Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


אהבת מולדת אינה יודעת דבר על גבולותיהם של אחרים.
אל תקרא לעזרה בלילה, אתה עלול להעיר את השכנים
האנאלפאביתיות של האחרים אף היא מקשה על הכתיבה
הוא הרים את דגלו לגובה...כדי לא לראות אותו
השפן אוהב את הדייסה. אמר זאת הטבח
התרנגול שר גם בבוקר של היום בו הוא יגמר בסיר
יש לאנשים רפלקסים עיתיים - בדרך כלל הם מבינים רק אחרי מספר דורות
כאשר אתה הורסים פסלים, שמור את בסיסם עשוי להימצא להם שימוש
כאשר אתה קופץ מרוב שמחה, הזהר שמשהו לא ישמיט את האדמה מתחת לרגליך
כדי להיות אנו עצמנו, חייבים להיות מישהו
כולנו שווים לפני החוק, אבל לפני אלה שמיישמים אותו
כל האלים היו בני אלמוות
מאשימים לפעמים את הספרות להקל על הכלואים את הבריחה מהמציאות
מי יודע מה קולומבוס היה מגלה לו אמריקה לא הייתה מפריעה בדרך
מצפונו נקי, כי הוא לא השתמש בו אף פעם
סופר שאינו חוקר לעומק יישאר תמיד על פני השטח
על תהיה אנוכי: תכבד את אנוכיות הזולת
קשה לראות מי הולך עם הזרם מרצונו הטוב
תסמין המוות הראשון הוא הלידה