Logos Multilingual Portal

Select Language

a å b d e f g h i j k l m n o p r s t u v

då eg var yngre, kunne eg hugsa alt, om det hadde hendt eller ikkje
Mark Twain
dei eldste og stuttaste orda, 'ja' og 'nei', er dei som krev mest omtanke
Pythagoras
dei fleste vil heller døy enn å tenkja, og det gjer dei i røynda òg
Bertrand Russell
dei har utvikla lækjemåtar for ukjende sjukdomar
Ronald Reagan
dei mennene som kjem best ut av det med kvinner er òg dei som best veit korleis dei skal greie seg utan dei
Charles Baudelaire
dei som eig dette landet, kjenner sanninga: Det blir kalla den amerikanske draumen fordi du må sova for å tru på henne
George Carlin
dei store hendingane i verda skjer i hjernen
Oscar Wilde
dei tinga folk flest vil vita noko om, har dei oftast ikkje noko med
George Bernard Shaw
dei ynskjer krig, men me skal ikkje lata dei vera i fred
José Saramago
den einaste måten å hindre at nokon får kjennskap til grensene dine er å aldri gå over dei
Giacomo Leopardi
den einaste sanne boka treng ikkje forfattaren finna opp i vanleg forstand, for ho finst alt i kvar og ein av oss, han må berre omsetja ho. Forfattaren har same plikter og oppgåver som omsetjaren
Marcel Proust
den låke læraren fortel. Den gode læraren forklårar. Den framifrå læraren demonstrerer. Den storfelte læraren inspirerer
William Arthur Ward
den verste forma for intoleranse kjem frå det som vert kalla fornuft
Miguel de Unamuno
dersom ein nasjon trur han kan vera fåkunnig og fri, så trur han noko som aldri har vore og aldri vil vera
Thomas Jefferson
dersom israelarane ikkje ynskjer å verta skulda for å vera nazistar, burde dei rett og slett halda opp med å bera seg åt som nazistar
Norman G. Finkelstein
despotar veit korleis dei skal løysa alle problem, bortsett frå det mest alvorlege: dei sjølve
Winston Churchill
Det at ein truande er lukkelegare enn ein skeptikar, har ikkje meir med saka å gjera enn at ein som er full er lukkelegare enn ein som er edru
George Bernard Shaw
det beste ved samværet er at det får oss til å verdsetja einsemda
Charles Chincholles
det er betre å leggje liv til dagane dine enn dagar til livet ditt
Rita Levi Montalcini
det er betre å vera ulukkeleg i kjærleiken enn ulukkeleg i ekteskapet. Sume er så hepne at dei lukkast i både tilfelle
Guy de Maupassant
det er ikkje medvitet som styrer livet, men livet som styrer medvitet
Karl Marx
det er ikkje skandaløst at somme bankmenner har hamna i fengsel. Det er skandaløst at det går nokon frie
Honoré de Balzac
det er ikkje striden som tvingar oss til å verta kunstnarar, men kunsten som driv oss til å strida
Albert Camus
det er kje godt for mennesket å få alt det vil ha
Heraclitus
det er morosamt med kva for ei tankeløyse vonde menneske trur at alt skal gå bra
Victor Hugo
Det er teiknet på den urøynde å ikkje tru på lukka
Joseph Conrad
det er vanskeleg å kjenna att dei som friviljug fylgjer med straumen
Stanislaw Jerzy Lec
det finst berre to måtar å fortelja den heile og fulle sanninga – anonymt og posthumt
Thomas Sowell
det finst ei form for energi som er endå reinare enn sola og endå meir fornyeleg enn vinden, nemleg den energien vi ikkje brukar
Arthur H. Rosenfeld
det finst ikkje betre løyndomar enn dei som alle kjenner
George Bernard Shaw
det fyrste revolusjonære trekket er å kalla ting med det rette namnet deira
Rosa Luxemburg
det har aldri vore ein god krig eller ein dårleg fred
Benjamin Franklin
det må vera noko gale med arbeidet, elles hadde dei rike halde det for seg sjølve
Mario Moreno (Cantinflas)
det vantar ikkje på fridom, men på frie menneske
Leo Longanesi
det viktigaste ved kommunikasjon er å høyra det som ikkje vert sagt
Peter Drucker
det økonomiske systemet me har no, er ei global maskin som øydelegg miljøet og skapar millionar av taparar som ingen veit kva dei skal gjera med
George Susan
di høgare me lyfter oss, di mindre verkar me for dei som ikkje kan fly
Friedrich Wilhelm Nietzsche
di mindre du et, drikk, kjøper bøker, går på teater, på ball, i vertshuset, tenkjer, elskar, teoretiserer, syng, målar, fektar osb., di meir sparar du, di større vert rikdomen din, som korkje mòl eller rust fortærer, kapitalen din. Di mindre du er, di mindre du lèt livet ditt koma til uttrykk, di meir har du, di større er det avhende livet ditt, di meir legg du opp av det framandgjorde tilværet ditt
Karl Marx
di veikare kroppen er, di meir krev han; di sterkare han er, di meir lyder han
Jean-Jacques Rousseau
du lyt endra deg sjølv, ikkje himmelen over deg
Lucius Annaeus Seneca
du treng ikkje brenna bøker for å øydeleggja ein kultur. Få berre folk til å slutta å lesa dei
Ray Bradbury
dugløyse viser seg i bruken av for mange ord
Ezra Pound