Logos Multilingual Portal

Select Language

a b c d e f i k l m n ò p s t u

a bortas podit essi prus mellus a passillai ki a arribai; su de arribai no est nudda, est unu mamentu de sa passillara sceti.
Gino Vermicelli
a cumbati contr\' a sei e totu esti sa peus gherra; binci cuntr\' a sei e totu esti sa bitòria prus bella
Friedrich von Logau
a fai scimpròrius, ma a dus fai cun prexu
Colette
a intzertai est una cosa difìtzili, pruscatotu po su benidori
Chinese saying
a is fueddàrius tocat a dus corrigi de manera continua, cument\'e a is mapas giogràfigas
Carlo Dossi
a pitz\'\'e dunnya propriedadi dui at un\'ipoteca sotziali
Giovanni Paolo II
a pustis nd\'est arribau su progressu i totu at sçusçau, prus ke sa gherra, ca sa gherra iat sçusçau a is cosas sceti, inveças su progressu at sçusçau sa manera \'e bivi nostra.
Bruno Ugolotti
a sa genti da allùat de prus una fàula manna ki una pitica
Adolf Hitler
a sa gherra no fait a da fai bessiri cosa de òmini, tòcat a da burrai
Albert Einstein
a stimai s\'eremigu (cumenti su Vangelu bolit) no est cosa po òminis, ma po àngiulus
Jorge Luis Borges
a s\'acabu de totu su naturali de s\'òmini puru mi ìat segau; d\'apu mollau ca mi parìat guali a su naturali ki tenemu deu e totu
J.P. Donleavy
a s\'acabu no mi ndi pòrtat nudda de sa foto e totu. Su ki \'ollu est a pigai un\'arrogh\' \'e tempus de sa realidadi
Henri Cartier-Bresson
a traballai ti ndi sbèlias de mancu de candu ti spàssias
Charles Baudelaire
abogau: unu fulanu ki s\'amparat de sa fura, boghendisinci sa mitza de is tentassionis
H.L. Mencken
ajudeimi\' a cumprendi su ki seu nendi, ca si du spricu mellus
Antonio Machado
amai a un\'atru cristianu est una cosa possìbili, candu no du connoscis beni
Charles Bukowski
apu fatu su pecau prus leju ki nci siat: no seu mai stètiu diçosu
Jorge Luis Borges
ap\' a castiai totu is terras cumenti ki fèssinti is mias, e is mias cumenti ki fèssinti de totus
Lucius Annaeus Seneca
arrieis, ca is dentis no dus anti fatus po papai o mussiai sceti
Man Ray
as\'acabai \'e timi candu as\'essi acabau \'e sperai
Lucius Annaeus Seneca
at a acabai primu s\'àiri o su pedrollu?
Anónimo
bècia ke-i su mundu est sa novidadi
Jacques Prévert
biu cumenti funti is babbus, no parit cosa lègia essi sentz\'\'e babbu; ma biu cumenti funti po su prus is fillus, tocat a nai ki no siat grandu dannu a essi sentz\'\'e fillus
Lord Chesterfield
bogada Guantànamu, in s\'ìsul\'\'e Cuba no arrespètant is diritus de is òminis
Anónimo
Bollu fai cuntegus su ki su beranu fait cun sa mata \'e cerexa
Pablo Neruda
bona Paschixedda e a medas annus
Anonymous
càbia \'e macus est su mundu!
Tommaso Campanella
candu brincas po su prexu, atura atentu ki nisciunu ti ndi furit sa terra de a sut\'\'e is peis
Stanislaw Jerzy Lec
candu mi ponemu a donai cos\'\'e papai a is pòburus, mi naranta santu; candu preguntamu poita is pòburus no tenìanta cos\'\'e papai, mi naranta ki femu comunista
Hélder Câmara
candu nci funti barrancus, su tretu prus curtzu intr\' \'e dus puntus podit essi un\' incrubadura
Bertolt Brecht
candu ti dromis ti scarescis su ki sesi. Candu ti scidas ti torrat a menti
Jorge Luis Borges
cantus vidas in-d una vida, cantus òminis in-d unu òmini
Giovanni Papini
casi totus is dotoris tèninti unus cant\'e maladias agradèssias
Henry Fielding
cirkendi su beni de is atrus, agataus su nostru
Plato
cuidau est sceti kini bivit donnya di\' faendi de manera ki donnya di\' e donnya ora podessit morri
Francisco de Quevedo y Villegas
cumenti no mi seu postu in pensamentu po nasci, su pròpiu fatzu po morri
Federico García Lorca
cun sa morali arrangiaus is fartas de su naturali nostru, e cun su stimai is fartas de sa morali nostra
José Ortega y Gasset
de is ki pìpanta depeus imparai sa tollerantza. No nd\'apu biu mai calincunu ki fìat skescendisi\' de is ki no pìpanta.
Sandro Pertini
de su çorbeddu, e de su çorbeddu e totu, ndi \'èssinti su prexu, su gosu, s\'arrisu, is cosas, aici ke su dolori e su dispraxeri
Hippocrates
democratzia: sigumenti no seus arrennesçus a fai de manera ki su justu fessit forti, intza\' eus fatu de manera ki su forti fessit justu
Blaise Pascal
deu no pintu is cosas po cumenti das biu, ma po cumenti das pensu
Pablo Picasso
di nanta borghesia is ki no funti prexaus de su ki tèninti, e prexaus de su ki funti
Nicolás Gómez Dávila
di nanta incidentis, a is crìminis ki fàinti cun is màkinas
Eduardo Galeano
di nanta Parri Pùbrigu... ma est unu scimpròriu ki anti apariçau beni beni, umperèndi sa fortza fìsiga puru.
Oscar Wilde
donnya borta ki ses imparendi calincuna cosa a calincunu, imparadi\' puru a dudai de su ki di ses imparendi
José Ortega y Gasset
donnya cosa, castiada beni, a s\'acabu no est bella meda
Quintus Horatius Flaccus
donnyunu pìgat is trèminis de su spàtziu bisivu cosa sua po is làcanas de su mundu
Arthur Schopenhauer
du at giornalistas onestus cument\'e polìtigus onesrus. Ma candu si fàinti comporai, diaici nd\'abbàrranta
William Moyers
du at una manera giusta i una sballiada sempri. Sa sballiada parit sa mellus in is prus de is bortas.
George Moore
du at unu probrema filosòfigu sceti: su sçoberu de si bociri
Albert Camus
duda est unu de is nòminis de s\'intelligèntzia
Jorge Luis Borges
dus depu sighiri a marolla, seu su meri insoru
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
d\'amancàt unu difetu sceti po essi perfeta
Karl Kraus
est difìtzili crei ki un\'òmini dìcat sa beridadi candu scis ki tui ìasta nau una faula ki fìasta stètiu issu
H.L. Mencken
est mellus a no sighiri s\'arruga tracciada giai, ca at a portai inui atrus funti arribaus giai
Alexander Graham Bell
est po su fatu ki totu scinti ligi e-i scriri ki s\'est spainendisi\' aici meda s\'innoràntzia
Peter de Vries
est una brigunja ki is iscentziaus fètzant is esperimentus insoru cun is animalis: ma poita no umpèranta is polìtigus e is jorronalistas?
Henrik Ibsen
esti sa bìbia su libru comunista prus de importu
Nichi Vendola
fai \"turismu\" est una manera de circai atesu meda su disìgiu de torrai a domu
George Elgozy
fintzas a candu su colori de sa peddi at a essi prus imprtu de su colori de is ogus, du at a essi gherra sempri
Bob Marley
iat a essi mellus a pensai de prus a fai su beni ki a stai beni; diaci podit essi puru ki d\'acabaus a stai mellus diarerus
Alessandro Manzoni
imparai a fueddai est imparai a tradusi
Octavio Paz
impreat su tempus mezus chi podet chie no abaidat a su chi faghet, narat o pessat su bighinu suo, ma preferit a pessare a sas atziones suas, a manera chi resurtent adatas e zustas
Marcus Aurelius Antoninus
in is campus de cuncentramentu si tocàt a bivi minudu po minudu, e pensai pagu e nudda, ca pensai bolit nai si consumai
Haïm-Vidal Sephiha
in Itàlia sa prus parti de is polìtigus no ghèrranta po calincunu progetu, ma po calincunu interessu
Indro Montanelli
in su caminu faci a su sabiori, su primu passu est a si citiri; su segundu est a ascurtai; su de tresi a arregordai; su de cuatru a fai; su de cincu a imparai a is atrus
Solomon Ibn Gabirol
inferru e paradisu mi pàrinti cosas esageradas. is atzionis de is òminis no merèscinti aici meda
Jorge Luis Borges
intr\'\'e is mellus cosas de sa vida du at s\'amigàntzia; intr\'\'e is mellus cosas de s\'amigàntzia du at su tenni a calincunu po di contai segretus
Alessandro Manzoni
is abisonjus fainti s\'òmini comenti s\'òmini fait is abisonjus
Karl Marx
is fèminas dèpinti fai dunnya cosa duas bortas mellus de is òminis, po nd\'essi judigadas bravas sa metadi. Po sorti no est una cosa difìtzili meda.
Charlotte Whitton
is filòsofus anti donau interpretatzionis de su mundu de donnya spètzia sceti; imoi tòcat a du furriai
Karl Marx
is giornalis no bòlinti torrai scedas a su ligidori, ma du bolit cumbinci ki di funti torrendi sceda
Nicolás Gómez Dávila
is grandu cosas de su mundu acadèssint in su çorbeddu
Oscar Wilde
is iscobertas no agiùdanta sa parti pòbura de su mundu, ma ndi fàinti cresci s\'ingiustìtzia
Ryszard Kapuściński
is làgrimas funti sa cilixia de s\'ànima sçolliendisinci
Hermann Hesse
is lingigulus assimbìllanta a is amigus, cument\'e su lupu a su cani
George Chapman
is natzionis prus mannas anti fatu sempri ke is baronis, e is prus piticas ke is bagassas
Stanley Kubrick
is òminis no funti prisoneris de su fatu, ma de is pensamentus ki tènint
Franklin Delano Roosevelt
is òminis no tèninti brigùngia a pensai cosas brutas, perou tèninti brigùngia a pensai ki atrus dus crèdanta capassus de pensai cosas ke-i custas
Friedrich Wilhelm Nietzsche
is òminis tzèrrianta po no s\'ascurtai
Miguel de Unamuno
is pipius agàtant \'su totu\' in \'su nudda\', is mannus no agàtanta nudda in \'su totu\'
Giacomo Leopardi
is ùnigus ki funti sempri a sa torrada de donnya cosa funti is ki no àndanta mai in nisçunu logu
Antonio Machado
is urreis dus agataus a s\'acabu i a s\'inghìtziu sceti de sa scala sotziali
Pier Paolo Pasolini
ita est s\'arti? unu sbagassamentu
Charles Baudelaire
it\'\'e dimòniu est abetendi s\'Unescu po nai ki totu su mundu esti
Anónimo
ke is brebeis, sa genti sighit unu meri; incapas de sa parti giusta puru
Alexander Chase
ki agiudas a calincunu ki est in apretu mannu, siguru ki si nd\'at a arregordai... candu at a essi torra in apretu
H.V. Prochnow
ki bènint a mi pigai de a menjanu, de a merì funti benend\'a pigai a tui
Angela Davis
ki bolis sciri, impara!
Marcus Tullius Cicero
ki is òminis cumprendèssint mellus su perìgulu ki nc\'est in s\'umperu de calincunu fueddu, is fueddàrius ki nci funti in is imbirdinas ank\'e is butegas iant a essi imboddicaus cun d-una feta arrùbia ki nc\'esti scritu: \'esprosivu... a du manijai cun cussèntzia!\'
André Maurois
ki unu cristianu balit diarerus, du bieus candu arrennèscit a si ndi alliberai de issu etotu
Albert Einstein
kini at a imparai a is òminis a morri, dis at a imparai a bivi
Michel de Montaigne
kini po sa beridadi no timit sa morti, issu e totu ndi podit kistionai
José María Vargas Vila
libertadi bolit nai cuscièntzia puru. Esti po custi ki unu sçacu mannu\' \'e genti da timit.
George Bernard Shaw
mi parit de ai agatau su liòngiu intr\'\'e is bèstias e s\'homo sapiens: nosu etotu
Konrad Lorenz
m\'iat a praxi a biri is predis coyaus, e no is mascrus sceti
Anónimo
nci funti duas crassis di òminis sceti: is justus e is ki no funti justus. Sa spartzidura da fàint is justus
Oscar Wilde
nci funti personis ki scinti totu, ma-i custu est totu su ki scinti
Niccolò Machiavelli
nemus ainnantis de oi iat biu una diferèntzia aici manna intr\'\'e kini traballat e kini fai dinai sentz\'\'e traballai
Vandana Shiva
nisciunu fait prus mali de kini bàndat a giru a fai su beni
Mandell Creighton
nisçunu ki est dearerus meri de sa lìngua sua, ndi podit spoddiai un\' atra
George Bernard Shaw
nisçunu podit fai biri po meda tempus una cara a issu e totu i un\'atra a sa genti sen\' \'i acabai no sciendi prus cali esti sa vera
Nathaniel Hawthorne
nisçunu s\'at a ponni in pitzu \'e nosu, ki a primu no eus incrubau sa skina nosu e totu
Martin Luther King
nisçunu tenit su deretu a essi diçosu a solu
Raoul Follereau
no arregordaus diis, arregordaus momentus
Cesare Pavese
no du at duda ki su Totu esti ken\' \'e làcanas
Epicurus
no du at maleditzioni prus manna de una bidea arrecramada a fortza
Ezra Pound
no du at normas. Donnya cristianu est un\'ecetzioni a un\'arrègula ki no esistit
Fernando Pessoa
no du at stima sen\'\'e sunfriri e fai sunfriri
Henri François-Joseph de Régnier
no fait a tradusi su ki est iscritu, ma su ki s\'autori boliat nai, est po custu k\'is computeras no pòdinti tradusi
Anónimo
no funti is birtudis ma is bìtzius a si contai de borta in borta kini esti s\'òmini
Umberto Galimberti
no gasteis su tempus cirkendi barrancus: podit essi puru ki no nci ndi sìanta
Franz Kafka
no podeus costruiri nudda a sub\'\'e sa perda, ma a sub\'\'e s\'arena sceti; ma nosu si depeus ponni a costruri pensendi ki s\'arena sìat ke sa perda
Jorge Luis Borges
no tzerrieis agitòriu a de noti, ca podeis scirai is bixinus
Stanislaw Jerzy Lec
nosu ki biveus in su Scurigadroxu, si depeus skesçai ca, in su jogu \'e su mundu, faeus sèmpiri in su matessi tempus sa parti de s\'atori e sa de su castiadori; e de-i custa manera no faeus atru ki ascurtai sa beridadi e sentiri su dolori de nosu e totu sceti
Tiziano Terzani
nudda in s\'òmini est a prus a fundu de sa peddi sua
Paul Valéry
òmini du nau a kini est meri de sa lìngua cosa sua
Don Lorenzo Milani
pensai esti sempri una cosa arrorosa
Oskar Panizza
po essi su ki no seus, nd\'acabaus di essi su ki seus
Ernst Jünger
po kini sciit donnya cosa, est difìtzili meda a no essi faulançu
Ludwig Wittgenstein
po s\'òmini, ki di acadèssit su ki bòlit, no est sa mellus cosa
Heraclitus
prima de cantu penseus, arrugas mannas s\'ant a oberri po s\' òmini, ki d\'at a percorri po costruiri una mellus sotzedadi
Salvador Allende
sa beridadi est su balori prus mannu ki teneus. tocat a ndi fai cincinu
Mark Twain
sa beridadi no fait dannu mai a una càusa giusta
Mohandas Karamchad Gandhi
sa Bìbia s\'impàrat a amai is arremigus nostrus cument\'e ki fèssinti amigus nostrus. Forsis ca funti is pròpius personis
Vittorio De Sica
sa bigamia bolit nai a tenni unu maridu de prus, sa monogamia su matessi
Erica Jong
sa billada de s\'opinioni pùbrica sceti, podit afiantzai su benidori de sa sotziedadi
Noam Chomsky
sa calidadi de unu libru dipendit de su ligidori
Emilio Praga
sa corrumpidura esti ke s\'àliga. Tòcat a da bogai donnya di\'
Ignacio Pichardo Pagaza
sa cosa bella a pitz\'\'e is arrègulas esti ki nci d\'at unu muntoni de scioberai
Andrew S. Tanenbaum
sa cosa de importu no est sa bidea, ma su de nci crei fintzas a s\'ùrtimu momentu
Ezra Pound
sa cosa pru demogràtiga \'e su mundu esti su fueddàriu, poita ca esti s\'ùniga cosa ki teneus totus
Bernard Pivot
sa cuscèntzia esti sa boxi \'e aintru ki si tzèrriat ki calincunu si podit biri
H.L. Mencken
sa duda a pitz\'\'e tui e totu, esti su primu sinnu de s\'intelligèntzia
Ugo Ojetti
sa genti no morit ca di mancat su dinai, ma po su fatu de no arribai a s\'arrikesa.
Vandana Shiva
sa gherra est sa busca de sa paxi cun su sànguini; sa paxi est su sighiri a cumbati sentz\'\'e ndi bogai atru sànguini
Anonimo
sa grandesa e s\'adelantamentu de una Natzioni, dus bieus de su ki fàint a is bèstias
Mohandas Karamchad Gandhi
sa lìngua est sa peddi de s\'ànima
Fernando Lázaro Carreter
sa lìngua est unu sinnu, su sinnu prus de importu de su essi òminis
Octavio Paz
sa lota de s\'òmini contr\'a su poderi, est ke sa lota de s\'arregordu contr\'a su scaresci
Milan Kundera
sa màkina prus mandrona, oindì puru, abbàrrat sempri unu maridu pren\'\'e dinai
Joey Adams
sa mellus cosa ki sa Naturalesa at donau a s\'òmini est sa vida curtza
Plinius Secundus
sa mellus cosa po is arricus, est sa disamistad\' intr\'\'e is pòburus
Eduardo Pérsico
sa mellus specializadura est ke s\'ausèntzia de curtura prus manna
José Ortega y Gasset
sa morti da pagaus bivendi
Giuseppe Ungaretti
sa paga de totu su dolori de sa vida, esti ki morreus ke is canis
Cesare Pavese
sa pessoni prus arrica esti sa ki tenit is gosus prus baratus
Henry David Thoreau
sa peus innyoràntzia esti s\'innyoràntzia \'e sei e totu
San Girolamo
sa poburesa de su linguaju si fait bessiri prus dèbilis, ca si podit fai furriai a iscraus de is atrus
Giorgio Barberi Squarotti
sa poesia est s\'arti de fa\' intrai su mar\' in-d una tassa
Italo Calvino
sa polìtiga est s\'arti de circai unu probrema, de du agatai, de du cumprendi mali, i a s\'acabu de arresorvi mali sa cosa cun-d un\'arrimèdiu sballiau
Groucho Marx
sa prudèntzia est una bagadia arrica i beça ki da fastìjat s\'incapatzidadi
William Blake
sa sabidura de bivi est in su bogai su ki no si sebit a nudda
Lin Yutang
sa sorti de unu pòpulu est in sa gramàtiga cosa sua, ca no du at natzioni sentz\'\'e unu grandu linguàgiu
Fernando Pessoa
sa sperèntzia est ke unu billetu de sa loteria comprau a pustis de su sortègiu
Gabriela Mistral
sa telebisioni esti s\'ùniga meixina po dormiri ki pigaus cun is ogus
Vittorio De Sica
sa tzivilidadi adelàntat amanniendi su nùmuru de operatzionis de importu ki podeus fai ken\'\'e nci pensai
Alfred North Whitehead
scèntzia est dònnia cosa ki si ndi podit arrexonai
José Ortega y Gasset
scriri est una manera de kistionai sentza essi strobaus
Jules Renard
sen\'\'e Saddam su mundu est mellus, it\' at\' essi sen\'\'e Bush?
Anónimo
seu favorevoli a sa legalizazioi da tottu sa droga. Custu esti ua rajoi ca non mi prascidi sa mafia
Manu Chao
sigumenti is gherras cumèntzant aintr\' \'e is concas de is òminis, est in is concas de is òminis ki tòcat a costruiri is difesas po sa paxi
UNESCO
sos atteros s\'antene de cussu chi ana iscrittu, deo s\'orgogliosu de cussu chi appo leggidu
Jorge Luis Borges
sotziòlogu est kini àndat a sa triva \'e boça a castiai a is ki da càstianta
Gesualdo Bufalino
su binu faghet dannu mannu a sa salude (mentale) de chie no lu bufat
Anónimo
su cultu de su primori pòrtat a sceberai sempri s\'ingannu e no sa beridadi
Paul Ariès
su de stimai su pròpriu traballu est cument\'e sa mellus aina ki teneus po essi cuntentus
Rita Levi Montalcini
su de tenni un\'amigu, no est cosa chi totu potzant avantai
Antoine de Saint-Exupéry
su disìgiu mannu no est prus su ki fìat una borta
Simone Signoret
su dolori ki bocit su dolori, serbit comenti meixina
Publilius Syrus
su fueddu esti a ndi fai lìberu unu cristianu. Kini no sciit arrexonai est un\'isciau
Ludwig Feuerbach
su giornalismu est s\'arti de prenai unu logu biancu
Rebecca West
su ki at sempri furriau su stadu in-d un\'inferru in sa terra, est stètiu su de circai de du furriai in-d unu paradisu
Friedrich Hölderlin
su ki no scieus est ke unu frori \'e campu ki is follixeddas no acabaus de sfollai mai
Mario Vargas Llosa
su linguàgiu est una peddi, deu sfrigòngiu su linguàgiu miu contr\'a un\'atru
Roland Barthes
su linguaju est prus abolotau de si vida
Manuel Seco
su mellus traballu ki podeus fai est a bivi cumenti si depit. Totu is atras cosas ke cumandai, stujai dinai, fabrigai, funti totu scimpròrius
Michel de Montaigne
su mudori sceti est una grandu cosa; s\'atru est debilesa
Alfred de Vigny
su mundu est spratziu intr\'\'e is ki no dòrminti ca tèninti fàmini e is ki no dòrminti ca tìmint is ki tèninti fàmini
Paulo Freire
su mundu esti ke una presoni ki est mellus a-d abarrai in-d un\'aposentu a solu
Karl Kraus
su noranta po centu de is polìtigus imbrùtat su nòmini de is atrus dexi po centu
Henry Alfred Kissinger
su pagu chi isco est frutu de s\'innoràntzia mea
Sacha Guitry
su perìgulu prus mannnu est a pigau tropu precatzionis
Alfred Adler
su pessimismu est una cosa de çorbeddu, inveças su primori sa bolontadi
Antonio Gramsci
su pintori est un\'òmini ki pìntat su ki bendit. Imbeçis un\'artista est un\'òmini ki bendit su ki pìntat
Pablo Picasso
su polìtigu depit essi capassu de cumprendi su ki at a sutzedi crasi, su mesi ki intrat e s\'annu ki benit, i a pustis depit spricai poita no est sutzèdiu
Winston Churchill
su prexu ki teneus est su ki eus donau
Eduard Pailleron
su prus mellus fastìgiu est su ki si fait cun is lìteras
George Bernard Shaw
su scramentu esti cudda cosa bella meda ki ti fàit acatai de una farta candu da ses acant\'a da torrai a fai
Franklin P. Jones
su scramentu: esti ke unu pètini ki si dònat sa vida candu eus pèrdiu totu is pilus
Judith Stern
su sigretu prus traballosu a du mantenni, esti su ki pensaus de nosu e totu
Marcel Pagnol
su tempus benidori de is pipius est sempri oi. Cras at a essi tardu
Gabriela Mistral
s\' imparamentu miu custu esti: totu is òminis funti macus
Quintus Horatius Flaccus
s\'anadi fàit s\'ou citia citia. Inveças sa pudda tzèrriat cument\'\'e una maca. Ita ndi bessit a foras? Ki totus pàpanta ou de pudda
Henry Ford
s\'ànimu de s\'òmini no est mai di aici forti e nòbili cumenti candu nàrat no! a s\'arrevesa e perdònat un\'afrontu
E.H. Chapin
s\'arkeologia scuberrit su ki no est connotu, sa diprumatzia acùat su ki est connotu
Thomas Pickering
s\'arratza arba esti su càncaru de sa stòria \'e s\'òmini; esti s\'arratza arba e totu - po is ideologias e is imbetzionis suas - ki nci bògat de is arrèxinis totu is atras tzivilidadis ki agàtat in donnya parti, ki at avolotau s\'ekilìbriu de sa terra, e imoi est acanta a nci bogai sa vida puru
Susan Sontag
s\'arrègula mia est a umperai fueddus k\'amellòrinti sa citidura
Eduardo Galeano
s\'arti esti cument\'\'e una tzerriada ki arrespùndint unu sçacu mann\'\'e genti ki no dus anti tzerriaus
Leo Longanesi
s\'innoràntzia est prus acanta de sa beridadi ki no su preconcetu
Denis Diderot
s\'intelletu si fait prus ratzionalis, ma prus perigulosus puru
Simon Wiesenthal
s\'istintu de bociri, ke totus is atrus istintus, fai parti de su naturali de s\'òmini. Imparis bandant òmini e morti, òmini e barbaria, òmini e sànguini. No fait prexeri, ma aici seus.
Roberto Bolaño
s\'òmini no bovit de fueddus sceti, ma calincuna borta si das depit papai
Adlai Stevenson
s\'oru \'e su soli a s\'indianu bàstat
Violeta Parra
s\'umperu esti s\'ùniga càusa ki fetzat is fueddus bonus, berus, legìtimus fueddus de una lìngua
Alessandro Manzoni
ta bella cosa ki esti s\'agatai a bellu a bellu ki no cumprendeus nudda
Maurice Maeterlinck
tengu cunfiantza in is istatìstigas ki potzu manigiai deu e totu sceti
Winston Churchill
tenni arrexoni est un\'arrexoni in prus po no arrennesci nisciuna tenta
Nicolás Gómez Dávila
tòcat a nai diçosu no a kini sa sorti no podit donai de prus, ma a kini no podit bogai nudda
Francisco de Quevedo y Villegas
totu is òminis berus dèpinti sentiri in sa trempa sua sa bussinada donada a is atrus òminis
José Martí
totu su ki est e totu su ki seus, a s\'acabu, fueddu esti
Víctor García de la Concha
totu su mundu est unu scenàriu, e is òminis e is fèminas funt atoris sceti, ki tènint is intradas e is bessias insoru.
William Shakespeare
tradusi literadura esti ke coddai: est mellus a ndi kistionai prus pagu i a du fai mellus
Andrea Casalegno
una borta is meris umperanta sa fortza, is leis e s\'arrelijoni, po cumandai a is pòburus; imoi pòdint umperai su jogh\'\'e su palloni e sa televisioni puru
Carl William Brown
una gherra sceti si podit permiti s\'òmini: sa gherra po no sparessi totus
Isaac Asimov
una personi cun d-unu bideali tenit sa pròpiu fortza de norantanoi personis ki tèninti interessus sceti
John Stuart Mill
una pudda est sa forma ki unu ou umpèrat po criai un\'atru ou
Samuel Butler
una truma internatzionali de genti mala ki fùranta dinai, sentz\'\'e ànima, sentz\'\'e coru, anti apariçau a unu mundu ki no est de paridadi, ma de poburesa e de lejori. Tòcat a dus firmai.
Jean Ziegler
unu no bendit sa terra ki nci passìllat su pòpulu
Tashunka Witko
unu traballu ki ndi bessit dinai sceti est unu traballu de pagu balori
Henry Ford
unus cantu \'e genti pènsanta d\'essi ke su primori, ma solamenti poita ca funti prus mancu cuidaus cun issus e totu
Hermann Hesse
unus cant\'e istòrias de stima ki apu biu tenìanta unu protagonistu sceti
Wilson Mizner
un\'abogau ki no est bonu podit fai atrassai unu processu po unus cantu \'e mesis o annus. Un\'abogau ki no ndi sciit nudda, du podit atrassai po meda tempus in prus
Evelle Younger