Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e f i k l m n ò p s t u

de is ki pìpanta depeus imparai sa tollerantza. No nd'apu biu mai calincunu ki fìat skescendisi' de is ki no pìpanta.
Sandro Pertini
de su çorbeddu, e de su çorbeddu e totu, ndi 'èssinti su prexu, su gosu, s'arrisu, is cosas, aici ke su dolori e su dispraxeri
Hippocrates
democratzia: sigumenti no seus arrennesçus a fai de manera ki su justu fessit forti, intza' eus fatu de manera ki su forti fessit justu
Blaise Pascal
deu no pintu is cosas po cumenti das biu, ma po cumenti das pensu
Pablo Picasso
di nanta borghesia is ki no funti prexaus de su ki tèninti, e prexaus de su ki funti
Nicolás Gómez Dávila
di nanta incidentis, a is crìminis ki fàinti cun is màkinas
Eduardo Galeano
di nanta Parri Pùbrigu... ma est unu scimpròriu ki anti apariçau beni beni, umperèndi sa fortza fìsiga puru.
Oscar Wilde
donnya borta ki ses imparendi calincuna cosa a calincunu, imparadi' puru a dudai de su ki di ses imparendi
José Ortega y Gasset
donnya cosa, castiada beni, a s'acabu no est bella meda
Quintus Horatius Flaccus
donnyunu pìgat is trèminis de su spàtziu bisivu cosa sua po is làcanas de su mundu
Arthur Schopenhauer
du at giornalistas onestus cument'e polìtigus onesrus. Ma candu si fàinti comporai, diaici nd'abbàrranta
William Moyers
du at una manera giusta i una sballiada sempri. Sa sballiada parit sa mellus in is prus de is bortas.
George Moore
du at unu probrema filosòfigu sceti: su sçoberu de si bociri
Albert Camus
duda est unu de is nòminis de s'intelligèntzia
Jorge Luis Borges
dus depu sighiri a marolla, seu su meri insoru
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
d'amancàt unu difetu sceti po essi perfeta
Karl Kraus