Logos Multilingual Portal

Select Language

a c d è e f g h i ì j k l m n o p q r s t v z

macariò tis è mmèni tìpoti, iài è mmèni pricò
W.C. Bennett
macariò 'is jelà 'zze sattu, e ttu manchèi o pezzi
Habib Bourguiba
mai prita k'àrtena itorìsti nan divario ìu mmea tra tis polemà ce tis guadagnèi senza na polemìsi
Vandana Shiva
maledetto ci so mumento 'zze charà ka m'èkame prikò ja' panta
Franco Trincale
mali ene i forza tin abitudine
Marcus Tullius Cicero
manku ena pu noà sozzi nnorìsi na scemo an dèn omilìsi
Alonso de Ercilla y Zuñiga
mas mattèsane na pistèzzume ca cino pu en òrrio è ssozzi ene ndisticò ce cino pu ene ndisticò è ssozzi ene òrrio. Telo na tizzo ca cino pu ene ndisticò sozzi ene puru òrrio
Mohandas Karamchad Gandhi
màttesa na usèzzo to lò 'mpossibilo' me mali prudenza
Wernher von Braun
mèa? mai!
Pier Paolo Pasolini
meletò puru libru, poddhù llibru: ma mattènno plèon olìo ca 'tti zzoì. Na llibro mmono mu màttese poddhì: o vocabolario. Oh, to vocabolario, ton agapò. Ma agapò puru ti stràa, vocabolario poddhìn plèon òrrio
Ettore Petrolini
messèri. Antrepi fortunài. Cino pu cànnune 'zze calò jalìzzi 'son ijo... ce cino pu cànnune 'zze cacò èrchete chommèno
Michel de Montaigne
mi ccàmete fonè ja' na jurìsete avisìa 'zze nitta. Sòzzete zzunnìsi tin jetonìa
Stanislaw Jerzy Lec
mi chàsete cerò na vrichète ntrùppu: è tta sozzi echi
Franz Kafka
mi giudichèzzo mai nan libro jai to film-tu
J.W. Eagan
mi kkulùsiso mai ti strada ka ikàmane addhi, ipèrni mmone icì pu addhi 'pìttane già
Alexander Graham Bell
mi mmeletìsete cunda cànnune ta petàcia ja' na pèzzune oi cunda cànnune cini pu cratènnutte ja' na mattèsune. Dègghe, meletìsete ja' zzìsete
Gustave Flaubert
mi mmino to mmumènto calò: càmeto
George Bernard Shaw
mi ppistèzzete sus pronu impulsu: ine quasi panta calì
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
mi ttèliso na ghettì àntrepo ka teli na'chi successo, ma àntrepo ka teli na 'chrizzi
Albert Einstein
mi ttèliso ta pràmata tos addhò ce ise ton àntrepo plèo charùmeno atto kkosmo
Miguel de Cervantes
mia bbanca ene 'na ttopo pu su dìne 'nan ombrella motte o cerò è kkalò ce se lene na to dochi ampì motte arcià na vrechi
Robert Frost
mia cconferènza ene mia ssionosìa 'zze cristianù pu chrìzzune pu manichì-tto è ssòzzune cami tìpoti, ma oli mmia sòzzune decidèzzi na mi ccàmune tìpoti
Fred Allen
mia filìa lecita en ichrizzi mai posso mia filìa clemmèni
Guy de Maupassant
mia nnaziùna è mmali ce pai ambrò motte difi rispetto ja' ta ttinà
Mohandas Karamchad Gandhi
mia òrnisa ene i mmanera zze nan agguò na kami nan addho agguò
Samuel Butler
mia rrelaziùna èrchte grammèni macà n'informèzzi tis ti mmeletà, ma n'avisìsi tis tin grafi
Dean Acheson
mian ghinèca libera ene olo to contrario 'zze mian ghinèca alafrì
Simone de Beauvoir
mìan glossa ene 'nan dialètto me 'nan esèrcito ce me 'na mmarìna
Joshua A. Fishman
mian glossa pu cotti ene o manichò strumènto ca jènete panta plèo lettò me ton uso
Washington Irving
mian glossa ti ene oli logica ce en echi caratteristiche diche-ttu ene isa mian glossa pu en echi zoì ce poddhì tecnica
Ludoviko Zamenhof
mian imèra jurìzzume na ìmesta kristianì ce ndè mmone ebrei
Anne Frank
mian umbra ichànnete ja' poddhì ìjo.....o ja' poddhì skotinò
Moni Ovadia
milònta azz'alìssio cài tòssonna 'nghìzzi na 'rraggettì jà na pài olo calò
Friedrich Wilhelm Nietzsche
min amo vrìconta na zzisi ja' panta. E' tti ccanni mai
George Bernard Shaw
min omilìsete, cazzo! N'ascosùne ti chèra cini pu tèlune na resurcitèzzune, ce na camùne na ppasso ambrò cini pu tèlune na jurìsune paddhicària!
Nicanor Parra
min usèzzete cittin omilìa zzena "ideali": èchume na kkalì omilìa sin glassa-ma: azzematarìa
Henrik Ibsen
mmone cini pu è ffaùtte zzèrune na zzichorìsune. Nan vigliacco en azzichorà mai: en ene si nnatura dichi-ttu
Laurence Sterne
mmone cini pu è nnoùne en èchune dùbbiu. I pistèi azz'alìssio? En echo cànnen dùbbio.
Luciano De Crescenzo
mmone cino pu en accudiète ichrìzzi
Camillo Sbarbaro
mmone i apesammèni èchune ton diritto n'azzichorìsune ce i ìi en èchune cànnen diritto n'allimonìsune
Chaim Herzog
mmone i apesammèni torùne motte spiccèi tin guerra
Plato
mmone motte echi poddhì skotinò sozzi torìsi t'astèria
Martin Luther King
mmone o muttìsi è mmea, olo ton addho ene adinatìa
Alfred de Vigny
mmone poa ìchato kommèno ton urtimo potàri, frimmèno ton urtimo pòtamos, piammèno ton urtimo azzàri, mmone toa inoìete ka è sòzzete fài tu ssordu
Cree Indian Prophecy
mmone tis è ffaùte n'apesàni ja' t'alìssio en degno na to pì
José María Vargas Vila
mmone tis è mmàttese tìpoti sozzi echi convinziùne
Emil Cioran
mmone tis è mmeni tìpoti ene libero azz'alìssio
Andrew Young
mmone tis izzèri poddhì agapà na mattèsi; i anazzèri jaddhène na mattèsune sus addhu
Edouard Le Berquier
mmone 'a ppai anu 'si stràa 'pu scotignàzzi o ìjo, sozzi torìsi t'azzimeròsi
Mirco Stefanon
motte apesèni canèna ca mas torì ass innu, apesèni mia mmira 'zze mà
Miguel de Unamuno
motte azzènno telo na ghettò na pedàci
Joseph Heller
motte canonì calà s'ammàdia canèna, ise obbligào na canonìsi 'ssesèna
Tahar Ben Jelloun
motte dio antròpi ka polemùne antàma pane panta d'accordo, ena ene te cchiùi
William Wrigley Jr.
motte dìona na fai sus attechò, mu fonàzzane àjo. Motte jùrona jatì tos attechò en ìchane na fane, mu fonàzzane comunista
Hélder Câmara
motte i glossa ene catalimmèni, o gheno è ppistèi i ccino pu 'cui ce tuo perni 'so pelechìsi
Wystan Hugh Auden
motte i missionari stàsane 'ttu, i afrikani ichàne to choma ce i missionari ti Bibbia. Mas mattèsane na prakalìsume me ta 'mmàdia klimmèna. Motte t'anìzzamo, cini ìchane to choma ce imì ti Bibbia
Jomo Kenyatta
motte i stampa ene libera ce pàsson àntrepo zzeri na meletìsi, olo ene sikuro
Thomas Jefferson
motte i virtù èblose, askònnete plèo tinatì
Friedrich Wilhelm Nietzsche
motte ìmona pedì mu lèane ca cispu ìsozze jettì presidento attus Stati Uniti. Arte arcinò na pistèzzo ca en alìssio
Clarence Darrow
motte iplònni allimonìese 'zze sena. Motte azzunnà arricordese
Jorge Luis Borges
motte ivò pistèo ka mattènno na ziso, mattènno n'apesano
Leonardo da Vinci
motte ivrìschete me tus poddhù, inghìzzi na mini ce na pensèzzi
Mark Twain
motte jurìzzi ti teli na pì na zisi ce posso ichrìzzi ti zoì, allora ise atìnato
Sigmund Freud
motte na ppòpolo en izzèri na difendèzzi tin glossa-tu, è ppronto ja' ti schiavitù
Remy de Gourmont
motte nan àntrepo en echi pleo zichra, pina ce è faùte machà, ene prikò
Ennio Flaiano
motte o bisogno ene tinatò echi tis ene pronto na pistèzzi iss olo
Arnold Lobel
motte o gheno ene libero na kàmi cino pu teli, quasi panta ikanni kunda tos addhò
Eric Hoffer
motte o mialò jennìete si ccilìa tis mana, en echi Kammìa idèa
Maurice Blanchot
motte o Teò en omilì, tu sòzzume kai na pì cino pu tèlume
Jean-Paul Sartre
motte oli penzène 'si stessa mmanèra, tinò penzèi
Walter Lippmann
motte stazzi ti 'spiraziùna è na mu vrichi vàfonta
Pablo Picasso
motte stèi kalà 'son derma diko-ssu, na pai pratònta ce na stasì i nnan addho merèo, en ene plèo na stasì larga
Isabelle Adjani
motte ta pòddia-mu è pratune blèo, puru ti cciofàli meni
Johann Georg Hamann
motte ta pràmata è ppane àntia, mi kulusiso-tte
Elvis Presley
motte teli na ppràma, olo to ccosmo en d'accordo ja' na cami ti o desiderio-su sozzi jettì
Paulo Coelho
motte t'àrmata milùne te lleggi en omilùne makà
Marcus Tullius Cicero
motte zzumpèi 'zze charà, vale scupò ti tinò su guàddhi to choma apu càu a tta pòddia
Stanislaw Jerzy Lec
motte 'cùo to jèno ti zzàfi ta chèria i nnan àntrepo noò panta ja' cino na ffitta 'zze kumpassiùna. Ja' na kusi tes fischiàe en è nna kami addho ca na zzisi poddhì
H.L. Mencken
motte 'misùme canèna, 'misùme i ccino canne pprama pu 'stei cessu 'ssemà
Hermann Hesse
motte 'nan àntrepo isfàzzi mia ttìgre, to llène sport; motte mia ttìgre isfàzzi 'on àntrepo ti llène lissa
George Bernard Shaw
motte 'nan àntrepo lei ti zzeri t'ene ti charà, sozzi noìsi ti già tin èchase
Maurice Maeterlinck
motte 'nan vrài ime apesammèno- tispo mu clèi- è mmeno acàu 'so choma, ime ànemo azze libertà
Ernesto Che Guevara
motte 'su echi 'na pprama, su to ssòzzune guàli. Motte 'su ton dì, ton èdiche. Tinò lladro su to ssozi klètti. Ce allora ene tikossu jà panta
James Joyce
mu lèane ti olìi apesammèni andiàzzane jai na stàsi i nna kkosmo pu en isfàzzete pleo
Albert Camus