Logos Multilingual Portal

Select Language

a b d e f g h i j k l m n o p q s t u w x ħ

ahdem sewwa l-parti tieghek, ghax hemm qieghed l-unur tieghek
Edgar Lee Masters
ahna dak li kontinwament naghmlu
Aristotle
ahna darba biss nghixu, imma jekk nghixu sew, darba hu bizzejjed
Joe E. Lewis
ahna lkoll ghandna nisel komuni, ilkoll ahna ulied l-evoluzzjoni tal-univers u tal-istilel u ghalhekk ahna lkoll tassew ahwa
Margherita Hack
ahna ma niftakrux granet, niftakru mumenti
Cesare Pavese
ahna n-nuqqasijiet taghna malajr ninsewhom jekk ahna biss nafu bihom
François de La Rochefoucauld
ahna nafu li bniedem jista’ jkun qara’ Goethe jew Rilke fil-ghaxija, imbaghad idoqq ftit Bach u Schubert u l-ghada filghodu jmur jaghmel gurnata xoghol fil-fran ta’ Auschwitz
George Steiner
ahna nahdmu biex inkunu nistghu nistriehu
Aristotle
ahna nistghu nivvintaw biss permezz tal-memorja
Alphonse Karr
Alla jahfrilna. Dak xoghlu
Heinrich Heine
anki jekk tghaddi mill-moghdijiet kollha, int ma ssibx it-trufijiet tar-ruh, tant hu profond l-ispirtu
Heraclitus
anki n-natura umana ddizappuntatni, u qtajt qalbi minnha ghax hi wisq bhal tieghi
J.P. Donleavy
attur hu giddieb sincier
Albert Camus
avukat inkompetenti jista’ jtawwal kawza b’xhur jew bi snin. Avukat kompetenti jista’ jtawwalha b’iktar
Evelle Younger
bejn mollekula u mollekula hemm id-distanza li hemm bejn kewba u kewba
Carlo Dossi
bhala regola jien nuza biss kliem li jkattru s-silenzju
Eduardo Galeano
bhalma jaghmlilna hazin li hbiebna ifahhruna, hekk ukoll jaghmlilna tajjeb li l-ghedewwa jikkoreguna
Sant'Agostino
biex bniedem icaqlaq id-dinja, l-ewwel irid jiccaqlaq
Socrates
biex inkunu ahna, iridu nkunu xi hadd
Stanislaw Jerzy Lec
biex nissaportu l-ezistenza nigdbu u hafna drabi ingibbdu lilna nfusna
Elena Ferrante
biex tkun perfetta, kien jonqosha difett wiehed
Karl Kraus
billi tmur il-knisja ma jfissirx li int Nisrani, daqskemm jekk tidhol f’garaxx ma jfissirx li sirt karozza
Laurence J. Peter
bnedmin ta’ natural sangwinju hafna drabi issib li jkunu krudili mal-annimali
Michel de Montaigne
bniedem bla holm, bla utopiji, bla ideali, ikun animal u mostru, animal salvagg li ghandu digriet fil-matematika pura
Fabrizio De André
bniedem iehor ma jistax jirkeb fuq dahrek jekk int ma tkunx mghawweg
Martin Luther King
bniedem wiehed bi twemmin jiswa daqs disgha w disghin li jfittxu l-interessi taghhom
John Stuart Mill
da zgur li l-bnedmin ma jridux gwerer. Kull ma trid tghidilhom hu li qed jigu attakkati u li tikkundanna lil dawk li huma favur il-paci bhala li ma humiex patrijottici u li qed jipperikolaw il-pajjiz. Dejjem jigri l-istess f\'kull pajjiz
Hermann Göring
da zgur li relazzjoni platonika hi possibbli – imma biss bejn ragel u martu
Anonymous
dak il-bniedem hu l-iktar sinjur li l-pjaciri tieghu huma l-irhas
Henry David Thoreau
dak kollu li jibqa’ ma jintqalx, ikun intqal ghal dejjem
Julio Cortázar
dak kollu li llum inqisuh bhala immorali kien hemm xi darba x’inkien li kien meqjus bhala morali. X’garanzija ghandna li l-istorja ma tergax iddur?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dak kollu li taqra’ fil-gurnali hu kollu minnu, hlief dak il-kaz rari fejn int ikollok esperjenza diretta ta’ dak li gara’
Erwin Knoll
dak kollu li xi hadd jista’ jimmagina, xi darba jsir fatt
Jules Verne
dak li ghamel mill-Istat l-infern f’din id-dinja dejjem kien l-isforz tal-bniedem li jaghmel mill-istat il-genna tal-art
Friedrich Hölderlin
dak li jghodd mhux liema idea l-bniedem ikollu imma kemm tkun fonda go fih
Ezra Pound
dak li mhux tajjeb ghal bejta nahal, mhux tajeb lanqas ghal nahla wahda
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
dak li ninkwieta fuqu mhux jekk jien inix kbir jew le, imma jekk jien hux qed nisviluppa f’persuna kull gurnata li tghaddi
Eduardo Chillida
dak li nixtieq hu li kollox ikun tond, hekk li la jkun hemm bidu u lanqas tmiem, imma li ghall-kuntrarju kollox ikun f’armonija
Vincent Van Gogh
dawk li joholmu bi nhar jilmhu affarijiet li jaharbu lil dawk li joholmu biss bil-lejl
Edgar Allan Poe
dawn huma l-principji tieghi. Jekk ma joghgbukx, ghandi ohrajn
Groucho Marx
dejjem ikun hemm it-triq it-tajba u t-triq il-hazina. It-triq il-hazina dejjem tidher li hi iktar ragjonevoli
George Moore
demokrazija: ladarba ma setghux jaslu li dak li hu sewwa isir qawwi, qablu li dak li hu qawwi hu s-sewwa
Blaise Pascal
difficli temmen li xi hadd qed jghid il-verita meta, li kieku int kont floku, kont tigdeb
H.L. Mencken
din hi l-fehma tieghi: li l-bnedmin kollha huma mgienen
Quintus Horatius Flaccus
din it-tpingija haditli inqas minn hames minuti, imma ilni sittin sena biex nasal biex inpingiha
Auguste Renoir
dizzjunarju jista’ jinkludi parti biss mill-wirt kollu ta’ lingwa
Giacomo Leopardi
docjeta tista’ tezisti biss jekk tkun ibbazata fuq gideb fin, u jekk hadd ma jghid dak li verament jahseb
Lin Yutang
essenzjalment, il-mod kif il-banek joholqu l-flus mix-xejn jixbah hafna l-holqien ta’ flus foloz, bid-differenza min jibbenefika minn dan
Maurice Allais
fejn il-kotba jinghataw ghan-nar, hemm il-bnedmin jinghataw ghan-nar ukoll
Heinrich Heine
fi zmien ta’ genn, li tistenna li l-genn ma jahkmekx hu forma ta’ genn
Saul Bellow
fi zmien ta’ gwerra, il-verita tant hi prezzjuza li dejjem ghandha tigi mdawwra minn armata ta’ gideb
Winston Churchill
fil-hajja, bhal fit-tram: meta ssib post u tpoggi bil-qieghda, tkun wasalt
Camillo Sbarbaro
fil-kampijiet ta’ koncentrament konna nghixu minuta b’minuta u kellna nirriflettu mill-inqas, ghax il-hsieb jghajji
Haïm-Vidal Sephiha
fl-ahhar mill-ahhar, ir-ritratt fih innifsu lili ma jinteressanix. Li jinteressani hu li nahtaf farka ta’ sekonda tal-hajja reali
Henri Cartier-Bresson
fl-Amerika kull sena jibnu iktar habsijiet milli skejjel u kulleggi
Jesús Sepúlveda
fl-arkeologija tikxef dak li mhux maghruf. Fid-diplomazija tghatti dak li hu maghruf
Thomas Pickering
fl-imghoddi, is-setghana kienu juzaw il-forza, il-ligijiet u r-religjon biex igibu n-nies tahthom: illum juzaw il-futboll u t-television
Carl William Brown
forsi din id-dinja mhi xejn ghajr l-infern ta’ xi dinja ohra
Aldous Huxley
fost dawk l-idejat li n-nies kontemporanji jidhrilhom li huma hsibijiet vojta u li n-nies li jigu wara jidhilhom li huma ovvji, hemm wkoll l-introduzzjoni ta’ lingwagg komuni bejn il-popli
Ludoviko Zamenhof
ftit jarawna kif ahna imma kollha jarawna kif nippretendu li ahna
Niccolò Machiavelli
f’affarijiet ta’ importanza kbira, hu l-istil, mhux is-sincerita, li jholl u jorbot
Oscar Wilde
f’din id-dinja, insiru sinjuri mhux b’dak li naqilghu imma b’dak li nissagrifikaw
Henry Ward Beecher
f’materji ta’ kuxjenza il-ligi tal-magguranza ma ghandhiex
Mohandas Karamchad Gandhi
ghaggla zejda biex wiehed ihallas lura obbligazzjoni li tkun saritlu hi forma ta\' ingratitudni
François de La Rochefoucauld
ghal dak li ghandu x’jaqsam man-numru tal-mejtin, dawk li jaghmlu l-armi huma dawk li jwettqu l-opri tal-hniena meta tqabbilhom ma’ dawk li jaghmlu s-sigaretti
Silvio Garattini
ghal hafna nies, l-esperjenza qisha d-dawl fuq in-naha ta’ wara ta’ bastiment, li jdawwlu biss dak li nhallu warajna
Samuel Taylor Coleridge
ghal Indio, id-deheb tax-xemx hu bizzejjed
Violeta Parra
ghal kull problema komplikata, dejjem hemm soluzzjoni facli – li tkun is-soluzzjoni zbaljata
H.L. Mencken
ghal kull wiehed u wahda minna l-iktar haga li tatirana hu l-passat, ghax il-passat hu l-unika haga li nafu u li verament inhobbu
Pier Paolo Pasolini
ghaliex tibza’ mill-mewt? Hi l-isbah avventura fil-hajja
Charles Frohman
ghalkemm il-mewt hi tal-biza, ferm iktar tal-biza hu li tkun taf li se tibqa haj ghal dejjem bla ma tkun tista’ tmut
Anton Chekhov
ghasses il-hsibijiet tieghek … ghax huma jsiru kliemek. Ghasses kliemek … ghax huma jsiru l-azzjonijiet tieghek. Ghasses l-azzjonijiet tieghek … ghax huma jsiru d-drawwiet tieghek. Ghasses id-drawwiet tieghek … ghax huma jsiru l-karattru tieghek. Ghasses il-karattru tieghek … ghax hu jsir id-destin tieghek
Frank Outlaw
ghinuni nifhem ahjar dak li qed nghidilkom biex inkun nista nispjega ahjar
Antonio Machado
grupp internazzjonali ta’ spekulaturi fl-ishma, bla ruh u bla qalb, holqu dinja fejn in-nies ma jigux kollha l-istess, dinja ta’ mizerja u tal-biza’. Hu urgenti li xi hadd iwaqqaf dan ir- renju kriminali taghhom
Jean Ziegler
gurnalista hu xi hadd li xoghlu hu li jispjega lil ohrajn xi haga li hu personalment ma jifhimhiex
Lord Alfred Northcliff
hadd ma jimmerita li int tibki ghalih/ha, u dawk li ta’ min jibki ghalihom zgur li mhux se jbikkuk
Gabriel García Márquez
hadd ma jista’ jirbah jekk xi hadd iehor ma jitlifx
Lucius Annaeus Seneca
hadd ma joqghod ipacpac fuq il-virtujiet mohbija tal-ohrajn
Bertrand Russell
hafna drabi hekk jigri: iktar ma xi haga tkun difficli li tismaghha, iktar tkun importanti li tghidha
André Gide
hafna ghadhom ma fehmux li hu biss fid-divertiment, fil-passjoni u fid-dahq li hemm il-veru kobor kulturali
Dario Fo
hafna nies jippreferu jmutu milli jahsbu, u fil-fatt hafna hekk jaghmlu
Bertrand Russell
haga wahda biss hi tajba: l-gherf; u haga wahda biss hi hazina: l-Injuranza
Socrates
hajjitna ghadhom iddominati minn istinti baxxi, ezatt bhal 50,000 sena ilu
Rita Levi Montalcini
halli li int tigi mmexxi mit-tarbija li darba kont
José Saramago
hawn jghix bniedem hieles. Hadd ma jseftirlu
Albert Camus
hdd m’ghandu d-dritt li jkun ferhan wahdu
Raoul Follereau
hemm affarijiet li ma ghandek taghmel qatt, la bil-lejl u lanqas bi nhar, la bil-bahar u lanqas bl-art; per ezempju l-gwerra
Gianni Rodari
hemm biss problema filosofika wahda li hi verament serja: is-suwicidju
Albert Camus
hemm bzonn li nimxi warajhom, ladarba jien il-kap taghhom
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
hemm fjuri kullimkien ghal min irid jarahom
Henri Matisse
hemm fjuri kullimkien ghal min irid jarahom
Jorge Luis Borges
hemm persuni li jkunu jafu kollox, imma dan hu kullma jkunu jafu
Niccolò Machiavelli
hemm xehha wahda biss li hi dekoruza: dik tal-kliem
Constancio Vigil
hi indikazzjoni tragika ta’ fejn spiccaw il-valuri tac-civilta taghna l-fatt li l-gwerra iggib maghha business kbir
Douglas Mattern
hi tad-dahq il-mod kif il-hziena jahsbu li kollox se jigi tajjeb
Victor Hugo
Hollywood hu post fejn jaghtuk elf dollaru ghal bewsa u hamsin centesmu ghal ruhek
Marilyn Monroe
hu biss bl-uzu li kliem isiru tajba, vera, legittimi, kliem ta’ lingwa
Alessandro Manzoni
hu biss is-silenzju li hu kbir, il-bqija hu dghufija
Alfred de Vigny
hu difficli li taghraf lil min minn jeddu jmur mal-kurrent
Lord Lytton
hu difficli tara’ min bil-qalb jghum mal-kurrent
Stanislaw Jerzy Lec
hu iktar facli li taqsam atomu milli pregudizzju
Albert Einstein
hu iktar facli li thobb l-umanita kollha f’daqqa milli li thobb lil dak ta’ magembek
Eric Hoffer
hu iktar facli li tillegalizza xi affarijiet milli li taghmilhom legittimi
Nicolas de Chamfort
hu inaccettabbli li xjenzjati jittorturaw l-annimali; jekk ghandhom jesperimentaw, ghandhom jesperimentaw fuq il-gurnalisti u l-politikanti
Henrik Ibsen
hu inqas hazin li wiehed jitqalleb fid-dubju milli li wiehed jistrieh fl-izball
Alessandro Manzoni
hu mill-mohh, u mill-mohh biss, li jigi l-pjacir, il-ferh, id-dahq, u c-cajt taghna, kif ukoll l-ugiegh u n-niket taghna
Hippocrates
hu perikoluz li xi kandidat jghid affarijiet li n-nies jistghu jiftakru
Eugene Joseph McCarthy
hu perikuluz li jkollok ragun meta l-awtoritajiet jkollhom zball
Voltaire
hu possibbli li tizbalja b’hafna modi, imma biex tirnexxi triq wahda biss hemm
Aristotle
hu sabieh li bil-mod tibda tifhem li ma int tifhem xejn
Maurice Maeterlinck
huma biss il-mejtin li jaraw tmiem ta’ gwerra
Plato
huma biss in-nies kolti li jhobbu t-taghlim, l-injoranti jippreferu jghallmu
Edouard Le Berquier
huma biss l-estremitajiet tal-iskala socjali lui jaghrfu lil xulxin
Pier Paolo Pasolini
huma r-rebbieha biss li jiddeciedu liema kienu l-krimini tal-gwerra
Garry Wills
i-ispontanjeta hi l-frott ta’ meditazzjoni fit-tul
Pablo Neruda
ic-civilta’ tikber iktar ma jkollna operazzjonijiet importanti li ahna nwettquhom bla ma nahsbu fuqhom
Alfred North Whitehead
id-dejn nazzjonali hu kbir bizzejjed biex jista’ jiehu hsieb tieghu innifsu
Ronald Reagan
id-dinja ghandha l-istruttura tal-lingwa u l-lingwa hi maghguna mill-mohh
Eugenio Montale
id-dinja hi gagga mimlija mgienen
Tommaso Campanella
id-dinja hi habs li fiha jaqbillek ikollok cella ghalik wahdek
Karl Kraus
id-dinja jmissha tidħaq aktar - wara li tkun kielet
Mario Moreno (Cantinflas)
id-dinja kollha hi palk, u l-bnedmin huma semplicement atturi: kollha ghandhom x’hin jidhlu u x’hin johorgu
William Shakespeare
id-dinja maqsuma bejn dawk li ma jorqdux ghax huma bil-guh u dawk li ma jorqdux ghax qed jibzghu minn dawk li huma bil-guh
Paulo Freire
id-dinja timxi ‘l quddiem grazzi ghall-affarijiet impossibbli li jsiru
André Maurois
id-dmugh ifissru li qalb kiesha silg tkun qed iddub
Hermann Hesse
id-dubju mhux sabieh, imma c-certezza tad-dahq
Voltaire
iktar facli tahfer ghadu milli tahfer habib
William Blake
iktar imutu waqt li jkunu jaharbu milli jmutu jiggieldu
Selma Lagerlöf
iktar kmieni milli tard ghad jinfethu toroq kbar u wesghin li minnhom jghaddi l-bniedem hieles, biex jibni socjeta ahjar
Salvador Allende
iktar ma jkun hemm ligijiet, iktar ikun hemm hallelin
Lao Tse
iktar ma wiehed ikun intelligenti, inqas wiehed jissuspetta assurdita
Joseph Conrad
ikun hemm konversazzjoni tajba biss meta tkun bejn imhuh decizi li jirrinfurzaw il-konfuzjoni taghhom
Emil Cioran
il-bnedmin ibiddlu l-fehmiet u l-imgieba bl-istess ghaggla li jbiddlu l-interessi taghhom
Arthur Schopenhauer
il-bnedmin jghajjtu biex ma jisimghux lil xulxin
Miguel de Unamuno
il-bnedmin jibnu wisq hitan u ftit wisq pontijiet
Isaac Newton
il-bnedmin ma humiex prigunieri tad-destin taghom, imma prigunieri ta’ mohhom
Franklin Delano Roosevelt
il-bnedmin ma tantx huma kapaci jissaportu r-realta
Carl Jung
il-bnedmin saru l-ghodda tal-ghodda taghhom
Henry David Thoreau
il-bniedem hu animal domestiku li matul iz-zminijiet tghallem jahkem lill-annimali l-ohra bil-qerq, vjolenza u krudelta
Charlie Chaplin
il-bniedem hu l-uniku annimal li jihmar bil-misthija – jew li missu jihmar bil-misthija
Mark Twain
il-bniedem jasal novizz f’kull stadju tal-hajja
Nicolas de Chamfort
il-bniedem li ma jaqrax kotba tajba ma ghandu ebda vantagg fuq il-bniedem li ma jistax jaqrahom
Mark Twain
il-bniedem ma jghixx bil-kliem biss, anki jekk kultant ikollu jikolhom
Adlai Stevenson
il-bniedem tat-Tielet Millennju jkollu l-kultura ta’ Bush, l-onesta ta’ Berlusconi u t-tjieba ta’ Putin
Anónimo
il-borgezija tista’ tiddeskriviha bhala kull grupp ta’ nies li ma humiex kuntenti b’dak li ghandhom imma kuntenti bihom infushom
Nicolás Gómez Dávila
il-fantasija tal-bniedem hi hafna, hafna ifqar mir-realta
Cesare Pavese
il-faqar ta’ lingwa taghmilna dghajfa: tirriskja li taghmilna skjavi tal-idejat ta’ haddiehor
Giorgio Barberi Squarotti
Il-fatt li anki persuna wahda hi bla xoghol hi cahda tad-dritt li ghandha kull persuna ghall-hajja u hi aghar mill-mewt stess
José Ortega y Gasset
il-fizika hi bhas-sess: tista’ taghti xi rizultati prattici, imma ahna mhux ghalhekk naghmluh
Richard P. Feynman
il-forza tal-pulizija kienet titmexxa minn nies ta’ integrita. Dan l-izball issa gie rrangat
Joe Orton
il-futboll hu popolari ghax l-istupidagni hi popolari
Jorge Luis Borges
il-futboll irid johrog mill-ispizeriji u mill-ufficcji tat-taxxi
Zdenek Zeman
il-futur tieghi jibda kull filghodu malli nqum. Kuljum insib xi haga krejattiva x’naghmel b’hajti
Miles Davis
il-giddieb irid jiftakar li biex jitwemmen ma jridx jghid gideb iktar milli hemm bzonn
Italo Svevo
il-gwerra hi l-iktar forma moderna ta’ terrorizmu
Gino Strada
il-gwerra hi lezzjoni tal-istorja li l-popli ma jiftakrux bizzejjed
Benito Mussolini
il-hajja qisek qed iddoqq vjolin qalb in-nies u titghallem hekk kif iddoqq
Samuel Butler
il-hbiberija hi frott ta’ lejalta, mhux ta’ fedelta passiva
Ferruccio de Bortoli
il-hin kollu jitfaccaw fatti li jhawwdu t-teoriji
Carlo Dossi
il-hniena hi lingwagg li t-torox jistghu jisimghu u l-ghomja jistghu jaraw
Mark Twain
il-holm isir realta. Kieku ma kienx hekk, kieku n-natura ma twassalniex biex noholmu
John Updike
il-kastig jezisti biex igib ‘il quddiem lil dak li jigi kkastigat
Friedrich Wilhelm Nietzsche
il-kawza principali ghaliex l-injuranza tixtered qalb il-poplu hu li ahna lkoll nafu niktbu u naqraw
Peter de Vries
il-kitba ssib iktar tfixkil minhabba li hafna ma jafux jiktbu
Stanislaw Jerzy Lec
il-kliem huma iktar imqarba mill-hajja
Manuel Seco
il-kliem jieħu l-valur li jtih is-semmiegħ
Giovanni Verga
il-Knisja tghid li d-dinja hi catta imma jien naf li hi tonda, ghax jien rajt id-dell fuq il-qamar u iktar nemmen fid-dell milli fil-Knisja
Ferdinand Magellan
il-kobor ta’ nazzjon u l-progress morali tieghu jistghu jitkejjlu minn kif dak in-nazzjon jittratta l-annimali
Mohandas Karamchad Gandhi
il-Kristjanezmu ghamel hafna ghall-imhabba meta ghamilha dnub
Anatole France
il-ktieb il-veru mhux ktieb li ahna naqrawh, imma li jaqrana hu
Wystan Hugh Auden
il-kuraggjuzi biss jafu jahfru. Il-bezziegh ma jafx jahfer – mhux minnu li jahfer
Laurence Sterne
il-kuxjenza hi l-vuci minn gewwa li twissina li hemm xi hadd li jista’ jkun qed jarana
H.L. Mencken
il-ligi bazika tal-kapitalismu hi: Jew jien jew int, mhux int u jien
Karl Liebknecht
il-ligijiet huma xibka ta’ ghanqbuta li minnha d-dubbien il-kbir jghaddu u l-insetti z-zghar jehlu
Honoré de Balzac
il-Mafja hi l-ahjar ezempju ta’ kapitalizmu li ghandna
Marlon Brando
il-massa kbira tan-nies iktar facli tidhaq bihom b’gidba kbira milli b’wahda zghira
Adolf Hitler
il-melankonija hi l-ferh li tkun imdejjaq
Victor Hugo
Il-milied ħieni u s-sena t-tajba
Anonymous
il-papri jbidu fis-skiet waqt li t-tigieg jaghmlu storbju shih biex ibidu. U x’inhu r-rizultat? Kulhadd bajd ta-tigieg jiekol
Henry Ford
il-pessimizmu ghandu x’jaqsam mal-intelligenza, u l-ottimizmu mar-rieda
Antonio Gramsci
il-pinna hi l-ilsien tal-mohh
Miguel de Cervantes
il-poeti huma bnedmin li ghadhom iharsu lejn id-dinja bl-ghajnejn ta’ tfal
Alphonse Daudet
il-poezija hi l-arti kif iddahhal il-bahar f’tazza
Italo Calvino
il-poezija taghti hajja lill-hajja
Mario Luzi
il-politika hi l-gwerra bla tixrid ta’ demm waqt li l-gwerra hi l-politika bit-tixrid tad-demm
Mao Zedong
il-politika hi l-ibbilancjar bejn dawk li jridu jindahlu u dawk li ma jridu jindahlu b’xejn
Jacques-Benigne Bossuet
il-prezz li wiehed ihallas meta jhaddan professjoni jew vokazzjoni hu li jsir jaf tajjeb hafna l-aghar naha taghha
James Baldwin
il-prudenza hi xebba xiha u sinjura li jkun qed jigri warajha l-inkapacita
William Blake
il-qarrejja huma nies immaginarji mahluqa mill-fantasija tal-kittieba
Achille Campanile
il-qosor hu l-essenza tal-gherf
William Shakespeare
il-verb ’taqra’ ma jaccettax l-imperattiv. Bhalma lanqas ma jaccettaw l-imperattiv verbi ohra bhal ‘thobb’ jew ‘tohlom’
Daniel Pennac
il-veru ferh jinsab filli tuza mohhok bla ebda xkiel
Aristotle
il-veru success hu li ssir l-ahjar li tista’ ssir
Harold Taylor
illum l-ikbar organizazzjoni li tiffavorixxi l-vjolenza hi l-Amerika
Martin Luther King
illum, iktar minn qatt qabel, hu d-dmir tal-bnedmin tal-kultura li iktar iqajjmu dubbji milli li jigbru certezzi
Norberto Bobbio
imbaghad gie l-progress u qered kollox, iktar mill-gwerra stess, ghax jekk il-gwerra tkisser l-affarijiet, il-progress qered il-mod kif nghixu
Bruno Ugolotti
imma l-univers hu infinit
Epicurus
in-nies anki fil-hama jghumu jekk ikun hemm xi xelini fih
Peter Sellers
in-nies iktar tkun lesta tissimpatizza ma’ min hu mdejjaq milli ma’ min hu ferhan
Simone de Beauvoir
in-nies jinqasmu f’zewg gruppi: it-tajbin u dawk li m’humiex tajbin. U huma t-tajbin li jaqsmu lin-nies banda u ohra
Oscar Wilde
in-nies jivvjagaw hafna biex imorru jaraw muntanji ibhra, xmajjar, u stilel u imbaghad jibqghu ghaddejjin minn hdejhom stess bla ma jistaghgbu b’dak li jaraw
Sant'Agostino
in-nostalgija ma ghadhiex li kienet
Simone Signoret
in-nuqqas ta’ ftehim hu l-iktar mezz ta’ kommunikazzjoni uzat bejn il-bnedmin
Peter Benary
in-nuqqas ta’ xi haga li tkun tixtieqha hi parti importanti mill-ferh
Bertrand Russell
int ma kontx tfittixni kieku mhux diga sibtni
Blaise Pascal
int ma tibqax tibza’ jekk ma tkunx ghadek tittama
Lucius Annaeus Seneca
int ma tistax tikkontrolla x’jigri lilek, imma int tista’ tikkontrolla l-attitudni tieghek lejn x’jigrilek
Brian Tracy
int tkun ghadek ma fhimtx xi haga qabel ma tkun tista’ tispjegaha lil nanntek
Albert Einstein
ir-razza l-bajda hi l-kankru tal-istorja tal-bniedem. Hi r-razza l-bajda, u r-razza l-bajda biss – bl-ideologiji u l-invenzjonijiet taghha – li qerdet civiltajiet awtonomi kull fejn xterdet, li qallbet il-bilanc ekologiku tal-pjaneta, u li llum qed thedded l-ezistenza tal-hajja stess
Susan Sontag
ir-rebbieh hu ta’ dak li jirbah
Francis Scott Fitzgerald
ir-religjon hi l-kapolavur ta’ kif tittrenja l-annimali, ghax tittrenja lill-bnedmin kif ghandhom jahsbu
Arthur Schopenhauer
ir-rikkezza tal-fqar hi uliedhom waqt li dik tas-sinjuri hi l-genituri taghhom
Massimo Troisi
irridu nilhqu ghanijiet ta’ paci b’mezzi ta’
Martin Luther King
is-sabieh tal-gwerra hu li kull naha tal-qattiela jkollu l-bnadar tieghu imberkin u li jitolbu lil Alla qabel imoru joqtlu l-girien taghhom
Voltaire
is-sbuhija tghin lin-nisa biex l-irgiel ihobbuhom, u l-istupidagni biex huma jhobbu lill-irgiel
Coco Chanel
is-sema mimli kwiekeb fuq rasi u l-ligi morali gewwa fija
Immanuel Kant
is-sens ta’ htija jdum sakemm idum is-sens ta’ rimors
Jorge Luis Borges
is-sistemi digitali huma efficjenti u ta’ malajr imma ghall-pjacir ma hemm xejn bhall-karta
Giuseppe Annoscia
is-sliem mhux xi rigal t’Alla lill-bnedmin: hu rigal li ahna naghtu lil xulxin
Elie Wiesel
is-solitudni sabieha, imma tkun trid xi hadd biex jghidlek li s-solitudni sabieha
Honoré de Balzac
issib hafna nies li dak li hu semplici jikkomplikawh. Li taghmel il-komplikat semplici, semplici hafmna, dik tissejjah kreativita
Charles Mingus
it-tajjeb ma jista’ qatt jitlef, imma l-hazen jista’
Rabindranath Tagore
it-Taljani jitilfu l-gwerer qisu kienu loghbiet tal-futboll, u loghbiet tal-futboll qisu kienu gwerer
Winston Churchill
it-television hu l-ewwel kultura verament demokratika – l-ewwel kultura ghal idejn kulhadd u mmexxija totalment minn dak li n-nies ikunu jridu. L-iktar haga li tbezzghek hu x’ikunu jridu n-nies
Clive Barnes
it-television hu l-unika pillola tal-irqad li nehduha minn ghajnejna
Vittorio De Sica
it-televiżjoni hija l-mera fejn jiġi rifless il-falliment tas-sistema kulturali tagħna
Federico Fellini
it-tfal isibu jehdew b’kollox fix-xejn waqt li l-kbar ma jsibu xejn li jikkuntentahom anki jekk ikollhom kollox
Giacomo Leopardi
it-tifkira hi dejjem laqgha
Isabel Allende
it-tifkira li jħalli ktieb hi aktar importanti mill-ktieb innifsu
Gustavo Adolfo Bécquer
it-tifkiriet li ahna jkollna ta’ xulxin, anki fl-imhabba, qatt ma jkunu l-istess
Marcel Proust
ittratta n-nies bhallikieku huma dak li ghandhom ikunu, u ghinhom isiru dak li jistghu isiru
Johann Wolfgang von Goethe
ix-xjenza ma tinteressanix. Ma taghtix kaz la tal-holm, la tal-azzard, tas-sentimenti jew tal-kuntradizzjoni – affarijiet li ghalija huma prezzjuzi
Luis Buñuel
ix-xoghol idejqek inqas mid-divertiment
Charles Baudelaire
jekk bniedem jibda b\'ċertezzi, jispiċċa b\'dubji; iżda jekk jaċċetta li jibda b\'dubji, jispiċċa b\'ċertezzi
Francis Bacon
jekk il-moralita taghmlek iddejjaq lin-nies, zgur li mhix il-moralita t-tajba
Robert Louis Stevenson
jekk illum hemm il-vjolenza fil-futboll, dan ghaliex illum fl-Italja jghodd biss min jirbah
Arrigo Sacchi
jekk int tghin lil xi hadd f’xi nkwiet, ibqa’ zgur li darb’ohra jiftakru fik, meta jkollhom xi nkwiet iehor
H.V. Prochnow
jekk jigu ghalija fil-ghodu, ghalik jigu bil-lejl
Angela Davis
jekk nippruvaw insiru dak li ahna m’ahniex, ma nibqghux dak li ahna
Ernst Jünger
jekk tghid Iva lil kulhadd u lil kollox, tkun qisek ma tezistix
Tahar Ben Jelloun
jekk trid titghallem, ghallem
Marcus Tullius Cicero
jekk xi hadd mhux lest jirriskja minhabba l-opinjonijiet tieghu, jew il-fehmiet tieghu mhumiex tajba jew hu ma jiswa xejn
Ezra Pound
jien dejjem ippjanajt hajti li meta mmut ikolli tliet mitt elf raguni gha jiddispjacini imma ma jkunx jiddispjacini lanqas ghal haga wahda biss
Fabrizio De André
jien fittixt il-perfezzjoni u rvinajt dak li kien miexi tajjeb
Claude Monet
jien ghandi opinjoni, u ridt nuriha
Henri-Bonaventure Monnier
jien iktar nixtieq inkun ottimista anki jekk inkun zbaljat, milli li nkun pessimista u jkolli ragun
Kurt Gödel
jien inhares lejn il-pajjizi kollha bhallikieku huma tieghi, u nhares lejn tieghi bhallikieku hu ta’ kulhadd
Lucius Annaeus Seneca
jien inpingi l-affarijiet kif nahsibhom, mhux kif narahom
Pablo Picasso
jien inqis li kull offiza lil xi hadd ghax gej minn gens, lingwa, klsssi, religjon jew razza ohra bhala barbarizmu
Ludoviko Zamenhof
jien nirriserva bil-qawwa kollha id-dritt li nikkontradixxi lili nnifsi
Paul Claudel
jien qattajt hajti nipprova r-regola
Sacha Guitry
jien wettaqt l-aghar dnub li stajt inwettaq: ma kontx ferhan
Jorge Luis Borges
jiena irrid naghmel minnek dak li r-rebbiegha taghmel lic-cirasa
Pablo Neruda
jigi z-zmien meta nibdew inqisu l-qtil ta’ xi annimal bhalma nqisu l-qtil ta’ xi bniedem
Leonardo Da Vinci
jistghu iqacctu l-fjuri kollha, imma lir-Rebbiegha ma jwaqqfuhiex
Pablo Neruda
kemm tnehhi hsibijiet minn mohhok li kieku tiddeciedi li ssir xi hadd minflok li ssir xi haga
Coco Chanel
kieku kont nista’ nikteb il-ġmiel taä għajnejk
William Shakespeare
kieku l-bnedmin jifhmu ahjar il-periklu li jgib mieghu l-uzu ta’ certi kliem, kieku d-dizzjunarji fil-vetrini tal-hwienet tal-kotba jkollhom faxxa hamra madwarhom twissi: Periklu. Splussiv. Iftah bl-atenzjoni
André Maurois
kif jien ma nkwetajtx li nitwieled, daqshekk iehor ma ninkwetax li mmut
Federico García Lorca
ktieb klassiku hu ktieb li ghadu ma waqafx jghid dak li ghandu xi jghid
Italo Calvino
kulhadd jahseb li t-tarf tad-dinja hu sa fejn jista’ jara’ b’ghajnejh
Arthur Schopenhauer
kulhadd jitbissem bl-istess lingwa
Anonymous
kull bniedem ghandu dover fil-hajja imma dan qatt ma jkun dak li l-bniedem kien jaghzel
Hermann Hesse
kull bniedem li jisthoqqlu dak l-isem ghandu jhoss fuq wiccu kull daqqa ta’ harta li jaqla’ kull bniedem iehor
José Martí
kull ma ghamlu l-filosfi kien li jinterpretaw id-dinja f’hafna modi, issa jehtieg li d-dinja nbiddluha
Karl Marx
kull ma ghandna huma l-kliem
Samuel Beckett
kull meta tghallem, ghallem lil min jisimghek biex jiddubita minn dak li tkun qed tghallem
José Ortega y Gasset
kull propjeta privata ghandha ipoteka socjali fuqha
Giovanni Paolo II
kull wiehed isejah barbaru dak li ma jkunx imdorri bih
Michel de Montaigne
kull wieħed jisma\' dan biss li jifhem
Johann Wolfgang von Goethe
kullma jaghmlu n-nisa jridu jaghmluh darbtejn ahjar mill-irgiel biex jahsbuhom li huma tajba daqs nofs l-irgiel. Fortunatament, din mhix xi haga difficli
Charlotte Whitton
kullma jtina l-gherf kollu taghna hu li meta mmutu nhossu hafna iktar tbatija mill-annimali li ma jafu xejn
Maurice Maeterlinck
kullma rridu nghidu hu: aghtu cans lill-paci
John Lennon
kultant ikun ahjar li timxi milli li tasal. Fil-fatt, li tasal ma jezistix, hu biss moment waqt il-mixi
Gino Vermicelli
kun int it-tibdil li tridu jsir fid-dinja
Mohandas Karamchad Gandhi
l-aghar forma ta’ intolleranza tigi minn dak li jsejhulha raguni
Miguel de Unamuno
l-aghar injuranza hi dik li ma taghrafx kemm dak li jkun ikun injurant
San Girolamo
l-ahjar haga dwar standards hi li hemm tant minnhom
Andrew S. Tanenbaum
l-ahjar mod kif tgawdi l-helsien hu billi taghti hafna helsien lil ohrajn
Carlo Dossi
l-ahjar mod kif tidhaq bik innifsek hu billi tahseb li int iktar jilhaqlek mill-ohrajn
François de La Rochefoucauld
l-ahjar mod kif tisviluppa responsabbilta fin-nies hu billi ttihom responsabbilta
Kenneth Blanchard
l-Amerika hi pajjiz li ma tafx fejn sejra imma li hi determinata li twaqqaf rekord tal-heffa waqt li sejra hemmhekk
Laurence J. Peter
l-approvazzjoni tal-ohrajn theggek biex taghmel iktar, imma kultant ahjar ma tavdahiex
Paul Cézanne
l-aqwa ghemil, u l-iktar ghemil glorjuz li nistghu naghmlu hu li nghixu kif ghandna nghixu. L-affarijiet l-ohra – li nsaltnu, li nahznu tezori, li nibnu, - kollha huma xi haga iktar u mhux daqstant importanti
Michel de Montaigne
l-art ghandha gilda u dil-gilda marida, u wahda mill-mard taghha jisimha \'bniedem\'
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l-arti hi l-gidba li tghinna nifhmu l-verita’
Pablo Picasso
l-arti hi sejha li ghaliha jwiegbu hafna li ma jkunux gew imsejha
Leo Longanesi
l-atti kriminali kkagunati mill-karozzi nsejhulhom accidenti
Eduardo Galeano
l-attivita kriminali organizzata hi l-faccata (mahmuga) l-ohra tad-dollaru
Raymond Chandler
l-ebda bniedem li verament jaf ihaddem il-lingwa tieghu ma jista’ jhaddem lingwa ohra
George Bernard Shaw
l-ebda bniedem ma jista’, ghal xi zmien twil, juri wicc wiehed lilu nnifsu u wicc iehor lill-kotra bla ma fl-ahhar jibda jikkonfondi ruhu liema hu l-veru wicc tieghu
Nathaniel Hawthorne
l-ebda tnejn min-nies ma jaqraw l-istess ktieb
Edmund Wilson
l-edukazzjoni hi l-iskoperta gradwali taghna tal-injuranza taghna stess
Will Durant
l-esperjenza hi dik il-haga meraviljuza li tghinek taghraf zball meta terga’ taghmlu
Franklin P. Jones
l-esperjenza: il-moxt li l-hajja taghtik wara li jkun waqaghlek xaghrek
Judith Stern
l-eta bajdet ix-xaghar ta’ xi nies imma qalbhom hallietielhom kif kienet: friska, zghazugha, u thabbat bil-qawwa ghal kull haga tajba u sabieha
Ludoviko Zamenhof
l-ewwel principju tal-edukazzjoni hu li tippriedka bl-ezempju
Anne-Robert-Jacques Turgot
l-ewwel vittma tal-gwerra hi l-verita
Hiram Warren Johnson
l-ghan tal-gherf hu li tant tohlom fil-gholi li tinsa l-holma fl-isforz biex tfittixha
William Faulkner
l-ghedewwa tal-kotba huma l-istess ghedewwa tal-bniedem: in-nar, l-umdita, l-annimali, it-temp u dak li jkun fihom stess
Paul Valéry
l-gherf hu mhux li wiehed jeqred l-idoli, imma li wiehed qatt ma jasal biex johloqhom
Umberto Eco
l-ikbar grajjiet fid-dinja jsehhu fil-mohh
Oscar Wilde
l-ikbar haga li l-gherf jipprovdi biex jaghmel il-hajja kompletament ferhana hi l-hbiberija
Epicurus
l-ikbar periklu fil-hajja hu li tiehu hafna prekawzjonijiet
Alfred Adler
l-iktar battalja harxa taghna li li niggieldu lilna nfusna, imma imbaghad l-iktar rebha li taghtik soddisfazzjon hi r-rebha fuqek innifsek
Friedrich von Logau
l-iktar ktieb importanti ghal xi kommunista bhali hu l-Bibbja
Nichi Vendola
l-iktar oggett demokratiku fid-dinja hu d-dizzjunarju: hu l-uniku oggett li ghandna in komuni
Bernard Pivot
l-iktar pjacir solidu ta’ din il-hajja hu l-pjacir vojt tal-illuzjonijiet
Giacomo Leopardi
l-iktar sigriet li hu difficli li bniedem izomm hu kif jahsibha dwaru nnifsu
Marcel Pagnol
l-ilsien mhux ghajr il-hsieb imcekken fl-iktar forma semplici tieghu
Anonymous
l-imgieba t-tajba hi ghall-bniedem bhalma s-shana hi ghax-xemgha
Arthur Schopenhauer
l-imhabba qatt m’hi mohlija
Miguel de Cervantes
l-imhuh krejattivi dejjem irnexxielhom jeghlbu kull xorta ta’ tahrig hazin
Anna Freud
l-immaginazzjoni tikkunslana dwar dak li ma ahniex waqt li l-umorizmu jikkunslana dwar dak li ahna
Winston Churchill
l-importanti mhux li ikollok ħafna ideat, iżda li tgħix waħda minnhom
Ugo Bernasconi
l-inkompetenza tidher fl-użu ta\\\' kliem żejjed
Ezra Pound
l-intelletwali hu dak li l-kotba li ma jkunx qara’ jillegahom
Leo Longanesi
l-isbah rigal tan-natura lill-bniedem hu li l-hajja hi qasira
Plinius Secundus
l-iskandlu mhux li xi bankiera wehlu l-habs, imma li l-ohrajn ghadhom kollha jigru barra
Honoré de Balzac
l-ispirtu tal-bniedem qatt ma jkun daqshekk b’sahhtu daqs meta jirrinunzja ghall-vendetta u jazzarda jahfer ingurja
E.H. Chapin
l-istejjer huma l-holm taghna. U l-holm taghna huma hajjitna
Tim Burton
l-oghla dmir tal-bniedem hu li jipprotegi lill-annimali mill-mohqrija
Emile Zola
l-originalita hi l-arti ta’ kif tikkopja bla ma tinqabad
William Ralph Inge
l-oxxenita mhix il-pornografija, imma li xi hadd imut bil-guh
José Saramago
l-ubbidjenza hi vizzju li hafna jsibuh komdu li jcedu ghalih
Don Lorenzo Milani
l-ugwaljanza majestuza tal-ligi tipprojbixxi kemm lis-sinjur kif ukoll lill-fqir milli jorqdu that pontijiet
Anatole France
l-umanita hi kif inhi, mhux il-kaz li tbiddilha imma li tifhimha
Gustave Flaubert
l-unici li dejjem gejjin minn x’imkien huma dawk li qatt ma marru imkien
Antonio Machado
l-unici nies ghorrief huma dawk li jghixu kull jum bhallikieku dak hu l-ahhar jum jew l-ahhar siegha taghhom
Francisco de Quevedo y Villegas
l-unici rebhiet li tiksibhom billi tahrab huma r-rebhiet fuq in-nisa
Napoleon Bonaparte
l-unici statistici li tista’ tavdahom huma dawk li tkun iffalsifikajthom int stess
Winston Churchill
l-unika haga li hemm bejn bniedem u dak li jixtieq mill-hajja hafna drabi hi r-rieda li jwettaqha u l-forza li jemmen li tista’ ssir
Richard M. DeVos
l-uniku ferh li ghandna tkun dik li ahna naghtu
Eduard Pailleron
l-uniku mod kif tipprotegi kultura hu billi tqieghdha fil-periklu
Paul Andreu
ladarba l-gwerer kollha jibdew fil-mohh tal-bnedmin, hu fil-mohh tal-bnedmin li trid tinbena d-difiza tal-paci
UNESCO
li ma taghmilx il-hazin hu tajjeb hafna. Imma li ma taghmilx it-tajjeb hu hazin hafna
Padre Alberto Hurtado
li tahseb hu dejjem xoghol iebes
Oskar Panizza
li taqra u li tkun kurjuz hi l-istess haga
Pascal Quignard
li thares ‘il quddiem hu difficli, specjalment meta tirrigwarda l-futur
Chinese saying
li tiddubita minnek hu l-ewwel sinjal ta’ intelligenza
Ugo Ojetti
li tittraduci hi l-iktar forma profonda ta\' qari
Gabriel García Márquez
li tittraduci l-letteratura qisu s-sess: inqas ma titkellem, iktar taghmlu ahjar
Andrea Casalegno
li tkun kburi b’kemm taf hi l-ikbar injuranza
Jeremy Taylor
li tkun taf hwejjeg bla bzonn ahjar milli ma tkun taf xejn
Lucius Annaeus Seneca
li tkun temmen fil-progress ma jfissirx li temmen li sar xi progress diga
Franz Kafka
li tkun turista jfisser li tivvjagga ‘il boghod biex terga tigik ix-xewqa li tirritorna d-dar
George Elgozy
li tmut ma hi xejn, imma li ma tghixx tal-biza
Victor Hugo
li wieħed ma jemminx fix-xorti huwa tipiku ta\' bniedem bla esperjenza
Joseph Conrad
lin-natura tikkmandaha billi tobdiha
Francis Bacon
lingwa assolutament logika minghajr il-karateristici taghha tkun lingwa bla hajja u mekkanika wisq
Ludoviko Zamenhof
ma ggaghlekx tibza”, dinja ta’ njuranti li ma jiftakru xejn hlief dak li jfakkarhom il-kompjuter?
Harold Bloom
ma ghandekx tbiegh l-art li fuqha jimxu l-bnedmin
Tashunka Witko
ma ghandniex nibzghu mill-mewt: ghax sakemm ghadna hajjin, hi ma tezistix, u meta tkun tezisti, ahna ma nkunux
Epicurus
ma hemmx dmir li ma naghtux kasu daqs id-dmir li nkunu ferhana
Robert Louis Stevenson
ma hemmx imhabba bla tbatija jew li ma tikkagunax tbatija
Henri François-Joseph de Régnier
ma hemmx isbah investiment f’kommunita milli li tisqi t-trabi halib
Winston Churchill
ma hemmx kobor fejn ma hemmx semplicita
Leo Tolstoy
ma jezistux fatti, jezistu biss interpretazzjonijiet
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ma jezistux la pjanti hziena u lanqas bnedmin hziena. Jezistu biss genniena hziena
Victor Hugo
ma ssirx taf il-verita dwar l-intenzjonijiet ta’ xi hadd jekk issaqsi lilu stess
Marcel Proust
ma tistax tiggosta ma taghmel xejn jekk ma jkollokx hafna affarijiet x’taghmel
Jerome K. Jerome
mara hielsa hi ezattament il kuntrarju ta’ mara bla ras
Simone de Beauvoir
mara ma titwiledx mara, imma ssir
Simone de Beauvoir
meta l-bniedem ma jibqax ibati iktar mill-bard, guh u l-bizgha, ma jibqax kuntent
Ennio Flaiano
meta l-fqar jigieldu bejniethom, dan ifisser qliegh ghas-sinjuri
Eduardo Pérsico
Meta nfittxu l-gid tal-ohrajn, inkunu qed insibu taghna
Plato
meta nisma’ bniedem li l-folla tkun qed iccapcaplu, nithassru. Kullma jrid jaghmel biex il-folla tibbujah hu li jghix biz-zejjed
H.L. Mencken
meta tajt l-ikel lill-foqra, qalu li jien qaddis. Meta staqsejt ghaliex il-fqar ma ghandhomx x’jieklu, qalu li jien kommunist
Hélder Câmara
meta thares sewwa f’ghajnejn haddiehor, tkun imgieghel thares lejk innifsek
Tahar Ben Jelloun
meta titghallem titkellem tkun qed titghallem tittraduci
Octavio Paz
meta tittraduci, tittraducix dak li l-awtur kiteb, imma dak li ried ifisser. Hu ghalhekk li l-kompjuters qatt ma huma se jkunu kapaci biex jittraducu
Anónimo
mhix haga tajba li jtuk kull ma tkun trid
Heraclitus
mhix xi haga rari li tiltaqa’ ma’ hallelin li jippridkaw kontra s-serq
Miguel de Unamuno
mhux minn kliem il-vjolenti nibża\', iżda mis-skiet tal-onesti
Martin Luther King
min dawk li jpejpu nistghu nitghallmu t-tolleranza. Ghad irid niltaqa’ ma’ wiehed li jilminta min dawk li ma jpejpux
Sandro Pertini
min hu nieqes mill-imaginazzjoni, m’ghandux gwienah
Muhammad Ali
min hu tant ixxurtjat li m’ghandux x’jirbah mhux daqstant ixxurtjat daqs dak li m’ghandu xejn x’jitlef
Francisco de Quevedo y Villegas
min ikollu s-setgha f’idu imqar ghal minuta wahda, jkun qed iwetaq reat
Luigi Pintor
min jaf jidhaq hu sid tad-dinja
Giacomo Leopardi
min jghallem lin-nies kif imutu jkun jghallimhom kif jghixu
Michel de Montaigne
min ma jaghmilx hbieb lanqas ghedewwa ma jaghmel
Alfred Tennyson
minghajr Saddam id-dinja hi ahjar. U kif tkun minghajr Bush?
Anónimo
minn dak kollu li ahna certi dwaru, l-iktar cert hu d-dubju
Bertolt Brecht
minn fuq, wara li tkun batejt tant, tispicca tmut bhal kelb
Cesare Pavese
mistoqsijiet li ma jkollhomx twegiba meta jigu mistqosija ma jigu mwiegba qatt
Franz Kafka
misħut dak il-waqt ta\' ferħ li sewwed qalbi għal dejjem
Franco Trincale
m’hemmx ghalfejn tahraq il-kotba biex teqred kultura. Bizzejjed ma thallix lin-nies jaqraw
Ray Bradbury
niddedika din l-edizzjoni lill-ghedewwa tieghi, li tant ghinuni fil-karriera tieghi
Camilo José Cela
opinjoni pubblika: Sforz biex tigi organizzata l-injuranza tal-kommunita, u biex tigi mghollija ghad-dinjita’ ta’ forza fizika
Oscar Wilde
Picasso hu pittur, anki jien. Picasso hu Spanjol, anki jien. Picasso hu kommunista, lanqas jien
Salvador Dalí
pittur hu bniedem li jpitter dak li jbiegh. Artist, ghall-kuntrarju, hu bniedem li jbiegh dak li jpitter
Pablo Picasso
poeta jifhem in-natura iktar minn xjenzjat
Novalis
politikant jahseb fuq l-elezzjonijiet li gejjin, statista jahseb fil-generazzjonijiet li gejjin
Otto von Bismarck
poplu krejattiv hu l-oppost ta’ poplu edukat
Albert Camus
qabel kollox, l-emozzjoni! Wara jigi l-fehim
Paul Gauguin
qatt ma huma l-virtujiet, imma dejjem il-vizzji, li juruna minn zmien ghal zmien min hu l-bniedem
Umberto Galimberti
qatt tuza frazi barranija, kelma xjentifika jew kelma li tintuza mill-poplu jekk tista tahseb f’kelma li nuzaw kuljum u li tista tkun ekwivalenti
George Orwell
satira li c-censur jista’ jifhimha haqqha tinqered
Karl Kraus
sir surmast tas-suggett; il-kliem jigi wara
Marcus Porcius Cato
socjologu hu xi hadd li meta jmur jara loghba futboll joqghod ihares lejn in-nies
Gesualdo Bufalino
tajjeb li taghmel dak li thoss, sakemm tmur ghall-ahjar
André Gide
tarbija mhix vazett biex timlieha imma nar biex tqabbadha
François Rabelais
tehlix hin tfittex l-ostakli: forsi ma hemmx minnhom
Franz Kafka
tista taghti bla ma thobb, imma ma tistax thobb bla ma taghti
Amy Carmichael
tistenniex li tigik opportunita tajba: ohloqha int
George Bernard Shaw
toqghodx tghajjat ghall-ajjut bil-lejl ghax tqajjem il-girien
Stanislaw Jerzy Lec
u rigward l-ostakli, l-iqsar distanza bejn zewg punti tista’ ma tkunx linja dritta imma mghawga
Bertolt Brecht
uhud jahsbu li huma perfetti ghax ma jitolbux minnhom infushom dak li jitolbu minn ohrajn
Hermann Hesse
wahda hija l-gwerra li ghandu l-bniedem – il-gwerra biex ma jinqeridx
Isaac Asimov
wara kollox, huma r-relazzjonijiet tieghek mal-ohrajn li jaghtu t-toghma lill-hajja
Wilhelm von Humboldt
wiehed ikun iktar awtentiku meta jixbah l-iktar l-ideja li jkun holom tieghu innifsu
Pedro Almodóvar
wiehed jisma biss dawk il-mistoqsijiet li ghalihom ikollu twegiba
Friedrich Wilhelm Nietzsche
xejn ma jinbena fuq il-gebel. Kollox jigi mibni fuq ir-ramel imma ahna ghandna nibnu bhallikieku r-ramel kien gebel
Jorge Luis Borges
xejn mhu daqshekk prattiku daqs teorija tajba
Kurt Lewin
xi hadd li jaf hafna hu difficli ghalih li ma jigdibx
Ludwig Wittgenstein
xi pajjizi fqar tant huma suppervi li jridu jsolvu l-problemi taghhom wahidhom, imma, fortunatament, il-kumpanniji multinazzjonali ma jifilhux ma jissagrifikawx ruhhom ghalihom
Anónimo
xi tkun tiswa l-hajja jekk ma jkollokx il-kuragg tiriskja?
Vincent Van Gogh
x’inhi tistenna l-Unesco biex tiddikjara d-dinja kollha wirt tal-bniedem?
Anónimo
ħafna nies jixtiequ kieku jevadu t-taxxi, iżda r-rikki biss jirnexxilhom, u b\'hekk il-foqra jintebħu li jridu jħallsu t-taxxi għalihom ukoll
Carl William Brown