei ddarllen
Anthony Burgess
daw’r dydd pan fydd lluniau’n cymryd lle dyn, na fydd angen iddo fod mwyach, dim ond gwylio. Mwyach nid bodau byw fyddwn ni ond gwylwyr yn unig
André Breton
deallusyn yw rhywun sydd â meddwl sy\'n ei wylio ei hun
Albert Camus
deallusyn yw\'r math o ddyn sydd wedi rhwymo\'r llyfrau nad yw wedi eu darllen
Leo Longanesi
Deddf Gyntaf Newyddiaduraeth: cadarnhau rhagfarn yn hytrach na\'i gwrth-ddweud
Alexander Cockburn
deddf Meksimen: ni fydd byth ddigon o amser i wneud cyfieithiad da, ond bydd wastad ddigon o amser i\'w ail-wneud
Meskimen
dedwyddwch - y cyfoeth a erys gan ddyn pan gaiff ei dwyllo\'n dda
Jonathan Swift
dedwyddwch eithaf bywyd yw’r argyhoeddiad o gael eich caru er eich mwyn chi eich hun, neu a chywiro hynny, o gael eich caru er eich gwaethaf
Victor Hugo
defnydd yw\'r athro ieithoedd gorau
Quintilianus
defnyddio dy feddwl yn ddilyffethair, dyna wir ddedwyddwch
Aristotle
dehonglir atgofion fel breuddwydion
Leo Longanesi
deil gwybodaeth i gynyddu gan y gallwn ein seilio ein hunain ar waith y meddyliau mawr sydd wedi ein rhagflaenu
Margherita Hack
delfrydiaeth yw\'r doga bendefigaidd y bydd boneddigion y byd gwleidyddol yn ei thaenu dros eu hewyllys i gael grym
Aldous Huxley
democratiaeth annwyl, tyrd adre\', ’dyw hi ddim yn rhy hwyr
Ivano Fossati
democratiaeth yw dewis eich unbeniaid, wedi iddynt ddweud wrthych yr hyn ’rydych chi\'n meddwl eich bod am ei glywed
Alan Coren
democratiaeth yw\'r enw a roddwn ar y bobl bob tro y bydd arnom eu hangen
Robert de Flers
democratiaeth: a ninnau, felly, heb allu gwneud cyfiawnder yn gryf, ’rydym wedi penderfynu mai grym yw cyfiawnder
Blaise Pascal
dengarwch: ffordd o gael ateb cadarnhaol heb fod wedi gofyn yr un cwestiwn clir
Albert Camus
dengys hanes inni fod pobl, pan ddarganfyddant farbariaeth, yn ymfyddino er mwyn ei hatal
Noam Chomsky
dewrder yw beth sydd ei angen i sefyll ar eich traed a siarad; dewrder hefyd yw beth sydd ei angen i eistedd a gwrando
Winston Churchill
dewrder yw ofni cael eich gweld fel cachgi
Horace Smith
dial creulonaf merch yw aros yn ffyddlon i ddyn
Jacques-Bénigne Bossuet
diau fy mod yn wallgof; ond os nad wyf, ni ddylai\'r lleill fod yn rhydd ychwaith
George Bernard Shaw
diau mai\'r unig heddwch parhaol a geir rhwng dyn a\'i wraig yw ymwahaniad
Lord Chesterfield
difethir yr hanner cyntaf o\'n bywyd gan ein rhieni, a\'r ail hanner gan ein plant
Clarence Darrow
dilynwch siampl y goreuon, y rhai sy\'n rhoi\'r gorau i bob dim er mwyn adeiladu gwell byd
Salvador Allende
dim ond ar bethau nad oes gan ddyn ddiddordeb ynddynt y mae modd rhoi barn wir ddiduedd; diau mai dyna paham y mae barn ddiduedd wastad yn gwbl ddi-werth
Oscar Wilde
dim ond atal barngyflawniad eto y mae adolygiad da gan y beirniaid
Dustin Hoffman
dim ond â\'r galon y gwelir yn iawn. Mae\'r hyn sydd yn hanfodol yn anweledig i\'r llygad
Antoine de Saint-Exupéry
dim ond cyfleustra\'r trechaf yw cyfiawnder
Plato
dim ond cyfnewid hwyliau drwg liw dydd ac aroglau drwg liw nos yw priodas
Guy de Maupassant
dim ond cynllunio gwael yw antur
Roald Amundsen
dim ond drwy ddynwared eraill y daw dyn yn ddyn
Theodor W. Adorno
dim ond drwy eu defnyddio y daw geiriau\'n eiriau da, gwir a dilys mewn iaith
Alessandro Manzoni
dim ond drwy\'r aneffeithiol y mae gwyddoniaeth y Gorllewin wedi llwyddo i symud ymlaen, o\'r syml i\'r cymhleth
Marco Crivellaro
dim ond enw a roddwn ar ein camgymeriadau yw profiad
Oscar Wilde
dim ond gair arall am ryddid meddwl yw heresi
Graham Greene
dim ond gan ddynion mawr y mae gwendidau
François de La Rochefoucauld
dim ond gweision i weini ar fancwyr yw gweleidyddion
Ezra Pound
dim ond gwella rhywun sydd ei eisiau er mwyn ei ddifetha
Oscar Wilde
dim ond gwirio darganfyddiadau greddf a wna gwyddoniaeth
Jean Cocteau
dim ond gwirioniaid sydd heb amheuon. Wyt ti\'n siŵr? ’Does dim amheuaeth gen i!
Luciano De Crescenzo
dim ond gwyliadwriaeth y farn gyhoeddus sy\'n sicrhau dyfodol unrhyw gymdeithas
Noam Chomsky
dim ond os cymerwch ffordd y machlud y cewch hyd i wrid y wawr
Mirco Stefanon
dim ond pan fo\'n ddigon tywyll y gwelir y sêr
Martin Luther King
dim ond pan fyddant am ymddangos yn wahanol i\'r hyn ydynt y bydd pobl yn wirion
Giacomo Leopardi
dim ond pan nad oes ganddynt ddim dewis y daw pobl yn arwyr
Paul Claudel
dim ond rhith cyndyn o barhaol yw’r gwahaniaeth rhwng y gorffennol, y presennol a’r dyfodol
Albert Einstein
dim ond rhith yw realiti, er ei fod yn un parhaus iawn
Albert Einstein
dim ond rhywun sydd ond codi carreg i edrych o dani ydw i. Nid arna’ i mae’r bai os bydd angenfilod yn ymddangos o bryd i’w gilydd
José Saramago
dim ond set o luniau yn yr ymennydd yw pob bywyd, ac o\'u plith nid oes gwahaniaeth rhwng y rhai a enir i bethau go-iawn a\'r rhai a enir i freuddwydio cudd, ac nid oes achos i brisio\'r naill rai\'n fwy na\'r lleill
Howard Phillips Lovecraft
dim ond sŵn yw gair a dim ond papur yw llyfrau
Paul Claudel
dim ond tlodi pobl a wna rhwystrau, dim ond peri iddynt fod yn greulon wrth ei gilydd, gwneud iddynt siarad iaith ryfedd, annealladwy, â’i gilydd am le i fyw ac am reidrwydd geowleidyddol, ac achosi iddynt wneud datganiadau i eithrio mewnfudwyr estron, bron fel pe baent yn wahanglwyfus, ac fel pe bai’r ffordd ofnadwy y bydd pob pobl yn troi i mewn arni ei hun yn gallu creu, yn lle trueni ac anfodlonrwydd, gyfoeth a grym
Luigi Einaudi
dim ond trafferth a achosodd y Gwaharddiad
Al Capone
dim ond tro sâl a wneir â ni er mwyn parhau\'r ddynoliaeth yw cariad
William Somerset Maugham
dim ond tynnu ar ein cof yw dychymyg
Pierre Bonnard
dim ond un broblem athronyddol wir ddifrifol sydd, sef hunanladdiad
Albert Camus
dim ond un llwyddiant sydd - gallu byw dy fywyd yn dy ffordd dy hun
Christopher Morley
dim ond wedi dymchwel y goeden olaf, dim ond wedi gwenwyno\'r afon olaf, dim ond wedi dal y pysgodyn olaf, y pryd hynny yn unig y byddwch yn deall na ellir bwyta arian
Cree Indian Prophecy
dim ond y gelfyddyd o lanw lleoedd gwag yw newyddiaduraeth
Rebecca West
dim ond y meddwl wedi ei leihau i\'w ffurf symlaf yw iaith
Anonymous
dim ond y rhai sydd yn meiddio methu llawer a all gael llwyddiant mawr
Robert Francis Kennedy
dim ond y sawl nad yw wedi astudio dim yn drylwyr sydd ag argyhoeddiadau
Emil Cioran
dim ond y sawl nad yw\'n ofni marw dros y gwirionedd sy\'n deilwng o siarad amdano
José María Vargas Vila
dim ond y sawl sydd am dalu trethi a ddylai fyw mewn llochesi rhag trethi, gan mor fach yw pob un ohonynt
Anónimo
dim ond y sawl sy\'n anhapus iawn sydd â\'r hawl i dosturio wrth rywun arall
Ludwig Wittgenstein
dim ond yn eithafion y raddfa gymdeithasol y caiff brenhinoedd eu cydnabod
Pier Paolo Pasolini
dim ond yr hyn a gollais sy\'n perthyn imi am byth
Elisa Félix
dim ond yr hyn na thalwyd amdano sy\'n profi\'n gostus
Camillo Sbarbaro
dim ond yr hyn sydd fwyaf manteisiol i\'r cryfaf yw cyfiawnder
Thrasymachus
dioddef heb gwyno yw\'r unig wers sy\'n rhaid inni ei dysgu yn y bywyd hwn
Vincent Van Gogh
diplomydd yw dyn sydd wastad yn cofio pen blwydd menyw heb fyth gofio ei hoedran
Robert Frost
dirwasgiad ydyw pan gyll dy gymydog ei waith; argyfwng ydyw pan golli d\'un di
Harry S. Truman
disgwyliwn am y diwrnod y cawn ddweud hyn yn unig wrth ein meirwon: nid ydym wedi ildio, nid ydym wedi rhoi\'r gorau iddi, nid ydym yn euog o frad
Subcomandante Marcos
disodli’r hyn a oedd yn gweithio gan rywbeth a swniai’n dda fu llawer o hanes cymdeithasol y byd gorllewinol dros y tri degawd diwethaf
Thomas Sowell
diweirdeb - y mwyaf annaturiol o\'r holl wydroadau rhywiol
Aldous Huxley
diwygiwr: dyn sy\'n teithio ar hyd carthffos mewn cwch â gwaelod gwydr
James J. Walker
diwylliant yw\'r hyn a erys mewn dyn pan fo wedi anghofio pob dim
Edouard Herriot
does dim angen pregethau ar yr ifainc, ond yn hytrach siamplau o onestrwydd, o ffydd mewn egwyddorion ac o anhunanoldeb
Sandro Pertini
doeth yw\'r sawl sy\'n mwynhau\'r sioe a gynigir gan y byd
Fernando Pessoa
doethineb yw cael gwared â\'r diangen
Lin Yutang
drama yw bywyd, un nad yw\'n caniatáu rhoi cynnig arni. Felly, cenwch, wylwch, dawnsiwch, chwerddwch a mynnwch fyw\'n angerddol, cyn i\'r llen ddisgyn ac i\'r darn ddiweddu heb gymeradwyaeth
Charlie Chaplin
drama yw bywyd. Nid ei hyd sy\'n cyfrif, ond ansawdd y perfformiad
Lucius Annaeus Seneca
dros y tri degawd diwethaf, ’rydym wedi llithro’n araf o fod ag economi marchnad i fod yn gymdeithas farchnad. Teclyn gwerthfawr ac effeithiol i drefnu gweithgarwch cynhyrchu yw economi marchnad. Mae ‘cymdeithas farchnad’, fodd bynnag, yn fan lle y mae pob dim ar werth. Ffordd o fyw ydyw, lle y mae’r farchnad yn rheoli pob cylch o fywyd
Michael Sendel
drwy brofiad chwerw, ’rydym yn dysgu bod yr organeb sy\'n dinistrio ei amgylchfyd yn ei ddinistrio ei hun
Gregory Bateson
drwy ein moesau \'rydym yn unioni cam ein greddfau, a thrwy gariad ’rydym yn unioni cam ein moesau
José Ortega y Gasset
drwy faeddiadau y dysgir y gelfyddyd o ennill
Simon Bolivar
drwy gerdded y gwneir llwybrau
Franz Kafka
drwy gymryd arno ei fod yn ffŵl, mae Pinochet wedi dangos ei fod yn ddeallus iawn... fel milwr
Anónimo
drwy siarad ieithoedd gwahanol y deallwn ein gilydd yn well
Elena Loewenthal
dweud a wna\'r athro gweddol. Egluro a wna\'r athro da. Dangos a wna\'r athro rhagorol. Ysbrydoli a wna\'r athro mawr
William Arthur Ward
dŵr yw 80% o wneuthuriad dyn, felly nid oes ryfedd ei fod mor llygredig
Carl William Brown
dwywreiciaeth yw cael un gwr yn ormod. Mae\'r un peth yn wir am unwreiciaeth
Erica Jong
dwy\' i ddim yn ddigon ifanc i wybod pob dim
Oscar Wilde
dwy\' i ddim yn mynd i eistedd wrth dy fwrdd di a dy wylio di\'n bwyta, heb ddim byd ar fy mhlât i, a dweud mai ciniawr ydw i. \'Dyw eistedd wrth dy fwrdd di ddim yn gwneud dyn yn giniawr. \'Dyw bod yma yn America ddim yn gwneud dyn yn Americanwr
Malcolm X
dwy’ i ddim yn credu bod dyn yn werth cymaint iddo gael dwy fenyw neu fod menyw yn werth cyn lleied iddi fod yn ail ddewis
Marilyn Monroe
dyfeisiau semiotig yw dillad: mewn geiriau eraill, peiriannau cyfathrebu
Umberto Eco
dylai celwyddgi gofio, er mwyn iddo gael ei gredu, na ddylai ddweud mwy o gelwyddau nag sy\'n rhaid
Italo Svevo
dylai dyn wastad chwarae\'n deg... pan fydd yn siŵr o ennill y gêm
Oscar Wilde
dylai dyn wastad fod mewn cariad. Dyna paham na ddylid byth briodi
Oscar Wilde
dylai fod un diwrnod, un yn unig, pan fo\'n dymor agored i hela seneddwyr
Will Rogers
dylai pawb sy\'n cael ei eni fod yn ddoeth iawn wrth ddewis y lle, y flwyddyn a\'r rhieni
Gesualdo Bufalino
dylai pobl wybod pa beryglon sy\'n eu hwynebu wrth geisio eu lladd eu hunain
Ron C. Carman
dylai unrhyw Americanwr sydd yn barod i sefyll i gael ei ethol yn arlywydd gael ei wahardd, yn awtomatig, rhag byth wneud hynny
Gore Vidal
dylai\'r byd chwerthin yn fwy, ond wedi bwyta
Mario Moreno (Cantinflas)
dylem ddweud mai gau yw pob gwir na chafodd ei ddatgan ag o leiaf un chwarddiad
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dylem feddwl mwy am wneud yn dda nag am deimlo\'n dda; wedyn byddem yn teimlo\'n well
Alessandro Manzoni
dyletswydd uchaf dyn yw amddiffyn anifeiliaid rhag creulondeb
Emile Zola
dyletswydd yw\'r hyn a ddisgwylir gan eraill
Oscar Wilde
dylid gweld Bradley Manning fel arwr. Mae’n gwneud yr hyn y dylai dinesydd onest, parchus, ei wneud: rhoi gwybod i bobl eich gwlad beth mae’r llywodraeth, y bobl sydd yn eich rheoli, yn ei wneud. Maent hwy, wrth gwrs, am ei gadw’n gyfrinach
Noam Chomsky
dylid prisio dant yn uwch o lawer na diamwnt
Miguel de Cervantes
dylid ystyried mai anonest yw dweud y gwir mewn ffordd anniffuant
Karl Kraus
dyma beth sy\'n dda am ddemocratiaeth: mae i bob barn ei llafar ond afraid gwrando
Enzo Biagi
dyma nhw\'n gofyn imi: ydych chi o blaid dadreoli cyffuriau? A dyma finnau\'n ateb: dechreuwn yn gyntaf drwy ddadreoli bara. Mae gwaharddiadau aruthrol arno drwy hanner y byd
José Saramago
dyn dall mewn ystafell dywyll yn chwilio am gath ddu, nad yw yno, yw athronydd. Diwinydd yw\'r sawl sy\'n dod o hyd iddi
H.L. Mencken
dyn ydwyf i â\'r un cyraeddiadau â rhywun arall o\'m cenhedlaeth i, ond ni fu i mi erioed ddweud yr hyn nad oeddwn am ei ddweud, hyd yn oed os na ddywedais bob amser yr hyn yr oeddwn am ei ddweud
Enzo Biagi
dyn yw\'r unig anifail sy\'n cochi - neu sydd ag angen ei wneud
Mark Twain
dyn yw’r unig greadur sy’n gwrthod bod yr hyn ydyw
Albert Camus
dyna bryderon a â gyda\'r gwynt pan benderfynir bod yn rhywun, yn hytrach nag yn rhywbeth
Coco Chanel
dyna ddigon am gyffuriau mewn chwaraeon; gwahardder y profion!
Anonymous
dyna drueni nad pechod yw yfed dŵr - dyna braf fyddai!
Giacomo Leopardi
dyna ffodus i reolwyr yw nad yw pobl yn meddwl
Adolf Hitler
dyna fuan y gwnaethom anghofio\'r amser pan oeddem yn ymfudwyr
Susanna Agnelli
dyna f\'egwyddorion; os nad ydych chi\'n eu hoffi, mae gen i rai eraill
Groucho Marx
dyna gyfnod ofnadwy pan fo\'r gwirion yn arwain y dall
William Shakespeare
dyna hawdd yw ysgrifennu\'n anodd
Eugenio Colorni
dynion mawr yw\'r rhai sydd fwyaf ar eu pennau eu hunain
Charles Bukowski
dynwared, mewn sain neu mewn syniadau, yw naw deg naw y cant o unrhyw \'waith creadigol\' - lladrad bwriadol, mwy neu lai
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dysgu siarad yw dysgu cyfieithu
Octavio Paz
dysgwyd inni gredu nad oes angen i\'r hyn sy\'n hardd fod yn ddefnyddiol ac na all y defnyddiol fod yn hardd. \'Rwyf i am ddangos y gall y defnyddiol fod yn hardd hefyd
Mohandas Karamchad Gandhi
dyw pobl ddim yn cael syniadau gwych; y syniadau gwych sy\'n cael hyd i bobl
Franco Modigliani
dywed y gwir bob hyn a hyn, fel y byddant yn dy gredu pan ddywedi gelwydd
Jules Renard
dywed yr eglwys fod y Ddaear yn wastad, ond fe wn ei bod yn gron, gan fy mod wedi gweld y cysgod ar y lleuad, ac mae gennyf fwy o ffydd yn y cysgod nag yn yr Eglwys
Ferdinand Magellan
dyweddi yw dyn hapus sy\'n barod i beidio â bod felly
Enrique Jardiel Poncela
dywedwn gelwyddau er mwyn goddef ein bodolaeth, ac yn anad dim dywedwn gelwyddau wrthym ni ein hunain
Elena Ferrante
dywedwn hefyd fod rhywbeth annelwig braidd am ryddid; ond nid oes dim byd annelwig am ei absenoldeb
Rodrigo Rey Rosa
economi\'r byd yw\'r mynegiant mwyaf effeithlon o droseddu cyfundrefnol. Mae\'r cyrff rhyngwladol sy\'n rheoli arian, masnach ac arferion credyd yn ymddwyn fel brawychwyr rhyngwladol yn erbyn gwledydd tlawd, ac yn erbyn tlodion pob gwlad. Gwnânt hynny â phroffesiynoldeb dideimlad a fyddai\'n peri i\'r terfysgwyr-fomwyr gorau gochi
Eduardo Galeano
edifarhau ac yna ailgychwyn, o\'r dechrau - dyna beth yw bywyd
Victor Cherbuliez
edifeirwch yw bod yn gwbl benderfynol i beidio â gadael olion y tro nesaf
Marcel Achard
edrychaf ar yr holl diroedd fel pe baent yn eiddo i mi, ac edrychaf ar fy holl diroedd i fel pe baent yn eiddo i arall
Lucius Annaeus Seneca
efallai mai drych sy\'n ystumio yw iaith, ond dyna\'r unig ddrych sydd gennym
Michael Dummett
efallai mai gwyddor sydd wedi diflannu o bob man yn y byd yw etheg. Nid oes gwahaniaeth; bydd yn rhaid inni ei hailddyfeisio
Jorge Luis Borges
efallai mai marw yw\'r rhan orau o fywyd
Carlos Silva
efallai mai uffern rhyw blaned arall yw\'r byd hwn
Aldous Huxley
efallai mai\'r economi newydd yw\'r rhithlun mwyaf a daflunwyd erioed ar y blaned: marchnad nad yw\'n bod i anghenion nad ydynt yn bod
Giorgio Bocca
efelychu a wna beirdd anaeddfed. Dwyn a wna beirdd aeddfed
Thomas Stearns Eliot
egina\'r canlyniad o\'r dull, fel yr egina\'r goeden o\'r hedyn
Mohandas Karamchad Gandhi
eglurder yw cwrteisi\'r athronydd
José Ortega y Gasset
egwyddor addysg yw pregethu drwy fod yn siampl
Anne-Robert-Jacques Turgot
ei dynged ef, fel tynged pawb, fu byw drwy gyfnodau o gyni
Jorge Luis Borges
ei pherchnogion biau\'r Ddaear, ond y rhai sy\'n medru ei werthfawrogi biau\'r tirlun
Upton Sinclair
eich amau eich hun yw\'r arwydd cyntaf o ddeallusrwydd
Ugo Ojetti
ein brwydr galetaf yw\'r un yn ein herbyn ni\'n hunain, ond y fuddugoliaeth sy\'n rhoi\'r boddhad mwyaf yw\'r un drosom ein hunain
Friedrich von Logau
ein camp fawr a gogoneddus yw byw fel y dylem. Ar y gorau, nid yw pob dim arall, megis rheoli, casglu cyfoeth ac adeiladu, ond yn fân ategolion ac yn gynheiliaid
Michel de Montaigne
ein cof ein hunain ydym, yr amgueddfa rithiol honno o siapiau cyfnewidiol ydym, y pentwr hwnnw o ddrychau toredig
Jorge Luis Borges
ein denunydd ni / yw hwnnw y gwneir breuddwydion arno
William Shakespeare
ein hunig hapusrwydd yw\'r hapusrwydd yr ydym wedi ei roi
Eduard Pailleron
elli di ddim dweud nad yw gwareiddiad yn mynd rhagddo, oherwydd ym mhob rhyfel maen nhw\'n dy ladd mewn ffordd wahanol
Will Rogers
er bod cymaint o ramadegyddesau ag o ramadegwyr, mwy hyd yn oed...
Desiderius Erasmus von Rotterdam
er bod marw yn frawychus, mwy brawychus byth yw gwybod eich bod yn byw hyd dragwyddoldeb heb allu marw byth
Anton Chekhov
er mwyn bod yn aelod di-fai o braidd o ddefaid, rhaid, yn anad dim, fod yn ddafad
Albert Einstein
er mwyn bod yn hirhoedlog y cwbl sydd ei angen yw osgoi byw
Anónimo
er pan y\'u crëwyd, nid oedd y banciau mawr, wedi eu haddurno â theitlau cenedlaethol, yn ddim ond cymdeithasau o hapfuddsoddwyr a\'u gosododd eu hunain wrth ochr llywodraethau...
Karl Marx
erioed, yr ideoleg sy\'n rheoli fu ideoleg y dosbarth sy\'n rheoli
Karl Marx
ers llawer dydd, byddai\'r bobl fawr yn defnyddio grym, cyfreithiau a chrefydd i ddarostwng y werin; bellach mae ganddynt bêl-droed a\'r teledu hefyd
Carl William Brown
esiampl o wiriondeb: mae arian yn troi ffyddlondeb yn anffyddlondeb, cariad yn gasineb, casineb yn gariad, rhinwedd yn llygredd, llygredd yn rhinwedd, gwas yn feistr, meistr yn was, ynfydrwydd yn ddeallusrwydd, a deallusrwydd yn ynfydrwydd
Karl Marx
etholwr: rhywun sy\'n mwynhau\'r fraint gysegredig o bleidleisio i\'r dyn a ddewisodd rhywun arall
Ambrose Bierce
faint o wirionedd y gall dyn ei oddef, a faint y gall ei fentro? Mae pob dim a enillir, pob cam ymlaen mewn gwybodaeth, yn codi o fod yn ddewr, o fod yn galed arnoch eich hun, o fod yn lân eich agwedd atoch eich hun
Friedrich Wilhelm Nietzsche
fel arfer, fe ddyweda\' i\'r hyn \'rwy\' i\'n ei gredu mewn gwirionedd. Y dyddiau hyn, fodd bynnag, camgymeriad dybryd yw hwn, gan fod perygl i ddyn gael ei gamddeall
Oscar Wilde
fel arfer, ni wnaf ddefnyddio ond y geiriau sy\'n harddu\'r tawelwch
Eduardo Galeano
fel arfer, nid cynnydd o gwbl yw\'r pethau ofnadwy a wneir gyda\'r esgus fod eu hangen er mwyn cynnydd; nid ydynt ond yn bethau ofnadwy
Russell Baker
fel corff, mae pawb yn unigolyn, ond fel enaid, nid yw byth
Hermann Hesse
fel cyfrwng addysg, cwbl ddi-ddim oedd yr ysgol i mi
Charles Darwin
fel gwragedd, os ydynt mewn rhyw ffordd yn ddeniadol, anaml y bydd cyfieithiadau yn ffyddlon
Roy Campbell
fel mapiau, mae gofyn cywiro geiriaduron o hyd
Carlo Dossi
fel meddyginiaeth i fywyd yn y gymdeithas, awgrymwn y ddinas fawr. Y dyddiau hyn, dyna’r unig anialwch y gallwn ei gyrraedd
Albert Camus
fel newyddian y mae dyn yn cyrraedd pob cyfnod o\'i fywyd
Nicolas de Chamfort
fel y bydd diwrnod a dreuliwyd yn fuddiol yn dod â chwsg dedwydd, felly y bydd bywyd a ddefnyddiwyd yn fuddiol yn dod â marwolaeth ddedwydd
Leonardo Da Vinci
fel y cawn ein camarwain gan weniaith cyfeillion, yn aml cawn ein cywiro gan edliw ein gelynion
Sant'Agostino
felly y mae diwylliant o hyd, haenen ar ben haenen o ddyfyniad ar ben dyfyniad, o syniadau sy\'n esgor ar syniadau eraill, ffeirio geiriau\'n fywiog mewn modd sy\'n rhychwantu amser a gofod
Rosa Montero
felly ’rwyf yn byw yn y byd fel un sydd yn gwylio\'r ddynol-ryw, yn hytrach nag fel un o\'r rhywiogaeth
Joseph Addison
felly, fe\'n cawn ein hunain gyda\'r wireb seml hon a chanddi ddau ben: yn gyntaf, cymuned o bobl gyfiaith ydym, ac yn ail, siarad yr iaith honno yw un o\'r pethau sy\'n ein gwneud yn fodau dynol
Octavio Paz
fe\'m syfrdanwyd wastad gan y troeon gwirion sy\'n rhaid i afonydd eu gwneud er mwyn llifo o dan bob pont
Beppe Grillo
fe\'n genir yn dywysogion, ac mae\'r broses o ddiwyllio yn ein troi\'n frogaod
Eric Berne
ffanaticiaeth yw dyblu eich ymdrechion wedi ichi anghofio beth yw eich nod
George Santayana
ffantasi ofer yw pob egwyddor foesol fyd-eang
Donatien Alphonse François de Sade
ffasiwn, hynny yw, undonedd yn y newid
Miguel de Unamuno
ffiniau fy iaith yw ffiniau fy myd
Ludwig Wittgenstein
ffrind yw rhywun sy\'n barod i dderbyn dy dawelwch
Camillo Sbarbaro
ffwr: croen sy\'n newid ei anifail
Anonymous
ffyddlondeb yw\'r gelfyddyd o beidio â godinebu ond â\'r meddwl
Décoly
ffyddlondeb, nid teyrngarwch goddefol, sy\'n gwneud cyfeillgarwch
Ferruccio de Bortoli
ffyliaid - ni ddeallant faint yn fwy yw\'r hanner na\'r cyfan
Hesiod
fy marn i yw hi, ac ’rwyf yn ei rhannu
Henri-Bonaventure Monnier
fy mreuddwyd i yw eiddo Picasso: cael digon o arian fel y gallaf fyw mewn heddwch, fel y tlodion
Fernando Savater
fy nghrefydd yw chwilio am y gwirionedd mewn bywyd ac am y bywyd yn y gwirionedd
Miguel de Unamuno
fy ngwireb i yw bod pawb yn ddwl
Quintus Horatius Flaccus
gad i ti dy hun gael dy arwain gan y plentyn fuost ti
José Saramago
gadewch imi ddweud wrthych chi rywbeth sydd gennym ni, yr Israeliaid, yn erbyn Moses. Aeth â ni am ddeugain mlynedd drwy\'r anialwch er mwyn dod â ni i\'r un man yn y Dwyrain Canol lle nad oes dim olew
Golda Meir
gair ciprys yw rhywbeth sy\'n gysylltiedig ag egwyddor a anghofiwyd
Elwyn Jones
gall bywyd fod yn wych os nad yw\'n eich dychryn
Charlie Chaplin
gall cyfreithiwr anfedrus beri i achos cyfreithiol gael ei ddal yn ôl am fisoedd neu am flynyddoedd. Gall cyfreithiwr medrus beri oedi hwy byth
Evelle Younger
gall Duw, fel atalnod, newid pob dim
Guido Guerrasio
gall dyn fod yn anffyddlon heb fod byth yn fradwrus
Gabriel García Márquez
gall fod gan yr eneidiau mwyaf y gwendidau mwyaf yn ogystal â\'r rhinweddau mwyaf
René Descartes
gall haelioni hefyd, gwaetha\'r modd, fod yn gyfystyr â busnes da
Ugo Ojetti
gall hyd yn oed asyn fynd i Fecca, ond ni olyga hynny y daw\'r asyn yn bererin
Arabic saying
gall newyddiaduraeth o safon gnoi unrhyw law a gais ei bwydo, a dyna y dylai ei wneud
David Simon
gall swnio\'n wirion, ond gadewch imi ei ddweud: arweinir y gwir chwyldrowr gan deimladau dwfn o gariad
Ernesto Che Guevara
gall unben newid y gyfraith, ond ni all newid arferion
Jacinto Benavente y Martínez
gall unrhyw un gydymdeimlo â dioddefaint ffrind, ond mae gofyn natur hynaws iawn i gydymdeimlo â llwyddiant ffrind
Oscar Wilde
gall unrhyw wirionyn wynebu argyfwng – byw o ddydd i ddydd sy’n blino dyn yn lân
Anton Chekhov
gall y canlyniad gyfiawnhau\'r dull, cyhyd ag y bo rhywbeth sy\'n cyfiawnhau\'r canlyniad
Leon Trotsky
gall y corff, o\'i drin yn dda, bara am oes
Enrique Clarasó Daudí
gall y sawl sy\'n ymladd golli. Mae\'r sawl nad yw\'n ymladd eisoes wedi colli
Bertolt Brecht
gall ysmygwyr ein dysgu i fod yn oddefgar. Ni chwrddais â neb sy\'n cwyno am bobl nad ydynt yn ysmygu
Sandro Pertini
gallaf ddioddef nerth bôn braich, ond mae rhesymu bôn braich yn annioddefol
Oscar Wilde
gallant dorri\'r holl flodau, ond ni wnânt byth atal y gwanwyn
Pablo Neruda
gallwn naill ai trechu syniadau croes drwy drafod, neu mae\'n rhaid inni adael iddynt gael llais. Ni ellir trechu syniadau o\'r fath drwy rym, oherwydd bydd hynny\'n cadw ein deallusrwydd rhag datblygu yn naturiol
Ernesto Che Guevara
gallwn wastad yn hatal ein hunain ar y ffordd i fyny, ond byth ar y ffordd i lawr
Napoleon Bonaparte
galwedigaeth ddychrynllyd o anodd yw bod yn wraig, gan mai ymdrin â dynion yw\'r prif waith
Joseph Conrad
gan amlaf bydd gan ddyn ddau reswm am wneud rhywbeth: un sy\'n swnio\'n dda, a\'r gwir reswm
John Pierpont Morgan
gan amlaf, nid rhywbeth iddyn nhw yw\'r pethau y mae ar bobl eisiau gwybod amdanynt
George Bernard Shaw
gan ddifaterwch, llwfdra ac oportiwnistiaeth eu dinasyddion y lleddir democratiaethau, i raddau mwy hyd yn oed na chan unbeniaid a chan ormeswyr
Luigi Tosti
gan mai ym meddyliau dynion y mae rhyfeloedd yn dechrau, ym meddyliau dynion y mae\'n rhaid codi\'r amddiffynfeydd heddwch
UNESCO
gan mwyaf, angen sy\'n clymu\'r cortynnau sy\'n rhwymo parch dyn at arall
Blaise Pascal
gan na all pobl ymladd yn erbyn marwolaeth, trueni ac anwybodaeth, maent wedi penderfynu, er mwyn bod yn hapus, beidio â meddwl amdanynt o gwbl
Blaise Pascal
gan nad dyn dysgedig mohonof, gwn yn iawn y bydd rhai ymhongar yn credu bod ganddynt yr hawl i\'m beirniadu, a dweud fy mod yn anniwylliedig. Y fath ffyliaid gwirion! Oni wyddant y gallwn eu hateb fel y gwnaeth Marius ateb y pendefigion Rhufeinig: \' A yw\'r rhai sy\'n ymfalchïo yng ngwaith eraill yn honni eu bod yn barnu teilyngdod fy ngwaith i?\'
Leonardo Da Vinci
gan nad oeddwn i\'n poeni am cael fy ngeni, ni wnaf boeni am farw
Federico García Lorca
gan nad yw gwleidydd byth yn credu beth mae\'n ei ddweud, mae\'n synnu braidd pan gymerir y bydd yn driw i\'w air
Charles De Gaulle
gan y gŵyr pawb fod sigaréts yn beryglus, paham y cânt eu gwerthu?
Francesco Tavano
gan yr ifainc mae dyheadau am bethau na fydd byth yn digwydd; gan yr henoed mae atgofion am yr hyn na ddigwyddodd byth
Hector Hugh Munro
geiriadur yw\'r holl fydysawd yn nhrefn yr wyddor
Anatole France
geiriau yn unig sydd gennym
Samuel Beckett
gellid lleihau\'r prinder bwyd drwy\'r byd i gyd, sy\'n bygwth hyd at bum can miliwn o blant, am gost un diwrnod yn unig o ryfela modern
Peter Ustinov
gellid, yn hawdd, luchio hanner y cyffuriau modern drwy\'r ffenestr, ond bod perygl y byddai\'r adar yn eu bwyta
Martin Henry Fischer
gellir barnu pa mor waraidd yw cymdeithas drwy fynd i mewn i\'w charchardai
Fedor Michailovich Dostoevski
gellir cael iaith heb arian, heb eiddo, heb rym gwleidyddol a heb briodas, ond ni ellir cael arian, eiddo, grym gwleidyddol na phriodas heb iaith
John Searle
gellir cael pob dim am arian, medden nhw. - Na, nid gwir mo hynny. Gellir prynu bwyd, ond nid archwaeth; moddion, ond nid iechyd; gwelyau meddal, ond nid cwsg; gwybodaeth ond nid deallusrwydd; sglein, ond nid cysur; hwyl, ond nid pleser; cydnabod, ond nid cyfeillgarwch; gweision, ond nid ffyddlondeb; gwallt gwyn, ond nid anrhydedd; dyddiau tawel, ond nid heddwch. Gellir cael cragen pob dim am arian. Ond nid y cnewyllyn. Nid am arian y ceir hwnnw
Arne Garborg
gellir caru bod dynol os na fyddir ei adnabod yn rhy dda
Charles Bukowski
gellir crynhoi theori\'r Comiwynyddion mewn un ymadrodd: diddymu eiddo preifat
Karl Marx
gellir cymharu pobl sy\'n dwlu ar lyfrau ac sydd â silffoedd yn llawn o lyfrau, heb hyd yn oed troi tudalen, ag eunuchiaid mewn harîm
Carlo Dossi
gellir diffinio anhapusrwydd orau fel y gwahaniaeth rhwng ein doniau a\'n disgwyliadau
Edward De Bono
gellir diffinio\'r fwrgeisiaeth fel unrhyw grŵp o bobl sy\'n anfodlon ar beth sydd ganddynt, ond sy\'n fodlon ar yr hyn ydynt
Nicolás Gómez Dávila
gellir disgrifio cyhoeddusrwydd fel yr wyddor o atal deallusrwydd dynol yn ddigon hir i gael arian oddi wrtho
Stephen Leacock
gellir goddef pob dim mewn bywyd, heblaw am ddyddiau lawer o ddedwyddwch di-fwlch
Johann Wolfgang von Goethe
gellir maddau pob dim i\'r ugeinfed ganrif, hyd yn oed y ddau ryfel byd, a\'r rhai a\'u dilynodd, y sioeau ffasiwn a\'r rasys fformiwla un, ond yn benddifaddau, anfaddeuol fu aberthu\'r sinema er mwyn y teledu
Luigi Pintor
gellir mesur mawredd cenedl, a\'i chynnydd moesol, yn ôl y ffordd y bydd yn trin ei hanifeiliaid
Mohandas Karamchad Gandhi
gellir mesur y cynnydd mewn doethineb, yn fanwl, yn ôl y lleihad cyfatebol mewn dicter
Friedrich Wilhelm Nietzsche
gellir rhoi heb garu, ond ni ellir caru heb roi
Amy Carmichael
gellir rhoi\'r ddynol-ryw mewn tri dosbarth: y rhai sy\'n marw o gael eu gorweithio, y rhai sy\'n marw gan ddiflastod a\'r rhai sy\'n marw o gael eu gorfeichio gan bryder
Winston Churchill
gellir talfyrru llawer dadl faith rhwng diwinyddion fel hyn: \'Fel hyn y mae. Nid fel hyn y mae. Fel hyn y mae. Nid fel hyn y mae\'
Benjamin Franklin
gellir twyllo pawb drwy\'r amser, os yw\'r hysbysebu\'n iawn a\'r gyllideb yn ddigon mawr
Joseph Levine
gellwch wneud pethau rhyfeddol pan na fyddwch yn hawlio\'r clod
Edward Moore 'Ted' Kennedy
gelyn tra chyfrwys yw’r gwirionedd. Mae’n dwyn cyrch ar y mannau yn ein calon lle nad oeddem yn disgwyl hynny, a ninnau heb baratoi i’w hamddiffyn
Marcel Proust
genir dyn yn anwybodus, nid yn hurt; addysg sy\'n ei wneud yn hurt
Bertrand Russell
gobeithio na fydda\' i byth yn mynd mor hen nes fy mod i\'n troi\'n grefyddol
Ingmar Bergman
gochelwch rhag diffinio y sawl sy\'n rhannu eich barn fel yr unig rai deallus
Ugo Ojetti
gofyn i ti dy hun a wyt yn hapus, a byddi\'n peidio â bod
John Stuart Mill
golyga rhyddid gyfrifoldeb. Dyna paham y bydd y rhan fwyaf o bobl yn arswydo rhagddo
George Bernard Shaw
golygydd yw rhywun sy\'n gwahanu\'r gwenith oddi wrth y manus, ac yna sy\'n cyhoeddi\'r manus
Adlai Stevenson
gorchmynnir natur drwy ufuddhau iddi
Francis Bacon
gorwedd holl ogoniant y byd mewn gronyn o ŷd
José Martí
gwaetha\'r modd, gellir bod mewn cariad yn bedwar ugain oed. ’Rwyf i, mewn gwirionedd, yn ysgrifennu er mwyn anghofio cariad
Jorge Luis Borges
gwaith newyddiadurwr yw egluro i eraill yr hyn nad yw ef ei hun yn ei ddeall
Lord Alfred Northcliff
gwaith yw\'r lloches i bobl nad oes ganddynt ddim gwell i\'w wneud
Oscar Wilde
gweithiwn i ennill ein hamser hamdden
Aristotle
gweithiwr cynhyrchiol yw awdur, nid i\'r graddau y mae\'n cael syniadau, ond i\'r graddau y mae\'n cyfoethogi\'r cyhoeddwr sy\'n cyhoeddi ei waith
Karl Marx
gweithred wleidyddol yw cognio. Pan adawn i gorfforaethau goginio drosom, collwn reolaeth. Mae ffydd dyn yn aruthrol os meddylia y byddant yn onest, ac mai cig eidion yw eu cig eidion
Mike Pollan
gwelais yr wyddoniaeth a addolwn, a\'r awyrennau a garwn, yn dinistrio\'r gwareiddiad y disgwyliwn iddynt ei wasanaethu
Charles Lindbergh
gwell bod heb ddeddfau na\'u torri bob dydd
Ugo Foscolo
gwell bod yn anhapus mewn cariad nag yn anhapus mewn priodas, ond llwydda rhai i fod yn anhapus yn y ddau
Guy de Maupassant
gwell gan fenyw gall aros ar ei phen ei hun nag aros gyda neb arall
Marilyn Monroe
gwell gennyf bryfocio â\'r gwirionedd na phlesio â gweniaith
Lucius Annaeus Seneca
gwell gennyf fod yn optimist ac yn anghywir nag yn besimist ac yn gywir
Kurt Gödel
gwell gwneud ac edifarhau nag edifarhau peidio â gwneud
Giovanni Boccaccio
gwell gwybod pethau di-werth na pheidio â gwybod dim
Lucius Annaeus Seneca
gwell heddwch anfanteisiol na\'r rhyfel mwyaf cyfiawn
Desiderius Erasmus von Rotterdam
gwell poeni mewn amheuaeth na gorffwys wedi gwneud camgymeriad
Alessandro Manzoni
gwell rhoi mwy o fywyd yn eich dyddiau na mwy o ddyddiau yn eich bywyd
Rita Levi Montalcini
gwella arddull dyn yw gwella ei ffordd o feddwl
Friedrich Wilhelm Nietzsche
gwelwch bob dim, cuddiwch lawer, cywirwch ychydig
Gregorio Magno
gwên yw\'r pellter byrraf rhwng dau
Víctor Borge
gwenwch; nid i fwyta ac i frathu yn unig y gwnaed eich dannedd
Man Ray
gwerth bardd yw gwerth ei gerdd orau
Fernando Pessoa
gwerth dyn yw cynifer o bobl ag o ieithoedd mae\'n eu medru
Carlo V
gwir amcan sosialaeth yw hyn yn uinon - goresgyn a mynd y tu hwnt i’r cyfnod rheibus yn natblygiad y ddynoliaeth
Albert Einstein
gwir athroniaeth yw dysgu gweld y byd eto
Maurice Merleau-Ponty
gwir lwyddiant yw cyrraedd eich gorau posibl
Harold Taylor
gwir syberwyd moesol yw\'r gelfyddyd o wisgo eich buddugoliaethau fel methiannau
Emil Cioran
gwir werthfawrogir yr hyn a geir drwy ymdrechu
Aristotle
gwladgarwch yw eich argyhoeddiad fod y wlad hon yn well na phob un arall, am i chi gael eich geni ynddi
George Bernard Shaw
gwladgarwch yw\'r mwyaf ffaeledig o bob angerdd
Jorge Luis Borges
gwleidydd yw dyn a fydd yn aberthu dy fywyd dros ei wlad
Texas Guinan
gwleidyddiaeth - celfyddyd ymdrin â bywyd cyhoeddus - yw gwaith gwleidyddion sy\'n gelfydd mewn materion preifat
Carl William Brown
gwleidyddiaeth yw adran adloniant diwydiant
Frank Zappa
gwleidyddiaeth yw celfyddyd chwilio am broblemau, cael hyd iddynt, eu camddehongli, ac wedyn gamddefnyddio\'r dulliau anghywir i\'w datrys
Groucho Marx
gwleidyddiaeth yw\'r cysgod a deflir dros y gymdeithas gan fusnes mawr
John Dewey
gwleidyddiaeth yw\'r gelfyddyd o rwystro pobl rhag ymddiddori yn yr hyn sy\'n berthnasol iddynt
Paul Valéry
gwleidyddiaeth yw’r alwedigaeth ail hynaf, i fod. ’Rwyf wedi dod i sylweddoli ei bod yn ymddangos yn hynod debyg i’r hynaf
Ronald Reagan
gwleidyddiaeth yw’r gelfyddyd fwyn o ennill pleidleisiau gan y tlawd ac arian i ymgyrchu gan y cyfoethog drwy addo amddiffyn y ddau, y naill oddi wrth y llall
Oscar Ameringer
gwleidyddiaeth: gweithred o gydbwyso rhwng pobl sydd am gymryd rhan weithredol a\'r rhai nad ydynt am beidio â chymryd rhan weithredol
Jacques-Benigne Bossuet
gwleidyddiaeth: gwrthdrawiad rhwng diddordebau o dan rith brwydr dros egwyddorion
Ambrose Bierce
gwn fod barddoniaeth yn anhepgor, ond i beth ni wn
Jean Cocteau
gwna bethau gwirion, ond gwna nhw\'n frwd
Colette
gwnaiff pobl nofio drwy gachu, os rhoddir ychydig sylltau ynddo
Peter Sellers
gwneir yn iawn am farw drwy fyw
Giuseppe Ungaretti
gwneir ysgrifennu yn anodd hefyd gan anllythrenneddd eraill
Stanislaw Jerzy Lec
gwreiddioldeb yw llên-ladrad heb i neb sylwi
William Ralph Inge
gwrth-Gomiwnydd oeddwn i pan oedd ’na gomiwnyddion
Giovanni Sartori
gwybodaeth a roddir ddwywaith yw gwadiad
Giulio Andreotti
gwyddom fod llywodraeth drwy arian cyfundrefnol yr un mor beryglus â llywodraeth drwy droseddu cyfundrefnol
Franklin Delano Roosevelt
gwyddom y gall dyn ddarllen Goethe neu Rilke fin nos, ac yna chwarae Bach neu Schubert, cyn mynd, fore trannoeth, i Auschwitz i weithio
George Steiner
gwyddoniaeth yw unrhyw beth sydd wastad yn agored i\'w drafod
José Ortega y Gasset
gwylia dy feddyliau - byddant yn esgor ar dy eiriau. Gwylia dy eiriau - byddant yn esgor ar dy weithredoedd. Gwylia dy weithredoedd - byddant yn esgor ar dy arferion. Gwylia dy arferion - byddant yn esgor ar dy gymeriad. Gwylia dy gymeriad - bydd yn esgor ar dy dynged
Frank Outlaw
gwyliwch: mae celain Marx yn dal i anadlu
Nicanor Parra
gwyn byd y sawl a chwarddo am ei ben ei hun; ni fydd yn brin o ddifyrrwch
Habib Bourguiba
gwyn byd y sawl na ddisgwy ddiolch, oherwydd ni chaiff ei siomi
W.C. Bennett
gŵyr dyn fwy nag unrhyw anifail, ond gŵyr lai hefyd. Gŵyr anifeiliaid eraill yr hyn sy’n rhaid iddynt ei wybod, ond ni wyddom ni
Fernando Pessoa
gŵyr pawb fod y peth a\'r peth yn amhosibl ei wireddu, hyd nes y daw rhywun a\'i ddyfeisio
Albert Einstein
gŵyr unbeniaid sut i ddatrys pob problem ar wahân i’r un fwyaf difrifol: hwy eu hunain
Winston Churchill
gyda golwg ar rwystrau, gall mai llinell grom yw\'r pellter lleiaf rhwng dau bwynt
Bertolt Brecht
gyda phob iaith sy\'n marw mae delwedd o ddyn yn diflannu
Octavio Paz
gyda\'n gilydd ’rydym wedi dod i sylweddoli bod yr hawl i ddysgu, i\'r rhan fwyaf o bobl, yn cael ei chyfyngu gan ei bod yn rhaid mynychu\'r ysgol
Ivan Illich
gynt ni châi neb feddwl yn rhydd; yn awr ceir gwneud hynny, ond bellach nid oes neb yn medru ei wneud. Erbyn hyn, dim ond beth maent i fod i’w feddwl yn maent yn awyddus i’w feddwl, ac iddynt hwy, dyma yw rhyddid
Oswald Spengler
hanes cyfoes yw pob hanes
Benedetto Croce
hanes: adroddiad, un ffug gan amlaf, ar ddigwyddiadau, rhai dibwys gan mwyaf, a achosir gan reolwyr, cnafon gan mwyaf, a chan filwyr, ffyliaid gan mwyaf
Ambrose Bierce
hanfod hapusrwydd yw bod yn rhydd, hynny yw, peidio â chwennych dim
Epictetus
hapusrwydd yw dod ymlaen â thi dy hun
Luis Buñuel
hapusrwydd yw pan fo\'r hyn a feddyliwch, a ddywedwch ac a wnewch, yn cydgordio
Mohandas Karamchad Gandhi
harddwch rhyfel yw bod pob pennaeth ar fintai o lofruddion yn trefnu bendithio ei faner ei hun ac yn galw ar Dduw, cyn cychwyn i ddifodi ei gymdogion
Voltaire
hawdd i ddyn ysgrifennu ei atgofion, pan fydd ei gof yn wael
Arthur Schnitzler
hawdd y gellir maddau i ddyn am fod yn wirion am awr, gan fod cynifer nad ydynt yn peidio â bod yn wirion hyd yn oed am awr, drwy eu bywyd i gyd
Francisco de Quevedo y Villegas
hawdd y twyllir dyn gan yr hyn a gâr
Molière
hawliau dynol pobl gyfreithlon yn unig a berchir
Anónimo
haws chwalu atom na rhagfarn
Albert Einstein
haws cyfreithloni rhai pethau na\'u cyfiawnhau
Nicolas de Chamfort
haws dysgu ail iaith i bawb na dyfeisio peiriant cyfieithu
Anónimo
haws i ddyn garu\'r ddynoliaeth gyfan nag iddo garu ei gymydog ei hun
Eric Hoffer
haws maddau i elyn nag i gyfaill
William Blake
haws o lawer yw mygu chwant cyntaf na diwallu\'r rhai sy\'n dilyn
François de La Rochefoucauld
haws twyllo trwch poblogaeth cenedl gan gelwydd mawr na chan un bach
Adolf Hitler
haws yw twyllo pobl na\'u darbwyllo eu bod wedi cael eu twyllo
Mark Twain
heb arian a heb amser, nid yw\'r dychymyg ond yn freuddwyd sy\'n ffoi ac na all gael ei droi\'n weithred
Charles Baudelaire
heb fod wedi profi trueni, ni ellir gwerthfawrogi moethusrwydd
Charlie Chaplin
heb gariad, ni all y gwâr fodloni ei reddf rywiol
Bertrand Russell
heb gof, ni wyddai dyn ddim ac ni fedrai wneud dim
Giacomo Leopardi
heb os nac oni bai, o\'r holl bethau a rydd doethineb i wneud bywyd yn wir ddedwydd, cyfeillgarwch yw\'r mwyaf
Epicurus
heb rithyn o amheuaeth, mae datblygiad cynaliadwy yn un o\'r cysyniadau mwyaf dinistriol
Nicholas Georgescu-Roegen
heddiw o hyd, y ddyfais fwyaf poblogaidd i arbed llafur yw gŵr ariannog
Joey Adams
heddiw, casino anferth yw\'r economi byd-eang
Fidel Castro
heddiw, efallai nad darganfod beth ydym yw\'r nod, ond gwrthod beth ydym
Michel Foucault
heddiw, yn fwy nag erioed, mae\'n ddyletswydd ar bobl ddiwylliedig i godi amheuon yn hytrach nag i gywain sicrwydd
Norberto Bobbio
hefyd ymhlith y syniadau hynny sy\'n ymddangos yn ffantasi gwag i bobl heddiw, ond a fydd yn amlwg i genedlaethau\'r dyfodol, mae cyflwyno iaith gyffredin rhwng pobloedd wahanol
Ludoviko Zamenhof
helpwch fi i ddeall beth ’rwy\' i\'n ei ddweud wrthych, a gwnaf ei egluro\'n well
Antonio Machado
henaint yw\'r peth mwyaf annisgwyl o bob dim a all ddigwydd i ddyn
Leon Trotsky
heretic sy\'n gwneud tân, nid y ferch sy\'n llosgi ynddo
William Shakespeare
hir yw bywyd, os bydd yn llawn
Lucius Annaeus Seneca
hir yw\'r oriau a byr yw bywyd
François Fénelon
hoffwn i dystysgrif marwolaeth pawb o\'r ddynol-ryw i gael ei hysgrifennu yn yr un iaith â\'i dystysgrif geni
Bertolt Brecht
hoffwn weld offeiriaid yn priodi, y rhai cyfunrhywiol a\'r rhai gwahanrywiol fel ei gilydd
Anónimo
holl amcan gwleidyddiaeth ymarferol yw cadw\'r werin bobl mewn braw - ac felly\'n gweiddi i gael eu harwain i ddiogelwch - drwy ei bygwth â chyfres ddi-ben-draw o ellyllon, y cwbl yn ddychmygol
H.L. Mencken
hyd nes bod ei syniad yn llwyddo, dyn â chwilen yn ei ben yw\'r un â syniad newydd
Mark Twain
hyd nes na fydd lliw croen dyn yn fwy arwyddocaol na lliw ei lygaid, bydd rhyfel ym mhobman
Bob Marley
hyd yn oed os dilyni bob un o\'i lwybrau, ni chei hyd i ffiniau\'r enaid, gan ddyfned ei logos
Heraclitus
hygoeledd cariad yw ffynhonnell fwyaf sylfaenol awdurdod
Sigmund Freud
hysbysebu yw\'r gelfyddyd o wneud celwyddau cyfain allan o hanner gwirioneddau
Edgar Shoaff
i athronwyr, ymddangosai yn amlwg mai cynnydd oedd proses a arweiniodd o\'r ameba i ddyn, ond p\'un a fyddai\'r ameba\'n cytuno â hyn, ni wyddys
Bertrand Russell
i ble ’rwyt ti\'n mynd, Ivan? I Finsk. Celwyddgi wyt ti, Ivan! ’Rwyt ti\'n dweud wrtha\' i dy fod yn mynd i Finsk i wneud imi gredu dy fod yn mynd i Fosgo, ond i Finsk ’rwyt ti\'n mynd mewn gwirionedd. Celwyddgi wyt ti, Ivan!
Jorge Luis Borges
i bob problem gymhleth mae wastad ateb syml - \'dyw hynny ddim yn wir
H.L. Mencken
i ddyn, cyfrinach llwyddo yn ei waith yw bod â merch deg wrth ei ochr, a\'i newid am un arall yn aml...
Enzo Ferrari
i egluro gair mae angen geiriau eraill, ac yn eu tro mae angen rhai eraill i\'w hegluro hwy, ac felly ynlaen ac ymlaen yn dragywydd. Rhith yw cyfathrebu
Pino Caruso
i faint o bobl y bydd yn werth dal i fyw, pan na fyddwn yn marw mwyach?
Elias Canetti
i fod yn ddigon clyfar i gael yr holl arian yna, rhaid i ddyn fod yn ddigon gwiron i\'w chwennych
Gilbert Keith Chesterton
i fod yn ni ein hunain, rhaid inni fod yn rhywun
Stanislaw Jerzy Lec
i fod yn wlatgar, casewch bob cenedl ond eich cenedl eich hun; i fod yn grefyddol, casewch bob sect ond eich sect eich hun; i fod yn foesol, casewch bob ymhonni ond eich ymhonni eich hun
Lionel Strachey
i gael ffrind, rhaid cau un llygad - i\'w gadw, rhaid cau dau
Norman Douglas
i gael hyd i hapusrwydd, ni ddylid chwilio amdano
Anonymous
i Indiad, mae aur yr haul yn fwy na digon
Violeta Parra
i lawer merch, y llwybr byrraf i gyrraedd perffeithrwydd yw tynerwch
François Mauriac
i lawer, mae’r Eglwys yn dod yn brif rwystr i’r ffydd. Bellach ni welant ynddi ddim ond blys Dyn am rym wedi ei chwarae mewn theatr fechan o ddynion, sydd o dan esgus gweinyddu’r wir Gristionogaeth, i’w gweld gan mwyaf yn rhwystro gwir ysbryd Cristionogaeth
Joseph Ratzinger
i lwyddo, y gyfrinach yw onestrwydd a chwarae teg. Os gellwch ffugio\'r rheini, wnewch chi byth fethu
Groucho Marx
i mi, dyn yw un sy\'n feistr ar ei iaith
Don Lorenzo Milani
i rai comiwnyddion, os ydych yn wrth-gomiwnydd, ffasgydd ydych chi. Mae hyn yr un mor annealladwy â dweud os nad pabydd ydych mai Mormon ydych chi
Jorge Luis Borges
i ti, iaith santaidd / i ti, iaith a addolaf / yn fwy na\'r holl arian / yn fwy na\'r holl aur
Haïm-Vidal Sephiha
i unrhyw gymuned, nid oes gwell buddsoddiad na rhoi llaeth i mewn i fabanod
Winston Churchill
iaith naturiol yw\'r archif lle y cedwir profiadau, gwybodaeth a chredoau cymuned
Fernando Lázaro Carreter
iaith yw croen yr enaid
Fernando Lázaro Carreter
iddi fod yn berffaith ’roedd un nam yn eisiau
Karl Kraus
ideoleg yw ceidwad carchar caletaf y meddwl
Yossi Sucary
IE i economi\'r farchnad; NAGE i gymdeithas y farchnad
Lionel Jospin
ie i fasnach diwylliant, nage i ddiwylliant masnach
Anónimo
ingol o chwerw yw marw, ond annioddefol yw\'r syniad o orfod marw heb fod wedi byw
Erich Fromm
i\'r drwg drechu, y cwbl sydd ei angen yw i ddynion da beidio â gwneud dim
Edmund Burke
i\'r rhai nad ydynt yn meddwl, y peth gorau fyddai, o leiaf, atrefnu eu rhagfarnau o bryd i\'w gilydd
Luther Burbank
i\'r rhan fwyaf o ddynion, mae bywyd yn ymchwil am yr amlen lwyd iawn iddynt gael eu ffeilio ynddi
Clifton Fadiman
i\'r rhan fwyaf o ddynion, mae profiad fel goleuadau starn llong; ni oleua ond y llwybr a dramwywyd
Samuel Taylor Coleridge
i\'th frifo i\'r byw, rhaid cael gelyn a chyfaill, yn cydweithio: y naill i\'th athrodi, a\'r llall i roi\'r newydd iti
Mark Twain
i\'w galw ei hun yn wareiddiedig, dylai cymdeithas dderbyn rheswm a ffolineb i\'r un graddau
Franco Basaglia
i’r cyfoethog peth eithriadol yw tlodi. Mae’n anodd iawn deall pam nad yw pobl sydd eisiau cinio yn canu’r gloch
Walter Bagehot
lladdwyd Pasolini ym 1975, ac mae\'n syfrdanol sut y gallai peri i un llais dewi gostio mor ddrud i genedl gyfan
Aramcheck
lle mwy heddychlon o lawer fyddai\'r byd pe baem i gyd yn anffyddwyr
José Saramago
lle na all cleddyf y gyfraith gyrraedd, yno y cyrraedd llach dychan
Aleksandr Pushkin
lle na bo doniolwch nid oes dynoliaeth; lle na bo doniolwch mae gwersyll-garchar
Eugène Ionesco
lle y bo llawer o oleuni, mae\'r cysgod yn dywyll
Johann Wolfgang von Goethe
lle y llosgir llyfrau, yn y pen draw llosgir pobl hefyd
Heinrich Heine
lleiaf yn y byd y bydd dyn yn gwybod am sut y gwneir selsig a chyfreithiau, gorau yn y byd y bydd yn cysgu
Otto von Bismarck
lluniwyd y Cyfansoddiad i warchod pobl rhag peryglon bwriadau da
Daniel Webster
llunnir gwleidyddiaeth a thynged y ddynoliaeth gan ddynion heb ddelfrydau a heb fawredd. Ni fydd y rhai a all fod yn bobl fawr yn ymhél â gwleidyddiaeth
Albert Camus
lluosiad di-ben-draw o angenrheidiau afraid yw diwylliant
Mark Twain
llwyddiant yw cael yr hyn a chwenychir. Hapusrwydd yw hoffi\'r hyn a geir
Jackson H. Brown
llwyfan yw\'r byd i gyd, ac actorion yn unig yw pob gŵr a phob gwraig: mae amser iddynt i fynd allan ac i ddod i mewn
William Shakespeare
llyfrau fydd iachawdwriaeth y ddynoliaeth
Voltaire
llysgennad: dyn gonest a anfonir dramor i ddweud celwyddau er lles ei wlad
Sir Henry Wotton
llywodraeth yw\'r unig lestr sy\'n gollwng o\'r top
James Reston
ma sinema, fel paentiadau, yn dangos yr anweledig
Jean-Luc Godard
maddeuwch imi os galwa\' i chi\'n foneddigion, ond \'dwy\' i ddim yn eich adnabod chi\'n dda
Groucho Marx
maddeuwch i\'ch gelynion bob amser; nid oes dim sy\'n codi eu gwrychyn cymaint
Oscar Wilde
mae a wnelo pesimistiaeth â deallusrwydd; mae a wnelo optimistiaeth ag ewyllys
Antonio Gramsci
mae achlysuron, sefyllfaoedd a chyd-destunau lle y bydd trais, ac felly lofruddio (trais a aeth hyd at y pen), ohono ei hun yn dod yn ddiriaethol, yn bresennol ac yn realiti.
Roberto Bolaño
mae addoli perffeithrwydd wastad yn peri i ddyn gael y myth yn well na\'r gwirionedd
Paul Ariès
mae America\'n wlad na wyr i ble mae\'n mynd, ond sy\'n benderfynol o dorri record cyflymdra wrth fynd yno
Laurence J. Peter
mae amheuaeth yn annymunol, ond mae sicrwydd yn chwerthinllyd
Voltaire
mae amheuaeth yn un o enwau deallusrwydd
Jorge Luis Borges
mae amser yn hanfodol, gan nad yw ond yn enw arall ar fywyd ei hun
Antonio Gramsci
mae anawsterau gwaethaf dyn yn dechrau pan gaiff wneud fel y mynno
Thomas Henry Huxley
mae angen i bêl-droed ymryddhau oddi wrth y fferyllwyr a\'r swyddogion cyllid
Zdenek Zeman
mae angen i ddyn gadw cyflenwad o\'i freuddwydion
José Saramago
mae angen i fenywod fod yn hardd i gael eu caru gan ddynion, ac yn ddigon hurt i\'w caru
Coco Chanel
mae angen imi deimlo\'r un parch at fy mam ac y teimlir at ddelfryd
Anne Frank
mae angen inni fod ar wyliadwriaeth rhag newidiadau diangen - yn enwedig pan gânt eu harwain gan resymeg
Winston Churchill
mae angen inni fynd yn ôl at ystyr geiriau, a dyna, yn ei hanfod, yw gwaith awdur, helpu i lanhau’r geiriadur
Eduardo Galeano
mae angen i\'r gwleidydd fedru rhag-weld beth sy\'n mynd i ddigwydd yfory, yr wythnos nesaf, y mis nesaf a\'r flwyddyn nesaf. A medru egluro wedyn paham na ddigwyddodd
Winston Churchill
mae ansawdd llyfr yn dibynnu ar ei ddarllenydd
Emilio Praga
mae ansicrwydd fel llygad y dydd nad wyt byth yn gorffen tynnu ei holl betalau
Mario Vargas Llosa
mae anwybodaeth yn nes at y gwirionedd nag ydyw rhagfarn
Denis Diderot
mae anwybodaeth yn ymledu mewn ffordd frawychus
José Saramago
mae araith yn perthyn hanner i\'r siaradwr a hanner i\'r gwrandawr
Michel de Montaigne
mae arbenigedd ar ei eithaf yn gyfystyr â bod yn eithafol o anniwylliedig
José Ortega y Gasset
mae archaeoleg yn dadorchuddio\'r anhysbys. Mae diplomatiaeth yn gorchuddio\'r hysbys
Thomas Pickering
mae arf mwy dychrynllyd nag athrod, sef y gwirionedd
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
mae argyhoeddiadau’n elynion mwy peryglus i’r gwirionedd na chelwyddau
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mae arian yn dod mor bwysig fel y byddwn, cyn bo hir, yn sôn am Kennedy fel gŵr cyntaf gwraig Onassis
Anónimo
mae arian yn helpu dyn i oddef tlodi
Alphonse Allais
mae arian yn was da ond yn feistr gwael
Alexander Dumas
mae arnaf angen barddoniaeth i fynegi\'r hyn na ellir ei ddweud
José Hierro
mae arnaf angen i rywun weld f\'angen
Anónimo
mae arswyd unigrwydd yn fwy nag ofn caethiwed, ac felly ’rydym yn priodi
Cyril Connolly
mae Auschwitz yn dechrau pryd bynnag y bo rhywun yn edrych ar ladd-dy ac yn meddwl: dim ond anifeiliaid ydyn nhw
Theodor W. Adorno
mae banc yn fan lle y rhoddir benthyg ymbarél pan fo\'r tywydd yn deg a lle y gofynnir amdano yn ôl pan fydd yn dechrau bwrw glaw
Robert Frost
mae bardd yn deall natur yn well na gwyddonydd
Novalis
mae bardd yn rhywun sy\'n dal i weld y byd drwy lygaid plentyn
Alphonse Daudet
mae barddoniaeth yn rhoi bywyd i fywyd
Mario Luzi
mae barddoniaeth, fel bara, i bawb
Roque Dalton
mae beiau pobl eraill yn rhy debyg i\'n rhai ein hunain
Leo Longanesi
mae beiddgarwch yn lledu dewrder, tra bo oedi’n lledu ofn
Publilius Syrus
mae beirdd yn trin eu profiadau mewn ffordd ddigywilydd: maent yn eu hescsbloetio
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Mae Berlusconi yn un o\'r afiechydon hynny a gaiff eu gwella drwy frechu. I ddod dros Berlusconi mae angen chwistrellu tipyn go lew o Berlusconi
Indro Montanelli
mae biwrocratiaeth yn beirianwaith anferthol a reolir gan bobl fychain
Honoré de Balzac
mae blodau ym mhobman, i\'r sawl sydd am eu gweld
Henri Matisse
mae bod heb blant yn anffawd hapus
Euripides
mae bod heb rai o\'r pethau a chwenychir yn rhan hanfodol o hapusrwydd
Bertrand Russell
mae bod mewn gwleidyddiaeth fel bod yn hyfforddwr pêl-droed. Rhaid bod yn ddigon call i ddeall y gêm, ac yn ddigon dwl i feddwl ei bod yn bwysig
Eugene Joseph McCarthy
mae bod yn iawn yn rheswm da arall am beidio â llwyddo
Nicolás Gómez Dávila
mae bod yn ifanc heb fod yn chwyldröwr yn anghyson â bywydeg hyd yn oed
Salvador Allende
mae bron pawb yn marw o\'i driniaeth, nid o\'i salwch
Molière
mae byw ar dy ben dy hun fel bod mewn parti lle nad oes neb yn edrych arnat
Marilyn Monroe
mae byw heb athronyddu yn union fel cadw eich llygaid ar gau heb fyth geisio eu hagor
René Descartes
mae bywyd fel bws; erbyn ichi eistedd, mae wedi cyrraedd pen y daith
Camillo Sbarbaro
mae bywyd fel canu\'r ffidl yn gyhoeddus, a dysgu sut i\'w chanu wrth fynd ymlaen
Samuel Butler
mae bywyd fel carthffos; mae dyn yn cael allan ohono yr hyn mae\'n ei roi i mewn
Tom Lehrer
mae bywyd i\'w ddeall tuag yn ôl, ond i\'w fyw tuag ymlaen
Søren Kierkegaard
mae bywyd wedi peidio â bod yn jôc i mi; \'dwy\' i ddim yn ei gael yn ddoniol
Charlie Chaplin
mae bywyd yn cymryd gormod o amser dyn
Stanislaw Jerzy Lec
mae bywyd yn frawddeg y torrir ar ei thraws
Victor Hugo
mae cadwyni priodas mor drwm fel y cymer ddau i\'w cario, ac weithiau dri
Alexander Dumas
mae camddefnyddio gwybodaeth yn lledaenu anwybodaeth, o dan y rhith o’i dileu. Ar ben hynny, mae hyd yn oed cael gafael ar ryw yn rhwydd wedi diraddio rhyw ei hun
Carmelo Bene
mae carcharor rhyfel yn ddyn sy\'n ceisio eich lladd, ac yn methu, ac sy\'n gofyn, wedyn, i chi beidio â\'i ladd ef
Winston Churchill
mae cariad mawr yn cael ei lansio mewn ffordd neilltuol iawn - cyn gynted ag y byddi di\'n sefydlu dy lygaid arni, ’rwyt ti\'n gofyn i ti dy hun: \'Pwy yw\'r hurten ’na?\'
Ennio Flaiano
mae cariad yn dragwyddol, tra pery
Henri de Régnier
mae cariad yn gwneud hurtod, mae priodas yn gwneud cwcwalltiaid, mae gwladgarwch yn gwneud gwirioniaid creulon
Paul Léautaud
mae cariad yn peidio â bod yn bleser pan beidia â bod yn gyfrinach
Aphra Behn
mae caru ein gelynion (fel y gofyn yr Efengyl) yn waith i angylion, nid i ddynion
Jorge Luis Borges
mae celfyddyd yn alwad a atebir gan ormod na alwyd arnynt i\'w ateb
Leo Longanesi
mae celfyddyd yn forthwyl i fwrw\'r byd, nid yn ddrych i\'w adlewyrchu
Vladimir Majakovskij
mae celfyddyd yn golchi o\'r enaid lwch bywyd beunyddiol
Pablo Picasso
mae cerddoriaeth heddiw\'n cael ei chyfarwyddo gan fancwyr a chan gyfrifwyr, tuedd sydd yn rhaid inni ymladd, hyd yr eithaf, yn ei herbyn
Brian May
mae clwb edmygwyr yn grŵp o bobl sy\'n dweud wrth actor nad efô yw\'r unig un sy\'n teimlo fel y mae\'n teimlo amdano ei hun
Kenneth Williams
mae Coca Cola yn dda i iechyd... economi UDA
Anónimo
mae corfforaeth yn debycach i sefydlaid totalitaraidd na dim arall a ddyfeisiwyd gan ddyn
Noam Chomsky
mae cosbau\'n gweithio i roi braw i\'r sawl nad yw am bechu
Karl Kraus
mae crefydd byth er pan gwrddodd y dihiryn cyntaf â\'r hurtyn cyntaf
Voltaire
mae crefyddau’n debyg i fagïod: i ddisgleirio mae angen tywyllwch arnynt
Arthur Schopenhauer
mae Cristionogaeth wedi gwneud llawer dros gariad drwy\'i wneud yn bechod
Anatole France
mae cwestiwn moesoldeb yn bod ers amser, ond bellach daeth yn fater gwleidyddol sydd angen ei ateb ar frys ac nad oes ei bwysicach, am fod adnewyddu ffydd yn y sefydliadau, yn y gallu i reoli gwlad ac yng nghadernid democratiaeth yn dibynnu ar ei ateb
Enrico Berlinguer
mae cwmnïoedd fferyllol yn well am ddyfeisio afiechydon sydd yn cyd-fynd â chyffuriau sydd ar gael nag am ddyfeisio cyffuriau i gyd-fynd ag afiechydon sydd i’w cael
Nassim Nicholas Taleb
mae cwrteisi, i\'r natur dynol, fel y mae gwres i gŵyr
Arthur Schopenhauer
mae cydraddoldeb rhwysgfawr y gyfraith yn gwahardd y cyfoethogion, fel y tlodion, rhag cysgu o dan bontydd
Anatole France
mae cyfeillgarwch yn debyg i briodas: un berthynas ym mhob deg sydd yn seiliedig ar gariad
Edmondo De Amicis
mae cyfieithu llenyddiaeth fel cael rhyw - gwell siarad llai amdano a\'i wneud yn well
Andrea Casalegno
mae cyfieithu\'n brofiad sy\'n cynnig, ac yn gofyn, y darlleniad mwyaf araf posib, bron fel cerdded ar draws gofod ffisegol y testun, â\'i ddyffrynnoedd, ei wastatiroedd a\'i fynyddoedd
Laura Bocci
mae cyfieithwyr fel arlunwyr portreadau - gallant dlysu\'r copi, ond rhaid iddo ddal i fod yn debyg i\'r gwreiddiol
Elie Fréron
mae cyfoeth dyn yn cyfateb i nifer y pethau y gall fforddio mynd hebddynt
Henry David Thoreau
mae cyfreithiau\'n weau pry\' cop sy\'n gadael y clêr mawr drwodd ac sy\'n dal y rhai bach
Honoré de Balzac
mae cymaint o\'r hyn yr ydym yn galw \'rheolaeth\' arno yn golygu ei gwneud yn anodd i bobl weithio
Peter Drucker
mae cymdeithas America wedi ei threfnu yn system blethedig o led-fonopolïau, enwog am fod yn hawdd eu llygru, ac o etholwyr, enwog am fod yn anoleuedig ac a gamarweinir gan gyfryngau torfol, enwog am fod yn ffug
Paul Goodman
mae cymeradwyaeth eraill yn hwb i\'r galon, ond weithiau mae\'n well peidio ag ymddiried ynddi
Paul Cézanne
mae cymryd cyffuriau i fabolgampwr fel dweud celwyddau a dwyn i wleidydd. Anodd ei osgoi
Anónimo
mae cynadleddau ar ddiarfogi yn ymarferion atal tân, gan byromaniaid
John Osborne
mae cynhadledd yn gyfarfod o bwysigion na allant wneud dim byd ar eu pennau eu hunain, ond sydd, gyda\'i gilydd, yn gallu penderfynu na ellir gwneud dim
Fred Allen
mae cynifer o ddeddfau fel nad oes neb na allai gael ei grogi
Napoleon Bonaparte
mae cynnen ymhlith y tlodion yn golygu busnes da i\'r cyfoethogion
Eduardo Pérsico
mae cysondeb yn gofyn iti fod yr un mor anwybodus heddiw ag yr oeddit flwyddyn yn ôl
Bernard Berenson
mae dagrau\'n cynrychioli calon rewllyd yn toddi
Hermann Hesse
mae daioni yn anorchfygol, ond nid felly drygioni
Rabindranath Tagore
mae darllen, i\'r meddwl, yr hyn ydyw ymarfer i\'r corff
Joseph Addison
mae datblygiad cynaliadwy fel y ffordd i uffern - yn llawn bwriadau da
Serge Latouche
mae datblygiad yn daith gyda mwy o longddrylliedigion nag o oroeswyr
Eduardo Galeano
mae datblygiad yn debyg i seren farw y gwelir ei goleuni o hyd, er ei bod yn farw ers amser maith, ac am byth
Gilbert Rist
mae datrys ein problemau\'n golygu llwyr newid ein perthynas â ni ein hunain ac â\'n holl orffennol
Alejandro Jodorowsky
mae dau beth yn fy nharo: deallusrwydd y bwystfil a bwystfileidd-dra dyn
Flora Tristán
mae dau fath o deledu: teledu deallus, sy\'n gwneud pobl yn anodd eu rheoli, a theledu gwirion, sy\'n gwneud pobl yn hawdd eu rheoli
Jean Guéhenno
mae deallusrwydd milwrol yn ei wrth-ddweud ei hun
Groucho Marx
mae delfrydaeth yn iawn, ond wrth iddi nesu at realiti mae\'r gost yn afresymol
William F. Buckley
mae delfrydiaeth yn cynyddu yn union yn gymesur â phellter dyn oddi wrth y broblem
John Galsworthy
mae democratiaeth yn drefn sy\'n gwarantu na fydd y llywodraeth a gawn yn well na\'n haeddiant
George Bernard Shaw
mae democratiaeth yn frau, ac os codir gormod o faneri, mae\'n chwalu\'n ddarnau
Enzo Biagi
mae democratiaeth yn rhoi\'r hawl i bob dyn i fod yn ormeswr arno ef ei hun
James Russell Lowell
mae diffinio gair fel dal iâr fach yr haf wrth iddi hedfan
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
mae diflastod yn wendid, a thrwy weithio yn unig y mae gwella oddi wrtho; dim ond lliniarydd yw pleser
Duke of Lewis
mae dihareb yn frawddeg fer yn seiliedig ar hir brofiad
Miguel de Cervantes
mae disgwyl i\'r byd dy drin yn deg am mai dyn da wyt ti fel disgwyl i\'r tarw beidio ag ymosod arnat ti am mai llysieuwr wyt ti
Dennis Wholey
mae disgyblion yn bwyta\'r hyn a dreuliwyd gan eu hathrawon
Karl Kraus
mae diweithdra\'n golygu gwrthod yr hawl i fyw, ac yn waeth hyd yn oed na marw
José Ortega y Gasset
mae diwylliant wedi elwa yn anad dim oddi wrth y llyfrau a wnaeth golled i\'w cyhoeddwyr
Thomas Fuller
mae diwylliant yn gyfrwng a ddefnyddir gan athrawon ysgol i greu athrawon ysgol, a fydd, yn eu tro, yn creu athrawon ysgol
Simone Weil
mae doctoriaid yr un fath â chyfreithwyr; yr unig wahaniaeth yw nad yw cyfreithwyr ond yn dwyn oddi arnoch, tra bo doctoriaid yn dwyn ac yn eich lladd hefyd
Anton Chekhov
mae drysau i\'r môr sy\'n cael eu datgloi gan eiriau
Rafael Alberti
mae dulliau digidol yn chwim ac yn effeithlon. Mae papur yn bleser
Giuseppe Annoscia
mae dweud bod y bobl gyffredin yn mynegi eu meddyliau yn eglur ymhell o fod yn wir; nid oddi wrth rwyddineb eu hiaith y deillia unrhyw eglurder a geir ganddynt, ond oddi wrth eu tlodi meddwl
Samuel Johnson
mae dweud celwyddau yn angenrheidiol er mwyn gallu goddef bywyd
Bergen Evans
mae dweud cyfeillgarwch fel dweud cyd-ddealltwriaeth berffaith, ymddiriedaeth yn y fan a\'r lle ac atgofio sy\'n para, hynny yw bod yn ddibynadwy
Gabriela Mistral
mae dweud \'ie\' i bob dim ac wrth bawb fel peidio â bod
Tahar Ben Jelloun
mae dŵr yn parablu\'n ddi-baid, ond nid yw byth yn ei ailadrodd ei hun
Octavio Paz
mae dwy ffordd o fod yn hapus: y naill yw chwarae\'r ffŵl, a\'r llall yw bod yn ffŵl
Enrique Jardiel Poncela
mae dwy ffordd o orchfygu ac o gaethiwo cenedl. Y naill yw drwy’r cleddyf, y llall yw drwy ddyled
John Adams
mae dychan y medr sensor ei ddeall yn haeddu cael ei ddileu
Karl Kraus
mae dychymyg dyn yn anhraethol dlotach na realiti
Cesare Pavese
mae dychymyg yn ein cysuro am yr hyn nad ydym. Mae digrifwch yn ein cysuro am yr hyn ydym
Winston Churchill
mae dyfodol ein plant bob amser yn ymwneud â heddiw. Bydd yfory yn rhy hwyr
Gabriela Mistral
mae dyn ar ei ben ei hun wastad mewn cwmni gwael
Paul Valéry
mae dyn da yn ddeallus a dyn drwg yn hurt. Mae nodweddion moesol a deallusol yn mynd gyda\'i gilydd
Jorge Luis Borges
mae dyn dysgedig yn ddiogyn sy\'n lladd amser yn astudio
George Bernard Shaw
mae dyn wastad yn barod i farw dros syniad, cyhyd ag nad yw\'r syniad hwnnw\'n gwbl eglur iddo
Paul Eldridge
mae dyn yn anhapus gan na ŵyr ei fod yn hapus; dyna\'r unig reswm. Dyna\'r cwbl; \'does dim byd arall! Bydd y sawl sy\'n darganfod hyn yn dod yn hapus yn syth
Fedor Michailovich Dostoevski
mae dyn yn anifail cymdeithasol sy\'n gas ganddo rai cydradd ag ef
Eugène Delacroix
mae dyn yn chwilio mewn gormod o fannau am yr hyn a gais; byddai un man yn ddigon
Antoine de Saint-Exupéry
mae dyn yn cynhyrchu drygioni fel y mae\'r wenynen yn cynhyrchu mêl
William Golding
mae dyn yn dechrau mynd yn ifanc yn drigain oed, a gwaetha’r modd, mae’n rhy hwyr
Pablo Picasso
mae dyn yn difetha llawer mwy drwy\'i eiriau na thrwy\'i dawelwch
Mohandas Karamchad Gandhi
mae dyn yn greadur rhesymegol a fydd wastad yn colli ei dymer os gofynnir iddo ymddwyn mewn ffordd sy\'n unol â gofynion rheswm
Oscar Wilde
mae dyn yn gyfoethog unwaith y bydd wedi cyfarwyddo â phrinder
Epicurus
mae dyn yn pleidleisio bob tro yr â i siopa
Alex Zanotelli
mae dyn yn wylo mwy am weddïau a atebwyd nag am rai na chawsant eu hateb
Santa Teresa de Jesús
mae dyn, unhryw ddyn, yn werth mwy na baner, unrhyw faner
Eduardo Chillida
mae dynion wedi dod yn offer eu hoffer
Henry David Thoreau
mae dynion yn gweiddi er mwyn osgoi gwrando ar ei gilydd
Miguel de Unamuno
mae ehangu yn rhagdybio cymhlethdod, a chymhlethdod yn rhagdybio dirywiad
Cyril Northcote Parkinson
mae Eidalwyr wastad yn barod i ruthro i helpu enillwyr
Ennio Flaiano
mae Eidalwyr yn colli rhyfeloedd fel pe baent yn gêmau pêl-droed, a gêmau pêl-droed fel pe baent yn rhyfeloedd
Winston Churchill
mae ein bwrgeisiaid, heb fod yn fodlon bod gwragedd a merched eu proleteriaid ar gael iddynt, heb sôn am buteiniaid cyffredin, yn ymhyfrydu mewn arwain gwragedd ei gilydd ar gyfeiliorn
Karl Marx
mae ein cof yn fynegeiau cardiau. Ymgynghorir â\'r cardiau a chânt eu rhoi\'n ôl wedyn, yn ddi-drefn, gan awdurdodau nad oes gennym ddim rheolaeth drostynt
Cyril Connolly
mae ein deallusrwydd yn ein gwneud yn fwy rhesymegol, ond hefyd, gwaetha\'r modd, yn fwy peryglus
Simon Wiesenthal
mae eisiau rhyfel arnynt, ond ni chânt lonydd gennym
José Saramago
mae ffasiwn wastad yn ddrych i gyfnod, ond gwaetha\'r modd anghofiwn hynny pan fo\'n hurt
Coco Chanel
mae ffeithiau\'n brigo i\'r wyneb o hyd er mwyn mynd yn groes i\'r damcaniaethau
Carlo Dossi
mae ffiseg fel rhyw: gall fod iddo ganlyniadau ymarferol, mae\'n wir, ond nid dyna pam \'rydyn ni\'n ei wneud
Richard P. Feynman
mae ffŵl dysgedig yn wirionach na ffŵl anwybodus
Molière
mae ffyddlondeb yn byw pan fo cariad yn gryfach na greddf
Paul Carvel
mae ffyddlondeb yn fwy o faich arnom ni nag ar eraill
Luigi Pirandello
mae fy marn am atal cenhedlu wedi ei gwyrdroi rywfaint am mai\'r seithfed o naw o blant oeddwn i
Robert Francis Kennedy
mae fy nghath yn gwneud yr hyn yr hoffwn i ei wneud, ond gyda llai o lenyddiaeth
Ennio Flaiano
mae fy nyfodol yn dechrau pan ddihunaf bob bore... Bob dydd caf rywbeth creadigol i\'w wneud â\'m bywyd
Miles Davis
mae f’optimistiaeth yn seiliedig ar y sicrwydd bod y gwareiddiad hwn ar fin cwympo. Gorwedd fy mhesimistiaeth ym mhob dim a wna i’n llusgo ni i lawr gydag ef
Jean-François Brient
mae gan bawb swynol rywbeth i\'w guddio, gan amlaf eu llwyr ddibyniaeth ar werthfawrogiad pobl eraill
Cyril Connolly
mae gan blentyndod ei ffordd ei hun o weld, o feddwl ac o deimlo, ac nid oes dim byd mor ffôl â mynnu rhoi ein ffordd ni yn ei lle
Jean-Jacques Rousseau
mae gan bob anifail, heblaw am ambell ddyn, enaid
Anónimo
mae gan bob dyn orchwyl mewn bywyd, ac nid yw byth yr un y buasai wedi ei ddewis
Hermann Hesse
mae gan bob dyn wraig yn ei feddwl, ac mae gan ddynion priod un arall gartref
Noel Clarasó Serrat
mae gan bobl ryw chwilfrydedd anniwall i wybod pob dim ond yr hyn sy\'n werth ei wybod
Oscar Wilde
mae gan bron pob meddyg ei hoff afiechydon
Henry Fielding
mae gan ddyn farn neilltuol gyfeiliornus am ei le yn natur; ac ni ellir dileu\'r gamfarn honno
William Somerset Maugham
mae gan eneidiau ryw ffordd anesboniadwy o ddeall ei gilydd, o greu perthynas agos, agos, o ddod i alw ti ar ei gilydd, tra bo ein gwedd allanol yn dal o dan iau ffurfioldeb ymddiddan confensiynol ac yn gaeth i ofynion cymdeithas
Luigi Pirandello
mae gan fywyd werth mawr os bydd dyn yn ei ddirmygu
Heinrich von Kleist
mae gan gariad yr hawl i fod yn anonest ac yn gelwyddog - os yw\'n ddiffuant
Marcello Marchesi
mae gan hanner o bobl y byd rywbeth i\'w ddweud ond ni allant wneud hynny, ac am yr hanner arall, nid oes ganddynt ddim i\'w ddweud ond daliant i\'w ddweud er hynny
Robert Frost
mae gan lyfrau eu balchder hefyd; pan gânt eu rhoi ar fenthyg, ni fyddant yn dychwelyd
Theodor Fontane
mae gan lyfrau\'r un gelynion ag sydd gan bobl: tân, lleithder, pryfed, y tywydd, a\'u cynnwys hwy eu hunain
Paul Valéry
mae gan obaith ddau blentyn hardd: dirmyg a dewrder. Mae’r naill yn wynebu sut mae cyflwr pethau, a’r llall yn eu newid
Sant'Agostino
mae gan rywun sy\'n credu rym hafal i gant namyn un o bobl nad oes dim ond diddordebau ganddynt
John Stuart Mill
mae gan y byd strwythur iaith, a llunnir iaith gan y meddwl
Eugenio Montale
mae gan y ddaear groen ac mae ar y croen hwnnw afiechydon; enw un o\'r rhain yw \'dyn\'
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mae gan y gymdeithas feddwl mawr o\'i dynion normal. Mae\'n addysgu plant i ymgolli ac i fynd yn hurt, ac felly i fod yn normal. Yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf, mae dynion normal wedi lladd rhyw gan miliwn o\'u cyd-ddyn normal
R.D. Laing
mae ganddo\'r holl rinweddau nad wyf yn eu hoffi heb ddim o\'r beiau a edmygaf
Winston Churchill
mae ganddo\'r holl rinweddau nad wyf yn eu hoffi heb ddim o\'r beiau a edmygaf
Winston Churchill
mae geiriadur da fel drych: os gwyddoch sut i\'w ddefnyddio\'n dda, gellwch gael hyd i\'r hyn yr oeddech yn amau ei fod yno
Anónimo
mae geiriaduron fel oriaduron: mae\'r gwaethaf yn well na dim, ac ni ellir disgwyl i\'r gorau fod yn gwbl gywir
Samuel Johnson
mae geiriau fel darnau arian: mae un cyfwerth â llawer, ac nid yw llawer cyfwerth ag un
Francisco de Quevedo y Villegas
mae geiriau na ddylid eu defnyddio ond unwaith
François-René de Chateaubriand
mae geiriau sy\'n dod yn wir boblogaidd yn tlodi iaith
Sacha Guitry
mae geiriau\'n bwysig, os ychydig ydynt
Lalla Romano
mae geiriau\'n cymryd arnynt yr arwyddocâd a briodolir iddynt gan y gwrandawr
Giovanni Verga
mae gelyn cryf yn well na chyfaill gwan
Edward Dahlberg
mae gen i gof gwych am anghofio
Robert Louis Stevenson
mae gennych ddeng munud i weithredu ar syniad, cyn iddo fynd yn ôl i wlad y breuddwydion
Richard Buckminster Fuller
mae gennym ddigon o grefydd i beri inni gasáu ei gilydd, ond nid digon i garu ein gilydd
Jonathan Swift
mae gennym i gyd ddigon o nerth i ddioddef anffodion pobl eraill
François de La Rochefoucauld
mae gennym y Gyngres orau y gall arian ei phrynu
Will Rogers
mae glanhau eich tŷ tra bo eich plant yn dal i dyfu fel ysgubo\'r eira oddi ar y llwybr cyn iddi orffen bwrw eira
Phyllis Diller
mae glasoed rhai\'n cael ei danio\'n ddeg a phedwar ugain oed
Alda Merini
mae globaleiddio yn broses sy\'n galluogi\'r grymus i fudrelwa ar y gwan
Alejandro Llano
mae gobaith yn iawn i frecwast, ond mae\'n eithaf gwael i ginio
Francis Bacon
mae gochelgarwch yn hen ferch salw, gyfoethog sy\'n cael ei chanlyn gan anallu
William Blake
mae gofyn i entrepreneur beidio â thwyllo gyda\'i incwm fel gofyn i ddeintydd beidio â thwyllo gyda\'i anfonebau
Anónimo
mae gormod o\'r hyn a elwir yn \'addysg\' nad yw\'n fawr mwy nag ynysu drud oddi wrth realiti
Thomas Sowell
mae gradd yn y celfyddydau fel diploma mewn origami - a bron mor ddefnyddiol
James Graham Ballard
mae grym arferiad mor gryf fel y daw hyd yn oed byw yn arferiad
Gesualdo Bufalino
mae gwadu hawliau diwylliannol lleiafrifoedd yn amharu ar wead moesol prif ffrwd y gymdeithas cymaint ag y gwna gwadu hawliau sifil
Joshua A. Fishman
mae gwaith yn byrhau\'r dydd ac yn estyn bywyd
Denis Diderot
mae gwaith yn ein gwaredu rhag tri drwg mawr: diflastod, drygioni ac angen
Voltaire
mae gwallgofiaid yn agor ffyrdd a gymerir wedyn gan rai call
Carlo Dossi
mae gwallgofrwydd yn gyflwr dynol. Mae gwallgofrwydd yn gymaint rhan ohonom ag ydyw rheswm. Yr hyn sy\'n berthnasol yw y dylai cymdeithas sy\'n ei galw ei hun yn wâr dderbyn gwallgofrwydd fel y mae\'n derbyn reswm
Franco Basaglia
mae gwenieithwyr yn edrych fel ffrindiau, fel y mae bleiddiaid yn edrych fel cŵn
George Chapman
mae gwin yn berygl difrifol i iechyd (meddyliol) y sawl nad yw\'n ei yfed
Anónimo
mae gwir raid imi eu dilyn, gan mai fi yw eu harweinydd
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
mae gwir rym yn nwylo\'r sawl sy\'n rheoli\'r cyfryngau torfol
Licio Gelli
mae gwiriondeb pobl yn deillio o fod ag ateb i bob dim. Mae doethineb y nofel yn deillio o fod â chwestiwn am bob dim
Milan Kundera
mae gwlad heb ffilmiau dogfen yn debyg i deulu heb albwm lluniau
Patricio Guzmán
mae gwleidyddiaeth ymarferol yn cynnwys anwybyddu\'r ffeithiau
Henry Brooks Adams
mae gwleidyddion yn siarad dros eu plaid, ac nid yw pleidiau byth yn anghywir, ni fuont erioed yn anghywir ac ni fyddant byth
Walter Dwight
mae gwleidyddion yr un fath ym mhob man. Maent yn addo codi pont hyd yn oed lle nad oes afon
Nikita Khrushchev
mae gwleidydiaeth a\'r maffia, ill dau, yn rymoedd sydd yn byw drwy reoli\'r un meysydd, felly byddant naill ai\'n rhyfela neu\'n dod i ryw fath o gytundeb
Paolo Borsellino
mae gwragedd i gyd mor rhagrithiol, fel y bydd pob plentyn yn credu mai santes oedd ei fam
Remy de Gourmont
mae gwybodaeth fel canhwyllau: pan ddefnyddir un i gynnau un arall, nid yw’n lleihau goleuni’r gyntaf. I’r gwrthwyneb, daw pob dim yn fwy llachar
Thomas Jefferson
mae gwŷr priod yn garwyr da, gan amlaf pan fônt yn bradychu eu gwragedd
Marilyn Monroe
mae hanes dyn, rhwng achubiaeth a cholledigaeth, yn amwys. Ni wyddom hyd yn oed ai nyni yw meistri ein tynged
Norberto Bobbio
mae hanes yn dysgu inni wers rhyfel; eto i gyd, tueddwn i\'w hanghofio
Benito Mussolini
mae hanes yn ein dysgu na fydd dynion a chenhedloedd yn ymddwyn yn ddoeth ond wedi iddynt roi cynnig ar bob dim arall
Abba Eban
mae hapusrwydd fel iâr fach yr haf sydd, o’i chanlyn, wastad y tu hwnt i’n gafael, ond a all, os eisteddwch yn llonydd, ddisgyn arnoch
Nathaniel Hawthorne
mae hapusrwydd yn beth rhyfeddol: po fwyaf a roddi, mwyaf a fydd gennyt ar ôl
Blaise Pascal
mae hapusrwydd yn rhodd a gaiff y sawl na fu\'n ei geisio
Anton Chekhov
mae heddwch ynoch chi eich hun yn hanfodol er mwyn gwrthweithio\'r negeseuon braw a ddefnyddir gan y rhai mewn grym i geisio aflonyddu ar fywyd pawb
Arturo Paoli
mae heddychwyr fel defaid sy\'n credu mai llysieuwyr yw bleiddiaid
Yves Montand
mae hoffter teuluol yn cael ei gadw ar gyfer achlysuron arbennig
Karl Kraus
mae holl hanes diwydiant modern yn dangos y bydd cyfalaf, os na chaiff ei lesteirio, yn gweithio yn gwbl ddidrugaredd, i ddarostwng y dosbarth gweithiol i gyd, a\'i adael mewn cyflwr gwarthus, diraddiedig
Karl Marx
mae holl wedd grefyddol y byd modern fel y mae am nad oes gwallgofdy yn Jerwsalem
Henry Havelock Ellis
mae Hollywood yn lle y telir mil o doleri am gusan, a hanner can sent am dy enaid
Marilyn Monroe
mae hwyaid yn dodwy eu hwyau\'n dawel bach, tra bo ieir yn clochdar fel ffologod. Y canlyniad? Mae pawb yn bwyta wyau ieir
Henry Ford
mae hysbysebu wastad yn cyfuno\'r di-fudd â phleser
Ennio Flaiano
mae iaith yn gelfyddyd anymwybodol, dorfol a dienw; canlyniad creadigrwydd miloedd o genedlaethau
Edward Sapir
mae iaith yn gydgasgliad, ac mae gan bob siaradwr ei ran ynddi
Bernard Dupriez
mae iaith yn llawer mwy aflonydd na bywyd
Manuel Seco
mae iaith yn rhan o\'n horganedd a\'r un mor gymhleth ag ef
Ludwig Wittgenstein
mae ieithoedd, yn union fel crefyddau, yn byw ar heresïau
Miguel de Unamuno
mae ieuenctid yn glefyd yr ydym i gyd yn dod drosto
Dorothy Fuldheim
mae lladron yn parchu eiddo; ni wnânt ond dymuno i\'r eiddo fod yn eiddo iddynt hwy, er mwyn iddynt hwy allu ei barchu yn well
Gilbert Keith Chesterton
mae llawer ffordd i gyrraedd; yr un orau yw peidio â gadael
Ennio Flaiano
mae llawer ffordd o fethu, ond un ffordd o lwyddo
Aristotle
mae llawer o bethau y byddem yn eu lluchio, pe na baem yn ofni y byddai rhywun arall yn eu codi
Oscar Wilde
mae llawer o bobl yn byw\'n hapus heb iddynt wybod
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
mae llawer o\'n gwleidyddion yn ddi-glem. Mae\'r lleill yn gallu gwneud unrhyw beth
Boris Makaresko
mae llenyddiaeth yn aml yn cael ei chyhuddo o\'i gwneud yn hawdd i garcharorion ffoi rhag realiti
Stanislaw Jerzy Lec
mae lles y cyhoedd yn cynnwys nifer mawr o ddrygau preifat
Anatole France
Mae Lloegr ac America yn ddwy wlad wedi eu rhannu gan iaith gyffredin
George Bernard Shaw
mae llwybrau ffyddlondeb wastad yn unionsyth
José Ortega y Gasset
mae llwyddiant yn hawdd ei gael; yr hyn sy\'n anodd yw ei haeddu
Albert Camus
mae llyfr yn un o\'r ffynonellau llawenydd sydd ar gael inni
Jorge Luis Borges
mae llyfrau gwael yn esgor ar arferion gwael, ond mae arferion gwael yn esgor ar lyfrau da
René Descartes
mae llyfrau’n ddefnyddiol i ddangos i ddyn nad yw’r syniadau gwreiddiol sydd ganddo yn rhyw newydd iawn wedi’r cwbl
Abraham Lincoln
mae llygad am lygad yn gwneud y byd i gyd yn ddall
Mohandas Karamchad Gandhi
mae llygredd fel ysbwriel - rhaid ei waredu bob dydd
Ignacio Pichardo Pagaza
mae llygredigaeth yn greadur mor hyll: po fwyaf y gweli ohono, mwyaf i gyd yr wyt yn ei hoffi
Finley Peter Dunne
mae llythyrau caru i gyd yn chwerthinllyd. Nid llythyron caru fydden nhw pe na baen nhw’n chwerthinllyd
Fernando Pessoa
mae magwraeth yn ffordd o drosglwyddo ffaeleddau\'r rhieni i\'w plant
Armand Carrel
mae mantais ar y ddwy ochr, oherwydd tra bydd dyn yn dysgu fel athro, bydd yn dysgu fel disgybl
Lucius Annaeus Seneca
mae math o ynni sydd hyd yn oed yn lanach na\'r haul, yn fwy adnewyddadwy na\'r gwynt; dyna\'r ynni na ddefnyddiwn mohono
Arthur H. Rosenfeld
mae meddwl wastad yn beth ofnadwy i\'w wneud
Oskar Panizza
mae meddygon yn rhagnodi moddion na wyddant odid ddim amdanynt, i gleifion y maent yn gwybod llai amdanynt, i wella clefydau na wyddant ddim byd amdanynt
Voltaire
mae meddyliau creadigol wastad wedi bod yn nodedig am oroesi pob math o addysg wael
Anna Freud
mae meddyliau yn debyg i ronyn o dywod ym mheiriant y grym
Bruno Arpaia
mae meddyliau, fel chwain, yn neidio o ddyn i ddyn, ond ni fyddant yn pigo pawb
Stanislaw Jerzy Lec
mae meddyliau\'n tynnu tuag yn ôl, mae pethau\'n tynnu ymlaen
Nina Ivanoff
mae merched yn berchnogion planed a reolir gan ddynion
Marilyn Monroe
mae merched yn ein caru ni oherwydd ein diffygion. Os oes gennym ddigon, gwnânt faddau rhywbeth inni, hyd yn oed ein deallusrwydd anferthol
Oscar Wilde
mae merched yn gwneud yr hyn a ddywedant gant y cant, tra bo dynion yn rhoi\'r gorau iddi wedi iddynt gyrraedd hanner cant y cant
Claude Lelouch
mae merched yn hoffi dynion tawedog. Maent yn meddwl eu bod yn gwrando
Marcel Achard
mae miloedd ar filoedd o bobl allan fan’na yn byw bywydau tawel o anobaith llethol, rhai sydd yn gweithio’n galed am oriau hir yn gwneud swyddi sydd yn gas ganddynt, er mwyn prynu pethau nad oes mo’u heisiau arnynt i roi argraff ar bobl nad ydynt yn eu hoffi
Nigel Marsh
mae modd dweud bod oes yn dod i ben pan fo ei lledrithiau sylfaenol wedi eu dihysbyddu
Arthur Miller
mae mwy\'n marw wrth ffoi nag wrth ymladd
Selma Lagerlöf
mae naw deg y cant o wleidyddion yn rhoi enw drwg i\'r deg y cant arall
Henry Alfred Kissinger
mae newydd-deb cyn hyned â\'r byd
Jacques Prévert
mae newyddiaduraeth i hanes yr hyn ydyw putain i wraig onest
Jules Huot de Goncourt
mae newyddiadurwyr onest fel y mae gwleidyddion onest. Unwaith maent wedi cael eu llwgrwobrwyo, maent yn aros wedi eu llwgrwobrwyo
William Moyers
mae nifer brawychus o gelwyddau\'n mynd o amgylch y byd, a\'r gwaethaf yw bod eu hanner yn wir
Winston Churchill
mae o leiaf y fantais hon gan y sawl sydd mewn cariad ag ef ei hun - ni chaiff gwrdd â llawer o gystadleuwyr
Georg Christoph Lichtenberg
mae oedran wedi gwynnu gwallt rhai pobl heb iddo effeithio ar eu calonnau, sy\'n dal yn iraidd ac yn ifanc ac sy\'n curo\'r un mor gryf ar gyfer pob dim da a hardd
Ludoviko Zamenhof
mae parhad yr angerdd yn cyfateb i wrthwynebiad y ferch yn y lle cyntaf
Honoré de Balzac
mae pawb am fyw\'n hir, ond nid oes neb am heneiddio
Benjamin Franklin
mae pawb yn chwarae rôl, ar wahân, efallai, i rai actorion
Eugène Ionesco
mae pawb yn cymryd ffiniau maes ei weledigaeth fel terfynau\'r byd
Arthur Schopenhauer
mae pawb yn datgelu diffygion ei natur ei hun
Adriano Olivetti
mae pawb yn dweud mai barbaraidd yw\'r hyn nad yw\'n rhan o\'i arferion
Michel de Montaigne
mae pawb yn gwenu yn yr un iaith
Anonymous
mae pawb yn poeni am reinos, ond mae cranclau mewn perygl o gael eu difodi hefyd
Anónimo
mae pawb yn siarad mewn modd mor annelwig, fel mai prin y ceir eglurder
Galileo Galilei
mae pêl-droed yn boblogaidd am fod gwiriondeb yn boblogaidd
Jorge Luis Borges
mae pêl-droed yn dechrau bod yn gelwydd, fel y mae\'r cyfryngau wedi ei gofnodi yn dda
Jorge Valdano
mae perchnogion y wlad yn gwybod y gwirionedd: \"y freuddwyd Americanaidd\" yw\'r enw arni, am ei bod yn rhaid bod yng nghwsg er mwyn ei chredu
George Carlin
mae perlesmair sy\'n dynodi uchafbwynt bywyd, ac na ellir codi yn uwch nag ef. A pharadocs bywyd yw bod y perlesmair hwn yn dod pan fo dyn fwyaf byw, ac mai ei ffurf yw llwyr anghofio bod yn fyw
Jack London
mae peth anfanylder yn arbed byd o esbonio
Clarence Edwin Ayres
mae pethau amhosibl yn haws na rhai anodd
Daniel Barenboim
mae pethau na ddylid eu gwneud, nac yn ystod y dydd nac yn ystod y nos, nac ar dir nac ar fôr: rhyfela, er enghraifft
Gianni Rodari
mae plant yn cael pob dim mewn dim byd; nid yw oedolion yn cael dim mewn dim byd
Giacomo Leopardi
mae plentyn ar fferm yn gweld awyren yn hedfan uwch ei ben ac yn breuddwydio am ryw fangre bellennig. Mae teithiwr ar yr awyren yn gweld y ffermdy ac yn breuddwydio am ei gartref
Carl Burns
mae pleser yn y coedydd heb lwybrau, Mae gwynfyd ar y draethell unig, Mae cymdeithas, na thyr neb ar ei thraws, Ar lan y môr dwfn, a cherddoriaeth yn ei ru; Nid caru dyn leiaf a wnaf, ond caru Natur fwyaf
Lord Byron
mae pob araith, boed yn ysgrifenedig neu ar lafar, yn iaith farw
Robert Louis Stevenson
mae pob atyniad o\'r ddwy ochr
Johann Wolfgang von Goethe
mae pob cenedl yn gwatwar cenhedloedd eraill, ac maent i gyd yn iawn
Arthur Schopenhauer
mae pob chwyldro modern wedi gorffen â chadarnhau grym y wladwriaeth
Albert Camus
mae pob dim a ddarllenir yn y newyddiaduron yn hollol wir, heblaw am y stori brin honno lle y mae dyn yn gwybod beth a ddigwyddodd, gan ei fod yno
Erwin Knoll
mae pob dim a ddiffinnir gennym heddiw yn anfoesol wedi cael ei ystyried rywbryd, rywle, yn foesol. Pa warant sydd gennym na fydd hanes yn newid yn ôl?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mae pob dim a ddyfeisir yn wir
Gustave Flaubert
mae pob dim a fwytawn heb fod gwir angen yn anrhaith o stumogau\'r tlodion
Mohandas Karamchad Gandhi
mae pob dim yn wenwyn ac nid oes dim sy\'n wenwyn; yn y dos mae\'r gwahaniaeth
Paracelsus
mae pob dyn fel y\'i crëwyd gan Dduw, ac yn aml yn waeth
Miguel de Cervantes
mae pob emosiwn, os yw’n ddiffuant, yn anwirfoddol
Mark Twain
mae pob ennyd a gawn wastad yn unigryw, ac nid ydym ninnau byth yr un o\'r naill funud i\'r llall, o\'r naill gyfnod i\'r llall
Heraclitus
mae pob gair yn dwyn ei atgof ei hun
Eduardo Pérsico
mae pob gair yn ffug. Ond beth sydd heb eiriau?
Elias Canetti
mae pob gwirionyn yn cymysgu rhwng pris a gwerth
Antonio Machado
mae pob meddwl yn eithriad i reol gyffredinol, sef peidio â meddwl
Paul Valéry
mae pob newid yn ein cyfreithiau yn mynd ag arian allan o boced rhywun ac i mewn i boced rhywun arall
George Bernard Shaw
mae pob syniad eisoes yn yr ymennydd, yn union fel y mae pob cerflun yn y marmor
Carlo Dossi
mae pob trempyn a chardotyn yn gyfartal o dan y gyfraith
Carlo Dossi
mae pobl ifainc heddiw yn tybio mai arian yw popeth, ac wedi iddynt heneiddio, gwyddant mai felly y mae
Oscar Wilde
mae pobl wastad yn ddiffuant. Maent yn newid eu math o ddiffuantrwydd, dyna\'r cwbl
Tristan Bernard
mae pobl yn codi gormod o waliau, ond byth ddigon o bontydd
Isaac Newton
mae pobl yn fwy bodlon cydymdeimlo ag anhapusrwydd nag â hapusrwydd
Simone de Beauvoir
mae pobl yn teithio er mwyn rhyfeddu at y mynyddoedd, y moroedd, yr afonydd a\'r sêr, ond ânt heibio iddynt hwy eu hunain heb ryfeddu dim
Sant'Agostino
mae pobl, fel defaid, yn tueddu i ddilyn arweinydd - yn achlysurol yn y cyfeiriad iawn
Alexander Chase
mae poen sy\'n lladd poen yn gweithio fel meddyginiaeth
Publilius Syrus
mae popeth yn beryglus. Pe na buasai, ni byddai bywyd yn werth ei fyw
Oscar Wilde
mae prinder iaith yn ein gwanhau; gall ein gwneud yn gaeth i syniadau pobl eraill
Giorgio Barberi Squarotti
mae priodas, mewn bywyd, fel gornest yng nghanol brwydr
Edmond About
mae priodasau yn debyg i fadarch; yn rhy hwyr y sylwir p\'un ai da ynteu drwg ydynt
Woody Allen
mae profiad yn fflam na all oleuo ond drwy losgi
Benito Pérez Galdós
mae rhai gwenau nad ydynt yn mynegi hapusrwydd, ond sydd, yn hytrach, yn ffordd o lefain yn hynaws
Gabriela Mistral
mae rhai gwledydd tlawd yn falch, a hoffent ddatrys eu problemau ar eu pennau eu hunain, ond yn ffodus, ni all y cwmnïau cydwladol ymatal rhag ymaberthu er mwyn eu helpu
Anónimo
mae rhai pobl a fyddai\'n talu i\'w gwerthu eu hunain
Victor Hugo
mae rhai pobl mor dlawd fel mai arian yw\'r unig beth sydd ganddynt
Anonymous
mae rhodres yn tlodi\'r cyfoethog ac yn gwneud y tlawd yn dlotach
Denis Diderot
mae rhyddhau caethweision y Deheudir yn rhan o\'r frwydr i ryddhau gweithwyr y Gogledd
Abraham Lincoln
mae rhyddid fel barddoniaeth - nid oes angen ansoddeiriau arni; rhyddid ydyw!
Enzo Biagi
mae rhyddid yn werthfawr, mor werthfawr fel y bo\'n rhaid ei ddogni
Wladimir Iljitsch Lenin
mae rhyfel yn hyfryd i\'r sawl na phrofodd mohono
Desiderius Erasmus von Rotterdam
mae rhyfel yn lladdfa rhwng dynion nad ydynt yn adnabod ei gilydd er budd dynion sy\'n adnabod ei gilydd ond na fyddant yn lladd ei gilydd
Paul Valéry
mae rhyw\'n lleihau tyndra. Mae cariad yn ei achosi
Woody Allen
mae Satan yn ddoethach na chynt, ac i\'n temtio, yn creu cyfoethogion yn lle tlodion
Alexander Pope
mae sect neu blaid yn ffordd o fod yn anhysbys a ddyfeisiwyd i gadw dyn rhag y blinder o orfod meddwl
Ralph Waldo Emerson
mae sefydlu llyfrgelloedd fel adeiladu ysguboriau cyhoeddus i storio ŷd, cadw pethau wrth gefn rhag gaeafgwsg y meddwl, y gwelaf arwyddion niferus ei bod ar ei ffordd, er fy ngwaethaf
Marguerite Yourcenar
mae seiciatrydd yn ddyn sy\'n gofyn llawer o gwestiynau drud ichi, rhai mae\'ch gwraig yn eu gofyn am ddim
Joey Adams
mae seryddiaeth wedi dysgu inni nad ni yw canolbwynt y bydysawd. Nid ydym ond yn blaned fechan fach sydd yn troi o amgylch seren gyffredin iawn. ’Rydym ni, fel bodau deallus, yn ganlyniad i esblygiad y sêr; fe’n gwnaed o ddeunydd cyrff nefol
Margherita Hack
mae sgandal yn dechrau pan fo\'r heddlu\'n rhoi terfyn arni
Karl Kraus
mae sglodion tatws yn un o greadigaethau mwyaf ysbrydol athrylith Paris
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
mae syniadau’n fwy grymus na gynnau. Ni fyddem yn gadael i’n gelynion gael gynnau; pam y dylem eu gadael i gael syniadau?
Joseph Stalin
mae talu trethi yn gyfystyr â bod ar y Chwith
Anónimo
mae tawelwch yn annioddefol i rai am fod gormod o dwrw oddi mewn iddynt
Robert Fripp
mae temtasiynau, yn wahanol i gyfleoedd, wastad yn ailgodi
Orlando Aloysius Battista
mae teuluoedd hapus i gyd yn debyg i\'w gilydd, ond mae pob teulu anhapus yn anhapus yn ei ffordd ei hun
Leo Tolstoy
mae trefnu llyfrgell yn ffordd dawel o fod yn feirniad llenyddol
Jorge Luis Borges
mae twf gwledydd y trydydd byd yn dibynnu ar ddadfilwroli
Oscar Arias
mae tynged pobl yn dibynnu ar gyflwr ei gramadeg. Nid oes gwlad fawr heb briodoldeb iaith
Fernando Pessoa
mae uffern a\'r nefoedd yn ymddangos y tu hwnt i fesur i mi: nid yw gweithredoedd dynion yn haeddu cymaint â hynny
Jorge Luis Borges
mae ufudd-dod yn wendid sydd wastad yn peri i\'r sawl a ildio iddo fod yn gyfforddus
Don Lorenzo Milani
mae un ffordd o gael gwybod a yw dyn yn onest: gofyn iddo! Os bydd yn ateb ei fod, gwyddost mai celwyddgi yw e
Groucho Marx
mae un pelydryn o haul yn unig yn ddigon i beri i filiynau o gysgodion ddiflannu
San Francesco d'Assisi
mae un rheol ar gyfer gwleidyddion drwy\'r byd i gyd: pan fyddwch mewn grym, peidiwch â dweud yr hyn yr oeddech yn ei ddweud pan oeddech yn wrthblaid; os gwnewch, y cwbl a fydd yn rhaid ichi ei wneud yw cyflawni\'r hyn a gafodd y criw arall yn amhosibl
John Galsworthy
mae unigedd i\'r enaid fel bwyd i\'r corff
Lucius Annaeus Seneca
mae unigedd yn beth braf, ond mae angen i rywun ddweud wrthych fod unigedd yn braf
Honoré de Balzac
mae unigrwydd yn rhoi mantais ddwbl i ddyn tra deallus; yn gyntaf, cael bod ar ei ben ei hun, ac yn ail peidio â bod gydag eraill
Arthur Schopenhauer
mae unrhyw un sy\'n credu y gellir cael twf cynt gynt am byth, mewn byd lle nad yw adnoddau yn ddihysbydd, naill ai\'n wallgof neu\'n economegydd
Kenneth Boulding
mae unrhyw ysgariad yn waith clytio ar rywbeth sydd wedi diweddu\'n wael. Mae brwydro i gyfreithloni ysgariad yn frwydr y tu ôl i\'r rhengoedd. Dylid ymladd yn erbyn priodas
Luciano Bianciardi
mae unweddogaeth yn rhywbeth a ddyfeisiwyd gan ein diwylliant Gorllewinol i roi math o drefn, un ochelgar meddwn i, ar sefydliadau’r gymdeithas. Nid oes wnelo ddim â’r natur dynol. Heriaf unrhyw un i ddangos imi rywun gwir unweddog
Hugh Hefner
mae wastad beth gwallgofrwydd mewn cariad. Ond mae wastad beth rheswm mewn gwallgofrwydd
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mae wastad ffordd gywir; mae wastad ffordd anghywir. Y ffordd anghywir sydd bob amser i\'w gweld yn fwyaf rhesymol
George Moore
mae wastad rywbeth i\'w ddysgu gan ŵr mawr, hyd yn oed pan erys yn fud
Lucius Annaeus Seneca
mae wastad yn haws newid eich dyn na newid dyn
Marilyn Monroe
mae wtopia ar y gorwel. Af ddau gam yn nes, ac â ddau gam yn bellach i ffwrdd. Cerddaf ddeg cam arall, a rhed y gorwel ddeg cam yn bellach i ffwrdd. Ni waeth faint a gerddaf, ni chyrhaeddaf mohono byth. I beth mae wtopia\'n dda, felly? Dyma i beth: i ddal i gerdded
Eduardo Galeano
mae ymchwil i salwch wedi mynd mor bell fel y mae bron yn amhosibl cael hyd i rywun sy\'n holiach
Aldous Huxley
mae ymddifyrru, bron bob amser, yn golygu ffordd arall o gael eich diflasu
Charles Régismanset
mae ymgyrch wleidyddol yn costio mwy nag y gall dyn onest ei dalu
Anonymous
mae ysgaru am nad wyt ti\'n caru dyn bron mor wirion â\'i briodi am dy fod yn ei garu
Zsa Zsa Gabor
mae ysgrifennu barddoniaeth fel caru: ni fydd dyn byth yn gwybod a rannwyd ei lawenydd
Cesare Pavese
mae ysgrifennu wastad yn golygu cuddio rhywbeth mewn modd y caiff ei ddarganfod
Italo Calvino
mae ysgrifennu yn ffordd o siarad heb i ddim dorri ar eich traws
Jules Renard
mae \'er dy les dy hun y mae\' yn ddadl lawn perswâd a fydd, yn y pen draw, yn peri i ddyn i gytuno iddo ef ei hun gael ei ddifodi
Janet Frame
maent wedi eu darbwyllo eu hunain fod dyn, y pennaf troseddwr o bob rhywiogaeth, yw coron y greadigaeth. Ni chrewyd pob creadur arall ond i roi bwyd a chrwyn iddo, i gael ei arteithio ganddo, i gael ei ddifodi ganddo
Isaac Bashevis Singer
mae\'n anfaddeuol i wyddonwyr arteithio anifeiliaid; boed iddynt arbrofi, yn hytrach, ar newyddiadurwyr ac ar wleidydddion
Henrik Ibsen
mae\'n anghyfiawn mai mewn carcharau yn unig y gellir cael cyffuriau ym mhobman
Anónimo
mae\'n anodd credu bod dyn yn dweud y gwir pan wyddoch y byddech chi\'n dweud celwydd pe baech yn ei le
H.L. Mencken
mae\'n anodd dweud pwy sy\'n niweidio dyn fwyaf, gelynion â\'r bwriadau gwaethaf ynteu cyfeillion â\'r rhai gorau
Lord Lytton
mae\'n ansicr ym mha le y bydd marwolaeth yn dy ddisgwyl, felly disgwyl hi ym mhob man
Lucius Annaeus Seneca
mae\'n bechod fod yr holl bobl sy\'n gwybod sut i redeg y wlad yn rhy brysur yn gyrru tacsis neu\'n torri gwallt
George Burns
mae\'n beryglus bod yn ddiffuant, os nad ydych hefyd yn ddwl
George Bernard Shaw
mae\'n beryglus bod yn iawn pan fo\'r awdurdodau sefydledig yn anghywir
Voltaire
mae\'n beryglus i ymgeisydd mewn etholiad cenedlaethol ddweud pethau y gallai pobl eu cofio
Eugene Joseph McCarthy
mae\'n beth da nad yw pobl ein gwlad yn deall ein cyfundrefn fancio / ariannol, oherwydd pe baent yn ei deall ’rwy\'n credu y byddai chwyldro cyn y bore
Henry Ford
mae\'n cymryd amser maith, maith i fynd yn ifanc
Pablo Picasso
mae\'n dda araf sylweddoli nad yw dyn yn deall dim
Maurice Maeterlinck
mae\'n dda i ddyn ddilyn ei dueddiadau ei hun, cyhyd ag y byddant yn mynd ar i fyny
André Gide
mae\'n dda iawn peidio â gwneud dim drygioni, ond mae\'n ddrwg iawn peidio â gwneud dim daioni
Padre Alberto Hurtado
mae\'n ddoniol mor ddifeddwl yw\'r modd y tybia pobl ddrwg y bydd pob dim yn dod yn iawn yn y pen draw
Victor Hugo
mae\'n ddyletswydd ar y cyhoedd yn gyffredinol i wrthsefyll yn ddi-ildio, fel pe bai\'n rheng gadarn o filwyr ar ffrynt Piave, y difrod a ddeilliai oddi wrth ymddatod peryglus grym ewyllys, cwymp ymwybyddiaeth ddinesig a cholli synnwyr o beth sy\'n iawn - cadarnle olaf yr hyn sy\'n foesol a\'r hyn nad ydyw
Francesco Saverio Borrelli
mae\'n debyg mai\'r unig le y gall dyn deimlo\'n wir ddiogel yw mewn carchar diogelwch eithaf, heblaw bod bygythiad i\'w ryddhau yn fuan
Germaine Greer
mae\'n fwy o gywilydd i ddyn beidio ag ymddiried yn ei gyfeillion nag iddo gael ei dwyllo ganddynt
François de La Rochefoucauld
mae\'n haws ymladd dros eich credoau na\'u dilyn yn eich bywyd
Alfred Adler
mae\'n hynod anodd gweithio mewn ffordd sy\'n siampl i eraill, ac ar yr un pryd gasáu\'r gwaith \'rwyt ti\'n ei wneud
Milan Kundera
mae\'n rhaid i lyfr fod yn fwyell i\'r môr rhewedig oddi mewn inni
Franz Kafka
mae\'n rhaid mai iaith raglenedig fydd iaith ryngwladol cenedlaethau\'r dyfodol
Ludoviko Zamenhof
mae\'n rhyfeddol nad yw un dyn dweud ffortiwn yn chwerthin wrth weld un arall
Marcus Tullius Cicero
mae\'n werth cofio bod cybydd-dod wastad wedi bod yn elyn i rinwedd. Prin y bydd y sawl sydd yn ceisio gormod iddo ei hun yn ennill enw da
Leon Battista Alberti
mae\'n wyrth fod chwilfrydedd yn goroesi addysg ffurfiol
Albert Einstein
mae\'na bobl sy\'n gwybod popeth, ond dyna\'r cwbl maen nhw\'n ei wybod
Niccolò Machiavelli
mae\'r Angau, ei hun, wastad wedi lladd llai nag y mae\'r ddynoliaeth wedi ei wneud
José Saramago
mae\'r argyfwng, mewn gwirionedd, am fod yr hen fyd yn marw ac na all yr un newydd gael ei eni eto
Antonio Gramsci
mae\'r atgof a adewir gan lyfr yn bwysicach na\'r llyfr ei hun
Gustavo Adolfo Bécquer
mae\'r bardd fel teyrn y cymylau yn marchogaeth y dymestl ac yn chwerthin am ben y saethwr; wedi ei alltudio ar y ddaear, wedi ei regi a\'i ddirmygu, ni all gerdded oherwydd ei adenydd anferthol
Charles Baudelaire
mae\'r Beibl yn ein dysgu i garu ein gelynion cymaint â\'n cyfeillion. Mae\'n debyg am mai\'r un rhai ydynt
Vittorio De Sica
mae\'r byd wedi ei dynghedu i fynd yn fwy doniol byth; dyna paham mai digrifwyr yw gwir ragredegyddion dyfodol ein diwylliant
Carl William Brown
mae\'r byd wedi ei rannu rhwng y rhai na chysgant am eu bod yn newynog a\'r rhai na chysgant am eu bod yn ofni\'r newynog
Paulo Freire
mae\'r byd yn dyst i drosedd ofnadwy yn erbyn hawliau dynol yn Gaza, lle mae milwn a hanner o bobl yn cael eu cael eu carcharu heb odid ddim hawl i gysylltu â\'r byd y tu allan. Mae pobl gwlad gyfan yn cael eu cosbi yn giaidd
Jimmy Carter
mae\'r byd yn famol i ddynion, ac yn siofinaidd i ferched
Belén Sánchez
mae\'r byd yn garchar lle y mae\'n well i ddyn fod mewn cell ar ei ben ei hun
Karl Kraus
mae\'r byd yn llawn o lyfrau gwych, nad oes neb yn eu darllen
Umberto Eco
mae\'r byd yn well lle heb Saddam. A heb Bush?
Anónimo
mae\'r bywyd hwn yn ysbyty lle mae pob claf wedi ei feddiannu gan yr awydd i newid gwely
Charles Baudelaire
mae\'r ceiliog yn canu hyd yn oed ar y bore y bydd yn diweddu yn y crochan
Stanislaw Jerzy Lec
mae\'r cenhedloedd mawr wastad wedi ymddwyn fel gangsters, a\'r rhai bychain fel puteiniaid
Stanley Kubrick
mae\'r chwith yn ddrwg na ellir ei oddef ond oherwydd presenoldeb yr asgell dde
Massimo D'Alema
mae\'r cof wastad yn fan cyfarfod
Isabel Allende
mae\'r cyfnod o ohirio, o gyfaddawdu, o ystrywiau sy\'n dyhuddo ac sy\'n drysu, ac o oedi, yn tynnu i\'w derfyn. Yn ei le ’rydym yn dechrau ar gyfnod o ganlyniadau
Winston Churchill
mae\'r cyfryngau yn deganau yn nwylo\'r cyfoethog, ac mae\'r cyfoethog yn eu defnyddio i fynd yn gyfoethocach byth
Ryszard Kapuściński
mae\'r ddyled gyhoeddus yn ddigon mawr i ofalu amdani ei hun
Ronald Reagan
mae\'r ddynoliaeth fel y mae; nid ei newid sydd ei hangen, ond ei hadnabod
Gustave Flaubert
mae\'r drygioni a wna dyn yn ei oroesi; yn aml cleddir y daioni gyda\'i esgryn
William Shakespeare
mae\'r dychymyg cystal â llawer o deithiau, a chymaint yn rhatach!
George William Curtis
mae\'r dyn a wêl yn byd yn 50 oed fel y gwnâi pan oedd yn 20 oed, wedi gwastraffu 30 mlynedd o\'i fywyd
Muhammad Ali
mae\'r dyn nad yw\'n colli ei bwyll oherwydd rhai pethau yn un heb ddim pwyll i\'w golli
Gotthold Ephraim Lessing
mae\'r dyn nad yw\'n darllen dim oll yn cael gwell addysg na\'r un nad yw\'n darllen dim ond y papurau
Thomas Jefferson
mae\'r dynion drwg i\'w cael am fod dynion da - bwriwch y rhai da allan a bydd y rhai drwg yn graddol ddiflannu hefyd
Carl William Brown
mae\'r Economi Newydd yn gysyniad gwych; trwyddo gellir creu cyfoeth drwy golli allan
Anónimo
mae\'r Eidal yn dirywio i gyflwr o fyw\'n fras sy\'n ei droi ei hun yn egotistiaeth, yn hurtrwydd, yn anniwylliant, yn hel clecs, yn hunangyfiawnder, yn foesolaeth, yn orfodaeth, yn gydymffurfiaeth; i ryw raddau, mae ffasgaeth bellach yn ymgynnig i gyfrannu i\'r pydredd hwnnw
Pier Paolo Pasolini
mae\'r estron y tu mewn inni. A phan ffown rhag yr estron, neu pan fyddwn yn ymgiprys ag ef, ’rydym yn ymladd yn erbyn ein hanymwybod ein hunain
Julia Kristeva
mae\'r farchnad yn fan lle y gall pobl dwyllo ei gilydd
Anacharsis
mae\'r gair yn rhyddhau dyn. Caeth yw\'r sawl na fedro ei fynegi ei hun
Ludwig Feuerbach
mae\'r gallu i sylwi\'n graff, fel arfer, yn cael ei alw\'n syniciaeth gan y rhai nad yw ganddynt
George Bernard Shaw
mae\'r geiriau a ddefnyddiwch i ddisgrifio eich realiti yn creu realiti
Martin Brofman
mae\'r geiriau tramgwyddus a lefarwn yn datgan ein hanwybodaeth
Alda Merini
mae\'r gelyn yn ymdeithio o\'n blaen
Bertolt Brecht
mae\'r genedl sy\'n dinistrio ei phridd yn ei dinistrio ei hun
Franklin Delano Roosevelt
mae\'r gobaith o ymgyfoethogi yn un o achosion mwyaf cyffredin tlodi
Tacitus
mae\'r goleuni dwyfol yn dallu\'r byd, yn hytrach nag yn ei oleuo
Patrick Emin
mae\'r gorfforaeth feddygol wedi dod yn fygythiad mawr i iechyd
Ivan Illich
mae\'r gwewyr mawr yn ein bywydau\'n deillio o fod yn fythol unig, ac unig amcan ein holl ymdrechion, ein holl weithredoedd, yw ffoi rhag yr unigedd hwn
Guy de Maupassant
mae\'r gwewyr meddwl hwn yn ofnadwy... Gobeithio y gwneith bara!
Oscar Wilde
mae\'r gwirionedd mor anodd i\'w wadu ag i\'w guddio
Ernesto Che Guevara
mae\'r gwreiddiol yn anffyddlon i\'r cyfieithiad
Jorge Luis Borges
mae\'r gydwybod yn gi nad yw\'n ein rhwystro rhag mynd ymlaen, ond na allwn ei gadw rhag cyfarth
Nicolas de Chamfort
mae\'r gyfundrefn economaidd sydd gennym ar hyn o bryd yn beiriant byd-eang sy\'n dinistrio\'r amgylchedd ac yn creu miloedd o gollwyr na ŵyr neb beth i\'w wneud â hwy
George Susan
mae\'r gyfundrefn fancio\'n creu arian o ddim byd, yn union fel bathwyr arian drwg. Yr unig wahanaieth yw pwy sy\'n elwa
Maurice Allais
mae\'r gymdeithas yn oddefol gyda phethau na chostiant ddim
Enzo Biagi
mae\'r gymhareb rhwng llythrennedd ac anllythrennedd yn dal yr un, ond heddiw mae\'r anllythrennog yn medru darllen
Alberto Moravia
mae\'r hen gŵyn fod y diwyllant torfol wedi ei gynllunio ar gyfer rhai un ar ddeg oed yn gelwydd cywilyddus. Yn draddodiadol, yr oedran allweddol fu rywle tua phedair ar ddeg oed
Robert Christgau
mae\'r hyn a elwir yn ddiwedd y byd gan y lindysyn yn cael ei alw\'n iâr fach yr haf gan weddill y byd
Lao Tse
mae\'r ifainc yn eu twyllo eu hunain ynghylch eu dyfodol; yr henoed ynghylch eu gorffennol
Décoly
mae\'r maffia yn debyg i unrhyw fusnes arall, ond ei fod, o bryd i\'w gilydd, yn defnyddio arfau tanio
Mario Puzo
mae\'r meddwl yn marw yn y geg
Nicanor Parra
mae\'r meirwon yn fwy niferus na\'r byw, ac mae eu niferoedd yn cynyddu. Mae\'r byw yn prinhau
Eugène Ionesco
mae\'r optimist yn meddwl mai hwn yw\'r byd gorau posibl. Mae\'r pesimist yn meddwl mai dyna sy\'n wir
Robert Oppenheimer
mae\'r penderfyniad Cristionogol i gael y byd yn hyll ac yn ddrwg wedi peri i\'r byd fod yn hyll ac yn ddrwg
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mae\'r pleser o fyw heb drafferth yn wir werth y drafferth o fyw heb bleser
Sant'Agostino
mae\'r reddf i ladd, fel llawer o reddfau eraill, yn gynhenid yn y ddynoliaeth. Dyn a marwolaeth, dyn a chreulondeb, dyn a gwaed - maent i gyd yn mynd gyda\'i gilydd. Nid sefyllfa ddymunol - ond mae\'n sicr mai felly y mae hi
Roberto Bolaño
mae\'r rhai gwaetgar eu natur yn dangos tuedd naturiol i fod yn greulon i anifeiliaid
Michel de Montaigne
mae\'r rhai gwancus yn tyllu eu bedd â\'u dannedd
Henri Estienne
mae\'r rhai sy\'n breuddwydio liw dydd yn ymwybodol o lawer o bethau na sylwir arnynt gan y rhai sy\'n breuddwydio liw nos yn unig
Edgar Allan Poe
mae\'r rhan fwyaf o ddeiliaid yn credu mai deiliaid ydynt gan mai brenin yw\'r brenin; yr hyn na sylweddolir yw mai brenin yw\'r brenin gan mai deiliaid ydynt hwy
Karl Marx
mae\'r rhyddid i garu yr un mor gysegredig â\'r rhyddid i feddwl. Ar un adeg, ’roedd yr hyn a elwir yn odineb heddiw yn cael ei alw\'n heresi
Victor Hugo
mae\'r Rhyngrwyd hefyd yn wir lofrudd ieithoedd
Dieter Wunderlich
mae\'r sawl a gyll ei anrhydedd yn sgil gwneud busnes, yn colli ei fusnes a\'i anrhydedd
Francisco de Quevedo y Villegas
mae\'r sawl na all garu hyd yn oed yn fwy truenus na\'r sawl nad oes neb yn ei garu
François de La Rochefoucauld
mae\'r sawl nad yw\'n cosbi\'r drwg yn gorchymyn ei wneud
Leonardo da Vinci
mae\'r sawl sydd â grym, hyd yn oed am funud, yn cyflawni trosedd
Luigi Pintor
mae\'r sawl sydd wedi brolio ei fod wedi achosi chwyldro wastad wedi gweld drannoeth nad oedd ganddo syniad yn y byd beth ’roedd yn ei wneud, nad oedd y chwyldro\'n edrych dim tebyg i\'r un y buasai wedi hoffi ei greu
Friedrich Engels
mae\'r sawl sy\'n byw am harddwch yn unig wastad yn byw am yr ennyd
Søren Kierkegaard
mae\'r sawl sy\'n ysgrifennu fel y mae\'n siarad, ac sy\'n siarad yn dda, yn ysgrifennu\'n wael
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
mae\'r Swisiaid yn ddwl am lanhau, maent hyd yn oed yn golchi arian
Marcos Vergara Meersohn
mae\'r Tasmaniaid, a hwythau heb erioed odinebu, bellach wedi diflannu
William Somerset Maugham
mae\'r teledu wedi gwneud llawer i seiciatreg, drwy ledaenu gwybodaeth amdani yn ogystal â thrwy gynyddu\'r angen amdani
Alfred Hitchcock
mae\'r teledu yn ddyfais sy\'n gadael ichi gael eich difyrru yn eich lolfa eich hun gan bobl na fyddech chi\'n derbyn i\'ch tŷ
David Frost
mae\'r teledu yn gryf fel llew, nid yw\'n ofni neb ac mae\'n gwneud iti gysgu fel gwirionyn
Enzo Jannacci
mae\'r teledu\'n creu angof, a\'r sinema\'n creu cof
Jean-Luc Godard
mae\'r teledu\'n ddrych yr adlewyrchir ynddo fethiant ein holl gyfundrefn ddiwylliannol
Federico Fellini
mae\'r teledu\'n fwy diddorol na phobl. Pe na bai felly, byddai gennym bobl yn sefyll yng nghorneli ein hystafelloedd
Alan Coren
mae\'r un geiriau, wedi eu llefaru gan wahanol gegau yn cymryd arnynt ystyron gwahanol, rhai i\'r gwrthwyneb hyd yn oed
Alessandro Morandotti
mae\'r un mor anodd i\'r cyfoethog gael doethineb ag ydyw i\'r doeth gael cyfoeth
Epictetus
mae\'r wraig sydd, drwy ei hymddygiad, yn dangos y bydd yn creu helynt os caiff wybod y gwir, yn haeddu cael ei thwyllo
Elizabeth Jenkins
mae\'r ysgyfarnog yn hoffi uwd india-corn. Dyna a ddywedodd y cogydd
Stanislaw Jerzy Lec
mae’n sicr nad oedd angen chwyldro i ddysgu i’r byd fod yr anghyfartaledd eithafol rhwng ffawd pobl yn peri llawer drwg a llawer trosedd; eto i gyd, nid yw ein barn mai breuddwyd gwrach yw cyfartaledd cyfoeth, wedi lleihau
Robespierre
mae’n wan am nad oedd yn amau digon ac am ei fod yn awyddus i ddod i benderfyniadau
Miguel de Unamuno
mae’r cynnydd yn y modd y dibrisir byd dyn yn cyfateb yn union i’r cynnydd yn y pris a roddir ar fyd pethau
Karl Marx
mae’r gwleidyddion ar y chwith yn dweud bod y rhai ar y dde yn beryglus i’n gwlad, a’r rhai ar y dde yn dweud yr un peth am eu cyd-weithwyr ar y chwith. Y cwbl a awgrymwn i yw efallai fod y naill garfan a’r llall yn beryglus
Carl William Brown
mae’r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi, cymdeithas cyhoeddusrwydd erotig, yn ymdrechu i drefnu ac i ddatblygu blys i lefelau uwch nag erioed, tra bo hefyd am gadw pobl yn fodlon o fewn cylch eu bywyd preifat. Er mwyn i’r gymdeithas weithio ac i gystadlu barhau, rhaid i flys gynyddu, mynd ar led ac ysu bywydau pobl
Michel Houellebecq
mae’r ifanc yn gallu ond ni ŵyr sut, a’r hen a ŵyr sut ond nid yw’n gallu
José Saramago
magl yw perchnogaeth; mae\'r hyn \'rydym yn berchen arno mewn gwirionedd yn berchen arnom ni
Alphonse Karr
mare caredigrwydd yn iaith a glywir gan y byddar ac a welir gan y dall
Mark Twain
marw, nid yw\'n ddim byd; peidio â byw sy\'n frawychus
Victor Hugo
marwolaeth rhywun sy\'n breuddwydio amdanom yw marwolaeth rhan ohonom
Miguel de Unamuno
marwolaeth yw bywyd wedi ei fyw. Bywyd yw marwolaeth i ddod
Jorge Luis Borges
marwolaeth, hyd yn hyn, yw dyfais fwyaf diriaethol bywyd
Emil Cioran
math o anniolchgarwch yw gormod o frys i dalu cymwynas yn ôl
François de La Rochefoucauld
math o hapusrwydd yw darllen
Fernando Savater
mawr yw grym arfer
Marcus Tullius Cicero
meddwl yw ffrwyth iaith
Carmelo Bene
meddwl yw\'r gwaith anhawsaf sydd
Henry Ford
meddygon - dynion ffodus. Caiff eu llwyddiannau ddisgleirio yn llygad yr haul... a chaiff eu camgymeriadau eu claddu
Michel de Montaigne
meddyliaf, felly ’rwyf yn bod
René Descartes
meistr y byd yw\'r sawl a ŵyr sut i chwerthin
Giacomo Leopardi
mêl y naill, gwenwyn y llall
Titus Lucretius Caro
melltigedig y milwr a saetho ei bobl ei hun
Simón Bolivar
melltith ar y ddynol-ryw yw eiddo a fonopoleiddiwyd neu ym meddiant yr ychydig
John Adams
melltith ar yr ennyd hwnnw o hapusrwydd a\'m gwnaeth yn anhapus am byth
Franco Trincale
mentra feddwl
Quintus Horatius Flaccus
menywod - cânt eu denu gan y peth lleiaf, ac mae compliment yn peri iddynt ffoi
Raymond Quatorze
mewn achosion cydwybod, nid oes le i gyfraith y mwyafrif
Mohandas Karamchad Gandhi
mewn bywyd, medru amgyffred yn iawn yw popeth. Dyna sut mae\'r artist yn cael ysbrydoliaeth, yr ifainc yr awydd i garu, y meddylwyr syniadau gwych, a phawb y llawenydd o fod yn fyw
Guy de Maupassant
mewn celfyddyd, mae\'n anodd dweud rhywbeth sydd cystal â pheidio â dweud dim
Ludwig Wittgenstein
mewn chwennych yr un pethau a gwrthod yr un pethau y gorwedd gwir gyfeillgarwch
Caius Sallustius Crispus
mewn cyfeillgarwch, fel mewn cariad, yn aml mae dyn yn hapusach oherwydd yr hyn na ŵyr nag oherwydd yr hyn a ŵyr
François de La Rochefoucauld
mewn democratiaeth ceir ethol gan y nifer mawr di-glem yn lle penodi gan yr ychydig llygredig
George Bernard Shaw
mewn economeg, mae\'r mwyafrif wastad yn anghywir
John Kenneth Galbraith
mewn egwyddor, mae llai o wahaniaeth rhwng porthor ac athronydd nag sydd rhwng gafaelgi a milgi. Rhannu llafur sydd wedi creu gagendor rhyngddynt.
Karl Marx
mewn greddf y mae\'r unig wirionedd
Anatole France
mewn gwirionedd, a allwn ddisgwyl i\'r rhai sydd am ein hecsbloetio ein haddysgu?
Eric Schaub
mewn gwirionedd, mae unrhyw ddinas, ni waeth pa mor fach, wedi ei rhannu’n ddwy: un rhan i’r tlodion ac un i’r cyfoethogion, ac maent yn rhyfela yn erbyn ei gilydd
Plato
mewn gwirionedd, nid oes a wnelo\'r gwaharddiad ar losgach â hunan-serch
Yossi Sarid
mewn gwirionedd, ’does gen i fawr o ffydd mewn ystadegau. Yn ystadegol, tymheredd corff ar gyfartaledd sydd gan ddyn sydd â\'i ben mewn ffwrn boeth a\'i draed mewn rhewgell
Charles Bukowski
mewn gwleidyddiaeth, os ydych am i rywbeth gael ei ddweud, gofynnwch i ddyn. Os ydych am i rywbeth gael ei wneud, gofynnwch i fenyw
Margaret Thatcher
mewn gwleidyddiaeth, y gwir sant yw’r un sy’n chwipio ac yn lladd y bobl er eu lles eu hunain
Charles Baudelaire
mewn llawer achos, nid gorfodaeth ar ran y meistr yw taeogrwydd, ond temtasiwn i\'r taeog
Indro Montanelli
mewn materion o bwys mawr, arddull, nid diffuantrwydd, yw\'r peth hanfodol
Oscar Wilde
mewn oes wallgof, gwallgofrwydd yw disgwyl peidio â chael eich cyffwrdd gan wallgofrwydd
Saul Bellow
mewn perthynas â hwy, Natsïaid yw pawb; Treblinka dragwyddol yw hi i anifeiliaid
Isaac Bashevis Singer
mewn pethau mawr mae pobl yn eu dangos eu hunain fel y maent am gael eu gweld; mewn pethau bach maent yn eu dangos eu hunain fel y maent
Nicolas de Chamfort
mewn rhai amgylchiadau, geiriau angharedig sy orau
Anónimo
mewn rheithgor ceir deuddeg o bobl a ddewiswyd i benderfynu gan bwy y mae\'r cyfreithiwr gorau
Robert Frost
mewn symud y mae ein hanian; marwolaeth yw llwyr orffwys
Blaise Pascal
mewn un gusan cei wybod pob dim na ddywedais mohono
Pablo Neruda
mewn unigolion, prin yw ffolineb, ond mewn grŵpiau, mewn carfannau, mewn pobloedd ac mewn cyfnodau hanesyddol, dyna\'r rheol
Friedrich Wilhelm Nietzsche
mor fyr y pery cariad, mor hir yw ebargofiant
Pablo Neruda
mor hardd oedd hi fel y\'i gwaharddwyd rhag nesáu at Dŵr Pisa
Anónimo
mwg a godir mewn mygdarth o ochneidion yw cariad
William Shakespeare
myfi ynghyd â\'m hamgylchiadau wyf i
José Ortega y Gasset
myfi yw\'r Wladwriaeth
Louis XIV
myfyria, cyn meddwl
Stanislaw Jerzy Lec
mynnwch fyw\'n symlach, er mwyn i eraill gael byw o gwbl
Mohandas Karamchad Gandhi
mynwent syniadau marw yw gwyddoniaeth
Miguel de Unamuno
myth cyntaf rheolaeth yw ei bod i\'w chael. Ail fyth rheolaeth yw mai\'r un peth yw llwyddiant a sgìl
Robert Heller
myth yw crefydd nad oes neb yn credu ynddi mwyach
James K. Feibleman
na chwennych ddim, a thi fydd y cyfoethocaf yn y byd
Miguel de Cervantes
na fernwch lyfr byth yn ôl ei ffilm
J.W. Eagan
na wnaeth erioed yr un gelyn, ni wna gyfaill
Alfred Tennyson
nad yw pobl yn dysgu rhyw lawer gan wersi hanes yw\'r bwysicaf o bob gwers hanes
Aldous Huxley
Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda
Anonymous
neb ond ffŵl a ddewisai ryfel yn lle heddwch - oherwydd mewn heddwch mae\'r meibion yn claddu eu tadau, ac mewn rhyfel y tadau sy\'n claddu eu meibion
Herodotus
newidia dynion eu teimladau a\'u hymddygiad yr un mor gyflym â\'u diddordebau
Arthur Schopenhauer
newidiwyd trefn y dolenni, ond daliai\'r gadwyn yn gadwyn
Gianni Rodari
newyddiaduraeth yw cyhoeddi beth mae rhywun am inni beidio â\'i wybod; propaganda yw\'r gweddill
Horacio Verbitsky
ni all arian esgor ar arian
Tommaso d'Aquino
ni all dim byd da roi pleser inni os na wnawn ei rannu ag eraill
Lucius Annaeus Seneca
ni all Duw newid y gorffennol; dyna paham y mae\'n rhaid iddo oddef bod haneswyr yn bod
Samuel Butler
ni all dyn fabwysiadu strategaeth carwr ond pan na fydd mewn cariad
Cesare Pavese
ni all dyn gael ei dwyllo ond ganddo ef ei hun
Ralph Waldo Emerson
ni all dyn reoli\'r hyn sy\'n digwydd iddo, ond gall reoli ei agwedd at yr hyn sy\'n digwydd iddo
Brian Tracy
ni all geiriadur gwmpasu ond rhan fechan o dapestri anferthol iaith
Giacomo Leopardi
ni all neb beri ichi deimlo\'n israddol heb ichi gydsynio
Eleanor Roosevelt
ni all neb ddringo ar dy gefn os nad yw wedi grymu
Martin Luther King
ni all neb, dros gyfnod go hir, ddangos un wyneb iddo ef ei hun ac un arall i\'r dyrfa, heb iddo, yn y pen draw, fod mewn penbleth pa un yw\'r gwir wyneb
Nathaniel Hawthorne
ni all neges e-bost fynegi teimlad deigryn
José Saramago
ni all sosialaeth gyrraedd ond ar feic
José Antonio Viera Gallo
ni all y camera ddweud celwydd, ond gall gefnogi anwiredd
Harold Evans
ni all y ddynoliaeth oddef llawer o realiti
Carl Jung
ni all y gymdeithas fod ond ar sail rhyw fath o gelwyddau cwrtais ac ar yr amod nad oes neb yn dweud yn union beth mae\'n ei feddwl
Lin Yutang
ni all y naill ennill heb i\'r llall golli
Lucius Annaeus Seneca
ni all y sawl na fu\'n berchen ar gi wybod ystyr caru a chael ei garu
Arthur Schopenhauer
ni all yr un llywodraeth sefyll yn gadarn am amser maith heb fod gwrthblaid enbyd o gryf
Benjamin Disraeli
ni all yr un meddyg addo i glaf y caiff lwyr ymadfer, ond wrth gwrs y dylai pob meddyg fod yn gallu addo y caiff y claf ofal trylwyr
Patch Adams
ni all yr un wraig oddef gŵr sy\'n hapchwarae, o leiaf os na fydd yn ennill yn gyson
Thomas Dewar
ni allaf fforddio gwastraffu f\'amser yn gwneud arian
Alexander Agassiz
ni allaf fod â pharch mawr at gyfieithwyr, oherwydd pe bai barch felly gennyf, byddwn yn dechrau ysgrifennu mewn iaith amhersonol a di-liw, a heb ddim cymeriad o gwbl
Günter Grass
ni allaf fyw gyda rhywun na all fyw hebof
Nadine Gordimer
ni allaf newid y gorffennol, ond gallaf newid f\'atgofion
Anónimo
ni allai disgrifiad anfarddonol o realiti byth fod yn gyflawn
John David Barrow
ni allwn fod yn fwy sensitif i bleser heb fod yn fwy sensitif i boen
Alan Watts
ni allwn wneud dim gwaeth neb na rhoi ein holl sylw iddo ef yn unig
Elias Canetti
ni chaiff esblygiad yr hil ddynol ei gyflawni yn y deng mil o flynyddoedd i anifeiliaid dof, ond yn y filiwn o flynyddoedd i anifeiliaid gwyllt, gan mai anifail gwyllt yw dyn ac y bydd dyn am byth
Charles Darwin
ni chawn ddim yn hyllach ei wedd na rheswm, pan na fydd o\'n plaid
George Savile
ni chawn flas ar ein dyddiau ond pan wnawn ddianc rhag y rheidrwydd i fod â thynged
Emil Cioran
ni cheir hyd i\'r gwirionedd ond oddi mewn i ni\'n hunain; ni ellir cael hyd iddo ychwaith drwy ddefnyddio trais yn erbyn gelynion allanol
Mohandas Karamchad Gandhi
ni ches erioed ddiffyg traul o fwyta fy ngeiriau
Winston Churchill
ni chlyw neb ond yr hyn mae\'n ei ddeall
Johann Wolfgang von Goethe
ni chlywn ond cwestiynau y gallwn eu hateb
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ni chredaf fod angen gormod o ddidwylledd yn y gymdeithas. Byddai hynny fel trawst haearn mewn tŷ o gardiau
William Somerset Maugham
ni chredwn ond yn yr hyn a welwn, felly oddi ar i\'r teledu ddod credwn ym mhob dim
Dieter Hildebrandt
ni chreodd natur feistri na chaethweision; nid wyf innau am roi deddfau na\'u derbyn
Denis Diderot
ni ddaw dyn i\'w reoli ei hun ond drwy berswâd diffyg ymffrwyno. Mae\'r puteindy\'n amddiffyn y tŷ
Carlo Dossi
ni ddaw ennill byth â chywilydd i ran y rhai sy’n ennill, sut bynnag y byddant yn ennill
Niccolò Machiavelli
ni ddeillia sgwrs fuddiol ond oddi wrth feddyliau sydd wedi ymroi i gadarnhau eu penbleth eu hunain
Emil Cioran
ni ddylai neb fod yn berchen ar fwy o eiddo nag sydd ei angen er mwyn byw. Dylai\'r gweddill, drwy deg, fod yn eiddo i\'r wladwriaeth
Benjamin Franklin
ni ddylai\'r sawl a chwenycho deithio tuag at y sêr chwilio am gymdeithion
Christian Friedrich Hebbel
ni ddymunaf brofi dim, ni ddymunaf ond dangos
Federico Fellini
ni ddywedir byth gynifer o gelwyddau ag o flaen etholiad, yn ystod rhyfel, ac ar ôl yr helfa
Otto von Bismarck
ni ddywedir dim na ddywedwyd o\'r blaen
Terentius
ni ellir byth gael chwyldro er mwyn sefydlu democratiaeth. Rhaid cael democratiaeth er mwyn cael chwyldro
Gilbert Keith Chesterton
ni ellir creu ond â\'r cof
Alphonse Karr
ni ellir dysgu dim i ddyn, dim ond ei helpu i\'w gael ynddo ef ei hun
Galileo Galilei
ni ellir gwarchod ein rhyddid ond gan ryddid y wasg, ac o gyfyngu ar ryddid y wasg peryglir ein rhyddid
Thomas Jefferson
ni ellir llwyr fwynhau diogïa os nad oes gan ddyn ddigon o waith i\'w wneud
Jerome K. Jerome
ni ellir ysgwyd llaw â dwrn caead
Indira Gandhi
ni enir gwraig, deuir yn wraig
Simone de Beauvoir
ni feddaf ar ddim mor llwyr â\'r hyn yr wyf wedi ei roi i ffwrdd
Lucius Annaeus Seneca
ni fu erioed gymaint o fwlch rhwng y rhai sy\'n gweithio a\'r rhai sy\'n gwneud arian heb weithio
Vandana Shiva
ni fu erioed ryfel da na heddwch gwael
Benjamin Franklin
ni fu i\'r un athronydd newid arferion y stryd lle y mae\'n byw
Voltaire
ni fu plant erioed yn barod iawn i wrando ar rai hŷn na hwy eu hunain, ond buont bob amser yn eu dynwared
James Baldwin
ni fuasit ti\'n chwilio amdanaf, pe na bait ti eisoes wedi cael hyd imi
Blaise Pascal
ni fûm erioed yn awdur dim, gan imi bob amser ddal pethau a oedd yn yr awyr
Nicanor Parra
ni fydd byth ddau o bobl yn darllen yr un llyfr
Edmund Wilson
ni fydd dyn byth yn mynd mor bell â phan na ŵyr i ble mae\'n mynd
Johann Wolfgang von Goethe
ni fydd ei rinweddau byth yn dweud wrthym pwy yw\'r dyn, ond bydd ei wendidau, bob tro
Umberto Galimberti
ni fydd geiriau bob tro\'n cyd-fynd â\'r galon
Pietro Metastasio
ni fydd llywodraethau byth yn dysgu. Dim ond pobl sy\'n dysgu
Milton Friedman
ni fydd newyddiadurwyr yn credu celwyddau gwleidyddion, ond maent yn eu hailadrodd - sy\'n waeth byth!
Coluche
ni fydd pobl byth yn gwneud cam mor eithafol ac mor frwd â phan wnânt hynny oherwydd argyhoeddiad crefyddol
Blaise Pascal
ni fydd pobl yn defnyddio iaith lafar... ond i guddio eu meddwl
Voltaire
ni fydd pobl yn gadael iti fyw fel y mynni di, ond os byddi\'n ddigon cryf, o leiaf na fydd yn rhaid iti fyw fel y mynnant hwy
Andrew H. Vachss
ni fydd y drwg a wnawn yn peri cymaint o gasineb ac o elyniaeth ag y bydd ein gweithredoedd da
François de La Rochefoucauld
ni fydd y dyn na ŵyr sut i fod yn ddig yn gwybod ychwaith sut i fod yn dda
Henry Ward Beecher
ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn nofio hyd nes eu bod yn medru
Hermann Hesse
ni fydd y sawl sy\'n dal i weld harddwch yn heneiddio
Franz Kafka
ni fydd y Sbaeneg yn wir iaith diwylliant hyd nes y daw\'n iaith ysgrifau gwyddonol
Angel Martín Municio
ni fydd yr awdur nad yw\'n archwilio\'r dyfnderoedd bob amser yn ymgadw rhag mynd o dan y don
Stanislaw Jerzy Lec
ni fydd yr un bluen eira byth yn syrthio yn y lle anghywir
Zen saying
ni fyddaf byth mor brysur â phan nad oes gennyf ddim i\'w wneud
Publius Cornelius Scipio Africanus
ni fyddaf yn yfed alcohol. Nid oherwydd rhyw rinwedd, ond am fod diod sy\'n well gen i, sef dŵr
Jorge Luis Borges
ni fyddai mwnci Americanaidd, wedi iddo feddwi ar frandi, byth yn cyffwrdd ag ef eto, ac felly mae’n llawer doethach na’r rhan fwyaf o bobl
Charles Darwin
ni fyddi byth yn hapus os deli i chwilio am beth sy’n creu hapusrwydd. Ni wnei byth fyw os byddi’n chwilio am ystyr bywyd
Albert Camus
ni fyddir yn ofni llygredigaeth mewn pobl, am ei bod yn eu caethiwo; ofnir rhinwedd, fodd bynnag, gan ei bod yn gwneud meistri ohonynt
Diego de Saavedra Fajardo
ni ofynnir i\'r buddugwr wedyn, a oedd wedi dweud y gwir neu beidio. Wrth ddechrau rhyfel ac wrth ryfela, nid geirwiredd sy\'n cyfrif ond trechu
Adolf Hitler
ni olyga credu mewn cynnydd gredu bod cynnydd wedi bod
Franz Kafka
ni pherchir hawliau dynol yng Nghiwba, ond yn Guantánamo
Anónimo
ni roddaf elusen. Nid wyf yn ddigon tlawd i hynny
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ni sylwir byth ar hyn a wnaethpwyd; dim ond yr hyn sydd i\'w wneud o hyd a welir
Marie Curie
ni theimlaf ei bod yn rhaid credu mai bwriad yr un Duw ag a\'n cynysgaeddodd â synnwyr, â rheswm ac â deallusrwydd, yw inni anghofio sut i\'w defnyddio
Galileo Galilei
ni wastreffir cariad byth
Miguel de Cervantes
ni welaf yr un camgymeriad na allaswn fod wedi ei wneud fy hun
Johann Wolfgang von Goethe
ni welwn bethau fel y maent, ond fel yr ydym
Anaïs Nin
ni werthir y tir y mae pobl yn cerdded arno
Tashunka Witko
ni wn a yw Duw yn bod, ond os nad ydyw mae\'n gwneud gwell argraff
Stefano Benni
ni wn ddim am lenyddiaeth gyfoes. Ers peth amser bellach, y Groegiaid yw \'r awduron sy\'n gyfoes â mi
Jorge Luis Borges
ni wna natur ddim heb reswm
Aristotle
ni wna teithio ond gwneud man ein geni yn anwylach inni
Noel Clarasó Serrat
ni wnaf byth ysgrifennu f\'enw ar lyfrau a brynaf; dim ond wedi eu darllen y gwnaf hynny, oherwydd y pryd hynny yn unig y gallaf ddweud mai fi biau hwy
Carlo Dossi
ni wnawn byth farw dros fy nghredoau, oherwydd gallwn fod yn anghywir
Bertrand Russell
ni wyddom beth sy\'n digwydd inni - dyna beth sy\'n digwydd inni
José Ortega y Gasset
ni wyddom gan bwy y darganfuwyd dŵr, ond ’rydym yn siŵr nad pysgodyn a wnaeth
John Culkin
ni wyddom yn fanwl ond pan na wyddom ond ychydig; gyda gwybodaeth y cynydda amheuaeth
Johann Wolfgang von Goethe
nid â moesoldeb yr ymdrinnir â gwleidyddiaeth, ond ni ellir ymdrin â hi hebddo
André Malraux
nid am ei saith rhyfeddod, nac am ei saith cant o ryfeddodau, y cerir dinas, ond am ei bod yn rhoi ateb i\'th gwestiwn di
Italo Calvino
nid am yr hyn a ysgrifenna y mae dyn yr hyn ydyw, ond am yr hyn y mae wedi ei ddarllen
Jorge Luis Borges
nid anweddustra yw pornograffi; anweddustra yw y gallai rhywun farw o newyn
José Saramago
nid ar hap y penderfynir pwy yw ein ffrindiau, ond yn ôl ein hemosiynau cryfaf
Alberto Moravia
nid atebir byth gwestiynau nad ydynt yn eu hateb eu hunain pan godant
Franz Kafka
nid beth dŷn ni ddim yn ei wybod sy\'n mynd â ni i drafferth, ond beth dŷn ni\'n gwybod yn siŵr ond nad yw felly
Mark Twain
nid bod heb reolau yw ystyr anarchiaeth, ond bod heb reolwyr
Edward Abbey
nid bod heb ryfel yw heddwch, rhinwedd ydyw, cyflwr meddwl, tuedd i bleidio daioni, hyder a chyfiawnder
Baruch De Spinoza
nid bod heb wybodaeth yw gwir anwybodaeth, ond gwrthod gwybod
Karl Popper
nid bywyd a estynnir ond henaint
Anónimo
nid celfyddyd y posibl yw gwleidyddiaeth, ond yn hytrach, ddewis rhwng y trychinebus a\'r annymunol
John Kenneth Galbraith
nid chwilio a wneir am y gorau mewn bywyd, ond cael hyd iddo
Anonymous
nid comiwnydd mohono\' i - alla\' i ddim fforddio bod
Ennio Flaiano
nid creadur â choesau neu â breichiau sydd yn ysbrydoli mawl ydyw gwraig hardd, ond rhywun sydd â’i phryd a’i gwedd yn gyfan gwbl mor hardd fel nad oes modd edmygu un rhan yn unig
Lucius Annaeus Seneca
nid cyfieithiad yw cyfieithiad gwael
Anónimo
nid cyflwr o farwolaeth yw peidio â chyfathrebu, ond yn sicr, cyflwr felly yw methu â bod yn ddealledig bellach
Pier Paolo Pasolini
nid cyfoethogi dyn a wna cyfoeth, ond ei wneud yn brysur
Fernando de Rojas
nid da i ddyn gael pob dim y mae\'n ei chwennych
Heraclitus
nid dall yw cariad, ond pellweledol; y prawf yw ei fod yn dechrau gweld y diffygion wrth iddynt raddol bellhau
Oscar Wilde
nid darllen llawer yw diwylliant, na gwybod llawer ychwaith; golyga brofi llawer
Fernando Pessoa
nid defnyddio ei ddeallusrwydd a wna’r sawl sy’n dadlau drwy apelio at awdurdod; ei gof a ddefnyddia
Leonardo da Vinci
nid derbyn anrhydeddau yw mawredd, ond eu haeddu
Aristotle
nid diffyg gwybodaeth sydd gennym, Yr hyn sydd ar goll yw’r dewrder i ddeall yr hyn a wyddom ac i dynnu casgliadau
Sven Lindqvist
nid diwrnod olaf y flwyddyn yw diwrnod olaf amser
Carlos Drummond de Andrade
nid drwy eiriau yn unig y bydd fyw dyn, er ei bod yn wir ei bod yn rhaid iddo eu bwyta ambell dro
Adlai Stevenson
nid drwy ofyn iddo y mae dysgu beth yw gwir fwriad dyn
Marcel Proust
nid dyddiau a gofiwn, ond eiliadau
Cesare Pavese
nid edrych neb yn y geiriadur cyn siarad
Anónimo
nid er mwyn ein hanghofio ein hunian a’n bywydau beunyddiol y dylem ddarllen, ond i’r gwrthwyneb, er mwyn cael gafael dynnach, fyw ymwybodol ac aeddfetach, ar ein bywydau
Hermann Hesse
nid er rhoi gwybodaeth i\'r darllenydd yr ysgrifennir memorandwm, ond er amddiffyn yr ysgrifennwr
Dean Acheson
nid ffolinebau fy ieuenctid sy\'n ofid imi, ond methu bod yn ffôl o hyd
Pierre Benoit
nid gan academyddion mewn prifysgolion ac yn y blaen y caiff geiriau eu bathu, ond gan y dyn yn y stryd. Mae geiriadurwyr wastad yn eu cydnabod yn rhy hwyr, ac yn eu balmeiddio yn nhrefn yr wyddor, yn aml wedi iddynt golli eu hystyr gwreiddiol
Gabriel García Márquez
nid gan ei synhwyrau y twyllir dyn, ond gan ei farn
Johann Wolfgang von Goethe
nid geiriau\'r bobl dreisiol a ofnwn, ond mudandod y rhai onest
Martin Luther King
nid gorchudd am y meddwl yw iaith, ond y meddwl ei hun
Miguel de Unamuno
nid gwaith arbenigwr yw bod yn gywirach nag eraill, ond bod yn anghywir am resymau mwy soffistigedig
David Butler
nid gwarth o beth yw hi fod rhai bancwyr wedi mynd i\'r carchar; yr hyn sy\'n waradwydd yw bod y lleill i gyd yn rhydd
Honoré de Balzac
nid gwir Eglwys Crist yw eglwys na chiaff ei herlid, ond sydd yn mwynhau breintiau a chynhaliaeth gan y dosbarth canol
Oscar Romero
nid gwneud llawer sy\'n cyfrif, ond gwneud pob dim â llawer o gariad
Madre Teresa di Calcutta
nid gwobr gan y farchnad am yr hyn a gyflawnwyd yw cyflog prif weithredwr corfforaeth fawr. Yn aml, ceir ei fod yn fodd iddo ef i ddangos mor hoff ydyw ohono ei hun
John Kenneth Galbraith
nid gwybod p\'un ai mawr ynteu bach wyf i yw fy mhryder, ond gwybod a wyf yn cynyddu gyda phob dydd a â heibio
Eduardo Chillida
nid haelioni calon yw rhoi asgwrn i\'r ci. Haelioni felly yw rhannu\'r asgwrn â\'r ci pan fyddwch chi\'r un mor llwglyd ag ef
Jack London
nid heddychwr yn unig ydwyf, ond heddychwr milwriaethus. ’Rwyf yn fodlon ymladd dros heddwch
Albert Einstein
nid hunanoldeb yw byw fel y mynnwch, ond gofyn i eraill fyw fel y mynnwch
Oscar Wilde
nid hysbysu\'r darllenydd mae\'r wasg am ei wneud, ond ei ddarbwyllo ei fod yn cael ei hysbysu
Nicolás Gómez Dávila
nid iddo ef ei hun y bydd dyn yn plannu coeden, ond i\'r oesoedd i ddod
Alexander Smith
nid llawenydd bellach yw atgof o lawenydd; poen o hyd yw atgof o boen
Lord Byron
nid marw ei hun sydd chwerwaf, ond chwennych marw a methu hyd yn oed â chael y fendith honno
Sophocles
nid marw yw colled fwyaf bywyd. Y golled fwyaf yw\'r hyn sy\'n marw y tu mewn inni tra byddwn fyw
Francis Bacon
nid mater tyngedfennol bwysig yw pêl-droed; mae’n llawer pwysicach na hynny
Bill Shankly
nid mewn cael hyd i wledydd newydd y mae\'r gwir ddarganfod wrth deithio, ond mewn gweld â llygaid newydd
Marcel Proust
nid mewn gwlad y mae dyn yn byw, ond yn hytrach mewn iaith
Emil Cioran
nid mewn gwrthod yr hyn sy\'n estron y gorwedd grym iaith, ond yn ei gymathu
Johann Wolfgang von Goethe
nid mewn un breuddwyd y mae\'r gwirionedd, ond mewn llawer
Pier Paolo Pasolini
nid oddi wrth allu corfforol y daw nerth, ond oddi wrth ewyllys ddi-ildio
Mohandas Karamchad Gandhi
nid oes a wnelo chwaraeon difrif ddim oll â chwarae teg. Ynghlwm wrthynt mae casineb, cenfigen, bostfawredd, difaterwch ynghylch rheolau, a phleser sadistaidd wrth fod yn dyst i drais. Mewn geriau eraill, rhyfel ydynt heb y saethu
George Orwell
nid oes a wnelo doethineb â dinistrio eilunod yn gymaint ag â pheidio â\'u creu yn y lle cyntaf
Umberto Eco
nid oes a wnelo ysgolion ryw lawer ag addysg, o anghenraid... sefydliadau i gadw rheolaeth ydynt yn bennaf, lle y mae\'n rhaid gwthio arferion sylfaenol i mewn i bennau\'r ifainc. Tra gwahanol yw addysg, ac ychydig o le sydd iddi yn yr ysgol
Winston Churchill
nid oes angen rhedeg, dim ond cychwyn mewn da bryd
Aesop
nid oes cariad heb ddioddefaint neu heb achosi dioddefaint
Henri François-Joseph de Régnier
nid oes cariad purach na chariad at fwyd
George Bernard Shaw
nid oes cyfraith gan raid
Oliver Cromwell
nid oes cyfrinachau a gedwir yn well na\'r rhai y bydd pawb yn eu dyfalu
George Bernard Shaw
nid oes dim a adeiladwyd ar graig; mae pob dim wedi ei godi ar dywod, ond rhaid adeiladu ar y tywod fel bai\'n graig
Jorge Luis Borges
nid oes dim anos ei wrthsefyll na thipyn o weniaith
Arnold Lobel
nid oes dim byd mwy defnyddiol na gwychach na geiriadur fel rhywbeth i chwarae ag ef, i blant pump oed neu\'n hŷn. Felly hefyd, â pheth lwc, i awduron hyd at gant oed
Gabriel García Márquez
nid oes dim byd tebyg i ymroddiad gwraig briod. Dyna rywbeth na ŵyr yr un gŵr priod ddim amdano
Oscar Wilde
nid oes dim byd yn amhosibl i\'r sawl nad yw\'n gorfod ei wneud ei hun
A.H. Weiler
nid oes dim gwahaniaeth rhwng darllen a chwilfrydedd
Pascal Quignard
nid oes dim i\'w ofni mewn bywyd; mae, yn hytrach, bob dim i\'w ddeall
Marie Curie
nid oes dim mor anodd â sylwi ar dwpsyn, os na fydd yn siarad
Alonso de Ercilla y Zuñiga
nid oes dim mor bwysig â newid arferion pobl eraill
Mark Twain
nid oes dim mor hurt na dim mor wirion na ddywedwyd mohono rywdro gan ryw athronydd
Oliver Goldsmith
nid oes dim mor ymarferol â theori dda
Kurt Lewin
nid oes dim o bwys mawr, ac ychydig o bethau sydd o bwys o gwbl
Arthur James Balfour
nid oes dim sydd â\'r potensial i fod yn futrach na rhyfel cuddiedig
Susan Sontag
nid oes dim sy\'n dda nac yn ddrwg, y meddwl sy\'n ei wneud felly
William Shakespeare
nid oes dim tebyg i ddychwelyd i fan sydd yn dal yn ddigyfnewid, er mwyn gweld ym mha ffyrdd yr ydych chi eich hun wedi newid
Nelson Mandela
nid oes dim wedi ei ddosbarthu yn decach na synnwyr cyffredin; ni chred neb fod arno angen mwy ohono nag sydd ganddo eisoes
René Descartes
nid oes dim yn anghyfreithlon os bydd cant o ddynion busnes yn penderfynu ei wneud
Andrew Young
nid oes dim yn barhaol, ond newid
Heraclitus
nid oes dim yn bod ond atomau a gwagle; barn yw pob dim arall
Democritus
nid oes dim yn gwneud mwy o ddrwg i wlad na phobl hirben yn ymhonni bod yn ddeallus
Francis Bacon
nid oes dim yn tlodi fel trachwant
Anónimo
nid oes dim yn y byd yn anos na didwylledd, na dim yn haws na gweniaith
Fedor Michailovich Dostoevski
nid oes dim yn y deall nad oedd gyntaf yn y synhwyrau
San Tommaso d'Aquino
nid oes fawr o ots pwy a briodwn, oherwydd fore trannoeth ’rydym yn siŵr o gael mai rhywun arall ydoedd
Samuel Rogers
nid oes ffeithiau, dim ond dehongliadau
Friedrich Wilhelm Nietzsche
nid oes gan bobl fawr o barch i\'w gilydd, ond nid oes ganddynt fawr o barch iddynt eu hunain ychwaith
Leon Trotsky
nid oes gan holl ymenyddiau\'r byd ddigon o rym i wrthwynebu unrhyw fath o hurtrwydd sy\'n digwydd bod yn ffasiynol
Jean de La Fontaine
nid oes gan neb yr hawl i fod yn hapus ar ei ben ei hun
Raoul Follereau
nid oes gan y Chwith mewn gwleidyddiaeth ddim clem am y byd y mae\'n byw ynddo
José Saramago
nid oes gan y dyn nad yw\'n darllen llyfrau da fantais dros yr un na fedr eu darllen
Mark Twain
nid oes gan y wir Brifysgol safle penodol. Nid yw’n berchen ar eiddo, nac yn talu cyflogau nac yn derbyn taliadau dyledus. Cyflwr meddwl yw’r wir Brifysgol
Robert Pirsig
nid oes gennym ddim i\'w ofni namyn ofn ei hun
Franklin Delano Roosevelt
nid oes gennym fwy o hawl i afradu hapusrwydd heb ei gynhyrchu nac i afradu cyfoeth heb ei gynhyrchu
George Bernard Shaw
nid oes gwaeth anoddefgarwch nag anoddefgarwch rheswm
Miguel de Unamuno
nid oes gwaeth melltith na syniad a ledaenir drwy drais
Ezra Pound
nid oes hapusrwydd heb ryddid, na rhyddid heb ddewrder
Pericles
nid oes mawredd heb symlrwydd
Leo Tolstoy
nid oes modd i hyd yn oed dy feddyliau di dy hun gael eu cyfieithu yn llwyddiannus i eiriau
Friedrich Wilhelm Nietzsche
nid oes na dechrau na diwedd, dim ond yr angerdd anfeidrol am fywyd
Federico Fellini
nid oes neb mor hen fel nad yw\'n gobeithio cael byw am ddiwrnod arall o leiaf
Lucius Annaeus Seneca
nid oes neb mor ifanc fel na all farw heddiw
Francesco Petrarca
nid oes neb sydd yn wir feistr ar ei iaith ei hun byth yn llwyr feistroli iaith arall
George Bernard Shaw
nid oes neb yn haeddu dy ddagrau, ac ni fydd y sawl sy\'n eu haeddu yn peri iti lefain
Gabriel García Márquez
nid oes neb yn hel clecs am rinweddau dirgel pobl eraill
Bertrand Russell
nid oes norm. Mae pawb yn eithriad i reol nad yw\'n bod
Fernando Pessoa
nid oes ond dwy ffordd o ddweud y gwir i gyd - yn ddienw ac wedi marwolaeth
Thomas Sowell
nid oes ond un peth yn y byd sy\'n waeth na bod pobl yn siarad amdanoch chi, sef nad yw pobl ddim yn siarad amdanoch chi
Oscar Wilde
nid oes plant anghyfreithlon, dim ond rhieni anghyfreithlon
Leon R. Yankwich
nid oes raid inni ofni marwolaeth, oherwydd tra byddom, nid oes marwolaeth, a phan fo marwolaeth, nid ydym
Epicurus
nid oes syniadau cyn pryd, rhaid i ddyn aros i\'r funud iawn gyrraedd
Jean Monnet
nid oes y fath beth â chrefydd gymedrol; mae crefydd wastad yn sathru ar reswm
Patrick Emin
nid oes y fath beth â chwyn na\'r fath beth â dynion drwg. Dim ond diwyllyddion gwael sydd
Victor Hugo
Nid oes y fath beth â chymdeithas. Mae gwrywod a menywod sydd yn unigolion, ac mae teuluoedd. Ac ni all yr un llywodraeth wneud dim ond drwy’r bobl, a rhaid i’r bobl ofalu amdanynt eu hunain gyntaf
Margaret Thatcher
nid oes yr un angerdd lle y teyrnasa hunangariad mor gryf â bod mewn cariad; mae dyn wastad yn barotach i aberthu llonyddwch y sawl a garo nag i golli ei eiddo ei hun
François de La Rochefoucauld
nid oes yr un ddamcaniaeth ddemocrataidd sydd yn amau nad un o nodweddion unbennaeth yw monopoli ar wybodaeth
Giovanni Sartori
nid oes yr un ddyletswydd a danbrisir gennym gymaint â\'r ddyletswydd o fod yn hapus
Robert Louis Stevenson
nid oes yr un farn sydd mor hurt fel na fydd rhyw athronydd yn ei mynegi
Marcus Tullius Cicero
nid oherwydd diffyg incwm y bydd pobl farw. Maent yn marw ond o ddiffyg cyfle i fynd at adnoddau
Vandana Shiva
nid o\'m gwirfodd y byddaf yn ymyrryd yn fy materion preifat fy hun
Karl Kraus
nid pawb a gondemnir i fod yn ddeallus
Carlo Emilio Gadda
nid pawb sy\'n gallu brolio bod ganddo ffrind
Antoine de Saint-Exupéry
nid pesimist mohono\' i. Math o optimistiaeth, yn fy marn i, yw adnabod drygioni lle bynnag y bo
Roberto Rossellini
nid peth prin yw cwrdd â lladron sy\'n pregethu y erbyn dwyn
Miguel de Unamuno
nid prawf o\'r medr goruchaf yw ennill cant o frwydrau. Y medr goruchaf yw darostwng y gelyn heb ymladd
Sun Tzu
nid problem gyfyngedig i\'r Eidal yw\'r maffia, na rhywbeth nad yw ond yn gysylltiedig â gwladwyr araf mewn mannau annatblygedig yn neheudir yr Eidal; mae, yn hytrach, yn broblem Ewropeaidd
Petra Reski
nid rhai a geir am arian yw\'r pethau mwyaf gwerthfawr mewn bywyd
Albert Einstein
nid rheoli yw ystyr arwain, ond cyflawni dyletswydd
Lucius Annaeus Seneca
nid rhodd Duw i\'w greaduriaid yw heddwch, ein rhodd i\'n gilydd ydyw
Elie Wiesel
nid rhoi yw cydgefnogaeth, ond gweithredu yn erbyn anghyfiawnder
Abbé Pierre
nid rhyddid o fath yn byd yw rhyddid i gefnogwyr y llywodraeth yn unig, i aelodau o un blaid yn unig - ni waeth pa mor fawr ydyw. Rhyddid bob amser yw rhyddid i\'r dyn sy\'n ei ddirnad mewn ffordd wahanol
Rosa Luxemburg
nid rhyddid sy\'n eisiau, ond pobl rydd
Leo Longanesi
nid rhywbeth a brofir yw hapusrwydd, ond rhywbeth a gofir
Oscar Levant
nid rhywun nad yw\'n gwneud dim ond tynnu gwersi chwerw o\'r gorffennol yw sinig, ond rhywun sydd hefyd yn siomedig yn y dyfodol cyn pryd
Sydney J. Harris
nid rhywun sy\'n sychu dy ddagrau yw ffrind, ond rhywun nad yw\'n gwneud iti lefain
Anonymous
nid sioe yw\'r byd, ond maes brwydr
Giuseppe Mazzini
nid technegydd yn unig yw\'r gwyddonydd yn ei labordy; mae hefyd yn blentyn yn dod wyneb yn wyneb â ffenomena naturiol sy\'n ei ryfeddu fel pe baent yn straeon tylwyth teg
Marie Curie
nid un a ddarllenwn yw llyfr go-iawn, ond un sy\'n ein darllen ni
Wystan Hugh Auden
nid wyf yn gwadu nad yw moddion yn llesol i rai pobl, ond daliaf eu bod yn farwol i\'r ddynol-ryw
Jean-Jacques Rousseau
nid wyf yn wir rydd ond pan fo’r holl bobl o’m hamgylch, dynion a merched fel ei gilydd, yr un mor rhydd
Michail Bakunin
nid wyt yn gwir ddeall rhywbeth, os na elli ei egluro i\'th fam-gu
Albert Einstein
nid y cryfaf o’r rhywogaeth sydd yn goroesi, na’r mwyaf deallus, ond yr un parotaf i ymgymhwyso i newid
Charles Darwin
nid y ffotograff sydd o ddiddordeb imi. Yr hyn sydd ei eisiau arnaf yw dal ffracsiwn o eiliad o realiti
Henri Cartier-Bresson
nid y frwydr sy\'n ein troi\'n artistiaid, ond celfyddyd sy\'n peri inni frwydro
Albert Camus
nid y peth pwysig yw cael llawer o syniadau, ond yn hytrach fyw un ohonynt
Ugo Bernasconi
nid y rhai na fedrant ddarllen nac ysgrifennu fydd pobl anllythrennog yr 21ain ganrif, ond y rhai na fedrant ddysgu, dad-ddysgu ac ailddysgu
Alvin Toffler
nid y sawl sydd â rhy ychydig sy\'n dlawd, ond y sawl sy\'n chwennych gormod
Lucius Annaeus Seneca
nid ydych wedi deall dim, am mai dyn cyffredin ydych. Anghenfil yw dyn cyffredin, troseddwr peryglus, cydymffurfiwr, hiliwr, caethfeistr ac un nad yw\'n hidio ffeuen am wleidyddiaeth
Pier Paolo Pasolini
nid ydym yn berchen ar ddim, ond ar amser
Lucius Annaeus Seneca
nid yn erbyn melinau gwynt, ond o\'u plaid, yr ymladd Don Quixoteaid heddiw
Anónimo
nid yn unig y mae\'r rhan fwyaf o bobl yn derbyn trais os caiff ei ddefnyddio gan awdurdod cyfreithlon, maent hefyd yn ystyried bod trais yn erbyn rhai mathau o bobl yn hanfodol gyfreithlon, ni waeth gan bwy y caiff ei ddefnyddio
Edgar Z. Friedenberg
nid yr hyn a wnaeth dyn ei fyw yw bywyd, ond yr hyn a gofia, a\'r modd y mae\'n ei gofio i\'w adrodd
Gabriel García Márquez
nid yr hyn a ysgrifennodd yr awdur a gyfieithir, ond yr hyn y bwriadai ei ysgrifennu - dyna pam na fydd cyfrifiaduron byth yn medru cyfieithu
Anónimo
nid yr un rhai yw\'r atgofion sydd gennym o\'n gilydd, hyd yn oed pan fyddwn mewn cariad
Marcel Proust
nid ystyriaf y byd ond fel byd, yn llwyfan lle y mae\'n rhaid i bob un chwarae ei ran
William Shakespeare
nid yw amau geiriau yn agos mor niweidiol â chael gormod o hyder ynddynt
Vaclav Havel
nid yw angerdd yn wendid nac yn rhinwedd, ond pan eir ag ef i\'r eithaf
Johann Wolfgang von Goethe
nid yw athronwyr ond wedi dehongli\'r byd mewn amryw ffyrdd, ond bellach mae angen ei newid
Karl Marx
nid yw bod â phob dim sydd ei angen i fod yn ddedwydd yn rhoi rheswm i fod yn ddedwydd
Normand Jacques
nid yw bod heb feiau yn ychwanegu dim at rinwedd
Antonio Machado
nid yw bywyd yn ddigon mawr i ddal pob dim y gall ein chwant ei ddychymygu
Alessandro Baricco
nid yw bywyd yn werth ei fyw os na fydd dyn wedi cael gwir flas ar yr hyn sydd ar gynnig
Emmanuel Wathelet
nid yw cariad at wlad yn gwybod dim am ffiniau gwledydd eraill
Stanislaw Jerzy Lec
nid yw cusan gyfreithlon byth yn werth cymaint ag un a ddygwyd
Guy de Maupassant
nid yw darganfyddiadau o ddim help i\'r Trydydd Byd; ni wnânt ond cadarnhau\'r anghyfiawnder sydd eisoes yno
Ryszard Kapuściński
nid yw dyn byth mor eirwir â phan fo’n cydnabod mai celwyddgi ydyw
Mark Twain
nid yw dyn nad yw\'n barod i farw dros rywbeth yn haeddu byw
Martin Luther King
nid yw dyn yn dod yn ddoeth ond pan ddechreua mesur, yn fras, ddyfnder ei anwybodaeth
Gian Carlo Menotti
nid yw ein cydwybod yn ein hamddiffyn rhag ein pechodau, ond gwaetha\'r modd, mae\'n ein cadw rhag eu mwynhau
Salvador de Madariaga y Rojo
nid yw ein holl wybodaeth ond yn ein helpu i farw gan ddioddef poen waeth nag a wna anifeiliaid na wyddant ddim
Maurice Maeterlinck
nid yw enaid dyn byth i\'w weld mor gryf ac mor urddasol â phan fydd yn ymatal rhag dial, ac yn meiddio maddau cam
E.H. Chapin
nid yw epaod dynaidd a babŵns yn siarad, oherwydd pe gwnaent, byddai dynion yn eu gorfodi i weithio
Antoine Le Grand
nid yw gwaith mor ddiflas ag ymddifyrru
Charles Baudelaire
nid yw gwleidyddiaeth yn creu cywelyau rhyfedd, ond mae priodas yn ei wneud
Groucho Marx
nid yw gwyddoniaeth o ddiddordeb imi. Mae\'n anwybyddu breuddwydion, siawns, chwerthin, emosiynau a gwrthddywediadau, pethau sy\'n werthfawr i mi
Luis Buñuel
nid yw hiraeth yr hyn ydoedd
Simone Signoret
nid yw llyfr na ellir goddef ei ddarllen ddwywaith yn werth ei ddarllen unwaith
José Luis Martín Descalzo
nid yw mor anodd dod i gytundeb yn yr un iaith arall fel y mae yn eich iaith eich hunan
Karl Kraus
nid yw mynd i\'r eglwys yn gwneud dyn yn Gristion, yn fwy nag yw mynd i\'r garej yn ei wneud yn gar
Laurence J. Peter
nid yw oedran yn golygu dim i mi. Alla’ i ddim heneiddio; ’rwy’n gweithio. ’Roeddwn i’n hen pan oeddwn i’n un ar hugain a heb waith. Tra bydd dyn yn gweithio, mae’n aros yn ifanc
George Burns
nid yw pobl yn gaeth i\'w tynged eu hunain, ond yn gaeth i\'w meddwl eu hunain yn unig
Franklin Delano Roosevelt
nid yw popeth yn werth dim, a llai byth yw gwerth y gweddill
León de Greiff
nid yw rhyddid democratiaeth yn ddiogel os bydd pobl yn goddef twf pŵer preifat hyd y man y daw’n gryfach na’u gwladwriaeth ddemocrataidd
Franklin Delano Roosevelt
nid yw rhyddid yn bod, ond mae ymchwil am ryddid, a\'r ymchwil honno sy\'n ein rhyddhau
Carlos Fuentes
nid yw troseddu cyfundrefnol ond yn wyneb (budr) arall y ddoler
Raymond Chandler
nid yw\'r byd yn wir, ond mae\'n real
Fernando Pessoa
nid yw\'r ddadl bod credadun yn hapusach nag amheuwr yn dal mwy o ddŵr na dweud bod dyn meddw\'n hapusach nag un sobr
George Bernard Shaw
nid yw\'r ddynoliaeth am gredu bod y byd wedi dod i fodolaeth drwy hap a damwain, drwy gamgymeriad, dim ond am fod pedair atom haerllug wedi gwrthdaro â\'i gilydd ar y draffordd wlyb. Rhaid, felly, gael hyd i gynllwyn cosmig, gyda Duw, a chyda\'r angylion neu\'r cythreuliaid
Umberto Eco
nid yw\'r ferf \'darllen\' yn goddef y modd gorchmynnol. Mae\'n rhannu\'r nodwedd hon â berfau erall, fel \'caru\' a \'breuddwydio\'
Daniel Pennac
nid yw\'r gwirionedd byth yn niweidio achos cyfiawn
Mohandas Karamchad Gandhi
nid yw\'r gwynt byth o du\'r sawl na ŵyr i ble mae\'n mynd
Lucius Annaeus Seneca
nid yw\'r hyn a feddyliwn am farwolaeth ond yn bwysig o ran yr hyn y pair marwolaeth inni feddwl am fywyd
André Malraux
nid yw\'r hyn a ystyri\'n gopa ond yn gam i fyny
Lucius Annaeus Seneca
nid yw\'r sawl nad yw\'n medru iaith estron yn gwybod dim am ei famiaith
Johann Wolfgang von Goethe
nid yw\'r sawl sydd mor ffodus fel nad oes ganndo ddim i\'w ennill mor lwcus â\'r unl nad oes ganddo ddim byd i\'w golli
Francisco de Quevedo y Villegas
nid yw\'r siaradus yn dweud dim
Françoise Sagan
nid yw\'r un diwrnod yn rhy hir i\'r sawl sy\'n gweithio
Lucius Annaeus Seneca
nid yw\'r ysgol uwchradd yn ein hamser ni yn fawr fwy na gofal diwrnod i rai sydd i bob pwrpas yn oedolion, lle y gall fod peth dysgu wrth fynd heibio, ond llawer ohono yn amheus o ran ei werth
James Howard Kunstler
nid yw’r rhai bodlon a dedwydd yn caru, syrthiant i gysgu yn eu harferion
Miguel de Unamuno
nid \'’rwy\'n dy garu\' yw\'r geiriau harddaf yn y byd, ond \'’dyw e ddim yn ganseraidd\'
Woody Allen
nodwedd dyn dibrofiad yw peidio â chredu mewn ffawd
Joseph Conrad
nodweddir yr anaeddfed gan ei awydd i farw, gyda balchder, dros achos, ond nodweddir yr aeddfed gan ei awydd i fyw, yn ostyngedig, dros un
Jerome David Salinger
o anghenraid, mae unrhyw eiddo preifat o dan \'forgais cymdeithasol\'
Giovanni Paolo II
o bob dim sydd y tu hwnt i\'m rheolaeth, gwelaf y gwerth mwyaf mewn ymuno, yn gyfeillgar, â gwŷr sydd yn gwir garu\'r gwirionedd
Baruch De Spinoza
o bob dim sy\'n sicr, amheuaeth yw\'r sicraf
Bertolt Brecht
o dan lywodraeth sydd yn carcharu mewn modd anghyfiawn, y lle i ddyn cyfiawn yw\'r carchar hefyd
Henry David Thoreau
o fyw\'n ddigon hir, gwelir pob buddugoliaeth yn troi\'n fethiant
Simone de Beauvoir
o hir fyfyrio y deuir i ymateb yn ddigymell
Pablo Neruda
o na bai datgelu\'r gwir mor rhwydd â dangos y gau
Marcus Tullius Cicero
o ran nifer y marwolaethau,wrth ochr gwneuthurwyr sigarennau, sefydliadau elusennol yw cwmnïoedd arfau
Silvio Garattini
o! peidiwch â defnyddio geiriau mawr. Maen nhw\'n golygu cyn lleied
Oscar Wilde
oherwydd nid dyn ond y byd sydd wedi mynd yn annormal
Antonin Artaud
ond mae\'r bydysawd yn ddiderfyn
Epicurus
ond nid dynion fyddent pe na baent yn drist. I farw y’u ganwyd. Marw sy’n eu gyrru i ymdrechu, i gofio ac i rag-weld
Cesare Pavese
ond oni welwch fod yr holl drafferth yn gorwedd yn y fan hon? Mewn geiriau, geiriau. Mae gan bob un ohonom fyd cyfan o bethau oddi mewn iddo. Mae gan bawb ohonom ei fyd arbennig ei hun. Sut, felly, y gallwn byth ddod i ddealltwriaeth os rhoddaf i, yn y geiriau a lefaraf, synnwyr a gwerth pethau fel yr wyf yn eu gweld, a chithau sy’n gwrando arnaf, o anghenraid, yn eu cyfieithu yn ôl y cysyniad o bethau sydd gan bawb oddi mewn iddo ei hun. ’Rydym yn meddwl ei bod yn deall ein gilydd, ond mewn gwirionedd nid ydym byth
Luigi Pirandello
onid dinistrio fy ngelynion a wnaf wrth eu gwneud yn ffrindiau?
Abraham Lincoln
on\'d yw hi\'n dy ddychryn di, byd o dwpsod heb ddim cof heblaw am gof eu cyfrifiaduron?
Harold Bloom
on\'d yw\'n eironig mai lle a adweinir fel y Tir Santaidd yw\'r man lle y ceir y casineb ffyrnicaf a dyfnaf ar y ddaear?
Daniele Luttazzi
optimist yw\'r diafol os cred y gall wneud pobl yn gasach
Karl Kraus
optimist yw\'r sawl sydd yn credu bod gwraig wedi gorffen ei galwad ffôn dim ond am ei bod wedi dweud \'pob hwyl ’te\'
Marcel Achard
optimist yw\'r sawl sy\'n credu na all pethau waethygu
Alessandro Morandotti
os bydd dau\'n caru ei gilydd, ni all ddiweddu yn dda
Ernest Hemingway
os bydd dyn yn dweud y gwir, fydd dim rhaid iddo gofio dim byd
Mark Twain
os bydd gwraig wedi ei gwisgo\'n ddi-raen, ei gwisg a gaiff y sylw, ond os bydd wedi ei gwisgo\'n drwsiadus, hyhi a gaiff y sylw
Coco Chanel
os bydd gwraig yn ildio, dim ond am iddi ennill y gwna hynny
Aldo Cammarota
os bydd yn gas gennych rywun arall, yr hyn sy\'n gas gennych yw rhywbeth ynddo ef sy\'n rhan ohonoch chi
Hermann Hesse
os cerir yr hyn a wneir, ni fydd byth yn llafur
Confucio
os daw ysbrydoliaeth ataf, bydd yn fy nghael yn arlunio
Pablo Picasso
os dechruea dyn â sicrwydd, bydd yn gorffen ag amheuon, ond os bodlona ar ddechrau ag amheuon bydd yn gorffen â sicrwydd
Francis Bacon
os disgwyl cenedl fod yn anwybodus ac yn rhydd, disgwyl yr hyn erioed na fu a byth na fydd
Thomas Jefferson
os dônt amdanaf i yn y bore, dônt amdanat tithau liw nos
Angela Davis
os dymunwn roi terfyn ar wrthdaro ethnig, rhaid inni fuddsoddi llai mewn rhyfel a mwy mewn meithrin heddwch
Federico Mayor Zaragoza
os gafaeli yn y pwnc, daw\'r geiriau i ddilyn
Marcus Porcius Cato
os gellir rhoi organau i achub bywyd claf, pam na ellir rhoi prodinau i achub bywydau\'r rhai sy\'n marw o newyn?
Anónimo
os gweli di fanciwr yn neidio allan o ffenestr, neidia ar ei ôl - dyna\'r lle mae\'r arian
Robespierre
os gwna\'r Gweriniaethwyr beidio â dweud celwyddau am y Democratiaid, peidiwn ninnau â dweud y gwir amdanynt hwy
Adlai Stevenson
os gwnewch eich esbonio eich hun drwy roi enghraifft, ni fyddaf yn deall dim
Ennio Flaiano
os helpi di rywun mewn trafferth, gelli di fentro y bydd yn cofio ... y tro nesa\' y bydd mewn trafferth
H.V. Prochnow
os na all meistr wneud heb ei gaethwas, p\'un o\'r ddau sy\'n rhydd?
Albert Camus
os na ddisgwyli yr annisgwyl, ni wnei ei ddarganfod, ac yntau mor anodd ei ddal ac mor annhebygol
Heraclitus
os na fydd pris i\'w dalu, nid oes gwerth ychwaith
Albert Einstein
os na ofali di, bydd y newyddiaduron yn peri iti gasáu\'r bobl a ormesir a charu\'r rhai sy\'n eu gormesu
Malcom X
os nad ydych chi\'n barod i fod yn anghywir, ni wnewch byth greu dim byd gwreiddiol
Ken Robinson
os nad ydych yn rhan o\'r ateb, ’rydych yn rhan o\'r gweddill
Steven Right
os nad ydym yn gwrthdaro â rheswm ni ddown byth i\'r un casgliad
Albert Einstein
os nad yw dyn yn fodlon mentro dim dros ei syniadau, naill ai nid yw ei syniadau\'n dda i ddim neu nid yw ef yn dda i ddim
Ezra Pound
os nad yw Israeliaid am gael eu cyhuddo o fod yn Natsïaid, ni ddylent ond rhoi\'r gorau i ymddwyn fel Natsïaid
Norman G. Finkelstein
os nad yw pobl yn rhydd i fod yn llwgr, ni allant fod yn rhinweddol
Frank Meyer
os oes cymaint eisiau bod yn Arlywydd ar rywun fel y bydd yn treulio dwy flynedd yn gwneud trefniadau ac yn ymgyrchu i gyrraedd y nod hwnnw, nid oes modd ymddiried y swydd ynddo
David Broder
os oes gennych ddeng mil o reoliadau ’rydych yn dinistrio pob parch at y gyfraith
Winston Churchill
os oes gennyt ddawn, defnyddia hi ym mhob ffordd bosibl. Paid â\'i chadw fel celc. Paid â\'i rhannu fel cybydd. Gwaria hi yn hael, fel miliwnydd sydd â\'i fryd ar fod heb yr un ddimai goch y delyn
Brendan Behan
os oes trais mewn pêl-droed, mae am mai ennill yn unig sy\'n cyfrif yn yr Eidal heddiw
Arrigo Sacchi
os oes un ohonom, unrhyw un o’r ddynoliaeth, yn dioddef yn arw ar hyn o bryd, yn glaf neu’n newynog, y mae’n rhaid bod a wnelo hynny â ni oll, gan fod anwybyddu dioddefaint eraill wastad yn weithred dreisiol o’r mwyaf llwfr
Gino Strada
os oes ystyr yn y byd i ryddid, golyga\'r hawl i ddweud wrth bobl yr hyn nad ydynt am ei glywed
George Orwell
os peidiwch â bod â gobaith, byddwch yn peidio â chael ofn
Lucius Annaeus Seneca
os rhowch yr argraff fod arnoch angen rhywbeth, ni chewch ddim byd. I wneud arian rhaid i ddyn roi\'r argraff ei fod yn gyfoethog
Alexander Dumas
os siaradwch â dyn mewn iaith y mae’n ei deall, mae hynny’n mynd i’w ben. Os siaradwch ag ef yn ei iaith ei hun, mae hynny’n mynd i’w galon
Nelson Mandela
os tyngedfennydd ydych, beth a allwch ei wneud yn ei gylch?
Ann Edwards-Duff
os wyf wedi ysgrifennu llythyr mor hir, mae am na chefais ddigon o amser i gwtogi arno
Blaise Pascal
os wyt am ddod yn gyfoethog drwy ysgrifennu, ysgrifenna\'r math o beth a ddarllenir gan bobl sy\'n symud eu gwefusau wrth ddarllen iddynt eu hunain
Don Marquis
os wyt am ddysgu, dysga fel athro
Marcus Tullius Cicero
os wyt am gael blas ar dy rinweddau, pecha o bryd i\'w gilydd
Ugo Ojetti
os wyt am gael cyfeillgarwch, addfwynder a barddoniaeth ar dy ffordd, cer â hwy gyda thi
Georges Duhamel
os wyt am gael henaint sy\'n para am lawer o flynyddoedd, dechreua fod yn hen yn fuan
Marcus Porcius Cato
os wyt ti am beidio â gweld hurtyn, y peth cynta\' i\'w wneud yw torri dy ddrych
François Rabelais
os wyt ti\'n mynd i ddweud y gwir wrth bobl, bydd yn ddigrif neu byddant yn dy ladd
Billy Wilder
os wyt ti\'n ofni unigrwydd, paid â phriodi
Anton Chekhov
os wyt wedi bod yn hapus, \'dyw hi ddim yn cyfrif fel camgymeriad
Marilyn Monroe
os wyt yn siŵr dy fod yn deall pob dim sy\'n digwydd, ’rwyt ti wedi drysu yn lân
Walter F. Mondale
os ydych am beri i Dduw chwerthin, soniwch wrtho am eich cynlluniau
Blaise Pascal
os ydych am gael gweledigaeth o\'r dyfodol, dychmygwch esgid fawr yn curo ar wyneb dynol - am byth
George Orwell
os ydych am wneud rhywun yn hapus, yn hytrach na rhoi rhoddion iddo dylech ei amddifadu o\'i chwantau
Lucius Annaeus Seneca
os ydych am wybod beth mae gwraig yn ei feddwl mewn gwirionedd, edrychwch arni; peidiwch â gwrando arni
Oscar Wilde
os ydych chi mor ddeallus, sut y daethoch i fod mor gyfoethog?
Anónimo
os ydym am i bethau newid, dylid meddiannu\'r banciau a rhoi bom dan y teledu. Nid oes yr un ateb chwyldroadol arall
Luciano Bianciardi
os yw byw yn dda, mae breuddwydio yn well, a deffro sydd orau i gyd
Antonio Machado
os yw diwylliant wedi troi\'n farsiandïaeth, nid oes ryfedd fod yr un peth wedi digwydd i bobl
Anonymous
os yw dy foesau\'n dy wneud yn brudd, gelli di fentro bod rhywbeth o\'i le arnynt
Robert Louis Stevenson
os yw dyn am symud y byd, rhaid iddo ei symud ei hun yn gyntaf
Socrates
os yw’r rhai llygredig yn unedig ac yn ffurfio grym, yna rhaid i bobl onest wneud yr un peth
Leo Tolstoy
os y\'i cyflawnir yn enw Duw neu yn enw\'r wlad, nid oes yr un trosedd, ni waeth pa mor ysgeler fo, na fydd pobl yn ei faddau
Tom Robbins
o\'m rhan fy hun, \'rwyf wastad yn barod i ddysgu, er nad wyf bob amser yn hoffi cael fy nysgu
Winston Churchill
o\'r blaen, yn fy storïau serch byddai edifeirwch yn dilyn; i mi, bellach, mae\'n dod gyntaf
Ennio Flaiano
o\'r holl wyriadau rhywiol, diweirdeb, efallai, yw\'r rhyfeddaf
Remy de Gourmont
o\'r ymennydd, ac o\'r ymennydd yn unig, y cyfyd ein pleser, ein llawenydd, ein chwerthin a\'n cellwair, yn ogystal â\'n poen a\'n gofid
Hippocrates
pa beth yw Dyn, iddo wneud cynlluniau?
Hugo von Hofmannsthal
pa beth yw pleser, onid poen bêr odiaeth
Heinrich Heine
pa un a ddihysbyddir gyntaf - awyr ynteu olew?
Anónimo
paham ailadrodd hen wallau, os oes cynifer o wallau newydd i\'w gwneud?
Bertrand Russell
paham ofni marwolaeth? Hi yw anturiaeth harddaf bywyd
Charles Frohman
paham y gwnaeth natur greu dyn? Ai i ddangos ei fod yn ddigon mawr i wneud camgymeriadau, ynteu am ei fod yn gwbl anwybodus?
Jackson Holbrook
paham y lladwn bobl sydd wedi lladd eraill? I ddangos i eraill na ddylid lladd?
Norman Mailer
paham, at ei gilydd, y bydd pobl yn osgoi unigedd? Gan mai ychydig sydd yn cael eu bod mewn cwmni da pan fyddant ar eu pennau eu hunain
Carlo Dossi
paid â bod mor ddiymhongar... ’dwyt ti ddim mor fawr â hynny
Golda Meir
paid â bod yn edifar am yr hyn na allit ei wneud, ond yn hytrach am yr hyn y gallasit fod wedi ei wneud ond nad oeddit am ei wneud
Mao Zedong
paid â cheisio bod yn rhywun llwyddiannus; ceisia, yn hytrach, fod yn rhywun gwerthfawr
Albert Einstein
paid â cheisio byw am byth; lwyddi di ddim
George Bernard Shaw
paid â gofyn dim a chlywi di ddim celwyddau
Anónimo
paid â gweiddi am help yn y nos. Efallai y byddi di\'n deffro dy gymdogion
Stanislaw Jerzy Lec
paid â gwneud i eraill fel y mynnet iddyn nhw ei wneud i ti. Efallai nad yr un chwaeth sydd ganddyn nhw
George Bernard Shaw
paid â phleidleisio; dyw e ddim ond yn rhoi hwb iddyn nhw
Anonymous
paid ag aros am y cyfle iawn: crea fe
George Bernard Shaw
paid ag ymddiried mewn syniad na ddaeth i\'r meddwl wrth gerdded
Friedrich Wilhelm Nietzsche
paid byth â theimlo\'n edifar am yr hyn yr wyt wedi ei feddwl am dy wraig. Mae hi wedi meddwl pethau llawer gwaeth amdanat ti
Jean Rostand
paid byth ag egluro. Fydd dim angen eglurhad ar dy gyfeillion, a fydd dy elynion ddim yn dy gredu beth bynnag
Oscar Wilde
pam talu i rywun olrhain dy achau? Cer yn wleidydd a bydd dy wrthwynebwyr yn gwneud hynny drosot
Anonymous
pam y dylwn i hidio am genedlaethau\'r dyfodol? Beth maen nhw wedi ei wneud i mi?
Groucho Marx
pan aiff pethau o chwith, paid â mynd gyda nhw
Elvis Presley
pan beidiwch â chredu, realiti yw\'r hyn nad yw\'n diflannu
Philip K. Dick
pan chwenychi rywbeth, bydd yr holl fydysawd yn cydgynllwynio i sylweddoli dy ddymuniad
Paulo Coelho
pan ddewisa\'r duwiau ein cosbi, dim ond ateb ein gweddïau a wnânt
Oscar Wilde
pan ddiffiniodd Dr Johnson wladgarwch fel lloches olaf adyn, ’roedd yn anwybyddu posibiliadau aruthrol y gair \'diwygiad\'
Roscoe Conkling
pan ddinistriwch gofebau, cedwch y pedestalau. Gellir wastad eu defnyddio i rywbeth
Stanislaw Jerzy Lec
pan ddywedwn \'meddyliwch\', yr hyn a olygwn yw \'meddyliwch am farw\'
Alberto Savinio
pan dyfa\' i\'n fawr, ’rwy\' i am fod yn fachgen bach
Joseph Heller
pan edrychi\'n ddwfn i mewn i lygaid rhywun arall, rhaid iti edrych arnat ti dy hun
Tahar Ben Jelloun
pan fo amheuaeth, mae dyn yn penderfynu o blaid yr hyn sy\'n iawn
Karl Kraus
pan fo argyfwng, ceir yn sydyn fod epidemig, un a fuasai wedi ymddangos yn hurt ym mhob cyfnod blaenorol: epidemig gorgynhyrchu
Karl Marx
pan fo dau fersiwn gwahanol o stori, y peth doethaf yw credu\'r un lle y mae pobl i\'w gweld ar eu gwaethaf
H. Allen Smith
pan fo dau o bobl mewn busnes yn cytuno o hyd, mae un ohonynt yn ddiangen
William Wrigley Jr.
pan fo dau o dan ddylanwad y nwydau mwyaf treisiol, mwyaf gwallgof, a mwyaf diflannol, mae gofyn iddynt dyngu y gwnânt aros yn y cyflwr cynhyrfus, annormal a blinderus hwnnw, yn barhaol, hyd onis gwahano angau
George Bernard Shaw
pan fo Duw\'n aros yn fud, geliir peri iddo ddweud a fynni di
Jean-Paul Sartre
pan fo dwy bersonoliaeth yn cwrdd mae fel pe bai dwy gemeg yn cyffwrdd â\'i gilydd: os oes adwaith o gwbl, mae\'r ddwy\'n cael eu gweddnewid
Carl Jung
pan fo dyn yn darllen, mae\'n ei archwilio ei hun. Nid yw gwaith awdur ond rhoi i\'r darllenydd ffordd o weld, y tu mewn iddo ef ei hun, rywbeth efallai na fuasai wedi gallu ei ganfod fel arall
Marcel Proust
pan fo dyn yn dwyn dy wraig, nid oes dial gwell na gadael iddo ei chadw
Sacha Guitry
pan fo dyn yn fodlon ei fyd, teithio yw aros mewn man arall, nid bod yn bell i ffwrdd
Isabelle Adjani
pan fo dyn, yng nghwsg ac yn ddi-syfl yn ei wely, yn breuddwydio am rywbeth, beth sydd fwyaf real – ai efô, fel bod ymwybodol, ynteu’r breuddwyd ei hun?
Miguel de Unamuno
pan fo gwyddonydd hyglod, ond oedrannus, yn dweud bod rhywbeth yn bosibl, mae bron yn sicr o fod yn iawn. Pan fo\'n dweud bod rhywbeth yn amhosibl, mae\'n bur debyg ei fod yn anghywir
Arthur C. Clarke
pan fo pawb yn meddwl yn yr un ffordd, nid oes neb yn meddwl llawer
Walter Lippmann
pan fo plentyndod yn marw, yr enw a roddwn ar ei gyrff yw oedolion, a dônt yn rhan o gymdeithas, un o enwau mwyaf llednais uffern. Dyna paham ’rydym yn arswydo rhag plant, hyd yn oed os ydym yn eu caru. Maent yn dangos inni pa mor ddarfodedig ydym
Brian Aldiss
pan fo pobl yn rhydd i wneud fel y mynnont, fel arfer byddant yn dynwared ei gilydd
Eric Hoffer
pan fo rhinwedd wedi cysgu, bydd yn deffro wedi hadfywio
Friedrich Wilhelm Nietzsche
pan fo rhyddid neilltuol o dan sylw, rhyddid yn gyffredinol sydd o dan sylw
Karl Marx
pan fo rhywun yn honni ei fod yn gwybod beth yw hapusrwydd, gellir bod yn sicr ei fod wedi ei golli
Maurice Maeterlinck
pan fo\'n datblygu yng nghroth y fam, nid oes yr un syniad yn yr ymennydd
Maurice Blanchot
pan fo\'r angen yn fawr, mae rhai a wnaiff gredu unrhyw beth
Arnold Lobel
pan fo\'r wasg yn rhydd, a phawb yn medru darllen, mae pob dim yn ddiogel
Thomas Jefferson
pan fydd dyn am ladd teigr, dywedir mai sbort ydyw; pan fydd teigr am ei ladd ef, dywedir mai ffyrnigrwydd ydyw
George Bernard Shaw
pan fydd gennych hyder ynoch eich hun, rydych yn magu hyder mewn eraill
Johann Wolfgang von Goethe
pan fydd gwir athrylith yn ymddangos yn y byd hwn, mae modd ei adnabod drwy’r arwydd hwn: mae\'r holl hurtod yn cynghreirio yn ei erbyn
Jonathan Swift
pan fydd llywodraeth yn dibynnu ar fancwyr am arian, hwy ac nid arweinwyr y llywodraeth sy\'n rheoli. Y llaw sy\'n rhoi sy\'n rheoli\'r llaw sy\'n derbyn. Nid oes gan arian famwlad ac nid oes gan gyllidwyr wladgarwch na pharch. Elw yw eu hunig amcan
Napoleon Bonaparte
pan fyddaf farw, ni fydd neb yn wylo amdanaf, ac ni fydd pridd yn fy ngorchuddio, gan mai gwir wynt rhyddid ydwyf
Ernesto Che Guevara
pan fyddwn ni\'n sâl sylweddolwn nad ydym yn byw ar ein pen ein hunain, ond ein bod wedi ein cadwyno wrth deyrnas arall, a gagendor yn ein gwahanu oddi wrthi, teyrnas ddieithr inni ac un na allwn gael ein deall drwyddi: ein corff
Marcel Proust
pan fyddwn yn ein hanghofio ein hunain y gwnawn bethau sy\'n haeddu cael eu cofio
Anonymous
pan fyddwn yn ffynnu, mae ein ffrindiau\'n gwybod pwy ydym; pan fyddwn yn drallodus, gwyddom pwy yw ein ffrindiau
John Churton Collins
pan gaiff dyn ei fod ar ochr y mwyafrif, mae\'n bryd iddo aros ac ailfeddwl
Mark Twain
pan glywaf y dorfa\'n curo dwylo i ddangos cymeradwyaeth i rywun, byddaf bob amser yn tosturio wrtho. Wedyn, nid oes ond iddo fyw yn ddigon hir a byddant yn chwibanu arno
H.L. Mencken
pan gyrhaeddodd y cenhadon, gan yr Affricanwyr ’roedd y tir a chan y cenhadon ’roedd y Beibl. Gwnaethant ddysgu inni weddïo â\'n llygaid ar gau. Pan wnaethom eu hagor, ganddynt hwy ’roedd y tir a chennym ninnau ’roedd y Beibl
Jomo Kenyatta
pan lygrir yr iaith, cyll pobl ffydd yn yr hyn a glywant, ac arweinia hyn at drais
Wystan Hugh Auden
pan na feiddia pobl bellach amddiffyn ei hiaith, mae\'n barod i fod yn gaeth
Remy de Gourmont
pan na fydd dyn bellach yn oer, nac yn newynog nac yn ofnus, mae\'n anfodlon
Ennio Flaiano
pan neidi gyda llawenydd, gofala nad oes neb yn symud y tir oddi tan dy draed
Stanislaw Jerzy Lec
pan oeddwn i\'n grwt, dywedid wrthyf y gallai unrhyw un ddod yn Arlywydd. Yn awr ’rwyf yn dechrau credu ei bod yn wir
Clarence Darrow
pan oeddwn yn iau, gallwn gofio pob dim, p\'un a oedd wedi digwydd neu beidio
Mark Twain
pan orffwysaf fy nhraed mae fy meddwl hefyd yn peidio â gweithio
Johann Georg Hamann
pan roddais fwyd i\'r tlodion, dywedasant mai sant oeddwn. Pan holais pam nad oedd dim i\'w fwyta gan y tlodion, dywedasant mai comiwnydd oeddwn
Hélder Câmara
pan syrthia i gysgu, mae dyn yn ei anghofio ei hun. Pan ddeffry, fe\'i cofia ei hun
Jorge Luis Borges
pan wela\' i Berlusconi a\'r pwtyn arall, mae\'n peri imi deimlo awydd i beidio â bod yn un o\'r ddynol-ryw
Franco Battiato
pâr yw tri o bobl lle y mae un wastad yn absennol ar y pryd
David Riondino
paranöig yw rhywun sy\'n gwybod ychydig o\'r hyn sy\'n digwydd
William S. Burroughs
parthed gwerthoedd: cadwn arian mewn coffor, ond breuddwydion... mewn drôr
Mirco Stefanon
pe bai fy meddyg yn dweud wrtha\' i nad oedd gen i ond chwe munud i fyw, nid aros i hel meddyliau a wnawn i, ond teipio ychydig yn gynt
Isaac Asimov
pe bai ieuenctid heddiw yn codi i wrthwynebu\'r maffia dirgelaidd a hollalluog, gallai, mae\'n siŵr, beidio â bod yn hunllef hollbresennol
Paolo Borsellino
pe bai pob dim ar y ddaear yn rhesymegol, ni ddigwyddai ddim
Fedor Michailovich Dostoevski
pe bai pobl yn eu hadnabod eu hunain yn well, byddent yn dysgu eu casáu eu hunain
Ennio Flaiano
pe bai\'n rhaid dysgu pob deddf, ni fyddai amser ar ôl i\'w torri
Johann Wolfgang von Goethe
pe bawn i\'n dweud fy ngwir farn, fe gawn fy nwyn i\'r ddalfa neu fy nghau mewn gwallgofdy. Dere ’nawr, ’rwy\'n siŵr mai felly y byddai hi i bawb
Roberto Bolaño
pe bawn yn ymerawdwr, dechreuwn lunio geiriadur, er mwyn rhoi ystyr i bob gair
Confucio
pe buasai deddfau Nürnberg wedi cael eu dilyn, buasai pob arlywydd ar yr Unol Daleithiau oddi ar y Rhyfel wedi cael ei grogi
Noam Chomsky
pe deallai pobl yn well y peryglon o arfer rhai geiriau neilltuol, câi geiriaduron eu harddangos yn ffenestri\'r siopau llyfrau â bandyn coch amdanynt: \'Ffrwydrol - Triniwch â Gofal\'
André Maurois
pe medrwn ysgrifennu prydferthwch dy lygaid
William Shakespeare
pe na baem ond yn gallu uno â\'n gilydd... dyna hardd ac agos fyddai\'r dyfodol
Ernesto Che Guevara
pe na bai dim carchardai, sylweddolem ein bod i gyd mewn cadwyni
Maurice Blanchot
pe na bai gwŷr a gwragedd yn byw gyda\'i gilydd, byddai llawer mwy o briodasau da
Friedrich Wilhelm Nietzsche
pe na buasai Duw wedi creu gwraig, ni buasai wedi creu blodyn ychwaith
Victor Hugo
peidier â gorfodi rhyddid barn cyn cael rhyddid meddwl
Stanislaw Jerzy Lec
peidio â chwennych yw\'r un peth â meddu
Lucius Annaeus Seneca
peidiodd gwrachod â bod pan beidiasom â\'u llosgi
Voltaire
peidiwch â cholli amser yn chwilio am rwystrau; efallai nad oes dim
Franz Kafka
peidiwch â cholli eich rhithganfyddiadau. Pan fyddant wedi mynd, efallai y byddwch o hyd yn bod, ond byddwch wedi peidio â byw
Mark Twain
peidiwch â darllen fel y gwna plant, er mwyn ymddifyrru, nac ychwaith fel yr uchelgeisiol, er mwyn ymaddysgu. Na, darllenwch er mwyn byw
Gustave Flaubert
peidiwch â gofyn imi fod yn garedig; peidiwch â gofyn ond imi ymddwyn fel pe bawn i felly
Jules Renard
peidiwch ag arfer y gair estron hwnnw: \'ideals\'. Mae gennym y gair brodorol ardderchog hwnnw: \'celwyddau\'
Henrik Ibsen
peidiwch byth â chystadlu â\'r bobl drws nesaf. Tynnwch nhw i lawr i\'ch lefel chi
Quentin Crisp
peidiwch byth â defnyddio ymadrodd estron, na gair gwyddonol, na gair jargon, os na ellwch feddwl am air cyfatebol mewn iaith bob-dydd
George Orwell
peidiwch byth â dilyn y llwybr sathredig; dim ond i fan lle y bu eraill o\'ch blaen y bydd yn arwain
Alexander Graham Bell
peidiwch byth â meddwl, ni waeth pa mor angenrheidiol neu pa mor gyfiawn fo, nad trosodd yw rhyfel
Ernest Hemingway
peidiwch byth ag amau na all grŵp bach o bobl ymrwymedig, feddylgar, newid y byd
Margaret Mead
peintiaf bethau fel ’rwyf yn eu gweld yn fy meddwl, nid fel y\'u gwelaf â\'m llygaid
Pablo Picasso
peintiwr yw dyn sy\'n peintio\'r hyn y mae\'n ei werthu. Arlunydd, ar y llaw arall, yw dyn sy\'n gwerthu\'r hyn mae\'n ei beintio
Pablo Picasso
penderfynir gwir werth dyn gan ei allu i ymryddhau oddi wrtho ei hun
Albert Einstein
pennaf hanfod addysg yw’r hyn a ddad-ddysgwyd gennym
Mark Twain
pery dychmygion, er gwaethaf rheswm a gwybodaeth
Giacomo Leopardi
pery euogrwydd cyhyd â\'r teimlad o fod yn edifar
Jorge Luis Borges
pesimist: rhywun, pan gaiff ddewis rhwng dau ddrwg, sydd yn dewis y ddau
Oscar Wilde
petai pleidleisio\'n newid rhywbeth, byddent yn ei wneud yn anghyfreithlon
Anonymous
peth cyffredin yw gwneud y syml yn gymhleth; gwneud y cymhleth yn syml, yn rhyfeddol o syml, dyna beth yw bod yn greadigol
Charles Mingus
peth i\'w edmygu yw addysg, ond mae\'n dda cofio, o bryd i\'w gilydd, na all athro ddysgu dim sy\'n werth ei wybod
Oscar Wilde
peth rhyfeddol yw\'r cof dynol, ond mae\'n dueddol o fod yn gyfeiliornus
Primo Levi
pleidleisiwch i\'r dyn sy\'n addo leiaf; ni fydd yn peri cymaint o siom â\'r lleill
Bernard Baruch
pleser mwyaf diriaethol y bywyd hwn yw pleser gwag rhith
Giacomo Leopardi
po fwyaf deallus fo dyn, lleiaf y mae\'n disgwyl gwiriondeb
Joseph Conrad
po fwyaf llygredig y wladwriaeth, mwyaf i gyd o gyfreithiau
Tacitus
po fwyaf o bethau y bydd ar ddyn gywilydd ohonynt, mwyaf parchus ydyw
George Bernard Shaw
po fwyaf o gyfoeth y mae\'r gweithiwr yn ei greu, tlotaf yn y byd ydyw
Karl Marx
po fwyaf o gyfreithiau, mwyaf i gyd o ladron
Lao Tse
po fwyaf o nwyddau a gynhyrcha, rhataf yn y byd yw\'r gweithiwr fel eitem i\'w phrynu a\'i gwerthu
Karl Marx
po fwyaf sydd gennych, mwyaf sydd arnoch ei eisiau; po leiaf sydd gennych, mwyaf a roddwch
Anonymous
po fwyaf y bydd dyn yn ymdebygu i\'r syniad ohono ei hun y mae ef ei hun wedi ei ddychmygu, dilysaf i gyd fydd ef
Pedro Almodóvar
po leiaf a fydd gennym, mwyaf a roddwn. Ymddengys yn hurt, ond dyna resymeg cariad
Madre Teresa di Calcutta
po leiaf y byddi\'n bwyta, yn yfed, ac yn prynu llyfrau; po leiaf yr ei i\'r theatr, i\'r dawnsfeydd, i\'r dafarn; po leiaf y byddi\'n meddwl, yn caru, yn damcaniaethu, yn canu, yn arlunio, yn ffensio, ac yn y blaen, mwyaf i gyd y byddi\'n cynilo, mwyaf i gyd fydd dy drysor, na fydd na gwyfyn na rhwd yn ei lygru - dy gyfalaf. Po leiaf y byddi di, po leiaf y mynegi dy fywyd dy hun, mwyaf i gyd a fydd gennyt, h.y. mwyaf i gyd fydd dy fywyd wedi ei estroneiddio, mwyaf i gyd fydd dy fod wedi ei ddieithrio
Karl Marx
po uchaf y codwn yn y byd, mwyaf di-nod yr ymddangoswn i\'r rhai na allant hedfan
Friedrich Wilhelm Nietzsche
po wannaf fo\'r corff, mwyaf mae\'n gorchymyn; po gryfaf fo, mwyaf mae\'n ufuddhau
Jean-Jacques Rousseau
pob dim a wn... ni wn mohono ond am fy mod yn caru
Leo Tolstoy
pobl ddychmygol sydd yn bod yn ffantasïau awduron yw darllenwyr
Achille Campanile
pobl fel hyn yw gwleidyddion: pan welant y goleuni ym mhen draw’r twnnel, ânt allan a phrynu rhagor o dwnnel
John Quinton
pobl sy\'n gweld y posibiliadau cyn iddynt fod yn amlwg biau\'r dyfodol
Theodore Levitt
prif achos lledaenu anwybodaeth dorfol yw bod pawb yn medru darllen ac ysgrifennu
Peter de Vries
prif ffynhonnell problemau yw datrysiadau
Eric Sevareid
prin yw\'r enaid rhydd, ond ’rwyt ti\'n ei adnabod wrth ei weld - yn sylfaenol, am dy fod ti\'n teimlo\'n dda, yn dda iawn, wrth fod yn agos iddo neu wrth fod yn ei gwmni
Charles Bukowski
prin yw’r bobl a ddefnyddia eu deall, ychydig a defnyddia eu calon, unigryw yw’r rhai a ddefnyddia’r ddau
Rita Levi Montalcini
priod swyddogaeth dyn yw byw, nod bod. Ni wnaf wastraffu fy niwrnodau yn ceisio eu hestyn. Defnyddio f’amser a wnaf i
Jack London
priodas yw deuddyn yn cytuno i ddweud yr un celwydd
Karen Durbin
priodas: cymuned ac ynddo feistr, mesitres a dau gaethwas, gan wneud cyfanswm o ddau
Ambrose Bierce
priodas: ffurfioldeb angenrheidiol cyn cael ysgariad
Oliver Herford & John C. Clay
priodi gwraig yr wyt yn ei charu ac sy\'n dy garu yw betio gyda hi pwy fydd y cyntaf i beidio â charu\'r llall
Alfred Capus
priodi yw prif achosi ysgaru
Groucho Marx
profiad yw\'r peth rhyfeddol hwnnw sy\'n galluogi dyn i adnabod camgymeriad pan fydd yn ei wneud eto
Franklin P. Jones
profiad: crib y mae bywyd yn ei rhoi iti yn syth ar ôl iti fynd yn foel
Judith Stern
propaganda yw\'r gangen honno o\'r gelfyddyd o ddweud celwyddau sydd bron â thwyllo ffrindiau dyn, heb lwyr dwyllo ei elynion
Frances Cornford
pryd bynnag y bydd pobl yn cytuno â mi, ’rwy\'n teimlo ei bod yn rhaid fy mod yn anghywir
Oscar Wilde
pryd bynnag y byddwch chi\'n dysgu, dysgwch i\'ch gwrandawyr amau popeth a ddysgwch
José Ortega y Gasset
pryd bynnag y ceir y gall un dyn wneud rhyw ddyletswydd drwy ymroi iddi, mae wastad yn waeth os y\'i gwneir gan ddau o bobl - a phrin y caiff ei gwneud o gwbl os bydd tri wrthi
George Washington
pryd y daw UNESCO i enwi\'r blaned yn Dreftadaeth i\'r Ddynoliaeth?
Anónimo
Prydain Fawr yw\'r unig wlad yn y byd lle mae\'r bwyd yn fwy peryglus na\'r rhyw
Jackie Mason
pwy a all wadu nad yw\'r amgylchedd wedi cael ei ddinistrio?
Günter Grass
pwy a ŵyr beth y buasai Columbus wedi ei ddarganfod, pe na buasai America yn y ffordd
Stanislaw Jerzy Lec
pwy, wrth gael ei garu, sy\'n dlawd?
Oscar Wilde
p\'un sydd fwyaf euog o\'r ddau hyn sy\'n camymddwyn: y ferch sy\'n pechu am arian, ynteu\'r dyn sy\'n talu i bechu?
Juana Inés de la Cruz
p\'un sy\'n clonio fwyaf, geneteg ynteu\'r teledu?
Anónimo
realiti yw\'r hyn a wêl y rhan fwyaf o bobl fel realiti
Jorge Luis Borges
rhaglith yw\'r hyn a fu
William Shakespeare
rhagrith yw gwrogaeth a delir gan fai i rinwedd
François de La Rochefoucauld
rhaid bod rhywbeth o\'i le ar waith; fel arall, byddai\'r cyfoethogion yn ei gadw i gyd iddynt eu hunain
Mario Moreno (Cantinflas)
rhaid bod yn gryf iawn i garu unigedd
Pier Paolo Pasolini
rhaid bod yn optimist i fod yn Ddemocrat, a rhaid bod yn ddigrifwr i bara’n un
Will Rogers
rhaid i ddemocratiaeth fod yn fwy na dau flaidd a dafad yn pleidleisio ar beth i\'w fwyta i ginio
James Bovard
rhaid i ddyn beidio ag ymddiried yn ei fympwyon cyntaf: maent bron bob amser yn dda
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
rhaid i ddyn gael cryn wybodaeth dim ond i sylweddoli mor anwybodus ydyw
Thomas Sowell
rhaid i unrhyw ddyn sy\'n deilwng o\'i alw\'n ddyn edliw iddo ei hun yr hyn a edliwir i unrhyw ddyn arall
José Martí
rhaid i wleidyddiaeth gael ei dwyn ymlaen mewn ffordd onest
Sandro Pertini
rhaid inni agor y ffordd i\'r cenendlaethau newydd, oherwydd os na wnawn, byddant yn eu gwthio eu hunain arnom beth bynnag
Luciano Lama
rhaid inni fod yn wylaidd, a sylweddoli ar yr un pryd fod eraill yn israddol inni
Oscar Wilde
rhaid inni i gyd ufuddhau i ddeddfau; i\'w deall, fodd bynnag, mae\'n rhaid wrth gyfreithiwr
Fabio Fumi
rhaid inni i gyd, er mwyn gallu dioddef realiti, gadw ychydig o nodweddion bach gwirion
Marcel Proust
rhaid inni ymladd yn erbyn iaith er mwyn osgoi baich ei fformiwlâu, ei hystrydebau a\'i hymadroddion gosod, pob dim sy\'n nodweddu ysgrifennwr gwael
Julio Cortázar
rhaid iti newid dy dueddfryd, nid dy wybren
Lucius Annaeus Seneca
rhaid i\'r ddynoliaeth roi terfyn ar ryfel, neu bydd rhyfel yn rhoi terfyn ar y ddynoliaeth
John Fitzgerald Kennedy
rhaid wrth ryw elfen o wallgofrwydd delfryfdyddol i fod yn eiriadurwr; amhosibl yw tynnu llun o iaith
Manuel Seco
rhaid ymladd dros heddwch drwy ddulliau heddychlon
Martin Luther King
rhan o annynoldeb y cyfrifiadur yw ei fod, unwaith y mae wedi ei raglennu\'n iawn ac yn gweithio\'n ddidramgwydd, yn ymddwyn yn gwbl onest
Isaac Asimov
rhed amser a\'r awr hyd yn oed drwy\'r diwrnod garwaf
William Shakespeare
rhennir pobl yn ddwy garfan: y cyfiawn a\'r anghyfiawn. Y rhai cyfiawn sy\'n eu rhannu
Oscar Wilde
rheol sylfaenol cyfalafiaeth yw \'ti neu fi\', ac nid \'ti a mi\'
Karl Liebknecht
rheolir pob gwyddor fanwl gan y syniad o amcan fras amcanu
Bertrand Russell
rhinwedd fawr cymdeithas yw ei bod yn peri inni werthfawrogi unigrwydd
Charles Chincholles
rhinwedd rhieni yw gwaddol mawr
Quintus Horatius Flaccus
rhith wedi ei achosi gan ddiffyg alcohol yw realiti
Anonymous
rho dy glust i bob un, ond i ychydig dy lais. Gwranda ar gerydd pawb, ond cadw dy farn dy hun
William Shakespeare
rhodd orau Natur i ddyn yw ei fyrhoedledd
Plinius Secundus
rhoi diwylliant yn rhodd yw rhodd syched yn rhodd. Mae popeth arall yn dilyn o hynny
Antoine de Saint-Exupéry
rhwystr mawr i hapusrwydd yw disgwyl bod yn rhy hapus
Bernard le Bovier de Fontenelle
rhybudd: gall Awdurdodau Iechyd fod yn ddrwg i\'ch iechyd
Ana López
rhyddid y wasg yw\'r un sydd, efallai, wedi dioddef waethaf o araf ddiraddio\'r syniad o ryddid
Albert Camus
rhyfedd bod dewrder corfforol mor gyffredin yn y byd a dewrder moesol mor brin
Mark Twain
rhyfel dosbarth yw hi, a\'m dosbarth i\'n ennill, ond ddylai fe ddim fod
Warren Buffett
rhyfel heb dywallt gwaed yw gwleidyddiaeth, a gwleidyddiaeth gan dywallt gwaed yw rhyfel
Mao Zedong
rhyfel yw ceisio heddwch drwy dywallt gwaed. Heddwch yw dal i frwydro heb dywallt gwaed
Anonimo
rhyfel yw ffordd Duw o ddysgu daearyddiaeth i Americanwyr
Ambrose Bierce
rhyfel yw\'r math o frawychaeth fodern fwyaf cyffredin
Gino Strada
roedd marwolaeth yn rhan ohonof, hyd nes iddi fy ngadael am rywun arall
Octavio Paz
rwydro neu\'i gilydd, bu pob gair yn newyddair
Jorge Luis Borges
rwy\' i\'n dwlu ar bleidiau gwleidyddol; yr unig fan ar ôl inni lle nad oes sôn am wleidyddiaeth
Oscar Wilde
rydych chi\'n anghofio mai pawb biau ffrwythau\'r ddaear, ond nad oes neb yn berchen ar y ddaear
Jean-Jacques Rousseau
saif pob unigolyn ar ei ben ei hun yng nghalon y byd wedi ei ddelwi gan belydryn o haul; ac yn sydyn, min nos yw hi
Salvatore Quasimodo
Saith Pechod Cymdeithasol: gwleidyddiaeth heb egwyddorion, cyfoeth heb waith, pleser heb gydwybod, gwybodaeth heb gymeriad, masnach heb foesoldeb, gwyddoniaeth heb ddynoliaeth ac addoli heb aberthu
Mohandas Karamchad Gandhi
sawl bywyd sydd mewn un bywyd, a sawl dyn sydd mewn un dyn
Giovanni Papini
segurdod yw man cychwyn pob ffaeledd a choron pob rhinwedd
Franz Kafka
siarada yn blaen ac yn agored â\'th gyfreithiwr... Ei waith e wedyn fydd gwneud pob dim yn ddyrys
Anonymous
siaradaf Sbaeneg â Duw, Eidaleg â merched, Ffrangeg â dynion, ac Almaeneg â\'m ci
Charles V
sigarét yw\'r math perffaith o bleser. Mae\'n berlesmeiriol, ac yn gadael dyn heb ei ddiwallu. Beth arall y gellid gofyn amdano?
Oscar Wilde
sinig yw dyn sydd, pan glyw aroglau blodau, yn edrych i weld a oes arch hefyd
H.L. Mencken
sinig: dihiryn sydd, â\'i olwg ddiffygiol, yn gweld pethau fel y maent, ac nid fel y dylent fod
Ambrose Bierce
straeon yw ein breuddwydion. A\'n breuddwydion yw ein bywyd
Tim Burton
sut mae adnabod gwaith celf? Sut mae ei gadw ar wahân, os am ennyd yn unig, oddi wrth ei feirniaid, oddi wrth sylwebyddion, oddi wrth y llên-ladron diflino, oddi wrth ei ddifwynwyr, a rhag ei dynged yn y pen draw mewn unigrwydd? Mae\'n rhwydd - cyfieitha fe, dyna\'r cwbl
Roberto Bolaño
sut mae gwybod a yw Lyndon Johnson yn dweud celwyddau? Os bydd yn wiglo ei glustiau, ’dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn dweud celwyddau. Os bydd yn codi ei aeliau, ’dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn dweud celwyddau. Ond pan fo\'n symud ei wefusau, mae\'n dweud celwyddau
Robert Francis Kennedy
sut y mae bod y Maffia\'n \'buddsoddi\' drwy roi cyffuriau i ffwrdd y tu allan i ysgolion, tra na fydd cyhoeddwyr yn gwneud yr un peth â llyfrau?
Anónimo
sut y rheolir y byd a sut y bydd rhyfeloedd yn dechrau? Mae diplomyddion yn dweud celwyddau wrth newyddiadurwyr ac yna maent yn credu\'r hyn a ddarllenant
Karl Kraus
swydogaeth cosb yw gwella\'r cosbwr
Friedrich Wilhelm Nietzsche
symlrwydd yw ffurf gwir fawredd
Francesco De Sanctis
sympton cyntaf marwolaeth yw genedigaeth
Stanislaw Jerzy Lec
synnu, rhyfeddu, yw dechrau deall
José Ortega y Gasset
synonym yw gair a ddefnyddiwch pan na ellwch sillafu\'r gair yr oeddech wedi meddwl amdano gyntaf
Burt Bacharach
syrthiodd mewn cariad yn yr un ffordd ag y gwna pob merch ddeallus: fel ffŵl
Angeles Mastretta
tafod miniog yw\'r unig erfyn awch sy\'n mynd yn finiocach wrth ei ddefnyddio\'n gyson
Washington Irving
tafodiaith a chanddi fyddin a llynges yw iaith
Joshua A. Fishman
tân i\'w gynnau yw plentyn, nid llestr i\'w lanw
François Rabelais
tawelwch yn unig sy\'n fawr; gwendid yw pob dim arall
Alfred de Vigny
tawelwch, mawredd annwyl! Boed i bawb ohonoch sydd am ei adfywio ei hun godi ei law, ac i bawb sydd am ei wneud eu hun yn iau gamu ymlaen
Nicanor Parra
teledu yw\'r diwylliant gwir ddemocrataidd cyntaf - y diwylliant cyntaf ar gael i bawb ac wedi ei lwyr reoli gan beth sydd ar bobl ei eisiau. Y peth mwyaf brawychus yw beth sydd arnynt ei eisiau
Clive Barnes
ti dy hun yw\'r hawsaf ei dwyllo
Edward Bulwer-Lytton
ti dy hun yw’r un yr wyt yn ofni ei wrth-ddweud fwyaf
Nassim Nicholas Taleb
ti yw Miss Smith, merch i fanciwr o filiwnydd sawl gwaith drosodd, ynteu? Nage? Drwg gen i, am eiliad ’roeddwn i\'n meddwl fy mod i wedi syrthio mewn cariad â thi
Groucho Marx
tocyn loteri a brynwyd wedi i\'r rhifau gael eu tynnu yw profiad
Gabriela Mistral
tra bo marwolaeth, mae gobaith
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
tra bo peth gennyt ti, gellir mynd ag ef oddi arnat ti. Ond pan roddi di fe, ’rwyt wedi ei roi. Ni all yr un lleidr fynd ag ef oddi arnat ti. Bydd gennyt wedyn am byth
James Joyce
tra bo pobl yn addoli rhai fel Cesar a Napoleon, bydd rhai fel Cesar a Napoleon yn codi, yn ddi-oed, ac yn eu gwneud yn ddiflas
Aldous Huxley
tra bo pobl yn derbyn sothach, bydd yn broffidiol i\'r sawl sy\'n ei werthu
Dick Cavett
tra bydd cyfieithiadau i\'w cael, cerbyd yw iaith, nid cyrchfan
Shashi Tharoor
tra bydd dynion, bydd ffaeleddau
Tacitus
tra bydd gen i rywbeth i\'w wneud o hyd, ni fydda\' i wedi gwneud dim
Caius Iulius Caesar
tra bydd olew yno, no fydd heddwch yn y Dwyrain Canol
Anónimo
tra ystyrir mai drygioni yw rhyfel, bydd yn dal i gyfareddu. Pan edrychir arno fel rhywbeth cyffredin, bydd yn peidio â bod yn boblogaidd
Oscar Wilde
trais yw bydwraig pob hen gymdeithas sy\'n disgwyl un newydd
Karl Marx
tramgwyddir enaid hael yn fwy gan weniaith na chan sarhad
Nicolò Tommaseo
trefolaeth yw meddiannu’r amgylchedd naturiol a dynol gan gyfalafiaeth, a chan ddatblygu’n rhesymegol yn rheolaeth lwyr, gall cyfalafiaeth yn awr, a rhaid iddi, ail-wneud yr holl ofod fel ei addurniad ei hun
Guy Debord
treuliais fy mywyd yn profi\'r rheol
Sacha Guitry
trinia bobl fel pe baent yr hyn y dylent fod, ac \'rwyt yn eu helpu i gyrraedd yr hyn y gallant fod
Johann Wolfgang von Goethe
trist yw meddwl bod Natur yn siarad ac nad yw’r ddynol-ryw’n gwrando
Victor Hugo
trosedd gwaethaf dyn fu cael ei eni
Pedro Calderón de la Barca
trosedd yn erbyn y ddynoliaeth yw troi tir amaethyddol ffrwythlon yn dir sy\'n cynhyrchu bwydydd a gaiff eu defnyddio fel biodanwydd
Jean Ziegler
troseddwyr ddoe yw boneddigion heddiw a throseddwyr heddiw fydd boneddigion yfory
Carl William Brown
trychinebus mewn ffordd yw gwybod bod dyn, cyn gynted ag y dyfeisiodd beiriant i wneud ei waith, wedi dechrau llwgu
Oscar Wilde
tueddwn i gyd i\'n barnu ein hunain yn ôl ein delfrydau, a barnu eraill yn ôl eu gweithredoedd
Harold Nicolson
twrista yw teithio\'n bell, bell i chwilio am yr awydd i ddychwelyd adref
George Elgozy
tynnais i fwy allan o alcohol nag a dynnodd alcohol allan ohonof i
Winston Churchill
tynnais y llun hwn mewn pum munud, ond cymerodd fwy na thrigain mlynedd imi fedru wneud hynny
Auguste Renoir
un arf gwir effeithiol sydd gan y ddynol-ryw: chwerthin
Mark Twain
un da sydd: gwybodaeth, ac un drwg: anwybodaeth
Socrates
un ffordd yn unig sydd i leihau\'r defnydd o gyffuriau - ei gyfreithloni
Gary Becker
un math o grintachrwydd sy\'n glodwiw: crintachrwydd geiriol
Constancio Vigil
un meistr yn unig sydd gan gaethwas; mae gan yr uchelgeisiol gynifer ag sydd o bobl ddefnyddiol i gael dyrchafiad
Jean de La Bruyère
un o bleserau darllen hen lythyrau yw gwybod nad oes angen eu hateb
Lord Byron
un o bleserau mwyaf bywyd yw cyfeillgarwch, ac un o bleserau mwyaf cyfeillgarwch yw bod â rhywun y gellir ymddiried cyfrinach ynddo
Alessandro Manzoni
un o fanteision cael rhyw mewn grŵp yw bod modd cael cyntun bach, os bydd eisiau
Woody Allen
un o fanteision peidio â bod yn hapus yw y gellir dyheu am hapusrwydd
Miguel de Unamuno
un o fanteision pleser dros boen yw bod modd dweud \'paid\' wrth bleser
Ugo Ojetti
un o gyntaf dyletswyddau\'r meddyg yw dysgu\'r werin bobl i beidio â chymryd moddion
Osler William
un o\'r pethau caletaf mewn bywyd yw dal yn eich calon eiriau na ellwch eu hyngan
James Earl Jones
un peth yn unig sy\'n cyffroi anifeiliaid yn fwy na phleser, sef poen
Umberto Eco
un peth yw coffáu, peth arall yw cofio
Antonio Machado
un rhyfel yn unig sydd yn agored i\'r ddynoliaeth, sef y rhyfel yn erbyn ein difodiant
Isaac Asimov
unig ddiben rhagolygon economaidd yw peri i seryddiaeth edrych yn barchus
John Kenneth Galbraith
union bwrpas ein bodolaeth yw cysoni ein meddwl mawr ohonom ein hunain â\'r pethau echrydus y mae eraill yn ei feddwl amdanom
Quentin Crisp
unwaith darllenais eiriadur o glawr i glawr; meddyliwn mai cerdd hyfryd am bob dim oedd hi
Ophelia
unwaith yn unig y byddi fyw, ond os gwnei\'r peth iawn, bydd unwaith yn ddigon
Joe E. Lewis
unwn a byddwn yn anorchfygadwy
Simon Bolivar
wedi Auschwitz, barbaraidd yw barddoni
Theodor W. Adorno
wedi dioddef cymaint, o leiaf y ceir y tâl o farw fel ci
Cesare Pavese
wedi iddo fod ar y teledu deirgwaith, mae unrhyw ffŵl sy\'n cael cyfweliad yn dweud ei feddwl ei hun, a meddwl eraill hefyd
Enzo Biagi
wedi tanseilio ffydd mewn rhinweddau, llwyddodd ein canrif i danseilio ffydd mewn beiau
Nicolás Gómez Dávila
wedi\'r cwbl, geiriau ydym ni a geiriau yw pob dim arall
Víctor García de la Concha
wedi\'r cwbl, yr iaith yw ein mamwlad
Camilo José Cela
wedyn daeth cynnydd a dinistrio pob dim, hyd yn oed yn fwy na\'r rhyfel, oherwydd os bu i ryfel ddistrywio ein heiddo, bu i gynnydd ddifetha ein ffordd o fyw
Bruno Ugolotti
weithiau bydd dyn yn cyffesu i bechod er mwyn cael y clod amdano
John von Neumann
weithiau gall dyn ddweud celwydd, ond mae\'r wep sy\'n mynd gydag ef yn dweud y gwir
Friedrich Wilhelm Nietzsche
weithiau gall fod yn well dal i fynd ymlaen, heb gyrraedd. Wedi\'r cwbl, nid oes y fath beth â chyrraedd. Dim ond pwynt mewn amser ydyw
Gino Vermicelli
weithiau gallwn dreulio blynyddoedd heb fyw o gwbl, ac yn sydyn caiff ein bywyd i gyd ei ganolbwyntio mewn un ennyd yn unig
Oscar Wilde
weithiau mae cadw\'n ddistaw yn dweud llawn cymaint
Plinius Minor
weithiau mae ein golau\'n diffodd ond yn cael ei chwythu\'n fflam gan rywun arall. Dylem i gyd ddiolch o waelod ein calon i\'r rhai sydd wedi ailgynnau\'r golau hwn
Albert Schweitzer
weithiau, er mwyn i bobl wrando arnoch, rhaid aros yn fud
Anónimo
weithiau, mewn bywyd, rhaid gwybod sut i ymladd, nid yn unig heb ofn ond hefyd heb obaith
Sandro Pertini
wnes i erioed adael i\'r ysgol ymyrryd â\'m haddysg
Mark Twain
wnes i erioed fwriadu closio at y bobl wrth ysgrifennu. A dweud y gwir, wnes i erioed fwriadu closio at neb
Jorge Luis Borges
wrth ddewis rhwng dau ddrwg, yr hyn sy orau gen i bob tro yw cymryd yr un na rois i gynnig arno o\'r blaen
Mae West
wrth geisio daioni eraiil, canfyddwn ein daioni ein hunain
Plato
wrth geisio doethineb, y cam cyntaf yw distawrwydd; yr ail, gwrando; y trydydd, cofio; y pedwerydd, gweithredu; y pumed, dysgu eraill
Solomon Ibn Gabirol
wrth gellwair, gellir dweud unrhyw beth, hyd yn oed y gwirionedd
Sigmund Freud
wrth groesffyrdd pwysicaf bywyd, nid oes arwyddbost
Ernest Hemingway
wrth gwrs nad yw\'r bobl ddim am ryfel. Y cwbl sydd angen ei wneud yw dweud wrthynt fod rhywun yn ymosod arnynt, a chondemnio rhai sy\'n gweithio dros heddwch am beidio â bod yn ddigon gwlatgar ac am adael y wlad yn agored i berygl. Mae\'n gweithio\'r un fath ym mhob gwlad
Hermann Göring
wrth gwrs, gellir cael perthynas blatonaidd, ond dim ond rhwng gŵr a gwraig
Anonymous
wrth ymdebygu i\'r hyn nad ydym, peidiwn â bod yr hyn ydym
Ernst Jünger
wyt ti am wneud drwg i enw da rhywun? Siarad â fe, ’te
André Siegfried
y bobloedd frodorol yw gwarchodfa foesol y ddynoliaeth
Evo Morales
y bod dynol yw\'r Ddaear sydd yn cerdded
Atahualpa Yupanqui
y buddugwyr sy\'n penderfynu beth oedd yn droseddau rhyfel
Garry Wills
y bwyd mwyaf peryglus yw cacen briodas
James Thurber
y cam chwyldroadol cyntaf yw galw pethau wrth eu henwau priodol
Rosa Luxemburg
y cam cyntaf, a\'r pwysicaf, tuag at wybodaeth yw cydgariad rhwng disgybl ac athro
Desiderius Erasmus von Rotterdam
y cariad yma sydd gen i at lyfrau sydd wedi fy ngwneud yn wirionyn clyfra\'r byd
Louise Brooks
y cwbl a chwenychaf yw bod heb chwantau
Anónimo
y cwbl a ddywedwn yw bod dau fath o feddwl barddonol: y naill yn dda i greu chwedlau, a\'r llall yn dueddol o\'u credu
Galileo Galilei
y cwbl sydd angen iddi ei wneud yw gweiddi\'r gwirionedd yn wyneb pawb. Ni fydd neb yn ei gredu a bydd pawb yn meddwl ei bod yn wallgof!
Luigi Pirandello
y cwbl sydd arnat ti ei eisiau yw anwybodaeth a hyder; mae llwyddiant yn siŵr o ddilyn
Mark Twain
y cyfnod pan fo pesimistiaeth yn ymledu fwyaf yw tuag un ar hugain oed, pan geisir gyntaf droi breuddwydion yn realiti
Heywood Broun
y cyntaf o\'r colledion, pan ddaw rhyfel, yw\'r gwirionedd
Hiram Warren Johnson
y ddadl orau yn erbyn democratiaeth yw sgwrs bum munud â\'r pleidleisiwr cyffredin
Winston Churchill
y Democratiaid yw’r blaid sy’n dweud y bydd y llywodraeth yn eich gwneud yn gallach, yn dalach ac yn gyfoethocach, ac a fydd yn cael gwared â chrancwellt oddi ar eich lawnt. Y Gweriniaethwyr yw’r blaid sy’n dweud nad yw’r llywodraeth yn gweithio, a chânt eu hethol a phrofi hynny
P.J. O'Rourke
y dewr yn unig a fedr faddau. Ni fedr llwfrgi byth: nid yw yn ei natur
Laurence Sterne
y diwylliedig yn unig sy\'n hoffi dysgu; gwell gan yr anwybodus roi gwersi
Edouard Le Berquier
y dyddiau hyn y mae gennym bob dim yn gyffredin ag America, ar wahân i\'r iaith, wrth gwrs
Oscar Wilde
y dyddiau hyn, mae\'n wir ddychrynllyd y ffordd mae pobl, y tu ôl i gefn dyn, yn dweud pethau sydd yn hollol wir
Oscar Wilde
y dyfodol yw\'r unig fath o eiddo y mae\'r meistri yn ei adael o\'u bodd i\'r caethion
Albert Camus
y dyn cyfoethocaf yw\'r un â\'r pleserau rhataf
Henry David Thoreau
y dyn sydd wedi ei wisgo\'n dda yw\'r un na sylwch ar ei ddillad
William Somerset Maugham
y dynion sy\'n gwybod orau sut i gyd-fynd â merched yw\'r union rai sy\'n gwybod sut i fyw hebddynt
Charles Baudelaire
y fam yw calon farw\'r teulu, yn gwario enillion y tad ar nwyddau traul er mwyn gwella\'r amgylchfyd y mae\'n bwyta, yn cysgu ac yn gwylio\'r teledu ynddo
Germaine Greer
y farchnad stoc yw\'r man y caiff y gwirion eu gwahanu oddi wrth eu harian
Paul Samuelson
y Fatican yw\'r grym mwyaf adweithiol yn yr Eidal. Yn ôl yr Eglwys, rhai gorthrymus yw\'r llywodraethau sy\'n tresmasu ar ei hawliau, a rhai o\'r nef yw\'r rhai, fel ffasgaeth, sy\'n ychwanegu atynt
Antonio Gramsci
y ffordd orau i beri i bobl ddod yn fwy cyfrifol yw drwy roi cyfrifoldeb iddynt
Kenneth Blanchard
y ffordd orau i ddyn ei dwyllo ei hun yw drwy gredu ei fod yn fwy cyfrwys nag eraill
François de La Rochefoucauld
y ffordd orau i ddysgu sut i wneud ffilm yw drwy wneud un
Stanley Kubrick
y ffordd orau i fod yn fwy rhydd yw drwy roi mwy o ryddid i eraill
Carlo Dossi
y garwriaeth ddelfrydol yw un sy\'n mynd rhagddi yn gyfan gwbl drwy\'r post
George Bernard Shaw
y geiriadur yw\'r peth mwyaf democrataidd yn y byd. Dyna\'r unig eiddo sydd gennym yn gyffredin
Bernard Pivot
y geiriau harddaf yn Saesneg yw \'siec yn amgaeedig\'
Dorothy Parker
y geiriau hynaf a byrraf, \'ie\' a nage\', yw\'r rhai sy\'n gofyn y meddwl mwyaf
Pythagoras
y gobaith am fudrelw yw dechrau’r golled
Democritus
y gosb am drosedd yw bod wedi ei gyflawni; rhywbeth diangen yw\'r gosb a ychwanegir gan y gyfraith
Anatole France
y grefydd fyd-eang, i\'r rhan fwyaf o homo sapiens, yw pêl-droed
George Steiner
y gwaethaf am fod yn brydlon yw nad oes neb yno i ddiolch ichi
Franklin P. Jones
y gwaethaf gyda chyfalafiaeth yw bod cyfalafwyr bron bob amser yn dda yn yr hyn a wnânt o fewn eu cwmni, ond eu bod y tu allan iddo, yn aml, yn hurtod diflas ac anniddorol, ac weithiau yn waeth byth
Indro Montanelli
y gwaethaf gyda jôcs gwleidyddol yw eu bod yn cael eu hethol
Anonymous
y gwahaniaeth mawr rhwng rhyw am arian a rhyw am ddim yw bod rhyw am ddim yn costio llai
Brendan Francis
y gwahaniaeth rhwng democratiaeth ac unbennaeth yw eich bod yn pleidleisio yn gyntaf mewn democratiaeth ac wedyn yn ufuddhau i orchmynion; mewn unbennaeth nid oes angen gwastraffu eich amser yn pleidleisio
Charles Bukowski
y gwallgofddyn yw hwnnw sydd wedi colli pob dim ond ei bwyll
Gilbert Keith Chesterton
y gwirionedd yw\'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennym. Byddwn yn gynnil ag ef
Mark Twain
y gwrthwyneb i bobl wareiddiedig yw pobl greadigol
Albert Camus
y gwrthwynebir yn llwyr i wraig wamal yw gwraig rydd
Simone de Beauvoir
y gwydroad mwyaf cyffrous mewn bywyd: y rheidrwydd i gyflawni rhywbeth mewn llai o amser nag y dylid ei roi i\'w wneud mewn gwirionedd
Ernest Hemingway
y gyfrinach anhawsaf i ddyn ei chadw yw ei farn amdano ef ei hun
Marcel Pagnol
y llyfr pwysiacaf i gomiwnydd fel fi yw\'r Beibl
Nichi Vendola
y mae rhai\'n eu hystyried eu hunain yn berffaith, am nad ydynt yn gofyn cymaint ganddynt hwy eu hunain
Hermann Hesse
y maffia cyntaf i ymladd ag ef yw\'r un y tu mewn i bob un ohonom. Ni yw\'r maffia
Rita Atria
y maffia yw\'r enghraifft orau o gyfalafiaeth sydd gennym
Marlon Brando
y meirwon yn unig a wêl ddiwedd rhyfel
Plato
y meirwon yn unig sydd â\'r hawl i faddau, ac nid gan y byw y mae\'r hawl i anghofio
Chaim Herzog
y natur dynol: yr hyn sy\'n peri i ddyn regi ar rywun ar draed pan fo\'n gyrru, ac i regi ar y gyrrwr pan fo\'n cerdded
Oren Arnold
y nod yw ymadael
Giuseppe Ungaretti
y pellter rhwng un moleciwl ac un arall yw\'r pellter rhwng y sêr
Carlo Dossi
y pennaf rhwystr rhag deall gwaith celf yw\'r ymdrech i\'w ddeall
Bruno Munari
y peth braf am safonau yw bod cynifer i ddewis o\'u plith
Andrew S. Tanenbaum
y peth cyntaf y dylai menyw ei wneud, pan fydd eisiau gŵr arni, yw dechrau rhedeg
Molière
y peth dyfnaf mewn dyn yw ei groen
Paul Valéry
y peth gorau am anghofrwydd yw cofio
José Hierro
y peth gorau am y dyfodol yw ei fod yn dod un dydd ar y tro
Abraham Lincoln
y peth gwaethaf a all ddigwydd i athrylith yw cael ei ddeall
Ennio Flaiano
y peth gwaethaf gyda\'r wlad hon yw bod gormod o wleidyddion sy\'n credu, gydag argyhoeddiad sy\'n seiliedig ar brofiad, fod modd twyllo pawb ar hyd yr amser
Franklin Pierce Adams
y peth pwysicaf wrth gyfathrebu yw clywed yr hyn na ddywedir mohono
Peter Drucker
y pethau a wyddom orau yw\'r pethau na chawsom eu dysgu
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
y prif bechod yw\'r pechod o gael eich geni
Samuel Beckett
y prif berygl mewn bywyd yw bod yn orofalus
Alfred Adler
y pris a delir am ddilyn unrhyw broffesiwn neu alwedigaeth yw adnabod ei ochr hyll yn drylwyr
James Baldwin
y raddfa uchaf o arwriaeth y gall unigolyn ei chyrraedd, ac y gall pobl ei chyrraedd hefyd, yw gwybod sut i wynebu gwawd
Miguel de Unamuno
y rhagymadrodd yw\'r rhan bwysicaf o lyfr. Mae hyd yn oed y beirniaid yn ei ddarllen
Philip Guedalla
y rhai sy\'n siarad ychydig yw\'r rhai gorau
William Shakespeare
y rhan fwyaf geirwir mewn newyddiadur yw\'r hysbysebion
Thomas Jefferson
y rhan orau o\'r ffuglen mewn llawer o nofelau yw\'r rhybudd mai cwbl ddychmygol yw\'r cymeriadau
Franklin Pierce Adams
y sawl na ofyn ddim, a ddisgwyl bopeth
Jean Rostand
y sawl nad yw\'n disgwyl dim yw\'r unig un sy\'n wirioneddol rydd
Andrew Young
y sawl nad yw\'n dyheu am rinwedd yw\'r unig un heb rinwedd
Leon Battista Alberti
y tafod yw ysgrifbin y meddwl
Miguel de Cervantes
y teclyn sylfaenol er mwyn trin realiti yw trin geiriau
Philip K. Dick
y teledu yw\'r unig ddracht cysgu a gymerir drwy\'r llygaid
Vittorio De Sica
y tri pheth y byddaf bob amser yn eu hanghofio yw enwau, wynebau, ac ni allaf gofio\'r trydydd
Italo Svevo
y tu mewn i bob sinig, mae delfrydwr siomedig
George Carlin
y tu mewn imi dygaf faich trwm: pwysau\'r cyfoeth na roddais i eraill
Rabindranath Tagore
y twyll olaf yw credu bod dyn yn rhydd rhag pob twyll
Maurice Chapelan
y tywysog yw prif was ei wladwriaeth
Friedrich der Große
y wobr am waith a wnaed yn dda yw\'r cyfle i wneud rhagor
Jonas Edward Salk
ychydig iawn o bethau sy\'n digwydd ar yr amser iawn, ac nid yw\'r gweddill yn digwydd o gwbl: bydd yr hanesydd cydwybodol yn cywiro\'r diffygion hyn
Herodotus
ychydig sydd mor ddigyfnewid ag ymlyniad grwpiau gwleidyddol wrth y syniadau a\'u galluogodd i ennill grym
John Kenneth Galbraith
ychydig sy\'n ein gweld fel yr ydym, ond mae pawb yn gweld yr hyn a geisiwn fod
Niccolò Machiavelli
ychydig ’rwyf yn ei chwennych, ac ychydig y chwenychaf yr ychydig yr wyf yn ei chwennych
San Francesco d'Assisi
ydych chi am i lawer o bobl ddod i\'ch helpu? Ceisiwch wneud fel na fydd angen hynny
Alessandro Manzoni
ydych chi\'n credu, felly, mai Catholig yw ein Duw annwyl
Georg Christoph Lichtenberg
ydyn, \'rydyn ni deigwaith yn gyfoethocach na\'n neiniau a\'n teidiau; ond a ydyn ni deirgwaith yn hapusach?
Tony Blair
ym mhob dim dim, ni ddysgwn ond gan y sawl a garwn
Johann Peter Eckermann
ym mhob gwlad, ac ym mhob oes, mae’r offeiriad wedi bod yn elyniaethus i Ryddid
Thomas Jefferson
ym mhob oes, mae rhagrithwyr, a elwir yn offeiriad, wedi rhoi coronau ar ben lladron, a elwir yn frenhinoedd
Rober Green Ingersoll
yma ni pherchir hyd yn oed deddf \'trechaf treisied\'
Nicanor Parra
yma y gorwedd fy ngwraig; yma gorwedded hi. Bellach mae hi\'n gorffwys, ac felly yr wyf i
John Dryden
yma y mae dyn rhydd yn byw. Ni wna neb ei wasanaethu
Albert Camus
ymchwil sylfaenol yw\'r hyn a wnaf pan na wn beth a wnaf
Wernher von Braun
ymddangosais gerbron y Forwyn Fair
Carmelo Bene
ymddengys fod yr Unol Daleithiau wedi ei thynghedu gan Ragluniaeth i boeni America â dioddefaint yn enw democratiaeth
Simon Bolivar
ymdwyllo a wna\'r sawl sy\'n defnyddio gramadeg i ymladd yn erbyn arfer
Michel de Montaigne
ymfalchïo mewn dysg yw\'r anwybodaeth fwyaf
Jeremy Taylor
ymgymhelliadau isel sy\'n rheoli ein bywydau, yn union fel 50,000 o flynyddoedd yn ôl
Rita Levi Montalcini
ymhlith yr eiddo sydd fwyaf gwerthfawr imi mae geiriau nad wyf erioed wedi eu llefaru
Orson Rega Card
ymlaen yr awn, wedi ein dallu gan y crefyddau plentynnaidd a gwallgof a ddyfeisiwyd gan ein cyndadau rhag braw\'r anhysbys mawr
Guy de Maupassant
ymwybyddiaeth ddiwylliannol o’n caethiwed brau a chynhenid i’r ‘ddaear fyw’ yw’r arf pwysicaf i hyrwyddo cyfiawnder, cynaladwyedd ac economi newydd
Vandana Shiva
yn aml byddai cywilydd arnom rhag ein gweithredoedd llawn bwriadau da, pe gallai eraill weld beth a oedd yn eu cymell
François de La Rochefoucauld
yn aml gwnawn dda fel y gallwn wneud drwg wedyn, heb gael ein cosbi
François de La Rochefoucauld
yn aml iawn, nid yw deallusrwydd merched hardd yn gymesur â\'u harddwch
Guy de Maupassant
yn aml, cadw dyn rhag gwella a wna anelu at berffeithrwydd
George F. Will
yn aml, gadewir llonydd i\'r sawl sy\'n cynnau\'r tân, a chosbir yr un sy\'n seinio\'r larwm
Nicolas de Chamfort
yn aml, gwir fywyd dyn yw\'r bywyd nad yw\'n ei fyw
Oscar Wilde
yn aml, mae mwy o werth mewn tanio matshen nag mewn melltithio\'r tywyllwch
Eleanor Roosevelt
yn aml, po anhawsaf fo i glywed gwirionedd, mwyaf gwerthfawr yw ei ddweud
André Gide
yn aml, yr unig beth sy\'n sefyll rhwng dyn a\'r hyn y mae am ei gael allan o fywyd yw\'r ewyllys i roi cynnig arno a\'r ffydd i gredu bod modd ei gael
Richard M. DeVos
yn anad dim, rhoi cychwyn i rym ac i gleientiaeth a wna pleidiau gwleidyddol heddiw
Enrico Berlinguer
yn anystyriol ac yn greulon, gan griw rhyngwladol o hapfuddsoddwyr yn cyfnewid arian, crëwyd byd anghyfartal, truenus a brawychus. Rhaid rhoi terfyn ar eu goruchafiaeth, heb oedi dim
Jean Ziegler
yn araf deg y bydd pobl yn adweithio - gan amlaf, bydd sawl cenhedlaeth yn mynd heibio cyn iddynt ddeall
Stanislaw Jerzy Lec
yn ei ryddid y gorwedd hanfod mathemateg
Georg Cantor
yn ffodus, mae Bush wedi dod i amddiffyn democratiaeth
Anónimo
yn fwy nag ar unrhyw adeg arall yn ei hanes, mae\'r ddynol-ryw yn wynebu croesffordd. Mae\'r naill ffordd yn arwain i anobaith llwyr. Y llall i lwyr ddifodiant. Gweddïwn ein bod yn ddigon doeth i ddewis yr un iawn
Woody Allen
yn fwyfwy, daw cewri’r rhyngrwyd yn unig ganolwyr rhwng cynhyrchwyr a defnyddwyr
Antonello Soro
yn fy marn i, mae sefydliadau bancio yn peryglu ein rhyddid yn fwy na byddinoedd parhaol. Os bydd pobl America byth yn gadael i fanciau preifat reoli rhyddhau eu harian cyfredol, yn gyntaf drwy chwyddiant, ac yna drwy ddatchwyddiant, bydd y banciau, a\'r corfforaethau a dyf o amgylch y banciau, yn amddifadu\'r bobl o bob eiddo, hyd nes bod eu plant yn deffro\'n ddigartref ar y cyfandir a oresgynnwyd gan eu tadau
Thomas Jefferson
yn fy marn i, tra bo digon, drwg na ellir ei dderbyn yw tlodi
Robert Francis Kennedy
yn fynych iawn, er mwyn bod yn dda, rhaid inni beidio â bod yn onest
Jacinto Benavente y Martínez
yn f\'amser i, ’doedd dim gwerthwyr gorau, a ’doedden ni ddim yn gallu ein puteinio ein hunain. ’Doedd ’na neb am dalu amdanon ni
Jorge Luis Borges
yn gynt nag y disgwylir, agorir rhodfeydd mawrion a bydd pobl rydd yn mynd heibio er mwyn adeiladu gwell dyfodol
Salvador Allende
yn gyntaf peth, mae angen i wladweinydd fod yn ddiflas. Nid yw hyn wastad yn hawdd
Dean Acheson
yn gyntaf, bydd yn rhydd - wedyn, gofyn am ryddid
Fernando Pessoa
yn hytrach na chariad, nag arian, na bri, rho imi\'r gwirionedd
Henry David Thoreau
yn hytrach na diddymu\'r cyfoethogion, rhaid inni ddiddymu\'r tlodion
George Bernard Shaw
yn hytrach na rhoi allweddau\'r ddinas i wleidydd, gallai fod yn well newid y cloeon
Doug Larson
yn llygad y gweledydd mae harddwch
Anonymous
yn ôl yr ystadegau ar iechyd meddwl, mae un o bob pedwar Americanwr yn dioddef gan ryw fath o salwch meddyliol. Meddyliwch am eich tri chyfaill gorau. Os ydyn nhw\'n iawn, chi yw\'r un
Rita Mae Brown
yn reddfol, mae\'r Saeson yn hoffi unrhyw un sy\'n ddidalent, ac sy\'n wylaidd am hynny
James Agate
yn rhai o\'r carwriaethau mwyaf yr wyf wedi gwybod amdanynt, dim ond un actor sydd, heb gymorth neb
Wilson Mizner
yn y byd hwn, dim ond un peth sydd na fydd byth yn twyllo: golwg pethau
Ugo Bernasconi
yn y byd hwn, dwy drasiedi yn unig sydd: y naill yw peidio â chael yr hyn a chenychir, a\'r llall yw ei gael
Oscar Wilde
yn y byd hwn, nid yr hyn yr ymroddwn iddo, ond yr hyn y peidiwn â\'i wneud, sy\'n ein gwneud yn gyfoethog
Henry Ward Beecher
yn y dyfodol bydd tafodieithoedd niferus, ni wn pa faint, ond pedair iaith yn unig a fydd: Sbaeneg, Saesneg, Arabeg a Tsieineeg
Camilo José Cela
yn y frwydr rhyngoch chi a\'r byd, cefnogwch y byd
Frank Zappa
yn y gwersyll-garcharau arferem fyw o funud i funud, a rhaid oedd meddwl cyn lleied ag y gallem, am fod meddwl yn ysu egni dyn
Haïm-Vidal Sephiha
yn y gwneud y mae’r boddhad, nid yn y canlyniadau
James Dean
yn y pen draw, mae dau fath o ddynion yn y byd. Y rhai sydd yn aros gartref a\'r rhai nad ydynt
Rudyard Kipling
yn y pen draw, nid erys ond dau neu dri o wirioneddau mawr, o egwyddorion sylfaenol. Y rheini yw\'r rhai a ddysgaist gan dy fam yn blentyn
Enzo Biagi
yn y pen draw, nid geiriau ein gelynion a gofiwn, ond tawelwch ein cyfeillion
Martin Luther King
yn y pen draw, y berthynas rhwng pobl sy\'n rhoi gwerth i fywyd dyn
Wilhelm von Humboldt
yn yr Eidal, nid ymladd dros brosiectau a wna\'r rhan fwyaf o\'r gwleidyddion, ond yn hytrach i amddiffyn eu buddiannau eu hunain
Indro Montanelli
yn yr Unol Daleithiau, bob blwyddyn, adeiledir mwy o garcharau nag o ysgolion a cholegau
Jesús Sepúlveda
yn yr ymennydd y digwydd pethau mawr y byd
Oscar Wilde
yn yr ysgol y dysgais bob dim nad wy\'n ei wybod
Ennio Flaiano
yn ystod ei fywyd gall dyn newid ei wraig, ei farn wleidyddol neu ei grefydd, ond nid ei bêl-droed
Eduardo Galeano
ynfydrwydd dros dro yw syrthio mewn cariad
José Ortega y Gasset
yng nghanol y dryswch arhoswn gyda\'n gilydd, yn hapus i fod gyda\'n gilydd, yn siarad heb yngan yr un gair
Walt Whitman
yr agwedd bwyllog ar ddigywilydd-dra yw gwybod hyd ble y gellir mynd yn rhy bell
Jean Cocteau
yr allwedd i adeiladu archseren yw cadw ei geg ar gau. Gall datgelu artist i\'r bobl olygu ei ddinistrio. Nid yw er lles i neb weld y gwirionedd
Bob Ezrin
yr awyr serennog uwch fy mhen, a\'r gyfraith foesol oddi mewn imi
Immanuel Kant
yr eiliad y bydd dyn yn holi beth yw ystyr a gwerth bywyd, mae\'n glaf
Sigmund Freud
yr etholiadau nesaf sy\'n mynd â bryd y gwleidydd, ond ar genedlaethau\'r dyfodol mae bryd y gwladweinydd
Otto von Bismarck
yr hil wen yw\'r cancr yn hanes dyn. Yr hil wen, a hi yn unig - ei hideoleg a\'i dyfeisiadau - sy\'n difodi gwareiddiadau ymreolus ble bynnag y bo\'n ymestyn, sydd wedi peri i ecoleg y blaned fod yn anghytbwys ac sydd bellach yn bygwth hyd yn oed bodolaeth bywyd ei hun
Susan Sontag
yr hyn a edmygaf fwyaf am America yw\'r ffordd y bydd y rhieni\'n ufuddhau i\'w plant
King Edward VIII
yr hyn nad yw\'n dda i\'r haid, nid yw\'n dda ychwaith i\'r wenynen
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
yr hyn sy gennym yn gyffredin yw ein bod i gyd yn wahanol i\'n gilydd
Anónimo
yr hyn sydd arnaf ei eisiau yw i bob dim fod yn grwn, fel petai heb ddechrau na diwedd yn ei ffurf, ac iddo, yn hytrach, gyfleu cyfanrwydd cytûn, yn debyg i fywyd
Vincent Van Gogh
yr hyn sydd wastad wedi troi\'r wladwriaeth yn uffern ar y ddaear fu ymdrechion dyn i\'w throi\'n baradwys
Friedrich Hölderlin
yr hyn sy\'n annifyr am gariad yw mai trosedd ydyw na ellir ei gyflawni heb gymorth cyd-droseddwr
Charles Baudelaire
yr hyn sy\'n bod ar y byd yw bod y rhai dwl yn rhy sicr ohonynt eu hunain, a\'r rhai deallus yn llawn amheuon
Bertrand Russell
yr hyn sy\'n bwysig yw cryfder arddeliad dyn, nid yr hyn y mae\'n ei arddel
Ezra Pound
yr hyn sy\'n cyfrif yw\'r hyn nad oes raid ei ddweud, nid yr hyn a ddywedir
Albert Camus
yr hyn sy\'n fy mrawychu fwyaf yw gaeaf y cof
Juan José Arreola
yr hyn sy\'n gwneud balchder pobl eraill yn annioddefol inni yw ei fod yn clwyfo ein balchder ein hunain
François de La Rochefoucauld
yr hyn sy\'n gwneud dynion yn gymdeithasgar yw eu hanallu i oddef unigrwydd
Arthur Schopenhauer
yr hyn sy\'n gwneud y byd hwn yn ofnadwy yw ein bod yn ymdrechu â\'r un angerdd i fod yn hapus ac i gadw eraill rhag bod felly
Antoine de Rivarol
yr hyn y galwn \'gynnydd\' arno yw cyfnewid un poendod am boendod arall
Henry Havelock Ellis
yr iâr yw ffordd wy o gynhyrchu wy arall
Samuel Butler
yr un erioed fu darganfod gwlad newydd, a\'i goresgyn
Samuel Johnson
yr un sydd yn darparu\'r mwyaf o drais yn y byd heddiw: fy llywodraeth fy hun
Martin Luther King
yr un sy\'n defnyddio ei amser orau yw\'r sawl nad yw\'n rhoi sylw i\'r hyn y mae ei gymydog yn ei wneud, yn ei ddweud, neu\'n ei feddwl, gan ei bod yn well ganddo ganolbwyntio ar weithredu mewn modd addas a chyfiawn ei hun
Marcus Aurelius Antoninus
yr un sy\'n gwneud fwyaf i hyrwyddo trais yn y byd heddiw yw llywodraeth yr Unol Daleithiau
Martin Luther King
yr un tarddiad sydd gennym i gyd: epil esblygiad y bydysawd a\'r sêr ydym oll, ac felly\'n wir frodyr a chwiorydd
Margherita Hack
yr un yw celfyddyd byw a chelfyddyd marw
Epicurus
yr unig adeg y torrwyd ar draws fy addysg oedd pan oeddwn yn yr ysgol
George Bernard Shaw
yr unig atebion defnyddiol yw\'r rhai sy\'n codi cwestiynau newydd
Vittorio Foa
yr unig beth o bwys, pan fyddwn yn marw, yw\'r gweddillion o gariad y byddwn wedi eu gadael ar ein hôl
Albert Schweitzer
yr unig beth sy\'n cadw Duw rhag anfon dilyw arall yw bod y cyntaf wedi bod yn gwbl ddi-werth
Nicolas de Chamfort
yr unig beth y mae profiad yn ei ddysgu inni yw nad yw profiad yn dysgu dim inni
André Maurois
yr unig ddoethion yw\'r rhai sy\'n byw eu bywyd fel pe baent yn mynd i farw\'r diwrnod hwnnw, neu\'r awr honno
Francisco de Quevedo y Villegas
yr unig duedd mewn sinema fodern yw gwneud llawer o arian
Roman Polanski
yr unig ffordd i ddyn i amddiffyn ei ddiwylliant yw drwy ei roi mewn perygl
Paul Andreu
yr unig ffordd i gadw eraill rhag gwybod beth yw ein cyraeddiadau yw drwy beidio â mynd y tu hwnt iddynt
Giacomo Leopardi
yr unig ffordd i gadw\'n iach yw drwy fwyta\'r hyn nad oes arnat ei eisiau, drwy yfed yr hyn nad wyt ti\'n ei hoffi, a thrwy wneud yr hyn y byddai\'n well gennyt ti beidio â\'i wneud
Mark Twain
yr unig ffordd i warchod eich unigedd yw drwy dramgwyddo pawb, gan ddechrau gyda’r rhai sy’n eich caru
Emil Cioran
yr unig ffordd y dylai gohebydd edrych ar wleidydd yw edrych i lawr arno
Frank Kent
yr unig frwydr a gollir yw\'r un y rhoir y gorau iddi
Madres de Plaza de Mayo
yr unig fuddugoliaethau a enillir wrth ffoi yw\'r rhai dros ferched
Napoleon Bonaparte
yr unig genhadaeth sydd gan y dosbarth gweithiol yw bod yn siampl dda
Oscar Wilde
yr unig lawenydd yn y byd hwn yw dechrau. Mae byw yn braf gan fod pob ennyd mewn bywyd wastad yn ddechreuad
Cesare Pavese
yr unig lygaid hardd yw\'r rhai sy\'n edrych arnoch yn dyner
Coco Chanel
yr unig rai sy wastad yn dod yn ôl o rywle yw\'r rhai nad ydynt erioed wedi mynd i unman
Antonio Machado
yr unig unben a dderbyniaf yn y byd hwn yw\'r \'llef ddistaw fain\' oddi mewn imi
Mohandas Karamchad Gandhi
yr unig wir gynnydd yw dysgu bod yn anghywir ar eich pen eich hun
Albert Camus
yr unig ystadegau y gellir ymddiried ynddynt yw\'r rhai a ffugiwyd gennych chi\'ch hun
Winston Churchill
yr ydym yr hyn a wnawn dro ar ôl tro
Aristotle
yr ydym yr hyn a wnawn i newid yr hyn ydym
Eduardo Galeano
yr ysbail biau\'r buddugwr
Francis Scott Fitzgerald
yr ysbrydoliaeth newydd honno - hebddi, dim ond aralleirio mewn iaith arall yw cyfieithu
Fernando Pessoa
yr ysgol yw\'r asiantiaeth hysbysebu sy\'n gwneud ichi gredu bod arnoch chi angen y gymdeithas fel y mae
Ivan Illich
ysgol dda, ond un ddrud, yw ysgol profiad
Heinrich Heine
ysgrifennu yw’r unig alwedigaeth lle nad oes neb yn meddwl eich bod yn wirion os na enillwch arian
Jules Renard
ystyr chwilio yw bod â nod, ond ystyr darganfod yw bod yn rhydd, bod yn barod i dderbyn, bod heb nod
Hermann Hesse
ystyr darllen, hyd y gwelaf i, yw dwys ystyried
Vittorio Alfieri
ystyr gorffen yn ail yw bod y cyntaf i golli
Gilles Villeneuve
ystyriaf mai barbaraidd yw unrhyw drosedd yn erbyn dyn am ei fod perthyn i bobl, i iaith, i grefydd neu i ddosbarth cymdeithasol gwahanol
Ludoviko Zamenhof
\'damweiniau\' y gelwir troseddau a gyflawnir gan geir
Eduardo Galeano
\'does gen i ddim amser i fod ar frys
John Wesley
\'heddwch\' yw pan na fydd neb yn saethu. \'Heddwch cyfiawn\' yw pan fydd ein hochr ni\'n cael ei dymuniad
Bill Mauldin
\'roedd yr holl dduwiau yn anfarwol
Stanislaw Jerzy Lec
\'rwyf am wneud â thi yr hyn a wna\'r gwanwyn â\'r coed ceirios
Pablo Neruda
\'rwyf wastad wedi cynllunio fy mywyd fel y gallwn farw â thri chan mil o bethau ar fy nghydwybod, ond heb fod yn edifar am ddim byd
Fabrizio De André
\'rwyf yn gwir gredu bod angen deall testun i wneud cyfieithiad dilys ohono, a bod deall yn gofyn bod wedi byw yn y byd ac wedi ymdrin â\'r byd go iawn. Nid digon yw trin a thrafod geiriau yn unig
Douglas Hofstadter
\'rwyf yn gwir gredu bod hawl gyfreithiol yn tarddu o chwyldro
Fidel Castro
\'rwyt ti\'n troi a throi, a phan sefi\'n stond, \'rwyt ti\'n syrthio i\'r ddaear
Carmelo Bene
\'rwy\' i wedi bod ar galendr, ond erioed yn brydlon
Marilyn Monroe
\'rwy\' i\'n hoffi siarad. Yn aml, bydda\' i\'n siarad â mi fy hun, dim ond er mwyn fy nghlywed fy hun yn siarad. Weithiau, \'rwy\' i mor glyfar fel nad wy\' i hyd yn oed yn deall beth \'rwy\' i wedi ei ddweud
Oscar Wilde
‘rwyf wrth fy modd gyda dynion dros eu deg a thrigain, maent wastad yn cynnig cariad am oes
Oscar Wilde
’does ar bobl ddim cywilydd rhag meddyliau budr, ond mae arnynt gywilydd wrth feddwl y gallai eraill feddwl eu bod yn gallu cael y meddyliau budr hynny
Friedrich Wilhelm Nietzsche
’does gan barau ifainc ddim syniad faint sy arnyn nhw i\'r teledu. Ar un adeg byddai\'n rhaid i ddyn hyd yn oed siarad â\'i gymar
Isidoro Loi
’does neb byth yn brin o reswm da i\'w ladd ei hun
Cesare Pavese
’does neb yn gwneud cymaint o ddrwg â\'r rhai sy\'n mynd o fan i fan yn gwneud daioni
Mandell Creighton
’does neb yn trin fy ngwallt yn well na\'r gwynt
Alda Merini
’dw i ddim yn gwadu nad yw menywod yn wirion: fe\'u gwnaed nhw gan yr Hollalluog i fod fel y dynion
George Eliot
’dwyt ti ddim yn gwthio cyllell naw modfedd i mewn i gefn dyn ac yna ei thynnu allan a dweud dy fod yn gwneud cynnydd
Malcolm X
’dwy\' i ddim yn deall pam mae pobl mor ddicra wrth ddod i ddefnyddio nwy. ’Rwy\'n gryf o blaid defnyddio nwy gwenwynig yn erbyn llwythau anwar. Dylai\'r effaith foesol fod yn dda... a byddai\'n lledaenu rhyw fraw ofnadwy
Winston Churchill
’dwy’ i ddim am fod ar fy mhen fy hun; ’rwy’ i am gael fy ngadael fy hun
Audrey Hepburn
’dyw gwyddoniaeth ddim yn ddi-fai, ond ’dyw hynny ddim yn golygu bod angen crefydd
Anonymous
’dyw hi ddim yn wir mai diwrnodau glawog sy waetha\'; dyna\'r unig ddiwrnodau y gall dyn gerdded gan ddal ei ben yn uchel hyd yn oed os yw e\'n llefain
Jim Morrison
’dyw mynd i’r eglwys ddim yn gwneud dyn yn Gristion yn fwy nag y mae sefyll mewn maes parcio’n ei wneud yn gar
Albert Schweitzer
’dyw pobl nad ydyn nhw byth yn chwerthin ddim o ddifrif
Pierre Dac
’dyw\'r fenyw nad yw hi\'n cael lwc gyda dynion ddim yn yn gwybod pa mor lwcus yw hi
Marilyn Monroe
’roedd ei fwriadau yn gwbl anrhydeddus, ys dywedir, hynny yw dwyn ei ffortiwn oddi ar foneddiges drwy ei phriodi
Henry Fielding
’roedd ei gydwybod yn lân; yn wir, ni ddefnyddiai mohoni byth
Stanislaw Jerzy Lec
’roedd fel pe bai\'r byd wedi ei rannu\'n bobl dda a phobl ddrwg. Y rhai da a oedd yn cysgu orau... tra oedd y rhai drwg i\'w gweld yn cael llawer mwy o flas ar eu horiau ar ddi-hun
Woody Allen
’Roedd Hegel yn llygad ei le pan ddywedodd ein bod yn dysgu gan hanes na all dyn byth ddysgu dim gan hanes
George Bernard Shaw
’roedd y llyfr yr ysgrifennwyd ynddo bob gwybodaeth yn galw am help, fel na châi ei gnoi gan y llygoden. A dyma\'r llygoden yn chwerthin yn galonnog
Leon Battista Alberti
’roedd yr heddlu\'n arfer cael eu rhedeg gan wŷr gonest. Dyna gamgymeriad sydd wedi cael ei gywiro
Joe Orton
’roedd yr un mor gas gen i fy mlynyddoedd yn y Senedd â\'m blynyddoedd yn ysgol uwchradd Azeglio, yn Torino. Gwastraff amser, yn llwyr ac yn gyfan gwbl
Susanna Agnelli
’roedden nhw\'n dweud wrtha\' i ei bod yn rhaid wrth yr ychydig farwolaethau hyn er mwyn creu byd lle na châi neb ei ladd mwyach
Albert Camus
’rwyf o blaid bwriadol ledaenu bacteria a baratowyd, gan ddilyn trefn arbennig, ymhlith pobl ac anifeiliaid, llwydni... i ddinistrio\'r cynaeafau, y clwyf du, i ddifa ceffylau a da byw, a\'r pla, er mwyn lladd nid yn unig fyddinoedd cyfain, ond hefyd drigolion ardaloedd eang
Winston Churchill
’rwyf o blaid cyfreithloni cyffuriau. Yn ôl fy nghyfundrefn werthoedd i, os yw pobl am eu lladd eu hunain, mae ganddynt bob hawl i wneud hynny. Mae\'r rhan fwyaf o\'r niwed a ddaw oddi wrth gyffuriau am eu bod yn anghyfreithlon
Milton Friedman
’rwyf o blaid cyfreithloni cyffuriau... o leiaf mewn chwaraeon
Massimiliano Badiali
’rwyf o blaid cyfreithloni pob cyffur. Un rheswm sydd sydd am hyn: ni dda gennyf mo\'r maffia
Manu Chao
’rwyf wastad wedi credu, os oes rhywle yn y byd lle nad oes hil bur, mai\'r Eidal yw\'r lle hwnnw. A dweud y gwir, ’roedd ein hynafiaid yn cael gormod o gyfle i\'w difyrru eu hunain
Enzo Biagi
’rwyf wastad yn cytuno â\'r dysgedigion, os hwy sy\'n siarad gyntaf
William Congreve
’rwyf wedi byw llawer o fywydau drwy’r oesoedd maith. Nid yw dyn, yr unigolyn, wedi gwneud dim cynnydd moesol yn y deng mil o flynyddoedd a aeth heibio. ’Rwyf yn dweud hyn heb ddim amheuaeth
Jack London
’rwyf wedi dod i’r casgliad bod gwleidyddiaeth yn fater rhy ddifrifol i’w adael i wleidyddion
Charles De Gaulle
’rwyf wedi dysgu defnyddio\'r gair \'amhosibl\' â\'r gofal mwyaf
Wernher von Braun
’rwyf wedi dysgu nad oes gwerth i fywyd, ond nad oes dim sydd yn werth mwy na bywyd
André Malraux
’rwyf wedi f\'amgylchynu gan offeiriaid sy\'n dweud byth a beunydd nad o\'r byd hwn y daw eu hawdurdod, ond sydd, er hynny, yn barod i grafangu pob dim a ddaw o fewn eu gafael
Napoleon Bonaparte
’rwyf wedi taro bargen er mwyn cydfodoli gydag amser mewn heddwch: nid yw\'n f\'erlyn i ac nid wyf innau\'n ffoi rhagddo, ond ryw ddydd cawn gwrdd
Mario Lago
’rwyf yn credu y gallwn fynd i fyw gyda’r anifeiliaid, a hwythau mor llonydd a thawedog; safaf a syllu arnynt am amser maith. maith. Nid ydynt yn chwysu nac yn swnian am eu stad; nid arhosant ar ddihun yn y tywyllwch ac wylo oherwydd eu pechodau; ni fyddant yn codi cyfog arnaf drwy drafod eu dyletswydd i Dduw; nid oes yr un sydd yn anfodlon – dim un sydd yn wallgof gan yr obsesiwn o fod yn berchen ar bethau; ni fydd yr un yn penlinio gerbron un arall, na gerbron un o’i fath a fu’n byw filoedd o flynyddoedd yn ôl; nid oes yr un sydd yn gyfrifol nac yn weithgar drwy’r byd i gyd
Walt Whitman
’rwyf yn dal yn anffyddiwr, diolch i Dduw
Luis Buñuel
’rwyf yn gryf o blaid defnyddio nwy gwenwynig yn erbyn llwythau anwareiddiedig
Winston Churchill
’rwyf yn gwaredu at gyfreithloni erthylu, gan fy mod i, fel llawer o bobl eraill, yn ystyried mai cyfreithloni llofruddio ydyw
Pier Paolo Pasolini
’rwyf yn gwir ofni bod yr Iddewon yn debyg i orthrymedigion eraill ym mhob man. Pan gânt y llaw uchaf, maent yr un mor anoddefgar a chreulon ag yr oedd pobl wrthynt hwy pan oeddent hwy o dan draed
Harry S. Truman
’rwyf yn optimistaidd ynghylch dyfodol pesimistiaeth
Jean Rostand
’rwyf yn poeni, am fy mod yn dechrau cael syniadau nad wyf yn cytuno â hwy
Francesco Tullio Altan
’rwyf yn rhan o bob dim y cwrddais ag ef
Alfred Tennyson
’rwyt wedi bwyta digon, wedi yfed digon o win ac wedi chwarae digon: mae’n bryd iti adael
Quintus Horatius Flaccus
’rwy\'n defnyddio\'r pleidiau fel ’rwy\'n defnyddio tacsis: ’rwy\'n mynd i mewn, yn talu am y daith ac yn disgyn
Enrico Mattei
’rydych chi\'n mynd i adael i ofn tlodi reoli eich bywyd, a\'ch gwobr fydd bwyta, ond nid byw
George Bernard Shaw
’rydych yn tyfu i fyny y diwrnod ’rydych chi\'n gwir chwerthin am eich pen eich hun am y tro cyntaf
Ethel Barrymore
’rydym ar drên sy\'n gwneud tri chan cilometr yr awr, ni wyddom i ble mae\'n mynd â ni, ac ar ben hynny ’rydym wedi sylweddoli nad oes yr un gyrrwr
Carlo Rubbia
’rydym bellach wedi dod yr hyn y buom yn ymladd yn ei erbyn yn ugain oed
José Emilio Pacheco
’rydym i gyd wedi ein dedfrydu i garchariad unigol y tu mewn i’n croen ein hunain, am oes!
Tennessee Williams
’rydym i gyd yn anwybodus iawn, ond nid ydym i i gyd yn anwybodus o\'r un pethau
Albert Einstein
’rydym i gyd yn derbyn ein bod yn marw: byw yw\'r peth nad ydym yn ei dderbyn
Graham Greene
’rydym i gyd yn gyfartal gerbron y gyfraith, ond nid y rhai a benodwyd i\'w gweinyddu
Stanislaw Jerzy Lec
’rydym wedi globaleiddio\'r syrcas, ond nid bara
Anónimo
’rydym yn byw mewn oes beryglus. Mae dynion yn rheoli natur cyn iddynt ddysgu eu rheoli eu hunain
Albert Schweitzer