Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i l m n ó p q s t u z

a créda int\'e prugrès an vô miga dì ch\'e prugrès u\'i sia bèla stè
Franz Kafka
a Cuba i\'n respéta i dirétt umèn, fôra ch\'a Guantènamo
Anónimo
a fè al previsòuni l\'è diféZil, figuréss qvànd ch\' e\'s trata de futûr
Chinese saying
a murì u n\'è miga gnînt, e tremènd l\'è u\'n campè
Victor Hugo
a n\'e savém côs ch\'as suZêd; dônca l\'è qvèst c\'as suZêd
José Ortega y Gasset
a pruvè ch\'a jò rasòn e vurìa dì ch\'a putrìa avì sbajè
Pierre Caron de Beaumarchais
a sém qvèl ch\'a fasém tènt vòltî
Aristotle
a sémm qvèl ch\'a magnêm
Ludwig Feuerbach
a t\'nîm sno la cuntentèzza ch\'avìm dunè
Eduard Pailleron
a vidrò tôtt al tèrî côm s\'al fòss tôti mij e al mij côm s\'al fòss ad tôtt
Lucius Annaeus Seneca
a vivém sòtt e gvèrnî d\'i nòst prurîd piô bâs, propî còm zinquentaméla àn fa
Rita Levi Montalcini
aduvrè al paròli l\'è l\'ónga manîra pri fèli dvintè bònî, verî, giòstî paròli d\'óna léngua
Alessandro Manzoni
al dòni i\'à da fè tôtt al ròbî dô volti mej che ni òmm, pri sintéss dî ch\'i è stèdi brèvi la metà. Mènc u n\'è difìzîl
Charlotte Whitton
al lénguî, cumpagn al religiòuni, î chèmpa s\'i eresii
Miguel de Unamuno
al naziòuni ch\'î je drè ma svilupèss î\'l pô fè sno s\'î cmènza a fè calè gl\'èrmi
Oscar Arias
al naziòuni pió grèndi î s\'è sempri cumpurtè da delinquèint, c\'al pió \'Znéni da putèni
Stanley Kubrick
al robî piô \'mpurtènti te mònd i suZéd in te Zervèl
Oscar Wilde
al scuvèrti î\'n dà na mèna m\'e Terz Mònnd, mo î\'aprufundéss gl\'ingiustézî
Ryszard Kapuściński
amè e propii lavòur l\'è qvel ch\'a suméja ad piô ma la cuntentèza s\'la têra
Rita Levi Montalcini
an avém ancòura capì ch\' l\'è sno int\'la godùria, int\'la pasiòun, int\'e sghignazè ch\'la cultòura la prugredéss
Dario Fo
an mitîv a urlè pri dmandè \'na mèna te mèz d\'la nòta. A putréss svigiè quelcdùn
Stanislaw Jerzy Lec
an\' mn\'i fréga gnînt d\'la scèinza. L\'a s\'ni fréga d\'insògnn, d\'î résch, d\'al risèdi, d\'î sintmèint e d\'al cuntradiziòuni, ch\'a pri mé jè robî da tnî strèti
Luis Buñuel
An\'s arcurdém i dê, a\'s arcurdém i mumèint.
Cesare Pavese
avì ón amìgh u n\'è \'na ròba ch\' î\'s pô vantè tótt
Antoine de Saint-Exupéry
a\'n avì paòra d\'un mònnd d\'ignurèint ch\'î ja la memòria sno te compiùter?
Harold Bloom
a\'n putèm ès piô sinsébil m\'e piasêr s\'u n\'e sèm ènca m\'e dulòur
Alan Watts
bòn Nadèl e felìz ànn nòv
Anonymous
Caminènd coùntra la sagèZa la préma ròba da fè l\'è da stè Zét; la sgånda l\'è da stè a sintî; la tèrza l\'è arcurdè; la quèrta l\'è dês da fè; la quénta l\'è insgnè m\'a ch\'ijêlt.
Solomon Ibn Gabirol
ch\'i è ch\'un pô dì ch\'la nadòura la n\'è arvinèda de tótt?
Günter Grass
côs ch\'l\'a da bazilè l\'Unesco pri dî che tôtt e mannd l\'è \'na richèza d\'i òmm d\'tôta la tèra?
Anónimo
da rèta m\'e burdèl ch\'at ci stèd
José Saramago
dal vòlti e pô es meij caminè ch\'arvè. Arvè un\'esést, l\'è sol un mumeint de camèin
Gino Vermicelli
dèmm \'na mèna a fèmm capî quél ch\'av dégh e av\'al dirè meij
Antonio Machado
dû vêt Ivan? A vagh a Ménsk. U\'n è vér Ivan! T\'am dis ch\'a t\'vè a Ménsk pri dè\'m d\'intènd ch\'a t\'vè a Mosca, mo te t\'vè da bòn a Ménsk. T\'am racòunt al bâli, Ivan!
Jorge Luis Borges
dubitè ad sè stêss l\'è e prémm signêl d\'inteligèinza
Ugo Ojetti
D\'i fumadòur a putréssmi imparè la tulerènza. An n\'ho ancòura cnossùd ón ch\'us sia lamentêd ad quèij ch\'i\'n fôma.
Sandro Pertini
d\'tótt al ròbî zèrtî, la pió zèrta l\'è e dóbî
Bertolt Brecht
e bêl d\'la guèra l\'è ch\'a tótt i chêp d\'î asasèin i fa bnidì al só bandìrî e î dis gl\'oraziòuni m\'è Sgnòur préma da cminzè a mazè e pròsmi
Voltaire
e bên e pô tnì bòta m\'al batòsti, e mêl na
Rabindranath Tagore
e burdèlî i tròuva tôtt in te gnînt, gl\'òmm i\'n tròuva gnînt te tôtt
Giacomo Leopardi
e dèbti póblic l\'è tènt grènd da badè pri sé
Ronald Reagan
e digitèl l\'è la prèssia e la curetèZa. La chèrta l\'è e piasêr
Giuseppe Annoscia
e distéin d\'ón pòpul e depènd d\'al cundizòuni d\'la sô gramàtica. óna naziòn l\'an pô ès grænda s\'la sô zèinta la n\'è bona ad \'zcòrr
Fernando Pessoa
e dóbî l\'è óna margaréta c\'l\'an s\'fnéss maj ad sfujêla
Mario Vargas Llosa
e fa s-ciupè da rîd a véda cóm i catîv i pèinsa che ma lôr tótt ui felerà léss
Victor Hugo
e lavòur e fa scapè via tre gròSi mêl: la nòia, e véZi e bsågn
Voltaire
e lébri ch\'un s\'pô lêz dô volti l\'è mej ch\'un s\'lêza pri gnînt
José Luis Martín Descalzo
e lébrî piô impurtèint pri ón comunésta còm ch\'a sô me l\'è la Bébbia
Nichi Vendola
e mâsmi stódî l\'è còm la piô grossa ignurènza
José Ortega y Gasset
e meij ch\'la nadòura l\'ha dè m\'e òmm l\'è ch\'la sô véta l\'è còurta
Plinius Secundus
e nostrî piô gross e piô gluriòus capolavòur l\'è campè unestaménta. E rèst, cmandè, racoî rechéZi, tirè sô, i\'è tôtt patachèdi
Michel de Montaigne
e nuvènta pri Zènt d\'î pulétich î\'arvèina e nòm ma ch\'e dîs pri Zent ch\'l\'arvènza
Henry Alfred Kissinger
e perécli piô gròss t\'la véta l\'è quèl da ciapè tròpî precauziòuni
Alfred Adler
e pèsimésmî e sta te zervèl; l\'utimésmî t\'la vôluntè
Antonio Gramsci
e pitòur l\'è ón che dipénZ qvèl ch\'e vènd. Al cuntrèrî, ón artésta l\'è ón ch\'e vènd qvèl ch\'e dipénZ
Pablo Picasso
e pô ès ch\'e la murêla la sia sparìda da tótt e mànnd. U\'n fa gnînt, u\'s tocherà invintêla d\'arnòv
Jorge Luis Borges
e pô l\'è vnù e prugrèss a distrôz tôtt, pèz che ne la guèra, prichè si la guèra la féva fôra al robî, e prugrèss l\'ha fat fôra e nost mod ad campè
Bruno Ugolotti
e prémm mutév d\'tôta sta massa d\'ignurénza l\'è ch\'i è tôtt bôn ad léza e ad scréva
Peter de Vries
e puèta e còunta còm la su puesìa miòura
Fernando Pessoa
e pulétich e pèinsa m\'al pròsmî eleziòuni, e statésta m\'a qvei ch\'i vnirà
Otto von Bismarck
e valòr d\'ón libri u\'s véd da qvèl ch\' u\'l lèz
Emilio Praga
e vêr u\'n fa maj mèl m\'al robî gióstî
Mohandas Karamchad Gandhi
e zurnalésmi l\'è sno l\'ærta da rimpì ón pòst biènch
Rebecca West
e zurnalésta l\'è ón ch\' l\'a da cuntè ma ch\'ijelt qvèl ch\' u\'n\'a capì gnènca lô
Lord Alfred Northcliff
énca la natura dl\'òmm l\'a ma frighè; s\'cômm ch\'a lo vésta tropp cumpagna ma la mia a l\'ho butéda via
J.P. Donleavy
fè e tourésta e vô dî andè in zîr luntèn a Zerchêr la vòja ad turnè ma chèsa
George Elgozy
gl\'ènatri i fa gl\'òvi boni boni. Al galèini al starnàza côm i brécch. E pô, côs ch\'e suzéd? Tôtt el mannd e magna gl\'òvi d\'al galèini
Henry Ford
gl\'ônghi ch\'i artòurna sempri indré da tôtt, j\'è quèî ch\'i n\'è mai andè da nisòna pèrta
Antonio Machado
gnînt l\'è vlèin e tótt l\'è vlèin; la diferèinza l\'è sno t\'la dòsa
Paracelsus
guèrda m\'i tô pinsér... i\'advintarà al tô parolî. Guèrda m\'al tô parolî... i\'advintarà al tô aziòuni. Guèda m\'al tô aziòuni... i\'advintarà al tô usènzi. Guèrda m\'al tô usènzi... i\'advintarà e tô caràter. Guèrda m\'e tô caràter... l\'advintarà e tô distèin
Frank Outlaw
Hollywood l\'è ch\'e pòst dôv ch\' i\'t pèga un fràc ad quatrèin pri dè un bès, e i\'t dà \'na miseria pri la tô anma.
Marilyn Monroe
i gn\'è miga èrbi o òmm catîvi. I\'jè sno d\'al catîvi cuntadòini
Victor Hugo
i n\'è \'na maSa ch\'î véd cóm ch\'a sém, mo i\'jè parècc ch\'î véd qvèl ch\'a fasém fèinta da ès
Niccolò Machiavelli
i n\'isést i fât, ma sno gl\'interpretaziòuni
Friedrich Wilhelm Nietzsche
i puèti i\'è d\'î òmm ch\'ja mantnûd î òcc d\'î burdèl
Alphonse Daudet
i putrà ènca tajè tótt i fiòur, mo i\'n putrà miga firmè la premavéra
Pablo Neruda
i vô la guêra, mo i né laserèm in pèsa
José Saramago
i Zurnèl, î\'n vô miga infurmè e letòur, î vô sno fè finta ch\'î jè dré a fèl da bòn
Nicolás Gómez Dávila
imparè a z-córr e vó dî imparè a tradòur
Octavio Paz
inferni e paradisi î\'m pêr na mulìga esagerêd. Qvèl ch\'i fa gl\'òmm u\'n mi pêr ch\'as mèrita isì tênt.
Jorge Luis Borges
int\' e ciàs dagli èrmî, al lêz î\'n pô dì gnînt
Marcus Tullius Cicero
int\' óna Zità la goduria la\'n sta ta c\'al sèt o s\'tentasèt meravéij, mo cóm c\'la t\'arspònd m\'al tó dmèndî
Italo Calvino
Int\'al quis-ciòun d\'cusciènzia, l\'an còunta la lèz d\'la magiurènza.
Mohandas Karamchad Gandhi
int\'i chèmp ad cunzentramèint u\'s campèva mumèint par mumèint e u s\'aveva da pinsè e mènc puséblî, priché a pinsè u\'s consómma
Haïm-Vidal Sephiha
in\'t un tèimp ad matìria, a pinsè da stè luntèn da la matìria e vô za dì es mât
Saul Bellow
I\'jè sno qvèi ch\'î vénz ch\'î pô dezîd qvèi ch\'i\'jè stèdi î crémni ad guêra.
Garry Wills
i\'òmen i n\'è ingabiêd te lôr distèin, mo te lôr counvinziòun.
Franklin Delano Roosevelt
la Bébbia l\'as dîs da vlì bèn m\'i nòst nimìgh côm s\'î fóss î nòst amîgh. A sarà ch\'î jè sèmpr\' îstèss
Vittorio De Sica
la bigamìa l\'è qvànd t\'è un maròid ad piô, la monogmìa l\'è l\'istèss
Erica Jong
la Cîsa la dîs ch\' e mànnd l\'è piât, mo me a\'l sò ch\' e l\'è tònnd, priché a iò vést la sû òmbra sòra la Lóna, e me a dagh piô rèta m\'un òmbra che ma la Cîsa
Ferdinand Magellan
la creaziòun d\'i quatrèin tirèda sô d\'è gnint cóm ch\'î fa al benchî l\'è cumpàgna ma la creaziòun d\'î sòld ch\'î fa i lazaròun falsèri. E chèmbia sno qvèi ch\'î guadagna
Maurice Allais
la cusciènza l\'è óna vòusa dròinta ad nuijlt, ch\'l\' a\'s dés che quelcdôn u\'s putrìa véda
H.L. Mencken
la delinquèinza urganizèda l\'è sno cl\'èlta fâza (spòrca) d\'e dòlar
Raymond Chandler
la guèra u\'n s\'pô fèla dvintè umèna, l\'as pô sno fèla sparì
Albert Einstein
la léngua l\'è ón sègn, e sègn pió grênd d\'la nòsta cundiziòn umèna
Octavio Paz
la léngua l\'è parècc piô agitèda d\'la véta
Manuel Seco
la lêz, s\'la sû bèla cumprensiòun, la\'n cunsèint m\'i sgnòur e gnènca m\'i purètt d\'andè a durmì sott\'i pòunt
Anatole France
la lòta contra nuijlt l\'è quèla piô dôura, mo a vinZêr contra nuijlt l\'è la vitòria piô bèla
Friedrich von Logau
la lòta d\'î òmm contra e putêr, l\'è la lòta d\'la memòria contra al \'zcurdèrs
Milan Kundera
la marèzza l\'è la cuntentèzza da èsar trést
Victor Hugo
la miséria d\'i Zcours la fa dvintè bucalòun: u\'s côrr e résch ad dvintè s-cèv ad quél ch\'i pèinsa ch\'ijlt
Giorgio Barberi Squarotti
la môrt l\'as pèga stènd t\'e mònnd
Giuseppe Ungaretti
la nustalgia l\'a n\'è piô qvèla d\'na vòlta
Simone Signoret
la prudèinza l\'è óna vècia zitèla, s\'i quatrèin e szgudébla, e quèi ch\'i va drê i\'è sno i patàca
William Blake
la puesìa l\'è l\'èrta ad fè entrè e mêr int ón bicêr
Italo Calvino
la puléteca l\'è óna guêra sèinza ch\'a scôra e sengv; la guêra l\'è puléteca dôv e sengv e scôr
Mao Zedong
la puléteca l\'è \'na quistiòun d\'equilébrî tra qvèi ch\'i vô intrè e qvèi ch\'in vô scapè
Jacques-Benigne Bossuet
la pulétga amuròusa la tàca sno quànnd u\'n s\'ama da bòn
Cesare Pavese
La raZa biènca l\'è e càncher d\'la storia umèna; l\'è la raZa biènca, e sno quèla - s\'al sô idiologìi e s\'al sô truvèdî - ch\'la tira via Ziviltè autònmî là dôv c\'la pàSa, ch\'la scumbinè l\'equilibrî d\'la Tèra e ch\'adèss la fa ènca al minaZî proprî còuntra la véta.
Susan Sontag
la relaziòuna tra qvèi ch\'i\'jè bòn da lêz e qvèi ch\'i n\'è bòn l\' sèimpra qvèla, sno che òz qvèi ch\'i n\'è bòn da lêz, î lêz l\'istèss
Alberto Moravia
la religòuna l\'è e capolavòur ad còm c\'us fà a tirè só al bès-cî, prichè la tira só la zèinta sgånd còm ch\' l\'a da pinsè
Arthur Schopenhauer
la ròba piô demucrética d\'e mannd l\'è e diziunèrî. L\'è e sôl ben ch\'a tnîm in cmùn
Bernard Pivot
la s-cetèZa l\'è la forma d\'la vera grandèZa
Francesco De Sanctis
la sagèZa ad campè e vô dì botè via tótt qvèl ch\' u\'n dà in vèll
Lin Yutang
la scièinza l\'è tótt qvèl ch\'as pô mett sèmpr\' in discusiòun
José Ortega y Gasset
la smènia d\'la perfeziòun la porta sèmpri a dè rèta ma la finziòun al post d\'la s-cetèZa
Paul Ariès
la sozietè l\'ai pô ès sno sòura \'na muléga ad bàli zintîli e sno s\'a nisòun ui vèin in a mèint da dì qvèl ch\'a pèinsa da bòn
Lin Yutang
la spirènza l\'è bona pri culaziòun, mo pri zèna la fa piênz
Francis Bacon
la televisiòun l\'è e sôl sunéfer ch\'u s\'ciapa s\'î òcc
Vittorio De Sica
la televisòuna l\'è la préma cultòura demucrètica e populèra da bòn, e fâta còmm ch\'e vô la zèinta. E brôt l\'è qvel ch\'e vô la zèinta
Clive Barnes
la véta l\'è \'na scòla ad pusibilitè
Walter Bagehot
la zèinta la jè ad dô raZî: i giôst e i lazaròun. Quèj ch\'i diZîd douv ch\'i s\'a da stè i jè i giôst
Oscar Wilde
la zèinta l\'andrà a nuotè int\'la mèrda s\'t\'ai mèt dròinta ón pêr ad frènch
Peter Sellers
la zèinta l\'as fa to\' in zîr mej s\'una bàla gròssa ch\'a s\'una znéna
Adolf Hitler
La zèinta, ad sòlit, la dà rèta ma qvèl c\'ui fa piô còmud.
Caius Iulius Caesar
la zénta la sbràita pri nu stès a sêntì
Miguel de Unamuno
la ziviltà la prugredéss crissènd e nômmer d\'uperazioun impurtènti ch\'a putém fè sànza pinsèij
Alfred North Whitehead
lavurè l\'è mènc nuijòus ch\'a dvirtéss
Charles Baudelaire
l\'acqua la \'zcórr ad conténuî mo la\'n dîs mai al stèsi robî
Octavio Paz
l\'aèrta l\'è cla busìa ch\'as pirmètt ad capî qvèl ch\'lè vêr
Pablo Picasso
l\'aèrta l\'è una ciamèda ma la quèla i\'arspònnd parécc ad quèî ch\'i n\'è ciamêd
Leo Longanesi
l\'ànema d\'i òmm l\'an pêr mai isé forta e sgnòura côm quannd l\'a fa a mènc ad vindichèss e l\'a e couràz ad perdunè un\'ufésa
E.H. Chapin
l\'è diféZil a dè rèta m\'a ôn quànnd t\'sè bén che té, m\'e su pòst, t\'avréss racuntè d\'al balî
H.L. Mencken
l\'è periculòus avì rasòun qvand gli\' autoritè î ja tòrt
Voltaire
l\'è proprî bèl quand pièn pièn t\'capéss d\'an capì gnînt
Maurice Maeterlinck
l\'è t\'la malatìa ch\'a s\'incurzêm ch\'an sém sól a campè, mo a sém tachèd t\'óna criatòura strêna, luntêna un abéss, ch\'a l\'an\'s cnòss e ch\'la n\'sta a sintì ma noun: e nost urganésmi
Marcel Proust
l\'espariènza l\'è on bijiètt d\'la luterìa cumprèd dòp l\'estraziòun
Gabriela Mistral
l\'esperièinza l\'è c\'la ròba stôpènda ch\' l\'at fa arcnòss un sbaij quànnd t\'ci ilé ch\' t\'al fè d\'arnòuv
Franklin P. Jones
l\'espiriènza l\'è ch\'e pèten ch\'la véda u\'s dà quànnd ch\'arvanzém plêd
Judith Stern
l\'ignurènza piô bróta l\'è quèla d\'la propî \'gnurènza
San Girolamo
l\'imaginaziòuna l\'as fa curàz sa qvèl ch\'an putém ès. E sens dl\'umorìsm sa qvèl ch\'a sém
Winston Churchill
l\'impurtènt un\'è tènt la truvèda, mo s\'a si è bôn ad es cunvèint fên in fond
Ezra Pound
l\'intulerènza piô bróta l\'è qvèla ad qvèl ch\'î cèma rasòn
Miguel de Unamuno
l\'òm piô sgnòur l\'è quèl ch\' l\'a i su piasêr ch\' i\'n còsta \'na màSa
Henry David Thoreau
l\'òmm sèinza sugnè, sèinza utopii, sèinza ideèl, e sarìa óna bróta bis-ciàza, ón zinghièl s\'la làvrea in matamàteca s-cèta
Fabrizio De André
l\'òmm u\'n chèmpa sno s\'al paròlî, ènca sa d\'al vòltî l\'è custrètt a magnèslî
Adlai Stevenson
l\'upiniòun pôblica... l\'è un mòd ad racôij l\'ignurènza d\'la zèinta, e tirèla sô slà fòurza côm s\'la avéss la dignità
Oscar Wilde
l\'uriginalitè l\'è l\'ærta ad cupiè sèinza fês véda
William Ralph Inge
l’archeologh tira fòra quel c’un s’cnòss. E diplumatigh us dà da fè pri masè quel ch’è cnòssud
Thomas Pickering
l’avuchéd ch’ u n’è bon e pô fè ‘rmandè e prucess pri un sac ad têimp. Un c’lè brèv al pô fè ‘rmandè ‘na massa ad piô
Evelle Younger
ma ón candidêd un cunvèin dí dal ròbî ch\'la zèinta l\'as putrìa arcurdè
Eugene Joseph McCarthy
ma un indièn l\'or de sôl u\'i bèsta e u\'i arvènza
Violeta Parra
me a dagh rèta sno ma\'l statéstghi douv a i\'ho dè na sistméda me
Winston Churchill
me a dségn al ròbî no côm ch\'a li végh, mo côm ch\'a li péins
Pablo Picasso
nisoun as muntarà soura si nun an sbassém la sccéina
Martin Luther King
nu da\' ón giudézî sòra ón libr\' sno prichè t\'è vést e sô félm
J.W. Eagan
ón vocabulèrî e pô tnî sno \'na pèrta znéna d\'la richèza d\'na léngua.
Giacomo Leopardi
óna volta la pula l\'era cmandèda da bòna zèinta. L\'è ón eròur ch\'lè stè curètt
Joe Orton
Picasso l\'è un pitòur, ènca me; Picasso l\'è spagnòul, ènca me; Picasso l\'è comunésta, gnènca me
Salvador Dalí
piô u\'s fa al lèzî e piô i sèlta fóra i ledrî
Lao Tse
pri l\'òmm, u n\'è tènt bèl ch\'u i suZéda quèl che\'l vô lô
Heraclitus
pri quèi ch\'i sa tròpp robî, l\'è diféZil un racuntè al balî
Ludwig Wittgenstein
purtròp, a utènt\'ân l\'è \'npuséblî inamurès. In fàt me a scrév proprii pri nu pensè ma l\'amòur
Jorge Luis Borges
quànnd ch\' l\'òmm u\'n a piô frèdd, fèma e pôra, dòp l\'è scuntèint
Ennio Flaiano
quannd ch\'a dèva da magnè m\'i purétt, i\'m ciamèva sèint. Quannd ch\'a dmandèva prichè i purétt i n\'à da magnè, i\'m ciamèva comunésta
Hélder Câmara
quèl ch\'l \'énsagnarà m\'i òmm a murì u i\'nsagnarà a vîv
Michel de Montaigne
quel c\'lè mèj tra\'l réghli l\'è c\'us pô zerché quela piô giôsta
Andrew S. Tanenbaum
qvànd ch\'a sèint la zèinta bât al mèni pri ón òmm, mu mè u\'m fa cumpasiòun. Pri sintì fis-cè l\'avrà sno d\'aspitè e da campè \'bastènza
H.L. Mencken
qvànd ch\'us porta via i dirétt culturêl m\'al minurènzi, us distrózz la tnùda murêla d\'na sucietà còm qvànd ch\'us porta via i dirétt umèn
Joshua A. Fishman
qvànnd ch\' la virtù l\'a durmì, l\'as svéggia sa tótta n\'èlta fòrza
Friedrich Wilhelm Nietzsche
qvànnd ch\'e Zervèl u\'s fòurma dròinta la pènza d\'la su mâ, l\'è svòid da tótti gl\' idèii
Maurice Blanchot
qvànnd ch\'u m\'arvarà l\'ispiraziòuna l\'am truvarà ch\'a dipénz
Pablo Picasso
qvèi ch\'î\'n pô qvèl ch\'î vô, ch\'î vòja qvèl ch\'î pô
José Ortega y Gasset
qvèl ch\'a fât dvintè e Stèd ón infèrni s\'la têra, l\'è stè propij l\'òmm quand ch\'l\'a pruvè a fè\'l dvintè ón paradéss
Friedrich Hölderlin
sànza ad Sadàm e mond l\'è mijourèd. Côm ch\'é sarìa énca sànza Bôssh?
Anónimo
se t\'e mànnd de palòun u i\'è qvèi ch\' î\'s ména, l\'è priché in Itèlia oz, î j\'a rasòun sno qvèi ch\'î vénz.
Arrigo Sacchi
si la zèinta la capéss meij côm ch\'jè periculòusi Zerti paròlî, al vucabulèrî dròinta al vetrèini d\'al librerìi i sarìa tnudi in t\'una stréssa ròssa sa scrétt sòura: \'A ste\' \'tèint a tuchè... e pô s-ciupè\'
André Maurois
si véin pri mé la matèina, i vnirà pri tè a la sira
Angela Davis
sno che l\'è sèmpri vêr ènca e cuntrèrî
Leo Longanesi
sno ma qvèi istruédi ui piês imparè; ma qvèi gnurènt piês piô insgnè
Edouard Le Berquier
Snò qvèi ch\'î n\'à pòra d\'murì pri la veritè î\'ja e drétt da cuntêla.
José María Vargas Vila
Sno qvèl ch\' u\'n aspèta gnînt l\'è léber da bòn.
Andrew Young
sno t\'i upòst d\'la schèla suzièl u\'s pô arcnòss i suvrèn
Pier Paolo Pasolini
sôl e silénzî l\'è gròss, quel ch\'l\'arvènza l\'è debulèza
Alfred de Vigny
sôra la genga un s\'pô tirè sô gnint; u s\'costruéss sno sôra la sàbia, sol che noun avém da tirè sô com s\'la sàbia la foss genga
Jorge Luis Borges
sôra tôtt al ròbî privèdi ui sta sèmpri un énterèss sucièl
Giovanni Paolo II
s\'a guardém e nòmmer d\'i mòrt, qvèi ch\'î vènd agl\'èrmi î\'jè d\'i benefatòur zvèin a qvèi ch\'î fa al sigarètti
Silvio Garattini
s\'a zerchém e bén ad chijêlt, a truvém e nòstr\'
Plato
s\'at dè \'na mèna ma quelcdón ch\'l\'è t\'al pèschî, t\'pô stè sicûr ch\'u s\'arcorderà... st\'èlta volta ch\'e sarà t\'al pèschî
H.V. Prochnow
s\'at vô imparè, \'nséggna
Marcus Tullius Cicero
s\'côm an so stèd a baZilè quannd ch\'a so nêd, an stàgh a baZilè pri muré
Federico García Lorca
s\'la murêla a putém curêzz i sbaij d\'al nòstrî pasiòuni, s\'l\' amòur i sbaij d\'la nòsta murêla
José Ortega y Gasset
s\'un òmm u n\'è dispòst gnènca a cumbât pri al sô idéi, o al sô idéi i\'n dà in vèll, o u\'n dà in vèll lô
Ezra Pound
tôtt al vòlti ch t\'nsàgnn, énsàgnna ènca a mett in dôbb quèl ch t\'nsàgnn
José Ortega y Gasset
tótt al vòlti ch\'a vèggh ón òmm s\'la béciclèta, a pèins ch\'a pri la ràza umèna u\'s pô ancòura spirè
H.G. Wells
tótt avìm la stèsa uréggin, a sém tótt fiôl d\'l\' evoluziòuna d\'l\' univèrsi, d\'l\' evoluziòuna d\'al stèli e pri quest a sém da bòn tótt fradèlî
Margherita Hack
tótt e nòst\' savêr l\'è bòn sno a fês murì \'na mulìga pêz che n\'al bès-ci ch\'i\'n sa gnînt
Maurice Maeterlinck
tótt î ann t\'l\'America u\'s costruéss pió galêri che scòlî e uspìzî
Jesús Sepúlveda
tótt i dii i\'era imurtèl
Stanislaw Jerzy Lec
tótt qvèl ch\' òz a ciamém imurêl, da quèlca pèrta e t\'un zèrt mumèint l\'è stè ciamè murêl. A sém scûr ch\'un chèmbia nòm d\'arnòv?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tótt qvèl ch\'a l\'è e tótt qvèl ch\'a sém, tanimòdi l\'è paròla
Víctor García de la Concha
t\'an vniréss a Zerchémm s t\'an m\'avéss zà truvè
Blaise Pascal
t\'e mànnd i\'jè quèj ch\'in pô durmì prichè i\'ja fèma e quèj ch\'in pô durmì prichè i\'ja påòra ad quèj ch\'i\'ja fèma
Paulo Freire
t\'fnirè d\'avì paòra quand t\'avrè fnì da spîrè
Lucius Annaeus Seneca
t\'pô caminè quànt vô, ènca sa tótt al strèdî, mo t\'an putrè mai arvè dôv ch\'la fnéss l\'ànema: tènt l\'è prufònnd e su Z-còurs
Heraclitus
U gn\'è amòur s\'un\'s patéss o s\'un\'s fa patìr
Henri François-Joseph de Régnier
u i\'è sèmper \'na manièra giósta e óna sbajièda, e ch\'la sbajièda la pêr sèmper qvèla pió curèta
George Moore
u i\'è sno \'na guèra ch\' l\'òm u s\'pô permètt: quèla pri no sparì
Isaac Asimov
u i\'è sôl na quistiòna filusòfica da ciapè da bòn se sérî: ôn ch\'a s\'amàza
Albert Camus
un òmm l\'è piô s-cèt qvant ch\'e suméja ma comm ch\'e se sugnè pri lô
Pedro Almodóvar
un\'s pô méga tulerè ch\'i scinziêd i cunténua a turmentè al bès-cî; ch\'i vaga a fè al lôr provî s\'i zurnalèist e s\'i pulitichènt
Henrik Ibsen
un\'s vènd la tèra dôuv ch\'la camèina la zèinta
Tashunka Witko
u\' i\'è d\'la zèinta ch\'la sa tótt, mo qvèst l\'è tótt qvèl ch\'la sa
Niccolò Machiavelli
u\' s-cèma burghesìa tóta c\'la zèinta trésta ch\'la n\'è mai cuntèinta ad qvèl ch\'la i\'jâ ma ch\'la è cuntèinta ad qvèl ch\'a l\'è
Nicolás Gómez Dávila
u\'i è sno óna spilurcerìa ch\'la fa unòur: qvèla d\'al parolî
Constancio Vigil
u\'m piasarìa da véda i prîd spusèd, e non sno qvèi ch\'ui pîs al dònî
Anónimo
u\'n andè mai s\'la strèda zà tracèda, l\'a t\'mànnda sno dôv ch\'i\'jè zà andè ch\'ijelt
Alexander Graham Bell
u\'n è maî al qualitè, mo sèimpr\' i véZî, ch\'i\'s dîs tótt al vòlti chi ch\'l\'è l\'òmm
Umberto Galimberti
u\'n stè a baZilè zerchènnd i\'ustècul: e putrìa ènca èss ch\'i gn\'i\'è
Franz Kafka
u\'s aprèZa ad pió qvèl ch\'u\'s fa pió fadiga a guadagnè
Aristotle
u\'s avrìa da pinsè a fè e bèin piutòst ch\'a stè bèin; isè u\'s putrìa ènca fnì a stè mej
Alessandro Manzoni
zcòur ch\'a l\'è pusébil ón rapòrt platòunich, ma sno tra marîd e mòij
Anonymous
zerchènd da paréss qvèl ch\'a\'n sêm da fâtt, a smitém da èss qvèl ch\'a sém da bòn
Ernst Jünger
\'na volta i putèint i\' usèva la forza, al lèzi e la religiouna; adèss i\'a ènca e paloun e ch\'e baratli ciamèd televisioun
Carl William Brown