Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d è e ê f g h i j k l m n o p r s t v w z

(mê) op de vroëge wo \'t antwoëd ni al èn zich hébbe at ze gestéld wiëne, kimp doe nauts \'n antwoëd
Franz Kafka
...daen eene graute laevesboek, dae hoef \'ne goejje sjreiver nie te fantaziëre, dae besteet immes al èn ieder van os, hae moet \'m zjus mêr vertaole; doe ès krei versjil tèsse wao \'ne sjreiver ên wao \'ne vertaoler te doen hébbe
Marcel Proust
...hae heïrt vanaater de vinster waaj de wêrd ên de minse laeve ên wiët wie noj datter doë getéld ès, mê hae mok zich nie van kant, want \'t bitsje geloof waoter nog èn zich hèt zèk \'m datter \'t leed èn z\'n hat moet draoge tot \'t lèste, dat \'t daaj godsonminseleke paajn ès wao \'m auttriere zal tot èn \'t graof
Hermann Hesse
al bei al zin \'t ael de relaoses wo e minselaeve wiëde gaeve
Wilhelm von Humboldt
al dat maffiagedoên ès niks aanes as de (smaerige) aaterkant van den dollaar
Raymond Chandler
al dat vaechtes op de voêtbal ès heil normaol: wènne ès \'t eenigste wo nog télt èn Itolzje allewaajl
Arrigo Sacchi
al ès vergif ên niks ès vergif, \'t ès zjus \'n kwêste van doziëring
Paracelsus
al wao de wérkman te doen hèt, ès \'t goed vérbeeld te gaeve
Oscar Wilde
al wao ze autvènne ès êch
Gustave Flaubert
al wo besteet, al wo ver zin ... al bij al niks aanes as zègwiëd
Víctor García de la Concha
al wo de mins kan dreeme, zal de mins ojt waur maoke
Jules Verne
al wo kènnis os bijbrink ès dat ve mei afzien at ve daudgon as de beiste, wo niks wiëte
Maurice Maeterlinck
al wo ver booë, booë ver op zaovel, ni op steen, mê ve moette bleive booë asof dae zaovel steen waur
Jorge Luis Borges
al wo ze èn de gezèt sjreive ès abseluut waur, zoelang \'t ni geet iëver \'n histoëre boeste per sjaos zjus waol den heile dérbêndel van kèns
Erwin Knoll
alle minse spiële \'n rol, op \'n paor akteûrs noë mesjin
Eugène Ionesco
alleen bij wae heil boëve of onder op de sociaole lèdder steet hébbe kiëninge aonzien
Pier Paolo Pasolini
alleen de doj hébbe \'t raech van te vergaeve, ên de laevende hébbe nie \'t raech van te vergaete
Chaim Herzog
alleen de doj zien \'t èn van den oërlog
Plato
alleen dér \'t gebreik wiëdt e woëd as goêd ên waur geakseptiërd èn \'n taol
Alessandro Manzoni
alleen e volk wo zich niks lit weismaoke ès e volk mèt \'n taukoms
Noam Chomsky
alleen gekultiviërde minse leire gan bei, wae niks wiët dae gif liever lès
Edouard Le Berquier
alleen onniëzelêrre zin alteid zèkker van hun eege. Bèste zèkker? Heïl zèkker!
Luciano De Crescenzo
alleen wae koeraozje hèt kan vergaeve, ne laffaard hèt dat nie èn zich
Laurence Sterne
alleen wae niks te verwaachte hèt, ès êch vraaj
Andrew Young
alleen woenne ès e bitsje waaj noe e feis gon boe niemed noe dich imkiek
Marilyn Monroe
alleen zien ès e sjaun dènk; de hébs alleen iemed vandoen vér dich on \'t verstand te brènge dat alleen zien e sjaun dènk ès
Honoré de Balzac
alleen \'nen dichter mèt z\'n powezaaj ès iet of wat èn stoët e gedach te gaeve van wao \'ne laevetige mins kan mètmaoke
John David Barrow
alleman ès nie mèt slimmighèts aongemok
Carlo Emilio Gadda
alleman ès waaj Oslívvenheïr \'m gemok hèt, ên dèk nog êrger
Miguel de Cervantes
alleman laach èn d\'eegeste taol
Anonymous
alleman leistert alleen noë wao ter versteet
Johann Wolfgang von Goethe
alleman moet doên wo\'ter moet doên èn \'t laeve, ên hae hèt ni te kieze
Hermann Hesse
alleman wiët ael, wie goêd e kreatief verstand èn stoët ès \'n opleeïng te iëverlaeve, prêl wie slaech daaj ooch ès
Anna Freud
alles ès priekel; at dat nie zoe wos, dan waür \'t laeve nie de moejte van gelaef te wiëne
Oscar Wilde
alles zien, viël stilhaage, weinig veraandere
Gregorio Magno
allewaajl ès niemed èn de wêrd zoe plichtig on \'t breeë van gewêld as \'t Amerikaons goevernemênt
Martin Luther King
alteid mêr moette doen wao ze dich zègge: ès \'t \'n sjaan, \'t ès ooch e gemaok
Don Lorenzo Milani
America ès e land wo nie wiët bau \'t hiëne geet, ên vér doë te geraoke kan \'t nie rap genoeg gon
Laurence J. Peter
as ich moet kieze tèsse twei sorte kaud, pak ich alteid dat wao ich nog nie eider autgeprobiërd héb
Mae West
as leif ès alleman maunekes alleen, as zeïl nauts
Hermann Hesse
as minse meine dat ze baeter zin as nen aandere, ès dat gemeenlek omdat ze zich eeges mei ontzien as nen aandere
Hermann Hesse
as toch alleman wiët wie slaech sigrètte zin vér de gezondhèt, verwao maoge ze dan nog verkoch wiëne?
Francesco Tavano
aste bang hébs vér alleen te zien, trauw dan nie
Anton Chekhov
aste beizig bès mèt de grauten hoop mèt te gon, stop dan êfkes ên dènk nog èns noë
Mark Twain
aste de zaok meester bès, koëme de wiëd vanzêlf
Marcus Porcius Cato
aste gan dees waoste dees, hoefste nauts te wérke
Confucio
aste iemed hêlps wo èn de miziëre zit konste zèkker tevan zien datter dat ni zal vergaete ... zoe gauw atter obbenêr èn de miziëre zit
H.V. Prochnow
aste iet wils beileire, gaef dan lès
Marcus Tullius Cicero
aste lang genoeg laefs zulste zien dat ieleke iëverwènning langenlèste op \'n mislèkking autdrêt
Simone de Beauvoir
aste mèt ze gezich vér \'n obstaokel stees maog de kotste waeg tèsse twei punte gerès \'n kroem laajn zin
Bertolt Brecht
aste mottig wiës van z\'n goej principes, dan dooge ze ni – ziech doe mêr zèkker van
Robert Louis Stevenson
aste ne wèns dees, zulle alle èngele ên hélligen èn den hiemel mèteespanne vérdat z\'ne wèns zoo autkoëme
Paulo Coelho
aste nie kons woste wils, ziet dan daste wils woste kons
José Ortega y Gasset
aste nie wils dat ze dich vérliege, stél dan geen vroëge
Anónimo
aste n\'n aandere goêd èn d\'ooge kieks, dan konste ni aanes as kieke noe z\'n eege
Tahar Ben Jelloun
aste van pier kontêntemênt e koêt èn de loch springs, pas toch mêr op dat doë niemed de grond van onder z\'n viet voerttrèk
Stanislaw Jerzy Lec
aste verwaachs das dich normaol kons blijve èn taaje dat al d\'aander abnormaol gon doên, dan bèste eeges ni heil normaol
Saul Bellow
aste voëtsgees op de doj wo ze maoke, zin gewaerefebrikke ènstèllinge van liefdaodighèts vergeliëke mèt sigrèttefebrikke
Silvio Garattini
aste vrindsjop, goej zin ên poowezie op z\'ne waeg wils vènne, staek ze dich dan èn z\'n maol véreiste voertgees
Georges Duhamel
aste wils dat de wêrd boezjiërt, begin dan mèt z\'n eege
Socrates
aste \'t goed gojsligs, kan ze leif wol \'n heil laeve mètgon
Enrique Clarasó Daudí
at de diëg ès autgesloppe, hêrpak ze zich mèt viëse moêd
Friedrich Wilhelm Nietzsche
at de gènneraoses van mèrge mèt een taol wille kalle, zulle ze dat mèt \'n eeges gemokde taol moette doen, doe zit niks aanes op
Ludoviko Zamenhof
at doe gee prezoeng bestond, dan zooë ver wiëte dat ver ammel vaszitte
Maurice Blanchot
at ich de êrm minse te aete gaef, bèn ich nen héllige; at ich vroëg waaj \'t kimp dat de êrm minse niks te aete hébbe, bèn ich ne kommenis
Hélder Câmara
at ich mérrege daud bèn hoef niemed mich te begrinse, ich haag mich èn gee graof, ich bèn eeges vraaje wènd
Ernesto Che Guevara
at ich trègdènk on m\'n kènderstriëk héb ich speit waaj hoër op m\'ne kop: nie dat ich ze aut begange héb, waol dat ich ze nauts mei zal konne authaole
Pierre Benoit
at minse ee waope hébbe dat êch iet aofdeet, dan ès \'t wol \'laachte\'
Mark Twain
at minse nimei bibbele van de kaa, van den hoenger of van den angs, dan krijge ze de bibbelebitsjes
Ennio Flaiano
at ne meester nie zonder z\'ne slaof kan, wae van de twei ès dan ne vraaje mins?
Albert Camus
at ne mins vér ze gedach ni daar autkoëme, sjilt doë iet on dat gedach, of aanes on dae mins
Ezra Pound
at ver aaterdènke hébbe iëver de beteekenis ên de wiëde van \'t laeve, dan zin ve zik
Sigmund Freud
at ver \'n orgaon konne aofston vér \'ne mins wao riskiërt van daud te gon, verwao zooë ver dan geen proteïene konne gaeve on daaj wao krepiëre van den hoenger?
Anónimo
at ze gewiëte èn \'t spiël ès, hèt niemed aanes iet te koekke
Mohandas Karamchad Gandhi
at ze mich smérges vrig koëme authaole ès \'t tenaach zeinen toêr
Angela Davis
at \'n taol verbassediërt, geleeve de minse nimei wot ze heire, ên doe kimp vaechtes van
Wystan Hugh Auden
at \'ne mins \'ne leif wilt daudmaoke, zègge ze: \'t ès sport; at dae leif de mins wilt daudmaoke, zègge ze: \'t ès vreid!
George Bernard Shaw
at \'t êch op sjoëpsjaere aonkimp, bèste mèt steil baeter aof as mèt raechaut zien
Oscar Wilde
autvènne geet ael ni zonder memoëre
Alphonse Karr
avvekoët: eene wo os de sjêlme van \'t lijf hilt dér de verleeïng voert te pakke
H.L. Mencken
baeter ne félle tiëge, dan ne flaaë mèt
Edward Dahlberg
banke konne gêld bijmaoke of \'t niks ès, eegelek zjus waaj bandiete wo vals gêld drèkke, \'t eenigste versjil ès wae profitiërt
Maurice Allais
bau alleman op d\'eegeste menier dènk, doë dènk niemed êch
Walter Lippmann
bau geeste hiën, Ivan? Ich gon noë Minsk. Dat liegste, Ivan! Tiëge mich zèkste daste noë Minsk gees, vér mich te doên geleeve daste noë Moskou gees, mê de gees eegelek noë Minsk. De liegs, Ivan!
Jorge Luis Borges
bau waach de UNESCO op vér heil de planeet tot patrimonium van alle minse aut te roeppe?
Anónimo
behaandel de minse as waure ze zau waaj ze zooë moette zien, ên de hélps ze te wiëne wo ze konne zien
Johann Wolfgang von Goethe
bei daaj gedaechte wo minse haajn flaaë zeever vènne, ên mérge verstênnige kal, tél ich ooch \'t gedach dat doe ojt een ènkele taol geet koëme boemèt de volke van de wêrd zich konne verston
Ludoviko Zamenhof
beistighètse wo mèt den otoo begange wiëne heet mer \'aksidênte\'
Eduardo Galeano
bekan niemes ziet os waaj ver êch zin, mê alleman ziet os waaj ver os vérdoên
Niccolò Machiavelli
bepaolde zaokes lotte zich gemaekeleker lègaliziëre as lèzjitimiëre
Nicolas de Chamfort
Berlusconi ès een van daaj zikdes wao alleen mèt e vaccin te genaeze zien. Vér van Berlusconi aof te geraoke ès doe niks baeters as \'n goej speet Berlusconi.
Indro Montanelli
bigamie ès aste eene man teviël hébs; prêl waaj monogamie, eegelek
Erica Jong
bij ne boek maoste nauts aofgon op de film
J.W. Eagan
bik ên minse hébbe de eegeste vèjande: \'t vier, de voch, de beiste, den teid, ên dat wo ze èn zich hébbe
Paul Valéry
bloemme zin doe honned-ên-genoegte, vér wae ze wilt zien
Henri Matisse
boe ze bik verbranne, doë verbranne ze langenlèste ooch minse
Heinrich Heine
boeste nie maos iëver kalle, dat zwigste baeter
Ludwig Wittgenstein
Coca Cola ès goed vér de gezondhèt... van de Amerikaonse economie
Anónimo
daaj suspêns ès krei te verdraoge; dat \'t mêr lang genoeg blif doere!
Oscar Wilde
daaj teekening maok ich dich èn veif meniete, mê doë héb ich waol saestig joër vér vandoen g\'had
Auguste Renoir
dae raechaut ès kimp weid èn de wêrd, dae vér sjaajnes raechaut ès dèk nog waajer
Arthur Bloch
dae wo geen goej bik laes, is geen sjik baeter as wae ze ni kan laeze
Mark Twain
dae wo kiek noe z\'n eege lak, dae ziet dat van nen aandere nie
Ali ibn Abi Talib
dae \'t gelèk nie noëjig, kraajg \'t gemeenlek op taubaot
Anton Chekhov
daogdreemers zien zaoke wao naachdreemers ontgon
Edgar Allan Poe
daste alleen èn e prezoeng gemaekelek on drugs kons geraoke ès ni waaj \'t moet zien
Anónimo
dat de minse wie langer wie minder wiëte lik èn de eiste plak doë aon dat ze ammel konne laeze ên sjreive
Peter de Vries
dat ich dich zoe ne lange brief héb gesjriëve kimp doëdér dat ich geenen teid genoeg hao vér dich ne kottere te sjreive
Blaise Pascal
dat minse noe sjoël konne gon ès e sjaun dènk, mê \'t kan geene kaud van aof ên tau traon te dènke dat niks wao leireswiëd ès kan aongeleïrd wiëne
Oscar Wilde
dat ve ni wiëte wo os iëverkimp, dat ès zjustemênt wo os iëverkimp
José Ortega y Gasset
dat wao ver g\'had hébbe, da\'s de \'proloog\'
William Shakespeare
dat zin maajn prinsippes, mêr at ze dich nie aonston, héb ich ter nog wol aander
Groucho Marx
daudgon ès niks, ni laeve ès versjrikkelek
Victor Hugo
daudgon ès versjrikkelek êrreg, mê \'t gedach te moette stêrreve zonder gelaef te hébbe, da\'s vér daud te gon
Erich Fromm
de Amerikaonders zin gezon draogers van democratie
Giorgio Gaber
de belauning vér al \'t leed dat ver hébbe moette verdraoge ès dat ve maoge krepiëre waaj nen hond
Cesare Pavese
de bèrgeraaj konste zien as eender wo ne groep van minse wo nie kontênt zien mèt wo ze hébbe, mê waol mèt wo ze zien
Nicolás Gómez Dávila
de bès dèk baeter gelèd dér verweite as dér geflêts
Sant'Agostino
de bès dèk baeter van dich niër te lègge bei de mizziëre boeste ènzits ên prebiëre \'t bèste tevan te maoke, dan te mattele vér traut te geraoke
Maurice Maeterlinck
de bès geene mins at z\'n sjiëne ni bloo zien van de stampe wo nen aandere mins noë z\'n viet hèt gekriëge
José Martí
de bèste lès wo ne sjoëlmeester on z\'n studênte kan gaeve, ès ze te leire twiefele on al wo ze te leire krijge
José Ortega y Gasset
de bèste menier vér dich èn z\'n toêt te lotte zitte, ès dènke daste slimmer bès as nen aandere
François de La Rochefoucauld
de bèste onderwaajzers zin daaj wo eeges \'t goêd vérbeeld gaeve
Anne-Robert-Jacques Turgot
de beteekenis van e woëd besjreive ès zoe-iet waaj ne piepel vange terwaajle atter vlieg
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
de buurokrasie ès ne kollosaol graute mèkkenik onderhaage dér petieterig kleen minskes
Honoré de Balzac
de daud ès, tot nau tau, de bès gelèkde autvènning van \'t laeve
Emil Cioran
de daud hèt mèt mich gelaef ên loet mich dan èn perdêl vér bei nen aandere èn te trèkke
Octavio Paz
de dees viël goed mèt gee kaud te doen, mê ooch viël kaud mèt gee goed te doen
Padre Alberto Hurtado
de Dêrde Wêrd hèt niks on autvènninge; autvènninge maoke \'t onraech wo doë ès alleen mêr grutter
Ryszard Kapuściński
de doektaurs hébbe bekan ammel \'n vérliefde vér d\'een of d\'aander zikde
Henry Fielding
de drêts rond ên rond, ên aste stilvils ès \'t gedond
Carmelo Bene
de eenigste wo altijd iëveral van trègkoëme zin daaj wo nauts érges gewès zin
Antonio Machado
de eiste wèt van \'t kapitalisme ès \'dich of ich\', nie \'dich ên ich\'
Karl Liebknecht
de èvveluuse van ameube tot mins heete fillezoofe zonder noëdènke \'vérautgang\', mê of ameube ooch van dat gedach zien ès nie gewiëte
Bertrand Russell
de faontezie kimp voëts aut de vèdzje van os memoëre
Pierre Bonnard
de fillezoofe hébbe de wêrd alleen mêr versjillig geènterpretiërd, nau kimp \'t trop aon van \'m te veraandere
Karl Marx
de gedaechte ès waaj e kiënke zaovel èn de mèkkenik van de maach
Bruno Arpaia
de gêk ès de man wao al kweit ès, op z\'n zinne noë
Gilbert Keith Chesterton
de gewaerefebrikke, hélpe daaj nau de sjomaasj bestraaje?
Anónimo
de goêdkeiring van n\'n aandere ès ne stimulans boeste dich mèttoêre baeter vér sjaus
Paul Cézanne
de goode worre ammel onstêrfelek
Stanislaw Jerzy Lec
de graute stoëte hébbe zich alzelaeve waaj gangsters gedraoge, ên de kleen waaj hoêre
Stanley Kubrick
de grutste prèstaose lik nie èn \'t opgespank kreige, eider èn \'t verdiene van \'n medolzje
Aristotle
de grutste zonde ès de zonde van op de wêrd te koëme
Samuel Beckett
de grutsten hoop van de minse geet daud van de remeide, nie van de zikde
Molière
de hébs gee gelèk as dat woste nen aandere géls
Eduard Pailleron
de hébs mei vrindsjop te verwaachte van wae heïl raechaut ès èn ze gezich as wae haavelinge fideïl ès aater z\'ne règ
Ferruccio de Bortoli
de hébs teid genoeg ass\'m nie verdees
Bernard le Bovier de Fontenelle
de hils ni van \'n stad vér alle sjaunighèts wo ze dich te zien gif, mê vér \'t antwoëd woste kraajs aste ze vrigs
Italo Calvino
de hoêfs dich ni te sjauwe vér steen boeste dich ael ni gees on staute
Franz Kafka
de Italjaonders verlieze oërlooge prêl waaj voêtbalmatsje, ên voêtbalmatsje prêl waaj oërlooge
Winston Churchill
de Kérk zèk dat de wêrd plat ès, mê ich bèn zèkker dat ze rond ès, want ich héb z\'ne killesjoj gezien op de moën, ên ich geleef de killesjoj eider as de Kérk
Ferdinand Magellan
de kins ès \'n roepping boe te viël minse op aofkoëme wo ni geroeppe zin
Leo Longanesi
de klausters van \'t getrauwd laeve zin zoe zwaür daste mèt twei moes zien vér ze te draoge, mèttoere mèt draaj
Alexander Dumas
de kons de minse op de wêrd èn twei groeppe sjeeë: \'t goêd volk ên \'t kaud volk, ên \'t ès \'t goêd volk wo de laajne trèk
Oscar Wilde
de kons de wêrd èn twei groeppe verdeele: minse wo ni konne sloppe van den hoenger ên minse wo ni konne sloppe van den angs vér daaj wo hoenger hébbe
Paulo Freire
de kons dich baeter riere ên nie zèkker zien, as dich viere ên verkeïrd zien
Alessandro Manzoni
de kons gaeve zonder van iemed te haage, mê van iemed haage zonder te gaeve, dat geet ni
Amy Carmichael
de kons ni wènne zonder dat nen aandere verlies
Lucius Annaeus Seneca
de kons oërlog ni humaniziëre, alleen aofsjaffe
Albert Einstein
de kons onmiëgelek geniet hébbe van zaolig niks doen, aste nie nog \'n heïl deel te doen hébs
Jerome K. Jerome
de kons pas êch zègge daste iet verstees aste \'t kons autlègge on z\'n grautmoeder
Albert Einstein
de kristeleir hèt viël beteekend vér de liefde, dérdat \'t \'n zonde hèt gemok tevan
Anatole France
de kwêste ès nie zoezeïr dat vroolaaj nie bei hunne man wille bleive, ze hébbe alleen zoe\'n miziëre vér eene te vènne wao iet of wat de moeite ès
Marlene Dietrich
de laach ès de kotste waeg tèsse twei minse
Víctor Borge
de laefs mêr eene kér, mê vér wae \'t tegoej deet ès eene kér genoeg
Joe E. Lewis
de lèsten daog van \'t joër ès nog nie de lèste van den tei
Carlos Drummond de Andrade
de liefde ès eivig vér zoe lang at ze doert
Henri de Régnier
de liër hange aanes èneen, mê de kèttel blif \'n kèttel
Gianni Rodari
de limiete van m\'n taol zin de limiete van m\'ne wêrd
Ludwig Wittgenstein
de media zin waaj spiëlgoêd èn de haan van de rijke, ên de rijke gebreike ze vér nog rijker te wiëne
Ryszard Kapuściński
de mins ès \'n getèmde beis wo dér de joëre d\'aander beiste ès gon dominiëre dér bedriegeroj, brutte fors ên beisteraaje
Charlie Chaplin
de mins ès \'ne leïrgas, paajn ès z\'ne meester
Alfred de Musset
de mins kan nie êch goed tiëge de realiteit
Carl Jung
de mins steet as ne beginneling op den délper van ieleke nauwen adderdoem
Nicolas de Chamfort
de mins van \'t dêrde millênnium zal zoe gekultiviërd zin as Bush, zoe raechaut as Berlusconi ên zoe goed van hat as Putin
Anónimo
de mins zal dér z\'n eege bik gerêd wiëne
Voltaire
de mins z\'n zeil teent nauts zoe stêrk dan at ze zich ènhilt èn plak van trèg te hooë, daar aon te haole èn plak van aon te taane
E.H. Chapin
de minse hébbe gee gedach wi gevaorlek \'t gebreik van bepaolde wiëd kan zien, aanes zooë ze de diksjenaers ni èn de vitrin van ne boekkewinkel doore lègge zonder ne rojje band mèt \'t opsjrif: \'Priekel! Ziech vérzichtig temèt!\'
André Maurois
de minse lètte nie op wao doe al gedond ès, ze kieke alleen mêr noe wao doe nog te doen ès
Marie Curie
de minse lotte dich nie laeve noe z\'n eege goesting, mê aste mans genoeg bès hoefste tenminste nie te laeve noe hin goesting
Andrew H. Vachss
de minse lotte zich rapper vange on \'n graute liëge dan on \'n kleen
Adolf Hitler
de minse zooë nog liever daudgon dan dat ze hin verstand gebreike; ên dat doên ze dan ooch
Bertrand Russell
de minse zwèmme dich dér de stront aut, aste e paor knêpkes zoos trèngojje
Peter Sellers
de moes nie laeze waaj de kènder dat doen: alleen vér dich t\'ammeziëre, of krêk waaj \'ne woover: zjus mêr vér iet bei te leire - nae, laeze dat moeste doen vér te hêrkoëme
Gustave Flaubert
de natuur konste alleen koemmendiëre dér te doen wo ze zèk
Francis Bacon
de pên ès de toeng van \'t verstand
Miguel de Cervantes
de pêrs wilt de laezer ni op de hoegte haage, de pêrs wilt de laezer zjus mêr diets maoke datter op de hoegte gehaage wiëdt
Nicolás Gómez Dávila
de pestaurs maoge vér mich gerès trouwe, ooch daaj wo vér de mander zien
Anónimo
de plich, da\'s iet waoste verwaachs van aander
Oscar Wilde
de polletikker dènk on de kies wo kimp, de stoëtsman on de gèneraose wo kimp
Otto von Bismarck
de preis woste betaols vér te wiëne woste wils wiëne, ès daste mèt z\'n naos op de lillekste kant van z\'ne stiel moes zitte kieke
James Baldwin
de prinsipoëlste boek vér ne kommenis waaj ich ès de Bijbel
Nichi Vendola
de reikdoem van nen êrme mins ès te zien on z\'n kènder, van ne reike mins on z\'n aaërs
Massimo Troisi
de reike doên goej zaoke boe de êrme riezing maoke
Eduardo Pérsico
de reliezje ès e meesterwêrk van drèssiërkins, want \'t leirt de mins waajter zoo moette dènke
Arthur Schopenhauer
de rijkste mins op de wêrd ès dae wo ze plezier hèt vér \'t minste gêld
Henry David Thoreau
de stêrkde van \'n taol lik nie èn \'t konne aofstaute, waol èn \'t konne assimiliëre, van wao vrémp ès
Johann Wolfgang von Goethe
de stiks iemed nie e mês tein vingere diep èn z\'ne règ, vér \'t dan ziëve vingere trèg aut te trèkke ên te zègge: allabonneûr!
Malcolm X
de stoëtsjood zèrg wol vér z\'n eege, ze ès graut genoeg tevér
Ronald Reagan
de taol ès e teeke, \'t eiste teeke van os mins-zien
Octavio Paz
de taol ès viël kwikkelaetiger as \'t laeve
Manuel Seco
de vérautgang èn de wêrd ès te danke on al daaj onmiëgeleke zaokes wo minse oneenaon viërig kreige
André Maurois
de verdees z\'nen teid aste kieks noe al wao z\'ne geboer zèk, deet of meint, kiek noe z\'n eege aste wils dat goed ên zjus gedond ès waoste eeges te doen hébs
Marcus Aurelius Antoninus
de vérm van minseleke kommunikaose wo nog \'t meeste vérkimp ès \'t misverstand
Peter Benary
de voêtbal moet zich ni zau ènlotte mèt apteikers ên boekhaagers
Zdenek Zeman
de vrië ès nie iet wao Slivvenheïr lank on z\'n sjèpsele, de vrië ès wao ver mekaander gonne
Elie Wiesel
de vrigs gee gêld vér de grond boe minseviet op traeë
Tashunka Witko
de vroo ès ne kaddau wao dich autkies
Georges Brassens
de wêrd ès e prezoeng boeste ni baeter kons èn zitte as maunekes alleen
Karl Kraus
de wêrd ès e zottegelaeg
Tommaso Campanella
de wêrd ès waaj de taol ès, ên de taol ès noë \'t verstand
Eugenio Montale
de wêrd ès waaj \'n moeder vér de mander ên waaj \'ne macho vér de vroolaaj
Belén Sánchez
de wêrd stik èn gee goed vêl, want op dat vêl zitte zikdes; een zau\'n zikde heet b.v. \'mins\'
Friedrich Wilhelm Nietzsche
de wiëd waoste gebreiks vér z\'nen eege wêrd te besjreive maoke dae wêrd waür
Martin Brofman
de wiëtensjap èntressiërt mich ni: ze kènt niks van dreeme, sjaos, laachte, geviel ên tiëgespraok – ammel zaokes wo mich lief zin
Luis Buñuel
de winner ès deel van de baut
Francis Scott Fitzgerald
de woëdkaorige minse zin de bèste
William Shakespeare
de woerd ès nérges aanes te vènne as èn os bènneste, ooch nie dér fors te gebreike tiëge daaj wao os tiëgewérke
Mohandas Karamchad Gandhi
de woerd ès ni zèggeswiëd at ze ni kimp aut de mond van wae ze laeve tevér iëver hèt
José María Vargas Vila
de woerd ès \'t kostelekste van al wo ver hébbe, dat konne ve mêr baeter gojslon
Mark Twain
de zèks baeter de woerd, dan hébste ooch gee kopbraekes
Mark Twain
de zies mich mesjin op nen almenak, mê nauts nie op \'t oer
Marilyn Monroe
de zoos konne zègge dat \'n taol lêstiger wiëdt noëvenant dat mer minder moejte tevér iëver hèt vér ze te leire
Reg Hindley
de zoos mich ni koëme zikke, aste mich ni al gevonne haos
Blaise Pascal
de \'publieke opinie\', da\'s prebiëre de loempighèts van de minse te organiziëre ên op te wérke tot de woerdighèts van brutte fors
Oscar Wilde
dèk ès \'t de woerd wao mer nie gan heïrt wao \'t eis moet gezaag wiëne
André Gide
dèk lot mer de foenkelêr loope ên priegelt mer dae wao brand kaek
Nicolas de Chamfort
democratie: ên zau, mèt dat \'t ni miëgelek wor van stêrk te maoke al wo zjus ès, ès \'t langenlèste zau gereegeld dat al wo stêrk ès, ooch zjus ès
Blaise Pascal
den aod van de mins, da\'s wao dich deet autvliege op \'ne sjoffeûr aste te voet bès, ên op \'ne voetgênger aste mèt den ottoo bès
Oren Arnold
den aod van de minse stik mich ooch tiëge allewaajl, doë haag ich mich nimei mèt beizig: hae doêch mich te zeir dènke on dae van mich
J.P. Donleavy
den dichter ès zjus waaj de prins van de wolke, dae jig mèt de stérm weid boëve de sjètters, verbanne noe d\'iëd, gepoed ên besjaeterd, z\'n vliëgel te graut vér ordênt\'lek te gon
Charles Baudelaire
den êchte spiegel van waover zègge, ès waover doen mèt os laeve
Michel de Montaigne
den eenigste trend èn de cinema allewaajl ès zoeviël miëgelek gêld bènnesjaare
Roman Polanski
den eiste waoste kons weismaoke dat de piepele hoj aete, dat bès dich eeges
Edward Bulwer-Lytton
den ekonomie van ozze wêrd ès haajn den daog eene graute kezienau
Fidel Castro
den télevieze ès \'t eenigste slopmiddel dat dér de ooge moet èngepak wiëne
Vittorio De Sica
dènke deet geene paajn
Giovanni Guareschi
dér de bot geleeve minse mêr al te gan wo ze wille geleeve
Caius Iulius Caesar
dérdat ve meine te moette periëre waaj ve ni zin, zin ve langenlèste heil nimei wae ve zin
Ernst Jünger
digitaol gedond ès rap gedond, ên hênnighèts troêf, mê pepier gif plezier
Giuseppe Annoscia
diksjenaers moeste oneenhaagetig bijwérke, prêl waaj landkaote
Carlo Dossi
diksjenaers zin waaj gerlauzjes: de slaechste ès nog alteid baeter as geene, ên de bèste ès nauts heilegans waaj \'t moet zien
Samuel Johnson
doe besteet nie zoe-iet as e gedach wao nog nie voldraoge ès, doe ès alleen mêr \'t zjuste momênt daste moes konne aofwaachte
Jean Monnet
doë ès altijd ne goejje waeg ên doë ès altijd ne kojje waeg; de kojje waeg ziet gemeenlek baeter aut
George Moore
doe ès gee sjunder vérbeeld van kapitalisme as de maffia
Marlon Brando
doe ès geen haages on \'n kultuur wo \'t gevaor nie verdrig
Paul Andreu
doë ès geen onkraud of onmins, doë ès alleen onnèt bij wae ze grauttrèk
Victor Hugo
doe ès geen opraechter liefde as de liefde vér aete
George Bernard Shaw
doe ès geen passie boe \'t Ich zoe fél de baos spiëlt as èn de liefde; ne mins ès dan alteid geploëg vér de gemoedsrès van waeste gan zies op \'t spiël te zètte, eider dan daaj van z\'n eege
François de La Rochefoucauld
doe ès mêr een zaok op de wêrd wao nauts bedrieg: de sjein
Ugo Bernasconi
doë ès mêr eene oërlog wo de mins zich kan pêrmetiëre, ên dat ès den oërlog tiëge z\'n autroejjing
Isaac Asimov
doe ès mêr eene rèspèktaobele vérm van gierighèts, ên dat ès daaj van \'t woëd
Constancio Vigil
doe ès nauts geene kal iëver wao minse hiemelek goed doen
Bertrand Russell
doë ès niks zoe dèmokraotes op de wêrd as den diksjenaer: \'t eenigste goêd wo van os allemoël ès
Bernard Pivot
doe ès niks zoe lêstig as nen onniëzelêr op ze woëd te pakke atter zwig
Alonso de Ercilla y Zuñiga
doë loêg mich niks aon van op de wêrd te koëme, wo kan \'t mich sjille van daud te gon?
Federico García Lorca
doe mankiêrt ne mêrsi on e plezier woste te heistig trègdees
François de La Rochefoucauld
doë wiëne ielek joër mei perzoengs as sjoële gebood èn Amerika
Jesús Sepúlveda
doë zal dich niemed èn z\'ne nak zitte, aste eeges ni geboek stees
Martin Luther King
doe zin êrm laan wo te sjaun zin vér mèt hin leed noe nen aandere te loope, mê per sjaos zin doe de multinationals wo \'t ni konne lotte van zich op t\'offere
Anónimo
doe zin geen onwèttige kènder, alleen onwèttige aaërs
Leon R. Yankwich
doe zin mei minse wo daudgon mèt op de loop te gon as mèt op de vaus te gon
Selma Lagerlöf
doe zin minse boe den aaën daog krei pak op hèt: \'t hoër wiëdt wol greis, mê \'t hat blif joeng ên fris, ên klop nog heivetig fél vér al wao goed ès ên sjaun
Ludoviko Zamenhof
doe zin minse wao zoe êrm zin dat ze niks aanes as gêld hébbe
Anonymous
doë zin minse wo al wiëte, mê da\'s dan ooch alles wo ze wiëte
Niccolò Machiavelli
doe zin wiëd wao nie mei as eene kér zooë maoge van pas koëme
François-René de Chateaubriand
doë zin zaokes woste nauts ni maos doên, dér den daog ni ên snaas ni, op zei ni ên ooch ni op \'t land: oërlog, per ekzêmpel
Gianni Rodari
doe zin zoevel wètte dat langenlèste alleman riskiërt van opgehange te wiëne
Napoleon Bonaparte
doektaure, gelèkkige minse: wao ze goed doen lik te blinke èn de zon, wao ze verkeïrd doen staek mer èn de grond
Michel de Montaigne
doêt waaj de goej \'t os hébbe vérgedond: daaj wo al wo ze haoë hébbe opgegaeve vér te konne booë on ne baetere wêrd
Salvador Allende
dors-ich-mêr ès \'n lilleke aa joengdochter mèt kneep wo kérsiëre geet mèt Kos-ich-mêr
William Blake
dreeme koëme zèkker aut! vérwao zoo de natuur os aanes tot dreeme aonzètte?
John Updike
d\'eenigste menier vér gezond te bleive ès te aete waoste nie gan maos, te drènke waoste nie bènnekraajs ên te doen waoste liever nie dees
Mark Twain
d\'hoefs \'ne mins mêr te verbaetere vér \'m te verrènnewiëre
Oscar Wilde
e kènd stikste nie vol waaj e vaot, de stiks \'t aon, waaj e vier
François Rabelais
e spikske aonstaeke ès dèk baeter as zich te sjangeniëre èn den doenkele
Eleanor Roosevelt
e vollek dat vér z\'n eege taol nimei daar raech te ston, steet geboek vér te kraupe
Remy de Gourmont
e vrei man heet ich dae wao z\'n toeng de baos ès
Don Lorenzo Milani
êchte loempighèts hèt nie zoezeïr te maoke mèt nie wiëte, eider mèt nie wille wiëte
Karl Popper
eegendoem ès priekel: krei hébs\'t of \'t ès dich al de baos
Alphonse Karr
eene mins mèt e geloof ès zoe stêrk as niëgenênniëgetig wo zjus mêr geènterèssiërd zin
John Stuart Mill
eis \'t geviel, ên dan eis \'t verstand
Paul Gauguin
èn de archeologie haolste \'t onbekènde noe boëve, èn de diplomatie dèkste \'t bekènde tau
Thomas Pickering
èn de Bijbel steet dat ver os vijande aeve gan moette zien as os kameraote, altelichtelek omdat \'t d\'eegeste minse zien
Vittorio De Sica
èn de konsentraosekampe laefde ve van meniet tot meniet, ên dènke doêchte ve zoe min miëgelek, want dènke dat taert ne mins aut
Haïm-Vidal Sephiha
èn de reboelzje haage ver os mèteen, gelèkkig van bei melkaander te zien, kallentêrre, zonder ee woëd te zègge
Walt Whitman
èn de sjaut van de moêder hébbe de hiëse gee gedach
Maurice Blanchot
èn Itolzje vaechte de meeste poletikers ni zoezeir vér h\'n eege projêkte, eider vér h\'n eege zaoke
Indro Montanelli
èn meinen teid bestonte doe geen bestsellers ên koste ver os nie prostituwiëre - doe wos niemed wao gêld wol gaeve vér daen hoerenès
Jorge Luis Borges
èn nen diksjenaer vènste mêr e petieterig klee deel van de wiëd wo \'n taol rijk ès
Giacomo Leopardi
èn ozze wêrd wiëste reik, ni van woste kons mètsjaare, mê van woste kons aaterlotte
Henry Ward Beecher
ên toên koêm de vérautgang ên dae verroësde den heile boel, viël mei nog as den oërlog; den oërlog loêt mesjin niks mei aolek van wo ver haoë, mê de vérautgang hèt ozze menier van laeve heilegans noë de kloête gedond
Bruno Ugolotti
èn z\'n heed mokste de sjunste reeze - ên \'t kos ael niks!
George William Curtis
èn \'nen oërlog ès de woerd zoe kostelek dat ne gard van liëges ze zoo moette bewaoke
Winston Churchill
èn \'t laeve geet \'t zjus waaj op den tram: aste dich eindelek kons zètte, bèste on \'t èn
Camillo Sbarbaro
êrm ès nie wae te min hèt, êrm ès wae te viël begaert
Lucius Annaeus Seneca
êrmoej èn taol taert dich aut: de riskiërs van slaof te wiëne van nen aandere z\'n gedaechte
Giorgio Barberi Squarotti
ès doe wol iet èn wao ver zègge?
George Steiner
ès \'t dèmokraotis vér minse taks te doen betaole èn e land boe 90% van de bevolking raddekaol doetiëge ès?
Anónimo
ès \'t ni bênkelek, ne wêrd vol koetsjoêlese, wo niks mei kènne aut h\'n heed ên al aut h\'ne kompjoeter?
Harold Bloom
faontezie hélp os te laaje wo ve nie zin, humor wo ve zin
Winston Churchill
feite beston ni, alleen ènterprètaoses
Friedrich Wilhelm Nietzsche
feite zin niks aanes as vreegelêrre wo oneenhaagetig de theorieë déreen koëme gojje
Carlo Dossi
feitelek ès \'t ni de foto wo mich intresiërt, wo ich êch wil ès trappiëre wo doe te zien ès èn \'n frakse van \'n sekon
Henri Cartier-Bresson
fél zin op waoste baeter wiës, da\'s de grutste loempighèts
Jeremy Taylor
fetsaun ès vér de minse wo wêrmde ès vér was
Arthur Schopenhauer
filoes trèkke op kameraote, zjus waaj weef op hon
George Chapman
fizikaa ès iet waaj sêks: mèttoere kimp doe waol iet hênnig van voëts, mê doevér doen ver \'t nie
Richard P. Feynman
fraetzêk graove hun eege graof mèt de taan
Henri Estienne
gae vergaet dat de vrèchte van alleman zien, ên de wêrd van niemes
Jean-Jacques Rousseau
gank nauts iëver platgeloope waegskes, de kims ael alleen mêr aut boe aander al gewès zien
Alexander Graham Bell
ge kraajg tein meniete vér e goed gedach aut te wérke, of nae \'t geet trèg van bau \'t kimp
Richard Buckminster Fuller
gedaechte gon trèggerwats, zaoke gon viërwats
Nina Ivanoff
gedaechte, waaj vlei, sprènge van den eene mins op den aandere, mê ze beite nie alleman
Stanislaw Jerzy Lec
gedènke ès alteid e bitsje mèteenkoëme
Isabel Allende
gedichsjes brènge laeve èn \'t laeve
Mario Luzi
gee sjunder minsewêrk as beiste te bewaore vér traeteraaj
Emile Zola
gee sneivlèkske vilt auts boe \'t nie moet
Zen saying
geen plich wiëdt zoezeir ondersjat as de plich van gelèkkig te zien
Robert Louis Stevenson
geen twei minse laeze ojt den eegeste boek
Edmund Wilson
geene baetere autzèt as \'t goed fatsaun van z\'n aaërs
Quintus Horatius Flaccus
geene baetere mins as dae wo èn alles ze bès deet
Harold Taylor
geene boek zoe goed as dae wo mich versteet
Wystan Hugh Auden
geene mins ès baeter gezien as wae zjus zau spiëlt waaj \'t èn \'t stèk steet
Edgar Lee Masters
geene mins ès z\'n troëne wiëd, ên wae ze waol wiëd ès zal dich nie doên grinse
Gabriel García Márquez
geene mins kan lang ee gezich lotte zien on z\'n eege ên on de minse rondelim \'n aander, zonder langenlèste èn ne knoop te geraoke iëver wo nau \'t zjuste ès
Nathaniel Hawthorne
geene mins wo z\'n eege taol dér ên dér kènt, ès èn stoët van ojt \'n aander meester te wiëne
George Bernard Shaw
geene waajzere mins as dae wo z\'n dreeme zoe haug wiët datter ze, hènkentêrre, kan vergaete
William Faulkner
gêld ès \'ne goejje knaech mê \'ne slaechte baos
Alexander Dumas
gêld héllep êrremoej draoglek maoke
Alphonse Allais
geleef gae dan dat Oslívvenheïr katteliek ès?
Georg Christoph Lichtenberg
geleeve èn de vérautgang wilt zègge: geleeve dat doë nog geene vérautgang gewès ès
Franz Kafka
gelèk ès goed iëver de baon konne mèt z\'n eege
Luis Buñuel
gelèk ès iet manjefik: wie mei ast\'r voertgifs, wie mei ast\'r iëverhils
Blaise Pascal
gelèk vielste nie, dat rappeliërste dich
Oscar Levant
gelèkkig de mins wao kan laachte mèt z\'n eege: hae zal zich nie gauw vervaele
Habib Bourguiba
gelèkkiger as de sjaosaar wo niks mei te wènne hèt, ès de sjoebbezjak wo niks mei te verlieze hèt
Francisco de Quevedo y Villegas
getrauwd zien, èn \'t laeve, da\'s zjus waaj e duêl midde èn \'ne vêldslaog
Edmond About
getrauwde mander zin goed èn bèd, véral at ze hun vroo bedriege
Marilyn Monroe
goej minse zin verstênnig ên slaechte minse zin, ooch, loemp; wae zich hilt on ze geloof, hèt ze verstand op taubaot
Jorge Luis Borges
goej momênte doë waachste ni op, doë zérgste eeges vér
George Bernard Shaw
graut vollek, graut lak
François de La Rochefoucauld
graute luks frit gêld ên deet êrremoej gedaaje
Denis Diderot
haad \'t kot, dat steet verstênnig
William Shakespeare
haaj woent ne vraaje mins; niemed ès \'m z\'ne knaech
Albert Camus
haajn den daog zin zoe goed as alle drugs, op toebbak, stêrken drank ên téllevieze noë, bei wèt verbojje, ên toch konne os kènder traon geraoke bau ên winnei ze mêr wille, tot èn hun eege sjoël tau
Manu Chao
hae stik èn gee goêd vêl dae wo altijd z\'n goesting maog doên
Heraclitus
hél ên hiemel zin, tink mich, baute propoëse; wo minsewêrk verdient noevenant?
Jorge Luis Borges
hêlp mich verston wo ich oech zèk, dan kan ich \'t oech baeter autlègge
Antonio Machado
Hollywood ès \'n plaots boe ze dich e fertien lange vér \'n poen ên e knêpke vér z\'n zeil
Marilyn Monroe
hoop ès waaj \'n piëdssnië mèt spêk \'s mérres bij z\'ne kaffei, \'s oëves \'n kos dreig braud èn z\'n wottersop
Francis Bacon
ich bèn gêk, da\'s iet wao zèkker ès; mêr at ich \'t nie bèn, dan ès doe niemed wao vraaj maog rondloope
George Bernard Shaw
ich bèn liever nen optimis wo zich verdoëlt, as ne pêssimis wo geleik krig
Kurt Gödel
ich bèn nie joeng genoeg vér al te wiëte
Oscar Wilde
ich bèn vér de liberaliziëring van drugs… toch zèkker èn de sport
Massimiliano Badiali
ich betrouw alleen de statistikke wo ich eeges noë m\'n hand héb konne zètte
Winston Churchill
ich drènk geenen alkool; nie omdat ich zoevel karaktaer héb, mê omdat ich nen aanderen drank liever héb, ên da\'s wotter
Jorge Luis Borges
ich gaef geen almoeze, doe bèn ich nie êrrem genoeg vér
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ich geleef dat ich de \'missing link\' tèsse de beiste ên de \'homo sapiens\' héb gevonne: \'t zin vae
Konrad Lorenz
ich geleef mèt heïl m\'n hat dat de rèveluuse \'t begin ès van al wao raech ên zjus ès èn de wêrd
Fidel Castro
ich gon haaj nie on zein toffel zitte kieke waajstich its - mèt niks èn meinen teleïr - ên mich \'ne geneide\' nieme. On toffel zitte ès nog iet aanes as geneid zien. Dat ich haaj èn Amerika bèn wilt doever nog nie zègge dat ich nen Amerikaonder bèn
Malcolm X
ich héb al se laeve nie aanes gedond as de reegel bevêstige
Sacha Guitry
ich héb alselaeve zau gelaef dat ik kan daudgon mèt draaj honned doezend zaoke op me gewiëte, ên van niks geene speit
Fabrizio De André
ich héb de zwoerste zonde begange wo doe besteet: ich bèn ni gelèkkig gewès
Jorge Luis Borges
ich héb dér te sjreive nauts eege wille zien mèt de minse, eegelek héb ich mèt niemed auts eege wille zien
Jorge Luis Borges
Ich héb gekersiërd, ze hébbe mich gefeis, de wêrm zon héb ich op me gezich gevield. Laeve, de moes mich niks! Laeve, vae zin kit!
Amado Nervo
ich héb kop èn mander van boëve de siëvetig: de liefde wao ze gaeve ès alteid vér \'t laeve
Oscar Wilde
ich héb sjans ooch al fêrm liefdesaffaeres mètgemok bau mêr eene èn \'t spiël wor
Wilson Mizner
ich héb \'t alteid al kemik gevonne waaj \'n biëk moet vrèngele ên doen vér sjaun onder alle brègskes dér te konne
Beppe Grillo
ich héb \'t aofgeleïrd van raechaut me gedach te zègge, de minse verston dich zoe rap verkeïrd allewaajl
Oscar Wilde
ich héb \'t raech van m\'n eege tiëge te spraeke – ên doe hèt niemed iet on te zègge
Paul Claudel
ich kan lêstig geleeve dat God èn den hiemel os hiëse, rië ên verstand hèt gegaeve, ên tegeleik hèt gewild dat ve daaj nie zooë gebreike
Galileo Galilei
ich kan nie laeve mèt iemed wao nie zonder mich kan
Nadine Gordimer
ich kan \'t mich nie pêrmittiëre van m\'nen teid te vergojje on gêld verdiene
Alexander Agassiz
ich kan, at ich on \'t sjreive bèn, mèt vertaolers geen raekening haage, doe gon ich nie mèt beginne, aanes haag ich langenlèste mêr ne flaaë klits van wiëd iëver, sjèttelwotter zonder riëk of smaok
Günter Grass
ich kraajg altijd koempasse mèt iemed wo dér \'t volk wiëdt opgehiemeld: al wo dae mins mêr hoêf te doên vér wir autgepoêd te wiëne, ès lang genoeg blijve laeve
H.L. Mencken
Ich laes ooch bik, heïl viël bik: al leïr ich doë nie zoeviël van as van \'t laeve. De boek boe ich nog \'t meeste van geleird héb, ès den diksjenaer. Oh, den diksjenaer ès mich zoe lief! Mê de stroët ès mich nog liever, de sjunste diksjenaer wao doe ès!
Ettore Petrolini
ich moét ze wol volge, ich bèn hinne baos
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
ich sjilder de zaoke waaj ich ze dènk, ni waaj ich ze zien
Pablo Picasso
ich sjriëf de sjaunighèds van z\'n ooge, at ich kos
William Shakespeare
ich wiët dat gedichsjes vandoen zin, mê vér wao zjus, dat kan ich nie zègge
Jean Cocteau
ich wiët nie of God besteet, mê \'t zoo baeter autzien vér \'m atter nie bestond
Stefano Benni
ich wil ael niks bewaajze, ich wil alleen mêr lotte zien
Federico Fellini
ich wil nie aofstraaje dat vroolaaj stoem zin: God eeges hèt ze gemok prêl waaj de mander - gekots ên gesjiëte
George Eliot
ich zal al \'t land bekieke as waur \'t van mich, ên dat van mich as waur \'t van alleman
Lucius Annaeus Seneca
ich zèk alteid: de minse zin ammel zot
Quintus Horatius Flaccus
ich zoo mèt dich wille doên wo den opgang deet mèt de kiëzebeem
Pablo Neruda
ich, dat bèn ich ên waaj \'t mèt mich gestéld ès
José Ortega y Gasset
idoole van h\'nen traun trèkke da\'s een zaok, tevér zérge dat ze nauts zoe haug geraoke iet heïl aanes
Umberto Eco
ielek woëd wos auts e neologisme
Jorge Luis Borges
iemed grauttrèkke ès feitelek niks aanes as prebiëre \'m z\'ne liëge kop te vervange dér ne kloëre kop
Malcolm Steve Forbes
iet wao simpel ès lêstig maoke, doe ès niks aon; iet wao lêstig ès simpel maoke, zoe simpel as een ên een twei ès, dat heete ze: kreativiteit
Charles Mingus
joë tiëge de mêrt-economie, nae tiëge \'t marsjandiëre
Lionel Jospin
joeng laaj hébbe illuuzes iëver wao doe geet koëme, aa minse iëver wao doe gewès ès
Décoly
kaek ni te hêl aste hélp vandoên hébs snaas, de zoos z\'n geboêre konne wakker maoke
Stanislaw Jerzy Lec
kalle, dat doen ich gan. Dèks kal ich tiëge m\'n eege, zjus mêr vér mich te heire kalle. Ên mèttoere bèn ich zoe slim dat ich eeges nie verston wao ich zèk
Oscar Wilde
kènder hébbe niks ên vènne al, graute minse hébbe al mê vènne niks
Giacomo Leopardi
kènnis ès \'n goej zaok, ên loempighèts doog nie
Socrates
kins da\'s de leiter boemèt daste \'t stèp van swêrdes van z\'n zeïl kons spiele
Pablo Picasso
kins ès geene spiegel van de wêrd, eider \'nen haomel vér mèt op de wêrd te timmere
Vladimir Majakovskij
kins ès \'n invèstiëring van kapitaol, kultuur e vérwènsel
Ennio Flaiano
kloëre kal ès belaefde kal
José Ortega y Gasset
konsekwênt zien kimp eegelek doe-op niër daste al vergits waoste \'t lèste joër hébs beigeleïrd
Bernard Berenson
konsul: èn de Amerikaonse polletik ès dat ne mins wao mislèk ès èn \'n peziese waoter van \'t vollek hèt gekriëge, ên wao dan mêr \'n aander plak van de Administraose krig, op kondiese datter \'t haaj aoftrap
Ambrose Bierce
konversaose brink alleen iet bei vér wae konfirmaose zik vér z\'n konsternaose
Emil Cioran
korrupsie ès waaj vaulighèts: aste \'t ni allendaog autbossels, gerokste ni tevan aof
Ignacio Pichardo Pagaza
kultuur beibrènge ès niks aanes as goesting gaeve, de rês kimp van z\'n eege
Antoine de Saint-Exupéry
laef gewaun ên de gifs on aander gewaun e laeve
Mohandas Karamchad Gandhi
laeze ên z\'n nauwsjierige naos aaternoë gon, da\'s krêk \'t eegeste
Pascal Quignard
laeze ès vér de hiëse wao zjimnestik ès vér de kniëk
Joseph Addison
laeze kimp niër op vertaole, want geen twei minse hébbe d\'eegeste ondervènning. Eene wao nie goed kan laeze kan ooch nie goed vertaole. Vér te leire laeze ès aonviele mei vandoen as verstênnighèts.
Wystan Hugh Auden
laezers zin dènkbeeldige minse wo laeve èn de faontezie van sjreivers
Achille Campanile
leir ne mins waajter moet stêrve ên de leirs \'m waajter moet laeve
Michel de Montaigne
leire ès bitsje bei bitsje begreipe dat ve niks wiëte
Will Durant
leire kalle ès leire vertaole
Octavio Paz
lènks zien, dat ès aste sjaun z\'n belastinge betaols
Anónimo
literatuur vertaole ès waaj vraaje: \'t geet e stèk baeter aste doë ni te viël kal iëver moks
Andrea Casalegno
lot dich leeë dér \'t kènd daste wors
José Saramago
melancholie, da\'s aste blaaj bès van tristig te zien
Victor Hugo
mesjin ès de daud wol \'t bèste wao \'t laeve èn zich hèt
Carlos Silva
mesjin ès eetik \'n wiëtensjop wao doe nimei ès èn de wêrd; mê dat kan geene kaud, ve moette \'t toch obbenêr gon autvènne
Jorge Luis Borges
mesjin ès ozze wêrd wol de hél van \'n aander planeet
Aldous Huxley
mèt bik deeste zau mêr nie waoste wils: aste ze autleins, koëme ze dich nimei trèg
Theodor Fontane
mèt de moraol verbaetere vae de foute van os instinkte, mèt de liefde daaj van ozze moraol
José Ortega y Gasset
mèt loempighèts bèste dèk kotter bei de woerd dan mèt prezoengses
Denis Diderot
mèt noe de kérk te gon wiëste nog geene kristen - de wiës toch ook geenen ottoo mèt noe de graasj te gon?
Laurence J. Peter
mèt \'t onderzik noë zikdes ès \'t zoe weid gestaute allewaajl daste krei nog iemed kons vènne wao heilegans gezond ès
Aldous Huxley
mètdat de minse gee gedach haoë boehaer ze goenge, hébbe ze langenlèste hunne waeg toch gevonne
Oscar Wilde
mèttoêre ès ne mins mèt strante kal nog \'t bèste gediend
Anónimo
mèttoêre ès \'t baeter van onder de baon te zien as aon te koëme; aonkoëme beteekent immes niks, \'t ès ni mei as e momênt op z\'ne waeg
Gino Vermicelli
mèttoere geet os lich aut, mê kimp doe \'nen aandere mins os lêmpke wir aonstaeke. Ver zooë dankbaor moette zien dat ver iemed hébbe wao op vies momênte tevér zérreg dat ve nie èn den doenkele zitte
Albert Schweitzer
mèttoere moeste z\'ne mond haage vér at ze noe dich zooë leistere
Anónimo
militaere intélligênse, da\'s iet wao nie kan: da\'s naot ên dreig tegeleik
Groucho Marx
minse gon heïl weid vér zich te verwondere iëver bêrge, zeië, graute riviere ên de stêrre, mê on \'t wonder van h\'n eege gon ze verbei zonder kieke
Sant'Agostino
minse haaj \'t raech ontzègge op \'n eege kultuûr ès minse haaj \'t raech ontzègge van mins te zien
Joshua A. Fishman
minse hébbe mei hat vér wae malsjaos hèt, as vér wae gelèkkig ès
Simone de Beauvoir
minse konne mekaander nog \'t bèste laaje at ze liege vér de vrië wil ên nauts raechaut zègge wo ze dènke
Lin Yutang
minse sjaeme zich ni vér h\'n vies gedaechte, alleen at ze meine dat aander dènke dat ze vies gedaechte hébbe
Friedrich Wilhelm Nietzsche
minse vaechte tiëge de maach waaj \'t memoëre zich waert tiëge vergaete
Milan Kundera
minse vertaole ni wo doë gesjriëve steet, mê wo de sjreiver wilt zègge - \'t ès doëmèt dat computers ni èn stoët zin van te vertaole
Anónimo
minse wao aander minse vér de kop staute zjus mêr omdat ze van \'n aander land, taol, reliezje of klas zin, dat zin geen minse
Ludoviko Zamenhof
minse wao nauts laachte zin geen serieuze minse
Pierre Dac
minse wao nie goed tiëge de stilte konne hébbe gemeenlek teviël lewaet èn zich
Robert Fripp
minse wao viël kalle zègge niks
Françoise Sagan
minse wao zich van kant prebiëre te maoke zooë toch moette wiëte wie gevaorlek dat dat ès
Ron C. Carman
minse wo kaeke wille ni leistere
Miguel de Unamuno
minse zin minder gezjeniërd vér eene vér de kop te loope wao gan gezien ès, dan eene boe ze bang van hébbe
Niccolò Machiavelli
minse zin nie loemp at ze op de wêrd koëme, waol onniëzel; loemp wiëne ze eis mèt noe sjoël te gon
Bertrand Russell
minse zin sosjaole beiste wao hun eege sort nie konne laaje
Eugène Delacroix
minse zin van h\'n geteig eeges \'t geteig gewoëne
Henry David Thoreau
minse zin waaj ze zin: de moes ze kènne, want veraandere konste ze ael ni
Gustave Flaubert
m\'n ènspiraose kraajg ich sjilderentêrre
Pablo Picasso
m\'ne nauwe boek draog ich op on al wae tiëge mich ès: zonder oech zoo ich \'t nauts zoe weid gebraach hébbe
Camilo José Cela
m\'nen taukoms begint van at ich \'s mérges wakker wiën... ieleken daog vèn ich iet nauw vér te doen mèt me laeve
Miles Davis
nau kèn ich \'t geheim vér ne baetere mins te wiëne: graut wiëne èn d\'oëpe loch, aete ên drènke mèt d\'iëd
Walt Whitman
nauts eider wos doë zau e versjil tèsse daaj wo wérke ên daaj wo ze verdiene zonder te wérke
Vandana Shiva
ne boek sjreive, doe ès niks aon; \'t ès \'m laeze boe \'t meeste wêrk aon ès
Gesualdo Bufalino
ne boskei ès eegendoem van wae \'t kan betaole, \'t zich op de boskei ès eegendoem van wae \'t wilt bekieke
Upton Sinclair
ne geleirden tip ès nen onnèt wao z\'nen teid verdeet mèt studiëre
George Bernard Shaw
ne goejje kammeraod ès nie dae wao dich z\'n troëne aofwis, waol dae wao al deet vérdaste ze nie zoos lotte
Anonymous
ne goejjen diksjenaer ès waaj ne spiegel: aste goed wiës waajste moes kieke, vènste langenlèste waoste wols zien
Anónimo
ne kammeraod ès iemed wao kan laaje daste zwigs
Camillo Sbarbaro
ne klassikker ès zau ne boek wao nauts gedond hèt mèt dich te zègge waoter te zègge hèt, ooch al hébs \'m allang aut
Italo Calvino
ne liëgenêr wo wilt dat ze \'m geleeve moet nie mei liëges vertélle as vandoen ès
Italo Svevo
ne man alleen ès alteid èn slaechte koempenie
Paul Valéry
ne mins dènk baeter eis on goêd doên dan on zich goêd viele, want wae goêd deet vielt zich ael baeter
Alessandro Manzoni
ne mins ès mei besjaemp van z\'n kammeraote nie te betrauwe dan van dér z\'n kammeraote bedroëge te wiëne
François de La Rochefoucauld
ne mins ès nauts zoe gelèkkig dan as \'m nog \'n deel mankiërt van wo\'ter hae gewild
Bertrand Russell
ne mins ès ongelèkkig omdatter nie wiët datter gelèkkig ès, zoe simpel ès dat. \'n Aander rië ès doe nie! Wae dat eene kér dér hèt, dae ès op slaog gelèkkig.
Fedor Michailovich Dostoevski
ne mins gif gan genoeg ze laeve vér e gedach, zoelang \'m dat mêr ni te kloër vér d\'ooge steet
Paul Eldridge
ne mins heïrt alleen mêr daaj vroëge boeter eeges \'n antwoëd op wiët
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ne mins hèt bang vér daud te gon, mê \'t gedach daste vér eivig ên alteid zuls moette laeve zonder aut èns te maoge stêrve, da\'s vér daud te gon
Anton Chekhov
ne mins hèt nie viël respêk vér nen aandere, mêr ooch nie vér z\'n eege
Leon Trotsky
ne mins hèt on \'t laeve niks te koekke, mê kieke ès vér niks
Brian Tracy
ne mins hèt zoevel leed vér kins te verston zjus omdatter kins prebiërt te begreipe
Bruno Munari
ne mins kènt mer kér op kér on z\'n slaechte kante, nauts on z\'n goej
Umberto Galimberti
ne mins kwik doezend sorte rauze, ên nog vèndter nie waoter zik - ên zègge datter waoter zik èn een ènkel hae konne vènne
Antoine de Saint-Exupéry
ne mins laef ni van wiëd alleen, ooch al moetter ze mèttoêre al èns dér z\'ne nak trèkke
Adlai Stevenson
ne mins leire z\'ne plang te trèkke, konste \'t bèste dér \'m z\'ne plang te lotte trèkke
Kenneth Blanchard
ne mins verroës viël mei mèt waoter zèk as mèt waoter zwig
Mohandas Karamchad Gandhi
ne mins wao laes dae laes èn ze bènneste; al wao ne sjreiver deet ès \'t geteig lange boemèt dat minse laezentêrre konne zien wao ze doezonder nauts zooë gezien hébbe
Marcel Proust
ne mins wiëdt ottentikker noevenant datter mei geet trèkke op \'t gedach datter zich van z\'n eege gedreemp hèt
Pedro Almodóvar
ne mins wo geen dreeme, illuûzes of ideaole hèt ès e monster van \'n beis, e wild vêrke mèt nen diplom èn zievere matematik
Fabrizio De André
ne mins wo prebiërt \'iemed\' te wiëne, èn plak van \'iet\', dae bespaort zich \'n deel kopbraekes
Coco Chanel
ne mins ziet de wêrd krei grutter as z\'n naos lang ès
Arthur Schopenhauer
ne mins zoo nauts maoge foetele, aster spiël èn z\'n haan hèt
Oscar Wilde
ne polletikker moet konne vérspêlle wao mérrege geet gebiëre, of d\'aander waek, de moend trop ên tiëge \'t sjoër; ne polletikker moet ternoë ooch konne autlègge vérwao dat ammel nie ès konne gebiëre
Winston Churchill
ne sjilder ès iemed wo sjildert wo\'ter verkèp; nen artis, van den aandere kant, ès iemed wo verkèp wo\'ter sjildert
Pablo Picasso
ne socioloog ès iemed wo noë de voêtbal geet vér noë de supporters te kieke
Gesualdo Bufalino
ne tand zoo mei wiëde moette hébbe as nen diamant
Miguel de Cervantes
ne waajze mins heet ich alleen dae wo allendaog ze laeve laef as of ze lèste oêr geslaoge hèt
Francisco de Quevedo y Villegas
ne zaolige Kiësmes, e gelèkkig Nauwjoër, ên al wo wènselek ès!
Anonymous
ne zjoernalis ès eene wo niks aanes te doên hèt as on aander te èksplikiëre wo\'ter eeges ni versteet
Lord Alfred Northcliff
nen akteûr ès nen eirleke liëgenêr
Albert Camus
nen dichter versteet de natuur dèk baeter as ne prefêsser
Novalis
nen indiaon kimp tau mèt \'t good wo de zon \'m lank
Violeta Parra
nen intelêktueil ès nen heir wo de bik wo\'ter nog nie hèt gelaeze sjaunekes lit ènbènne
Leo Longanesi
nen onbekwaome avvekoët kan e persês moen of joëre lang ophaage, ne bekwaome avvekoët zêlfs nog langer
Evelle Younger
nen tolk: da\'s eene wao twei minse wao versjillige taole kalle den eene den aandere kan doen verston, dér tiëge den eene ên den aandere te hêrhaole waoter gan hao dat ze tiëge mekaander zaagte
Ambrose Bierce
ni \'t lot hilt minse geklausterd, waol de limiete van \'t eege verstand
Franklin Delano Roosevelt
nie de pornografie ès \'n glaajntige sjaan, waol dat doe minse daudgon van den hoenger
José Saramago
nie gezaag ès vér alteid gezaag
Julio Cortázar
niëgetig persênt van de politikers gaeve de aander tein persênt ne slaechte naom
Henry Alfred Kissinger
niemed deet eis den diksjenaer ên dan pas z\'ne mond oëpe
Anónimo
niemed hèt \'t raech van op z\'n eege gelèkkig te zien
Raoul Follereau
niemed wilt oërlog, naturlek ni - \'t ès sjans simpel: \'t eenigste woste moes doên ès de minse on \'t verstand brènge dat ze wiëne aongevalle, ên de pacifiste mokste aut vér slaechte patriotte wo \'t land èn perdêl lotte - dat lèk alteid, prêl bau
Hermann Göring
niks ès onmiëgelek vér wae \'t nie eeges moet doen
A.H. Weiler
niks ès zoe goêd verdeeld èn de wêrd as gezond verstand: alleman meint immes datter mei as genoeg hèt vér z\'n eege
René Descartes
niks lêstiger op de wêrd as raechaut ze gedach te zègge, niks gemaekeleker as sjroep te smaere
Fedor Michailovich Dostoevski
niks waaj e zondeke op z\'nen teid vér geniet te hébbe van z\'n héllighèts
Ugo Ojetti
niks waaj z\'ne vijand ên z\'ne bèste kammeraod mèteen vér dich êch \'t hat aut te haole: den eene vér dich zwat te maoke, den aandere vér \'t dich te koëme vertélle
Mark Twain
niks zoe hênnig èn de prakteik as \'n goej theorie
Kurt Lewin
niks zoe prefeitig vér e volk as pap te voere on kènder
Winston Churchill
noëdènke ès \'t lêstigste wao doe ès
Henry Ford
nog \'n sjaos dat ver Bush hébbe vér de \'democratie\' te verdeedige
Anónimo
nostalzjie haajn den daog ès nimei wo \'t gewès ès
Simone Signoret
och, gebreik toch geen graute wiëd, ze beteekene zoe weinig
Oscar Wilde
oech, héllige taol / oech héb ich boëve alles lief / boëve al \'t zilver / boëve alle good
Haïm-Vidal Sephiha
oërlog dat ès as minse wao mekaander van hoër of ploem kènne mekaander ongenaodig kepot maoke, vér \'t goed van minse wao mekaander dér ên dér kènne mê mekaander niks zulle doen
Paul Valéry
oërlog ès \'n lès wao de geschiedenis os leirt, mê wao de minse al te lich wir vergaete
Benito Mussolini
oërlog ès \'t sort têrrorisme wo allewaajl nog \'t meeste vérkimp
Gino Strada
of ich graut bèn of kleen, dat kan mich nie sjille, al wo ich zoo wille ès haajn baeter wiëne as gistere
Eduardo Chillida
ojt kimp doë nen daog dat de minse \'n moëd op \'n beis aeve êrg gon vènne as de moëd op ne mins
Leonardo Da Vinci
ojt spiëlde ordênteleke mander de baos bij de plisse - \'n stoemmeteit wo ze allewaajl nimei maoke
Joe Orton
on de Twintigste Eif konste viël vergaeve, zêlfs den eiste ên den tweide oërlog ên al daaj wao ternoë gekoëme zien, den heilen tralala rond de maud ên de formul-1 sirk, mê èn gee geval dat ze de cinema hèt lotte sjiete vér den téllevieze
Luigi Pintor
on os ès nauts geen liefde verloëre
Miguel de Cervantes
onderdaonighèts hèt èn viël gevalle nie zoezeïr te maoke mèt dwang van de meester, as mèt gemaok vér de knaech
Indro Montanelli
ondervènning ès iet hênnig: \'t zérg tevér daste dich op de slaog \'n stoemmeteit kons rappeliëre aste ze obbenêr dees
Franklin P. Jones
ondervènning ès ne kamp wo \'t laeve dich lank aste geen hoër mei op z\'ne kop hébs
Judith Stern
ondervènning ès \'n vlam wao nie kan lichte zonder te branne
Benito Pérez Galdós
oneenhaagetig kalt \'t wotter ên zèk ael altijd aanes
Octavio Paz
ongesjoef heete ver al wo aanes ès as ve gewènd zien
Michel de Montaigne
onzjes lègge h\'n eeër zonder ne kik te gaeve, terwaajle at hinne kaokele tiëge de staere op – ên wo krigste dan? alleman it hinne-eeër!
Henry Ford
ooch z\'n eege gedaechte kan ne mins nie raech zjus mèt wiëd autdrèkke
Friedrich Wilhelm Nietzsche
op Cuba vaege ze h\'n viet on de minseraechte – op Guantánamo noë
Anónimo
op de waeg noë de wijsheid ès den eiste stap: stilte; den tweide: leistere; den dêrde: onthaage; de vierde: eeges doên; de vijfde: vérdoên on aander
Solomon Ibn Gabirol
orizjinaliteit, da\'s \'n aander woëd vér aofkieke zonder dat iemed \'t ziet
William Ralph Inge
os economie ès e graut mesjien wao de wêrd noe de kloete deet ên ongenaodig viël êrrem sjoëpe mok boe niemed nog iet kan mèt aonvange
George Susan
os gewaete ès geen remeide tiëge de zonde, mê speitig genoeg ontzèk \'t os waol \'t geniet tevan
Salvador de Madariaga y Rojo
os laeve ès nen déreen van kranke bekooringe, zjus waaj 50.000 joër geliën
Rita Levi Montalcini
os sjunste ên grutste prèstaose op diëze wêrd ès te laeve waaj \'t èn \'t stèk steet, al de rês, règiëre, rijk wiëne, booë, ès bijzaok
Michel de Montaigne
os wiëd wiëne nie gemok dér geleirde prefêssers on d\'univêrsiteite, eider dér gewaun, simpel minse; de diksjenaermaekers sjreive de nauw wiëd wao ze heire op ên bewaore ze op alfabêt, mê gemeenlek vèts te laot ên at de wiëd allang iet aanes beteekene dan dat verwao ze èn d\'eiste plak worre autgevonne
Gabriel García Márquez
ozze besjaoving geet viëraut noevenant dat ve mei belankrèke zaokes konne doên zonder doebei noë te dènke
Alfred North Whitehead
ozze vraajen teid verdiene ve wèrkentêrre
Aristotle
pak \'t mich nie koellek dat ich \'Heire\' tiëge oech zèk, ich kèn oech nie zoe goed
Groucho Marx
pas op mèt woste dènks, want woste dènks dat konste zègge. Pas op mèt woste zèks, want woste zèks dat konste doên. Pas op mèt woste dees, want waajste dees konste dich gewènne. Pas op mèt z\'n gewèntes, want doë kimp ze karaktaer aut voëts. Pas op mèt ze karaktaer, want woste bès dat steet dich te waachte
Frank Outlaw
pas op! Marx ze lijk ojjemp nog!
Nicanor Parra
passifiste zin zjus sjoëpe wao geleeve dat de wolf alleen petaozje frit
Yves Montand
pênspraajeraaj ès nie, laeve noe z\'n eege goesting, \'t ès wille dat aander zooë laeve noe zaajn goesting
Oscar Wilde
pêssimisme ès \'n kwêste van verstand, optimisme van wilskraach
Antonio Gramsci
Picasso ès ne sjilder, ich ooch! Picasso ès van Sponzje, ich ooch! Picasso ès ne kommenis, ich ooch ni!
Salvador Dalí
platonische liefde ès natuurlek miëgelek, mêr alleen tèsse ne man ên z\'n vroo
Anonymous
plezier èn \'t wêrk ên gelèk op de wêrd zin femiele vaneen
Rita Levi Montalcini
polletik ès waaj oërlog zonder bloêdvergiete, oërlog is waaj polletik mèt bloêdvergiete
Mao Zedong
polletik ès \'n oneenhaagetig gekwikkel tèsse daaj wo gan traon wolle zien ên daaj wo nimei tevanaof wille
Jacques-Benigne Bossuet
polletikker zien ès waaj foetbaltraener zien: de moes slim genoeg zien vér te wiëte waaj \'t spiël èneezit, ên loemp genoeg vér te dènke dat \'t ooch belankrek ès
Eugene Joseph McCarthy
powezie da\'s de kins van de zei sjaun èn e pintsje te krijge
Italo Calvino
prebiër nie te laeve vér eivig ên alteid, \'t geet dich nie lèkke
George Bernard Shaw
prêl woste hébs vér z\'n eege alleen, doë hink altijd \'n sociaole hipotheik on vas
Giovanni Paolo II
reklam maoke zooste konne zien as den tèchnik van \'t minselek verstand zjus zoelang on den drae te haage dat doe gêld mèt te verdiene ès
Stephen Leacock
reliezje vér mich ès de woerd zikke èn \'t laeve ên \'t laeve èn de woerd
Miguel de Unamuno
resêsse, da\'s as z\'ne geboer ze wêrrek kweit ès; deprêsse ès as dich \'t zaajn kweit bès
Harry S. Truman
satiere wo ne sênsor kan verston, verdient \'t van verbojje te wiëne
Karl Kraus
serjeuze sport hèt nau èns heïl niks mèt fairplay te maoke: waol mèt haot, zjeloezighèts ên pretênse, mèt z\'n kloete vaege on alle reegels ên e dievels plezier èn kieke noe gewêld. Aanes gezaag, de sport ès waaj oërlog, mê zonder \'t sjiete
George Orwell
simpel ên vérnaom zin aeve graut
Francesco De Sanctis
sinds oërlog ên vaechtes beginne èn \'t heed, ès \'t èn \'t heed dat moet gewérk wiëne on \'t bewaore van de vrië
UNESCO
sjandaolig ès ni dat ze bankiers èn prezoeng moette zètte, sjandaolig ès dat \'r doë nog vraaj rondloope
Honoré de Balzac
sjarmantighèts: \'n menier vér ne joë te kreige zonder dat doë een kloër vroëg ès gestéld
Albert Camus
sjau dich vér waoste op viëse voet dees: \'n eiste gedach kimp eider aut \'t hat dan aut \'t heed
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
sjaunighèts ès èn d\'ooge van dae wao kiek
Anonymous
sjauw dich vér zaoke boeste nauw kleer vér vandoen hébs
Henry David Thoreau
sjêlme wo sermaune tiëge den heile sjêlmenès – de zies ze dèkker aste dènks
Miguel de Unamuno
sjood doêrt zoe lang as speit
Jorge Luis Borges
Slivvenheïr zal \'t mich vergaeve – \'t ès z\'ne stiel
Heinrich Heine
speitig genoeg zin vae, wêsterlinge, haajn den daog op de graute scène van de wêrd de eenigste wo mètdoên ên de eenigste wo zitte te kieke; doëmèt volge vae, op ozze téllevieze ên èn os gezèt, niks aanes as os eege rèzzenaose, ondervènne vae niks aanes as os eege paajn
Tiziano Terzani
spontaon zien leirste dér viël ên lang noë te dènke
Pablo Neruda
stil, akkerdzjie nog nie! dat daaj wao obbenêr wille laeve hun haan èn de loch staeke ên daaj wao wir joeng wille zien ammel \'nen traed noe viër zètte!
Nicanor Parra
suksês ès konne kreige waoste gan hébs, gelèk ès gan hébbe waoste kons kreige
Jackson H. Brown
taol ès anonieme, kollêktieve ên onbewuste kins, \'t rèzzeltaot van de kreatievighèts van doezende ên doezende gènneraoses
Edward Sapir
taol ès niks aanes as de simpelste vérm van al wo èn os opkimp
Anonymous
taol, waaj reliezje, gedaajt mèt kêtteraaj
Miguel de Unamuno
télevieze ès den eiste vérm van kultuûr wo dér ên dér dèmekraotis ès - de eiste kultuûr boe jan ên alleman kan aon geraoke ên boe al gedond wiëdt vér de minse wil; \'t bênkeleke doe aon ès zjus dat wo de minse wille
Clive Barnes
tèsse ne mins ên dat waoter wilt èn ze laeve, steet gemeenlek niks aanes as de wil vér te prebiëre ên \'t gedach dat \'t geet lèkke
Richard M. DeVos
toen ik kleen wos mokde ze mich weis dat eender wae prizzedênt kos wiëne; ich moet \'t nog gon geleeve
Clarence Darrow
toerisme, da\'s weid voert de goesting gon zikke vér trèg noe zeines te gon
George Elgozy
trauwe ès waaj sjampeljoengs aete: aste gewaorwiës dat ze nie dooge, ès \'t te laot
Woody Allen
troëne maoke op nen e-mail geen plakke
José Saramago
troëne zin \'t sméltwotter van de zeil
Hermann Hesse
troo zien, da\'s de kins van alleen èn gedaechte te hoeddele
Décoly
twei mollekulle ligge aeve weid vaneen as twei stêrre
Carlo Dossi
twei zaoke verwondere mich: de slimmighèts van beiste ên de beistighèts van minse
Flora Tristán
twiefele ès nie aongenaom, mê zèkker zien ès belaachelek
Voltaire
twiefele on z\'n eege ès waaj e meezietsje boeste de blaedsjes nauts heilegans van kons aofgeplokke krijge
Mario Vargas Llosa
van al de vies meniere wao doe zin op de wêrd, ès laeve waaj broer ên zister misjin wol de aordigste
Remy de Gourmont
van al de zaoke wo de \'wijsheid\' os lank vér \'t laeve lebêndig gelèkkig te maoke, ès vrindsjop abseluut de sjunste
Epicurus
van al wo zèkker ès op diëze wêrd ès de twiefel wol \'t zèkkerste
Bertolt Brecht
van de hiëse, ên alleen van de hiëse, kimp alle plezier voëts, alle goej zin, gelaach ên farseroj, mêr ooch al ozze paajn ên os leed
Hippocrates
van den eene kant maoge ver \'t nie te haug èn ozze bol hébbe, mê van den aandere kant maoge ve nie vergaete dat de aander nie on os konne tippe
Oscar Wilde
van e graut man konste alteid iet leire, ooch al zwigter
Lucius Annaeus Seneca
van rookers konne ve nog leire wo \'t beteekent van mekaander te verdraoge: ich bèn nog nauts eene tiëgegekoëme wo ni kos laaje dat nen aandere nie rookde
Sandro Pertini
van \'t memênt daste iet verdrigs, wiëdt \'t draoglek, ên véreiste \'t wiës bèste traon gewènd
Israel Zangwill
van \'t momênt dat alleman wiët daste kersiërs, ès \'t grutste plezier tevan aof
Aphra Behn
vaoderlandsliefde ès \'t gedach dat zei land mei ès as al d\'aander, zjuus mêr omdas dich doë geboëre bès
George Bernard Shaw
ve hébbe ammel de eegeste véraaërs, want stèk vér stèk zin vae kènder van de èvoluûse van \'t heilal ên van de stêrre, ên doëdér raechde broêrs ên zisters vaneen
Margherita Hack
ve hébbe nog altijd ni dér dat kultuûr alleen mèt plezier, passie ên laachte êch gebaot ès
Dario Fo
ve konne baeter plak lotte vér de gènneraoses wao koëme, want sjaajve moette ve toch
Luciano Lama
ve konne os alteid ènhaage at ve bêrgop gon, nauts at ve bêrgauf gon
Napoleon Bonaparte
ve liege vér op te konne tiëge \'t laeve, ên èn d\'eiste plak liege ver tiëge os eege
Elena Ferrante
ve maoge nie aoflotte, taol te bestraaje, vér te vermaaje dat berosselde formuliëringe, klisjees ên autdrèkkinge - eegelek al boe slaechte sjreivers plichtig on zin, zich zooë ènnèstele
Julio Cortázar
ve rappeliëre os nie de daog, waol de momênte
Cesare Pavese
ve vergaete lich os eege lak, surtoe at doe niemed aanes wiët van hèt
François de La Rochefoucauld
ve wiëne as prinse ên prinsêsse geboëre, mê tiëge dat de besjaoving mèt os viërig ès zin ver èn kwakvroëze veraanderd
Eric Berne
ve wiëte dat de mins èn stoët ès van soëves Goethe of Rilke te laeze, Bach ên Schubert te spiële, ên smérres fleetentêrre noe ze wêrk te gon èn Auschwitz
George Steiner
ve wille alleen mêr zègge: gaef de vrië \'n kans
John Lennon
ve woenne nie èn e land, ve woenne èn \'n taol
Emil Cioran
ve zin ammel amateûrs, \'t laeve ès te kot vérdat ver iet aanes zooë konne zien
Charlie Chaplin
ve zin ammel zoe formidaobel gelijk vér de wèt dat \'t ne kiëning, aeve goêd as ne baedelêr, verbojje ès van onder \'n brèg te sloppe
Anatole France
ve zin wo ve oneenaon doên
Aristotle
ve zooë viël zaoke voertgojje at ve nie bang worre dat aander minse ze zooë opraope
Oscar Wilde
veiftein joër hèt \'t gedoerd ei ich traater koem dat ich van sjreive gee verstand hao, mê tiëge daen teid kos ich nimei stoppe temèt, ich wos al te zeïr bekaand
Robert Benchley
vér de daud hoeve ver êch geene bang: zoe lang at ve laeve ès ze doe nie, ên ès ze doe waol, dan zin vae ter nie
Epicurus
vér de laan van de dêrde wêrd zal doë nauts geen verbaetering koëme, ofnae ze moette teis demilitariziëre
Oscar Arias
vér de meeste ès ondervènning zoe iet waaj de faare vanaater op e sjiëp: at ze al lich gaeve, ès \'t aater h\'n vaase
Samuel Taylor Coleridge
vér êch goed te konne vertaole, tink mich, moeste z\'nen têks eis zien te verston, ên verston konste alleen aste gelaef hébs èn de wêrd ên de raechte dérbêndel kèns tevan, vertaole ès viël mei as handspiël hébbe mèt wiëd
Douglas Hofstadter
vér eene wo opkimp mèt de kies ès \'t priekel van zaokes te zègge wo minse zich laoter konne rappeliëre
Eugene Joseph McCarthy
vér goed te zin, zèk \'ne mins dèk baeter nie raechaut ze gedach
Jacinto Benavente y Martínez
vér ieder èngewikkeld probleem ès doe \'n simpel oplossing – wo zjus niks aofdeet
H.L. Mencken
vér wae gee gêld ên geenen teid hèt, ès faontezie niks aanes as nen dreem wao nie blif doere ên nauts zal autkoëme
Charles Baudelaire
vérdat vae haaj koeme, hao de wêrd niks te kot; noëdat vae haaj voert zin, zal de wêrd niks te kot hébbe
Omar Khayyam
verhaole, dat zin os dreeme; ên os dreeme zin os laeve
Tim Burton
verstênnig ès wae geniet hèt van \'t spèktaokel wao de wêrd te zien gif
Fernando Pessoa
verstênnige minse zulle ze ni zoe gauw van \'n stoemmeteit verdènke
Joseph Conrad
vertaole ès de grondigste menier van laeze
Gabriel García Márquez
vertaolers zin de trèkpiëde van de kultuur
Aleksandr Pushkin
vertaolinge zin waaj getrauwde vroolaaj: at ze e bitsje hênnig autzien, zin ze altelichtelek nie te betrauwe
Roy Campbell
vérwao zoo ne mins bang moette hébbe vér daud te gon? \'t ès \'t sjunste wo ter èn ze laeve geet mètmaoke
Charles Frohman
verzèt ès den hoegste vérm van patriotisme
Thomas Jefferson
viël dikke wiëd maoke dinne kal
Sacha Guitry
viël minse laeve gelèkkig zonder \'t te wiëte
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
viël minse zooë laffaards zien, at ze mêr mans genoeg worre tevér
Thomas Fuller
viël versjrikkeleker nog dan kaudkalle ès d\'êchte woerd
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
viër ên aater gezaag: \'t ès mèttoere èns goed van zich te sjangeniëre, dan geet \'t ammel viël baeter
Friedrich Wilhelm Nietzsche
voetbal hèt viël aoftrèk omdat loempighèts viël aoftrèk hèt
Jorge Luis Borges
volwasse? nauts!
Pier Paolo Pasolini
vraaj zien beteekent rèsponsaobel zien; \'t ès doevér dat de meeste zoe ne bang hébbe tevér
George Bernard Shaw
vrigger gebreikde de graute heire brutte fors, wètte ên reliezje vér \'t volk tronder te haage, allewaajl hébbe ze ooch nog voêtbal ên téllevieze
Carl William Brown
vrindelekhèts ès \'n taol wo doove konne heire ên blènne zien
Mark Twain
vrindsjop ès waaj nen troo: krei eene kér op tein ès doe liefde èn \'t spiël
Edmondo De Amicis
vroëge on nen aontrepreneûr vér nie te foetele mèt z\'n balans ès zoe-iet waaj vroëge on nen daontis vér \'n zjuste raekening te maoke
Anónimo
vroo bèste nie aste op de wêrd kims, vroo wiëste
Simone de Beauvoir
vroolaaj hébbe os gan vér os gebraeke; at ve ter mêr genoeg hébbe, vergaeve ze os al, zêlfs os ongenaodig graut verstand
Oscar Wilde
vroolaaj zin sjaajns genoeg vérdat de kènder ammel zooë geleeve dat hun eege moeder \'n héllig vroomes wos
Remy de Gourmont
vroolaaj zin sjaun genoeg vér mander aon te trèkke, ên loemp genoeg vér tebei te bleive
Coco Chanel
waaj konste e kinswêrk op z\'n eege bekieke? waaj koste \'t, al wor \'t mêr e momênt, apaot zien van den heile kritik ên den tralala doerond, van \'t oneenhaagetig plagiëre, mèt de grond geleikmaoke, van de êllêndige alleenighèts wao \'t langenlèste te waachte steet? simpel: de hoefs \'t mêr te vertaole
Roberto Bolaño
waaj konste wiëte of iemed raechaut ès? de vrigs \'t \'m op de man aof, ên atter \'joë\' zèk, dan doogter èn z\'n praaj nie
Groucho Marx
wae alle hoop hèt lotte vaore, hèt van niks nog bang
Lucius Annaeus Seneca
wae alleen mêr oog hèt vér wo perfêk ès, kiek langenlèste noë wo zjus ès nimei im
Paul Ariès
wae daar nog zègge dat \'t miljeu nie noe de kloête ès?
Günter Grass
wae de stêrre op \'t oog hèt, dae moet noe koempenie nie kieke
Christian Friedrich Hebbel
wae gan gezien ès, kènt geen êrremoej
Oscar Wilde
wae geen verbeelding hèt, hèt ooch geen vliëgel
Muhammad Ali
wae kan laachte ès de wêrd meester
Giacomo Leopardi
wae kersiërt per brief hèt nog \'t sjunste lief
George Bernard Shaw
wae lit heire datter iet vandoen hèt, dae krig gemeenlek niks; wae gêld wilt verdiene moet lotte zien datter niks te kot hèt
Alexander Dumas
wae maach hèt, al waür \'t vér een meniet, dae begojt zich traon
Luigi Pintor
wae nauts vèjande hèt gemok zal ooch nie gauw vrin maoke
Alfred Tennyson
wae nie èn de oplossing zit, zit èn \'t bezènksel
Steven Right
wae niks vrig, dae verwaach al
Jean Rostand
wae raech èn z\'n sjoên steet, hoêf van de woerd geene bang
Mohandas Karamchad Gandhi
wae sjrif waajter kalt, ooch al kalter waaj de bèste, dae sjrif slaech
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
wae te viël wiët hèt \'t lêstig vér nie te liege
Ludwig Wittgenstein
wae vrei geprèstiërd hèt èn ze laeve, dae hèt vanselaeve ooch vrei gedreemp
Orison Swett Marden
wae zich mèt beiste ni kan ènhaage, zal langenlèste ooch minse ni spaore
Michel de Montaigne
wae zich nie kan lotte gon ès zich ooch nie meester, hoerekot ên haushaage zin goej geboere
Carlo Dossi
wae zich verwondert, begint te begrijpe
José Ortega y Gasset
wae zjus mêr sjaunighèts op \'t oog hèt, dae ziet ni waajer as \'t momênt
Søren Kierkegaard
wae \'n besjaoving noe den dievel wilt hêlpe hoef geen bik te verbranne: zjus mêr maoke dat de minse ze nimei laeze
Ray Bradbury
wao de mins kan faonteziëre ès twei kér niks vergeliëke mèt wao doe èn \'t êch ammel kan gebiëre
Cesare Pavese
wao de vroolaaj ooch moette doên, ze moette \'t twei kér zoe goêd doên as de mander, vér mêr haaf zoe goêd gevonne te wiëne; persjaos hébbe ze doë gee leed mèt
Charlotte Whitton
wao doe mankiërt èn dit land ès dat doe te viël polletikkers zin wao meine, aut ondervènning, daste alleman kons bleive weismaoke dat de piepele hoj aete
Franklin Pierce Adams
wao geleïrde minse allewaajl te doen steet, haajn mei as vrigger nog, da\'s aut te zaeë wao twiefelaetig ès, èn plak van te ooste wao zèkker ès
Norberto Bobbio
wao mich \'t meeste bang mok ès de wènter van \'t memoëre
Juan José Arreola
wao mich \'t meeste verwondert van Amerika ès de menier boe-op dat de aaërs doe moette leistere noe hun kènder
King Edward VIII
wao nie doog on \'t kapitalisme zin de kapitaliste: dér de bot zin ze wol hênnig èn wao ze doen èn hun bedreif, mê doebaute zin \'t dèk flaaë stritsers ên kontekrêtsers - of nog êrger
Indro Montanelli
wao plezier vérhèt op paajn, onder aandere, ès daste mèt plezier kons zègge: nau ès \'t genoeg gewès!
Ugo Ojetti
wao zoe fein ès on groepsêks ès daste ooch \'n hot kons gon sloppe aste wils
Woody Allen
wao zoe vervaelend ès èn de liefde ès dat \'t zjus \'n diëgenieteraaj ès ên daste niks kons aonvange zonder dat doe \'nen aandere mèt èn \'t spiël ès
Charles Baudelaire
waoste dees geet boëve zègwiëd: \'n kaar kal woëg nog geene kilau
Alessandro Manzoni
waoste dich rappeliërs van gelèk ès gee gelèk, waoste dich rappeliërs van paajn ès nog alteid paajn
Lord Byron
waoste ooch wils èksplikiëre, doe ès mêr ee woëd vér te zègge wao dat ès, ee wêrkwoëd vér te zègge wao dat deet ên ee bei-woëd vér te zègge waaj dat autziet
Guy de Maupassant
wein ès e graut gevaor vér de (geesteleke) gezondhèd van dae wao \'m nie drènk
Anónimo
wélke diëgeniet sjêndeliërt zich nog \'t meeste, dènkste? daaj wo zondig vér \'t gêld, of dae wo gêld gif vér te zondige?
Juana Inés de la Cruz
wènne dér loope te gon, dat konste alleen tiëge vroolaaj
Napoleon Bonaparte
wérke mok de daog kotter ên \'t laeve langer
Denis Diderot
wérke spaort de mins van draaj sorte kaud: vervaeling, ondiëg ên êrremoej
Voltaire
wérke vervaelt ni zoe rap as zich ameziëre
Charles Baudelaire
wérreke ès \'n zaolighèts vér minse wao niks aanes te doen hébbe
Oscar Wilde
Wèt van Meskimen: doe ès nauts geenen teid vér \'n goej vertaoling te maoke, mê doe ès alteid teid genoeg vér ze te hêrdoen
Meskimen
wètte wiëne op vèjande krêk taugepas, vér kammeraote wiëne ze geènterpretiërd
Giovanni Giolitti
wètte zin waaj spènnegewiëf: \'n dikke vlieg geet terdér zonder mattele, e kleeneke blif trènhange ên spattele
Honoré de Balzac
wi goêd ne boek ès lik on wae \'m laes
Emilio Praga
wi lêstiger te krijge, wi féller begaerd
Aristotle
wie graut e volk ès ên wi besjaof z\'n minse, dat lit zich maete on de menier boe op dat ze hin beiste behaandele
Mohandas Karamchad Gandhi
wie kot de liefde doert, ên wie lang \'t vergaete
Pablo Neruda
wie mei at ne mins taugif on plezier, wie mei atter plichtig ès on paajn
Alan Watts
wie minder aste hébs wie mei aste kons misse: al te viël mok braudzaot
Anonymous
wie minder aste wiës, wie gelèkkiger aste bès
Giacomo Leopardi
wie minder at \'ne mins hèt, wie mei atter voertgif - de zoos zègge \"da\'s aordig\", mê zoe aordig ès de liefde
Madre Teresa di Calcutta
wie simpel ès \'t, van èngewikkeld te sjreive!
Eugenio Colorni
wie wijd aste ooch onderaof gees lêngs alle waege van z\'n zeil, de zuls on \'t èn tevan nauts konne geraoke: zoe lebêndig diep ès de minseleke rië
Heraclitus
wiëd, da\'s al wo ver hébbe
Samuel Beckett
wiën eeges de veraandering wo\'ste de wêrd zoos wènse
Mohandas Karamchad Gandhi
wiëtensjop heet ich al wo oneenhaagetig èn vroëg gestéld kan wiëne
José Ortega y Gasset
wievel te vraajer daste nen aandere lits zien, zoevel te vraajer vielste dich eeges
Carlo Dossi
wille bewaajze dat ich gelijk héb, ès zoe goêd as taugaeve dat ich misjin gee gelijk héb
Pierre Caron de Beaumarchais
wilste heïl lang laeve, prebiër dan nie te laeve
Anónimo
wilste vermaaje dat den eene mins den aandere onder den daum hilt? Maok dan dat niemed maach hèt
Mikhail Bakunin
wo bèn ich mèt zègwiëd at ze de stilte ni konne verbaetere
Eduardo Galeano
wo de spèsializaose opbrink moet de kultuûr besniete
José Ortega y Gasset
wo de stoët tot \'n hél hèt gemok ès zjustemênt dat minse altijd e paradijs hébbe wille maoke tevan
Friedrich Hölderlin
wo èn ne bepaolde tijd as slaech wiëdt aongevield ès gemeenlek ni mei as den aaërwètse trègslaog van wo èn vrigger taaje ojt nog goêd ès gewès: den iëversjoët, den aaë briggel van \'n adder idèaol
Friedrich Wilhelm Nietzsche
wo ès de wiëde van \'n besjaoving wo taert op oërlog?
Douglas Mattern
wo ès doe sjunder op de wêrd as ze verstand konne gebreike as \'t nie êch moet
Aristotle
wo kontraore ès, ès ael ooch altijd zjus
Leo Longanesi
wo mander viele ên waaj ze zich gedraoge, dat drêt waaj de wènd van hin goesting
Arthur Schopenhauer
wo os ammel nog \'t meeste aontrèk ès den aaën teid, want da\'s \'t eenigste boe ver wiët van hébbe ên \'t eenigste boe ver êch van haage
Pier Paolo Pasolini
wo télt ès ni \'t gedach wo ne mins hèt, waol wie diep datter dat gedach èn zich hèt
Ezra Pound
wo tèlt ès stilte, ên de rês ès flaaïghèts
Alfred de Vigny
wo vae os van mekaander rappeliëre, ooch èn de liefde, ès alteid versjillig
Marcel Proust
wo zal \'t eiste op zien: goej loch of petrol?
Anónimo
wo zoe hênnig ès on norme ès daste ter zoêvel van hébs vér aut te kieze
Andrew S. Tanenbaum
wo zoe zaolig ès on den oërlog ès dat ieleke sjêf van zau nen troep moëdenêrre abseluut z\'n vlag wilt lotte zaegene ên mèt viël prottekol Slivvenheir aonroeppe véreiter z\'nen aevemins ne kop klènder geet maoke
Voltaire
wot ich wil ès dat al zoo autzien waaj ne ronnerank ên dat de vérm zaugezaag gee begin of èn zoo hébbe; eider aanesim: dat ieleke vérm zoo doen dènke on iet hêrmonieus ên iet aolek, waaj \'t laeve
Vincent Van Gogh
zaolig ès hae wao geene \'merci\' verwaach, hae zal nie ontgoocheld wiëne
W.C. Bennett
zau koëme ve bei ne simpele ên dobbele woerd: ten eiste, ve zin \'n gemeinsjop van minse wao d\'eegeste taol kalle, ên ten tweide, \'t kalle van daaj taol ès \'n menier vér mins te zien
Octavio Paz
ze hébbe allewaajl remeides vér zikdes wao nog niemed g\'had hèt
Ronald Reagan
ze hébbe os geleird te geleeve dat iet wo sjaun ès ael ni dienstig hoêf te zien ên dat wo dienstig ès ni sjaun kan zien; ich wil oech lotte zien dat iet dienstig ooch iet sjaun kan zien
Mohandas Karamchad Gandhi
ze konne al de bloemme aofsnaaje at ze wille, mê den opgank haage ze ni tiëge
Pablo Neruda
zègwiëd zin haaf van dae wao kalt, haaf van dae wao leistert
Michel de Montaigne
zèk almêr joë tiëge jan ên alleman, ên geenen hond wo dich ziet ston
Tahar Ben Jelloun
zèk nauts mèt e vrèmp woëd, \'n geleirde autdrèkking of ne lêstige stielmanstêrm woste aeve goêd èn minsetaol kons verdits kreige
George Orwell
zèk van teid tot teid ooch èns de woerd, dan geleeve ze dich baeter aste liegs
Jules Renard
zèkker van waoter geleef ès alleen dae wao iëver niks hèt dérgedaach
Emil Cioran
zich ammeziëre ès dér de bot zjus \'n aander menier van zich te vervaele
Charles Régismanset
zich lotte sjeeë omdaste \'ne man nie gan zies, ès bekan aeve onniëzel as trauwe omdaste \'m gan zies
Zsa Zsa Gabor
zik noë wo goêd ès vér nen aandere ên de vènds wo goêd ès vér z\'n eege
Plato
zitte ve nau ooch al èn de sport mèt de maffia op os lêp?
Carlo Cattaneo
zjoernalistik ès ni mei as de hênnighèts van liëgtes vol te krijge
Rebecca West
zonder wêrk zitte ès \'t raech ontzaag wiëne van te laeve, ên da\'s vér daud te gon
José Ortega y Gasset
zoo \'t laeve ooch mêr iets wiëd zin at ver niks doste riskiëre?
Vincent Van Gogh
\'n bank iëvervalle of mèt \'n nauw bank beginne: boe lik \'m \'t versjil?
Bertolt Brecht
\'n biblioteik op orde zètte ès \'n stille menier vér de kins van \'t kritikiëre te beoeffene
Jorge Luis Borges
\'n ènternasionaole bênde van beursspikkelante, zonder hat of zonder zeil, hèt zich ne wêrd van haugdieneraaj, miziëre ên sjêlmenès èn \'t laeve geroeppe; \'t wiëdt haug teid dat \'t gedond ès mèt dat krimineil gedoên
Jean Ziegler
\'n koj toeng ès de eenigste sjaos wao sjêrper wiëdt dér te gebreike
Washington Irving
\'n kommêrs wo alleen gêld opbrènk ès geen goej kommêrs
Henry Ford
\'n konferênse ès \'n vergaodering van hauge heire wao op hun eege niks konne gedond kreige, mê ammel mèteen waol konne beslisse dat doe eegelek niks kan gedond wiëne
Fred Allen
\'n spriëk ès \'n hêmpelke wiëd gesjaard aut \'n kaar ondervènning
Miguel de Cervantes
\'n straf dient tot verbaetering van wae ze gif
Friedrich Wilhelm Nietzsche
\'n stratezjie èn de liefde ès alleen hênnig vér wae nie verlief ès
Cesare Pavese
\'n taol ès e dialêk mèt e laeger ên \'n vloot
Joshua A. Fishman
\'n taol leirste kallentêrre
Quintilianus
\'n taol wao krêk ên loogis ès ên geen autdrèkkinge hèt van z\'n eege, ès waaj ne mèkkenik zonder zeïl
Ludoviko Zamenhof
\'n vraaj vroo ès zjus \'t tiëgeniëvergestélde van \'n lichte vroo
Simone de Beauvoir
\'n vroo geet autzien waaj den dreem boe ze èn vérkimp
Juan José Arreola
\'ne meemo wiëdt nie zoezeïr opgestéld vér de laezer op de hoegde te haage, mê eider vér de sjreiver aut de wènd te zètte
Dean Acheson
\'ne mins kan lêstig goed doen aster nie vraaj ès vér ondiëntig te zien
Frank Meyer
\'ne mins wao \'t èn zich hèt van sjaunighèds te bleive zien, dae zal nauts aad wiëne
Franz Kafka
\'ne psichiaater ès \'nen diere spiëlman: eene wao dich vér e pak gêld e pak vroëge stélt wao z\'n vroo dich alle honsgezeek vér niks stélt
Joey Adams
\'nen autgaever da\'s eene wao \'t koën ên \'t kaof autereenholt ên dan \'t kaof autgif
Adlai Stevenson
\'nen intelêktuweïl, da\'s eene boevan de gees èn stoët ès op z\'n eege te passe
Albert Camus
\'nen optimis ès eene wao dènk dat de zaoke nimei slaechter konne gon
Alessandro Morandotti
\'nen tiran kan waol de wètte veraandere, mê nie de gewèntes
Jacinto Benavente y Martínez
\'t aajl plezier van illuuzes deet ne mins dèk nog \'t meeste plezier
Giacomo Leopardi
\'t aontal alfabeete ên analfabeete ès nog zjus waaj vrigger, alleen konne de analfabeete allewaajl laeze
Alberto Moravia
\'t bèste wo de natuûr os minse hèt gegaeve ès de zaolighèts van e kot laeve
Plinius Secundus
\'t doêrt ni lang mei, of de graute stroëte zulle koêtetig weid oëpegon vér de vraaje mins dér te lotte wo geet booë on ne baetere wêrd
Salvador Allende
\'t eenige wao ondervènning os leirt ès dat ondervènning os niks leirt
André Maurois
\'t eenigste plezier wao doe ès op de wêrd, ès beginne. \'t Laeve ès sjaun, want wae laef dae begint - alteid, den heilen teid
Cesare Pavese
\'t eenigste wo ze mankiërde vér pêrfêk te zien was e lak
Karl Kraus
\'t eiste wao moet traon geleeve èn nen oërlog, ès de woerd
Hiram Warren Johnson
\'t eiste wao \'n vroo moet doen at ze ne man wilt, ès loope gon
Molière
\'t èn kimp voëts van de middele, waaj de boom van \'t zoëd
Mohandas Karamchad Gandhi
\'t êrgste wao de minse hébbe misdon ès op de wêrd te koëme
Pedro Calderón de la Barca
\'t ès alleman ni gegaeve van ne kameraod te hébbe
Antoine de Saint-Exupéry
\'t ès baeter iet te wiëte wo tot niks dient, dan heilegans niks te wiëte
Lucius Annaeus Seneca
\'t ès baeter op de wêrd zonder Saddam; mê waaj zoo \'t zien zonder Bush...?
Anónimo
\'t ès e sjau man wo den tralala lotte kan
Lin Yutang
\'t ès êrg aste nie kons kreige waoste wils èn \'t laeve; prêl ass\'t waol kons kreige
Oscar Wilde
\'t ès êrg, mê mèt e goed hat ès doe dèk goed gêld te verdiene
Ugo Ojetti
\'t ès geen liefde as \'t geen paajn deet
Henri François-Joseph de Régnier
\'t ès gemaekeleker alle minse gan te zien, dan daen eene mins naeve dich
Eric Hoffer
\'t ès gemaekeleker ne vèjand perdoen te gaeve dan ne kammeraod
William Blake
\'t ès gemaekeleker van te vaechte vér ze geloof dan zich traon te haage
Alfred Adler
\'t ès gemeenlek at ver os eege vergaete dat ve zaoke prèstiëre wao \'t rappeliëre wiëd zin
Anonymous
\'t ès goed van dich aof te vroëge, véreiste van gedach veraanders, ofste al waol e gedach hébs
Albert Brie
\'t ès kemik wie lich slaechte minse geleeve dat al wol goêd zal koëme vér ze
Victor Hugo
\'t ès krei nog sjaun woste van alle kante bekieks
Quintus Horatius Flaccus
\'t ès lêstig sjreive as d\'aander nie konne laeze
Stanislaw Jerzy Lec
\'t ès lêstig te geleeve dat iemed de woerd zoo zègge as dich, èn zaajn plak, zoos geloëge hébbe
H.L. Mencken
\'t ès lêstig te zègge boeste de meeste sjoj van hébs: van veiande mèt kaud èn de zin, of van kammeraote wao \'t goed mèt dich meine
Lord Lytton
\'t ès lêstig viëraut kieke, zèkker as de taukoms èn \'t spiël ès
Chinese saying
\'t ès mich nauts te viël vér iet bei te leire, ooch al kan ich mèttoere nie laaje dat nen aandere \'t baeter wiët
Winston Churchill
\'t ès ne kêtter wao de miëtseme op \'t vier gojt, nie wae trèn te branne steet
William Shakespeare
\'t ès ne verstênnige mins wo daar twiefele on z\'n eege
Ugo Ojetti
\'t ès ni mèt \'t hin te vroëge daste te wiëte kims wo minse zjus van zin zien
Marcel Proust
\'t ès nie dér \'t vaechtes dat minse artiste wiëne, \'t ès dér de kins dat minse vaechters wiëne
Albert Camus
\'t ès nie min vér goed te doen waoste dees, as dat waoste dees dich fêrrem de kael authink
Milan Kundera
\'t ès nie zoe goed te zien, wae gewíllig mèt den hoop mètgeet
Stanislaw Jerzy Lec
\'t ès niks bezinners boe \'t gewaune mankiërt
Leo Tolstoy
\'t ès priekel van gelijk te hébbe as \'t goevernemênt gee gelijk hèt
Voltaire
\'t ès sjau vaechte tiëge z\'n eege, \'t ès sjaun wènne van z\'n eege
Friedrich von Logau
\'t ès sjendaolig waaj geleirde de beiste têkke mèt hin êkspiremênte, dat ze doëvér reporters ên polletikkers gebreike!
Henrik Ibsen
\'t ès toch êrg: de mins hao krei e mesjien autgevonne vér \'t wêrk èn zaajn plak te doen, ofnae hae begos daud te gon van den hoenger
Oscar Wilde
\'t ès toch krimmeneiletig waaj de minse allewaajl aater z\'ne règ van dae kal iëver dich doore rondbêmmele wao nog waür ès ooch
Oscar Wilde
\'t ès toch sjaun waaj ne mins mèt de joëre baeter geet verston datter eegelek niks versteet
Maurice Maeterlinck
\'t ès viël gemaekeleker \'n atoom kepot te kreige as prezoengses
Albert Einstein
\'t ès waur dat ve draaj kér zoe rijk zin as os grautaaërs, mê zin ver ooch draaj kér zoe gelèkkig?
Tony Blair
\'t geheim dat manne \'t slaechste konne bewaore ès \'t gedach wo ze hébbe van hin eege
Marcel Pagnol
\'t geheim van \'t gelèk ès tau te gaeve on de verleeïnge
Oscar Wilde
\'t gewiëte ès e klee stèmmeke èn os bènneste dat os verwittig dat iemed os zoo konne zien
H.L. Mencken
\'t goêd èn de wêrd ès ni kleen te krijge, \'t kaud waol
Rabindranath Tagore
\'t goed van de graute wêrd besteet aut viël kaud van kleen minse
Anatole France
\'t grutste gevaor èn \'t laeve ès daste riskiërs van te viël vérzèrge te pakke
Alfred Adler
\'t grutste versjil tèsse sêks vér gêld ên sêks vér niks ès dat sêks vér gêld dich e pak minder kos
Brendan Francis
\'t heilal ès ael oneindig
Epicurus
\'t kan geene kaud z\'ne eege waeg te gon, zoelang aste bêrgop gees
André Gide
\'t kan wreid aon tau gon boe alleen \'t verstand koemmendiërt
Miguel de Unamuno
\'t kaud kimp van minse voëts, waaj hoëning van biene
William Golding
\'t klink mesjin belaachelek, mê ich zèk \'t toch mêr: nen êchte rèvolusionaer lit zich leeë dér e lebêndig graut geviel van liefde
Ernesto Che Guevara
\'t kontraore van e gesiviliziërd volk ès e kreatief volk
Albert Camus
\'t laeve ès de prijs wo mer vér daudgon betaolt
Giuseppe Ungaretti
\'t laeve ès e kemeidestèk boe al de mander ên de vroolaaj van de wêrd èn mètdoên: ze koëme op, ze gon wir aof...
William Shakespeare
\'t laeve ès geen fars nimei vér mich, ich vèn \'t nie vér te laachte
Charlie Chaplin
\'t laeve ès waaj ne zin wao nie ès aofgemok
Victor Hugo
\'t laeve ès waaj spiële op \'n fjaül vér pebliek - leirentêrre
Samuel Butler
\'t laeve ès waaj \'n rigol: waoste traut kraajs ès noevenant waoste trènstiks
Tom Lehrer
\'t laeve kan lebêndig sjaun zien, aste mêr geene bang hébs tevan
Charlie Chaplin
\'t laeve kos ne mins vèts te viël van z\'nen teid
Stanislaw Jerzy Lec
\'t laeve, da\'s wao dich iëverkimp terwaajle aste aander zaoke prebiërs gereegeld te kreige
John Lennon
\'t lak van nen aandere trèk al te dèk op dat van os eege
Leo Longanesi
\'t moet nau mêr èns gedond zin mèt al daaj drugs ên vitêspille èn de sport: voert mèt de kontrols!
Anonymous
\'t prinsipoëlste ès nie van viël te doen, mê van dat waoste dees mèt volle iever te doen
Madre Teresa di Calcutta
\'t ras van de blanke ès de kanker van \'t minsdoem: \'t zin de blanke, ên alleen de blanke – h\'n menier van dènke ên hin autvènninge – wo iëveral boe ze koëme zêlfstandige besjaovinge de kop ènhooë, wo \'t aevewich èn de natuur oneenaon noë den dievel hêlpe, ên wo langenlèste e gevaor zin gewoëne vér \'t laeve op ozze wêrd
Susan Sontag
\'t sjorsjelisme kan nie aanes as mèt de villau aonkoëme
José Antonio Viera Gallo
\'t sjunste on vergaete ès \'t aondènke
José Hierro
\'t vérwoëd ès \'t prinsipoëlste stèk van ne boek; zêlfs kritiksjreivers laeze \'t
Philip Guedalla
\'t wêrkwoëd \'laeze\' verdrig geenen imperatief; dat hèt \'t gemeen mèt èntige aander wêrkwoëde waaj \'gan zien\' ên \'dreeme\'
Daniel Pennac
\'t wos geene slaechte roëd wao ich ojt on ne joenge gas héb heire gaeve: \'doet alteid dat waoste nie doors\'
Ralph Waldo Emerson
\'t zin daaj wo wènne wo de beistighètse aonwaajze wo èn den oërlog zin begange
Garry Wills
\'t zin gemeenlek nie de mander wao \'t grutste respêk hébbe vér de vroo wao \'t bèste gezien zin bei de vroolaaj
Joseph Addison
\'t zin nie de minse wao op goej gedaechte koëme, \'t zin de goej gedaechte wao op minse koëme
Franco Modigliani