Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e é f g h i l m n ó p q s t u z

a créda int'e prugrès an vô miga dì ch'e prugrès u'i sia bèla stè
Franz Kafka
a Cuba i'n respéta i dirétt umèn, fôra ch'a Guantènamo
Anónimo
a fè al previsòuni l'è diféZil, figuréss qvànd ch' e's trata de futûr
Chinese saying
a murì u n'è miga gnînt, e tremènd l'è u'n campè
Victor Hugo
a n'e savém côs ch'as suZêd; dônca l'è qvèst c'as suZêd
José Ortega y Gasset
a pruvè ch'a jò rasòn e vurìa dì ch'a putrìa avì sbajè
Pierre Caron de Beaumarchais
a sém qvèl ch'a fasém tènt vòltî
Aristotle
a sémm qvèl ch'a magnêm
Ludwig Feuerbach
a t'nîm sno la cuntentèzza ch'avìm dunè
Eduard Pailleron
a vidrò tôtt al tèrî côm s'al fòss tôti mij e al mij côm s'al fòss ad tôtt
Lucius Annaeus Seneca
a vivém sòtt e gvèrnî d'i nòst prurîd piô bâs, propî còm zinquentaméla àn fa
Rita Levi Montalcini
aduvrè al paròli l'è l'ónga manîra pri fèli dvintè bònî, verî, giòstî paròli d'óna léngua
Alessandro Manzoni
al dòni i'à da fè tôtt al ròbî dô volti mej che ni òmm, pri sintéss dî ch'i è stèdi brèvi la metà. Mènc u n'è difìzîl
Charlotte Whitton
al lénguî, cumpagn al religiòuni, î chèmpa s'i eresii
Miguel de Unamuno
al naziòuni ch'î je drè ma svilupèss î'l pô fè sno s'î cmènza a fè calè gl'èrmi
Oscar Arias
al naziòuni pió grèndi î s'è sempri cumpurtè da delinquèint, c'al pió 'Znéni da putèni
Stanley Kubrick
al robî piô 'mpurtènti te mònd i suZéd in te Zervèl
Oscar Wilde
al scuvèrti î'n dà na mèna m'e Terz Mònnd, mo î'aprufundéss gl'ingiustézî
Ryszard Kapuściński
amè e propii lavòur l'è qvel ch'a suméja ad piô ma la cuntentèza s'la têra
Rita Levi Montalcini
an avém ancòura capì ch' l'è sno int'la godùria, int'la pasiòun, int'e sghignazè ch'la cultòura la prugredéss
Dario Fo
an mitîv a urlè pri dmandè 'na mèna te mèz d'la nòta. A putréss svigiè quelcdùn
Stanislaw Jerzy Lec
an' mn'i fréga gnînt d'la scèinza. L'a s'ni fréga d'insògnn, d'î résch, d'al risèdi, d'î sintmèint e d'al cuntradiziòuni, ch'a pri mé jè robî da tnî strèti
Luis Buñuel
An's arcurdém i dê, a's arcurdém i mumèint.
Cesare Pavese
avì ón amìgh u n'è 'na ròba ch' î's pô vantè tótt
Antoine de Saint-Exupéry
a'n avì paòra d'un mònnd d'ignurèint ch'î ja la memòria sno te compiùter?
Harold Bloom
a'n putèm ès piô sinsébil m'e piasêr s'u n'e sèm ènca m'e dulòur
Alan Watts