Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e è f g h i l m n o p q r s t u v

...dall f\'nestr send a vit du munn e sap ca è esclus, ma no s\'accid, p\'ccè nu picc d fed l disc c\'adda scundà fin a fin du cor suu sta sufferenz, st\'immens sufferenz ca rappresend quidd ca adda murè
Hermann Hesse
a Bibbj n \'mbar ad amà l nemisc nuestr cum sc so amisc nuestr. Fors p\'ccè so l stess person
Vittorio De Sica
a caus pincipal dell problem so l soluzion
Eric Sevareid
a caus pring\'pal ca a \'gnuranz s\'ha d\'ffus è u fatt ca tutt sap\'n legg\'r e scriv\'r
Peter de Vries
a chiarezz è a cortesia du filos\'f
José Ortega y Gasset
a coc-col fasc buen a salut del\'economia amer\'can
Anónimo
a corporazion medic ha d\'vendat na minaccia ver\' p\' a salut\'
Ivan Illich
a coscienz no n \'mbedisc d commett\'r p\'ccat, però, sfortunatamend n neg u piacer d goderc\'l
Salvador de Madariaga y Rojo
a coscienza soi era pilt, \'nfatt non g\'a usav mai
Stanislaw Jerzy Lec
a decision cristian d p\'nzà u munn brutt e cattiv ha fatt u munn brutt e cattiv
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a differenz grann tra u sess ca s paj\' e u sess gratis è ca d sol\'t u sess ca s paj\' cost d men
Brendan Francis
a fandasij\' uman è immensamend chiù pov\'r da realtà
Cesare Pavese
a fedeltà è l\'art d fa l cuern cu u p\'nzier
Décoly
a felic\'tà è qualcos d merav\'gghios: chiù n dè e chiù t n ruman
Blaise Pascal
a felic\'tà non g\'è qualcos ca s send, ma qualcos ca s r\'cuerd
Oscar Levant
a felisc\'tà è sce d\'accord cu se stess
Luis Buñuel
a fel\'cità è na r\'combens c\'arriv a c no l\'ha cercat
Anton Chekhov
a femm\'n e nu rial ca v sceggh\'
Georges Brassens
a fis\'c è com u sess: cert, po’ dà r\'sultat prat\'c ma non g\'è p quist ca n dedicam e iedd
Richard P. Feynman
a f\'nanz è l\'art di fa passà l sold d man in man fin a fall scombari\'
Rober W. Sarnoff
a globalizzazion pìrmitt all potend di sfruttà l\' debb\'l
Alejandro Llano
a gnuranz s\' espann in nu mod assurd
José Saramago
a guerr è na lezion ind a stor ca l pueo\'l no r\'cordan mai abbastanz
Benito Mussolini
a guerr è nu massacr fra uom\'n ca nos canosc\'n a vandagg d\'omn ca s conoscn ma evitan d massacrass reciprocamend
Paul Valéry
a lettur è p a mend quidd ca l\'eserciz è pu cuerp
Joseph Addison
a libertà è accussì prezios ca b\'suegn raziunarl
Wladimir Iljitsch Lenin
a ling è n\'imbrond, l\'imbrond maggior da cond\'zion uman nuestr
Octavio Paz
a ling internazional dell generazion futur sarà assolutamend e sultant na ling pianificat
Ludoviko Zamenhof
a l\'b\'rtà d\'amar non g\'è men sacr da l\'b\'rtà d p\'nzà. Quidd ca osc s chiam adulter na vot s chiamav eresi\'
Victor Hugo
a malingonij\' è a felic\'tà d\'ess\'r trist
Victor Hugo
a mod è semb nu r\'fless du timb su ma purtropp no g\' n\' scurdim quand\'è stod\'c
Coco Chanel
a muert po’ ess\'r u meggh\' ca a vit ten da offrì
Carlos Silva
a muert v\'vev ind a me e m\'abbandonò p sce viv\'r ind a notr cuerp
Octavio Paz
a natur no fasc ma nind senz nu mutiv
Aristotle
a natur uman è quedda cos ca n fasc maledì u pedon quann guidam e u guidator quann camminam
Oren Arnold
a nostaligii\' non g\'è cchiù quedd d na vot
Simone Signoret
a n\'indian l\'or du sol bast e avanz
Violeta Parra
a parol appartien metà a c parl e metà a c ascolt
Michel de Montaigne
a parol è rumor e l libbr so cart
Paul Claudel
a pasc no iè nu rial ca Dio fasc all\'omn, iè nu rial ca l\'omn fann a idd stess
Elie Wiesel
a pegg\' \'ndolleranz è quedd ca nu chiamam raggion
Miguel de Unamuno
a poesì è l\'art d fa entrà u mar ndù b\'cchier
Italo Calvino
a poesì m serv p dì quidd ca non g pozz disc\'r
José Hierro
a poesii aggiung vit a vit
Mario Luzi
a prefazion è a part chiù \'mbortand d nu libr. A legg\'n pure l crit\'c
Philip Guedalla
a prima cos che na femm\'n adda fa quann vol nu mascl è metters a corr\'r
Molière
a propagand è un ram d\'art d\'a menzogn ca consist ind all\' \'mbrugghià l\'amisc senz \'mbrugghia l nemisc
Frances Cornford
a propietà è na trapp\'l, quidd ca cr\'dim d possedè in realtà n possied
Alphonse Karr
a qual\'tà d\' nu libbr d\'pend da u lettor
Emilio Praga
a r\'cerc da perfezion spess ostacol u miglioramend
George F. Will
a r\'cerc dell malatij\' ha progredit tand ca è quas imbossib\'l acchià qualcun ca è cumbletamend san
Aldous Huxley
a saggezz d viv\'r consist nell\'elim\'nà quidd ca no iè \'nd\'sp\'nsab\'l
Lin Yutang
a scienz occidendal ha servit sol a passà da u fac\'l au d\'ffic\'l, attravers l\'inut\'l
Marco Crivellaro
a semblic\'tà è a form da vera grannezz
Francesco De Sanctis
a serv\'tù in molt cas non g\'è na viulenz dell padrun, ma na tendazion dell serv
Indro Montanelli
a società, p diss c\'vil, aviss acc\'ttà a raggion e a folli\'
Franco Basaglia
a sola cos ca separ n\'uom da quidd ca desid\'r da a vit è spess sol a volundà d tendà, a forz p cred\'r ca è pussib\'l
Richard M. DeVos
a sol\'tud\'n è p\' u\' spir\'t quidd ca u cib è p\' u cuerp
Lucius Annaeus Seneca
a speranz è bon a colazion ma non g\'è bon a cen.
Francis Bacon
a strategia amoros s\' sap usà sol quann no sì \'nnammurat
Cesare Pavese
a television è l\'un\'c sunnif\'r ca t piggh cu gli uecch
Vittorio De Sica
a terr appartien all propietar suu, ma u paesagg appartien a c sap apprezzarl
Upton Sinclair
a ver\'tà è u valor chiù grann ca t\'nim. Risparmiamola
Mark Twain
a ver\'tà no guast mai na giusta caus
Mohandas Karamchad Gandhi
a virtù dell gen\'tor è na dot grann
Quintus Horatius Flaccus
a vit è bedd sc no tin paur\'
Charlie Chaplin
a vit è com suonar u violin \'n pubbl\'c, man man ca \'mbar a suonà u strumind
Samuel Butler
a vit è lueng sc è pien
Lucius Annaeus Seneca
a vit è na fras \'nderrott
Victor Hugo
a vit e na malatti\' ereditar
Anónimo
a vit è quidd ca t succed mentr si imbegnat a fa otr prugett
John Lennon
a vit è u paragon dell parol
Alessandro Manzoni
a vit ha smess d\'ess\'r na barzellett p me; non g\'è d\'vertend
Charlie Chaplin
a vit puert vi\' tropp timp all\'omn
Stanislaw Jerzy Lec
a vit ten nu valor grann sc a d\'sprizz
Heinrich von Kleist
a \'amor è quidd ca cap\'t a nu masc\'l e na femm\'n ca no s\' conosc\'n
William Somerset Maugham
a \'bb\'tud\'n è accussì fuert ca n\'abituam pur a viv\'r
Gesualdo Bufalino
acchiù u cuerp è debol, acchiù accummand, acchiù è fuert, ubbdisc meggh\'
Jean-Jacques Rousseau
accum è fac\'l sc\'vr d\'ff\'cl
Eugenio Colorni
accussì cum no m\'ahhia proccupat d nasc\'r no m preoccup d morir
Federico García Lorca
addummannt\' c si felisc e po\' è spicciat d\'esserl
John Stuart Mill
ado stè tanda lusc, l\'omb è chiù ner
Johann Wolfgang von Goethe
adult? Mai
Pier Paolo Pasolini
agghj\' amat, agghj\' stat amat, u sol ha accar\'zzat u vis mij. Vit, no m\'a dà nind! Vit, stam par!
Amado Nervo
aggh\' fatt u peccat peggior ca un po’ fa: non g\'aggh stat f\'lisc
Jorge Luis Borges
aggh\' stat ind a nu cal\'ndar, ma no so mai stat pundual
Marilyn Monroe
aggh\' \'mbarat ca na vit no val nind e ca nind val p na vit
André Malraux
aiutat\'m a capì quidd ca v dic e po\' v\'u spieg meggh\'
Antonio Machado
am l femm\'n, no l\'ammir
Charlie Chaplin
amic è cu ci po’ stà \'n silenz
Camillo Sbarbaro
amma conviv\'r cu a maf pur ind u sport?
Carlo Cattaneo
amma ess\'r modest e ricurdacc ca l\'otr so \'nferior a nu
Oscar Wilde
amma luttà p a pasc cu strumend d pasc
Martin Luther King
amor t fasc \'mbazzi, u matr\'mon t fasc curnut e u patriottism stuedc cattiv
Paul Léautaud
apprim cu cangiat idea, sit s\'cur d tenern già un
Albert Brie
attenzion: u cadav\'r d Marx respir angor
Nicanor Parra
avvucat: nu combl\'c ca no corr mai nessun risch
Anónimo
bast migliorà na person p rov\'narl
Oscar Wilde
biat a chidd ca no s\'aspitt grat\'tud\'n
W.C. Bennett
biat a quidd ca rid d idd stess, non g l mang u d\'vert\'mend
Habib Bourguiba
b\'sogn lascià u pass all generazion nuev: ang p\'ccè c no l lasc su piggh\'n comung
Luciano Lama
b\'sogn semb scucà lealmend… quann s ten\'n \'n man l cart v\'ngend
Oscar Wilde
c agghj\' scritt sta letter accussì lueng è p\'ccè non agghj\' avut timb p fall chiù cort
Blaise Pascal
c aven\'n p me a matin, aveng\'n a ser p te
Angela Davis
c dat l\'imbression d avè b\'suegn d qualcos no otterret null. P fa l sold b\'sogn fing\'r d\'ess\'r ricc
Alexander Dumas
c disc a ver\'tà , po\' no t\'a r\'curdà d nind
Mark Twain
c lung u camin vuè acchià am\'ciz, dulcezz e poesij\', puert\'l cu te
Georges Duhamel
c na femm\'n è vestit brutt,s not u vestit. C è vesit perfett, s not a femm\'n.
Coco Chanel
c no canosc l ling stranier no sap nind da prop
Johann Wolfgang von Goethe
c no chied nind s\'aspett tutt
Jean Rostand
c no n pird ten tanda timp
Bernard le Bovier de Fontenelle
c no ten \'mmaginazion no ten le al
Muhammad Ali
c non g stè nu prizz da paià, non g stè mang niscun valor
Albert Einstein
c po’ negà c\'ambiend è d\'strutt?
Günter Grass
c s sap ca l s\'garett fann mal, p\'ccè s\'anna venn\'r?
Francesco Tavano
c sì accussì \'ndell\'gend p\'ccè è d\'vndat ricc?
Anónimo
c t piacc quidd ca fasc, non g\'è nu lavor
Confucio
c uard all d\'fitt prop no ved chidd d\'ll\'otr
Ali ibn Abi Talib
c vol mett\'s n viagg p l stell no s uard attorn \'n gerc d combagnj\'
Christian Friedrich Hebbel
c vol tanda tanda timb p ess\'r giov\'n
Pablo Picasso
c vuè assaporà a virtù, pecc qualche vot
Ugo Ojetti
ca l\'otr s vantn d quidd c\'ann scritt; i so\' orgoglios d quidd c\'aggh lett
Jorge Luis Borges
ce cos\'è l\'om p fa prugett?
Hugo von Hofmannsthal
ce iè rap\'nà na bang confrond a fundà na bang?
Bertolt Brecht
cen g vol a scriv\'r nu libbr? Leggerl è a fatic
Gesualdo Bufalino
cercà s\'gnif\'c t\'nè nu scop. Ma acchià s\'gnif\'c ess\'r liber, rumanè apirt, non avè nu scop
Hermann Hesse
cercann d sembrà quidd ca no sim, spicciam d\'ess\'r quidd ca sim
Ernst Jünger
cert ca è posibbl nu rapport platon\'c, ma sul fra marit e mugghier
Anonymous
cert vot è meggh c\'rcà d\'ess\'r felic ind a disgraz ca cumbatt\'r o vulè cu assè
Maurice Maeterlinck
cert vot\' è meggh stè citt p ess\'r ascultat
Anónimo
chi ubb\'disc è quas semb meggh d chi accumman
Ernest Renan
chidd ca non g rid\'n mai no so ser
Pierre Dac
chidd ca parl\'n molt no dic\'n nind
Françoise Sagan
chidd ca scriv\'n accum parl\'n, ang quann parl\'n bbuen, scriv\'n molto mal
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
chiedam sol d dà na possib\'ltà a pasc
John Lennon
chiù s fann ligg; chiù stonn l ladr
Lao Tse
cred\'r ind au progress no signif\'c cred\'r ca nu progress c\'ha già stat
Franz Kafka
cum cuerp ognun è sig\'l, cum an\'m mai
Hermann Hesse
cumannà no signif\'c dominar, ma fa nu dover
Lucius Annaeus Seneca
c\' a cultur ha divendat merc no t\'a meravigghià ca our l cr\'stian hann fatt a stessa fin
Anonymous
c\' na femm\'n s\'arrend è sol p\'ccè ha vind
Aldo Cammarota
c\'rcann u ben dell\'otr acchiam u nuestr
Plato
d chidd ca fum\'n putim \'mbarà a tolleranz. Agghià angor conosc\'r un ca s\'ha lamendat d chidd ca non g fum\'n
Sandro Pertini
d sol\'t dic semb quidd ca penz. Ma au giorn d\'osc ha d\'v\'ndat n\'eror grav p\'ccè s risch d\'ess\'r fraindes
Oscar Wilde
da n\'uom gran stè semb quacchecos d\'ambarà, pur quann stè citt
Lucius Annaeus Seneca
def\'nì na parol è com catturar na farfall \'n vol
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
dell stud\'cari d\'a giovendù, quidd ca m\' d\'spiac non g\'è no averl fatt, ma no putè farl arret
Pierre Benoit
desider sultand no t\'né des\'der
Anónimo
dì a ver\'tà in malafed avvissa ess\'r cunsiderat disonest
Karl Kraus
Dio può cambià tutt, cum na virg\'l
Guido Guerrasio
do\' cos m stupiscn: l \'ntell\'genz d\'ll best e a bestialità d\'ll uomn
Flora Tristán
dubità d se stess è un prim segn dà \'ntell\'genz
Ugo Ojetti
d\'mustrà ca teng ragion s\'gnificherebb ammett\'r ca pozz t\'né tort
Pierre Caron de Beaumarchais
è chiù fac\'l sp\'gnè nu prim desider ca sodd\'sfà tott chidd ca veng\'n dop
François de La Rochefoucauld
è chiù fac\'l cumbatt\'r p l prop pringip ca seguirl
Alfred Adler
è chiù fasc\'l d\'sintegrà n\'atom ca nu pregiudiz
Albert Einstein
è chiù fasc\'l perdunà nu nemic ca n\'amic
William Blake
è chiù vergognos no f\'dass dell\'amisc nuestr ma ess\'r \'ngannat da lor
François de La Rochefoucauld
è chù fasc\'l \'nsegnà na seconda lingua a tutt ca costruì na mag\'n ca sap tradurr
Anónimo
è d\'ffisc\'l r\'conosc\'r c segu\' a corrend spontaneamend
Stanislaw Jerzy Lec
è fac\'l scrivr l r\'cord prop quann tin na brutta memor
Arthur Schnitzler
è megghj\' no tnè l ligg ca violarl ogn giurn
Ugo Foscolo
è na bell d\'sgraz no avè figgh\'
Euripides
è pop quann l dei vogghj\'n punirc ca esaudisc\'n l preghier nuestr
Oscar Wilde
è pov\'r no c ten poc, ma c vol tropp
Lucius Annaeus Seneca
è prop quann n scurdam d nu stess ca fascim cos ca mer\'tn d\'esser r\'curdat
Anonymous
è tand d\'fficl all ricc d qcquistà saggezz, quand all sagg d\'acquistà r\'cchezz
Epictetus
eppur è semb ver anch u contrar
Leo Longanesi
er davver nu cunsigghj ottim quidd c\'aggh sentit dà na vot a nu giov\'n: \'fa semb quidd ca tin paur d fa
Ralph Waldo Emerson
eretic non g\'è quidd ca ascq in u rog, eretic è quidd ca l\'appizz\'c
William Shakespeare
ess\'r d s\'nistr vo cù dì pajà l tass
Anónimo
ess\'r femm\'n è terribilmend d\'ffic\'l p\'ccè s\'gnif\'c soprattutt avè a cè ffà cull masc\'l
Joseph Conrad
fatt guidà da u piccin ch\'è stat
José Saramago
femm\'n no s nasc, u s\'add\'vend
Simone de Beauvoir
fors l\'et\'c è na scienz scombars da u munn \'nder. No fasc nind, l\' amma \'nvendà n\'otra vot
Jorge Luis Borges
fra do mal scelg semb quid ca non g\'agghj\' maj\' pruvat
Mae West
fu cambiat l\'ord\'n dell\'anell ma a caten rumas na caten
Gianni Rodari
f\'nghè m ruman qualcos da fa\' non g\'aggh fatt nind
Caius Iulius Caesar
f\'nghè stonn l traduzion a ling e nu veic\'l, no na destinazion
Shashi Tharoor
guarderò tutt l terr com sc so mij\' e l mij\' com sc so d tutt
Lucius Annaeus Seneca
Hollywood è nu post addò t pai\'n migliai d dollar p nu vas e cinguand centes\'m p l\'anim
Marilyn Monroe
in cert occasion l parol brutt so l megghj\'
Anónimo
in Italj\' a maggior part dell\'omn polit\'c no s batt\'n p l prugett ma p l\'inderess lor
Indro Montanelli
in ogn uerr a prima vitt\'m è aver\'tà
Hiram Warren Johnson
ind all paradis f\'scal averann viv\'r soltand chidd ca voggh\'n cu pai\'n l tass: tutt so accussì p\'ccinn
Anónimo
ind all question da coscienz l ragion da maggioranz non g esist\'n
Mohandas Karamchad Gandhi
ind all question d\'imbortanz relevand, l\'essenzial è u stil, no a s\'nger\'tà
Oscar Wilde
ind all Stat Unit s costuisc\'n ogn ann chiù carc\'r ca scol e collegg
Jesús Sepúlveda
Inghilterr e Stati Uniti so do pais separat dà lingua stess
George Bernard Shaw
i\' d\'ping l\' cos no accum l\' ved, ma accum l\' penz
Pablo Picasso
l class popolar ten\'n a m\'ssion d dà u buon esemb
Oscar Wilde
l acten du matr\'mon so talmend pesand ca p purtarl s\'adda ess\'r n du\'; cert vot \'n dre
Alexander Dumas
l alliev mang\'n quidd ca l professor hann d\'gerit
Karl Kraus
l busci\' so na part indispensab\'l du process ca fasc a vit tollerab\'l
Bergen Evans
l confin da leng mii so l confin du munn
Ludwig Wittgenstein
l cos ca sapim maggh so l cos ca no avim \'mbarat mai
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
l cos chiù prezios da vit so quell ca n pigghiam cu u denar
Albert Einstein
l cr\'stian url\'n p no ascultass
Miguel de Unamuno
l dittator pozz\'c cangià l ligg ma no l\'abtud\'n
Jacinto Benavente y Martínez
l d\'fitt dell\'otr s\'assumeggh\'n tropp all nuestr
Leo Longanesi
l fabbr\'c d\'arm aiutan a cumbatt\'r a disoccupazion?
Anónimo
l femm\'m ci aman p l d\'fitt nuestr. Sc n\'avim abbastanz, n perdonan tutt, pur l\'indellett nuestr
Oscar Wilde
l femm\'n fann au cind p cind quidd ca dic\'n, invesc l masc\'l ruman\'n au cinguand p cind
Claude Lelouch
l femm\'n so abbastanz ipocrite accussì tutt l figghj\' ponn disc\'r da mam\'s cu cunvinzion: er na sand
Remy de Gourmont
l giov\'n s\'illud\'n su u futur lor, l vicch\' su u passat lor
Décoly
l golos s scavan a foss cu l dind propr
Henri Estienne
l grann avven\'mend du munn succed\'n ind u c\'rvidd
Oscar Wilde
l libbr ten\'n n\'orgogl propr\': quann s prest\'n no r\'tornan chiù
Theodor Fontane
l marit so ott\'m amand soprattutt quannd fann l cuern all mugghier
Marilyn Monroe
l pac\'fist so com l pecor ca cred\'n ca u lup è vegetarian
Yves Montand
l parol ca fann furtun \'mbpversc\'n a ling
Sacha Guitry
l parol ca us p d\'scivr la realtà, crean a realtà
Martin Brofman
l parol so \'mbortand c so picc
Lalla Romano
l parol ten\'n u valor ca dè c\' l\'ascolt
Giovanni Verga
l person chiù fac\'l da ingannà sim nu stess
Edward Bulwer-Lytton
l person no ten\'n idee grann, so l\'idee grann ca s \'ngientr\'n cu le person
Franco Modigliani
l r\'cuerd s \'nderpretan cum l suegn
Leo Longanesi
l scopert non g\'aiut\'n u Terz Mond, approfondisc\'n a giustiz
Ryszard Kapuściński
l sinz no ngann\'n, ngann\' u giudiz
Johann Wolfgang von Goethe
l sol r\'spuest ut\'l so quedd ca propon\'n dumann nuev
Vittorio Foa
l stregh hann spicciat d\'esist\'r quann nu amm spicciat d bruciarl\'
Voltaire
l str\'d da lealtà so semb dritt
José Ortega y Gasset
l suegn s realizz\'n; senz sta pussib\'lità a natur no n sping\'rebb a fam
John Updike
l traduttor so l cavadd da tir da cultur
Aleksandr Pushkin
l traduzion (com l mugghier) so d rad fedel, c ten\'n qualcos d\'attraend
Roy Campbell
l vucabbular von semp corret com l cart geograf\'c
Carlo Dossi
l \'mmaginazion serv p viaggià e cost d men
George William Curtis
l \'nguentr d do\' carattr è com u cundatt tra do sostanz\' chimic\': c\' stè na reazion\' s\' trasformn tutt\' e do
Carl Jung
lassat\'m dì, a cost d sembrà r\'dic\'l, ca u ver t\'vuluzionar è guidat da sendmend d\'amor grann
Ernesto Che Guevara
lavurà è men nuios ca d\'vertiss
Charles Baudelaire
le idee so com l pulc, salt\'n da un all\'otr ma no pung\'n tutt
Stanislaw Jerzy Lec
legg d Meskimen: non g stè timb p fa ben nà traduzion, però stè semb timb p farl arret
Meskimen
legg\'r è na form d fel\'c\'tà
Fernando Savater
L\' politc so\' l\'camerier d\' chidd dell\' bang
Ezra Pound
l\'acq parl senza sost ma no si r\'pet mai
Octavio Paz
l\'amer\'can so portator san d democrazij\'
Giorgio Gaber
l\'amiciz so com l matr\'mon: sol na vot su desc so p amor
Edmondo De Amicis
l\'amoe è etern f\'nghè dur
Henri de Régnier
l\'amor grann s\'annung\'n ind a na maner precis: appen a ved disc: ci è sta stronz?
Ennio Flaiano
l\'amor spicc d\'ess\'r nu piacer quann non g\'è chiù nu segret
Aphra Behn
l\'am\'ciz è an\'mal da combagnij, no da gregg\'
Plutarch
l\'am\'ciz è fatt d lealtà, no d fedeltà passiv
Ferruccio de Bortoli
l\'anm uman non g\'appar mai cussì fuert e nobb\'l com quann r\'nunc a vendett e os perdunà nu tort
E.H. Chapin
l\'art è a buscì ca c fasc capì a verità
Pablo Picasso
l\'art è na chiamat ca r\'sponn\'n tropp ca non g so chiamat.
Leo Longanesi
l\'art non g\'è nu specch\' p riflett\'r u munn ma nu martidd p colpirl
Vladimir Majakovskij
l\'avvucat so l\'un\'c ca no veng\'n punit pa gnoranz da legg
Jeremy Bentham
l\'educazion mii fu \'nderrot sul quann scev a scol
George Bernard Shaw
l\'egoism non g\'è vivr cum vulim nu, ma pretend\'r ca l\'otr viv\'n cum vulim nu
Oscar Wilde
l\'esistenz d nu d\'soccupat è na negazion du d\'ritt d viv\'r peggior da mort stess
José Ortega y Gasset
l\'esperienz è na fiamm ca no fasc lusc c no s brusc
Benito Pérez Galdós
l\'esperienz è quedda cos merav\'gghios ca t p\'rmitt d r\'conosc\'r n\'error quann u stè r\'pet
Franklin P. Jones
l\'esperienz è un pett\'n ca avit n dè quann rumanim senza capidd
Judith Stern
l\'idee so cchiù putend dell\'arm nuclear
Fidel Castro
l\'ignoranz è a sorgent chiù grann d fel\'c\'tà
Giacomo Leopardi
l\'ignoranza vera non g\'è l\'assenz d conoscenz ma u r\'fiut d canosc\'r
Karl Popper
l\'ignoraz, chiù du pregiudiz, è vicin a ver\'tà
Denis Diderot
l\'illusion duran angor\' a dspitt da ragion e du saper\'
Giacomo Leopardi
l\'immaginazion non g\'è otr ca frutt d\'a memor nuestr
Pierre Bonnard
l\'ipocr\'sij\' è n\'umagg ca u viz renn a virtù
François de La Rochefoucauld
l\'om bon è \'ndelliggend, quidd cattiv è pur \'mbecill. L dot moral non g pozz\'n ess\'r separat da quedd \'ndellettual
Jorge Luis Borges
l\'om cultiv tanda ros seinz ca iacchj\' quedd ca cerc, quann putiss acchiàn ind anna sol
Antoine de Saint-Exupéry
l\'om è na bbestia cu nu spir\'t d\'adattamend form\'dab\'l
Enzo Ferrari
l\'om è n\'apprendist, u dolor è maestr suu
Alfred de Musset
l\'om è ricc da quann ha fatt amiciz cu a penur
Epicurus
l\'om no viv sol d parol, anche se cert vot è costrett a magnars\'l
Adlai Stevenson
l\'om produsc u mal cum l\'ap produc\'n u miel
William Golding
l\'om \'mboverisc l cos d chiù cu le parol ca cu u silenz
Mohandas Karamchad Gandhi
l\'omn d poch parol so l megghj\'
William Shakespeare
l\'omn nasc\'n gnurand, no stuedc; a stud\'chegn è u risultat \'educazion
Bertrand Russell
l\'omn no s vergogn\'n d p\'nzà cos sporc: s vergogn\'n au penzier ca l s attr\'buiscn p\'nzier sporc
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l\'omn teng\'n poca stim d l\'otr ma no n ten\'n tand mang d se stess
Leon Trotsky
l\'omn us\'n l parol sol p nasconn\'r l pensier nuestr
Voltaire
l\'otr no t fann viv\'r mai cum vuè tu, ma c sì abbastanz veloc e fuert almen no viv mai cum vol\'n lor
Andrew H. Vachss
l\'ult\'m giurn dell\'ann non g\'è l\'ult\'m du timb
Carlos Drummond de Andrade
l\'uman\'tà iè quidd ca è, u problem non g\'è cambiarl ma conosc\'rl
Gustave Flaubert
l\'unic mod p mandeners in form è mangià quidd ca no vulim, ber quidd ca non g piac e fa\' quidd ca è meggh\' nu fa
Mark Twain
l\'unic tendenz attual d\'u cinema è d fa l sold
Roman Polanski
l\'un\'c ca torn\'n da tutt\' so chidd ca no so mai shut a nesson part\'
Antonio Machado
l\'un\'c cos mbortand quann n scam, sp l tracc d\'amor ca avim lassat
Albert Schweitzer
l\'un\'c gioj\' au munn è accum\'nzà. E\' bedd viv\'r p\'ccè viv\'r è accum\'nzà, semb, ad ogn \'stand
Cesare Pavese
l\'un\'ca cos ca l\'esperianz n \'mbar è ca l\'esperienz non n \'mbar nind
André Maurois
ma p\'ccè m\'agghia proccupà d chidd ca aven\'n dop d me?C\'hann fatt chidd p me?
Groucho Marx
maledett quidd momend d felic\'tà ca m\'ha res p semb infelisc\'
Franco Trincale
mbarà a parlà è \'mbarà a tradurr
Octavio Paz
mo vec u segret p fa l\'omn meggh: cresc\'r ind all ar\' apert, mangiar e durmì cu a terr
Walt Whitman
molt uomn viv\'n felisc senz ca u sap\'n
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
morir è tremend, ma u p\'nsier d morir senz avè vissut è \'nsuppurtabb\'l
Erich Fromm
m\'ha semb stupit ce gir assurd hanna fa l fium p passà sott tutt l pond
Beppe Grillo
m\'hann vulut quind\'c ann p capì ca non g\'avev u talend d\'u scr\'ttor, ma non g\'aggh putut lassà perd\'r p\'ccè tann aver d\'v\'ndat tropp famos
Robert Benchley
n capim megghj\' sc parlam ling d\'vers
Elena Loewenthal
n fascim \'ngannà fac\'lmend da quidd c\'amiam
Molière
na bang è nu post addò t prest\'n sold sol sc rijsc a d\'mustrà ca no t serv
Bob Hope
na cambagn polit\'c cuest molt d chiù d quand po’ pajà n\'om onest
Anonymous
na conferenz è na riunion d p\'rson \'mbortand ca da sul no pozz\'n fa nind ma \'nsiem pozz\'n decid\'r ca no s po’ fa nind
Fred Allen
na cos è u r\'cuerd, n\'otra cos è r\'curdà
Antonio Machado
na lingua natural è l\'archiv ca mitt nsiem l\'esperienz, l conoscenz e l credenz d na comun\'tà
Fernando Lázaro Carreter
na relazion vien scritt no p \'nformà c a ligg ma p protegg\'r c a scriv
Dean Acheson
na trauzion fatt mal non gè na traduzion
Anónimo
nell cos grann l\'omn sò cum l convien a idd, ind all cos piccin sò accum sò lor
Nicolas de Chamfort
nell stor d\'amor mij\' na vot u r\'muers veniv dop, mo m ven apprim
Ennio Flaiano
nfern e paradis m sebr\'n sproporzionat. L\'azion dell\'omn no s mer\'tan tand
Jorge Luis Borges
nind è velen e tutt è velen; a differenz stè ind a dos
Paracelsus
nind è \'mbossibbl p ci no l\'adda fa
A.H. Weiler
nind ten b\'suegn d cambiamend com l\'abtud\'n d l\'otr
Mark Twain
niscun ca è veramend padron da ling soa po’ dom\'narn n\'otr
George Bernard Shaw
niscun filos\'f ha cangiat l\'abutud\'n da via accù iavt
Voltaire
niscun sal sus a nu\' sc apprim no avim piegat a schien
Martin Luther King
niscun ved sus a u vucabbular prim d\' parlà
Anónimo
niscuna scurnat è tropp lung p chi lavor
Lucius Annaeus Seneca
no abitam ind a na nazion, abitam ind a na ling
Emil Cioran
no c\'rcà d viv\'r p semb. Non g\'ha farai mai
George Bernard Shaw
no f\'dat\'v dell prim \'mbuls: so quas semb bon
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
no giud\'cà mai nu libbr p u film suu
J.W. Eagan
no gr\'dat p chieder aiut d nott. Potrest svigghià l v\'cin
Stanislaw Jerzy Lec
no g\'esist na cos ca ca n dè piacer sc no la condividiam
Lucius Annaeus Seneca
no l\'ggit cum fann l p\'ccin p d\'vertiss o cum fann l\'ambizios p istruiss. Non, l\'ggit p viv\'r
Gustave Flaubert
no m send obbl\'gat a cred\'r ca Dio stessca n\'ha dutat d sens, ragion e indellet pr\'tend ca no l usam
Galileo Galilei
no mang mai a niscu na bon raggion cu accid\'rs
Cesare Pavese
no pozz cambià u passat però pozz cambià l r\'cuerd mii\'
Anónimo
no pozz permittrm u luss d perd\'r u timb mij\' fascinn sold
Alexander Agassiz
no pozz viv\'r cu qualcun ca no po’ viv\'r senza d me
Nadine Gordimer
no putim fa qualcos d brutt ca p\'nza semb a idd\'
Elias Canetti
no s dic nind ca no s\'ha già ditt
Terentius
no s fasc pol\'tic cu a mor\'l, però nemmen senz
André Malraux
no s prest mai attenzion a quidd ca ha stat fatt; s ved sultand quidd ca rest da fa
Marie Curie
no sacc sc Dio esist, mna sc esist n fasc fa na f\'gur meggh\'
Stefano Benni
no serv corr\'r, b\'sogn partì n timb
Aesop
no so abbastanz giovan p sapè tutt
Oscar Wilde
no so mai accussì \'mbegnat com quann no teng nind da fa\'
Publius Cornelius Scipio Africanus
no stè nin d chiù brutt da raggion quann non g\'è da part nostr
George Savile
nò s\'allung a vit, s\'allung a vecchiai\'
Anónimo
no s\'arriv maj\' tand lundan com quann no s sap addò s\'adda arr\'và
Johann Wolfgang von Goethe
no teng tim p avè frett
John Wesley
no teng\' paur da\' cattiver dell malvag ma du silenz d chidd onest
Martin Luther King
no tutt so cundannat a ess\'r \'ndell\'ggend
Carlo Emilio Gadda
no t\'né vizz no aggiung nind a a virtù
Antonio Machado
no voggj\' d\'mustrà nind, vogghj\' mustrà
Federico Fellini
no v\'dim l cos com son ma cum sim
Anaïs Nin
non g biv alcol\'c: Non p virtù, ma p\'ccè stè na bib\'t ca m piac d chiù: l\'acq\'
Jorge Luis Borges
non g scriv mai u nom mii sus all libbr c\'accatt prim ca l\'aggh lett: p\'ccè dop pozz dic\'r ca so l mii\'
Carlo Dossi
non g stè amor chiù singer ca l\'amor pu cib
George Bernard Shaw
non g stè amor sc no s soffr o no s fasc suffrì
Henri François-Joseph de Régnier
non g stè nind d chiù sporc ca na guerr nascost
Susan Sontag
non g stonn person ca sap\'n tutt, ma quist è tutt quidd ca sap\'n
Niccolò Machiavelli
non g\'aggh mai p\'nzat, scr\'venn, d avvicinarm au puep\'l. Veramend non g\'aggh mai p\'nzat d avvicinarm a niscun
Jorge Luis Borges
non g\'aviss\'m f\'dà d\'ogn \'mbres ca chied nu v\'stit nuev
Henry David Thoreau
non g\'è a libertà ca mang, mang\'n l\'omn liber
Leo Longanesi
non g\'è a lott ca n\'oobbl\'g a ess\'r artist, è l\'art ca n\'obblg a luttà
Albert Camus
non g\'è a polit\'c ca unisc cumbagn d litt stran, ma u matrimon
Groucho Marx
non g\'esist\'n do person ca legg\'n u stess libbr
Edmund Wilson
non g\'esist\'n idee prematur, stonn momind opportun c\'a sapè asp\'ttà
Jean Monnet
non n stonn figgh\' illeggittm ma sol gen\'tor illeggitm
Leon R. Yankwich
nu acerr\'m nemic è s\'curamend preferibb\'l a n\'amic cussì cussì
Edward Dahlberg
nu class\'c è nu libbr ca non g\'ha mai f\'nit d disc\'r quidd ca ten da disc\'r
Italo Calvino
nu giornalist è quidd ca adda spiegà all otr quidd ca non g ha capit idd stess
Lord Alfred Northcliff
nu libbr ca no sopport do lettur no n mer\'t mang un
José Luis Martín Descalzo
nu ps\'chiatr è nu tiz ca fasc nu sacc d dumann ca cost\'n ca mugghier\'t fasc aggratis
Joey Adams
nu sol ragg d sol è sufficend p cangellà million d\'ombr
San Francesco d'Assisi
nu vocabbular buen è nu specch addò un, c sap cercà, acch\' quidd ca già susp\'ttav
Anónimo
nu vocabbular è u un\'vers \'nder \'n ord\'n alfabet\'c
Anatole France
nu vocabbular po’ condener sol na part du patr\'mon d na ling
Giacomo Leopardi
null è permanend trann u cambiamend
Heraclitus
n\'amic nion g\'è quidd ca t\'asciug na lac\'m, ma quidd ca no te la fasc versà
Anonymous
n\'hann \'mbarat a cred\'r ca quidd ca non g\'è bell no ten b\'sogn d\'ess\'r ut\'l e quidd ca è ut\'l non g po ess\'r bell. Voggh\' mustrà ca quidd ca è ut\'l po’ ess\'r ang bell
Mohandas Karamchad Gandhi
n\'om ca no perd a raggion p cert cos, no ten raggion cu perd\'r
Gotthold Ephraim Lessing
n\'om è \'nfelic quann no sap d\'ess\'r felic, quest è a sola ragion. Tutt qui, niend\'altr. C riesc a capirl è subb\'t felic
Fedor Michailovich Dostoevski
n\'om po’ ess\'r ngann\'t da idd stess
Ralph Waldo Emerson
n\'om sol è semb \'n gattiv combagnii
Paul Valéry
n\'oss a u can non g\'è car\'tà. Car\'tà è l\'oss d\'vis cu can quann si affamat com u can
Jack London
ogn attrazion è reciproc
Johann Wolfgang von Goethe
ogn parol dett o scritt è nu l\'nguagg muert
Robert Louis Stevenson
ogn parol port a memoria so
Eduardo Pérsico
ogn stuedc confond valor e prizz
Antonio Machado
ogn tand dì a ver\'tà accussì t cred\'m quann disc buscij
Jules Renard
ogn vot ca \'nsegn, \'nsegn a dubb\'tà d quidd ca \'nsegn
José Ortega y Gasset
ogni convinzion è nu carc\'r
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ognun è cum l\'ha fatt Dio e tanda vot pur pesc
Miguel de Cervantes
ognun sind sol quidd ca capisc
Johann Wolfgang von Goethe
ognun ten l d\'fitt dell qualità soi
Adriano Olivetti
p acchià a felicità non g\'ha cercà
Anonymous
p avè na vecchiai long a accum\'nza a ess\'r vecch sub\'t
Marcus Porcius Cato
p essr perfett l mangav sol nu d\'fitt
Karl Kraus
p ess\'r abbastanz furb cu guadagn tott chidd sold a ess\'r abbastanz stuedc a vulerl
Gilbert Keith Chesterton
p furtun stè Bush a d\'fenn\'r a democrazi\'
Anónimo
p l nemisc l ligg s\'appl\'can, p l\'amisc s\'nderpretan
Giovanni Giolitti
p qualcun u silenz è \'nsoportabb\'l p\'ccè ten\'n tropp rumor indr a lor
Robert Fripp
p quand val angor a pen d viv\'r quann no g morim chiù?
Elias Canetti
p tollerà l\'esistenz d\'scim busci\' e soprattutt n discim busci\'
Elena Ferrante
pacc è quidd ca ha pers tutt trann a ragion
Gilbert Keith Chesterton
parl spagnol cu Dio, italian cu l femm\'n, frangis cu l masc\'l e tedesc cu can
Charles V
parol e cuor no semb vonn d\'accuerd
Pietro Metastasio
pellicc:na pell ca cang an\'mal
Anonymous
perdunat\'m sc v chiam signur ma è ca v canosc buen
Groucho Marx
po venn u progress a d\'strugg\'r tutt, chiù ca a uerr, p\'ccè sc a uerr ha distrutt cos, u progress ha d\'strutt u mod nuestr d viv\'r
Bruno Ugolotti
poc ved\'n accum sim, ma tutt ved\'n quidd ca fascim find d\'ess\'r
Niccolò Machiavelli
pozz\'n tagghià tutt l fior, ma no pozzn f\'rmà a primaver
Pablo Neruda
prim c\'arr\'vass\'m nind mangav au munn; dop ca n scan nind l\'adda mangà
Omar Khayyam
pur a natur uman m delus; l\'agghj\' lassat perd\'r p\'ccè er tropp simil a mia
J.P. Donleavy
pur n\'as\'n pòs cè alla Mecca ma no p quist è nu pellegrin
Arabic saying
putim f\'rmarc mindr sim in salit, mai lung a disces
Napoleon Bonaparte
p\'ccè s\'accid\'n person c\'hann accis otr person? P d\'mustrà c\'accidr è sbagliat?
Norman Mailer
p\'ccè usà parol gross? Signific\'n accussì poc
Oscar Wilde
p\'nzà è u lavor chuù p\'sant ca stè
Henry Ford
p\'ogn ling ca s\'esting scombar n\'immag\'n dell\'uom
Octavio Paz
quann a ling è corrott a gend perd fed in quidd ca send e quist puert a viulenz
Wystan Hugh Auden
quann a virtù ha durmut s\'oz co chiù energii
Friedrich Wilhelm Nietzsche
quann er p\'ccinn m d\'cev\'n ca chiunq avvissa putut d\'v\'ndà presidend dell Stat Unit. Stoc accumenz a credr ca è ver
Clarence Darrow
quann l\'om no ten chiù fridd, fam e paur non g\'è cundend
Ennio Flaiano
quann mor qualcun ca n suegn, mor na part d noj
Miguel de Unamuno
quann nu pop\'l non os d\'fenn\'r a leng prop è prond p a schiavitù
Remy de Gourmont
quann qualcun disc ca sap cos\'è a felicità, s po’ capì ca l\'ha pers
Maurice Maeterlinck
quann s disc p\'nzà, s\'ntend p\'nzà a mort
Alberto Savinio
quann salt da gioj\' attind cu no si niscun t toglj\' u terren da sutt all pied
Stanislaw Jerzy Lec
quann si d\'accuerd cu a maggioranz è u momend d p\'nsà nu picc
Mark Twain
quann tutt pinz\'n ugual, niscun penz
Walter Lippmann
quann u bisogn è fuert, stè c\'è prond a cred\'r a tutt
Arnold Lobel
quann u c\'rvidd s form ind u vendr matern no condien niscun idea
Maurice Blanchot
quann\' nu govern dpenn\' da chidd\' dell bang pu\' denar, so chist e no l cap du govern ca controlln a situzion\'. A man ca dè stè sus a man ca ev. L sold no tengn na patr e l finanzier no tenn\' nè patriottism nè decenz; l\'unic cos ca voln è u profitt
Napoleon Bonaparte
quas tutt l med\'c ten\'n l prop malati\' preferit
Henry Fielding
quas tutt l\'omn mor\'n p l cur, no p l malati\'
Molière
qui iav\'t n\'om libb\'r. Niscun u serv
Albert Camus
quidd ca con v\'ramend inda vit s fasc gratis
Claudio Magris
quidd ca cuend non g è quidd ca s disc ma quidd ca no s\'adda disc\'r
Albert Camus
quidd ca fasc a van\'tà dellìotr \'nsuppurtabb\'l è ca offend a nuestr
François de La Rochefoucauld
quidd ca m spavend è l\'\'nvirn da memor
Juan José Arreola
quidd ca m stup\'sc d cchiù d\'Amer\'c è cum, l gen\'tor obbedisc\'n all figgh
King Edward VIII
quidd ca no può ess\'r ditt adda ess\'rv taciut
Ludwig Wittgenstein
quidd ca tenim \'n gomun è ca sim tutt un d\'vers dall\'otr
Anónimo
r\'flitt prim accù penz
Stanislaw Jerzy Lec
s chiang d chiù p l preghier esaudit ca p quedd congess
Santa Teresa de Jesús
s po’ dì buscì cu a vocc: ma cu l\'espression du mumind s disc semb a ver\'tà
Friedrich Wilhelm Nietzsche
sacc ca a poesij è \'ndispensab\'l ma no sacc c\'agghjia disc\'r
Jean Cocteau
sc ind u causc ste violenz è p\'ccè osc in Italia cond sol c vinc
Arrigo Sacchi
sc l busci\' t donn fastid no fa dumann
Anónimo
sc l\'sp\'razion arriv m\'acch d\'ping\'r
Pablo Picasso
sc nu padrun no po’ fa a men du schiav qual de doi è n\'uom lib\'r?
Albert Camus
sc pozz scriv\'r a bellezz ind all uecch tuu
William Shakespeare
sc s\'avviss\'r studià tott l ling no s\'avrebb temp p trasgredirl
Johann Wolfgang von Goethe
sc vò fa felisc nu masc\'l, \'nvesc d dall bben b\'sogn luà l des\'derj
Lucius Annaeus Seneca
scherzand, s po’ dì tutt, pur a ver\'tà
Sigmund Freud
scuprim accussì na ver\'tà sembl\'c e dopp: p prim, sim na comun\'tà d popol ca parl\'n a stessa ling; second, parlarl è nu mod, tra l tand, d\'esser uman
Octavio Paz
sc\'er \'mberator fasciss p prima cos nu vocabbularj p da a tutt l parol u s\'gnif\'cat suu
Confucio
seguit l meggj\' esemb. Chidd d color c\'abbandon\'n tutt p costruì nu futur megghj\'
Salvador Allende
senz a memor l\'om no sapiss nind e non sapiss fa nind
Giacomo Leopardi
senza sold e snza timb a fandasij s r\'dusc a nu suegn passegger ca no po’ div\'ndà azion
Charles Baudelaire
sì altruist, r\'spett l\'egoism d l\'otr
Stanislaw Jerzy Lec
sì gendil cu l person quann \'nghianat p\'ccè dop l \'ngiendr arret quann scenn
Wilson Mizner
sim quidd ca fascim semb
Aristotle
sim tre vot chiù ricc dell nonn nuestr ma sim pur tre vot chiù felisc\'?
Tony Blair
sim tutt dilettand. A vit è accussì cort ca no consend d meggh\'
Charlie Chaplin
sin all\'economij d mercat, non a società d mercat
Lionel Jospin
so comunist, graz a Di\'
Jorge Amado
so l uagnedd d\'a strad ca imitan quedd d\'a television o u cundrarj? Oppur s r\'volg\'n all cunsulend stiss?
Anónimo
so na part d tutt c\'aggh acchiat sus a strada mia
Alfred Tennyson
so p\'a liberalizzazion d\'a drog…almen indu sport
Massimiliano Badiali
so semb d\'accord cu l dott c parln p prim
William Congreve
so s\'curament pacc\'; comunq, c non g\'u son, mang l\'otr avvissa accu ess\'r lib\'r
George Bernard Shaw
sol l colt aman \'mbarà; l \'gnurand preferisc\'n \'nsegnà
Edouard Le Berquier
sol l muer ved\'n a fin da uer
Plato
sol l muert no ten\'n u d\'ritt d perdunà e l viv no ten\'n niscun d\'ritt d s\'mend\'cà
Chaim Herzog
sol quidd ca non g pai cost
Camillo Sbarbaro
soltand quidd ca no s\'aspett nind è veramend libero
Andrew Young
soltand quidd c\'aggh pers m\'appartien p semb
Elisa Félix
speriam ca l\'atlet nurmal c\'hann vind l m\'daggh ind all\'olimbiad p hand\'cappat no s\'ann p\'gghiat drog
Anónimo
spess s lass stà quidd c\'ha appiz\'cat l\'ngend e s castig quidd ca ha dat l\'allarm
Nicolas de Chamfort
stam su nu tren ca vè a tr\'cind chilometr all\'or, no sapim addò n ste puert e, soprattutt, n\'amma accort ca non g stè u macchinist
Carlo Rubbia
stè ind a polit\'c è com fa l\'allenator d calc. A ess\'r tand furb da capì u scuec e tand fess da p\'nzà ca ha stat \'mbortand
Eugene Joseph McCarthy
stè na co sol au munn ca no ingann mai: l\'apparenz
Ugo Bernasconi
Stè na cos sul ca ecc\'t l\'an\'mal chiù du piacer: ed è u dulor
Umberto Eco
stè nu mod sul p capì c n\'om è onest:addumann\'l! Sc r\'sponn sin, è marc
Groucho Marx
stè n\'arm chiù temib\'l da calunnj\': a ver\'tà
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
stè qualcos d trag\'c ind u fatt ca appen l\'om \'nvendò na mag\'n capac d sostituirl au lavor, accum\'nzò a suffrì a fam
Oscar Wilde
stè qualcos ind a quidd ca d\'scim?
George Steiner
stè semb nu mod giust e nu mod sbagliat e u mod sbagliat semb u chù raggiunev\'l
George Moore
ste soltand n\'avariz dignitos: quedd dell parol
Constancio Vigil
stonn cr\'stian accussì pov\'r ca ten\'n sol sold
Anonymous
stonn do mod p cong\'stà a felisc\'tà, un è fa u stuedc, l\'otr ess\'l
Enrique Jardiel Poncela
stonn parol ca aviss\'r s\'rvì na vot sol
François-René de Chateaubriand
stonn tanda ligg ca niscun po’ esclud\'r d\'esser \'mb\'cat
Napoleon Bonaparte
stonn tanda mod p arr\'và, u meggh è no partè
Ennio Flaiano
suffrì senza lam\'ndarc è l\'un\'c lezion c\'amma \'mbarà da vit
Vincent Van Gogh
s\' cresc u ggiurn ca s\' rid pa prima vot d se stess
Ethel Barrymore
s\' sap sol quann s sap poc. Cu u saper aumend u dubbj\'
Johann Wolfgang von Goethe
s\'adda dà chiù valor a nu dind ca a nu diamand
Miguel de Cervantes
s\'avvisa p\'nzà d cchiù a fa bbuen ca a stà ma bbuen: accussì s f\'n\'rebb ang a sta meggh
Alessandro Manzoni
S\'lenz, sce cazz! Oz\'n l man chidd ca vol\'n r\'suscità e fann nu pass \'ndietr chidd ca vol\'n r\'ngiovanì
Nicanor Parra
s\'ngann c vò combatt\'r l\'us cu a grammat\'c
Michel de Montaigne
tand no vol\'n paià l tass, ma sol l chiù ricc c riesc\'n, l pover annà paià l tass pur p chidd
Carl William Brown
tanda vot p ess\'r bon amma sp\'ccià d\'ess\'r onest
Jacinto Benavente y Martínez
teng n\'ott\'m memor p d\'mend\'cà
Robert Louis Stevenson
tin l\'uecch apert prim d\'u matr\'mon e simchius dop
Benjamin Franklin
toccò pur a idd, cum tutt l\'om\'n, viv\'r in timb brutt
Jorge Luis Borges
tott chidd c\'hann raggiund r\'sultat grann hann stat grann sugnatur
Orison Swett Marden
tott l\'omn recit\'n, trann alcun attor
Eugène Ionesco
Tra l cos chiù prezios ca teng stonn algun parol ca non g\'agghj\' maj\' ditt
Orson Rega Card
tra u clamor da foll c n stam i\' e tu, felisc d stà \'nsiem, parlann senz disc\'r nemmen na parol
Walt Whitman
tre cos m scuerd semb: nom, facc e l\'otr non g m\'a r\'cuerd
Italo Svevo
Tutt amma ubbdì all legg, ma p capirl c vol n\'avvucat
Fabio Fumi
tutt chidd ca cunserv\'n a capac\'tà d coggh\'r a bellezz no divinn mai vicch
Franz Kafka
tutt è pericolos. Ma sc no era ad accussì, no valev a pen viv\'r
Oscar Wilde
tutt l c\'rvidd du munn so \'mbotend d frond a ogn stud\'cari ca ve d mod
Jean de La Fontaine
tutt l dei eran immurtal
Stanislaw Jerzy Lec
tutt l famiggh\' f\'lisc s\'assumeggh\'n; ogn famiggh infelic invec è d\'sgraziat a mod suu\'
Leo Tolstoy
tutt l femmn vonn acuerssr fedel. U fatt\' iè acchià n\'om p no faggh l corn\'
Marlene Dietrich
tutt l idee stonn già ind u c\'rvidd, accum l statu ind u marm
Carlo Dossi
tutt l masc\'l ten\'n na femm\'n \'n gap; chidd spusat n ten\'n pur n\'otra a cas
Noel Clarasó Serrat
tutt l parol hann stat, nu timb, nu neologism
Jorge Luis Borges
tutt no val nind e u rest val men
León de Greiff
tutt quid ca è \'nvendat è ver
Gustave Flaubert
tutt quidd ca osc p nù è immoral, da qualche part e iid a qualch ep\'c ha stat cuns\'d\'rat mural. Ce n garantisc ca no cang arret nom?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tutt s\' preoccup\'n dell r\'nocerond ma pur l piattol so in via d\'estinzion
Anónimo
tutt t\'nim forz a sufficienz p suppurtà l mal dell\'otr
François de La Rochefoucauld
t\'né n\'amic non g\'è qualcos ca tutt s pozzn vandà
Antoine de Saint-Exupéry
t\'né raggion è na ragion n ghiù p no avè success
Nicolás Gómez Dávila
t\'né tutt pìess\'r f\'lisc non gè na raggion cu ess\'l
Normand Jacques
t\'nim abbastanz religion p odiarc ma no abbastanz p vulern ben
Jonathan Swift
t\'nim accussì tand in gomun cu l\'amer\'can - trann, ovviamend, a leng\'
Oscar Wilde
t\'nim sultand a felic\'tà c\'hamm dat
Eduard Pailleron
u bben può r\'sist\'r all sgonfitt, u\' man non.
Rabindranath Tagore
u ben pubbl\'c è fatt d nu num\'r grann di mal pr\'vat
Anatole France
u calc è popolar p\'ccè a stupidità è popolar
Jorge Luis Borges
u castiglian è a ling frang dell\'ndian d\'Amer\'c
Carlos Fuentes
u cred mij:cercà a ver\'tà ind a vit e a vit ind a ver\'tà
Miguel de Unamuno
u crim\'n organizzat è sol l\'otra facc (sporc) du dollar
Raymond Chandler
u cuerp, cu a cura bbon po’ durà tutt a vit
Enrique Clarasó Daudí
u curagg è a paur d\'ess\'r giud\'cat v\'glia cc
Horace Smith
u denar aiut a suppurtà a povertà
Alphonse Allais
u denar è nu serv buen ma nu pardun cattiv
Alexander Dumas
u diav\'l è n\'ottimist sc cred ca po’ peggiuà l cr\'stian
Karl Kraus
u dissens è a form chiù nobb\'l du patriottism
Thomas Jefferson
u dover è quidd ca n\'asp\'ttam ca l\'otr fann
Oscar Wilde
u fanatism consist ind a radduppià l sfuerz quann t\'è scurdat l\'obiettiv
George Santayana
u fatt ca stonn ling d\'vers è un dell m\'ster chiù grann d\'uman\'tà
Elias Canetti
u fin è nell mezz com l\'alb\'r ind u sem
Mohandas Karamchad Gandhi
u futur mi\' iniz quann m\'oz a matin… Ogn ggiurn acch qualcos d creativ da fa ind a vit
Miles Davis
u giornalism è sol l\'art d riempì nu spaz biang
Rebecca West
u giornalism stè a stor com na prostitut sta a na femm\'n onest
Jules Huot de Goncourt
u guai d\'ess\'r pundual è ca non g stè niscun ca l\'apprezz
Franklin P. Jones
u guaj\' d stu pais è ca stonn tropp polit\'c ca cred\'n, graz a na convinzion basat sull\'esperienz, ca è possibl \'mbrugghià tott e semb
Franklin Pierce Adams
u guaj\' du cap\'talism so l cap\'talist ca, ca quas semb braviss\'m ind all aziend lor, for so ottus e imbecill e cert vot pur pesc
Indro Montanelli
u lavor accorc l scurnat e allung a vit
Denis Diderot
u lavor allundan da nu tre grand mal: a noij\', u viz, e u b\'suegn
Voltaire
u lavor è u r\'fug d c no ten nind ce fa
Oscar Wilde
u libbr è a salvezz d\'u gen\'r uman
Voltaire
u linguagg è molt acchiù \'nguiet da vit
Manuel Seco
u luss ruvin u ricc e aumend a miser dell pov\'r
Denis Diderot
u l\'nguagg è na part d\'organism nuestr ca non g\'è men compl\'cat
Ludwig Wittgenstein
u maestr\' chiù aff\'dabl da ling\' è sol l\'us\'
Quintilianus
u mal è ca a generos\'tà po’ ess\'r pur n\'affar buen
Ugo Ojetti
u matr\'mon è a caus pringipal du d\'vorz
Groucho Marx
u matr\'mon è com l fung: t\'accuerg tropp tard sc so bon o cattiv
Woody Allen
u matr\'mon ind a vit a com\' nu duell immezz a na battagghj\'
Edmond About
u meggh da vit no s cerc, s trov
Anonymous
u munn avissa rid\'r d chiù ma dop c\'ha mangiat
Mario Moreno (Cantinflas)
u munn è chin d libbr bell ca niscun legg
Umberto Eco
u munn è d\'vis fra chidd ca no duerm\'n p\'ccè ten\'n fam e chidd ca non g duerm\'n p\'ccè ten\'n paur d chidd ca ten\'n fam
Paulo Freire
u munn è matern p l masc\'l e maschilist p l femm\'n
Belén Sánchez
u passat è nu prologo
William Shakespeare
u patriottism è cred\'r ca u pais tuu è superior atutt l\'otr p\'ccè tu sì nat addà
George Bernard Shaw
u peccat maggior è quidd d\'ess\'r nat
Samuel Beckett
u pegg delitt d\'uom è l\'essr nat
Pedro Calderón de la Barca
u pensier mor in da vocc
Nicanor Parra
u perc\'l chiù grann ind a vit è p\'gghià tropp precauzion
Alfred Adler
u pessimism riguard l\'\'ntelligenz,l\'ottimism e a volundà
Antonio Gramsci
u picc ca sacc u dev all\'ignoranz mia
Sacha Guitry
u polit\'c adda sapè disc\'r apprim quidd ca succed duman, u mes pross\'m e l\'ann pross\'m, e d spiegà p\'ccè non g\'ha success.
Winston Churchill
u prem p nu lavor fatt buen è a possibil\'tà d fann n\'otr fatt buen
Jonas Edward Salk
u prim s\'nt\'m dà mort è a nasc\'t
Stanislaw Jerzy Lec
u pring\'p è u prim serv\'tor du stat suu
Friedrich der Große
u p\'ttor è un\' ca d\'ping quidd ca venn\'. N\'artist, \'nveg, venn quidd ca d\'ping
Pablo Picasso
u r\'cuerd da gioj\' non g\'è chiù gioj\'; u r\'cuerd du dolor è angor dolor
Lord Byron
u scr\'ttor ca no vè in profondità ruman semb a gall
Stanislaw Jerzy Lec
u segret da fel\'c\'tàè ced\'r all tendazion
Oscar Wilde
u socuialism po’ arr\'và sul cu a biscc\'lett
José Antonio Viera Gallo
u sorris è a d\'stanz chiù cort tra do person
Víctor Borge
u spicch ver dell ragiunamned nuestrè u cors da vita nuestr
Michel de Montaigne
u success è avè quidd ca vol. A felic\'tà è vulè quidd ca è.
Jackson H. Brown
u success è fac\'l da avè. U d\'ffic\'l è meritall
Albert Camus
u timb e l\'or pass\'n pur ind au giurn chiù d\'fficl
William Shakespeare
u timb è u meggh autor. Acch\' semb u final perfett
Charlie Chaplin
u turism è viaggià tanda lundan p cercà u des\'der d turnà a cas
George Elgozy
U vas è n\'espadiend genial p no fa disc\'r all \'nnammurat trupp stud\'carie
Alessandro Morandotti
u ver piacer è u d\'sprezz dell piacer
Lucius Annaeus Seneca
u vin fasc mal a salut (mend\'l) di ci è ca non g\'u bev
Anónimo
u vind no soff mai da part giust p ci è ca no sap a do adda scè
Lucius Annaeus Seneca
u \'stac\'l chiù grann p capì n\'op\'r d\'art è quidd cu vulè capì
Bruno Munari
un dell vantagg d no ess\'r f\'lisc è ca s po’ desiderà a felisc\'tà
Miguel de Unamuno
uttt è r\'dic\'l quann s\' penz a a mort
Thomas Bernhard
viaggià serv sultand p vulè chiù ben au post ado sim nat
Noel Clarasó Serrat
vid cu no chiam \'ndell\'ggend sul chidd ca a pens\'n cum a tte
Ugo Ojetti
viv\'r sol è com acchiass a na fest addò niscun t degn d nu sguard
Marilyn Monroe
vot ogn vot ca fasc a spes
Alex Zanotelli
vu credit ca u buon Dio è cattol\'c?
Georg Christoph Lichtenberg
vu d\'mendcat ca l frutt so d tutt e ca a terr no appartien a niscun
Jean-Jacques Rousseau
Vulit avè tand ca v\'aiut\'n?Cercat d no t\'né b\'suegn
Alessandro Manzoni
vulit dann\'ggià a reputazion d quacchedun? Parlat\'n buen
André Siegfried
\'a television è \'u specch\' addò s r\'flett a scunfitt d tutt u s\'stem cultural nuestr
Federico Fellini
\'u r\'cuerd ca lass nu libbr è cchiù \'mbortand du libbr stess
Gustavo Adolfo Bécquer