Logos Multilingual Portal

Select LanguageCarl William Brown  He was born in 1960 and, after a childhood he defined as "a little neurotic" he devoted himself to study. He fulfilled his military service in 1982 and studied languages at Cattolica University before transferring to the University of Bergamo. He attended other institutions before receiving a degree in languages. From 1990 to 1994, he taught and did research. In 1993, he began to write aphorisms and essays. Towards the end of 1997, he launched a variety of initiatives on the Internet; he published the "Manifesto of the New Facetious and Nihilistic Surrealism", while continuing to cultivate his passion for aphorisms.


i politici di sinistra dicini ca pi lu nostru paisi su pericolosi i politici di destra,\'cchiri di destra,a loru vota,dicini lu stessu dilli loru colleghi di sinistra.Iu forsi vulera suggerì modestamenti ca su pericolosi tutti e dui
la politica,ca è l\'artte di s\'occupà dilla cosa pubblica,è fatta dalli politici ca su dill\'artisti nell\'affari privati
li criminali di ieri su li signuri di oji e li criminali di oji su li signuri di dumani
lu munnu è destinatu a diventà sempi \'cchiù comico,eccu picchì l\'umoristi su li veri precursori dilla civiltà futura
l\'uomu è fattu quasi pi l\'80% d\'acqua,quindi nun c\'è da stupirsi si è \'nquinatu
molti vulerani evadi lu fiscu,ma sulu li \'cchiù ricchi ci riescini,li poveri sapini dunque ca hannu pagà li tassi puru pi loro
\'na vota,li potenti,pi sottometti lu populu usavani la forza,le leggi e la religioni;ora usani puru lu palluni e la televisioni