Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j l m n o p q s t u v

la barrera 'd mé lengua l'é 'l confin dal mé mond
Ludwig Wittgenstein
la Bibia l'insegna a amär i noster nemigh l'istess che i nostr amigh. Probablement parché as trata d'il medesmi person'ni
Vittorio De Sica
la blésa la sta inti occ del che mira
Anonymous
la bléssa l'é la manera 'd sentiros rispondor va ben senza primma aver fat nison'na proposta ciära
Albert Camus
la causa principäl di problema jen il soluzión
Eric Sevareid
la ciensa occidental l'ha serví solament pär poder pasär del facil al dificil a través 'd l'inutil
Marco Crivellaro
la Coca-cola la fa ben a la salute, 'd l'economia americana
Anónimo
la coerensa la manda d'eser ignorant incó cme l'an pasé
Bernard Berenson
la colpa pú granda l'é d'eser nasú
Samuel Beckett
la corporazión médica l'é dvintäda una grave menaza pär la salud
Ivan Illich
la cosa pú democratica dal mond l'é 'l dizionäri. L'é la nostra unica posesión colectiva
Bernard Pivot
la coscienza la 'n 's projbíza miga 'd cometer di pché, peró sí, pär sforton'na, la projbíza 'd godérja
Salvador de Madariaga y Rojo
la coscienza l'é la vosa interior ch'la nos avisa che quälchidon al 'ns podriss vedor
H.L. Mencken
la credulité d' l'amor l'é 'l fondament pú important 'd l'autorité
Sigmund Freud
la cultura l'ha fat dal progress pú che tut pär i libor indóva l'editor l'ha pers di sold
Thomas Fuller
la decisión cristiana 'd catär al mond brut e cativ, al l'ha fat brut e cativ
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la democrazia l'è la patetica fiducia in t'al saver colétiv ed n'à ignoranza individuela
H.L. Mencken
la diferenza entre alfabetisom e analfabetisom l'é costant, pero i analfabeta incó i san lesor
Alberto Moravia
la difidencia contra il paroli l'é molt menos danosa che la confidenza ecesiva
Vaclav Havel
la disgrazia dal capitalism jen i capitalist, bräv bombén cuand as trata d' il so cosi, pero frequentement di cojón sioc e nojos
Indro Montanelli
la dóna l'é un regalo ch'al te zärníssa a tí
Georges Brassens
la fedelté l'é l'ärta 'd cometer adultéri sólo con al penser
Décoly
la felicité la consista in ser liber, senza desideri
Epictetus
la felicité l'an né brisa qualcosa ch'as senta, l'é qualcosa ch'as arcorda
Oscar Levant
la felicité l'é ndär d'accord con si medesim
Luis Buñuel
la felicité l'é una cosa maravigliosa: pú t'in dé pú t'in resta
Blaise Pascal
la felicité l'é 'n regalo ch'al gh'ariva a chi 'n gsta miga adré
Anton Chekhov
la finanza l'é l'ärta'd fär pasär i sold da una man a l'ältra infína che i sparisson
Rober W. Sarnoff
la forsa d'un idioma la ne se bäsa miga in tal botär col ch'a ghé 'd forester, si ben asimilandolo
Johann Wolfgang von Goethe
la gelosia l'é un ladrär äd can ch'al ciama i läder
Karl Kraus
la genta agh da da ment solo a col cla capisa
Johann Wolfgang von Goethe
la genta ch' la trata 'd conquistär l'amor dal prosim con dil bonni asion la fa invece l'esperienza amära 'd l'ingratitud
Bertrand Russell
la genta ch' l'an rída mäj l'an n'é miga dla genta seria
Pierre Dac
la genta ch'la pärla molt la 'n dis gnent
Françoise Sagan
la genta in generäl la créda facilment col ch' la vriss
Caius Iulius Caesar
la genta in generäl la mora pral efet dil so medzenni, no parché jen malé
Molière
la genta la devriss saver i risc ch' la corra tratand ad suicidärse
Ron C. Carman
la genta la limita al valor dil cosi pú bombén con parlären che con täser
Mohandas Karamchad Gandhi
la genta la n s' vergógna miga 'd pensär cosi sporchi peró sí la s'vergógna al penser che 's podrissa pensär che ja penson
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la genta la sbraita pär no ascoltäres
Miguel de Unamuno
la genta la ven al mond ignoranta, no stupida, la stupidité l'é 'na conseguenza 'd l'educazión
Bertrand Russell
la genta la 'n pol miga 'ser virtuosa si no se le permite 'd 'ser viziosa
Frank Meyer
la genta la 'n senta brisa molt respet pär quijetor pär che se stiman poch anca lor
Leon Trotsky
la genta la 'n viva miga soltant 'd paroli, anca se dil volti l'é obligäda a magnärslas
Adlai Stevenson
la genta l'an n'é miga bufa si no quand la vol serel o sembrär col ch'la 'n n'é miga
Giacomo Leopardi
la genta l'an 't lasa miga vivr a tu manera, pero, se tsí bastanza dritt, almeno 'n vivrás miga cme la genta la vriss
Andrew H. Vachss
la genta l'é divisa in du partí: i just e chi än l'é miga. Son i just coi chä fa la division
Oscar Wilde
la genta l'é rica da cuand la s'é familiarizäda con la penuria
Epicurus
la genta pú facil da tör pr'al näs semma nojätor stess
Edward Bulwer-Lytton
la genta utiliza il paroli solo pär ocultär i su penser
Voltaire
la genta 'g'ha pú sold l'é la con di plasers pú bon marché
Henry David Thoreau
la genta, ch'in ne gl'han miga fata a eliminär la morta, la miseria, l'ignoranza, j an rimedié, pär ser content, col no penseregh miga
Blaise Pascal
la globalizazión l'é 'na procedura ch' la permita ai potent 'd profitär di pú debil
Alejandro Llano
la gran diferenza tra pagher pär andär a let con dil doni e 'n pagher miga l'é che pagher costa meno
Brendan Francis
la grandéza l'an se fonda miga in recibir di onor, si no in meriterels
Aristotle
la guera l'é 'l masacher 'd genti chi 'n se conossen gnan a favor d'altri genti che sí 's conossen pero no se masacran
Paul Valéry
la guera l'é 'na lezión 'd la storia che la genta la 'n ricorda mäij a suficenza
Benito Mussolini
la justizia la n'é ätor che la convenienza dal pú fort
Plato
la leg l'é igual pär tuti i povrett
Carlo Dossi
la lengua internazionäl dill futuri generazión la srá sicurament 'na lengua pianificäda
Ludoviko Zamenhof
la lengua la pol eser anca un spech deformant, pero l'é l'unic spech che gh'émma
Michael Dummett
la lengua l'é n' ärta anónima, colectiva e inconscienta, col che resulta 'd la creativité ad míla 'd generasión
Edward Sapir
la lengua l'é una impronta, l'impronta pú granda 'd la condizión umana
Octavio Paz
la lengua l'é una somatoria de la che cada locutor tiene una parte
Bernard Dupriez
la liberté d'amär la 'n n'é brisa meno sagräda che la 'd pensär.Col che incó as ciama adulteri una volta al ciameven eresia
Victor Hugo
la liberté l'é tan cära ch'a gh'é bsogn 'd razionärla
Wladimir Iljitsch Lenin
la malinconia l'é la felicité 'd stär so 'd moräl
Victor Hugo
la mancanza 'd vizi la n'agrega gnenta a la virtú
Antonio Machado
la me memoria l'é 'na gran cosa pär scordär
Robert Louis Stevenson
la mira 'd l'educazión l'é cambiär una menta voda con una averta
Malcolm Steve Forbes
la moda l'é semper al rifless di so temp, pero por desgrazia al scordéma quand l'é stupida
Coco Chanel
la morta la m' stäva adoss e la m'á abandoné pär andär a stär 'd cá in quälchidón äter
Octavio Paz
la morta la ne sta bisa in tal no comunicheres, pero in tal no poder eser capí
Pier Paolo Pasolini
la morta la podriss ser al meij ch'la pol därnos la víta
Carlos Silva
la morta l'é l'invensión pu seria ch'a fat la vida fin a 'ste moment
Emil Cioran
la morta l'é 'na condizión parfeta, l'unica a la portäda d' un mortäl
Emil Cioran
la natura l'an fa mäj gnenta senza un motiv
Aristotle
la noja l'é un mäl ch'al 's guarissa col lavor, al plaser l'é soltant un placebo
Duke of Lewis
la norma principäl dal capitalism l'é mí o tú, brisa mí e tú
Karl Liebknecht
la nostalgia l'an n'é pú cola 'd na volta
Simone Signoret
la Nuova Economia l'e col concet straordinari ch'al permita creär abondanza mentr as perda di sold
Anónimo
la parola l'é mité 'd chi pärla e mité 'd chi la senta.
Michel de Montaigne
la personna che se dedica a la politica deve tener l'abilidad de preanunciär col che sucederá al dí ch'al ven, al mes e l'an. Pero deve tener ugual abilidad, dop, pär spiegär al porqué col che anunció al n'é brisa success
Winston Churchill
la poesia l'am sirva pär contär col ch'an 's pol miga dir
José Hierro
la poesia l'é l'ärta 'd fär enträr al mär in t'un bicier
Italo Calvino
la politica l'é l'ärta d'evitär che la genta la s'interese 'd col che la interesa
Paul Valéry
la politica l'é na guera senza spander dal sangov, al contrario la guera l'é politica con spandiment 'd sangov
Mao Zedong
la povreza 'd linguag la renda debil: as corra al risch 'd dvintär obsequent a li i idei d'jeter
Giorgio Barberi Squarotti
la prefasión l'é la pärta pú importanta d'un libor. Anca i critic la leen
Philip Guedalla
la primma cosa ch'l'ha da fär na donna cuand la cata un om l'é corror
Molière
la proprieté l'é 'na balosäda. Col che pensemma ch'lé 'd nostra proprieté, semma nojetor la sova
Alphonse Karr
la prudenza l'é una rica e repugnanta vecha zitela cortejäda pär l'incapacité
William Blake
la publicité la podriss ser representäda come la scienza 'd fermär l'inteligenza umana col tant ch'al basta pär spilär un po' 'd sold
Stephen Leacock
la publicité l'é l'ärta 'd creär dil bosii completi con dil vrité a mez
Edgar Shoaff
la qualité d'un libor la dependa dal lector
Emilio Praga
la religión universäl 'd l'homo sapiens, in su majoranza, l'an n'é ätor che 'l futbol
George Steiner
la scarsitè mondiala dal magner ed cinqcent miliòn ed putén l'à pdrìss essòr risòlta al còst ed na sola giornada ed guéra
Peter Ustinov
la semplicité l'é la forma 'd la vera grandeza
Francesco De Sanctis
la significa quel la pen'na 'd morta tra i condané a morir?
Anónimo
la societé la pol vivor soltant s' l'é fondäda in cortesi bosii e a pat che nisón al diga ciär col ch'al pensa
Lin Yutang
la societé, pär dirse civil, la devriss aceptär la razón iguäl che la pazzía
Franco Basaglia
la solitudine l'é pär al spirit col che 'l magnär l'é pär al corp
Lucius Annaeus Seneca
la speranza l'é bon'na come primma colazión, pero l'é una pésima cena
Francis Bacon
la stampa la 'n vol miga informär al lector, la vol ch'al se convenza ch'lé dré a informärel
Nicolás Gómez Dávila
la storia d'amor ideäl la s' viva pär posta
George Bernard Shaw
la s'é inamoräda acsi cme s'inamoran tuti il doni inteligenti, acsí com'una idiota
Angeles Mastretta
la televisión l'é la primma cultura realmente democratica dal mond, averta a tuti, ispiräda pär col ch'al vol la genta. La cosa pú teribil l'é col ch'al vol la genta
Clive Barnes
la televisión l'é l'unica medzen'na pär dormir ch' la 's sorbissa con i och
Vittorio De Sica
la tera l'é di so propietäri, pero la vista l'é 'd chi la sa apreciär
Upton Sinclair
la trasparenza l'é la cortesia dal filosof
José Ortega y Gasset
la única manera de stär ben l'é magnär col che ne t' vol miga, bevor col che n'at piäsa miga e fär tut col che 't dariss da sé d' fär
Mark Twain
la vera ignoranza l'an n'é brisa la falta d'istruzión ma la rinunzia a catärla
Karl Popper
la virtú di päder l'é 'na gran dota
Quintus Horatius Flaccus
la víta l'é col ch'at cápita intant che tsi dré fär di äter proget
John Lennon
la vita l'é longa s' l'é pien'na
Lucius Annaeus Seneca
la víta l'é un mäl ereditäri
Anónimo
la vita l'é 'l paragón dil paroli
Alessandro Manzoni
la víta l'é 'na bléssa si l'ant fa miga paura
Charlie Chaplin
la víta l'é 'na fógna. Col ch'at cat su 'l dipenda da col che gh'té miss
Tom Lehrer
la vita l'é 'na fräsa tajäda a mez
Victor Hugo
la víta l'ha lassé lí d'eser 'na barzeléta pär mí, an la cat migh divertenta
Charlie Chaplin
la víta l'ha un gran valor si se la desprecia
Heinrich von Kleist
la vitta la porta via trop temp a la genta
Stanislaw Jerzy Lec
la vrité la 'n 's pol miga catär in nison sit fora che dentr a nojetor medesim, ni 's pol catärla usand a la violenza contra i noster nemigh
Mohandas Karamchad Gandhi
la vrité l'an ne fa mäj mäl a una causa giusta
Mohandas Karamchad Gandhi
la vrité l'é 'l noster valor pú grand. Tgnémla da cont
Mark Twain
la "new economy" l'é forsi la pú gran ilusión projectäda in tal cine dal pianeta: un marché inesistent pär di bisogn inesistent
Giorgio Bocca
la 's ciama borghesia cla resma 'd genta chi n'en miga content ad col ch'i gh'an pero j'en sodisfat ad col che son
Nicolás Gómez Dávila
lan n'é miga la genta ch la gh'á dill grandi idei, son il grendi idei chi caton a la genta
Franco Modigliani
läsot guidär dal putén ch'a t'é sté' na volta
José Saramago
lavorär l'é meno nojös che divertires
Charles Baudelaire
leg ad Meskimen. An gh'é mäj temp pär fär ben 'na traduzión, pero a gh'é semper temp pär färla n'ältra volta
Meskimen
leser l'é come fär una tradussión par che li esperienzi 'd du person'ni in sarán mäj identic. Un cativ lector l'é un cativ traductor. Pär imparär a leser ben l'istint l'é pú important che l'erudissión
Wystan Hugh Auden
leser l'é pär al cervel col che la gimnastica l'é pär al corp
Joseph Addison
leser l'é una forma 'd felicité
Fernando Savater
li amicizi son come i matrimoni: solo una volta in des son pär amor
Edmondo De Amicis
li idei son cme 'l pulghi, i sälten de von a l'äter pero 'n pican brisa a tuti
Stanislaw Jerzy Lec
li ori jen longhi e la vita l'é curta
François Fénelon
l'acqua la pärla continuament pero la 'n se repíta mäj
Octavio Paz
l'amicizia l'é l'infanzia 'd l'amor
Anónimo
l'amicizia l'é 'n animäl 'd compagnia, no d'arment
Plutarch
l'amor al lasa lí d'esr un pläser cuand al n'é pu un segret
Aphra Behn
l'amor dal su paes al ne sa gnenta dil fronteri ad chijeter
Stanislaw Jerzy Lec
l'amor entre chi impära e col ch'l'insegna, e viceversa, l'é la prima e pú important peca pär arivär a la conoscenza
Desiderius Erasmus von Rotterdam
l'amor l'é col ch'a suceda a un om e una dona chi 'n se conosson brisa
William Somerset Maugham
l'amor l'é eteren in fin ch'al dura
Henri de Régnier
l'amor l'é la nebia ch'as älza con al fum di sospir
William Shakespeare
l'an n manca maj a nisón una bonna razón pär suicidäres
Cesare Pavese
l'an n'é brisa la politica ch'la liga di stravagant compagn 'd let, l'é 'l matrimoni
Groucho Marx
l'an n'é brisa la voja 'd combator ch' la fa l'artista, l'é l'ärta ch'al le trasforma in combatent
Albert Camus
l'ärta de stär al mond la consista in priväres 'd tut col ch'al n'é brisa indispensabil
Lin Yutang
l'ärta la spaza via del alma la polvra acumuläda in la vida 'd tut i dí
Pablo Picasso
l'ärta l'é cm un martel ch'al gh'dá so al mond e brisa come un spech ch'al le traslusa
Vladimir Majakovskij
l'ärta l'é la bosia ch'la 'ns permeta 'd capir la vrité
Pablo Picasso
l'ärta l'é un investiment ad capitäl, la cultura un alibi
Ennio Flaiano
l'ärta l'é 'na ciamäda ch'i ghe respondon trop ch'i 'n en brisa ciamé
Leo Longanesi
l'atrazión l'é semper mutua
Johann Wolfgang von Goethe
l'aument in sapienza al s' pol misurär ben bombén con la disminución in cólera che le corresponda
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l'é bel capir poc a la volta ch'an ne s' capisa gnent
Maurice Maeterlinck
l'e convenient, pär 'l ch'al ven al mond, fär atenzión a la elezión dal sit, ad l'an, ad so pädr e so mädra
Gesualdo Bufalino
l'é dificil dir si procuren pú beghi i nostor nemigh con su intensión pú maligna o i nostor amigh con su intensión pú bonna
Lord Lytton
l'é facil scrivor i noster ricord quand a gh'emma 'na cativa memoria
Arthur Schnitzler
l'é ingiust che la droga la pol circolär liberament soltant in til galeri
Anónimo
l'é l'istint naturäl ad l'om ch'al le fa maledir coi che va a pé quand l'é lu ch'al guida l'automovil, e che al le fa maledir al pilota quand l'é lu ch'al va a pé
Oren Arnold
l'é meij n'aver miga dil legi che violärle tuti i dí
Ugo Foscolo
l'é mi opinion e la comparto
Henri-Bonaventure Monnier
l'é molt dificil lavorär parfet e in tal medesim temp dispreciär tu lavor
Milan Kundera
l'é na bela disgrazia n'aver miga di fió
Euripides
l'é par ché l'umanité la 'n säva brisa 'ndó l'andäva ch' la s'é rangiäda a catär su sträda
Oscar Wilde
l'e posibil da bon una relazión platonica, pero soltant entre marí e mojera
Anonymous
l'é propia quand a se scordéma 'd nojetor ch'a féma cosi che meritan d'esr acordädi
Anonymous
l'é propia quand la divinité la s vol castigär ch'l'esaudissa il nostri orasión
Oscar Wilde
l'é pú facil bombén smorzär un prim desideri che sodisfär tut coi chi venen dop
François de La Rochefoucauld
l'é pú facil insgnär una seconda lengua a tut al mond che costruir una machina a la altura 'd poder fär una traduzión
Anónimo
l'é pu facil lotär pär su feda che respetärla
Alfred Adler
l'é pú facil pär un om ofender von che 'l se fa amar que von che 'l se fa temer
Niccolò Machiavelli
l'é pú vergógna difidär di noster amigh che lasär che t'embrojen
François de La Rochefoucauld
l'é rär a cäs d'un om trop respetos e ch'al sia popolär entre chil doni
Joseph Addison
l'e sävi chi 'l s'alegra dal spetacol dal mond
Fernando Pessoa
l'é stupefacent che un strolegh al ne rída brisa al vedr un äter strolegh
Marcus Tullius Cicero
l'é tant dificil pär i siori conquistär la sageza come l'é pär i sävi conquistär i milión
Epictetus
l'é tanta la forza 'd l'usanza che nos aviéma anca a stär al mond
Gesualdo Bufalino
l'é tutt pericolos. Peró d'ätra manera 'n valdriss miga la pena 'd stär al mond
Oscar Wilde
l'é un avis bon bombén col che 'na volta j'ho sentí där a un giovnot; fa semper col che t'é paura 'd fär
Ralph Waldo Emerson
l'é un miracol che la curiosité la sobreviva a la educazión scolastica
Albert Einstein
l'é 'na prerorgativa di gran omi d'eser doté con i pú gran difet
François de La Rochefoucauld
l'é 'na vera vergógna che la genta la conte al spali 'd von cosi veri dal tut
Oscar Wilde
l'economia dal mond l'é 'na bisca giganta
Fidel Castro
l'editor l'é von ch'al sepära al fior dal cruschel e 'l publica 'l cruschel
Adlai Stevenson
l'educazión l'é 'na gran cosa, pero sta miga mäl che s'arcordemma ch' l'é imposibil insgnär col che importa da bon
Oscar Wilde
l'egoism al n'é brisa vivor com at n'é voja, lé pretender che chiétor vivan com at n'é voja ti
Oscar Wilde
l'eretic al n'é brisa col che brusa in tal rogh, ma col ch'al pía
William Shakespeare
l'esperienza l'é cla gran maravija ch' lat fa nasär i sbali prima 'd färli du volti
Franklin P. Jones
l'esperienza l'é 'na fiama ch' la n'ilumina brisa si no la brusa
Benito Pérez Galdós
l'ideologia dominanta l'é semper städa cóla 'd la clasa dominanta
Karl Marx
l'idioma l'é 'na pärta dal noster organism, brisa men compliché
Ludwig Wittgenstein
l'ignoranza la sta pú 'taca a la vrité che 'l pregiudizi
Denis Diderot
l'ignoranza l'é dré a strajeres in na manera terificanta
José Saramago
l'ignoranza l'é la pú gran sorzia 'd felicité
Giacomo Leopardi
l'imaginasión l'é bela come 'na mucha 'd viag e l'é pu convenienta
George William Curtis
l'imaginazión al n'é eter che 'l frut ad nostra memeria
Pierre Bonnard
l'imaginazión la 's consola 'd col che 'n ne podemma miga eser. Al sens 'd l'umorisom 'd col che semma
Winston Churchill
l'incertessa l'é 'na margaríta ch'an se termina mäj 'd cavergh il foij
Mario Vargas Llosa
l'Inghiltera e l'America dal Nord son du nazion separädi pär la medesma lengua
George Bernard Shaw
l'ingiurios int l'amor l'é ch' l'é un delitto dova 'ns pol miga passär d'un complice
Charles Baudelaire
l'inmunité la sta a l'impunité come onorevol al sta a un om d'onor
Giacomo Casanova
l'intelectuäl l´é von che se autocontempla con su spirit
Albert Camus
l'intoleranza pú agresiva l'é cóla ch'a ciamémma razón
Miguel de Unamuno
l'ipocrisia l'é l'onor che 'l vízi al gfa al pudor
François de La Rochefoucauld
l'om ad pochi paroli l'é 'l pú sävi
William Shakespeare
l'om al coltiva mil rosi sensa trovär lo ch'al cerca, lo que podriss trovär en una sola
Antoine de Saint-Exupéry
l'om al fabrica al mäl com' il vrespi al mel
William Golding
l'om incapaz 'd rabia l'é incapaz 'd bonté
Henry Ward Beecher
l'om l'é na bestia con un formidabil spirit d'acomodament
Enzo Ferrari
l'om l'e un animäl razionäl ch'al perda il stafi inmediatament quand l'é ciamé a comportäres d'acord con i precet 'd la razón
Oscar Wilde
l'om l'é 'n praticant. Su mäster l'é 'l dolor
Alfred de Musset
l'om l'é 'na bestia sociäl ch'la detesta chiljältri
Eugène Delacroix
l'originalité l'é l'ärta 'd copiär senza che nson 's n'acorsa
William Ralph Inge
l'ostacol pú grand pär capir n'obra d'ärta l'é vrer capirla
Bruno Munari
l'ultim gioren 'd l'an al n'é brisa l'ultim dal temp
Carlos Drummond de Andrade
l'umanité l'e col ch' l'é, al problema 'l n'é brisa cambiärla, lé conósorla
Gustave Flaubert
l'unic pläser dal mond l'é comenzär. L'é bel vivor pär che vivor l'é comenzär, semper, tut i minut
Cesare Pavese
l'unic tiran al mond ch'a pos aceptär l'é mi coscienza
Mohandas Karamchad Gandhi
l'unica ärma disponibil 'd l'umanité, veramente eficient, l'é la risa
Mark Twain
l'única cosa al mond che la 'n imbroja mäj son j aparenzi
Ugo Bernasconi
l'unica cosa ch'i gh'han da fär il clasi lavoranti l'é där al bon esempi
Oscar Wilde
l'unica cosa important, quand partiremma, sarán i segn d'amor ch'avremma lasé
Albert Schweitzer
l'unica genta ch' la 'ns castiga miga pär ignorär il legi son i avocät
Jeremy Bentham
l'unica tendenza dal cine moderen l'é 'd fär na mucha 'd sold.
Roman Polanski
l'usanza l'é l'unica causa ch' la fa bonni, veri, legitimi il paroli d'una lengua
Alessandro Manzoni