Logos Multilingual Portal

Select LanguageSamuel Barclay Beckett (1906-1989)  

Irský dramatik a prozaik píšící anglicky a francouzsky. Jeden z nejvýznamnìjších pøedstavitelù absurdního divadla, autor experimentálních románù a tragicko-komických her. Na dublinské 'Trinity College' vystudoval práva a moderní filologii. Od roku 1926 žil ve Francii - o dva roky pozdìji se v Paøíži spøátelil s Jamesem Joycem, kterému pomáhal a jehož dílo obhajoval. Bìhem druhé svìtové války byl èinný v protinacistickém odboji, za což byl vyznamenán francouzským váleèným køížem. Skrývání se pøed gestapem u nìj však vyvolalo duševní zhroucení. Od roku 1965 aktivnì dohlížel na inscenování vlastních her v rùzných zemích, pøedevším v Nìmecku. Laureát 'Nobelovy ceny' za literaturu pro rok 1969. Zemøel v Paøíži.
 

************************
Akt beze slov (Acte sans paroles/Act Without Words), 1957/60 (2 díly)
Cascando a jiné krátké dramatické kusy (Cascando And Other Short Dramatic Pieces), 1967
Chladnoucí popel (Cendres/Embers), 1959
Èekání na Godota (En Attendant Godot/Waiting For Godot), 1949
Dech (Breath), 1970
Dìvkoskop (Whoroscope), 1930
Film, 1965
Hra (Comédie/Play), 1963
Hra a dvì krátká rozhlasová dramata (Play And Two Short Pieces For Radio), 1964
I'll Seen I'll Said, 1981
Jak se pøíbìh vyprávìl: Nesebrané a pozdní prózy (As The Story Was Told: Uncollected And Late Prose), 1987
Jak to je (Comment c'est/How It Is), 1961
Joyce (Dante... Bruno... Vico... Joyce), 1929
Katastrofa a jiná dramátka (Catastrophe et autres dramaticules), 1982
Konec hry (Fin de partie/Endgame), 1957
Kosti ozvìny a jiné kondenzáty (Echo's Bones And Other Precipitates), 1935
Kroky (Pas/Footfalls), 1976
Malone umírá (Malone Meurt/Malone Dies), 1948
Mercier et Camier (Mercier And Camier), 1970
Molloy, 1948
Murphy, 1938
Ne já (Pas moi/Not I), 1972
Nepojmenovatelný (L'Innommable/The Unnamable), 1950
Novely a texty pro nic (Nouvelles et Textes pour rien/Stories And Texts For Nothing), 1955
Ohio impromptu (Impromptu d'Ohio), 1981
Poslední páska (La derniére bande/Krapp's Last Tape), 1960
Proust, 1931
První láska a jiné krátké prózy (First Love And Other Shorts), 1974
Rozmanitosti: Osm nových malých dramat (Ends And Odds: Eight New Dramatic Pieces), 1976
Sebrané básnì v angliètinì a francouzštinì (Collected Poems In English And French), 1977
Sebrané kratší hry (Collected Shorter Plays), 1984
Slova a hudba (Paroles et musique/Words And Music), 1964
Spoleènost (Companie/Company), 1979
Šastné dny (Oh les beaux jours/Happy Days), 1961
Tak co, Joe... (Eh Joe/Dis Joe), 1966
Tenkrát (Cette fois/That Time), 1976
Víc píchancù než kopancù (More Pricks Than Kicks), 1934
Všechny padající (Tous ceux qui tombent/All That Fall), 1957
Vzhùru k nejhoršímu (Worstward Ho), 1983
Watt, 1945
Ztracení (Le Depeupleur/The Lost Ones), 1970

************************


kull ma ghandna huma l-kliem