Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d è e f g h i l m n o p q r s t u v

a Bibbj n 'mbar ad amà l nemisc nuestr cum sc so amisc nuestr. Fors p'ccè so l stess person
Vittorio De Sica
a caus pincipal dell problem so l soluzion
Eric Sevareid
a caus pring'pal ca a 'gnuranz s'ha d'ffus è u fatt ca tutt sap'n legg'r e scriv'r
Peter de Vries
a chiarezz è a cortesia du filos'f
José Ortega y Gasset
a coc-col fasc buen a salut del'economia amer'can
Anónimo
a corporazion medic ha d'vendat na minaccia ver' p' a salut'
Ivan Illich
a coscienz no n 'mbedisc d commett'r p'ccat, però, sfortunatamend n neg u piacer d goderc'l
Salvador de Madariaga y Rojo
a coscienza soi era pilt, 'nfatt non g'a usav mai
Stanislaw Jerzy Lec
a decision cristian d p'nzà u munn brutt e cattiv ha fatt u munn brutt e cattiv
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a differenz grann tra u sess ca s paj' e u sess gratis è ca d sol't u sess ca s paj' cost d men
Brendan Francis
a fandasij' uman è immensamend chiù pov'r da realtà
Cesare Pavese
a fedeltà è l'art d fa l cuern cu u p'nzier
Décoly
a felic'tà è qualcos d merav'gghios: chiù n dè e chiù t n ruman
Blaise Pascal
a felic'tà non g'è qualcos ca s send, ma qualcos ca s r'cuerd
Oscar Levant
a felisc'tà è sce d'accord cu se stess
Luis Buñuel
a fel'cità è na r'combens c'arriv a c no l'ha cercat
Anton Chekhov
a femm'n e nu rial ca v sceggh'
Georges Brassens
a fis'c è com u sess: cert, po’ dà r'sultat prat'c ma non g'è p quist ca n dedicam e iedd
Richard P. Feynman
a f'nanz è l'art di fa passà l sold d man in man fin a fall scombari'
Rober W. Sarnoff
a globalizzazion pìrmitt all potend di sfruttà l' debb'l
Alejandro Llano
a gnuranz s' espann in nu mod assurd
José Saramago
a guerr è na lezion ind a stor ca l pueo'l no r'cordan mai abbastanz
Benito Mussolini
a guerr è nu massacr fra uom'n ca nos canosc'n a vandagg d'omn ca s conoscn ma evitan d massacrass reciprocamend
Paul Valéry
a lettur è p a mend quidd ca l'eserciz è pu cuerp
Joseph Addison
a libertà è accussì prezios ca b'suegn raziunarl
Wladimir Iljitsch Lenin
a ling è n'imbrond, l'imbrond maggior da cond'zion uman nuestr
Octavio Paz
a ling internazional dell generazion futur sarà assolutamend e sultant na ling pianificat
Ludoviko Zamenhof
a l'b'rtà d'amar non g'è men sacr da l'b'rtà d p'nzà. Quidd ca osc s chiam adulter na vot s chiamav eresi'
Victor Hugo
a malingonij' è a felic'tà d'ess'r trist
Victor Hugo
a mod è semb nu r'fless du timb su ma purtropp no g' n' scurdim quand'è stod'c
Coco Chanel
a muert po’ ess'r u meggh' ca a vit ten da offrì
Carlos Silva
a muert v'vev ind a me e m'abbandonò p sce viv'r ind a notr cuerp
Octavio Paz
a natur no fasc ma nind senz nu mutiv
Aristotle
a natur uman è quedda cos ca n fasc maledì u pedon quann guidam e u guidator quann camminam
Oren Arnold
a nostaligii' non g'è cchiù quedd d na vot
Simone Signoret
a n'indian l'or du sol bast e avanz
Violeta Parra
a parol appartien metà a c parl e metà a c ascolt
Michel de Montaigne
a parol è rumor e l libbr so cart
Paul Claudel
a pasc no iè nu rial ca Dio fasc all'omn, iè nu rial ca l'omn fann a idd stess
Elie Wiesel
a pegg' 'ndolleranz è quedd ca nu chiamam raggion
Miguel de Unamuno
a poesì è l'art d fa entrà u mar ndù b'cchier
Italo Calvino
a poesì m serv p dì quidd ca non g pozz disc'r
José Hierro
a poesii aggiung vit a vit
Mario Luzi
a prefazion è a part chiù 'mbortand d nu libr. A legg'n pure l crit'c
Philip Guedalla
a prima cos che na femm'n adda fa quann vol nu mascl è metters a corr'r
Molière
a propagand è un ram d'art d'a menzogn ca consist ind all' 'mbrugghià l'amisc senz 'mbrugghia l nemisc
Frances Cornford
a propietà è na trapp'l, quidd ca cr'dim d possedè in realtà n possied
Alphonse Karr
a qual'tà d' nu libbr d'pend da u lettor
Emilio Praga
a r'cerc da perfezion spess ostacol u miglioramend
George F. Will
a r'cerc dell malatij' ha progredit tand ca è quas imbossib'l acchià qualcun ca è cumbletamend san
Aldous Huxley
a saggezz d viv'r consist nell'elim'nà quidd ca no iè 'nd'sp'nsab'l
Lin Yutang
a scienz occidendal ha servit sol a passà da u fac'l au d'ffic'l, attravers l'inut'l
Marco Crivellaro
a semblic'tà è a form da vera grannezz
Francesco De Sanctis
a serv'tù in molt cas non g'è na viulenz dell padrun, ma na tendazion dell serv
Indro Montanelli
a società, p diss c'vil, aviss acc'ttà a raggion e a folli'
Franco Basaglia
a sola cos ca separ n'uom da quidd ca desid'r da a vit è spess sol a volundà d tendà, a forz p cred'r ca è pussib'l
Richard M. DeVos
a sol'tud'n è p' u' spir't quidd ca u cib è p' u cuerp
Lucius Annaeus Seneca
a speranz è bon a colazion ma non g'è bon a cen.
Francis Bacon
a strategia amoros s' sap usà sol quann no sì 'nnammurat
Cesare Pavese
a television è l'un'c sunnif'r ca t piggh cu gli uecch
Vittorio De Sica
a terr appartien all propietar suu, ma u paesagg appartien a c sap apprezzarl
Upton Sinclair
a ver'tà è u valor chiù grann ca t'nim. Risparmiamola
Mark Twain
a ver'tà no guast mai na giusta caus
Mohandas Karamchad Gandhi
a virtù dell gen'tor è na dot grann
Quintus Horatius Flaccus
a vit è bedd sc no tin paur'
Charlie Chaplin
a vit è com suonar u violin 'n pubbl'c, man man ca 'mbar a suonà u strumind
Samuel Butler
a vit è lueng sc è pien
Lucius Annaeus Seneca
a vit è na fras 'nderrott
Victor Hugo
a vit e na malatti' ereditar
Anónimo
a vit è quidd ca t succed mentr si imbegnat a fa otr prugett
John Lennon
a vit è u paragon dell parol
Alessandro Manzoni
a vit ha smess d'ess'r na barzellett p me; non g'è d'vertend
Charlie Chaplin
a vit puert vi' tropp timp all'omn
Stanislaw Jerzy Lec
a vit ten nu valor grann sc a d'sprizz
Heinrich von Kleist
a 'amor è quidd ca cap't a nu masc'l e na femm'n ca no s' conosc'n
William Somerset Maugham
a 'bb'tud'n è accussì fuert ca n'abituam pur a viv'r
Gesualdo Bufalino
acchiù u cuerp è debol, acchiù accummand, acchiù è fuert, ubbdisc meggh'
Jean-Jacques Rousseau
accum è fac'l sc'vr d'ff'cl
Eugenio Colorni
accussì cum no m'ahhia proccupat d nasc'r no m preoccup d morir
Federico García Lorca
addummannt' c si felisc e po' è spicciat d'esserl
John Stuart Mill
ado stè tanda lusc, l'omb è chiù ner
Johann Wolfgang von Goethe
adult? Mai
Pier Paolo Pasolini
agghj' amat, agghj' stat amat, u sol ha accar'zzat u vis mij. Vit, no m'a dà nind! Vit, stam par!
Amado Nervo
aggh' fatt u peccat peggior ca un po’ fa: non g'aggh stat f'lisc
Jorge Luis Borges
aggh' stat ind a nu cal'ndar, ma no so mai stat pundual
Marilyn Monroe
aggh' 'mbarat ca na vit no val nind e ca nind val p na vit
André Malraux
aiutat'm a capì quidd ca v dic e po' v'u spieg meggh'
Antonio Machado
am l femm'n, no l'ammir
Charlie Chaplin
amic è cu ci po’ stà 'n silenz
Camillo Sbarbaro
amma conviv'r cu a maf pur ind u sport?
Carlo Cattaneo
amma ess'r modest e ricurdacc ca l'otr so 'nferior a nu
Oscar Wilde
amma luttà p a pasc cu strumend d pasc
Martin Luther King
amor t fasc 'mbazzi, u matr'mon t fasc curnut e u patriottism stuedc cattiv
Paul Léautaud
apprim cu cangiat idea, sit s'cur d tenern già un
Albert Brie
attenzion: u cadav'r d Marx respir angor
Nicanor Parra
avvucat: nu combl'c ca no corr mai nessun risch
Anónimo