Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i j k l m ñ n o p r t ü u w x y z

zewma zewmakünun chi zugu ta rüftu wenuntul pelu ta zugu
Francesco De Sanctis
zomo ta chem rume müley ta ñi zewmayael zoy küme ta wenxu mew, ta ñi ragiñ falintugeael. Welu may ta ñi newe küzawgenon
Charlotte Whitton
zomo ta choyüpenolu, ñi puwamgey may chi
Simone de Beauvoir
zomo ta kiñe elugen ta che kishu ta ñi zujipeel
Georges Brassens
zomogen ta rüftu wezaley wenxu mügel ta xawüken mew
Joseph Conrad
zoy afmatuñkeiel ta Estados Unidos, ñi chumechi ti pu gen yaj ñi feyentukefiel ñi yaj
King Edward VIII
zoy amuyechi poyewen kiñe che ñi zugungekey reke müten
Wilson Mizner
zoy ayiñmafel ñi welulmageael ñi chumgen ta kake che
Mark Twain
zoy chumkünuael ta zugu feygey ta zoy weshalen ñi chumlerpuael
Eric Sevareid
zoy falilfal ta kiñe foro egu ta kiñe diamante
Miguel de Cervantes
zoy küleam pin ta kishuegewe xipalayin
Ernst Jünger
zoy külechi nienwüngeyin ta yin pu laku mew; ¿zoy külachi may ayiwünchegepeyin?
Tony Blair
zoy kümeke chemkün iral mew ta gijapenuel
Albert Einstein
zoy kümeke chemkün kimtunmulay kishu akukey
Anonymous
zoy kümey ñi elugeal ta mogen ta antü, wej zoy antü elugenual ta mogen
Rita Levi Montalcini
zoy kümey ñi genual ta ley femgechi ta fij antü mülelayafuy ta werilkan zugu
Ugo Foscolo
zoy kümey ñi kimal pekan zugu ta che wej ñi chem no rume ñi kimnuael
Lucius Annaeus Seneca
zoy kümey püramzuamküleal ta che ka ñi welu pileael, wej afzuamküleael ka ñi rüf nieael ti küme rakizuamüngen
Kurt Gödel
zoy kümey ta amuluwün epu zuam mew, ñi ejkawküleam ta welulkan mew
Alessandro Manzoni
Zoy kuñiwüngechi zugugey may feyti ta zoy kuñiwtuwlu
Alfred Adler
zoy küzawgelay ta kimeltuael ta kiñe kewan, ñi pepikageael ta kiñe maquina ñi rulpayaetew
Anónimo
zoy küzawgelay ta ñi famentugeael ta wüne xipachi kümezuamün ñi kakelu ñi küme xipayaqel
François de La Rochefoucauld
zoy matu goymakeyin ta yin werilkan zugu zoy iniy rume ñi kimnienon mew
François de La Rochefoucauld
zoy matu zuguñpekey ta kayñe ta che wej femkelay ta ñi wenüy mew
William Blake
zoy müchay püntülgeafuy ta kiñe átomo welu kiñe weza rakizuam ta femlayafuy
Albert Einstein
zoy müley ta ley zoy müley ta weñefe
Lao Tse
zoy pepi nentufalnochi rüf zugu, zoy kümekey ñi feypigeael
André Gide
zoy püchinieyin, zoy wülkeyin. Rüf füxa kalekay, welu tüfagey ñi felen ta poyen zugu
Madre Teresa di Calcutta
zoy ragiñ pu che ta ayifuy layael ñi rakizuamnuam rume, fenxen che ta femechi lanarkey
Bertrand Russell
zoy rakizuammayafuel em ta ñi kümelkaleafel ta che, fey ti zoy ñi kümelkalen pin mew, femgechi zoy küme afuy ñi goymageam ta rüf kümelkalen
Alessandro Manzoni
zoy tunten mu no, gülatuay may ti füxake alamentu chew ñi kishu günewün rumeam ta che, ñi zoy küme kiñewün ta ñi müleam (Salvador Allende)
Salvador Allende
zoy wenu amuyiñ em, zoy püchintugekeyin feyti kim müpünolu egün mew
Friedrich Wilhelm Nietzsche
zoy weshakünuafuyiñ ta che kishu mew müten ta amule ta iñ mogen
Elias Canetti
zoy wezalkalechi zugu ta piñmalün mew: genokoylalün
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
zoy yewengey ka manelnoyüm ta yiñ pu wenüy yaf may ta iñ koylatulen mewgen
François de La Rochefoucauld
zoy zuguno ta kishu ñi rakizuam mew ta günaytuy ta che wej rumekayafiel
Alfred Adler
zoy zuguno ta poyen ta kom chegen kom egün wej ñi poyeael ñi ka femgen chi che
Eric Hoffer
zoykalay ñi chem pin ta che, zoy may ta ti feypinuafel chi zugu
Albert Camus
zoylay fenxenien ta zuam kiñemu ñi mogekan müten ta che
Ugo Bernasconi
zoyüm ñi xafyecheal ta rüf ñi zoyümal ta azkan zugu mew
Lucius Annaeus Seneca
zuamfun ñi zuamgeafel
Anónimo
zuamyelayaymi femgechi ta zoy küme che geaymi ta kom wajontu mapu mew
Miguel de Cervantes
zugukeafimi chi pu che püralerpulmi wiñolemewelmi ka perpatuafimi ta ti
Wilson Mizner
zugulün ta kiñe zugun ta nükan reke ta kiñe müpüyawchi ta jampüzkeñ ta che
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
Zugun ta faney iney ta ñi ajkütuetew gen mew
Giovanni Verga
zugun ta kümekay ta genon mew ta zugun
Lalla Romano
zugun ta nentupenolu ta kimüngelu academia mew, che may ta müyawlu ta rüpü mew. Feyti pu genkülelu ta gülümzugunwe ta nükeygün zewma fenxentu rupan mew, agkümkefigün wifkünun mew, fenxenke chi zew feypilewenolu chem pifel ti rüf zewmaetew mew
Gabriel García Márquez
zugun ta ragiñ chuchi ta ti feypilu, ka femechi ragiñ chuchi ta ti ajkütulu
Michel de Montaigne
zugun ta wirar ka müten fey ti chijka re nolkan
Paul Claudel
Zugun ta xawa ka müten: gülüken ta ñi zugun ka xawa mew
Roland Barthes
zugun ta zoy tügkülepenolu ta mogen reke
Manuel Seco
zuguñpefallay ta científicos ñi ajfülkaken ta kujiñ egün; feyti ñi zugu mülefuy ñi nentuael ta pu periodistas ka pu político egün mew
Henrik Ibsen
zuguñpemuchi ta küme chepiwliyin, welu newe kimuwlayin ta ti
Groucho Marx