Logos Multilingual Portal

Select Language[ No Biography for this Author ]

.
بیشتر مردم ترجیح می دهند که بمیرند تا اینکه فکر خود را بکار بیندازند, و در حقیقت اینگونه عمل می کنند
تمامی علوم محض بوسیله عقاید فرظی اشباع شده اند
زندگی کردن در نبود بعضی از چیزهایی که شما می خواهید قسمت ضروری شادکامی است
شخصی که از طريق انجام کارهای خوب تلاش به جلب محبّت ديگران می ورزد، ناسپاسی تلخ را تجربه می کند
قبل از اینکه شما بخواهید تعلیم بدهید, شخص باید بداند که چه نتایجی را می خواهد بدست بیاورد
مرحله ای که باعث گرديده است که آميب به انسان تبديل گردد از نظر فيلسوفان مصلمآ يک پيشرفت بوده است , ولی اينکه آميب با اين نظر موافق است هنوز ناشناخته است
مردم متمدن نمی توانند ارضای جنسی خود را بدون عشق رفع کنند
مشکل دنیا آن است که احمقان اطمینان دارند و هوشمندان اشباع از شک می باشند
هيچ شخصی در مورد فضيلت ديگران شايعات بی اساس نمی سازد
چرا اشتباهات گذشته را دوباره انجام بدهیم , زمانی که بسیاری از اشتباهات جدید انجام می گردد
چه فرقی بین یک کودک پنج ساله با هوش و کاوشگر و یک فرد نوزده ساله کسل کننده و احمق وجود دارد , چهارده سال سیستم تحصیلی انگلیسی