Logos Multilingual Portal

Select LanguageStanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966)Polish satirist, poet, aphorist. He belonged to poetry of the "second" postwar period which was noted for the expression of philosophical thought.
Stanislaw Jerzy Lec was a satirical poet noted for skeptical philosophical aphorisms in Mysli nieuczesane (published in series from 1957 with the title of "Unkempt Thoughts").


آدمی به آهستگی منعکس می کند , در مجموع چندین نسل طول می کشد که آنها بفهمند
اجازه ندهید آزادی بیان قبل از آزادی افکار استقلال یابد
اوّلين نشانه مرگ، تولّد است
برای اینکه خودمان باشیم ما باید شخصیتی بگردیم
برای کمک در شب فرياد نزنيد . شما ممکن است همسايه ها را بيدار کنيد
تفکر کردن, مانند حشره, از يک شخص به شخص ديگر جست و خيز ميکند, ولی همه اشخا ص را نميگزد
تمام خدایان جاویدان بوده اند
خود خواه نباشید : احترام به خود خواهی دیگران بگذارید
درک خوب و بدش صحیح بود ,در حالی که او هرگز آن را استفاده نکرده بود
زمانی که آثار را از بین می برید , پایه ها را نگه دارید . همیشه استفاده برای آنها وجود دارد
زمانی که برای خوشهالی ميپريد آگاه باشيد که کسی زير پای شما را خالی نميکند
زندگی قسمت بزرگی از وفت آدمی را میگیرد
عشق به میهن چیزی در مورد مرزهای دیگران نمی داند
قبل از تفکر خود را منعکس کنید
مشکل است که ببينيم چه کسی با ميل خودش با جريان ميرود
نوشتن همچنين با بيسوادی ديگران دچار مشکل شده است
نويسنده ای که به عمق نمی رود هميشه شناور باقی می ماند
همه مقابل قانون امّا نه در مقابل آنهايی که آن را اجرا می کنند، برابر هستيم