Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

a tto poddhì en èchi ce a tton olìo imèni
ampì passo cciniko echi \'nan idealista prikò
an den ise mira tti ssoluziùna, ise mira azze cino pu èpese
an ise ìu ntelligènto, jai jètti plùssio?
an izzèrume oli ca i sicarette icànnune cacò, ja\' cànnume na tes pulìsune?
ani n\'avisìsi ti zzoì \'zze \'nan àtinato sòzzume dochi tus òrganu, n\'avisìsi tis apesèni \'zze pina è ssòzzume dochi tes proteìne?
an\'i azzematarìe su dine fastidio,min aròtiso
cài forè ja\' na ise cummèno inghìzzi na min omilìsi
canì min droga cessu \'so sport: mi ccàmete tus contròllu
ce ja\' na min ine glemmèni ......idine tu ssordu ses banche
certo ka \'sozzi echi na rapporto platonico, ma mmone amèsa àndra ce ghinèka
cessu sus paratìsu fiscàlu \'nghìzzane na zzisi mmone cini pu tèlune n\'accudièzzune tes tasse: ine oli ìu mincì...
cino pu èchume oli mmia ene ti ìmesta oli diversi ena me ton addho
è makrèni ti zzoì, i makrèni ti vecchiaia
è nna stasì attento motte lei cino pu teli: sozzi stazzi azz\'alìssio
è sòzzo addhàzzi to ddiavimmèno, ma sòzzo addhàzzi cino pu echo \'stennù
è ssozi pì ka i civiltà è ppai ambrò, torònta ka is passo polèmima se sfàzzune i nna mmanèra nèa
è ttradùcete cino pu en grammèno, traducète cino ca tis ègrazze ìtele na pì; ene ja\' tuo ca i computer en izzèrune na traducèzzune
echi jèno ìu attechò pu echi sòrdu manichà
echi \'na mono alisinò successo: na zzeri na zisi ti zoì kunda teli \'su
echo bisogno ti i addhi è nnàchune bisogno a zze mena
èchume globalizzào to ccirco ndè to zzomì
en democratico na cami n\'accudièzzune tes tasse i mmia chora ipù annonìnta cristianì anu icaò è ttèlune na tes accudièzzune?
en echi mai pedìa illegittima,ma mmone mana ce ciùri illegittimi
en ìzzerume tis ìvrike to nnerò, ma ìmesta sicuri ka en ìsane ton azzàri
fènonta na rrimbambìto Pinochet ìtizze poddhìn intelligènza militàre
guàddhonta kannen àntropo, ola ta ttinà èchune ti zzichì
i agàpi echi diritto na\'ne disonesta ce azzematàri. An ene alisinì
i àntropi ine panta sinceri, addhàzzune sincerità, tuo en olo
i coca-cola icànni calò si ssanità tin economìa mericàna
i fabbrìche zze armi avisùne na vrìcune to polèmima cini ca è ppolemùne ?
i guerra ene na jurìsi ti ffìa senza na\'mbelìsi ghema. I filìa ene na pai ambrò zzàfonta senza na\'mbelìsi ghema
i legge tu Meskimen: en echi mai cerò ja\' na cami mia ccalì traduziùna, ma echi panta cerò ja\' na ti ccami nan addhi fforà
i mafia arcìnise ce è nna spiccèzzi
i oriàta ene c\'es t\'ammàddia tìno ccanonì
i poesia ene \'sa tto zzomì, azz\'olu
i zzoì ene mian adinamia ereditaria
is kaizzàtte forè i cachè omilìe ine i càddio
ise sincìro ce esplìcito me ton avvocato-su, poi izzèri cino pos è nna kai na mbrojèzzi olo
ìtela na torìso tus patèru armammènu ce nde manichà cinu eterosessualu
jài furtùna echi o Bush na visìsi tin democrazìa
ja\' na zzisi poddhù chronu inghìzzi manichà na min izzìsi
kaizzàtti pistène ka to nnu ene ereditario; i addhi en èchune pedìa
Kalò Kristù ce na chrono nèo comào \'zze charà
macariò tis è mmèni tìpoti, iài è mmèni pricò
mi giudichèzzo mai nan libro jai to film-tu
mmone poa ìchato kommèno ton urtimo potàri, frimmèno ton urtimo pòtamos, piammèno ton urtimo azzàri, mmone toa inoìete ka è sòzzete fài tu ssordu
mmone tis izzèri poddhì agapà na mattèsi; i anazzèri jaddhène na mattèsune sus addhu
mmone \'a ppai anu \'si stràa \'pu scotignàzzi o ìjo, sozzi torìsi t\'azzimeròsi
motte stèi kalà \'son derma diko-ssu, na pai pratònta ce na stasì i nnan addho merèo, en ene plèo na stasì larga
motte ta pòddia-mu è pratune blèo, puru ti cciofàli meni
motte ta pràmata è ppane àntia, mi kulusiso-tte
na ffilo en è ccino ca su ssunghìzzi \'nan dàmi, ma cino ca è ssu canni na to rrizzi ( rritti).
na jurìsi i nnan imprenditùro na min ene azzematàri \'so bbilàncio è ssa na jurìsi \'so messère tta dòntia na su cami ti ffattùra
na pài pratònta \'ndiàzzi n\'agapìsi plèo poddhì to ttopo \'pu ghennimòsta
na pratìsi ene na pài poddhì llarga na vrìchi ton desidèrio na jurìsi essu
na stàsi sekùndo teli na pì ka ise o pronò àntrepo ka èchase
o àntrepo tos chronò diochijàe è nna\'chi to zzeri tu Busch, ti onestà tu Berlusconi, ti calosìni tu Putin
o crasì icànni poddhì ccacò si ssanità ( to nnu) azze cino ca è tto pinni
o gheno pistèi ka ene libero ma ene libero mmone na to pistèzzi
o ghiusto addho en ene ka cino pu andiàzzete \'so pleon dinatò
o kàddio atti zoì en è nna to ghiurèzzi, è nna to vrischi
o kosmo en ene \'na spettacùlo, ma na koràfi ipù i àntrepi polemùne
o merito pleo mmea ti società ene ka su kanni na noìsi posso ichrizzi ti manechìa
o penzièri ipài ampì, ipàne ambrò ta pràmata
o socialìsmo sozzi stàsi manichà min biciclètta
o Stato ime ivò
o successo alisinò ene na jettìsi to ccàddio cristianò pu sozzi
oli jelùne \'si stessa glossa
pacci i ccini pu en izzèrune ka ton ìmiso ichrizzi plèo ka to tikanène
passo storia ene storia apo sìmmeri
poddhì àntropi ichànnune tes chares mincè atti zoì, mènonta na stàsi ti mmali charà
sara pu echi to poddhì, i attechìa meni \'na kakò ka è to sozzi kratèsi
Satana sìmmeri, ijetti pleo furbo ce mas tentèi kànnonta na noimèsta plussi pippera attechì
senza o Saddam o kosmo ijètti kàddio. Pos è nnane senza o Busch?
sòzzamo ambelìsi atti finestra ton ìmiso attus farmaku modernu, a tta tròane ta puddhìa
spiccèi prita i ària oi to ppetròjo?
ta paddhicària illudèutte anu ccino pu è nnarti; i palèi anu ccino pu \'ddiàviche
ta pràmata kakà ine sa tta kròbbia; è nna ta gguàli ole tes imère
tes omilìe ichrìzzune a ssekunda azze cino pu tes kui
ti meni i UNESCO na pì ka tin ghi ene patrimonio tin umanità
ti oli i àntrepi e nna\'ne adèrfia ene ton ìpuno azze cino pu en echi adèrfia
tinò ene ìu gioveno na mi ssosi apesàni sìmmeri
tinò kanonì to vvokabulario prita n\'omilìsi
tinò me kanni ta maddìa ìu kalà kunda ton ànemo
tinò sozzi kài na kustì minciò an isù è tteli
tìpoti attechèni posso i tirkìa
tìpoti è ccoperò ja\' cino ca en è nna to cami
tìpoti kunda na jurìsi i \'nna ttopo panta isa mas kanni na noìsume posso cangèzzamo
tis izzèri na chasi, \'sirni
tis pài assatìa, ipài antièro ce ipài larga
to dovere plèo mmea atto messere ene na educhezzi to gheno na mi piachi medicine
tu ssordu ine ton gala atti politica
\'na concerto n\'avisìsi to pianète....mòrchete stennù o Titanic
\'na kkalò vokabulàrio ene \'na jalì pu ena, an izzèri na vrichi, ivrìschi cino pu già ìmine
\'na traditùro ene cino pu afìnni to ppartito tiko-ttu ja\' na grastì i nnan addho; \'na konvertito ene cino ka afìnni tutton addho partito ce gràfete son diko-ssu
\'nan àntrepo è ffitèi \'na potàri jà saftu, ma jà cini ka èrkutte dupu
\'nan ottimista ene cino pu pistèi ka mian ghinèka ispìccezze na telefonezzi mmone jai ipe \"...allora se cheretò\"
\'ses ghinèche piacène i antròpi pu en omilùne.Pistène ka è kkune