Logos Multilingual Portal

Select Language

ä a b c d ê è e f g h i l m n o ó ò p q r s t u v z

al curâg’ al sêruv par livères só e pó dscårrer. Al curâg al sêruv anc par méttres a sêder e stèr da sénter
Winston Churchill
an eSésst brîSa un quèl ch\'as ciâma \"sozietè\". Ai é i séngol, ômen e dôn, es ai é äl famai. Inción guêren al pôl fèr quèl sänza la Zänt e, prémma d ónna, la Zänt l\'à da badèr a sé
Margaret Thatcher
I én in pûc quî ch’i drôven al zócc, in pûc i én quî ch’i drôven al côr, mo i én prôpi in pûc da bån qui ch’i i drôven tótt e dû
Rita Levi Montalcini
...dal såu fnèster al scåulta la vétta dal månnd e di òmen e al sà d èser lasè fòra, mo an s mâza brîSa, parché un arSói ed faid ai dîS ch\'l à da scuntèr infén ala fén ste padimänt int al sô côr, ste padimänt imäns ch\'al rapreSänta quall che, in fén di cónt, al tgnarà murîr
Hermann Hesse
a cäl dôn ai pièS i ômen mutargnón. Äl cràdden che i stâghen a sénter
Marcel Achard
a cardän såul a quall ch\'a vdän. Siché dånca, da quand ai é la televiSiån a cardän a incôsa
Dieter Hildebrandt
a ciapèr la strè dal tramånt l’é l’ónnica manîra ed psair vàdder vgnîr só al såul
Mirco Stefanon
a clåNna de pió la genêtica o la televiSiån?
Anónimo
A cradd che la Zänt miåura la séppa qualla ch\'i san d an cuntèr de pió dal gnìnta ch\'i an d atåuren
Vincenzo Cerami
a cradd da bån che la rivoluziån la séppa la surZrî dal dirétt
Fidel Castro
a Cûba an s rispèta brîSa i dirétt umàn, fòra che a Guantanamo
Anónimo
a custruän un’eSistänza coi quî ch’arzvàn; a custruän na vétta coi quî ch’a dän a chi èter
Winston Churchill
a dêdic st’ediziån ai mî nemîg ch’i m an dè tant una man int la mî carîra
Camilo José Cela
a dégg òmen con ón ch\'l é padrån dla sô längua
Don Lorenzo Milani
a dir ed sé a incôsa e a tótt, l é cunpâgna an èser brîSa al månnd
Tahar Ben Jelloun
a druvèr äl parôl, l\'é l\'ónnica manîra ed fèri dvintèr däl parôl bôni, stièti e legéttimi d una längua
Alessandro Manzoni
a dscårr in spagnôl còn Dìo, in itagliàn còn cäl dòn, in franzais còn chi òmen, e in tudàssc còl mî can
Charles V
a dscruvän che la nôstra vétta l’à un bån amåur såul quand a n s sintän pió ublighè d avair un destén
Emil Cioran
a dscrûver un pajaiS e la sô invaSiån, l é sänper stè cunpâgna
Samuel Johnson
a èser däl dòn l é un quèl difézzil magâra, parché al vôl dîr masmamänt avair a che fèr con i òmen
Joseph Conrad
a fèr dvintèr ingatiè quall ch’l é sänpliz, l é una ZîZla; a fèr dvintèr sänpliz, mo sänpliz magâra, quall ch’l é ingatiè, tla lé la creativitè
Charles Mingus
a guardarò tótt i sît cunpâgna s\'i fóssen i mî, e i mî cunpâgna s\'i fóssen ed tótt
Lucius Annaeus Seneca
a l sò che la poveSî l\'é indispensâbil, mo a n sån bSa bån ed dîr par côsa
Jean Cocteau
a lasarî che la pòra dla misêria la séppa la padrånna dla vòstra vétta e, par prèmi, a magnarî, mo sänza vîver
George Bernard Shaw
a lavurän par guadagnères i Sgugiû
Aristotle
a lèZ anc di lîber, un frâc ed lîber: mo da quíssti a inpèr manc che dala vétta. Såul un lîber al m à insgnè magâra: al diziunèri. Oh, a mé al diziunèri am pièS da mât. Mo am pièS da mât anc la strè, un diziunèri bän pió spetaculåuS
Ettore Petrolini
a lèZ i fói ûS d un låuv. L\'é la mî ónnica fâta d fantaSî custanta
Aneurin Bevan
a m indspièS che båvver dl’âcua an séppa brîSa un pchè: cum la srêv bôna!
Giacomo Leopardi
a m maravai par dû quî: al capéss däl bîsti e la bestialitè dla Zänt
Flora Tristán
a m sån méss a eSaminèr la vétta e a n sò brîSa parché e parcôsa l’eSéssta
Severo Ochoa
a m sént utiméssta só l futûr dal pesimîSum
Jean Rostand
a n avän brîSa da fidères däli inuvaziån ch\'än sêrven brîSa, spezialmänt quand äli én cmandè dala lògica
Winston Churchill
a n avän brîSa da stèr lé a lèZer par vî d dscurdères ed nó e dla nôstra vétta ed tótt i dé, mo invêzi par turnèr a guintèr padrón, cån man fairma, cån pió cusiänza e maturitè, dla nôstra vétta
Hermann Hesse
a n avän da èser spuré d ignínta, fòra che dla pòra
Franklin Delano Roosevelt
a n avî brîSa in amänt che i frût i én ed tótt, e che la tèra la n é d inción
Jean-Jacques Rousseau
a n cgnóss inción erûr, ch\'a prêv an avair bSa fât
Johann Wolfgang von Goethe
a n cradd brîSa che un ômen al pôsa valair tant da avair dåu dôn, o sinchenå che una dôna la pôsa valair acsé pôc da èser una secånnda sêlta
Marilyn Monroe
a n cràddet brîSa ch\\\'a fâga fôra i mî nemîg se mé ai fâg guintèr di mî amîg?
Abraham Lincoln
a n dégg brîSa che cäl dòn äl n séppen brîSa stóppidi. Dío ch\'pôl incôsa al i à fâti cunpâgna chi òmen
George Eliot
a n fâg brîSa la limôSna. A n sån brîSa asè puvràtt par fèrla
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a n m\'aspêt mâi che un suldè al pänsa
George Bernard Shaw
a n ò brîSa di dóbbi che la medgéNna la pòsa fèr bån a zertón, mo a dégg ch\'l é una dSgrâzia par l’umanitè
Jean-Jacques Rousseau
a n ò brîSa pôra dla cativêria di malvâg’, mo dal silänzi di unèst
Martin Luther King
a n ò bSa l tänp d avair fûria
John Wesley
a n ò mâi lasè che la scôla la fichéss al nèS int la mî educaziån
Mark Twain
a n ò mâi pinsè, scrivànd, d aSvinèrm al pòpol. Ói, par dîr quall ch’é vaira a n ò mâi pinsè d aSvinèrm a inción
Jorge Luis Borges
a n pòs brîSa canbièr al pasè, mo a pòs canbièr i mî arcôrd
Anónimo
a n pòs brîSa pêrder al mî tänp fand di bajûc
Alexander Agassiz
a n pòs brîSa tgnîr par bón i tradutûr, parché s\'a féss acsé a tacarêv a scrîver int na längua universèla e fiâpa, sänza parfómm e stiavvda
Günter Grass
a n psän brîSa èser pió sinsébbil al gósst, sänza èsrel anc al mèl
Alan Watts
a n s arcurdän brîSa i dé, a s arcurdän i âtum
Cesare Pavese
a n sån bån d capîr cus’ai séppa da fèr i ghignûS pr adruvèr al gâs. Mé a sån dimónndi dal parair d adruvèr i gâs velenûS cåntra äl tribó ed beduén. L efèt morèl al prêv èser anc un bån lavurîr... e a se spargujarêv una gran scagâza
Winston Churchill
a n sån brîSa asè Zåuven par savair incôsa
Oscar Wilde
a n sån brîSa såul un paziféssta, mo un paziféssta militànt. A sån prónti a cunbâter par la pèS
Albert Einstein
a n sån brîSa un comunéssta. A n m al pôs brîSa parmàtter
Ennio Flaiano
a n sån bSa bån ed vîver con un quelcdón ch’an séppa bSa bån ed vîver sänza mé
Nadine Gordimer
a n savän brîSa chi è stè a dscrûver l’âcua, mo ed sicûr al n é brîSa stè un pass
John Culkin
a n savän brîSa cus’as suzêd: tal qué cs’as suzêd
José Ortega y Gasset
a n Sbraghîr brîSa d vluntîra int äl mî fazànnd privè
Karl Kraus
a n sò gnínta dla leteratûra d adès. L é un pèz che quî dal mî tänp i én i grêc
Jorge Luis Borges
a n srò mâi bån ed capîr cum i fâghen a insgnèr ai Zûven ed bunbardèr i vilâg’ con al napalm e pó dåpp an lasèri brîSa scrîver “cazzo” in vatta ai sû aparécc’
Marlon Brando
a n stän brîSa ed cà int un pajaiS, a stän ed cà int una längua
Emil Cioran
a n stèdi a fidèruv d un\'idé ch\'la n séppa brîSa arivè in s mänter ch\'andèvi a spâs
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a n stèdi lé a vutér, al sêruv såul a fèri curâg’
Anonymous
a n stèr mâi a dèr däl spiegaziån. In tótt i chèS, i tû amîg i n san csa fèrsen e i tû nemîg i n i cardràn mâi
Oscar Wilde
a n um métt brîSa a sêder ala vòstra tèvla a guardèruv magnèr, cån gnínta int al piât, par ciamèrum pò comensèl. Stèr a sêder a tèvla an t fà brîSa dvintèr un comensèl. Èser qué in Amêrica an t fa brîSa dvintèr un americàn
Malcolm X
a n um sént brîSa ublighè ed cràdder che cal Dío ch\'al s à dè i séns, al giudézzi e al capéss, al pretannda pò ch\'a n i druvâmen brîSa
Galileo Galilei
a n vdän brîSa i quî cum i én, mo cum a sän nuèter
Anaïs Nin
a n vói brîSa èser da par mé, a vói ch’i um lâsen da par mé
Audrey Hepburn
a n vói brîSa finîr såtta i curtlâz di dutûr par stèr al månnd un quèlc maiS de pió: an vèl brîSa la panna. A tói a pât murîr con un zriSén
Margherita Hack
a n vói dimustrèr ignínta, a vói mustrèr
Federico Fellini
a nasän prénzip, e al pruzès d aculturaziån as fà vgnîr bût
Eric Berne
a päns, siché dånca a sån
René Descartes
a pinsèr cum i én i pèder ed sòlit, a èser sänza pèder cèri vôlt l é una dSdétta; e a pinsèr cum i én i fiû ed sòlit, anc a èser sänza fiû cèri vôlt l é una dSdétta
Lord Chesterfield
a pòs supurtèr la fôrza bîstia, mo la raSån bîstia l’é pròpi insupurtâbil
Oscar Wilde
a prénn fichèr Zå dala fnèstra la metè däl medgén mudêrni s’an fóss che i pasarén i én bón d andèri a pchèr
Martin Henry Fischer
a propôSit di quî ch’i cånten: i quatrén a i mitän int na casafôrta, i insónni… int un casàtt
Mirco Stefanon
a psän sänper farmères in st’mänter ch’andän al’èlta, mâi in st’mänter ch’andän ala bâsa
Napoleon Bonaparte
a quall di vént sêcol as i pôl pardunèr incôsa, anc äl dåu guèr mundièl e cäli ètri dåpp, anc äl sfilè d môda e äl cåurs däl mâchin, mo brîSa al pchè d avair sacrifichè al cinematògrof ala televiSiån
Luigi Pintor
a quanta veritè pôlel tgnîr cócc\', e quanta pôlel atintères a tirèren fôra un ômen? Tótt i riSultèt, tótt i prugrès dla cgnusänza i én una conseguänza dal curâg’, dla severitè cån sé stass, dla pulizî cån sé stass
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a ringrâzi al Sgnåur, an i cradd brîsa
Luis Buñuel
a s i vadd pulîd solamänt cån al côr. L eSenzièl t an al vadd brîSa cån i ûc’
Antoine de Saint-Exupéry
A s vargugnarénn spass pr äl nôstri bôni aziån se la Zänt i savéssen al parché äli avän fâti
François de La Rochefoucauld
a sån a scavalózz d un umarèl, ai chèv al fiè, a m fâg purtèr par fôrza. E in st mänter a zairc ed cunvénzer mé e chi èter ch’ai ò una gran cunpasiån par ló e a fâg da vàdder ch’ai ò una gran vójja ed migliurèr al sô destén in tótti äl manîr. Fôra che saltèr Zå
Leo Tolstoy
a sän al månnd int un mumänt priglåuS: La Zänt i én padrón dla natûra prémma d avair inparè a èser padrón ed sé stéss
Albert Schweitzer
a sån angustiè, a tâc a avair däli idê ch’a n sån mégga d acôrd
Francesco Tullio Altan
a sån arivè ala cuncluSiån che la puléttica l’é una fazannda trôpa sêria da lasèrla int äl man ai puléttic
Charles De Gaulle
a sån cunpèrs ala Madôna
Carmelo Bene
a sån cunvént che col tänp a s armeritarän ch\'an eSéssta pió di guêren
Jorge Luis Borges
a sän cunvént ed cuntrulèr äl parôl, mo äli én äl parôl a cuntrulères nuèter
Alain Rey
a sän d l istàss materièl / ch’i én fât i insónni
William Shakespeare
a sän drî ch\'a inparän, int la pîz manîra, che l urganîSum ch\'al dsfà al sô anbiänt al se dsfà da par ló
Gregory Bateson
a sän drî ch’a giän såul ed dèr una pusibilitè ala pèS
John Lennon
a sän i nûstr arcôrd, a sän cal muSêo chimêric ed fåurum ch’äl cànbien sänper, cal mócc ed spîc’ stianchè
Jorge Luis Borges
a sän in vatta a un trêno ch’al và a tarsänt chilòmeter urèri, an savän brîsa indûv l é drî a purtères, e, pió che èter, as sän adè ch’ai amanca al machinéssta
Carlo Rubbia
a sån mât in manîra; intinimôd, s\'a n al sån brîSa, gnanc chi èter i arénn da stèr ala målla
George Bernard Shaw
a sån pr al rispèt dla laZZ, sänza dscurdères ch\'l\'é da druvèr par difànnder chi pió dàbbel
Romano Prodi
a sän quall ch\'a fän par mudèr quall ch\'a sän
Eduardo Galeano
a sän quall ch\'a sän aviè ed fèr
Aristotle
a sån stè int un lunèri, mo a n sån mâi arivè a tänp
Marilyn Monroe
a sän tótt di ciapinéssta, la vétta l’é tròpa cûrta parché a psaggna èser quèl de pió
Charlie Chaplin
a sän tótt di gran ignurantâz, mo a n ignurän mégga tótt i stéss quî
Albert Einstein
a sän tótt prezîS dnànz ala làZZ, mo mégga dnànz a quî ch’i an da aplichèrla
Stanislaw Jerzy Lec
a sän tótt rasegnè ala môrt, l é ala vétta ch’a n sän brîSa bón ed rasegnères
Graham Greene
a sån un òmen con i lémmit dla mî generaziån. Mo a n ò mâi détt quall ch\'a n vlêva bSa dîr, anc se brîSa sänper ai ò détt quall ch\'a vlêva dîr
Enzo Biagi
a sån una pèrt ed tótt quàll ch’ai ò catè drî ala mî strè
Alfred Tennyson
a savän che un òmen al pôl lèZer Goethe o Rilke ala sîra, ch\'al pôl sunèr Bach e Schubert, e andèr a lavurèr ala matéNna a Auschwitz
George Steiner
A sréssi bón ed freghèr tótta la Zänt s\'a féssi una bôna reclàm e avéssi di gran quatrén da spànnder
Joseph Levine
a st månnd al n é brîSa quall ch’as ciâpa, mo l é quall ch’as arnónzia ch’fà dvintèr di sgnurón
Henry Ward Beecher
a st månnd al problêma l é che i stóppid i én strasicûr, mäntr invêzi i inteligent i én pén ed dóbbi
Bertrand Russell
a stän da sénter såul cäl dmand ch’a psän catèri un’arspòsta
Friedrich Wilhelm Nietzsche
a stémm chi òmen ch\'i an pió d stant\'ân: i òfren sänper na devoziån ch\'la dûra una vétta
Oscar Wilde
a st\'månnd ai é såul dåu tragêdi. La prémma l\'é d an utgnîr brîSa quall ch\'as vôl, la secånnda l\'é d utgnîrel
Oscar Wilde
a st’månnd metè dla Zänt i an quèl da dîr mo i n al pôlen brîSa dîr, cl’ètra metè i n an gninta da dîr e i van d lóng a dîrel
Robert Frost
a té längua santa / a té a t vói un bän dal\'âlma / pió che a tótt l arZänt / pió che a tótt l ôr dal månnd
Haïm-Vidal Sephiha
a tirän d lóng inbarbajè da una móccia ed religiån, rôba da ragazû e da mât, inventè dai nûster pèdr antîg cåntr ala pôra dl immäns scgnusó
Guy de Maupassant
a tótti äl dòn ai piaSrêv d èser fîdi. Al difézzil l é d catèr un òmen par èsrel
Marlene Dietrich
a tulän a pât ed giudichèr nuèter da quall ch’a pinsän, mo chi èter da quall ch’i fan
Harold Nicolson
a un bèl mumänt, s’as vôl che la rôda la tåurna a prilèr, biSåggna andèr a rîSg ed pêrder tótta la brôza
Isabelle Adjani
a utgnîr zänt vitôri in zänt batâli an i é brîSa biSåggn d un gran Sbózz, cazèr la pèga al nemîg sänza cunbâter qualla sé ch’l’é una bèla dêrma
Sun Tzu
a v vói cuntèr parché, a nuèter israegliàn, MoSè al s fà vgnîr só i quajón: lu-lé al s à fât Sgirundlèr int al deSêrt par quarant’ân pr andèr pó a finîr int l ónnic sît dl uriänt ed mèZ sänza gnanc la pózza dal petrôli
Golda Meir
a vivän duminè da däl pulsiån ed livèl bâs, cunpâgna 50.000 ân indrî
Rita Levi Montalcini
a vlän ch’ai arîva cal dé da psair dîr ai nûster mûrt e al nôstri môrti stäl parôl che qué: nuèter a n sän brîSa arîS, an i l’avän brîSa dè só, a n s sän brîSa vindó
Subcomandante Marcos
a vói fèr tîg quall che la premavaira la fà coi zrîS
Pablo Neruda
a zarchèr la perfeziån, spass as incâglia al migliuramänt
George F. Will
a zît chî èter såul par dîr méi un mî pinsîr
Michel de Montaigne
acsé a dscruvän una veritè sänpliza e dåppia: prémm, a sän una comunitè d pòpol ch’la dscårr l’istassa längua, e secånnd, dscårrerla l é una manîra, stramèZ a cäli ètri, d èsr un òmen
Octavio Paz
acsé, par pôra di lèder, a mitän i sôld in banca
Anónimo
adès a cgnóss al segrêt par fèr dvintèr la Zänt miûr : cràsser al’âria avêrta, magnèr e durmîr con la tèra
Walt Whitman
adès a savän che al guêren dla finanza urganiZè l é priglåuS cunpâgn al guêren dla delincuänza urganiZè
Franklin Delano Roosevelt
Adès al Dièvel l é guintè pió fûrb, e al s métt in tentaziån fagàndes guintèr di sgnåuri invêzi che di puvrétt
Alexander Pope
adès pò quand arî tirè Zå l ûltum âlber, avelenè l ûltum fiómm, ciapè l ûltum pass, a v adarî che i quatrén i n én brîSa bón da magnèr
Cree Indian Prophecy
adès, pò, quand a srò cunvént ed savair stèr al månnd, a inpararò a murîr
Leonardo da Vinci
ai arêv da èser un dé – anc un dé e pó pió – ed câzia avêrta ai senatûr
Will Rogers
ai arêv da èser un dé – anc un dé e pó pió – ed câzia avêrta ai senatûr
Will Rogers
ai avän méss pròpri pôc a dscurdères ed quànd ai êren nuèter a emigrèr
Susanna Agnelli
ai bâsta såul che lî la s métta a svarslèr la veritè int la ghéggna a tótt. Inción ai cràdd, e a tótt ai é d avîs ch’ai dâga d vôlta l zanfanèl!
Luigi Pirandello
ai câpita cèri vôlt che i òmen ch’i an al mâsum rispèt pr äl dòn i séppen bänvló da låur
Joseph Addison
ai dân ch’al prêv fèr un priglåuS SbriSlamänt dla volontè dla Zänt, al naufrâg’ dla cunsénzia di zitadén int la pêrsita dal säns dal dirétt, ch’l é pò l ûltum èrZen dla questiån morèl, tótta la Zänt i an al dvair ed tgnîr bôta, tgnîr bôta, tgnîr bôta cunpâgna ch’i fóssen int la batâglia dal Pièv sänza psair turnèr indrî
Francesco Saverio Borrelli
ai é cuntintazza int un bôsc duv an i é mâi stè inción, as câta dal viSibélli int na spiâZa deSêrta, ai é vétta in dóvv inción l arîva ataiS al mèr prufånnd, e ai é mûSica int la sô råmmba: an é brîSa che mé a vójja manc bän ala Zänt, mo in vói de pió ala Natûra
Lord Byron
ai é da maravières che un indvén an i scâpa brîSa da rédder quand al vadd un èter indvén
Marcus Tullius Cicero
ai é da vargugnères de pió d an fidères brîSa di nûstr amîg, che d èser inbarluchè da låur
François de La Rochefoucauld
ai é däl parôl ch\'äli arénn da sarvîr una vôlta såul
François-René de Chateaubriand
ai é däli adolesänz ch’äl sèlten fôra a nuvant’ân
Alda Merini
ai é däli ucaSiån, di sît e di cuntèst in dóvv la viulänza, e dånca l amazamänt (al mâsum int un ât ed viulänza estrêma) al n à inciónni ètri pusibilitè che fères sinsébbil, preSänt e reèl
Roberto Bolaño
ai é dåu clâs d òmen - i galantòmen e i bagâi – e la diviSiån l’é fâta dai bagâi
Oscar Wilde
ai é dåu manîr pr arivèr ala felizitè, ónna l’é qualla ed fèr l idiòta, cl’ètra l’é qualla d èsrel da bån
Enrique Jardiel Poncela
ai é di cumunéssta ec dîS che èser anticumunéssta al vôl dîr èser faséssta. Quasst qué l é un quèl ch\'an s capéss brîSa, cunpâgna a dîr che an èser brîSa catòlic al vôl dîr èser un murmån
Jorge Luis Borges
ai é di fiûr dapartótt, par chi i vôl vàdder
Henri Matisse
ai é di giurnaléssta unèst, es ai é di puléttic unèst. Quand i én stè cunprè, i avànzen cunprè
William Moyers
ai é di òmen che l’etè la i fà vgnîr bianc i cavî, mo la n tåcca brîSa l côr, ch’l avanza frassc e Zåuven es al Sbât sänper con l’istassa fôrza pr i quî bî e bón
Ludoviko Zamenhof
ai é di óss al mèr ch\'i s avérren con däl parôl
Rafael Alberti
ai é di quî da n fèr mâi, ne al dé, ne ala nòt, ne int al mèr, ne par tèra: pr eSänpi la guèra
Gianni Rodari
ai é di studiûS ch’i s dän da fèr par rinpîr al zócc dla Zänt, e di èter par Svudèriel. Gnanc a dîrel i secónnd i én la pió pèrt.
Carl William Brown
ai é di zriSén ch\'i n én brîSa ed felizitè, mo i én såul un môd ed zighèr con dla buntè
Gabriela Mistral
ai é dimónndi manîr d arivèr, cla miåura l\'é an partîr brîSa
Ennio Flaiano
ai é dla Zänt acsé puvrétt, ch\'i an såul i bajûc
Anonymous
ai é dla Zänt ch\'i san incôsa, mo l é pò tótt quall ch\'i san
Niccolò Machiavelli
ai é dla Zänt ch’i pagarénn par vànndres
Victor Hugo
ai é quèl ed trâgic int al fât che, apanna che l òmen al strulghé una mâchina bôna ed fèr al sô lavurîr, al taché a padîr la fâm
Oscar Wilde
ai é quèl in quall ch\'a giän?
George Steiner
ai é sänper un pôc ed matîria int l amåur. Mo ai é sänper un puctén d rasån int la matîria
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ai é sänper una strè bôna, es ai é sänper una strè farlòca. Cla farlòca la pèr sänper pió raSunavvla
George Moore
ai é såul un quèl al månnd ch’an t inbròja mâi: äli aparänz
Ugo Bernasconi
ai é såul un quèl ch’al fa vgîr só al murbén a cäl bîsti pió dal gósst, e l é al dulåur
Umberto Eco
ai é såul un suzès: èser bón ed canpèr cum as pèr
Christopher Morley
ai é såul una gricîSia dignitåuSa: qualla däl parôl
Constancio Vigil
ai é såul una guèra pusébbil par l\'umanitè, e l\'é qualla cåntr ala sô estinziån
Isaac Asimov
ai é såul una manîra pr abasèr al cunsómm dla rìmmba: legaliZèrla
Gary Becker
ai é tant\'ed cäl laZZ, che inción al pôl èser sicûr d an èser brîSa inpichè
Napoleon Bonaparte
ai é trî quî ch’a m dscôrd sänper: nómm, ghéggn, quàlla däl trai a n l’ò brîsa in amänt
Italo Svevo
ai é un bän såul, la cgnusänza, e un mèl såul, l’ignuranza
Socrates
ai è un frâc ed quî ch’a ficarénn vî, s’a n avéssen bSa pòra che chi èter i pséssen tôri só
Oscar Wilde
ai é un quèl pió terébbil dla calóggna, l é la veritè
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
ai é una fåurma d energî ch’l’é anc pió natta dal såul, ch’l’é anc pió rinovâbil dal vänt: l’é l’energî ch’a n druvän brîSa
Arthur H. Rosenfeld
ai é una manîra par dscrûver se un òmen l é unèst: dmàndiel! S\'al dîS ed sé, l é farlòc
Groucho Marx
ai é una móccia ed buSî in gîro pr al månnd, mo al brótt l é che la metè äli én vairi
Winston Churchill
ai é una raigla såul pr i puléttic ed tótt al månnd: quand t è al cmand, brîSa dîr i stéss quî ch\'et dî quand t î al\'upuSiziån; s\'t al farè, t arè da fèr quall che par chi èter l êra inpusébbil
John Galsworthy
ai ò biSåggn che la Zänt i èven biSåggn ed mé
Anónimo
ai ò bisåggn ed sénter par mî mèder l istàss riguèrd ch’as sént pr un ideèl
Anne Frank
ai ò d intåuren di prît ch\'i n fan èter che dîr che al sô raggn al n é brîSa in st månnd che qué, mo in st mänter i guànten tótt quall ch\'ai arîva a tîr
Napoleon Bonaparte
ai ò di gósst fâzil. Am cuntänt sänper còl méi
Oscar Wilde
ai ò dla fidózzia såul in cäl statésstic ch\'ai ò manipulè
Winston Churchill
ai ò fât al pchè pió brótt che ón al pòsa fèr: a n sån bSa stè cuntänt
Jorge Luis Borges
ai ò inparè a druvèr la parôla “inpusébbil” col man dala fèsta
Wernher von Braun
ai ò inparè che una vétta l’an vèl gnínta e che gnínta vèl na vétta
André Malraux
ai ò pasè la mî vétta a cunfarmèr la raigla
Sacha Guitry
ai ò sänper urganiZè la mî vétta in manîra da murîr con tarSänt mélla rimûrs e gnanc una nustalgî
Fabrizio De André
ai ò una bèla pôra che i Zudî i séppen cunpâgna tótt chi èter di§eredè. Quand i sran arivè in zémma i sran intolerànt e catîv cunpâgna la Zänt i én stè cån låur, quand i êren låur a stèr par d såtta
Harry S. Truman
ai ò una gran memòria par dscurdèrm i quî
Robert Louis Stevenson
ai ò vésst la siänza, ch’adurèva, e l aparàcc’, ch’a i fèva una pasiån, distróZZer cäl ziviltè che, invêzi, äli arénn avó d avair di óttil
Charles Lindbergh
ai ò zarchè la perfeziån, es ai ò dsfât quall ch’andèva bän
Claude Monet
ai srà di vézzi infén ch\'ai srà dla Zänt
Tacitus
ai tuché anc a ló, cunpâgn a tótt i òmen, ed vîver di brótt mumént
Jorge Luis Borges
ai vgnarà cal dé, ch’as giudicarà l amazamänt d una bîstia bâsta ch’séppa cunpâgna quall d un òmen
Leonardo Da Vinci
ai vôl al tô nemîg e al tô amîg insàmm par dèrt un cåulp al côr: al prémm par dscår-ret drî, e al secånnd par vgnîrtl a dîr
Mark Twain
ai vôl dimónndi, dimónndi tänp pr èser Zåuven
Pablo Picasso
ai zitadén as i fà tant ed chi sundâg\', ch\'i n an gnanc pió däli upignån
Jean Baudrillard
äl bagianèd dla Zuventó, a n ò brîSa dSgósst d avairli fâti, mo d an psairli pió fèr
Pierre Benoit
al bän al pôl tgnîr bòta col scunfétt, al mèl nå
Rabindranath Tagore
al bän póbblic l é l insàmm ed dimónndi mèl privè
Anatole France
äl Banc äli én stè cunzepé in mèZ al\'ingiustézzia es äli én nèdi dal pchè. I banchîr i én i padrón dal Månnd. S’a i al purtè vî, mo a i lasè l’autoritè ed creèr i quatrén, con un scarabôc’ ed canatta i mitràn insàmm tótt i góbbi ch’i vôlen par turnèrsl a cunprèr. Se invêzi a i cavè vî cl’autoritè che lé, tótt i patrimôni enòrum cunpâgna al mî i se dscuajaràn, cum l’é gióssta ch’al séppa. Alåura sé che quasst che qué al srà un månnd miåur duv al srà pió bèl canpèri. Mo s’a vlî armagnèr schièv di banchîr e pó anc paghèri al prêzi dla vôstra schiavitó, tirè pûr d lóng a lasèri creèr i quatrén.
Sir Josiah Stamp
äl barîr äl fan Zûg solamänt par fèr guintèr la Zänt sänper pió puvrétt, pr uzèri ón cåntr a cl èter, par fèri dscårrer una längua vèga e inconprensébbil ed spâzi vitèl, ed geopuléttica, par fèri dîr di gran brótt lavurîr cåntra i imigrè cunpâgna ch’i fóssen di lebrûS e cme se un pòpol, quand an in vôl brîSa savair ed chi èter pòpol, invèzi d andèr incånter ala miSêria e al melcuntänt ai vgnéss in bisâca góbbi e fôrza
Luigi Einaudi
al bèl di stànndard l é ch\'as pôl dlîZer stamèZ a dimónndi
Andrew S. Tanenbaum
al bèl dla democrazî l é pròpi quasst qué: tótt i pôlen dscårrer, mo an inpôrta brîSa stèr d\'ascultèr
Enzo Biagi
al bès l é una bèla truvè pr evitèr che i anbrûs i dégghen tròpi bagianè
Alessandro Morandotti
al biSåggn al n à inciónni laZZ
Oliver Cromwell
al buSèder l arêv da tgnîrs in amänt che, pr èser cardó, biSåggna ch’al dégga såul cäl buSî nezesèri
Italo Svevo
äl cadän dal matrimòni äli én tante paiSi che par purtèri biSåggna èser in dû, e däl vôlt in trî
Alexander Dumas
al cånpit di òmen ed cultûra, mâsum al dé d incû, l é d sumnèr di dóbbit, brîSa ed cójjer däl sicuràzz
Norberto Bobbio
al capéss an s fà brîSa dvintèr såul pió razionèl, purtròp al s fà dvintèr anc pió priglûS
Simon Wiesenthal
al capitalîSum l é la camarélla legéttima ch’i pôlen fèr i sgnåuri
Al Capone
al cåssta dimónndi èser stièt quand as à dl\'óssta! L é cunpâgna èser unèst quand as é anbiziûS
Fernando Pessoa
al castîg d un delétt l é quall d avairel cuméss; la panna ch\'ai aZónta la laZZ l\'é un såurapió
Anatole France
al castigliàn l é la längua frànca di Indiàn dl Amêrica
Carlos Fuentes
al cínnema, cunpâgna la pitûra, al fà da vàdder l inviSébbil
Jean-Luc Godard
al comerziànt l à in tótt al månnd sänper cla religiån
Heinrich Heine
al comunîSum l é l’unitè eSenzièl dl òmen cån la natûra, la vaira resureziån dla natûra, al naturalîSum cunpé dl òmen e l umanêSum cunpé dla natûra
Karl Marx
al côrp, se ón ai tén drî pulîd, al pôl durèr anc tótta la vétta
Enrique Clarasó Daudí
äl côs che quèSi tótta la Zänt i vôlen savair äli én, par l urdinèri, qualli in dóvv i n i äntren un azidóll
George Bernard Shaw
al crémmin urganiZè l é såul cl\'ètra fâza (malnatta) dal dòlar
Raymond Chandler
al cristianêSum, acsé cum l é organiZè, l é sänper stè e l é anc adès al pió gran nemîg dal prugrès morèl in ste månnd
Bertrand Russell
al cumpiûter l é un quèl dSumàn anc parché, dåpp ch’i l an programè pulidén e ch’al s é méss a andèr ala granda, al s cunpôrta in manîra asolutamänt unèsta
Isaac Asimov
äl cunferänz pr al diSarmamänt äli én äli eSerzitaziån antinzanndi di piròmen
John Osborne
al cunsäns ed chi èter l é un quèl ch’al stuzîga, mo l é méi stèr in uraccia
Paul Cézanne
al curâg’ l é la pôra ch’i t dégghen ch’t î un vigliâc
Horace Smith
äl dåu parôl pió bèli dla längua inglaiSa äli én “asàggn aleghè”
Dorothy Parker
al dé d incû la mûSica i la dirîZen i banchîr e i comerzialéssta, una môda ch’a i avän da dèri cånter in tótt i môd
Brian May
al dé d incû, al pió famåuS uSvaj arsprèmia-fadîga l é un maré pén ed bajûc
Joey Adams
al dé d incû, äl scôl superiåuri äli én cunpâgna, o un puctinén de pió, una spêzi d eSîl par di grand par môd ed dîr, in dóvv, däl vôlt, par cunbinaziån, i t insàggnen di quî ch’i n vèlen na canta
James Howard Kunstler
al dé d incû, fòra che l tabâc, l èlcol e la televiSiån, äl dròg äli én squèSi tótti pruibé, mo i nûster fiû i pôlen sänper catèrli in tótt i cantón däl scôl
Manu Chao
al dé d incû, i Zûven i cràdden che i quatrén i séppen incôsa e, da vîc’, i s adaràn ch’l é prôpri acsé
Oscar Wilde
al dèbet póbblic l é grand asè da tgnîres drî da par sé
Ronald Reagan
al destén d un pòpol al dipànnd da cum l\'é méssa la sô gramâtica. An i pôl bSa èser una gran naziån sänza proprietè int al dscårrer
Fernando Pessoa
al dièvel l é un utiméssta, s’al cradd ed psair fèr dvintèr i òmen pîz d acsé
Karl Kraus
al digitèl l é la velozitè, l\'eficiänza. Mo la chèrta l\'é al piaSair
Giuseppe Annoscia
al disäns l é al patriutîSum dla pió èlta fâta
Thomas Jefferson
al diziunèri l é al quèl pió democrâtic al månnd. L é l ónnic bän ch\'avän in cmón
Bernard Pivot
al dóbbit l é dSgudàvvel, mo la sicurazza la fà scapèr da rédder
Voltaire
äl dòn... un cuvlén da gnínt al li tîra, un cunplimänt al li Smaréss
Raymond Quatorze
äl dscuêrt i n dan brîSa una man al Têrz Månnd, mo äl fan cràsser l\'ingiustézzia ch\'ai é bèle
Ryszard Kapuściński
al dulåur, ch’al mâza l dulåur, al tén al sît dla medgénna
Publilius Syrus
al dvair l é quall che ón al s aspèta da chi èter
Oscar Wilde
äl fâbric d èrum, cuntribuéssenli a cunbâter la diSucupaziån?
Anónimo
al fanatîSum l é cal lavurîr ch’at fà sfurzèr al dåppi prôpi quand t a t î dscurdè al tô obietîv
George Santayana
al fangén l é un fûg da inpièr, brîSa un vèS da rinpîr
François Rabelais
al fât ch\'ai séppen tänti länguv ónna divêrsa da cl ètra l é ón di pió gran mistêri dal månnd
Elias Canetti
al fén l è int i mîZ, cunpâgn a l âlber int l almén
Mohandas Karamchad Gandhi
al fó mudé l åurden di anî, mo la cadäNna l’avanzé una cadäNna
Gianni Rodari
al fóddbal al tâca a èser una buSî cuntè pulîd dai mîZ ed comunicaziån
Jorge Valdano
al fóddbal l à da vgnîr fòra dal spziarî e dai ufézzi finanzièri
Zdenek Zeman
al fóttbal al n é brîSa una questiån ed vétta o d môrt, l é un quèl dimónndi pió inpurtànt
Bill Shankly
al fóttbal l é al raggn dla lealtè umèna druvè al’âria avêrta
Antonio Gramsci
al fóttbal l é populèr parché la stupidîSia l’é populèr
Jorge Luis Borges
al furastîr l é däntr in nuèter. E quand a tgnän dscòst es a cunbatän un furastîr, a fän la lòta con quall ch\'avän int un cantån dal zócc
Julia Kristeva
al futûr di tuSétt l é sänpr incû. Edmàn al srà bèle tèrd
Gabriela Mistral
al futûr l é d cla Zänt ch\'i vàdden äl posibilitè prémma ch\'äl dvänten cèri a tótt
Theodore Levitt
al futûr l é l\'ónnica fâta d proprietè che i padrón i dan d vluntîra ai stièv
Albert Camus
al gâl al canta pr infén cla matéNna ch\'al và a finîr int la pgnâta
Stanislaw Jerzy Lec
al gâs l é un\'èrma pió misericordiåuSa d una grôsa båmmba e l ôbliga al nemîg a azetèr na deziSiån ch\'la cunpôrta una pêrsita sänz\'èter pió céNna
Winston Churchill
al giurnaléssta l é parè só dala scadänza. Al scrîv pîz s’al i à dal tänp
Karl Kraus
al giurnalîSum l é såul cl\'èrt ed rinpîr un spâzi bianc
Rebecca West
al giurnalîSum l é spargujèr quall che un quelcdón an vôl brîSa ch\'as sèva; al rèst l é prupaganda
Horacio Verbitsky
al giurnalîSum, cal bån, al pôl es l à da muSghèr la man ch\'la prôva a dèri da magnèr
David Simon
al gósst ed stèr al månnd sänza dSgósst l é méi ed cal pôc dal dSgósst ed stèr al månnd sänza gósst.
Sant'Agostino
al gran amåur al s preSänta int na manîra prezîSa, apanna t la vadd té t dî: mo chi êla cla scuénzia?
Ennio Flaiano
al gran mèrit dla sozietè, l é ch\'la s fà vgnîr a pièSer ed stèr da par sé
Charles Chincholles
äl längv, cunpâgna äl religiån, äl cànpen coli ereSî
Miguel de Unamuno
al lavurîr al scûrta i dé es al Slónga la vétta
Denis Diderot
al lavurîr al se Sluntèna da trî gran mèl: la lôrgna, al vézzi, e al biSåggn
Voltaire
al lavurîr l é l arfûg? ed chi an à ngåtta d méi da fèr
Oscar Wilde
äl laZZ äli én däl tlarè che äl måssc pió gròsi äl i pâsen stramèZ, mänter cäl pió céNni äl i avànzen intraplè
Honoré de Balzac
al lébber Svilópp d ognón l é la cundiziån pr al lébber Svilópp ed tótta la Zänt
Karl Marx
äl lègrum äli én al dsfères dal giâz dal’âlma
Hermann Hesse
al lîber al srà la salvaziån dal gèner umàn
Voltaire
al lîber duv i an scrétt tótta la siänza librèria l invuchèva ajût parché i pónndg i n al ruSghéssen. E i pónndg ai scapé da rédder
Leon Battista Alberti
al lîber l é ónna däl pusibilitè ed felizitè ch\'avän nuètra Zänt
Jorge Luis Borges
al lîber pió inpurtànt pr un cumunéssta cunpâgna mé l é la Bébbia
Nichi Vendola
al linguâZ l è una pèrt dal nòstr urganîSum, brîSa manc cunplichè ed ló
Ludwig Wittgenstein
äl m an sänper fât spêzi tótti äl vultè che i fiómm i téNnen fèr par pasèr såtta tótt i pónt
Beppe Grillo
äl magâgn ed chi èter äl s arvîSen tròp al nòstri
Leo Longanesi
al månd l é matêren par chi òmen e maschiléssta par cäl dòn
Belén Sánchez
al månnd ai é i catîv parché ai é chi bón; fè fôra chi bón e pian pianén ai scunparéss anc i catîv
Carl William Brown
al månnd ai é såul un quèl pîz ed quand Zänt i dscårrn ed té, e l é quand la Zänt i n dscårren brîSa ed té
Oscar Wilde
al månnd al n é brîSa un spetâcuel, mo un canp ed batâglia
Giuseppe Mazzini
al månnd al n é brîSa vaira, l é reèl
Fernando Pessoa
al månnd al srêv dimónndi pió pacéffic, s’a fóssen tótt sänza un Dío
José Saramago
al månnd al và inànz par vî di quî inpusébbil ch’i én stè realiZè
André Maurois
al månnd l à la strutûra dla längua, e la längua l’à äl fatàzz dal giudézzi
Eugenio Montale
al månnd l arêv da rédder de pió, mo dåpp avair magnè
Mario Moreno (Cantinflas)
al månnd l é destinè a dvintèr sänper pió ridéccuel, écco parché i umuréssta i an bèle l ôc’ int la ziviltè ch’à da vgnîr
Carl William Brown
al månnd l é divîS stra quî ch’i n dôrmen brîSa parché i an fâm e quî ch\'i n dôrmen brîSa parché i an pòra ed quî ch\'i an fâm
Paulo Freire
al månnd l è tstimôni d un terébbil crémmin cåntr al’umanité cme quall ch’i an fât a GâZa, duv i an cazè in galêra un migliån e mèZ ed cristiàn sanza ch’i pôsen savair gnint ed tótt quall ch’ai suzêd par d fôra. In st mänter tótt un pôpol i l an méss int un castîg bestièl
Jimmy Carter
al månnd l é una parSån in duv l é méi stèri int na zèla d iSulamänt
Karl Kraus
al månnd quall ch’cånta de pió l’é una bôna digestiån. In st môd l artéssta al trôva l’ispiraziån, i Zuvnût la vójja ed fèr l amåur, quî ch’pänsen ai vén äli idéi luminåuSi e tótta la Zänt i trôven la cuntintazza ed stèr al månnd
Guy de Maupassant
al marchè l é un sît in duv la Zänt i pôlen infarluchères ón con cl èter
Anacharsis
al mâsum dvair pr un òmen l é d tirèr fòra äl bîsti dala crudeltè
Emile Zola
al matrimòni l é al prémm mutîv ed divòrzi
Groucho Marx
al matrimòni l é cunpâgna i fónnZ: t at n adè tròp tèrd s\'i én bón o trésst
Woody Allen
al matrimôni l é såul un scanbi ed catîv umûr al dé e ed catîv udûr ala nôt
Guy de Maupassant
al matrimòni, int la vétta, l é cunpâgn a un duèl in mèZ a una batâglia
Edmond About
al méi dla vétta an s zairca brîsa, as câta
Anonymous
al mèl ch\'a fän, an s tîra brîSa tânt òdi e ustilitè, cunpâgn a äl nòstri bôni aziån
François de La Rochefoucauld
al mèl l é che la generoSitè la pôl èser anc un bån intarès
Ugo Ojetti
al mèl, l é prôpi tótt qué! Int äl parôl! Avän tótt, par d dänter, un sbandêren ed quî! E cum faggna a intànndres, chèro vó, se int äl parôl ch\'a dégg, mé ai métt al säns e al valåur di quî ch\'i én dänter da mé; mänter, ón ch\'al li stà a sénter, al li capéss col säns e col valåur ch\'äli an par ló, dal månnd che ló l à dänter? A n arivaràn mâi d åura d intànndres!
Luigi Pirandello
al menefreghîSum, la vigliacarî i amâzen äl democrazî pió che i tirân e i ditatûr
Luigi Tosti
al mî futûr al tâca quand a m lîv ala matéNa... Tótt i dé a cât quèl ed creatîv da fèr int la mî vétta
Miles Davis
al mî gât al fà quall ch’a vrêv fèr mé, sänza tant stûdi, as capéss
Ennio Flaiano
al mî utimîSum al s bèSa in vatta ala cunvinziån che cla ziviltè che qué l\'é drî ch\'la se dsfà. Al mî pesimîSum, in vatta a tótt quall ch\'al fà par guantères int al sô mulinèl
Jean-François Brient
al mutîv prinzipèl dla difuSiån dl\'ignuranza ed mâsa l é che tótt i én bón ed lèZer e scrîver
Peter de Vries
al n à brîSa däl cunvinziån, quall ch\'al n à studiè gnínta pulîd
Emil Cioran
al n é brîSa scandalåuS che socuànt banchîr i finéssen in parSån. L é scandalåuS ch’ai n séppa anc ala målla
Honoré de Balzac
al n é brîSa un quèl bån, ch\'ai suzêda tótt quall ch\'et vû
Heraclitus
äl n én mâi äl virtó, mo sänpr i vézzi, ch\'i s dîSen d in man in man chi é l òmen
Umberto Galimberti
al naziån grandi äl s én sänper cunpurtè da delincuént, e cäl céNni da buSåNni
Stanley Kubrick
al nemîg al mèrcia par dnanz da nuèter
Bertolt Brecht
al nòster chèp d ôvra grand e gluriåuS, l é vîver cum và. Tótt chi èter quî, regnèr, fèrs al magàtt, tirèr só däl cà, i én par la pió däl bujarî inóttil
Michel de Montaigne
al nôster gran turmänt, int la vétta, al vén dal fât ch’a sän sänper da par nuèter e tótt i nûster sfûrz, tótti äl nôstri aziån, i n fan èter che zarchèr ed scapèr vî da sta solitûdin
Guy de Maupassant
al nòster pinsîr dla môrt al cånta såul par quall che la môrt la s fà pinsèr dla vétta
André Malraux
al nòster sistêma econòmic dal dé d incû l é una mâchina universèl ch’la dsfà l anbiänt es la prudûS di miglión ed pirdént che inción sà csa fèrsen
George Susan
äl nòstri vétt äl finéssen quand a stän zétt dnanz a di quî inpurtànt magâra
Martin Luther King
al nuvanta dal zänt di puléttic l arvéNna la riputaziån dal dîS dal zänt ch\'ai avanza
Henry Alfred Kissinger
al parêva che al månnd al fóss dsparté stra i bón e i catîv. I bón i durmêven méi, st mänter che i catîv al parêva ch\'i Sguazéssen de pió a stèr dSdè
Woody Allen
äl parôl äli an al valåur ch’ai dà quall ch’al li stà a sénter
Giovanni Verga
äl parôl äli én inpurtanti s\'äli én pôchi
Lalla Romano
äl parôl äli én tótt quall ch’avän
Samuel Beckett
äl parôl ch\'et drôv par descrîver la realtè äl crêan la realtè
Martin Brofman
äl parôl pió antîghi e pió cûrti – \'ói\' e \'nå\' – biSåggna tgnîri in gran cunsideraziån
Pythagoras
äl parôl pió bèli äl n én brîSa “a t vói bän”, mo “l é benéggn”
Woody Allen
äl parsån pió fâzil da inbarluchèr a sän nuèter
Edward Bulwer-Lytton
al pasè l é un pròlog
William Shakespeare
äl patèt frétti äli én ónna däl cariaziån pió spirituèli dal Sbózz parigén
Maurice Edmond Sailland dit Curnonsky
al patriotîSum l é la cunvinziån che la tô naziån l’é superiåura a tótti cäli ètri par vî ch’t i naséss té
George Bernard Shaw
al pchè pió grand l é l pchè d èser nèd
Samuel Beckett
al pentimänt l è fichèrs int al zócc d an lasèr trâzia st’ètra vôlta
Marcel Achard
al pèr che al pruzès ch’al pôrta dal’amêba al òmen, pr i filòSof sänza dóbbi al séppa un prugrès, mo a n s sà brîSa se al’amêba ai séppa d avîS l istàss
Bertrand Russell
al períod pió produtîv dal pesimîSum l arîva a ventión ân o dåntr a lé, quand par la prémma vôlta as prôva ed trasfurmèr i insónni in realtè
Heywood Broun
al pesiméssta l é ón che s’al pôl dlîZer tra dû mèl ai tôl tótt e dû
Oscar Wilde
al pesimîSum al i äntra col giudézzi; l utimîSum con la volontè
Antonio Gramsci
al piaSair al n é èter che un dulåur dåulz da murîr
Heinrich Heine
al piaSair pió tamóggn dla vétta l é al piaSair inóttil däli iluSiån
Giacomo Leopardi
al pinsîr al và indrî, i ugèt i van inànz
Nina Ivanoff
al pinsîr l è sänper un granén ed rèna int al macàgg’ dal psai
Bruno Arpaia
al pinsîr l é un riSultèt dal linguâg’
Carmelo Bene
al pió brèv màsster d una längua l é druvèrla
Quintilianus
al pió gran furnidåur ed viulänza int al månnd dal dé d incû l é al mî guêren
Martin Luther King
al pîz ch’ai pôsa capitèr, a un gêni, l é che tótt i al capéssen
Ennio Flaiano
al pôl dèr che al dé d incû l obietîv an séppa brîSa dscrûver cus\'a sän, mo arfiudèr quall ch\'a sän
Michel Foucault
al pôl dèr che l’êtica la séppa una siänza sparé da tótt al månnd. Fà gnínta, a tgnarän inventèrla un’ètra vôlta
Jorge Luis Borges
al pôl dèr che st månnd al séppa l infêren d un èter pianaid
Aldous Huxley
al povêta l é cunpâgn a cal pränzip däl nóvvel ch’as n infótt dla tinpèsta es al rédd dl arzîr; eSigliè só la tèra stramèZ al minciunè, äl såu ègli da Zigànt äl i inpedéssen ed girèr
Charles Baudelaire
al pränzip l é al prémm servitåur dal sô Stèt
Friedrich der Große
al prèmi pr avair padé tant l é che pò as môr cunpâgna di can
Cesare Pavese
al prémm ât rivoluzionèri l é quall ed ciamèr i quî col sô nómm
Rosa Luxemburg
al prémm quèl ch\'l\'à da fèr una dòna, quand la vôl un òmen, l é ed méttres a córrer
Molière
al prémm quèl ch’l à da fèr un dutåur l é quall d insgnèr ala Zänt d an tôr mâi däl medgén
Osler William
al prémm sàggn dla môrt l é la nâsita
Stanislaw Jerzy Lec
al prémm ubietîv dl educadåur l é quall ed furmèr di autodidâta
Daniel De Montmollin
al prêzi ch’as pèga par méttres drî a una prufesiån o una vucaziån, l é d cgnósser pulîd la sô banda pió malnatta
James Baldwin
al prîguel al n arîva brîSa dal côs scgnusó, mo da qualli che nuèter a cardän ch’äl séppen vairi mo invêzi äl n i én brîSa
Mark Twain
al prinzéppi dl’educaziån, l é d predichèr con l eSänpi
Anne-Robert-Jacques Turgot
al problêma coi puléttic pajâz l è quall che, dåpp, i van só
Anonymous
al proibizionîSum l à fât såul di dân
Al Capone
al psair stièt l é in man ed quall ch’l à in man i mîZ ed comunicaziån
Licio Gelli
al puléttic al pänsa a st\'ètri eleziån, al statésstic a st\'ètri generaziån
Otto von Bismarck
al puléttic l é un acròbat: al stà in ecuilébbri, digànd l incuntrèri ed quall ch\'al fà
Maurice Barrès
al puvêta al vèl quall ch\'vèl la sô puveSî miåura
Fernando Pessoa
al puvêta l intànnd la natûra méi dal sienziè
Novalis
al quèl giósst da fèr pr un ômen l é quall ed stèr al månnd e brîSa quall d èsr al månnd. A n cazarò mâi vî i mî dé zarcànd ed Slunghèri. Mé, al mî tänp, al druvarò
Jack London
al quèl inpurtànt, a st’månnd, an é brîSa al sît duv a s truvän, mo piotôst la direziån duv a sän drî a andèr... avän da navighèr däl vôlt col vänt favuràvvel e däl vôlt ed stravänt, mo avän da navighèr, sänza andèr ala derîva e sänza fichèr Zå l’àncora
Oliver Wendell Holmes
al quèl miåur int al futûr l é ch\'l arîva såul un dé ala vôlta
Abraham Lincoln
äl religiån äli én äli èrum pió putänti che al Dièvel al s séppa mâi inventè
Tino di Bacco
äl religiån äli én cunpâgna äl lózzel: par SlûSer i an biSåggn dal bûr
Arthur Schopenhauer
al rîSg pió grand int la vétta l é d tôr tròpi precauziån
Alfred Adler
al saggn pió sicûr d avair catè la veritè l é la pèS ch\'al sént dänter
Amado Nervo
al såurapió al fà guintèr la vétta un såurapió
Pier Paolo Pasolini
al scàndel al tâca quand la polizî al le fà dSmétter
Karl Kraus
al schièv l à un padrån e pò pió, l ambiziåuS al n à tant, quanti äli én äl parsån óttili ala sô furtóNna
Jean de La Bruyère
äl scôl an i äntren un azidóll cån l’educaziån... äli én pió che èter däli istituziån fâti par cuntrulèr, ch’äli an da insfilzèr int al zócc di Zûven i cunpurtamént pió inpurtànt. L’educaziån l’é tótt un èter quèl e int la scôla l’à un sitarén cinén dimónndi
Winston Churchill
al scritåur ch’an và mâi in fånnd l avanza sänper a gâla
Stanislaw Jerzy Lec
al segrêt dal suzès l é la sinzeritè. S\'t arîv d åura d fèr véssta d avairla, t ai l\'è fâta
Arthur Bloch
al segrêt dla felizitè l è dèrla vénta al tentaziån
Oscar Wilde
al segrêt méi arpiatè l é quall che tótt i al san
George Bernard Shaw
al segrêt pió difézzil da mantgnîr par la Zänt, l é l\'upignån ch\'i an ed låur
Marcel Pagnol
äl sensaziån an frêghen brîsa: mo al giudézzi al frêga
Johann Wolfgang von Goethe
äl sêrven a quèl såul cäli arspòst ch\'äl fan däl dmand nôvi
Vittorio Foa
al Sgnåur al n é bSa bån ed mudèr al pasè, e l é al parché l é custràtt ed lasèr ch\'ai eSéssta i stòric
Samuel Butler
al Sgnåur l um pardunarà. L é al sô lavurîr
Heinrich Heine
al sienziè int al sô laburatòri al n é bSa såul un tètnic; l é anc un tuSàtt in fâza a di fenòmen naturèl ch\'i l inpresiåNnen cunpâgna una fôla
Marie Curie
al silänzi l é insupurtâbil par zertón, parché i an tròpa vêrgna dänter
Robert Fripp
Al sò benéssum che, pòst ch’a n sån brîSa un leterè, un quèlc preSuntuåuS al cardrà gióssta biaSimèrum par vî ch’a sån un ileterè. Zänt bâsa! I n san brîSa che mé a prêv arspånndri, cunpâgna al fé Mârio coi patrézzi ruman, mé sé a prêv arspånndri acsé: “Tótt quî ch’i s fan bî con la fadîga ed chi èter, i n vôlen brîSa arcgnósser la mî, däl fadîg
Leonardo Da Vinci
al sozialîSum al pôl arivèr såul in biziclatta
José Antonio Viera Gallo
al spagnôl an prà mâi èser una längua prôpi ed cultûra prémma ch’i scrîven la siänza in spagnôl
Angel Martín Municio
al spèc’ vaira di nûster dscûrs l é al cåurs däl nòstri vétt
Michel de Montaigne
al spórrt sêri an à gnínta a fèr coi galantòmen. L é pén d òdi, geluSî, Sgrandicè, indifaränza pr ògni raigla e gósst sâdic int al vàdder la viulänza: in cûrti parôl, l é una guèra sänza stiuptè
George Orwell
äl statésstic só la sanitè äl dîSen che un americàn só dû l à una malatî mentèl d una quèlca fâta. Pänsa mò ai tû trî amîg miûr. S\'i én a pòst, alåura t î té quall
Rita Mae Brown
al Stèt a sån mé
Louis XIV
al stipanndi dal diretåur pió in èlt int na gròsa aZiannda al n é brîSa un prêmi pr i riSultèt ch\'l à utgnó. Spassi vôlt l à la natûra d un ât caluråus e personêl ch\'al s fà da par ló
John Kenneth Galbraith
äl stòri äli én i nûster insónni. E i nûster insónni i én la nòstra vétta
Tim Burton
äl strè dla lealtè äli én sänper drétti
José Ortega y Gasset
äl stréi äli an piantè lé d eSésster quand nuèter avän piantè lé ed bruSèrli
Voltaire
al suzès al n é brîSa fâzil da utgnîr. La dificultè l é armeritèrsel
Albert Camus
al suzès l é avair quall ch’et vû. La felizitè l’é vlair quall ch’t è
Jackson H. Brown
al suzès stièt, l é dvintèr al miåur ch’et pû dvintèr
Harold Taylor
al Svilópp l é cunpâgna una strèla môrta ch\'as vadd anc la sô lûS, anc s\'l\'é dSmôrza da un pèz e par sänper
Gilbert Rist
al Svilópp l é un viâZ int al mèr con pió Zänt int l’âcua che in vatta ala bèrca
Eduardo Galeano
al Svilópp sustenébbil l é cunpâgna l infêren: salghè con däl bôni intenziån
Serge Latouche
al tänp e l’åura i pâsen anc int al dé pió brótt
William Shakespeare
al tänp ed tirèrla in lóng, däl mèZi miSûr, däl truvè inóttil e cunsulatôri, di cuncón l é drî ch’al finéss. Adès, invêzi, al tâca a èsr åura ed paghèr dâzi
Winston Churchill
al tänp l é al quèl pió inpurtànt: ló l é såul un’ètra manîra ed ciamèr la vétta
Antonio Gramsci
al tänp l é l autåur pió brèv. Al trôva sänper la finâdga parfèta
Charlie Chaplin
al tänp l é l ónnic quèl ch’an s pôl brîSa dèr indrî
Lucius Annaeus Seneca
äl tentaziån, difaränt däli ucaSiån, äl t daràn sänper una secånnda pusibilitè
Orlando Aloysius Battista
äl tèst creatîvi äli én sänper stè cgnusó parché äli én bôni ed tgnîr bòta anc chi sistêma educatîv pió trésst
Anna Freud
al tgné èlta la sô bandîra...acsé an tgné brîSa fèrla vàdder
Stanislaw Jerzy Lec
al traditåur l é ón ch’al và vî dal sô parté e al s iscrîv int un èter, al cunverté l é quall ch’al vén vî da st’èter parté e al s iscrîv int al vôster
Georges Clemenceau
äl traduziån, cunpâgna äl mujêr, äli én fîdi cèri vôlt, s\'äli an quèl d atratîv
Roy Campbell
al và bän ed tgnîr drî ala sô inclinaziån, bâsta ch’la vâga al’èlta
André Gide
al vair obietîv dal sozialîSum l é prôpi quall ed lasèr indrî e pó tirèr d lóng dåpp cal mumänt dal Svilópp dl’umanitè dóvv tótt i zairchen ed gratèr
Albert Einstein
al valåur stièt d na parsåNna as vadd dala sô capazitè ed liberères da par sé
Albert Einstein
al Vaticàn l é la fôrza reazionèria pió granda ch’ai séppa in Itâglia. A sénter la CîSa, i én dispôtic i guéren ch’i dan adôs ai sû privilêg’ e i én pruvidenzièl quî che, cunpâgn al fasîSum, i fan in manîra ch’i cràssen
Antonio Gramsci
al vêrb lèZer an vôl brîSa l inperatîv. Al spartéss sta particularitè con di èter vêrb, cunpagna vlair bän e insugnères
Daniel Pennac
äl veritè ch’äl cånten, i gran prinzéppi, ala fén, i avànzen sänper dû o trî: i én quî ch’la t à insgnè la tô mamà da ragazôl
Enzo Biagi
äl vitòri cåntr a cäl dòn, äli én äli ónnichi ch’as utén scapànd vî
Napoleon Bonaparte
äl Zåuvni côpi i n s imâZinen gnanc tótt quall ch’ai à dè la televiSiån. Una vôlta, cån cl èter, t avêv anc da dscårrer
Isidoro Loi
al zîl starlén par d vatta da mé, e la laZZ morèl in mé
Immanuel Kant
al zimitêri l é pén d ômen grand che al månnd an psêva fèren da manc
Leo Tolstoy
ala fén di cónt, al månnd ai é såul dû gèner d ômen: quî ch’i stan a cà e quî nå
Rudyard Kipling
ala fén di cónt, l é catères pulîd con la Zänt al quèl pió inpurtànt dla vétta
Wilhelm von Humboldt
ala lîvra ai pièS la pulänt. Al l à détt al cûg
Stanislaw Jerzy Lec
ala natûra as i cmanda dandi a mänt
Francis Bacon
äli âlum pió èlti äli én bôni d avair i vézzi pió grand, mo anc äl virtó pió grandi
René Descartes
äli anâder äl fan äli ôv tótti chiêti, mäntr äl galén äl starnâzen cme däl mâti. Al riSultèt? Tótt i mâgnen äli ôv ed galéNna
Henry Ford
äli ânum äli an una manîra spezièl pr intànndres, d arivèr fén in fånnd, fén a dères dal té, in st mänter äl nôstri parsån i n sän cum fères a druvèr äl parôl ed tótt i dé e par vî dla schiavitó ed quall che la Zänt i pretànnden
Luigi Pirandello
äli ânum splànndidi äli én pió ufaiSi dal èser tundè che dai numâz
Nicolò Tommaseo
äli idê äl fan pió spargói dla båmmba atômica
Fidel Castro
äli idéi äli én pió putänti däli èrum. Ai nûster nemîg a n i darénn mâi äli èrum, parché mâi arénn da dèri äli idéi?
Joseph Stalin
äli iluSiån äl tîren d lóng ala fâza dla raSån e dal savair
Giacomo Leopardi
äli istassi parôl, prununziè da däl båcc difaränti, äl ciâpen anc di significhèt difarént, scuèSi incuntrèri
Alessandro Morandotti
äl’idê äli én cunpâgn al póllg, äl sèlten da ón a cl èter mo i n pzîghen inción
Stanislaw Jerzy Lec
am é d avîS che pr una bôna traduziån biSåggna avair intaiS pulîd al tèst, e pr intànndrel pulîd biSåggna avair visó int al månnd fîSic, la n é brîSa såul na quistiån ed manipulèr äl parôl
Douglas Hofstadter
am é d avîS d avair acatè l\'anèla ch\'l\'unéss äl bîsti al homo sapiens
Konrad Lorenz
am piaSrêv che i ât ed môrt ed tótt i fóssen scrétt int l\'istassa längua di sû ât ed nasiån
Bertolt Brecht
am piaSrêv ed vàdder i prît maridè, e brîSa såul chi eterosesuèl
Anónimo
am pièS da mât i parté puléttic. I én i ónnic sît ch\'ai séppa avanzè in duv la Zänt i n dscårren brîSa ed puléttica
Oscar Wilde
am pièS ed dscårrer. Spassi vôlt a dscårr mîg, giósst par stèrum da sénter. Däl vôt a sån acsé inteligiänt, ch\'a n sån bån gnanca mé ed capîr cus ai ò détt
Oscar Wilde
am pièS tant la Germâgna ch\'arêv tôlt a pât ch\'äl fóssen avanzè dåu
Giulio Andreotti
am vôls zincuant’ân par dscrûver ch’a n ò brîSa dal Sbózz par scrîver, mo a n psêva brîSa dèrila só, parché ormâi ai êra dvintè tròp famåuS
Robert Benchley
amåur? Fôrsi, s’a la tiran in lónga, s’a s cgnusarän pîz
Ennio Flaiano
amîg l é quall ch’et pû stèri sîg in silänzi
Camillo Sbarbaro
an avair inción vézzi an Zónta gnínta ala virtó
Antonio Machado
an avèdi pôra che un ruglàtt ed zitadén scruplûS e dezîS al pôsa canbièr al månnd
Margaret Mead
an biSåggna brîSa fèr di pulintén, quand as à däl bôni chèrt
Oscar Wilde
an biSåggna brîSa fidères di prémm istént, parché i én scuèSi sänper bón
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
an druvèdi brîSa cla parôla furastîra \"ideèl\". Avän una parôla bulgnaiSa stièta : \"buSî\"
Henrik Ibsen
an é brîSa al cunbatimänt ch’al s òbliga d èser di artéssta, l’é l’èrt ch’la s òbliga ed cunbâter
Albert Camus
an é brîSa che l amåur al séppa ôrb mo l é prèSbit: defâti ló al tâca a vàdder i difèt ed man in man ch’al se Sluntèna
Oscar Wilde
an é brîSa la cusiänza ch’la rêgola la vétta, mo l’é la vétta ch’la rêgola la cusiänza
Karl Marx
an è brîSa la libartè ch’ai amanca; ai amanca di òmen lébber
Leo Longanesi
an é brîSa vaira che i dé ch’ai piôv i séppen i pió brótt: såul in chi dé che lé t pû girèr a tèsta èlta anc s’t î drî a zighèr
Jim Morrison
An é megga vaira che la Zänt urdinèria i t fâghen da capîr i sû pinsîr in manîra bèla cèra; e se chèSo mâi i avéssen quèl e cèr al n é brîSa ch’i séppen padrón dla längua mo l é che i an dla Sgadézza int al zócc
Samuel Johnson
an eSésst gnínta fôra di âtom e al spâzi vûd: tótt al rèst äli én upignån
Democritus
an i é brîSa amåur sänza padîr o fèr padîr
Henri François-Joseph de Régnier
an i é brîSa biSåggn ed bruSèr i lîber par dscanzlèr una cultûra. Ai bâsta fèr in môd che la Zänt i la dSmétten ed lèZri
Ray Bradbury
an i é brîSa däl nôrum. Tótt i òmen i én däli eceziån a una raigla ch\'an eSésst brîSa
Fernando Pessoa
an i é brîSa däli êrub tréssti, ne di òmen trésst. Ai é såul di cultivadûr trésst
Victor Hugo
an i é brîSa däl’idê ch\'äl séppen anc indrî, mo ai é di mumént giósst che biSåggna èser bón d asptèr
Jean Monnet
an i é brîSa dåu parsån ch’äl lèZen l istàss lîber
Edmund Wilson
an i é brîSa di fât, mo såul däl\'interpretaziån
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an i é brîSa di fiû ilegéttum, mo såul di genitûr ilegéttum
Leon R. Yankwich
an i é brîSa dl amåur strasinè
Miguel de Cervantes
an i é brîSa felizitè sänza libartè, e libartè sänza curâg’
Pericles
an i è brîSa un amåur pió stièt che l amåur pr al magnèr
George Bernard Shaw
an i é brîSa un crémmin acsé catîv da n èser brîSa pardunè dala Zänt, s\'l é stè fât int al nómm dal Sgnåur o dla naziån
Tom Robbins
an i é brîSa un quèl ch\'al séppa bån o catîv par cånt sô, mo l\'é quall ch\'ai é int al zócc ch\'al dîS ch\'l é prôpi acsé
William Shakespeare
an i é brîSa un Zuglén pió óttil e nòbil che un diziunèri, par fèr Zughèr i fangén dai zéncu’ân in só. E, con un pô d furtóNna, anc i bón scritûr infén ai zänt ân
Gabriel García Márquez
an i é brîSa una strè par la pèS. La pèS l\'é la strè
Mohandas Karamchad Gandhi
an i é brîSa un\'upignån tante Sbagliè, che un quèlc filòSof an pòsa brîSa manifestèrla
Marcus Tullius Cicero
an i é cminzéppi né fén, ai é såul na pasiån sänza fén par la vétta
Federico Fellini
an i é dóbbi che l\'ónnica pèS fôrta e ch\'la tén bòta stra un òmen e sô mujêr l\'é dscunpagnères
Lord Chesterfield
an i é dóbbi ch’ai fóss biSåggn d na rivoluziån, par spieghèr ala Zänt che i gran Svèri däl ricàzz i dan la målla a un Sbandêren ed mèl e a un sinifîli ed delétt; mo mé a sån anc cunvént che a èser tótt récc prezîS al séppa un bèl insónni
Robespierre
an i é dóbbi, l univêrs l é sänza cunfén
Epicurus
an i é dutåur ch’pôl inprumétter la guarigiån, mo ògni dutåur l arêv da psair inprumétter ed tgnîr drî al malè
Patch Adams
an i é gnìnt ch\'al pòsa èser pió malnàtt d na guèra ardupè
Susan Sontag
an i é gninta al månnd ch’s arvîSa al’afeziån d una mujêr. L é un quèl che un ômen spuSè an i pâsa gnanc pr al zócc
Oscar Wilde
an i é gnínta ch\'fâga dvintèr tant puvrétt, cunpâgna l\'aviditè
Anónimo
an i é gnínta ch\'séppa acsé asûrd o ridéccuel, d\'an èser bSa stè détt almànc una vôlta da un quèlc filòSof
Oliver Goldsmith
an i é gnínta cunpâgna turnèr int un sît ch’l é avanzè sänper quall par dscrûver cum a sän canbiè
Nelson Mandela
an i é gnînta d acsé prâtic, cunpâgna una bôna teorî
Kurt Lewin
an i é gninta ed pió difézzil da tgnîr bòta che l udåur dl’adulaziån
Arnold Lobel
an i é gninta ed pîz pr una naziån dla Zänt fûrba ch’i fan cånt d èsr inteligént
Francis Bacon
an i é gnìnta pió brótt dla raSån quand la n é brîSa dala nôstra pèrt
George Savile
an i é guêren ch’al pôsa tgnîr bôta dimónndi sänza un’upuSiziån coi marón quèder
Benjamin Disraeli
an i é inción ch’al pôsa fèruv sénter brîSa al’altazza s’an sî brîSa d acôrd
Eleanor Roosevelt
an i é inción ch’l um pètna cunpâgna al vänt
Alda Merini
an i é inciónna teorî democrâtica ch’l’èva di dóbbi che ónna däl caraterésstichi d una ditatûra la séppa dvintèr padrón ed tótt i rubinétt däl nutézzi
Giovanni Sartori
an i é inciónni pasiån in duv ai séppa acsé tant egoîSum, cunpâgn a int l amåur; e a sacrificän sänper pió vluntîra la trancuilitè ed quall ch’a i vlän bän, piotòst che pêrder la nòstra
François de La Rochefoucauld
an i é mâi stè una guèra bôna e una pèS catîva
Benjamin Franklin
an i é malediziån pió granda d un\'idê spargujè con la viulänza
Ezra Pound
an i pôl èser grandazza sänza senplizitè
Leo Tolstoy
an ié dóbbi ch’a muréss pr äl mî cunvinziån, parché äl prénn anc èser Sbagliè
Bertrand Russell
an inpôrta savair chi é ch’avän spuSè, parché a psî stèr sicûr che, ala matéNna dåpp, a s adarän d avair spuSè un èter
Samuel Rogers
an liZîdi, cum i fan chi cínno, par divartîres, o cum i fan i anbiziûS pr istruîres. Nå, liZî par vîver
Gustave Flaubert
an ò mâi fât gnìnt ed mî, parché ai ò sänper aguantè i quî ch’i pasèven pr âria
Nicanor Parra
an pôl brîSa dèr che i sienziè i fâghen däl catûr al bîsti; ch\'i fâghen bän i sû esperimént coi giurnaléssta o coi puléttic
Henrik Ibsen
an pôs vàdder i ân ch’ai ò pasè in Parlamänt cunpâgna quî dal licéo Azêglio ed Turén. Una pêrdita ed tänp a insachèr dla nabbia
Susanna Agnelli
an psän fèr gnìnta ed pîz a un quelcdón, che tgnîr drî såul a ló
Elias Canetti
an s dîS mâi tanti ufèl, cunpâgna prémma däli eleziån, in st mänter ch\'ai é la guèra e dåpp ala câzia
Otto von Bismarck
an s fà brîSa di amîg, quall ch’an s fé mâi un nemîg
Alfred Tennyson
an s fà brîSa puléttica con la morèl, mo gnanc sänza
André Malraux
an s nâs brîSa dòna, mo as dvänta
Simone de Beauvoir
an s pånnd mâi mänt a quall ch’as é fât, as vadd såul quall ch\'ai avanza da fèr
Marie Curie
an s pôl brîSa legaliZèr al trâfic dròga parché ai gîra trûp quatrén
Hillary Clinton
an s pôl tradûSer dal tótt col parôl gnanc i pinsîr
Friedrich Wilhelm Nietzsche
an s sà brîSa in dóvv la môrt la t stà d’asptèr, siché dånca té stâla d’asptèr dapartótt
Lucius Annaeus Seneca
an s tîra só gnínta in vatta ala prêda; incôsa as tîra só in vatta al sabiån, mo avän da tirèrel só cunpâgna se al sabiån al fóss dla prêda
Jorge Luis Borges
an s tradûS brîSa quall ch’é scrétt, as tradûS quall che l autåur al vlêva dîr, e l é par quall che i conpiûter i n arîven bSa d åura ed tradûSer
Anónimo
an stèdi a dmandèrum d èser gentîl; dmandèm såul ed fèr cånt d èsrel
Jules Renard
an stèdi a lasèruv inpónner la libartè ed parôla prémma dla libartè ed pinsîr
Stanislaw Jerzy Lec
an stèr a avair vójja d ignínt e t srè l ômen pió récc dal månnd
Miguel de Cervantes
an stèr mégga a èser acsé mudèst ... t an î pó mégga acsé grand
Golda Meir
an strasinèdi dal tänp a zarchèr di incâli, a prêv anc an èsrien inción
Franz Kafka
an uv fà brîSa pòra un månnd d analfabêta sänza inciónni memòri, fòra che qualla di sû conpiûter?
Harold Bloom
an vèl brîSa la panna ed vîver la vétta, s\'an s é brîSa lûv ed quall ch\'la s ufréss
Emmanuel Wathelet
an vlair brîSa l é cunpâgna avair bèle
Lucius Annaeus Seneca
anarchî an vôl mégga dîr ch’an i é brîSa däl raiguel, mo mo ch’i n i én brîSa i gvarnànt
Edward Abbey
anc int al spòrrt biSåggna vîver insàmm ala mâfia?
Carlo Cattaneo
anc se däl gramâtic ai n é cunpâgn a i gramâtic, anzi, de pió…
Desiderius Erasmus von Rotterdam
anc s\'et gîr in zà e in là, par tótti äl såu strè, t an arivarè mâi d åura ed catèr äl cunféNni dl\'âlma: l é acsé fånnd al sô \'logos\'
Heraclitus
andèr in cîSa t a n guänt brîSa un cristiàn cunpâgna andèr in garag’ t a n guänt brîSa un’automôbil
Laurence J. Peter
andèr in viâZ al sêruv såul a vlair pió bän al sît duv a sän vgnó al månnd
Noel Clarasó Serrat
antèr la cà in st mänter che i tû fiû i én anc in cràsser, l é cunpâgna fèr la råtta prémma ch\'al dSmétta d anvèr
Phyllis Diller
apanna ch’t et métt drî a supurtèr quèl, al dvänta suportâbil, e pasè pôc anc normèl
Israel Zangwill
Arcôrdet che, anc s\'t avéss mâi da canpèr par trai mélla ân, o magâra tränta mélla, t a n préss pêrder un\'ètra vétta fôra ed qualla t è e an i srà mâi un\'ètra vétta dåpp a qualla t è. Sichedånca la vétta pió longa e qualla pió cûrta äli én prezîSi. Al mumänt preSänt (al dé d incû) l é ed tótt i cristiàn, mo al tänp indrî l é pasè par sänper. An i é inción ch\'pôsa pêrder al tänp indrî o quall ch\'l à da vgnîr parché, sicómm i n én brîSa i tû, cum fèni a rubèrti?
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
arénn da stèr ala lèrga da dchi afèri ch’a t tåcca ed méttret un ftièri nôv
Henry David Thoreau
as à a dispuSiziån dîS minûd par realiZèr un\'idéa, prémma ch\'la tåurna int al månnd di insónni
Richard Buckminster Fuller
as arêv da pinsèr de pió a fèr dal bän che a stèr bän; in sta manîra as finirêv pò anc par stèr méi
Alessandro Manzoni
as canpa såul una vôlta, mo s’t al fè pulîd una vôlta l’é asè
Joe E. Lewis
as dîS che coi bajûc et pû avair incôsa. Nå, la n è bSa vaira. Et pû cunprèr la rôba da magnèr, mo brîSa l aptît; la medgéNna, mo brîSa la salût; un lèt mulSén, mo brîSa la sòn; la cgnusänza, mo brîSa al capéss; l\'aparänza, mo brîSa al stèr bän; al divertimänt, mo brîSa la felizitè; di cgnusént, mo brîSa di amîg; di servidûr, mo brîSa la fedeltè; i cavî grîS, mo brîSa l unåur; di dé chiêt, mo brîSa la pèS. Coi bajûc et pû avair la góssa d incôsa. Mo brîSa l\'âlma. Quella t an la pû brîSa avair coi bajûc
Arne Garborg
as dvänta Zûven a s-sant’ân: purtròp, l é tròp tèrd
Pablo Picasso
as é d avîS d èser un pajaiS e la veritè l\'é ch\'a sän arîSg un paeSâg\'
Nicanor Parra
as é strulghè däl cûr par di mèl brîSa cgnusó
Ronald Reagan
as guänta pió grand cal dé che, par la prémma vôlta, a s ridän drî
Ethel Barrymore
as lasän inbarluchèr fazilmänt da quàll ch’ai vlän bän
Molière
as pôl falîr in tanti manîr, mo as arîva d åura int na manîra såul
Aristotle
as pôl fèr di quî straurdinèri, sänza stèr lé a pretànnder d avair tótt al mèrit
Edward Moore 'Ted' Kennedy
as pôl miSurèr al livèl ed ziviltè d na sozietè, andànd dänter int äl såu parSån
Fedor Michailovich Dostoevski
as pôl pardunèr a un òmen d èsr un inSmé pr un\'åura, quand ai é di inSmé ch\'i n la piànten mâi d èsrel par tótta la vétta
Francisco de Quevedo y Villegas
as prélla in tånd e, quand as finéss, et crôd in tèra
Carmelo Bene
as prêv dîr che la libartè l\'é un quèl vèg. La sô mancanza an l é brîSa
Rodrigo Rey Rosa
as rispèta såul i dirétt umàn däl parsån giuréddichi
Anónimo
as zîga de pió pr ägli uraziån cuntintè, che par quàlli brîSa cuntintè
Santa Teresa de Jesús
Auschwitz al tâca tótti äl vôlt che un quelcdón al guèrda un mazèl e al pänsa: äli én pó såul däl bîsti
Theodor W. Adorno
avair incôsa pr èser cuntänt an é brîSa una raSån pr èsrel
Normand Jacques
avair raSån l é una raSån de pió pr an utgnîr inción riSultèt
Nicolás Gómez Dávila
avair un amîg al n é brîSa un quèl che tótt i s n in pòsen stimèr
Antoine de Saint-Exupéry
avair un lîber al dvänta un sostitût dal lèZrel
Anthony Burgess
avän al miåur Cungrès che i góbbi i pséssen cunprèr
Will Rogers
avän asè religiån par vlairs dal mèl, mo brîSa asè par vlairs bän
Jonathan Swift
avän da fèr la lòta par la pèS con di uSvéi ed pèS
Martin Luther King
avän d\'èser mudèst, e tgnîrs in amänt che chi èter i én pió trésst che nuèter
Oscar Wilde
avän globaliZè al zîrcuel, mo brîSa al pan
Anónimo
avän såul la felizitè ch\'avän dè
Eduard Pailleron
avanzé delûS pr infén dala natûra dl òmen, e a i la dé só, parché am pèrs ch\'la s arviSéss tròp ala mî
J.P. Donleavy
avuchèt: ón ch\'al s prutèZ dal rubarî, cavàndes vî la tentaziån
H.L. Mencken
avuchèt: un cånplîz ch\'an và arîSg ed gnínta
Anónimo
azidänt a cal mumänt ed felizitè ch’al m à fât guintèr infelîz par sänper
Franco Trincale
bän e spass äl bèli dôn i n an brîSa un’inteligiänza ch’la tén drî ala sô blazza
Guy de Maupassant
Bån Nadèl e bån ân nôv!
Anonymous
bandàtt quall ch\'an se spèta brîSa dl\'arcgnusänza, parché al n avanzarà brîSa delûS
W.C. Bennett
Barluscån l é ón ed chi mèl ch\'i s cûren còl vazén. Par guarîr da Barluscån ai vôl una bèla puntûra ed Barluscån
Indro Montanelli
baròmeter. Un usvéi fât cån dl’óssta, ch’al sêruv a fères da vàdder che tänp al i é
Ambrose Bierce
biSåggna cunbâter cåntr ala längua, par vî ch\'la n s òbliga con äl såu fåurmul, i sû cliché, äl frèS fâti, tótt quall ch\'al carateréZZa acsé pulîd un scritåur trésst
Julio Cortázar
biSåggna dîr che i inZéggn poêtic i séppen ed dåu fâta: socuànt ch’i én brèv a cuntèr däl luchéNni; chi èter ch’i én sänper prónti a bàvverli
Galileo Galilei
biSåggna lasèr al sît pr äl nôvi generaziån: anc parché s’t an i al lâs brîSa, äl s al tôlen l istàss
Luciano Lama
biSåggna recuperèr al säns däl parôl e quasst l é al lavurîr esenzièl d un scritåur: dèr na man a tgnîr natt al dizionèri
Eduardo Galeano
biSgnarà bän ch\'a i téggna drî, a sån al sô chèp
Alexandre Auguste Ledru-Rollin
bôna cån la dròga int al spòrrt: ch\'i pruibéssen i cuntròl!
Anonymous
brîSa dSgustèret pr i quî ch’t an è brîSa psó fèr, mo pr i quî ch’t aréss psó mo ch’t an è brîSa vló
Mao Zedong
brîSa fèr a chi èter quall ch’at piaSrêv ch’i t féssen a té: i sû gósst i prénn èser divêrs
George Bernard Shaw
brîSa fèr di vêrs, par dmandèr una man ed nòt. Et préss dSdèr i tû vSén ed cà
Stanislaw Jerzy Lec
brîSa lasèr pêrder äl tåu iluSiån.Quand äl sran sparé, té t andarè d lóng a stèr al månnd, mo t arè bèle dSméss ed canpèr
Mark Twain
brîSa pruvèr a guintèr un ômen ch’fà gran furåur, mo piotòst un ômen d ôr
Albert Einstein
brîSa pruvèr a guintèr un ômen ch’fà un gran furåur, mo piotòst un ômen d ôr
Carl Jung
brîSa tótt i én cundanè a avair dal capéss
Carlo Emilio Gadda
cäl dmand ch’än s dan brîSa un’arspòsta da par låur in st mänter ch’äl nâsen, äl n aràn mâi arspòsta
Franz Kafka
cäl dòn äl ciâpen sänper la fatazza dl insónni ch\'al i cuntén
Juan José Arreola
cäl dôn äl fan al zänt dal zänt ed tótt quall ch’äl dîSen, invêzi chi ômen i s afairmen al zincuanta dal zänt
Claude Lelouch
cäl dòn äl s vôlen bän pr äl nòstri magâgn. S\'a in avän asè, äl s pardåNnen incôsa, anc al nòster capéss da Zigànt
Oscar Wilde
cäl dòn äli an da fèr incôsa dåu vôlt méi che chi òmen, pr èser giudichè brèvi la metè. Par furtóNna al n é brîSa difézzil
Charlotte Whitton
cäl dòn äli én asè fèlsi, parché tótt i fiû i dégghen, cunvént, che sô mèder l\'êra una santa
Remy de Gourmont
cäl dôn äli én padråNni d un pianêta in duv ai cmanda chi ômen
Marilyn Monroe
cal dsaggn qué al m à purtè vî zénc minûd, mo a i ò méss s-sant’ân pr arivèri
Auguste Renoir
cal gran murbén dla vétta: al biSåggn ed fèr un quèl pió in fûria ed quall ch’ai vrêv
Ernest Hemingway
cal lîber ch\'an supôrta brîSa dåu letûr, an s n armèrita inciónni
José Luis Martín Descalzo
cäl parôl ch’äl fan furtóNna, äl fan dvintèr la längua puvratta
Sacha Guitry
cäl sâtir che al censåur l é bån d intanndri, äli én giustamänt pruibé
Karl Kraus
cån i amîg, cunpâgna in amåur, spass as é pió felîz pr i quî ch’a n savän brîSa che par quî ch’a cgnusän
François de La Rochefoucauld
cån låur tótta la Zänt i én di naZéssta; pr äl bîsti Treblinka la và d lóng in etêren
Isaac Bashevis Singer
cån pió che ón l é dàbbel cån pió ch’al cmanda, cån pió che ón l é fôrt l é pió fâzil ch’al dâga a mänt
Jean-Jacques Rousseau
cån pió ch’a s livän in èlt cån pió ch’a parän cinén a quî ch’i n pôlen brîSa vulèr
Friedrich Wilhelm Nietzsche
canpa int na manîra pió sänpliza, par vîd che chi èter senplizemänt i pòsen canpèr
Mohandas Karamchad Gandhi
capéss militèr, l é una cuntradiziån int stäl stassi parôl
Groucho Marx
cardî bän a tótt quall ch\'i v dîSen só l månnd; gnínta l é tròp brótt pr èser inpusébbil
Honoré de Balzac
castitè: qualla pió cåntr a natûra stra äl perversiån sesuèl
Aldous Huxley
che brótt ténp quand as vadd i mât guidèr i urbén
William Shakespeare
che dSgósst pinsèr che la natûra la dscårra e i cristiàn i n la stan brîSa a sénter
Victor Hugo
che furtóNna par quî ch\'i cmànden, che la Zänt i n pänsen brîSa
Adolf Hitler
che la Zänt i n inpèren brîSa dimónndi da tótti äl leziån dla stòria, l\'é la pió granda däl leziån dla stòria
Aldous Huxley
che tótt i séppen di fradî, l é l insónni ed quî che di fradî i n n an brîSa
Charles Chincholles
chèra la mî demucrazî, tåurna bän a cà, ch\'al n é bSa tèrd
Ivano Fossati
chi al sà cus\'arêv dscuêrt Colómmbo, se l\'Amêrica la s fóss tôlta d\'in mèZ ala vî
Stanislaw Jerzy Lec
chi an cgnóss brîSa äl längv furastîri, an sà gnínta dla sô
Johann Wolfgang von Goethe
chi an pôl brîSa quall ch\'al vôl, ch\'al vójja quall ch\'al pôl
José Ortega y Gasset
chi é bån ed pêrder l é bån ed vénzer
Elbert Hubbard
chi é bån ed rédder l é al padrån dal månnd
Giacomo Leopardi
chi é che, s\'i i vôlen bän, l é puvràtt?
Oscar Wilde
chi é ch\'pôl dîr che l anbiänt al n é brîSa stè dsfât?
Günter Grass
chi é inamurè ed sé stass l à almànc ste vantâZ che qué: an truvarà mâi dimónndi rivèl
Georg Christoph Lichtenberg
chi fà dvintèr miåur al stîl, fà dvintèr miåur al pinsîr
Friedrich Wilhelm Nietzsche
chi guèrda ai sû difèt, an vadd brîSa quî ed chi èter
Ali ibn Abi Talib
chi insgnarà ala Zänt la manîra d murîr, al i insgnarà la manîra ed vîver
Michel de Montaigne
chi n al pêrd brîSa, l à dimónndi tänp
Bernard le Bovier de Fontenelle
chi ômen ch’i én bón ed cal pôc ed stèr con cäl dôn i én pó quî ch’i én bravéssum a stèr sänza
Charles Baudelaire
chi ômen i an un’idéa tótta Sbagliè dal sît ch’i an int la natûra: e quasst l é un Sbâli ch’an al ióssten inción
William Somerset Maugham
chi òmen i n sran brîSa virtuûs, s\'an s i parmàtt brîSa d èser viziûS
Frank Meyer
chi òmen i Svêrslen pr an intànndres brîSa
Miguel de Unamuno
chi òmen, an avànd brîSa psó cavèr vî la môrt, la miSêria, l’ignurànza, i an cardó bän, pr èser cuntént, d an pinsèri brîSa
Blaise Pascal
chi ragazû i an un môd ed vàdder, ed pinsèr, ed sénter ch’l é prôpi al sô; an i é gnínt ed pîz che zarchèr ed canbièrel col nôster
Jean-Jacques Rousseau
chi s inamåura l é int un stèt d inbezilitè ch\'la i pâsa
José Ortega y Gasset
chi srà mâi quall ch’l arà vójja ed tirèr d lóng quand an i murirà pió inción?
Elias Canetti
chi srèl mâi l\' ômen par fèr di prugèt?
Hugo von Hofmannsthal
chi và pian al và san e al và luntàn
Anonimo
chi Zûven i n san brîSa tótt quall ch’i prénn fèr, chi pió grand i n pôlen brîSa fèr tótt quall ch’i san
José Saramago
chi Zûven i n san csa fèrsen di sermón, l é méi dèri di bî eSénpi d unestè, coeränza e altruîSum
Sandro Pertini
chi “bibliôfil” ch’i an däl gran bibliotêc che i n préllen gnanc na pâgina, i én cunpâgna i castrè int un ârem
Carlo Dossi
ch’an t véggna mâi in amänt che la guèra, gnanc s’it dîSen ch’l’ai vójja par fôrza e ch’la séppa gióssta, la n séppa una gran bujarî
Ernest Hemingway
cl òmen che, dåpp i zincuant’ân, al vadd al månnd prezîS a quall ed quand l in avêva vent l à cazè vî tränt’ân dla sô vétta
Muhammad Ali
cl òmen ch’al n à brîSa dl’imaginaziån, al n à gnanc äli èli
Muhammad Ali
cl òmen ch’al prôva d concuistèr l afeziån d un èter cån di ât ed buntè, al srà invêzi diSilûS dal’inarcgnusänza umèna
Bertrand Russell
cl òmen ch’an pêrd brîsa l capéss par zêrt quî, al n à brîsa un capéss da pêrder
Gotthold Ephraim Lessing
Cla dôna ch\'l\'à pôca furtóNna con chi ômen la n sà brìSa quant la séppa furtunè
Marilyn Monroe
cla dòna, che al sô cunpurtamänt al fà da vàdder ch\'la farà un buridån s\'i i diràn la veritè, la dmanda d èser inbarluchè
Elizabeth Jenkins
cla nôva ispiraziån, che s\'an i é brîSa tradûSer l é såul parafraSèr la nòstra längua
Fernando Pessoa
cmandèr an vôl brîSa dîr fèr al padrån, mo fèr al sô dvair
Lucius Annaeus Seneca
cme côrp tótt a sän individuèl, cme âlma mâi
Hermann Hesse
con la murèl a giustän i erûr di nûstr istént, e con l amåur i erûr dla nòstra murèl
José Ortega y Gasset
con manc che la Zänt la cgnóss la manîra ed fèr äl susézz e äl laZZ con pió ch’i dôrmen méi ala nôt
Otto von Bismarck
con manc che t mâgn, t bavv, t cånper di lîber, t vè a teâter, a balèr e al’ustarî, con manc che t päns, t fè al amåur, t fè däl teorî, däl poeSî, etz., con pió che t arsprèmi, con pió ch’al cràss al tô teSôr, che né i tarû né la pållver i pôlen cunsumèr, al tô magàtt. Con manc che té t î, con manc che té t realéZZ la tô vétta, con pió che té t è; con pió che la tô vétta aglienè l’é granda, con pió che t métt insàmm dal tô èser estragnè
Karl Marx
con pió ai é däl laZZ, con pió ai é di lèder
Lao Tse
con pió che un stèt l é curått, con pió ch’lé grand al nómmer däl såu laZZ
Tacitus
con pió länguv et dscårr, con pió òmen et vèl
Carlo V
con pió ón l é inteligiänt, e con manc al suspèta däli asurditè
Joseph Conrad
con un baSén t inpèr tótt i quî ch’a n t ò mâi détt
Pablo Neruda
cónsol. Int la puléttica americhèna, l é quall che, an esànd brîSa arivè d åura d avair un incâric póbblic dala Zänt, l in utén ón dal’Aministraziån a pât ch’al vâga vî dal Stèt
Ambrose Bierce
cràdder int al prugrès an vôl brîSa dîr cràdder che un prugrès ai séppa bèle stè
Franz Kafka
Crésst al môrs pr i nûster pchè. S atintaggna ed fèr dvintèr inóttil al sô martîri, an fagànden brîSa?
Jules Feiffer
csa sêrvel canpèr, s\'an s à brîSa al curâg\' ed cunbâter?
Giuseppe Fava
cultûra an vôl brîSa dîr lèZer dimónndi quî, e gnanc savair dimónndi quî; al vôl dîr cgnósser dimónndi quî
Fernando Pessoa
cum a n um sån brîSa angustiè par la nasiån, acsé a n m angóssti brîSa par la môrt
Federico García Lorca
cum as fà par savair se Lìndon Giònson l é drî ch’at cånta däli ufèl? S’ai tramma un’uraccia an vôl dîr ch’l é drî a cuntèrtli. S’al tîra só una såurazéjja an vôl dîr ch’l é drî a cuntèrtli. Se invêzi al môv i lâber alåura sé ch’l é drî a cuntèrtli
Robert Francis Kennedy
cum êl guarnè al månnd e cum êla ch’ai scôpia la guèra? I diplomâtic i cånten däl gran ufèl ai giurnaléssta e pò dåpp i dan a mänt ai quî ch’i van a lèZer
Karl Kraus
cum fèr a cgnósser un’ôvra d èrt? Cum s pôl-la tgnîr separè, anc såul pr un mumänt, dala créttica, dai cumentadûr, dai cupión mâi stóff, da quî ch’i n dscårren mèl, dal sô destén finèl d avanzèr da par lî? L é fâzil. BiSåggna tradûSerla
Roberto Bolaño
cum l arsprêmia dal tänp quall ch\'an bèda brîSa a cs\'as dégga, as fâga o as pänsa al sô Svén, mo såul a quall ch\'al fà ló, ch\'al séppa un quèl giósst e sant
Marcus Aurelius Antoninus
cum l é fâzil scrîver difézzil
Eugenio Colorni
cunpâgna i amîg i curånpen coi lisamént, acsé spassi vôlt i nemîg i curèZen col bravè
Sant'Agostino
cuntänt al n é brîSa quall che la furtóNna la n i pôl brîSa dèr de pió, mo quall ch\'la n i pôl purtèr vî gnínta
Francisco de Quevedo y Villegas
cus\'ai finirà prémma, l\'âria o al petròli?
Anónimo
cus\'é l\'èrt? Prostituziån
Charles Baudelaire
cûs\'êl rapinèr una banca, in cunfrånt a fundèrla?
Bertolt Brecht
cus’ai vôl a scrîver un lîber? Al difézzil l è lèZrel
Gesualdo Bufalino
da mé e al tänp as sän méss d acôrd: ló al n um dà brîSa drî e mé a n scäp brîSa da ló, te vdrè che un bèl dé a s incunträn
Mario Lago
da un gran òmen ai é sänper quèl da inparèr anc s’al stà zétt
Lucius Annaeus Seneca
dai fumadûr a psän inparèr la toleranza. Ai ò anc da cgnóssren ón ch’as séppa lamintè ed quî ch\'i n fómmen brîSa
Sandro Pertini
dal 1975 i mazénn Pasulén e ón a l s maravàjja a vàdder che al fât ch’as é Smurzè una våuS da par lî al pôsa custèr tante chèr a tótta la Zänt
Aramcheck
dal mumänt che la vétta l\'é qualla ch\'l\'é, a s insugnän la vendatta
Paul Gauguin
dal mumänt ch’ai é äl traduziån, la längua l é un mèz, mégga na destinaziån
Shashi Tharoor
däl televiSiån ai n é d dåu fâta: la televiSiån con dal capéss, ch\'la fà di zitadén difézzil da guarnèr, e la televiSiån inSmé, ch\'la fà di zitadén fâzil da guarnèr
Jean Guéhenno
däl vôlt a psän anc canpèr par di ân sänza vîver par gnînta e pó dåpp, tótt in un mumänt, tótta la nôstra vétta la s ardûS int un mumänt
Oscar Wilde
däl vôlt al mutargnån al s fà sénter de pió d una dardèla
Plinius Minor
däl vôlt dí bän la veritè, acsé i t daràn mänt quand et dirè däli ufèl
Jules Renard
däl vôlt l é méi pruvèr d èser cuntént int la dSgrâzia, mitànds al côr in pèS, che n é cunbâter o vlairen vgnîr fòra
Maurice Maeterlinck
däl vôlt la nòstra lómm la se dSmôrza, pò dåpp però la fiâma l\'é dè só da un èter èsr umàn. Ognón d nuèter l à da fèr i ringraziamént pió prufónnd a quall ch\'l à turnè a inpièr sta fiâma
Albert Schweitzer
däl vôlt pedghèr al pôl èser pió bèl che arivèr. L arivèr al n eSésst brîSa, l é såul un mumänt dla pedghè
Gino Vermicelli
dal zarvèl, e såul dal zarvèl, ai vén i Sguazén, äl cuntintàzz, äl riSèt e äl bujèt, cunpâgna anc al mèl e al dSgósst
Hippocrates
dåpp avair sputanè la virtó, ste sêcol che qué l é stè bån ed sputanèr i vézzi
Nicolás Gómez Dávila
dåpp trai apariziån in televiSiån, un quajån bâsta ch\'séppa l é intarvistè, al dîS la sô e pò anc qualla ed chi èter
Enzo Biagi
definîr una parôla, l é cunpâgn a ciapèr una parpâja in st’mänter ch’la våula
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
dèm bän una man a intànnder quall ch\'a v dégg, e a v al spiegherò méi
Antonio Machado
democrazî : an avànd bSa psó fèr in manîra che chi é giósst al séppa fôrt, as é fât in manîra che chi é fôrt al séppa giósst
Blaise Pascal
democrazî l é al nómm ch\'a dän ala Zänt tótti äl vôlt ch\'a in avän biSåggn
Robert de Flers
dèr la målla al Sbózz: quassta qué l’é la vaira felizitè
Aristotle
dezîd bän da che banda stèr. La neutralitè la fà sänpr al Zûg dl opresåur mâi quall dla véttima. A stèr zétt t fè curâg’ al torturadåur e brîSa al torturè
Elie Wiesel
dimónndi di nûster puléttic i én di bón da gnínt. Tótt chi èter i én bón d incôsa
Boris Makaresko
dimónndi ômen i arénn psó arivèr ala sagiazza, s’i n avéssen imaZinè d èsri bèle arivè
Lucius Annaeus Seneca
dimónndi òmen i vîven cuntént sänza ch\'i al sèven
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
dimónndi Zänt i srénn di vigliâc, se såul i avéssn al curâg\'
Thomas Fuller
dimónndi Zänt la s pêrd i Sgugiulén dla vétta in st’ mänter ch’la stà d’asptèr la gran felizitè
Pearl S. Buck
diplomâtic l é ón ch’al s arcôrda sänper dal conpleân d na dôna mo ch’al se dscôrda sänper la sô etè
Robert Frost
dîr amizézzia l é cme dîr intaiSa parfèta, fidózzia imediè e memòria lónga; ch\'l é cme dîr fedeltè
Gabriela Mistral
dîr däl buSî l\'é una pèrt indispensâbil dal fèr dvintèr la vétta tolerâbil
Bergen Evans
dîr la veritè in melafaid, l arêv da èser tôlt par diSunèst
Karl Kraus
distrères al vôl dîr scuèSi sänper mudèr lôrgna
Charles Régismanset
divurzièret såul parché t an vû bSa bän a un òmen, l é squèSi siòc cmôd maridèret parché t i vû bän
Zsa Zsa Gabor
dmàndet s’t î cuntänt, e t dSmitrè d èsrel
John Stuart Mill
dóbbi l é ón di nómm dal capéss
Jorge Luis Borges
drî la strè dla sapiänza, al prémm pâs l é al silänzi; al secånnd, stèr d’ascultèr; al têrz, tgnîrs in amänt; quall di quâter, pratichèr; quall di zéncv, insgnèr a chi èter
Solomon Ibn Gabirol
drughères pr un atlêta l é cunpâgn a dîr däl busî e rubèr pr un puléttic. L à dla gâta a fèren da manc
Anónimo
druvèr la tèra di canp par fèr vgnîr só dla rôba da magnèr che pó l’as brûSa cme bioconbustébbil l é un delétt cåntra l’umanitè
Jean Ziegler
dscårrer l é cunpâgna tradûSer, stèr da sénter l é cunpâgna tradûSer, lèZer l é cunpâgna tradûSer, scrîver l é cunpâgna tradûSer, pinsèr l é cunpâgna tradûSer. Tótta la Zänt i tradûSen, fòra che socuànt tradutûr
Anonimo
dscurànd stièt, däl vôlt biSåggna inarîres, par fèr in manîra che incôsa as vâga pr al drétt
Friedrich Wilhelm Nietzsche
dubitèr ed sé l é al prémm saggn dal capéss
Ugo Ojetti
dutûr. Òmen furtunè. I sû suzès i SlûSen al såul, e i sû Sbâli i van sått\'ed tèra
Michel de Montaigne
duv an i arîva la spèda dla laZZ, ai pänsa la fróssta dla quajunadûra
Aleksandr Pushkin
e i òmen i an manca sudiziån a ufànnder ón ch\'as fâga vlair bän, ché ón ch\'al fâga pòra
Niccolò Machiavelli
e i quî che una vôlta i s fèven \'par volontè dal Sgnåur\', adès i s fan par volontè di quatrén; ch\'l é come dîr che, al dé d incû, i s fan par cal quèl ch\'a t dà, pió ed tótt chi èter, un gran säns ed putänza e una cusiänza trancuélla
Friedrich Wilhelm Nietzsche
e pò ai arivé al prugrès a dsfèr incôsa, pió che la guèra, parché se la guèra l\'à dsfât di quî, al prugrès l à dsfât la nòstra manîra ed vîver
Bruno Ugolotti
ed dåpp a un menefreghéssta ai é un idealéssta col såu deluSiån
George Carlin
ed sòlit a dégg sänper quall ch’a päns da bån. Mo al dé d incû l é un eråur ed chi grûs, parché as và arîSg d èser melintîS
Oscar Wilde
ed sòlit i quî terébbil fât con la scûSa che al prugrès al i vôl, i n én mégga prugrès, mo såul di quî terébbil
Russell Baker
edmàn, quand a mur-rò, ch\'a n vgnîdi a zighèrum; a n avanzarò brîSa såtta tèra, a sån vänt ed libartè
Ernesto Che Guevara
êl brîsa un fât quèl, che un sît ciamè Tèra Santa al séppa al sît dl òdi pió catîv e prufånnd ch’ai séppa a stê månnd?
Daniele Luttazzi
êla mégga la sgnuréNna Smith lî, la fiôla dal banchîr multimigliunèri Smith? Nå? Ch\'l\'um scûSa bän, pr un mumänt al m é pèrs d èsr inamurè ed lî
Groucho Marx
èla un säns la pànna d môrt, stramèz a dî cundanè a murîr?
Anónimo
eletåur: l é ón ch’l à al sacrosànt privilêg’ ed dèr al våud a un candidè ch’al l à sêlt chi èter
Ambrose Bierce
epûr, l é sänper vaira anc l incuntrèri
Leo Longanesi
èser a ónna al vôl dîr che dimónndi Zänt i tôln a pât ed dîr insàmm quall che individualmänt i n i cràdden brîSa
Abba Eban
èser Zåuven e an èser brîSa rivoluzionèri l é una contradiziån pr infén biològica
Salvador Allende
èsr in puléttica l é cunpâgn a fèr l alenadåur dal balån. T è da èser acsé fûrb da capîr al Zûg, e acsé inSmé da pinsèr ch’al séppa inpurtànt
Eugene Joseph McCarthy
et finirè d avair pòra, s\'t arè finé ed sperèr
Lucius Annaeus Seneca
et pû avair la längua sänza avair i bajûc, la proprietè, la putänza puléttica o al matrimòni, mo t an pû brîSa avair i bajûc, la proprietè, la putänza puléttica o al matrimòni sänza la längua
John Searle
et pû dèr sänza vlair bän, mo brîSa vlair bän sänza dèr
Amy Carmichael
et pû dîr d incôsa, mo ai srà såul una parôla par dîrel, un vêrb pr animèrel e un agetîv par qualifichèrel
Guy de Maupassant
èvet al curâg\' ed pinsèr
Quintus Horatius Flaccus
èvet cèra la sustanza, äl parôl äl vgnaràn
Marcus Porcius Cato
fän in môd ed dvintèr di sgnåuri con äl nòstri difaränz
Paul Valéry
fè bän zriSén, i vûster dént i n én bSa fât såul par magnèr o muSghèr
Man Ray
fè däl bujarî, mo fèi in SvarZûra
Colette
felizitè l\'é andèr d acôrd cån sé
Luis Buñuel
fén che la Zänt i azetaràn al róssc, al srà cunvegnänt vànndrel
Dick Cavett
fén che la Zänt l’amirarà ZaiSer e Napoleån, ZaiSer e Napoleån, t pû stèr sicûr, i saltaràn fôra un’ètra vôlta par purtèr miSêria ala Zänt
Aldous Huxley
fén dala sô nasiån, äl banc grandi, decurè con una móccia ed téttol naziunèl, äli én såul däl sozietè ed speculadûr privè ch\'äl s métten ed banda dai guêren...
Karl Marx
fentànt che ai srà dl’abundanza la miSêria la srà sänpr un brótt lavurîr
Robert Francis Kennedy
fentànt ch’ai é la môrt ai é la speranza
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
fèr båcca da rédder l é la distanza pió cûrta stra dåu parsån
Víctor Borge
fèr da magnèr l\'é una fazannda puléttica. S\'a lasän fèr a quî ch\'fan såul al sô intarès, a n psän pió cuntrulèr. Ai vôl pó una fidózzia granda cme na cà par pinsèr ch\'i s conpôrten pulîd e che al sô bå al séppa prôpi un bå da bån
Mike Pollan
fèr däl previSiån l é difézzil, spezialmänt par quall ch\'riguèrda al futûr
Chinese saying
fèr dal turîSum l é andèr a zarchèr dimónndi luntàn la vójja d turnèr a cà
George Elgozy
fèr fiâsc al m à méss in Sghirigâja
Ennio Flaiano
fôrsi l ónnic sît in dóvv la Zänt i s pòlen sénter sicûr l é una parSån ed mâsima sicurazza, s\'an fóss par la minâzia dla liberaziån
Germaine Greer
furtunè quall ch\'al s tôl in Sdånndla, an i amancarà brîSa al Sgugiôl
Habib Bourguiba
gnínt à acsé tant biSåggn d èser mudè, cunpâgna i ûS ed chi èter
Mark Twain
gnínt al månnd l é pió difézzil che èser stièt, e gnínt é pió fâzil che i Slisamént
Fedor Michailovich Dostoevski
gnínt é stâbil, fòra che la canbiaziån
Heraclitus
gnínta l é bèl da tótti äl band
Quintus Horatius Flaccus
gnínta l é inpusébbil, par chi n l à brîSa da fèr
A.H. Weiler
gnínta l é vlaggn e incôsa l\'é vlaggn; la diferänza l\'é int la dôSa
Paracelsus
guèrda ai tû pinsîr... i dvintaràn äl tåu parôl. Guèrda al tåu parôl... äl dvintaràn äl tåu aziån. Guèrda al tåu aziån... äl dvintaràn äl tåu uSànz. Guèrda al tåu uSànz... äl dvintaràn al tô carâter. Guèrda al tô carâter... al dvintarà al tô destén
Frank Outlaw
Hegel l avêva raSån quand al gêva che nuèter a inparän dala stòria che chi òmen i n pôlen inparèr un azidänt dala stòria
George Bernard Shaw
Hollywood l é cal sît in duv i t pèghen däl mièra ed dòlar pr un bèS, e zincuanta zentêSum par l\'âlma
Marilyn Monroe
i americàn i én di purtadûr san ed democrazî
Giorgio Gaber
i amîg i én cla fatta dla râza umèna ch’a si pôl èser sîg
George Santayana
i amîg t an i dlîZ brîSa a râi, mo secånnd äl tåu pasiån pió grandi
Alberto Moravia
i analfabêta dal sêcol ventión i n sran brîSa quî ch’i n san ne lèZer e ne scrîver, mo tótt quî ch’i n sran brîSa bón d inparèr, dscurdères tótt quall ch’i an inparè e turnèr a inparèrel n\'ètra vôlta
Alvin Toffler
i arcôrd ch\'avän, ón ed chi èter, anc in amåur, i n én mâi prezîS
Marcel Proust
i arcôrd ch\'avän, ón ed chi èter, i n cunbéNnen mâi
Marcel Proust
i arcôrd i én cunpâgna al vén ch\'al dipånnd int la butégglia: ai avanza al cèr e al féss al finéss in fånnd. Guâi saguajèrla, la butégglia
Mario Rigoni Stern
i arcôrd i s intêrpreten cunpâgn ai insónni
Leo Longanesi
i arlîv i mâgnen quall che i mésster i an padé
Karl Kraus
i avuchèt i én i ónnic ch\'i n én brîSa puné s\'i n cgnóssen brîSa äl laZZ
Jeremy Bentham
i avuchèt i én i ónnic delincuént normèl, che biSåggna par fôrza dlîZri gióddiz stramèZ a låur
Charles Caleb Colton
i bajûc i dan na man a supurtèr la miSêria
Alphonse Allais
i bajûc i én di bón sarvitûr, mo di padrón catîv
Alexander Dumas
i bajûc, pòst che i én bón ed cunprèr incôsa, d aguantèr tótta la rôba, i én, siché dånca, al quèl ed pusès pió inpurtànt. Al fât che quasst i al san dapartótt al fà guintèr i bajûc cme un pedretêren
Karl Marx
i comunéssta i pôlen ardûSer äl såu teorî in cla propôsta che qué: fôra i padrón
Karl Marx
i criminèl dl èter dé i én i sgnåuri dal dé d incû e i criminèl dal dé d incû i én i sgnåuri d edmàn
Carl William Brown
i culôs d Internet i guànten, tótt i dé de pió, i ónnic sinsèl stra chi prodûS e chi cunsómma
Antonello Soro
i cunfén dla mî längua i én i cunfén dal mî månnd
Ludwig Wittgenstein
i dån Chisiòt dal dé d incû i n fan brîSa la lòta cåntr i mulén a vänt, mo par låur
Anónimo
i dé che un òmen an s pôl brîSa dscurdèr int la sô vétta i én zéncu\'o sî al mâsum. Chi èter i fan móccia
Ennio Flaiano
i Democrâtic i én al parté ch’al dîS che al guêren at farà guintèr pió inteligiänt, pió grand, pió sgnåuri, ch’al cavarà äli urtîg dal tô Zardén. I Republicàn i én al parté ch’al dîS che al guêren al scantarèla, i s fan mandèr só e i al dimåsstren
P.J. O'Rourke
i dirétt di animèl i véNnen prémma dla religiån
Dan Jørgensen
i dirétt i cràssen da par låur se ón al fà pulîd al sô dvair
Mohandas Karamchad Gandhi
i dîSen burgheSî a cla bâla ed Zänt dscuntént ed quall ch\'i an e sudisfât ed quall ch\'i én
Nicolás Gómez Dávila
i dîSen che la puléttica la séppa al secånnd amstîr pió antîg dal månnd. Däl vôlt a m é d avîS ch’la s arvîSa dimónndi de pió ala prémma.
Ronald Reagan
i ditadûr i pôlen mudèr äl laZZ, mo brîSa äli uSànz
Jacinto Benavente y Martínez
i diziunèri i én cunpâgn ai arlói: cal pîz l é méi ed gnínta, e a n psän fidères gnanc ed cal miåur
Samuel Johnson
i diziunèri i én da curèZer continuamänt, cunpâgna äl cartén geogrâfichi
Carlo Dossi
i dutûr i dan däl medgén ch’i cgnóssen pôc, par curèr däl malatî ch’i n san gnanc cus’äl séppen
Voltaire
i dutûr i én dvintè un gran résschi par la salût
Ivan Illich
i dutûr i én quèSi prezîS ai avuchèt; la difaränza l’é che i avuchèt i t pôrten vî i góbbi e pó bâsta, invêzi i dutûr i t pôrten vî i góbbi e pó, par Zónta, i t amâzen
Anton Chekhov
i é difézzil magâra lavurèr int na manîra eSenplèr e, int l istàss tänp, disprezèr al lavurîr ch\'et fè
Milan Kundera
i én de pió quî ch’i môren scapànd vî che quî ch’i môren cunbatànd
Selma Lagerlöf
i én dimónndi quî ch’ai piaSrêv ed freghèr äl tâs, mo såul i sgnåuri i én bón, i puvrétt i an da stèr a savair ch’i an da paghèr äl tâs anc par låur lé
Carl William Brown
i én prôpi quî ch’i n an brîSa dla dêrma ch’i n cràdden brîSa ala furtóNna
Joseph Conrad
i én pûc quî ch\'vàdden cum a sän, mo tótt i vàdden quall ch\'a fän véssta d èser
Niccolò Machiavelli
i én såul i vinzidûr ch\'i dezîden quî i én stè di crémmin ed guèra
Garry Wills
i én tótt bón ed senpatiZèr con un guâi d un amîg, mo såul un ânim nôbil l é bån ed senpatiZèr col suzès d un amîg
Oscar Wilde
i fabricànt ed midgén i én pió brèv a dscrûver däl nôvi malatî da curèr col medgén ch’äli én bèle int äl farmazî piotòst che dscrûver däl nôvi midgén pr äl malatî ch’a cgnusän
Nassim Nicholas Taleb
i fangén i câten incôsa int al gnínta, chi grand i n câten gnínta int incôsa
Giacomo Leopardi
i fât inpurtànt dal månnd, i câpiten int al zarvèl
Oscar Wilde
i filòSof i an såul interpretè al månnd int na manîra difaränta; adès però biSåggna canbièrel
Karl Marx
i fói i n vôlen brîSa infurmèr al letåur, mo dèri d\'intànnder ch\'i l infåurmen
Nicolás Gómez Dávila
i giurnaléssta i n cràdden brîSa al bâl di puléttic, mo i li tåurn-n a dîr! E l é bän pîz!
Coluche
i guêren i n inpèren mâi. Såul la Zänt i inpèren
Milton Friedman
i incànt: una manîra ed sénter a arspånnder ed sé sänza avair fât inciónni dmand cèri
Albert Camus
i inglîS i én istintivamänt amirè ed quall ch\'al n èva brîSa dal Sbózz, es an s dâga brîSa dl\'ariâza par quasst
James Agate
i insónni i dvänten realtè; sänza sta pusibilitè la natûra la n s cuciarêv brîSa a avairen
John Updike
i itagliàn i én sänper prónti a córrer a dèr na man ai vinzidûr
Ennio Flaiano
i lèder ed galén a i inpicän e chi pió grand a i mandän in CmóNna
Aesop
i lèder i rispèten la propietè; i vôlen såul che la propietè la dvänta ed sô propietè, par vî ed psairla rispetèr méi
Gilbert Keith Chesterton
i lîber i an dl argói. Quand t i inprèst, i n tåurnen pió indrî
Theodor Fontane
i lîber i an i stéss nemîg dl òmen: al fûg, l’umditè, äl bîsti, al tänp e quall ch’ai é par d dänter
Paul Valéry
i lîber i s rispèten druvàndi
Umberto Eco
i lîber i sêrven par fèr da vàdder a un quelcdón che tótti cäl såu idéi acsé uriginèli äli én fróssti ed cal pôc
Abraham Lincoln
i lîber trésst i fan äl tréssti uSànz in st’mänter che äl tréssti uSànz äl fan di bón lîber
René Descartes
i lûder i se schèven la fòsa coi sû dént
Henri Estienne
i m an dmandè: vó sîv favuràvvel ala liberaliZaziån dla rímmba? Mé a i ò arspåuS: prémma a tacän con la liberaliZaziån dal pan che, in mèZ månnd, l é såtta un pruibiziunîSum arabé
José Saramago
i maré i én di bón anbrûS, mâsum quand i tradéssen sô mujêr
Marilyn Monroe
i mât i avérren cäl strè che, dåpp, i fan pó quî che i la san lónga
Carlo Dossi
i mêdia i én un Zuglén in man ai sgnåuri, e i sgnåuri i i drôven par dvintèr anc pió sgnåuri
Ryszard Kapuściński
i mûrt i én de pió che i vîv. E al nómmer l é sänper drî a cràsser. I vîv i én cèr
Eugène Ionesco
i n én mégga i acadêmic int äli acadêmi a fèr äl parôl, mo la Zänt int äl strè. Quî ch\'i scrîven i diziunèri, i li ciâpen scuèSi sänper tròp tèrd, i li inbèlsamen in åurden alfabêtic, e dimónndi vôlt quand i n vôlen pió dîr quall ch\'i s pinsèven i inventûr
Gabriel García Márquez
i n srénn pó di òmen, s’i n fóssen malincònic. La sô vétta l’arà pûr da finîr. Tótta la sô ricazza l’é la môrt, ch’la i custrànnZ a dères da fèr, a tgnîrs in amänt e a avair l òc’ avanti
Cesare Pavese
i nûster burghîS, vésst ch’i n s cuntänten brîSa d avair a dispuSiziån äl mujêr e äl fiôli di proletèri, sänza dscårrer di caSén ufizièl, i s divartéssen da mât a inturtères la mujêr ón cån cl èter
Karl Marx
i nûstr arcôrd i én di énndiz d archîvi, consultè, e pò méss al sô sît tótt inSgunbiè da däli autoritè che nuèter a n cmandän brîSa
Cyril Connolly
i òmen al tén drî a méll rôS sänza catèr quall ch\'al zairca, quand al le prêv catèr int ónna såula
Antoine de Saint-Exupéry
i òmen ch\'i dscårren pôc i én chi miûr
William Shakespeare
i ômen grand, i én sänper da par låur
Charles Bukowski
i òmen i n an brîSa una gran stémma ed chi èter, mo i n n an brîSa dimónndi gnanc ed sé
Leon Trotsky
i òmen i nâsen ignurànt, brîSa quajón; i dvänten quajón par vî dl\'educaziån
Bertrand Russell
i òmen i van in gîr e i s maravàjjen däl muntâgn èlti, di mèr, di fiómm pió lèrg, däli âcuv grandi e däl strèl, e i fan da manc ed maravières ed låur stéss
Sant'Agostino
i òmen l arvéNna i quî pió cån äl parôl che cån al silänzi
Mohandas Karamchad Gandhi
i ónnic ch’i tåurnen sänpr indrî da incôsa i én quî ch’i n én mâi andè da inciónni band
Antonio Machado
i padrón ed ste pajaiS i la san, la veritè. L insónni americàn al s ciâma acsé parché, par craddri, biSåggna prôpi èser indurmintè
George Carlin
i parté dal dé d incû, pió che èter, i én däl mâchin par psair cmandèr e cuntintèr la clientêla
Enrico Berlinguer
i paziféssta i én cunpâgn a di agnî ch\'ai é d avîS che i lûv i séppen vegetariàn
Yves Montand
i pôlen tajèr tótt i fiûr, mo i n pran mâi farmèr la prémmavaira
Pablo Neruda
i pòpol salvâdg i én la risêrva morèl dl\'umanitè
Evo Morales
i prublêma pió pîS pr un òmen i tâchen quand l é bån ed fèr quall ch\'ai pèr a ló
Thomas Henry Huxley
i puléttic dla sinésstra i dîSen che pr al nôster pajaiS i én priglûS i puléttic dla dèstra, quî dla dèstra, naturalmänt, i dîSen prezîS di sû colêga dla sinésstra. Mé, int la mî ignuranza, a vrêv sugerîr che, fôrsi, i én priglûS tótt e dû
Carl William Brown
i puléttic i dscårren pr i sû parté, e i parté i n én mâi, i n én mâi stè es i n sran mâi in Sbâli
Walter Dwight
i puléttic i én dla Zänt che, quand i vàdden un pôc ed lûS in fännd a una galarî, i sèlten fòra e i córren a cunprèr däli ètri galarî
John Quinton
i puléttic i én tótt prezîS. I inprumétten ed tirèr só un pånt anc in duv an i é brîSa un fiómm
Nikita Khrushchev
i puléttic i n én èter che i camarîr di banchîr
Ezra Pound
i puvêta anc indrî i fan al vêrs a chi èter; quî bèle in påns i i ròben
Thomas Stearns Eliot
i puvêta i én di òmen ch\'i an mantgnó i sû ûc\' da fangén
Alphonse Daudet
i puvrétt i van ala guèra a cunbâter e a murîr pr i dsnómm, i bajûc e al såurapió ed chi èter
Plutarch
i quatrén i én la tatta dla puléttica
James A. Unruh
i quatrén i n t fan brîSa guintèr un sgnåuri, mo mo ón ch’an pôl mâi stèr fairum un mumintén
Fernando de Rojas
i quî ch\'a cgnusän méi i én quî ch\'a n avän mâi inparè
Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues
i quî ch’i cånten da bån int la vétta i s fan a grètis
Claudio Magris
i quî ch’i i stan d intåuren i fan l òmen, brîsa manc ed quant l òmen as fâga i quî ch’i i stan d intåuren
Karl Marx
i quî inpusébbil i én pió fâzil di quî difézzil
Daniel Barenboim
i quî pió preziûs dla vétta in én brîsa quî ch’a utgnän coi bajûc
Albert Einstein
i rangutàn e i babuén i n dscårren brîSa parché, s’i al féssen, chi ômen i mitrénn sóbbit såtta a Sgubèr
Antoine Le Grand
i ròben, i masâcren, i fân däl rapén e, con un nómm fèls, i al ciâmen inpair; in ûltum, duv i an fât al deSêrt, i al ciâmen pèS
Tacitus
i s an insgnè ed cràdder che quall ch\'l é bèl al n à brîSa biSåggn d èser óttil e che quall ch\'l é óttil an pôl brîSa èser bèl. A vói fèr da vàdder che quall ch\'l é óttil al pôl èser anc bèl
Mohandas Karamchad Gandhi
i s ciâmen inzidént chi crémmin fât col mâchin
Eduardo Galeano
i sarâf i s arvîSen ai amîg, cunpâgna i lûv ai can
George Chapman
i sintîr i s fan a fôrza ed pedghèri in vatta
Franz Kafka
i sôld i n pôlen brîSa parturîr di sôld
Tommaso d'Aquino
i spezialéssta i én cla Zänt ch\'i tåurnen sänpr a fèr i stéss erûr
Walter Gropius
i stòric i dîSen däli ufèl druvand di documént, i rumanZîr druvand l’imaginaziån
Gonzalo Torrente Ballester
i svézzer i én di fanâtic par la pulizî, i nàtten infénna i quatrén
Marcos Vergara Meersohn
i tasmagnàn, ch’i n savêven csa s fóss l adultêri, i én incû una râza dscanzlè
William Somerset Maugham
i tirân i én bón ed saltèr fòra da tótt i problêma fòra che da quall pió difézzil: i tirân
Winston Churchill
i tradutûr i én cunpâgna i pitûr da ritrât: i pôlen fèr pió bèla la còpia, mo l\'à sänper da arviSères al uriginèl
Elie Fréron
i tradutûr i én i cavâl da tîr dla cultûra
Aleksandr Pushkin
i um gêven che socuànt mûrt i i vlêven par fôrza pr arivèr a un månnd duv an i fóss pió di mazamént
Albert Camus
i Zûven i s fan däl’iluSiån só l sô futûr, i vîc’ só l sô pasè
Décoly
i Zûven i vrénn di quî ch\'i n suzdràn mâi, i vîc\' i s arcôrden di fât ch\'i n én mâi capitè
Hector Hugh Munro
in cal mänter che dåu parsån äli én inSmé dala pió viulänta, Sbalinè e cûrta ed tótti äl pasiån, chi èter i pretànnden ch’äl Zûren d avanzèr par sänper in cla SvarZûra, anormèl e spacamarón fén che la môrt an i sepèra
George Bernard Shaw
in dóvv ai brûSa i lîber, ala fén ai brûSa anc la Zänt
Heinrich Heine
in duv ai é dimónndi lûS, anc l\'ôra l\'é pió naigra
Johann Wolfgang von Goethe
in duv an i é brîSa l umurîSum an i é gnanc l’umanitè, in duv an i é brîSa l umurîSum ai é al cänp ed conzentramänt
Eugène Ionesco
in duv vèt, Îvan? -A vâg a Minsk. -Et dî una buSî! T um dî ch\'t î drî a andèr a Minsk, par dèrum d\'intànnder ch\'et vè a Måssca, mo et vè a Minsk da bån. Et dî una buSî!
Jorge Luis Borges
in economî, la magiuranza l’à sänper tôrt
John Kenneth Galbraith
in fén di cónt, a se stròlga quèl såul con l arcôrd
Alphonse Karr
in fén di cónt, an é brîSa la fotografî ch’la m intarèsa. Quall ch’a vói l é captèr una fraziån ed secånnd dla realtè
Henri Cartier-Bresson
in generèl, ògni pajaiS l à la längua ch\'al s armèrita
Jorge Luis Borges
in Itâglia, la gran pèrt di puléttic i n s bâten brîSa par di prugèt, mo par di intarès
Indro Montanelli
in puléttica l é un sant da bån quall ch’al ciâpa a Sligamè al pòpol e pò l amâza al pòpol pr al bän dal pòpol
Charles Baudelaire
in puléttica, s\'t vû un quèl détt, dmanda a un ômen. S\'t vû un quèl fât, dmanda a una dôna
Margaret Thatcher
in st’månnd, däl vôlt, biSåggna èser bón ed lutèr, brîSa solamänt sänza pôra, mó anc sänza speranza
Sandro Pertini
in tänp ed guèra, la veritè l’é acsé preziåuSa ch’l’arêv sänper d’èser prutèta da una móccia d ufèl
Winston Churchill
in teorî al dSvèri stra un fachén e un filôSof l é pió cén dal dSvèri stra un mastén e un levriêr. L’é stè la diviSiån dal lavurîr ch’là scavè un sfundariån stra l ón e cl èter
Karl Marx
in tótt al tänp ch’l é pasè mé ai ò visó dimónndi vétt, e a pôs dîr ed sicûr che, dal lè morèl, l ômen, int al säns dl individûv, al n é progredé gnanc un pôc int i ûltum dîS mélla ân
Jack London
in tótt i paîS e in tótt i ténp i prît i én sänper stè ustîl ala libartè
Thomas Jefferson
in ûltum, a n arän brîSa in amänt äl parôl di nûster nemîg, mo al silänzi di nûster amîg
Martin Luther King
in vatta a tótti äl proprietè privè ai é sänper un\'ipotêca sozièl
Giovanni Paolo II
in zêrti ucaSiån äl parôl catîvi äli én cäl miåuri
Anónimo
inamurères l è un quèl da camarîr
Gianni Agnelli
inànz ch\'arivéssen, al månnd an i amanchèva gnínta; dåpp ch\'a srän parté, al månnd an i amancarà gnínta
Omar Khayyam
inànz ed canbièr idê, guardèr d avairen bèle ónna
Albert Brie
inción al s srà bån ed vgnîrs a scavalózz, se prémma a n arän arbasè äl spâl
Martin Luther King
inción al và a vàdder int al diziunèri inànz ed dscårrer
Anónimo
inción fà acsé tant mèl, cunpâgna quî ch\'và in gîr a fèr dal bän
Mandell Creighton
inción l à l dirétt d èser cuntänt da par ló
Raoul Follereau
inción l arêv d’avair pió rôba ed qualla ch’ai sêruv par stèr al månnd; tótt al rèst, an inpôrta t èva di dóbbi, l é dal Stèt
Benjamin Franklin
inción l é acsé vèc\' da dîri ch’l eSâgera s’al spêra ed canpèr almanc un èter dé
Lucius Annaeus Seneca
inción òmen padrån da bån dla sô längua al pôl druvèren cum và un\'ètra
George Bernard Shaw
inción và a Sbraghirèr int äl virtó ardupè ed chi èter
Bertrand Russell
inción, pr un bèl pzôl, al pôl fèr da vàdder una fâza a ló e un\'ètra ala Zänt, sänza fèr dla cunfuSiån só quèla la pôl èser cla stièta
Nathaniel Hawthorne
inciónna dòna la pôl supurtèr un maré ch’al Zûga, fòra che s’al vénz sänper
Thomas Dewar
inciónna farósscla ed naiv la câsca mâi int al sît Sbagliè
Zen saying
inciónni descriziån povêtichi dla realtè äl prân mâi èser conplêti
John David Barrow
incôsa al guanta ridéccuel se ón al pänsa ala môrt
Thomas Bernhard
incôsa an vèl ingnìnta, e quall ch’ai avànza al vèl manc
León de Greiff
incôsa l é priglåuS. Mo s\'an fóss mégga acsé, an varêv brîSa la panna ed stèr al månnd
Oscar Wilde
infén a che la guèra la srà cunsiderè un quèl brótt, l\'andarà d lóng a atirèr la Zänt. Quand la srà tgnó cme un quèl vulghèr, la dSmitrà d èser populèr
Oscar Wilde
infén a ch\'ai srà i petròli, an i srà mâi la pès int i paîs dla Maténna d mèz
Anónimo
infén adès an i êra mâi stè un Svèri acsé grand stra quî ec lavåura e quî ch\'fà i bajûc sänza lavurèr
Vandana Shiva
infén che al culåur dla pèl d na parsåNna al srà pió inpurtànt dal culåur di sû ûc\', ai srà guèra dapartótt
Bob Marley
infén ch’al dûra al dSgósst, la dûra la cåulpa
Jorge Luis Borges
inparèr ed dscårrer l é inparèr ed tradûSer
Octavio Paz
inparèr un\'ètra vôlta a vàdder al månnd: quassta sé ch’l’é filoSofî
Maurice Merleau-Ponty
inpièr un sulfanén spassi vôlt al vèl de pió che maledîr al bûr
Eleanor Roosevelt
insóggnet, e t srè lébber int al spîrit; lòta, e t srè lébber int la vétta
Ernesto Che Guevara
int al capéss an i é gnînta che prémma an séppa stè int i séns
San Tommaso d'Aquino
int äl mî stòri d amåur, una vôlta al rimôrs al vgnêva dåpp, adèsa al vén prémma
Ennio Flaiano
int al mumänt che la Zänt i se dmànden al säns e al valåur dla vétta, i én amalè
Sigmund Freud
int äl partîd dimónndi inpurtanti, al stîl, e brîSa la sinzeritè, l é l quèl pió eSenzièl
Oscar Wilde
int äl quistiån ed cunsénzia, la laZZ dla magiuranza la n i pôl brîSa intrèr
Mohandas Karamchad Gandhi
int i canp ed cunzentramänt a vivêven minûd dåpp minûd es avêven da pinsèr al manc pusébbil, parché pinsèr l é frustères
Haïm-Vidal Sephiha
int i cruSî pió inpurtànt dla vétta an i é inción cartèl
Ernest Hemingway
int i indivîduv la matîSia la s vadd cèri vôlt, mo int i grópp, i parté, äl naziån e äli êpoc l\'é la raigla
Friedrich Wilhelm Nietzsche
int i òmen an fà brîsa pòra al vézzi, parché ai fà dvintèr sêruv; la virtó invêzi sé, parché la i fà dvintèr padrón
Diego de Saavedra Fajardo
int i quî inpurtànt la Zänt i s fän vàdder int la manîra ch’ai cunvén, int i quî da gnínt i s fän vàdder cum i én
Nicolas de Chamfort
int i Stèt Uné tótt i ân i tran só pió parSån che scôl e culêg\'
Jesús Sepúlveda
int inciónni längv l é acsé difézzil intànndres, cunpâgn a int la sô
Karl Kraus
int la comunicaziån, al quèl ch\'al cånta de pió l é sénter tótt i quî che la Zänt i n dîSen brîSa
Peter Drucker
int la lôta stra té e al månnd, t è da stèr dala banda dal månnd
Frank Zappa
int la panza ed sô mèder, al zarvèl al n à inciónni idê
Maurice Blanchot
int la publizitè ai é l’ónnica veritè fidè d un giurnèl
Thomas Jefferson
int la vétta an i é gnínta d’avair pôra, ai é incôsa da capîr
Marie Curie
int la vétta as supôrta incôsa, fòra che una sfîlza d dé d felizitè ininteråtta
Johann Wolfgang von Goethe
int la vétta, cunpâgna in tranvâi, quand t et métt a sêder t î bèle ala fén dal viâZ
Camillo Sbarbaro
int la vétta, un ômen al pôl canbièr mujêr, parté puléttic o religiån, mo mâi la sô scuèdra ed fóttbal
Eduardo Galeano
int l\'archeologî a se dscrûv quall ch\'an s cgnóss brîSa. Int la diplumazî as crûv quall ch\'as cgnóss
Thomas Pickering
int l\'educaziån as dezîd se a vlän bän ai nûster fiû in manîra d an cazèri fôra dal nôster månnd e lasèri da par låur, in manîra d an strapèri d\'in man la sô ucaSiån ed tachèr a fèr quèl ed nôv, un quèl che nó a n i arên mâi pinsè; e preparèri, invêzi, a méttr a nôv un månnd in duv ai starän tótt quant
Hannah Arendt
int l\'esänza, la cariaziån di bajûc dal gnínta ch\'äl fan äl banc, l\'é prezîSa ala fabricaziån däl munaid dai falsèri, con l\'ónnica diferänza di benefizèri
Maurice Allais
int na zitè, an t pièS brîSa äl såu sèt o stantasèt maravai, mo l\'arspòsta ch\'la dà a una tô dmanda
Italo Calvino
int un òmen, al quèl pió prufånnd l é la sô pèl
Paul Valéry
int un\'êpoca ed matîSia, cràdder d an èser bSa mât l é matîSia
Saul Bellow
intêrpret: quall ch\'fà in manîra che dåu parsån ch\'äl dscårren dåu längv difaränti äl s intànnden, turnànd a dîr a scadagnón quall ch\'ai arêv fat còmed ch\'i avéssen détt
Ambrose Bierce
invêzi ed dscanzlèr i sgnåuri, l é méi dscanzlèr i puvrétt
George Bernard Shaw
l à dl\'óssta såul quall ch\'canpa ògni dé cunpâgna ón ch\'pòsa murîr tótt i dé e a tótti äli åur
Francisco de Quevedo y Villegas
l à tótti äl virtó che a mé i um pièSen pôc e inción di vézzi ch’i um fan andèr int i mât
Winston Churchill
l à tótti äl virtó che a mé i um pièSen pôc e inción di vézzi ch’i um fan andèr int i mât
Winston Churchill
l afèri miåur pr i sgnåuri l é la guèra stra i puvrétt
Eduardo Pérsico
l amåur al fà di mât, al matrimòni di bécc, al patriotîSum di ignurantâz catîv
Paul Léautaud
l amåur al finéss d èser un piaSair quand al n é pió d ardåpp
Aphra Behn
l amåur al n é èter che un manén vigliâc ch’i s an fât par vîd che la spêzie umèna l’an finéssa mâi
William Somerset Maugham
l amåur l à al sô dirétt d èser dSunèst e buSèder. Bâsta ch’al séppa sinzêr
Marcello Marchesi
l amåur l é cla nabbia ch’la vén só cål vapåur di làns
William Shakespeare
l amåur l é dèr trûp mêrit al dSvèri ch’a vdän stra una dôna e cl’ètra
George Bernard Shaw
l amåur l é etêren infén ch’al dûra
Henri de Régnier
l amåur l é l’ataiSa d na cuntintazza che quand l’arîva la t astóffa
Leo Longanesi
l amåur l é quall ch\'câpita a un òmen e una dòna ch\'i n s cgnóssen brîSa
William Somerset Maugham
l amåur l é un castîg. I s an castighè parché a n sän brîSa stè bón d avanzèr da par nó
Marguerite Yourcenar
l amåur materièl al fà pasèr al narvåuS. L amåur da par ló al le fà vgnîr
Woody Allen
l amåur par la tèra an cgnóss brîSa äl fruntîr ed chi èter
Stanislaw Jerzy Lec
l amåur stra quall ch\'insaggna e quall ch\'inpèra l é al pió inpurtànt pirôl invêrs ala cgnusänza
Desiderius Erasmus von Rotterdam
l arcôrd ch’a t lâsa un lîber l é pió inpurtänt che al lîber
Gustavo Adolfo Bécquer
l arcôrd dla felizitè al n é pió felizitè; l arcôrd dal dulåur l é anc dulåur
Lord Byron
l arcôrd l é sänpr un sît d’andèri a trabb
Isabel Allende
l argumänt miåur cåntr ala democrazî l é una conversaziån ed zénc minûd con l eletåur normèl
Winston Churchill
l arivarà cal dé che äli imâgin äl turàn al sît ed chi ômen ch’i n aràn pió d biSåggn d “èser” mo såul ed stèr a vàdder. A n srän pió dla Zänt ch’i stan al månnd mo ch’i stan da guardèr
André Breton
l aumänt dal capéss as pôl miSurèr pulîd dala diminuziån dal fêl
Friedrich Wilhelm Nietzsche
l avuchèt l é quall ch’tén al sâc al banchîr
Henry Ford
l é acsé cûrt l amåur, e ai vôl acsé tant par dscurdèrsel
Pablo Neruda
l é bèl d in man in man capîr ch\'an s capéss ngåtta
Maurice Maeterlinck
l é dàbbel parché l à avó trûp pûc dóbbi e parché l à tgnó cunclûder
Miguel de Unamuno
l é difézzil a cràdder che ón l é drî ch\'al dîS la veritè, quand et sè che té al sô sît t aréss détt una buSî
H.L. Mencken
l é difézzil dîr chi t dâga al dân pió grand: i nemîg con äli intenziån pió catîvi o i amîg con cäl miåuri
Lord Lytton
l é difézzil fèr capîr un quèl a ón ch’i al pèghen såul s’al n é brîSa bån ed capîrel
Upton Sinclair
l é difézzil, int l èrt, dîr quèl ch’al séppa bån cunpâgn al dîr gnìnta
Ludwig Wittgenstein
l è imurtèl ón ch’ai và bän al mumintén
Cesare Pavese
l é inpusébbil che un òmen al séppa inbarluchè da un quelcdón, fòra che da ló stass
Ralph Waldo Emerson
l é inpusébbil Sguazèr da bån a n fèr gnínta, s’an s à brîSa una móccia ed lavurîr da fèr
Jerome K. Jerome
l é l ânum ch’t è da canbièr e brîSa duv t stè d cà
Lucius Annaeus Seneca
l é méi ch’a v arcurdèdi che la griciSia l’é sänper stè nemîga dla virtó. L é difézzil che ón ch’al tîra sänper såul a inbisachères di góbbi al pôsa méttr insàmm una bôna reputaziån
Leon Battista Alberti
l é méi ed cal pôc cràdder såul ai quî che un artéssta al fà piotôst che ai quî ch’al dîS di sû lavurîr
David Hockney
l é méi èser inamurè e infelîz che infelîz e spuSè. Ai é di furtunè ch’i ariuséssen in tótti e dåu äl fazànnd
Guy de Maupassant
l é méi èser utiméssta e avair tôrt piotôst che pesiméssta e avair raSån
Kurt Gödel
l é méi fèr quèl e pó pintîres, piotôst che pintîres d an avair fât gnínta
Giovanni Boccaccio
l é méi savair di quî inóttil che gnínta
Lucius Annaeus Seneca
l é méi Zuntèr dla vétta ai dé piotôst che di dé ala vétta
Rita Levi Montalcini
l é na zîzla scrîver i sû arcôrd, quand as é di dscurdón
Arthur Schnitzler
l é pió fâzil a legaliZèr zêrt quî, che a legitimèri
Nicolas de Chamfort
l é pió fâzil a pardunèr un nemîg che un amîg
William Blake
l é pió fâzil cunbâter pr i sû prinzéppi, che tgnîri drî
Alfred Adler
l é pió fâzil dsfèr un âtom che un pregiudézzi
Albert Einstein
l é pió fâzil ed cal pôc Smurzèr una prémma vójja che dèr mänt a tótti qualli ch\'i véNnen drî
François de La Rochefoucauld
l é pió fâzil inbarluchèr la Zänt piotôst che che cunvénzerla d èser stè inbarluchè
Mark Twain
l é pió fâzil insgnèr a tótt na secånnda längua, che fèr na mâchina bôna d tradûser
Anónimo
l é pió fâzil vlair bän a tótta l’umanitè, che a quî ch’i én ataiS
Eric Hoffer
l é priglåuS avair raSån, quand äli autoritè costitué äli én in Sbâli
Voltaire
l é pròpri parché l\'umanitè la n savêva brîSa in duv la s fóss drî a andèr, ch\'l\'é arivè d åura ed catèr la sô strè
Oscar Wilde
l é pusébbil ed vlair bän a una parsåNna, s\'t an la cgnóss brîSa tròp pulîd
Charles Bukowski
l é quand a sän malè ch\'a s rindän cånt ch\'a n vivän brîSa da par nuèter, mo incadnè a un èser d un raggn difaränt, ch\'ai é di sfundarión stramèZ, ch\'an s cgnóss brîSa e ch\'l é inpusébbil fèrs intànnder: al nòster côrp
Marcel Proust
l é quand a se dscurdän ed nó, ch\'a fän di quî ch\'i s armèriten d èser arcurdè
Anonymous
l é sânper pió fâzil canbièr ômen che canbièr un ômen
Marilyn Monroe
l é såul l eråur ch\'l à biSåggn dl apòg\' dal guêren. La veritè la pôl stèr só da par lî
Thomas Jefferson
l é tante difézzil a dîr l incuntrèri dla veritè, cunpâgna a ardupèrla
Ernesto Che Guevara
l é un cristiàn tótt intîr quall ch\'al vén cundizionè a lavurèr cme un mât da quî ch\'i urganéZZen al lavurîr, mo, fôra dala fâbrica, l à sänper cla pèl e cla zócca
Christophe Dejours
l é un mèl pió cén an avair brîsa däl làzz, che viulèri tótt i dé
Ugo Foscolo
l é un mèl pió cén angustières int al dóbbit, che stèr chiêt int l eråur
Alessandro Manzoni
l é un mirâcuel che la curiuSitè la téggna bòta dåpp al\'educaziån formèl
Albert Einstein
l é un quèl fât bän magâra, an fèr brîSa al mèl. Mo an fèr brîSa al bän, l é un quèl fât mèl magâra
Padre Alberto Hurtado
l é un quèl terébbil che la Zänt, al dé d incû, i s vâghen in gîr a dîres drî di quî ch\'i én pròpri vaira
Oscar Wilde
l egoîSum an é brîSa vîver cum as pèr a nó, mo pretànnder che chi èter i vîven cum as pèr a nuèter
Oscar Wilde
l èlb di giurnaléssta! Idê da têdi, da fèls profesûr, da giurnaléssta manchè, da Zänt ch\'i vôlen inpedîr a chi èter ed pinsèr con la sô tèsta. L èlb l é un quèl còmic sänza säns, l é imurèl, parché al vôl limitèr quall ch\'al n à brîSa di lémmit es al n à brîSa da avairen, al\'espresiån lébbra dal pinsîr
Luigi Einaudi
l êra pròpri un gran bån cunsélli, quall ch’ai ò sintó ch’i dèven a un ragazèl: \'fà sänper quall ch’t è pòra ed fèr\'
Ralph Waldo Emerson
l erêtic l é quall ch’l inpéjja al fûg, mégga quall ch\'ai brûSa in mèZ
William Shakespeare
l eroiSum pió grand ed tótt, pr un ômen e pr un pôpol ch’l é prezîS, l é quall d èser bón ed tgnîr bôta al ridéccuel
Miguel de Unamuno
l èser aviè a fèr quèl l à tànta d cla fôrza, ch’as avian parfén a stèr al månnd
Gesualdo Bufalino
l èser aviè d fèr quèl, l à una gran fôrza
Marcus Tullius Cicero
l idealîSum al crass in prupurziån dirèta con la distanza da un problêma
John Galsworthy
l idealîSum al và benéssum, mo quand al se SvéNna ala realtè al prêzi al dvänta pruibitîv
William F. Buckley
l idealîSum l é cla gabèna nòbil che i galantòmen dla puléttica i adrôven pr arvuèri la sô vójja d autoritè
Aldous Huxley
l incâli a arivèr in urèri l é ch\'an i é inción lé ch\'al le pòsa aprezèr
Franklin P. Jones
l incâli pió grand pr intànnder un\'ôvra d èrt, l é d vlairla intànnder
Bruno Munari
l incôsa l é mò infiné
Epicurus
l incuntrèri d un pòpol ziviliZè, l é un pòpol cariatåur
Albert Camus
l infêrn e l paradîS i um pèren dsprupurziunè. I ât di òmen i n s mèriten brîSa acsé tant
Jorge Luis Borges
l inpêr britânic l é vgnó só drî a däl generaziån d inglîS dsprè, ch’i an Sdazè al månnd zarcànd quèl ed dezänt da magnèr
Bill Marsano
l inpurtànt al n é brîSa avair un’idê, mo èser bón ed craddri fén in fånnd
Ezra Pound
l inpurtant al n é brîSa quàll ch’as dîS, mo quàll ch’an s à brîSa da dîr
Albert Camus
l inpurtànt an é brîSa avair dimónndi idéi, mo vîvren ónna
Ugo Bernasconi
l inpurtànt an é brîSa fèr dimónndi, mo métter dimónndi amåur in quall ch\'as fà
Madre Teresa di Calcutta
l inteletuèl l é un sgnåuri ch\'al fà rileghèr i lîber ch\'al n à brîSa lèt
Leo Longanesi
l istént da asasén, stramèZ a chi èter istént, l é pròpi dla natûra umèna. I van insàmm: òmen e môrt, òmen e crudeltè, òmen e sangv. Al n é brîSa gudàvvel, mo l é pròpi acsé
Roberto Bolaño
l obietîv dl\'educaziån l é d canbièr una mänt vûda con ónna avêrta
Malcolm Steve Forbes
l obietîv dl\'eSistänza l é quall d méttr insàmm l\'upignån spetaculåuSa ch\'avän ed nuèter, con i quî urébbil che chi èter i pänsen ed nó
Quentin Crisp
l obietîv pió inpurtànt dla puléttica l é quall ed tgnîr la Zänt sänpr ins qualla e con una gran vójja d èser guidè vêrs la sicurazza, fagandi pôra con un Sbandêren ed fèls alèrum, tótt inventè
H.L. Mencken
l òmen an pôl brîSa canpèr såul ed parôl, anc se däl vôlt l à da magnèrsi
Adlai Stevenson
l òmen an sa brîSa pió quî che cäli ètri bîsti; l in sa ed manc. Låur äl san quall ch\'äli an da savair. Nuèter nå
Fernando Pessoa
l omen bån l à dal giudézzi, cal catîv, in pió, l é un pifarlòt. Äl qualitè murèl e inteletuèl äl van insàmm
Jorge Luis Borges
l ômen ch’al pêrd l unåur pr i afèri, al pêrd afèri e unåur
Francisco de Quevedo y Villegas
l ômen ch’an lèZ gnínta ed gnínta, l in sà de pió ed quall ch’al lèZ i giurnèl e pó bâsta
Thomas Jefferson
l òmen dal têrz milenèri l arà la cultûra ed Bush, l’unestè ed Berluscån e la buntè ed Putin
Anónimo
l ômen elegànt l é quall che té t an fè mâi chèS al sô ftièri
William Somerset Maugham
l òmen inteligiänt, a stèr da par ló l à dû vantâZ: prémma d ónna ch’al stà cån sé stass e pó dåpp ch’an stà brîSa cån chi èter
Arthur Schopenhauer
l òmen l arîva da nuvézzi a tótti äli etè dla vétta
Nicolas de Chamfort
l ômen l é l ónnica creatûra ch’la n in vôl savair d èser quall ch’l é
Albert Camus
l òmen l é l’ónnica bîstia ch’la vén råssa - o ch’l’in à biSåggn
Mark Twain
l òmen l é un garZån, al dulåur l é al sô màsster
Alfred de Musset
l òmen l é una bîstia da cà che, par di sêcol, l à cmandè cäli ètri bîsti con l inbrói, la viulänza e la cativêria
Charlie Chaplin
l òmen l é una bîstia razionèl, ch\'la pêrd la lómm di ûc\' quand l\'à da cunpurtères secånnd quall ch\'ai dîS al capéss
Oscar Wilde
l òmen l é una bîstia sozièla ch\'an i và mâi invêrs i sû cunpâgn
Eugène Delacroix
l ômen pió sgnåuri l é quall ch’as cuntänta, parché la cuntintazza l’é la ricazza dla natûra
Socrates
l òmen pió sgnåuri, l é quall dai piaSîr manc chèr
Henry David Thoreau
l òmn al fà al mèl, cmôd un èv la fà al mêl
William Golding
l ónnic lîber ch’al séppa un lîber prôpi da bån, un scritåur al n à brîSa, cum as dîS, da inventèrsel parché scadagnón al l à bèle int al zócc, ló l à såul da tradûSrel. Al dvair e al lavurîr d un scritåur l é al dvair e al lavurîr d un tradutåur
Marcel Proust
l ónnic mumänt che la mî educaziån la fó tgnó in s qualla, al fó quànd andèva a scôla
George Bernard Shaw
l ónnic quèl che l\'esperiänza la s insaggna, l é che l\'esperiänza la n s insaggna gnínta
André Maurois
l ónnic quèl inpurtànt, quand an i srän pió, äl sran äl carè d amåur ch’arän lasè par la nôstra strè
Albert Schweitzer
l ónnic tirân ch’a pòs aztèr al månnd l é cla vuSléina däntr in mé
Mohandas Karamchad Gandhi
l ónnic vair prugrès l é quall d inparèr a tôres al tôrt tótt da par nuèter
Albert Camus
l operèri al dvänta una mêrce a bån marchè con pió che ló al prudûS däl marcanzî
Karl Marx
l operèri, con pió ch’al prodûS dla ricazza, con pió ch’al guänta puvràtt
Karl Marx
l òzi l é al prinzéppi ed tótt i vézzi, mo l é la finâdga ed tótti äl virtó
Franz Kafka
l ûltum dé dl ân al n è brîSa l ûltum dé dal tänp
Carlos Drummond de Andrade
l umanitè l’é acsé, e an s trâta brîSa ed mudèrla, mo ed cgnósserla
Gustave Flaubert
l uriginèl an tén brîSa faid ala traduziån
Jorge Luis Borges
la batâglia pió schéccia l\'é cunbâter cåntra sé, mo la vitòria ch\'la dà pió gósst l\'é vénzres da par sé
Friedrich von Logau
la Bébbia la s insaggna ed vlair bän ai nûster nemîg cunpâgna s\'i fóssen nûstr amîg. Al pôl dèr parché i én sänper cla Zänt
Vittorio De Sica
la bigamî l\'é avair un marè ed tròp, la monogamî l\'é cunpâgna
Erica Jong
la blazza l\'é int i ûc\' ed quall ch\'guèrda
Anonymous
la brîga dl amåur, l\'é ch\'l é un crémmin ch\'an pôl brîSa fèr da manc d un cånpliz
Charles Baudelaire
la burocrazî l\'é un macàgg\' Zigànt, ch\'i i téNnen drî da däl parsån cinuléNni
Honoré de Balzac
la canatta l’é la längua dal capéss
Miguel de Cervantes
la CîSa la dîS che la Tèra l\'é piâta, mo mé a sò ch\'l\'é tånnda, parché ai ò vésst la sô ôra in vatta ala LóNna, es ai ò pió fidózzia int un\'ôra che int la CîSa
Ferdinand Magellan
la CîSa l’é drî ch’la guänta, par tanta Zänt, l incâli pió grand par la faid. I vàdden int la CîSa solamänt una gran vójja ed cmandèr, al teatrén ed chi òmen ch’i dîSen ed tgnîr drî al cristianêSum ufizièl, mo che i t fan da vàdder, invêzi, d èser l incâli pió grôs pr al cristianêSum, prôpi cal bån
Joseph Ratzinger
la coeränza la vôl ch\'et sépp ignurànt incû, cmôd t l êr l ân indrî
Bernard Berenson
la conversaziån la pôrta a quèl såul stra di spîrit ch’i vójjen rinfurzèr i sû dóbbit
Emil Cioran
la còpia l’é un ruglàtt ed trai parsån che ónna, pr al mumänt, l’an i é brîSa
David Riondino
la coruziån l\'é cunpâgna al róssc. L\'à da èser purtè vî tótt i dé
Ignacio Pichardo Pagaza
la costituziån i l’an scrétta par prutèZer la Zänt dai peréccol däl bôni intenziån
Daniel Webster
la crassita di paîS ch\'i én drî a Svilupères, la dipànnd dala SmilitariZaziån
Oscar Arias
la crîSi l’é la fazannda che al vèc’ l é drî a murîr e al nôv an é gnanc in åurden par nâser
Antonio Gramsci
la crudeltè cåntra i animèl l’é un tôr só la crudelté cåntra la Zänt
Publius Ovidius Naso
la cultûra l\'é quall ch\'ai avanza int l òmen quand al s é dscurdè incôsa
Edouard Herriot
la cultûra l’é un uSvai ch’i drôven i profesûr par fèr di profesûr che, anca låur, i faràn di profesûr
Simone Weil
la cunsénzia la n s inpedéss brîSa ed fèr di pchè, mo purtròp sé ed gustèri
Salvador de Madariaga y Rojo
la cunsénzia l\'é la våuS par d dänter, ch’la s métt int l\'uraccia che un quelcdón al s prêv vàdder
H.L. Mencken
la cunsénzia l\'é un can ch\'an t sèra brîSa la vî, mo t an pû brîSa fèrel dSmétter d bajèr
Nicolas de Chamfort
la cunsénzia, l\'é quall che tô mèder la t gé prémma t avéss sî ân
Brock Chisholm
la cuntinänza la s utén såul a fûria d incuntinänza. Al caSén al difànnd la cà
Carlo Dossi
la democrazî l’as dà la manîra d èser nuèter al nôster tirân
James Russell Lowell
la democrazî l\'é dlîZer i tû ditatûr, dåpp ch\'i t an détt quall t pinsèv ed vlair séntr a dîr
Alan Coren
la democrazî l’à da èser un puctinén de pió ed dû lûv e un agnèl ch’i dezîden a magiuranza csa magnèr par zanna vutànd
James Bovard
la democrazî l’é un lavurîr ch’as garantéss ch’a n arän mâi un guêren miåur ed quall ch’a s meritän
George Bernard Shaw
la democrazî l’é un quèl frâgil, e s’t i piant in vatta trôpi bandîr, al và a finîr ch’la se SbrîSla
Enzo Biagi
la demucrazî la tén al sît dla deziSiån ed pûc curótt, par l\'eleziån d una móccia d inconpetént
George Bernard Shaw
la demucrazî l\'é una fidózzia patêtica int la sapiänza culetîva dl\'ignuranza ed scadagnón
H.L. Mencken
la destinaziån l\'é partîr
Giuseppe Ungaretti
la deziSiån cristièna ed cunsiderèr al månnd brótt e catîv, l\'à fât dvintèr al månnd brótt e catîv
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la difaränza pió granda stra l sès a pagamänt e al sès a grètis, l\'é che al sès a pagamänt al cåssta manc
Brendan Francis
la diferänza stra una democrazî e una ditatûra l\'é che int la democrazî prémma et dè al våud e pò ed tû di ûrden; int la ditatûra t an è brîSa da stèr a pêrder dal tänp a vutèr
Charles Bukowski
la dòna l’é un regâl ch’av szarnéss
Georges Brassens
la dSgrâzia dal capitalîSum i én i capitaléssta, che, scuèSi sänper fenomenèl däntr int la sô aZiannda, fòra d ed lé spassi vôlt i én di mazucón pîS e inSmé, e una quèlca vôlta anc pîz
Indro Montanelli
la dSgrâzia ed ste pajaiS l\'é ch\'ai é trûp puléttic ch\'i cràdden, con na cunvinziån baSè só l\'esperiänza, ch\'et pû inbarluchèr tótt e sänper
Franklin Pierce Adams
la fà scapèr da rédder l’indiferänza ed cla Zänt pêrfida ch’i s cràdden che incôsa ai vâga pr al sô vêrs
Victor Hugo
la fantaSî umèna l’é infinitamänt pió puvratta dla realtè
Cesare Pavese
la fedeltè l’é l’èrt ed méttr äl côren såul col pinsîr
Décoly
la fedeltè, l\'é quand l amåur l é pió fôrt dl istént
Paul Carvel
la felizitè la n é brîSa quèl ch\'as sént, mo quèl ch\'as à in amänt
Oscar Levant
la felizitè l\'é al Sguazén sänza fén dl èser inbarluchè pulidén
Jonathan Swift
la felizitè l\'é un prèmi ch\'l arîva a quall ch\'an l à brîSa zarchè
Anton Chekhov
la felizitè l\'é un quèl spetaculåuS: cån pió t in dè, cån pió at n avanza
Blaise Pascal
la felizitè l\'é una cundiziån imaZinèria, una vôlta i vîv i gêven ch’i l’avêven i mûrt, adèsa par la pió i vîc\' i dîSen ch\'i l\'an i fangén, e i fangén i vîc\'
Thomas Szasz
la felizitè l’é cunpâgna una parpâja: s’t i dè drî t an la guantarè mâi, mo s’t at métt a sêder trancuéll ai é chèS ch’la s pôgia adôs a té
Nathaniel Hawthorne
la fén la giustéffica i mîZ? Grâzie, Moggi
Anonimo
la finalitè la giustéffica i mîz, infénna ch\'ai é quèl ch\'giustéffica la finalitè
Leon Trotsky
la finanza l’é cla sculatta ed pasèr i góbbi da una bisâca a cl’ètra fén che, a un bèl mumänt, i sparéssen
Rober W. Sarnoff
la fîSica l’é cunpâgna al ciavèr: soncamé ch’la pôl dèr di riSultèt prâtic, mo al n é mégga par quall, ch’a s i mitän drî
Richard P. Feynman
là fôra ai é tanta ed cla Zänt, a mièra e mièra, ch’i pâsen la vétta dsprè, mo chèlum, ch’i van d lóng par tanti åur, paiSi e lónghi a fèr di lavurîr ch’i n pôlen vàdder, pr arivèr d åura ed cunprèr di quî inóttil, par fèr bèla figûra con dla Zänt ch’i n i pièSen gnanc
Nigel Marsh
la fôrza d na längua la n stà brîSa int al mandèr vî quall ch\'l é furastîr, mo int al tôrel só
Johann Wolfgang von Goethe
la fôrza la n é brîSa una questiån ed mósscuel, mo d una volontè indumâbil
Mohandas Karamchad Gandhi
la funziån d un espêrt la n é brîSa d avair pió raSån ed chi èter, mo d èser in Sbâli par däl raSån pió sufistichè
David Butler
la galéNna l\'é såul la manîra dl ôv ed prudûSer un ètr ôv
Samuel Butler
la gelusî l’é un bajèr ed can ch’i tîren i lèder
Karl Kraus
la globaliZaziån l’è un manén ch’al parmàtt ai sgnåuri ed sfrutèr i puvrétt
Alejandro Llano
la grandazza d na naziån e al sô prugrès murèl i s pôlen miSurèr dala manîra cum äli én tratè äl såu bîsti
Mohandas Karamchad Gandhi
la grandazza la n cunsésst brîSa int l arzàvver di unûr, mo int l armeritèrsi
Aristotle
la guèra la n s pôl brîSa umaniZèr, la s pôl såul abulîr
Albert Einstein
la guèra l\'é dåulza par chi n la cgnóss brîSa
Desiderius Erasmus von Rotterdam
la guèra l\'é la pió cmóNna fåurma mudêrna ed terorîSum
Gino Strada
la guèra l\'é la sculatta che al Sgnåur l à strulghè pr insgnèr la geografî ai americàn
Ambrose Bierce
la guèra l\'é un amazamänt d òmen ch\'i n s cgnóssen brîSa, ch\'la fà bån a di òmen ch\'i s acgnóssen, mo ch\'i n s mazaràn brîSa
Paul Valéry
la guèra l\'é zarchèr la pèS strumnànd dal sangv. La pèS l\'é andèr d lóng a cunbâter sänza strumnèr dal sangv
Anonimo
la guèra l’é una leziån dla stòria che i pòpol i n s téNnen mâi asè in amänt
Benito Mussolini
la längua internazionèl däl generaziån ch’äl vgnaràn la srà sicûr såul una längua pianifichè
Ludoviko Zamenhof
la längua l\'é dimónndi manc chiêta che la vétta
Manuel Seco
la längua l\'é la pèl dl\'âlma
Fernando Lázaro Carreter
la längua l\'é un insàmm che tótt quî ec dscårr i n an un pzôl
Bernard Dupriez
la längua l\'é un saggn, al saggn pió grand dla nòstra cundiziån umèna
Octavio Paz
la längua l\'é una pèl: a stragg\' la mî längua cåntr un\'ètra
Roland Barthes
la längua l\'é un\'èrt ôrba, ed tótt, e che la Zänt i n s in rànnden bSa cånt; al riSultèt dal Sbózz ed mièra ed generaziån
Edward Sapir
la längua l’an é brîSa al par d fôra dal pinsîr, la längua l’é prôpri al pinsîr
Miguel de Unamuno
la laZZ fondamentèl dal capitalîSum l’é \'té o mé\', brîSa \'té e mé\'
Karl Liebknecht
la lealtè l’é un dèbit cån nuèter pió che cån chi èter
Luigi Pirandello
la letûra l\'é par la mänt quall che l eSercézzi l é pr al côrp
Joseph Addison
la libartè d una democrazî l\'à pôc da sperèr se al pôpol al lâsa cràsser la fôrza di privè fén a guintèr pió fûrt dal Stèt Democrâtic
Franklin Delano Roosevelt
la libartè d vlair bän la n é brîsa manc sànta dla libartè d pinsèr. Quall che incû l à nómm adultêri, una vôlta l avêva nómm eresî
Victor Hugo
la libarté ed stanpa l’é fôrsi qualla ch’l’à sintó de pió l andèr Zå pian pianén pr äl schèl d cantéNna dl’idéa ed libarté
Albert Camus
la libartè l\'é tante preziåusa, che bisåggna tôren pôc ala vôlta
Wladimir Iljitsch Lenin
la libartè l’an eSésst brîSa, mo la rizairca dla libartè sé, e l’é sta rizairca che qué ch’l’as fà guintèr lébber
Carlos Fuentes
la libartè l’é cunpâgna la poeSî: l’à da èser sänza agetîv, l’é libartè e pò bâsta!
Enzo Biagi
la libartè solamänt par quî chi téNnen pr al guêren, solamänt pr i iscrétt a un parté – par dimónndi ch’i séppen – la n é brîSa libartè. La libartè l’é sänper e solamänt libartè dla Zänt ch’i la pänsen difaränt
Rosa Luxemburg
la liberaziån di lavuradûr ed Såura (dla Bas\'Itâglia) l\'é prezîSa a qualla par liberèr i lavuradûr ed såtta (Êlt\'Itâglia)
Abraham Lincoln
la linpidazza l’é al ghèrb dal filôSof
José Ortega y Gasset
la lòta di òmen cåntr al psair, l\'é la lòta dla memòria cåntr al dscurdèrs
Milan Kundera
la lûS divéNna la fà dvintèr ôrb al månnd invêzi ed fèri lómm
Patrick Emin
la mâchina fotogrâfica la n pôl brîSa dîr däl bâl, mo la pôl èser un uSvai da bâl
Harold Evans
la mâfia la n é brîSa un problêma itagliàn e pò bâsta e gnanc un afèri ed bunétt sizigliàn o sinchenå un quèl ed realtè d una vôlta dla Bas\'Itâglia, mo un problêma ed tótta l’Euròpa
Petra Reski
la mâfia l’à avó un prinzéppi e l’arivarà sicûr ed cô
Giovanni Falcone
la mâfia l’é al miåur eSänpi ed capitalîSum ch’avâmen
Marlon Brando
la mâfia l’é un afèri cunpâgna un èter: såul che, däl vôlt, la tîra däl stiuptè
Mario Puzo
la magnâza pió priglåuSa l\'é la tåurta ed nòz
James Thurber
la malincunî, l\'é la felizitè dl èser melcuntänt
Victor Hugo
la man stanca l\'é un mèl supurtâbil såul parché ai é la man drétta
Massimo D'Alema
la mancanza ôrba e inflesébbil ed disipléNna in tótti äli ucasiån, qualla sé ch’l’é la fôrza ed tótt i ômen lébber
Alfred Jarry
la manîra miåura d avair dimónndi librtè, l’é d dèren dimónndi a chi èter
Carlo Dossi
la manîra miåura ed Svilupèr la respunsabilitè int la Zänt, l’é dèri dla respunsabilitè
Kenneth Blanchard
la manîra miåura pr inparèr ed fèr un fíllm, l\'é fèren ón
Stanley Kubrick
la maravajja dla guèra l’é che ògni chèp di asasén al fà bandîr äl såu bandîr, es al fà däl gran invucaziån al Sgnåur inànz d andèr a sterminèr al sô pròsum
Voltaire
la memòria d un òmen l’é la sô leteratûra privè
Aldous Huxley
la memôria dla Zänt l é un quèl spetacolåuS, mo buSèder
Primo Levi
la mercanzî, lé par lé, la pèr un quèl da gnìnta, ch\'as risôlv da par ló. I stûdi ch\'avän fât, invêzi, i dîSen ch\'lé un lavurîr cunplichè dimónndi, con däl finazz filoSòfic e däl furbè da prît
Karl Marx
la mî preocupaziån la n é brîSa ed savair s’a sån grand o cinén, mo d andèr a vàdder s’a crass tótt i dé
Eduardo Chillida
la mî raigla l’é druvèr såul däl parôl ch’äl miåuren al silänzi
Eduardo Galeano
la mî religiån l’é d zarchèr la veritè int la vétta, e la vétta int la veritè
Miguel de Unamuno
la môda, cómm dîr la monotonî int al canbiamänt
Miguel de Unamuno
la monogamî l’é un’invenziån dla nôstra ziviltè da sîra (ozidentèl), par vî ed dèr un pô d åurden, sicûr e sinsè, ali istituziån sozièli. An i äntra un azidóll cån la nôstra natûra. GaléNna bècum s’t î bån ed catèr ón ch’al séppa monôgom, mo prôpi da bån
Hugh Hefner
la môrt l é un quèl ch’an s à brîSa da fèr pòra, parché in st mänter ch’a i sän nó la môrt la n i é brîSa, e quand ai é la môrt a n i sän brîSa nuèter
Epicurus
la môrt la n é brîSa al pîz ed tótt i mèl, mo l é cme murîr sänza arivèr d åura d èser riusé gnanc in quall che lé
Sophocles
la môrt la n é brîSa an psair pió comunichèr, mo an psair pió èsr intîS
Pier Paolo Pasolini
la môrt la n é brîSa la pêrsita pió granda stramèZ a tótti qualli dla vétta. La pêrsita pió granda, piotòst, l’é cla pèrt ed nuèter ch’la s n in và in st mänter ch’a sän anc al månnd
Francis Bacon
la môrt la s pèga vivànd
Giuseppe Ungaretti
la môrt l\'é una vétta ch’l’é bèle pasè. La vétta l’é una môrt ch’l’arîva
Jorge Luis Borges
la môrt l\'êra däntr in mé, e la m lasé pr andèr a stèr ed cà int un èter côrp
Octavio Paz
la môrt l’è l quèl pió tamóggn che la vétta infén adès l’èva strulghè
Emil Cioran
la môrt l’é spaventåuSa, mo savair ed vîver in etêren sänza èser bån ed murîr l é anc pió spaventåuS
Anton Chekhov
la môrt l’é un stèt ed perfeziån, l ónnic ala purtè d un murtèl
Emil Cioran
la môrt, s’al fóss par lî, l’à sänper amazè dimónndi manc ed tótt i ômen
José Saramago
la n é brîSa la cgnusänza qualla ch’a s manca, mo l é al curâg’ ed capîr i quî ch’a savän e cójjer däl cuncluSiån
Sven Lindqvist
la n é brîSa la puléttica a métter insàmm di pió fât cunpâgn ed lèt, mo al matrimòni
Groucho Marx
la natûra la n à fât né i padrón né i schièv; mé a n vói né fèr né subîr däl laZZ
Denis Diderot
la natûra la n à pròpi dè gnínt ed méi al òmen che la brevitè dla sô vétta
Plinius Secundus
la natûra umèna: qualla ch\'la t fà tirèr di nómm ai pedón quand t î drî a guidèr, e ai guidatûr quand t î drî a andèr a pî
Oren Arnold
la naziån ch’la dsfà la sô tèra, la se dsfà da par lî
Franklin Delano Roosevelt
la negaziån di dirétt culturèl al minurànz la dsfà la muralitè d na sozietè cunpâgna la negaziån di dirétt zivîl
Joshua A. Fishman
la nójja l’é una malatî ch’as guaréss a fôrza ed lavurèr; al piaSair l é un pagliatîv e pó bâsta
Duke of Lewis
la nójja l’é una malatî ch’as guaréss a fôrza ed lavurèr; al piaSair l é un pagliatîv e pó bâsta
Duke of Lewis
la nôstra libartè la dipànnd dala libartè ed stanpa ch’la n pôl brîSa avair di lémmit sinchenå la s và a fèr bandîr
Thomas Jefferson
la nôstra natûra l’é fâta ed muvimänt; la trôpa chiêt l’é cunpâgna pighèr i uSvéi
Blaise Pascal
la nôstra pèS personèl l\'é fondamentèl par tgnîr bôta ai dscûrs ed teråur che quî ch\'i an in man i intarès pió grand i drôven par stianchèr i marón a tótta la Zänt
Arturo Paoli
la nustalgî la n è pió quàlla d na vôlta
Simone Signoret
la nuvitè l\'é vècia cme l månnd
Jacques Prévert
la parôla la rannd l òmen lébber. Chi an é bSa bån ed fèrs intànnder, l é un sêruv
Ludwig Feuerbach
la parôla l\'é mèZa ed quall ch\'dscårr, e mèZa ed quall ch\'scåulta
Michel de Montaigne
la pasiån la và d lóng in proporziån a quant la dòna la tén bòta in prinzéppi
Honoré de Balzac
la pâtria l\'é un sît, bâsta ch\'séppa, in duv a se stà pulîd
Marcus Pacuvius
la pèrt miåura dla finziån, in dimónndi rumànZ, l\'é l avertimänt che i personâg\' i én puramänt imaZinèri
Franklin Pierce Adams
la pèS la n é brîSa quand an i é brîSa la guèra; l\'é una virtó, una manîra d èser, una dispuSiziån ala buntè, ala fidózzia, ala giustézzia
Baruch De Spinoza
la pèS la n é brîSa un regâl dal Sgnåur al såu cariatûr. L’é un regâl ch’a s fän nuèter, ón con cl èter
Elie Wiesel
la pió pèrt di sóddit i s cràdden d èser acsé parché al rà l é al Rà, i n arîven brîSa d åura a capîr che, invêzi, l é al rà ch’l é Rà pr al fât che låur i én di sóddit
Karl Marx
la pió pèrt dla Zänt i én d\'acôrd se la viulänza i la fan qui ch\'i cmanden legitimamänt, mo i dîSen anc ch\'l é un quèl giósst s\'l é fâta cåntra zêrti categorî ed cristiàn, sänza stèr lé a guardèr chi é quall ch\'al l\'adrôva
Edgar Z. Friedenberg
la pió pèrt dla Zänt i n vôlen bSa nudèr prémma d èser bón ed nudèr
Hermann Hesse
la pió pèrt dla Zänt la turêv a pât murîr piotôst che pinsèr, e dimónndi i fan prôpi acsé
Bertrand Russell
la poeSî la Zónta dla vétta ala vétta
Mario Luzi
la poeSî l’é cunpâgna al pan, l’é ed tótt
Roque Dalton
la pòra ed stèr da par sé l\'é pió granda dla pòra di ligâm, siché dånca a s maridän
Cyril Connolly
la prâtica puléttica la stà int l ignurèr i fât
Henry Brooks Adams
la prefaziån l’è la pèrt pió inpurtanta d un lîber. I la lèZn infén i créttic
Philip Guedalla
la prémma caraterésstica d un chèp d un stèt l\'é ch\'l à da èser inSmé, e l é un quèl brîSa fâzil da arivèri
Dean Acheson
la prémma laZZ dal giurnalîSum: cunfirmèr i pregiudézzi eSistént, piotòst che dèri cånter
Alexander Cockburn
la prémma mâfia da cunbâter l’é qualla ch’avän int al zócc. A sän nuèter la mâfia
Rita Atria
la prémma metè dla nòstra vétta l\'é arvinè dai nûster genitûr, la secånnda dai nûster fiû
Clarence Darrow
la proprietè l’é un luvàtt; quall ch’as é d avîS d avair, l é ló ch’l é al nòster padrån
Alphonse Karr
la proprietè monopoliZè o int äl man ed pûc sgnurón l’é una malediziån par tótta l’umanitè
John Adams
la prudänza l\'é una vècia sgnuråNna, na ZitlåNna ch\'la fà scurézz, e l èser inbalzè al i fîla drî
William Blake
la pruibiziån dl inzèst l’an vèl brîSa par l amåur par sé stass
Yossi Sarid
la prupaganda l\'é cla branca dl\'èrt ed dîr däli ufèl ch\'la stà int l infarluchèr i tû amîg, sänza infarluchèr gnanc un pôc i tû nemîg
Frances Cornford
la publizitè la métt sänpr insàmm l inóttil col Sgugiôl
Ennio Flaiano
la puléttica e al destén dl\'umanitè i én modelè da dla Zänt sänza ideèl e grandazza. Cla Zänt ch\'i an sta grandazza i n s dan brîSa ala puléttica
Albert Camus
la puléttica la n é brîSa l\'èrt dal pusébbil. La stà int al dlîZer stra l diSastråuS e al dSgudàvvel
John Kenneth Galbraith
la puléttica la và fâta col man natti
Sandro Pertini
la puléttica l\'é la seziån spetâcuel dl\'indósstria
Frank Zappa
la puléttica l\'é l\'èrt d evitèr che la Zänt i s intarèsen a quall ch\'al i äntra sîg
Paul Valéry
la puléttica l\'é l\'èrt ed zarchèr un problêma, catèrel, an capîrel brîSa, e pò adruvèr la soluziån farlòca
Groucho Marx
la puléttica l\'é na guèra sänza strumnèr dal sangv, mäntr invêzi la guèra l\'é na puléttica ch\'la stråmmna dal sangv
Mao Zedong
la puléttica l\'é un ât d eculiébbri stra la Zänt ch\'i i vôln intrèr e quî ch\'i n in vôlen brîSa vgnîr fòra
Jacques-Benigne Bossuet
la puléttica l’é la nôbil èrt par fères dèr i vûd dai puvrétt e i quatrén dai sgnåuri inprumitànd a tótt dû ed prutèZer ón da cl èter
Oscar Ameringer
la puléttica l’é l’ôra che al grandi inpraiS äl prujèten in vatta ala Zänt
John Dewey
la puléttica, ch’l’é l’èrt ed tgnîr drî ai interès ed tótta la Zänt, i la fàn i puléttic ch’i én di artéssta a fèr i fât sû
Carl William Brown
la puveSî la m sarvéss par dîr quall ch\'an s pôl bSa dîr
José Hierro
la puveSî l\'é l\'èrt ed sfrucèr al mèr int un bichîr
Italo Calvino
la qualitè d un lîber la dipànnd dal letåur
Emilio Praga
la questiån morèl la i é da un bèl pèz, mo oramâi l’é guintè la questiån puléttica pió inpurtanta e eSenzièl parché l é dala sô soluziån ch’i dipànnden la ripraiSa ed fidózzia int äli istituziån, un guêren ch’al guêrna da bån al pajaiS e al fât che la democrazî la téggna bôta
Enrico Berlinguer
la Raid l\'é anc un\'asaséNna bèla e bôna dla varietè däl längv
Dieter Wunderlich
la râza umèna la n é bSa bôna ed supurtèr tròpa realtè
Carl Jung
la râza umèna l\'à såul un\'èrma ch\'la cånta da bån: la riSè
Mark Twain
la realtè l\'é cal quèl che quand et dSmétt ed craddri la n sparéss brîSa
Philip K. Dick
la realtè l’é quall ch’i vàdden la Zänt
Jorge Luis Borges
la realtè l’é un’iluSiån ch’l’arîva quand ai amanca la búmmba
Anonymous
la realtè l’é un’iluSiån e pó pió, anc s la dûra dimónndi
Albert Einstein
la reclâm la pôl èser definé una siänza ch\'la tén ins qualla al capéss dl òmen, pr al tänp ch\'ai sarvéss a freghèri di bajûc
Stephen Leacock
la reclâm l’é bôna ed tirèr fôra däl buSî intîri da däl mèZi veritè
Edgar Shoaff
la relaziån stra l alfabetîSum e l analfabetîSum l\'é sänper qualla,mo al dé d incû i analfabêta i én bón ed lèZer
Alberto Moravia
la religiån la i é da cla vôlta che al prémm furbén l à catè al prémm inbezéll
Voltaire
la religiån l\'é al chèp d ôvra dl\'èrt d insgnèr al bîsti, parché l\'insaggna ala Zänt quall ch\'i an da pinsèr
Arthur Schopenhauer
la ricazza di puvrétt i én i sû fiû, qualla di sgnåuri dai sû genitûr
Massimo Troisi
la rizairca só l malatî l’é andè tant inànz, ch’l é quèSi d inpusébbil catèr un quelcdón ch’al séppa san dal tótt
Aldous Huxley
la rôba che pr un quelcdón l\'é bôna da magnèr, pr un èter l\'é un vlaggn
Titus Lucretius Caro
la s inamuré cum äl fàn tótti äl dôn inteligiänti: cunpâgn a un martóff
Angeles Mastretta
la sagiazza la finéss quand al nôster insónni l é acsé in èlt che a al pirdän ed véssta in st mänter ch\'a i dän drî
William Faulkner
la sapiänza l’à da fèr insugnèr ala Zänt di quî acsé grand, da fèri dscurdèr ch’i én intåurn a tgnîri drî
William Faulkner
la sapiänza la n é brîSa dsfèr i éddol, mo an fèren mâi
Umberto Eco
la sarvitó spassi vôlt la n é brîSa una viulänza di padrón, mo una tentaziån di sêruv
Indro Montanelli
la sâtira puléttica l’é finé Zå pr äl schèl ed cantéNna quand Henry Kissinger i an dè al Nòbel par la PèS
Tom Lehrer
la scôla l’é l’agenzî publizitèria ch’l’at fà cràdder d avair biSåggn dla sozietè acsé cum l’é
Ivan Illich
la scôla, ch’l’arêv da insgnèret a stèr al månnd, par mé l’é stè såul un quèl pén ed vudâm
Charles Darwin
la sculatta par fèr un gran parsunâg\' l\'é fèri tgnîr la båcca asrè. A fèr dscrûver un artéssta col póbblic, al pôl vlair dîr arvinèrel. An fà bån a inción a vàdder la veritè
Bob Ezrin
la senplizitè l\'é la fåurma dla grandazza stièta
Francesco De Sanctis
la siänza dla zänt ed Sîra l’é sarvé såul a andèr dal fâzil al difézzil, pasand dal inóttil
Marco Crivellaro
la siänza la n é brîSa parfèta, mo par quasst an é mégga da dîr ch’t èv biSåggn dla religiån
Anonymous
la siänza la n m intarèsa brîSa. La s n infótt dl insónni, dl atintères, dal sentimänt e dla cuntradiziån, tótt quî che par mé i én preziûS
Luis Buñuel
la siänza la sêruv såul a verifichèr äl dscuêrt dl istént
Jean Cocteau
la siänza l’é un zimitêri d idéi môrti
Miguel de Unamuno
la sinésstra la n à gnanc un barlómm dal månnd dóvv la Snadrâza
José Saramago
la sô cusiänza l’êra natta: par fôrza, an la druvèva mâi
Stanislaw Jerzy Lec
la solidarietè la n é brîSa dèr quèl, mo fèr quèl cåntr’äli ingiustézzi
Abbé Pierre
la solidarietè l’é la tindrazza dla Zänt
Ernesto Che Guevara
la solitûdin la n s câta mégga, la s fà
Marguerite Duras
la sozietè col såu reclâm libidinåuSi la s dà da fèr par fères vgnîr una gran vójja e fères gôder par cånt nòster. Parché la sozietè la pôsa funzionèr, parché la conpetiziån la pôsa tirèr d lóng biSåggna che la vójja la crassa, la se slèrga e la straguèlza la vétta dla Zänt
Michel Houellebecq
la sozietè la pôl eSésster såul só una zêrta bèS ed buSî ziviléNni, e ala cundiziån che inción al dégga eSatamänt quall ch\'al pänsa
Lin Yutang
la sozietè la sèra un ôc’ pr i quî ch’i n cåssten gnìnt
Enzo Biagi
la specialiZaziån pió granda, l\'é cme dîr la pió gran mancanza ed cultûra
José Ortega y Gasset
la speranza int un guadâgn diSunèst l é al cminzéppi dl’arvéna
Democritus
la speranza l\'é bôna da claziån, mo l\'é una zanna da scurézz
Francis Bacon
la speranza l’à dû fiû beléssum: la râbia e al curâg’. La prémma dnanz a cum äl s métten äl côs, al secånnd par canbièrli
Sant'Agostino
la spontaneitè l’é al frût ed grandi meditaziån
Pablo Neruda
la srêv una bèla cunsulaziån par la nôstra diblazza e la nôstra ricazza se tótt i quî i andéssen in arvéNna pian pianén, acsè, cunpâgna quand i s én méss insàmm e, invêzi, i s métten insàmm pian pian, mo l\'arvéNna l\'arîva tótta int na vôlta
Lucius Annaeus Seneca
la stòria d amåur ideèl l\'é qualla fâta tótta par pòsta
George Bernard Shaw
la stòria la s insaggna che la Zänt e äl naziån äli adrôven dl\'óssta såul quand i an bèle finè äli alternatîv
Abba Eban
la stôria la s insaggna che quand la Zänt i dscrûven la barbaritè, i s dan sóbbit da fèr par trèri adôs
Noam Chomsky
la stôria la srà bôna cån mé, sicómm ch’ai ò l’intenziån ed scrîverla
Winston Churchill
la stòria umèna, stra salvaziån e perdiziån, l\'é baZòta. A n savän gnanc s\'a sän nó i padrón dal nòster destén
Norberto Bobbio
la sudisfaziån l’é int al fèr un lavurîr, brîSa int al risultèt
James Dean
la Svalutaziån dal månnd dla Zänt la crass tott’ónna con la valoriZaziån dal månnd di quî
Karl Marx
la televiSiån la s é dè datåuren dimónndi par la psichiatrî, sía parché la Zänt i la cgnuséssen sía parché i in sintéssn al biSåggn
Alfred Hitchcock
la televiSiån l\'à una fôrza da leån, la televiSiån la n à pòra d inción, la televiSiån la t indurmänta cme un quajån
Enzo Jannacci
la televiSiån l\'é la prémma cultûra ch\'la séppa democrâtica da bån – la prémma cultûra dispunébbila par tótt e guarnè da quall che la Zänt i vôlen. Al quèl pió terébbil, l é quall che la Zänt i vôlen
Clive Barnes
la televiSiån l\'é l\'ónnica dôrmia ch\'as tôl coi ûc’
Vittorio De Sica
la televiSiån l\'é pió interesanta däl parsån. S\'an i fóss brîSa, as tucarévv d\'avair dla Zänt in pî int i cantón däl nòstri stanzi
Alan Coren
la televiSiån l\'é un’invenziån ch\'la t parmàtt ed fèret divartîr, int al tô salòt, da dla Zänt ch\'t an vréss mâi in cà tô
David Frost
la televiSiån l’é al spèc’ ch’at fà vàdder la gran pagâza ch’l à ciapè al nôster sistêma culturèl
Federico Fellini
la televiSiån l’é la mèder dla dscurdanza, al cínnema l é sänper stè al pèder dl’arcurdanza
Jean-Luc Godard
la tèra l\'é di sû pruprietèri, mo al paeSâg\' l é ed quî ch\'i én bón ed gustèrel
Upton Sinclair
la traduziån l’è un’esperiänza ch’a t dà e ch’la t inpånn la letûra pió adèSi ch’si séppa, quèSi cme travarsèr a pî tótt al sît dal lîber, cån äl såu vâl, äl såu pianûr e äl såu muntâgn
Laura Bocci
la vaira ignuranza la n é brîSa quand ón a n sà un azidänt, mo quand al n in vôl savair d inparèr quèl
Karl Popper
la vciâja l’é al quèl pió inasptè ch’al pòsa capitèr a un òmen
Leon Trotsky
la veritè la n dà mâi dân a na càuSa gióssta
Mohandas Karamchad Gandhi
la veritè la n stà brîSa int un insónni e pò bâsta, mo in dimónndi insónni
Pier Paolo Pasolini
la veritè la s acâta såul däntr in nuèter e la n s pôl brîSa catèr fagànd däl schêrni ai nemîg ch\'avän dintåuren
Mohandas Karamchad Gandhi
la veritè l’é al valåur pió grand ch’avâmen. Tgnänla d\'acât
Mark Twain
la vétta l é al racånt d un idiòta, tótta gatèra e râbia, che ala fén an vôl dîr un azidänt
William Shakespeare
la vétta l é cunpâgn a una ciâvga. Quall ch\'t in trè fòra, al dipànnd da quall ch\'t i è cazè dänter
Tom Lehrer
la vétta la ciâpa tròp tänp ala Zänt
Stanislaw Jerzy Lec
la vétta la n é brîSa acsé granda da tgnîr insàmm tótt i quî che al deSidêri l é bån ed fères vgnîr in mänt
Alessandro Baricco
la vétta la n é brîSa qualla che ón l à visó, mo qualla che ón al s arcôrda, e cum as l\'arcôrda par cuntèrla
Gabriel García Márquez
la vétta la n é èter che un sinifîli d imâgin däntr int al zócc, an i é Svèri stra qualli ch’äl nâsen da di quî reèl e qualli saltè fôra dai nûstr insónni segrêt e inción pôl dîr che äl prémmi äl séppen pió vairi däl secånndi,
Howard Phillips Lovecraft
la vétta la pôl èser stupannda, s\'la n t fà brîSa pòra
Charlie Chaplin
la vétta la s capéss solamänt al’arvêrsa, mó nuèter a canpän ala drétta
Søren Kierkegaard
la vétta l\'é l parangån däl parôl
Alessandro Manzoni
la vétta l\'é quall ch\'at câpita in st mänter ch\'t î drî a fèr di èter prugèt
John Lennon
la vétta l\'é una frèS interåtta
Victor Hugo
la vétta l\'é una scôla ed prubabilitè
Walter Bagehot
la vétta l’é cunpâgna sunèr al viulén in póbblic, in st mänter che ón l é drî ch’al l’inpèra a sunèr
Samuel Butler
la vétta l’é cunpâgna una cumêdia: an inpôrta brîSa cum l’é lónga, mo cum l’é rezitè
Lucius Annaeus Seneca
la vétta l’é lónga s’l’é pénna
Lucius Annaeus Seneca
la vétta l’é un ôpera teatrèl ch’la n vôl savair ed prôv. Siché dånca canta, zîga, bâla, rédd e dâi dänter prémma ch’véggna Zå al sipèri e al spetâcuel al finéssa sänza ciucarî ed man
Charlie Chaplin
la vétta par mé la n è pió una barZlatta, la n um pèr brîSa divartänta
Charlie Chaplin
la vindatta pió catîva pr una dòna l\'é qualla d avanzèr fidêl a un òmen
Jacques-Bénigne Bossuet
la virtó di genitûr l\'é una gran dôta
Quintus Horatius Flaccus
la virtó, quî ch’i n l\'an brîSa, i én quî ch’i n la vôlen brîSa
Leon Battista Alberti
la viulänza l’é la levatrîz ed tótti äl vèci sozietè praggni d na nôva sozietè
Karl Marx
la Zänt ch\'i dscårren tròp, i n dîSen gnínta
Françoise Sagan
la Zänt ch\'i n rédden mâi, i n én brîSa sêri
Pierre Dac
la Zänt ch\'i s vantèven d avair fât la rivoluziån i an sänper vésst, al dé dåpp, ch\'i n savêven brîSa cus\'i s féssen; che la rivoluziån ch\'i avêven fât la n s arviSèva gnanc un pôc a qualla ch\'i arénn vló fèr
Friedrich Engels
la Zänt i an biSåggn ed fèr la sô scôrta d insónni
José Saramago
la Zänt i an i riflès grîv; ed sòlit i capéssen såul int äl generaziån ch\'äl véNnen dåpp
Stanislaw Jerzy Lec
la Zänt i an såul dû môd ed fèr: o da iresponsâbil o da scagazón
James R. Schlesinger
la Zänt i an una curioSitè insaziâbil ed cgnósser incôsa, fòra che äl côs ch’äl mêriten d èser cgnusó
Oscar Wilde
la Zänt i arên da savair cum i van a rîSg pruvànd d amazères
Ron C. Carman
la Zänt i cràdden d èser lébber mo i én såul lébber ed craddri
Jim Morrison
la Zänt i én di stóppid parché i an un’arspôsta par tótt i quî. Al giudézzi dal rumànZ, l é quall d avair una dmanda par tótt i quî
Milan Kundera
la zänt i én quall ch\'i mâgnen
Ludwig Feuerbach
la Zänt i én ridéccuel såul quand i vôlen èser o dèr d intànnder d èser quall ch\'i n én brîSa
Giacomo Leopardi
la Zänt i én sänper stièt. Såul, i cànbien la manîra d èser stièt
Tristan Bernard
la Zänt i fan i eròi såul quand i n pôlen bSa fèr difaränt
Paul Claudel
la Zänt i n an brîSa däl gran idê, äli én äl gran idê ch’äl dan in drétt ala Zänt
Franco Modigliani
la Zänt i n an gnanc capé che såul con la tuglièna, la pasiån e al rédder as crass culturalmänt
Dario Fo
la Zänt i n arîven mâi acsé luntàn cunpâgna quand i n san brîSa duv i s vâghen
Johann Wolfgang von Goethe
la Zänt i n én brîSa parSunîr dal sô destén, mo såul däl såu upignån
Franklin Delano Roosevelt
la Zänt i n môren brîSa parché i n tîren brîSa di bajûc. I môren parché i n arîven brîSa al risåurs
Vandana Shiva
la Zänt i n pôlen cràdder che al månnd al séppa nèd par chèS, par Sbâli, såul parché quâter âtom Sbalinè i s én inciuchè in vatta al’autostrè tótta mójja. E alåura ón al s à da inventèr un cunplòt ed tótt l univêrs, Dío, i ànZel o i dièvel
Umberto Eco
la Zänt i n s vargåggnen brîSa d pinsèr di quî malnétt: mo i s vargåggnen al pinsîr ch\'as pòsa pinsèr ch\'i fâghen sti pinsîr malnétt
Friedrich Wilhelm Nietzsche
la Zänt i n t lasaràn mâi vîver cum et vû, mo s’t î asè cudràggn, almànc t an arè da vîver cum i vôlen låur
Andrew H. Vachss
la Zänt i nudaràn int la mêrda, såul t i métt dänter un quèc franc
Peter Sellers
la Zänt i s lâsen inbarluchèr pió fazilmänt con una bâla gròsa che con una cinéNna
Adolf Hitler
la Zänt i s pôlen dspartîr in trî grópp: quî ch\'é mûrt dala gran stufîSia, quî ch\'é mûrt dala gran lôrgna e quî ch\'é mûrt dala gran angósstia
Winston Churchill
la Zänt i sinpatéZZen pió d vluntîra con l’infelizitè che con la felizitè
Simone de Beauvoir
la Zänt i tran só tròpi murâi, e mâi asè pónt
Isaac Newton
la Zänt la n fà mâi i quî al’arvêrsa fén in fånnd e con tant entuSièSum cme quand i i fan par cunvinziån religiåuSa
Blaise Pascal
la Zänt sudisfâta, la Zänt cuntänta i n vôlen brîS bän, mo i s indurmànten int l’abitûdin
Miguel de Unamuno
la Zänt ziviliZè i n pôlen brîSa sudisfèr i sû istént sesuèl sänza amåur
Bertrand Russell
la Zänt, cunpâgna äl pîguer, i an la tendänza ed dèr drî al pîguer - däl vôlt int la direziån gióssta
Alexander Chase
la Zänt, quand i n an pió fradd, fâm e pòra, i én melcuntént
Ennio Flaiano
la zigaratta l\'é la fâta parfèta dal gósst parfèt. L\'é un Sguazéin, es la t lâsa insudisfât. Cusa s pôl vlair de pió?
Oscar Wilde
la ziviltè la và inànz fagànd cràsser al nómmer ed cäli uperaziån inpurtanti ch\'a psän fèr sänza pånndri mänt
Alfred North Whitehead
la ziviltè l’é una multiplicaziån d un sinifîli ed nezesitè ch’i n sêrven un azidóll
Mark Twain
la Zuventó l\'é un mèl ch\'a in guarän tótt
Dorothy Fuldheim
Las Vêgas l’arêv da ufànndres quand i la paragåNnen a Wall Street. A Las Vêgas la Zänt i san benéssum quanti äli én äl probabilitè ed vénzer. A Wall Street, invêzi, äl véNnen inpastè in cal mänter ch’as Zûga
John Ensign
lâsa pûr che la längua la séppa un spèc’ ch’al dsfåurma, mo l’é l ónnic spèc’ ch’avâmen
Michael Dummett
lasè ch’a dégga, a rîSg ed parair ridéccuel, che al rivoluzionèri stièt al tén drî a di gran sentimént d amåur
Ernesto Che Guevara
lasèm bâter e cuntrulèr la munaida d un Stèt e mé a n vói stèr a savair chi é ch’fà äl såu laZZ
Mayer Amschel Rothschild
lâset guidèr da cal fangén t î stè
José Saramago
låur i vôlen la guèra, mo nuèter a n i lasarän brîSa in pèS
José Saramago
lavurèr l é manc nujåuS che divartîres
Charles Baudelaire
lèZer e èser curiûS, l é l istàss quèl
Pascal Quignard
lèZer l é cmôd tradûSer, parché äli esperiänz ed dåu parsän än sran mâi prezîSi. Un letåur trésst l é cunpâgna un tradutåur trésst. Pr inparèr ed studièr pulîd, avair studiè l é manc inpurtànt dal Sbózz
Wystan Hugh Auden
lèZer l’è una manîra ed séntres cme la gâZa int al mlôr
Fernando Savater
lèZer, cum a dégg mé, al vôl dîr stèr lé col zócc: mo da bån
Vittorio Alfieri
libartè al vôl dîr anc respunsabilitè. L é al mutîv parché la pió pèrt dla Zänt i n én spuré
George Bernard Shaw
ló al n à capé gnínta, parché l é un umarèl bâsta ch\'séppa. Un umarèl bâsta ch\'séppa l é un måsster, un delincuänt priglåuS, cunfurméssta, razéssta, stiavéssta, qualuncuéssta
Pier Paolo Pasolini
l\'abundanza la fà calèr i sgnåuri e cràsser i puvrétt
Denis Diderot
l\'âcua la dscårr ed cunténnuv, mo la n dîS mâi i stéss quî
Octavio Paz
l\'âlma dl òmen la n s fà mâi da vàdder acsé fôrta, cunpâgna quand l\'arnónzia ala vendatta, es la s atänta ed pardunèr una schêrgna
E.H. Chapin
l\'arZdåura l’é al côr dla famajja. Lî la spannd al stipanndi ed cl òmen par cunprèr dla ròba ch\'la pòsa migliurèr al sît in dóvv ló al mâgna, al dôrum e al guèrda la televi§iån
Germaine Greer
l\'astronomî la s à insgnè che nuèter a n sän brîSa al zänter dl univêrs. A sän såul un pianêta cinuclén ch\'al prélla datåuren a ónna däl tanti strèl. E nuèter, ch\'a sän däl creatûr inteligiänti, a sän al riSultèt dl\'evoluziån däl strèl, a sän fât dl\'istassa matêria
Margherita Hack
l\'é cla pasiån qué pr i lîber ch\'la m à fât dvintèr l\'inSmé con pió óssta al månnd
Louise Brooks
l\'é rôba da mât fèr sänper l istàss quèl e stèr da vàdder s\'ai nâs un quèl diferänt
Albert Einstein
l\'é una caraterésstica såul di grand òmen, avair di gran difèt
François de La Rochefoucauld
l\'é una rezesiån quand al tô aSvén al pêrd al lavurîr; l\'é una depresiån quand t al pêrd té
Harry S. Truman
l\'economî mundièl l\'é un caSinò Zigànt
Fidel Castro
l\'educaziån l\'é al môd ch\'i an i genitûr ed pasèr i sû difèt ai fiû
Armand Carrel
l\'êra acsé bèla, ch\'i i avêven pruibé d andèr ataiS ala Tårr ed PîSa
Anónimo
l\'ereSî l\'é såul un èter nómm dla libartè d pinsîr
Graham Greene
l\'èrt ed vénzer la s inpèra int äl scunfétt
Simon Bolivar
l\'èrt l é un martèl par picèr al månnd, brîSa un spèc\' par riflètrel
Vladimir Majakovskij
l\'èrt la scòsa vî dal\'âlma la pållver amucè int la vétta d tótt i dé
Pablo Picasso
l\'èrt l\'é cla buSî ch\'la s parmàtt ed capîr la veritè
Pablo Picasso
l\'èrt l\'é una ciamè ch\'ai arspånnd tròpa Zänt ch\'i n én brîSa stè ciamè
Leo Longanesi
l\'esänza dla matemâtica la stà int la sô libartè
Georg Cantor
l\'esperiänza l\'é al quèl spetaculåuS ch\'at fà arcgnósser un Sbâli quand t al tåurn a fèr
Franklin P. Jones
l\'esperiänza l\'é un bigliàtt dla lutarî cunprè dåpp ch\'i an tirè i nómmer
Gabriela Mistral
l\'esperiänza l\'é una fiâma ch\'la fà lûS såul s\'la brûSa
Benito Pérez Galdós
l\'Euròpa guintarèla quall ch\'l\'é in realtè, cómm dîr un promontòri cinén dl\'ÂSia? O sinchenå avanzarèl al quèl ch\'al pèr: la pèrt preziåuSa dl univêrs, la pêrla dal månnd, al zócc d un côrp grand grand?
Paul Valéry
l\'ignuranza l\'é la mèder dla felizitè e dal gósst stra i linzû
Giordano Bruno
l\'ignuranza l\'é la surZrî pió granda dla felizitè
Giacomo Leopardi
l\'ignuranza l\'é pió ataiS ala veritè che l pregiudézzi
Denis Diderot
l\'ignuranza pîz ed tótti l\'é qualla dla tô ignuranza
San Girolamo
l\'imaginaziån la s cunsåula par quall ch\'a n sän brîSa, l umurîSum par quall ch\'a sän
Winston Churchill
l\'imaginaziån l\'é bôna cunpâgn a una móccia d viâZ, e la cåssta dimónndi manc
George William Curtis
l\'infelizitè la s pôl definîr cme la difaränza stra äl nòstri capazitè e äl nòstri sperànz
Edward De Bono
l\'Inghiltèra l\'é l ónnic sît in dóvv magnèr l é pió priglåuS che guzèr
Jackie Mason
l\'insicurazza l\'é una malgarétta ch\'an s finéss mâi ed cavèri vî äl pann
Mario Vargas Llosa
l\'inteligiänza l\'é una categorî morèl
Theodor W. Adorno
l\'intuleranza pîz ed tótti l\'é qualla ch\'i la ciâmen capéss
Miguel de Unamuno
l\'ipucrisî l\'é un regâl che al vézzi al fà ala virtó
François de La Rochefoucauld
l\'ónnica felizitè al månnd, l é d tachèr. Vîver l é bèl, parché vîver l é un tachèr, sänper, in tótt i âtum
Cesare Pavese
l\'ónnica funziån däl previSiån econòmichi, l\'é d fèr parair rispetâbil l\'astrologî
John Kenneth Galbraith
l\'ónnica manîra d tgnîrs in fåurma l\'é d magnèr quall ch\'a n vlän brîSa, ed bàvver quall ch\'an s pièS brîSa, e d fèr quall ch\'a preferirénn d an fèr brîSa
Mark Twain
l\'ónnica veritè l\'é int l istént
Anatole France
l\'óssta l\'é al quèl ch\'l é dsparté méi al månnd: parché a scadagnón ai é d avîS d avairn asè
René Descartes
l\'ûltma iluSiån l\'é qualla ed cràdder ch\'t äli è pêrsi tótti
Maurice Chapelan
l\'umanitè l\'à da dèr un tâi ala guèra, sichenå la guèra la darà un tâi al\'umanitè
John Fitzgerald Kennedy
l\'urbanésstica l\'é quand al capitalîSum l aguanta l anbiänt naturèl e quall di cristiàn, e al se Svilóppa da padrån asolût, e turnèr a fèr tótt al spâzi cum ai pèr a ló
Guy Debord
l\'uriginalitè l\'é cupièr d ardåpp
William Ralph Inge
l\'utopî l\'é al uriZånt. A me Svén dû pâs, lî la se Sluntèna dû pâs. A fâg dîS pâs e l uriZånt al s fà dîS pâs pió in là. Par quant a vâga inànz, a n i arivarò mâi. Csa sêrvla dånca l\'utopî? A quasst: la sarvéss a andèr inànz
Eduardo Galeano
l’am lâsa ed stupén la legaliZaziån dl abåurd, parché par mé e par tanta Zänt, l’é cunpâgna legaliZèr l omizîdi
Pier Paolo Pasolini
l’amizézzia l’é fâta ed lealtè, brîSa ed fedeltè pasîva
Ferruccio de Bortoli
l’atraziån pió granda ed scadagnón ed nuèter l’é pr al pasè, parché l é l ónnic quèl ch’a cgnusän e ch’a i vlän bän da bån
Pier Paolo Pasolini
l’aventûra la n é èter che un lavurîr organiZè coi pî
Roald Amundsen
l’é cèra che la Zänt i n vôlen brîSa la guèra. L é fâzil. Avî såul da dîr con tótt ch’i én drî pr èsr atachè, e in cal mänter dnunzièr i paziféssta parché i én pûc patriòta e parché i vôlen méttr arîSg al sô pajaiS. Al fónzia in tótti äl naziån int l’istassa manîra
Hermann Göring
l’é curiåuSa che al curâg’ fîSic al séppa acsé uSuèl, al månnd, e al curâg’ morèl al s trôva cèri vôlt
Mark Twain
l’é dûra magâra, al månnd, avair int al côr däl parôl ch’t an pû brîSa tirèr fòra d\'in båcca
James Earl Jones
l’é la mî upignån, e a sån d acôrd
Henri-Bonaventure Monnier
l’é paiSa vàdder chi tén drî ala curänt ed sô pà
Stanislaw Jerzy Lec
l’é prôpi detestâbil l’avarézzia dl’ânma ed quî che, quand i san quèl d bån, i n s dan brîSa da fèr par fèr in manîra ch’i al sèven anc chi èter
Miguel de Unamuno
l’é una guèra ed clâs, la mî clâs la vénz, mo la n arêv mégga da vénzer
Warren Buffett
l’é una religiån anc se ón a n cradd gnanc int al pancôt
Cesare Pavese
l’economî mundièl l’é la pió efizänta espresiån dal crémmin urganiZè. I urganiSum internazionèl che i cuntrôlen al muvimänt di góbbi, i marchè e al crèdit i fan dal terorîSum internazionèl cåntra i paîS pió puvrétt e cåntra i puvrétt ed tótt i paîS con na profesionalitè tante fradda Zlè ch’la fà guintèr råss al pió espêrt di bunbarû
Eduardo Galeano
l’educaziån l’é la dscuêrta, d in man in man, dla nòstra ignuranza
Will Durant
l’educaziån l’é la manîra ed méttr insàmm un livèl pió grand ed pregiudézzi
Laurence J. Peter
l’educaziån l’é par la Zänt cunpâgna l chèld par la zîra
Arthur Schopenhauer
l’educaziån l’é un quèl spetaculåuS, mo l è méi tgnîrs in amänt däl vôlt che gnínta ch’vèla la panna ed cgnósser al pôl èser insgnè
Oscar Wilde
l’eleganza morèl, cla bôna, l’é qualla d èser bón ed camufèr äl såu vitôri da batôst
Emil Cioran
l’èrt ed dal bån vîver e qualla dal bån murîr äli én prezîSi
Epicurus
l’èrt l’é un investimänt ed capitèl, la cultûra una scûSa
Ennio Flaiano
l’èrt l’é una magî ch’la n à brîSa biSåggn ed dèr d’intànnder d èser na veritè
Theodor W. Adorno
l’eSistänza d un dSuvrè l’é una negaziån dal dirétt ed stèr al månnd, pîz che la môrt
José Ortega y Gasset
l’espansiån la vôl dîr cunplesitè, e la cunplesitè, decadänza
Cyril Northcote Parkinson
l’esperiänza l’é una bôna scôla. Mo l’é chèra dimónndi
Heinrich Heine
L’evoluziån dla râza umèna la n durarà brîSa socuanti mièra d ân cunpâgna ai animèl domèstic, mo dimónndi miglión d ân, cunpâgna äl spêzi salvâdghi. Defâti, l ômen l é e al srà sänper un animèl salvâdg.
Charles Darwin
l’idéa ch’ai ò mé dl abåurd la dipànnd un puctinén dala fazannda che mé a sån quall di sèt ed nôv fiû
Robert Francis Kennedy
l’ideologî ch’la cmanda l’é sänper stè l’ideologî dla clâs ch’la cmanda
Karl Marx
l’imaginaziån la n é gnínt èter che al frût dla nostra memòria
Pierre Bonnard
l’Inghiltèra e i Stèt Uné äli én dåu naziån dsuné dal’istàssa längua
George Bernard Shaw
l’Itâglia l’é drî ch’la và da mèl int un maSnadûr d egoîSum, ignuranza, meldizänza, moralîSum, coaziån, cunformîSum: dères da fèr, in st’môd o in st’èter, par fèr cràsser ste marzumêri, al dé d incû l é fasîSum
Pier Paolo Pasolini
l’ômen l é fât, quèSi l utanta dal zänt, cån dl’âcua, siché dånca an i è mégga da maravières s’l é incuinè
Carl William Brown
l’ónnica lôta ch’as pôl pêrder l’é quand as dezîd ed dèrila só
Madres de Plaza de Mayo
l’ónnica manîra d an fèr vàdder a chi èter i nûster quâter strâz l’é qualla d an andèri mâi par d fôra
Giacomo Leopardi
l’ónnica manîra ed salvèr la sô cultûra, l’é aztèr ed métterla a rîSg
Paul Andreu
l’ónnica misiån dla clâs di lavuradûr, l’é ed dèr al bån eSänpi
Oscar Wilde
l’ónnica tendänza dal cínnema mudêren, l’è d fèr só un frâc ed bajûc
Roman Polanski
l’osenitè la n é brîSa la pornografî, mo che un quelcdón al pòsa murîr dala fâm
José Saramago
l’ubidiänza l’é un vézzi che dèri a mänt al fà sänper bån
Don Lorenzo Milani
l’Universitè, qualla da bån, l’an stà brîSa int un zêrt sît. L’an à brîSa däl pusiån, l’an pèga di stipénndi e inción ai dà di sôld. l’Universitè, qualla da bån, l’é una cundiziån dal zócc
Robert Pirsig
magâra al fóss acsé fâzil a catèr la veritè, cunpâgna a fèr vàdder al fèls
Marcus Tullius Cicero
mâi druvèr un’espresiån furastîra, una parôla sientéffica o difézzila, s’et pû catèrn ónna cunpâgna int la längua d indé
George Orwell
mâi fèr la strè bèle sgnè, la pôrta såul in dóvv chi èter i én bèle stè
Alexander Graham Bell
mâi giudichèr un lîber dal sô fíllm
J.W. Eagan
maledàtt cal suldè ch\'al trà só la sô Zänt
Simón Bolivar
manc avan, e pió a dän. Al pèr un quèl stóppid, mo quassta l\'é la lògica dl amåur
Madre Teresa di Calcutta
maravières e dîr: mo guè, l é un saggn ch\'as tâca a capîr
José Ortega y Gasset
maridèr una dòna ch\'t i vû bän e ch\'la t vôl bän, l é cunpâgna dscumétter sîg chi al dSmitrà ed vlair bän a cl èter par prémm
Alfred Capus
matrimòni: dåu parsån ch\'äl tôln a pât ed cuntèr l\'istassa bâla
Karen Durbin
matrimòni: una comunitè cunpòsta da un padrån, da una padråNna e da dû sêruv, pr un totèl ed dû
Ambrose Bierce
mé a cradd che amazèr una creatûra vivänta al séppa un pôc cme amazèr nuèter stéss e a n vadd inción dSvèri stra l dulåur d un animèl e quall d un cristiàn
Margherita Hack
mé a cradd, mo prôpi da bån, cunpâgna vuèter, che äli istituziån banchèri äl séppen pió priglåuSi d un eSêrzit tótt schierè
Thomas Jefferson
mé a dpénnZ i quî brîSa cunpâgna a i vadd, mo cunpâgna a i päns
Pablo Picasso
mé a drôv i parté cunpâgna i taccsi: a i sèlt in vatta, a pèg quall ch’l à d’avair, a sèlt Zå
Enrico Mattei
mé a n sån brîSa un pesiméssta. Adères dal mèl quand al i é, secånnd mé, l é una spêzie d otimîSum
Roberto Rossellini
mé a n Sbuvâc’ brîSa. Mégga par virtó, mo parché ai é un quèl da båvver ch’l um pièS de pió, e l é l’âcua
Jorge Luis Borges
mé a n sò brîSa se Dío al s eSéssta, mo s\'an eSésst brîSa ai fà pió bèla figûra
Stefano Benni
mé a n um fîd brîSa dimónndi däl statésstic, ón cån la tèsta int al fåuren inpiè e i pî int al giazarén, secånnd la statésstica l à una tenperatûra mèZa vî
Charles Bukowski
mé a prò dîr d èser lébber da bån såul quand tótta la Zänt ch’i m én datåuren, òmen e dôn, anca låur i sran tótt lébber
Michail Bakunin
mé a sån cunvént che äli istituziån banchèri äl séppen pió priglåuSi pr äl nôstri libartè che tótt i eSêrzit stâbil. Se i americàn i lasaràn che äl banc privè i cuntrôlen l’emisiån di quatrén, prémma cån l’inflaziån e pó cån la deflaziån, äl banc e äl cunpagnî ch’äl cataràn fôra ataiS al banc äl cazaràn in bulatta al pôpol e i sû fiû i s truvaràn sänza gnanc una cà int la tèra che i sû i an cuncuistè
Thomas Jefferson
mé a sån cunvént che mazèr una bâsta ch\'séppa creatûra vivänta l é cunpâgna amazèr ón ed nuèter e an vadd inciónna difaränza stra l dulåur d un animèl e quall d un ômen
Margherita Hack
mé a sån cunvént ch\'a prêv andèr a stèr con i animèl, ch\'i én acsé trancuéll e dignitûS. Mé a m métt lé a guardèri par däli åur e pó a vâg ed lóng a guardèri. I n s angósstien mâi e mâi i s lamänten dla sô cundiziån, i n stan brîSa dSdè arpiatè a zighèr i sû pchè, i n m arbèllten mâi al ståmmg a fôrza ed dscårrer di sû dvîr, inción l é insudisfât, inción al guanta mât dala Smâgna d èser padrån di quî, an n é ón ch\'al s métta in Znôc\' davanti a un sô sémmil o a quî ch\'i êren al månnd méll ân fà, inción l é rispetâbil o infelîz in tótt al månnd
Walt Whitman
mé a sån d acôrd ed legaliZèr tótti äl drôg. E quassta l\'é l\'ónnica raSån: a n um pièS brîSa la mâfia
Manu Chao
mé a sån dimónndi favuràvvel a druvèr i gâs asfiSiànt cåntra i beduén salvâdg
Winston Churchill
mé a sån favuràvvel a spargujèr apôsta, stramèZ ala Zänt e ai animèl, di batêri preparè col sô mêtod, däl móff... pr arvinèr i arcôlt, dal carbån par distróZZer cavâl e bîsti, e la pèsta, par fèr un’amazarî d intîr eSêrzit e pó anc ed tótta la Zänt d una móccia ed paîS
Winston Churchill
mé a sån favuràvvel ala legaliZaziån däl dròg. Secånnd al mî môd ed vàdder, se la Zänt i s vôlen amazèr, i an tótt i dirétt ed fèrel. La pió pèrt dal dân ch’al vén dal dròg l é cåulpa dla sô ilegalitè
Milton Friedman
mé a sån mé e la mî zircustanza
José Ortega y Gasset
mé a sån såul ón ch’al tîra só un sâs par vàdder cus’ai é såtta. La n srà mégga cåulpa mî se, ògni tant, ai sèlta fôra di mósster?
José Saramago
mé a sån un comunéssta, se Dío vôl
Jorge Amado
mé a scrîv al mî nómm in vatta ai lîber ch’a pôrt a cà såul dåpp ch’a i [spazio: che li ho] ò lèt parché såul acsé a pôs dîr ch’i én i mî
Carlo Dossi
mé a spêr d an guintèr mâi acsé vèc’ da guintèr religiåuS
Ingmar Bergman
mé a tói al månnd par quall ch’l é, un pelcsênic in dóvv scadagnón l à da rezitèr la sô pèrt
William Shakespeare
mé a vói bän, té t vû bän, ló al vôl bän, nuèter a vlän bän, vuèter a vlî bän, låur i vôlen bän. Magâra ch’la n fóss brîSa na coniugaziån, mo la realtè
Mario Moreno (Cantinflas)
mé ai êra anticomunéssta quand ai êra i comunéssta
Giovanni Sartori
mé ai ò tôlt dal èlcol pió ed quall che l èlcol l à tôlt da mé
Winston Churchill
mé int i mirâcuel a n i cradd. A i n ò vésst trûp
Oscar Wilde
mégga pruvèr ed vîver par sänper. T an srè mâi bån
George Bernard Shaw
mégga stèr d’asptèr al mumänt giósst: fâl
George Bernard Shaw
métter só däl bibliutêc l é cunpâgna andèr d lóng a fèr di granèr póbblic, amucèr dla scôrta pr un invêren dal spîrit che, a m sà dimónndi, purtrôp, l é drî ch’l arîva
Marguerite Yourcenar
méttr in åurden na bibliotêca l é una manîra chiêta d eSerzitèr l\'èrt dla créttica
Jorge Luis Borges
mitäNnes bän insàmm, e a srän invinzébbil
Simon Bolivar
mo sócc\'mel, stè zétt! Ch\'i lîven la man quî ch\'i vôlen resusitèr, e ch\'i fâghen un pâs inànz quî ch\'i vôlen vgnîr Zûven
Nicanor Parra
mo té, al sèt cus’i én i òmen? Di quî miSerâbil ch’i téNnen murîr, pió miSerâbil di bigât o däl fói dl ân pasè ch’i én mûrt sänza gnanc savair ch’i s fóssen
Cesare Pavese
mo và là
Luigi Pirandello
mudèl ed bazurlunîSia – I quatrén i cànbien la fedeltè in infedeltè, l amåur in ôdi, l ôdi in amåur, la virtó in vézzi, al vézzi in virtó, al sêruv in padrån, al padrån in sêruv, la bazurlunîSia in inteligiänza, l’inteligiänza in bazurlunîSia
Karl Marx
murîr al n é gnínta; an vîver brîSa l é tremànnd
Victor Hugo
murîr l é tremànnd, mo l\'idê d avair da murîr sänza avair visó l\'é insupurtâbil
Erich Fromm
murîr l\'é un\'abitûdin ch\'i an la Zänt
Jorge Luis Borges
na bànca l’é un sît indûv it dàn in prèst di bajûc såul s’et riuséss a dèri d intànnder ch’t an è brîSa biSåggn
Bob Hope
natîv digitèl; fiôl d un conpiûter
Hesiod
neghèr una nutézzia l é come dèrla dåu vôlt
Giulio Andreotti
nuèter a n avän brîSa al dirétt ed cunsumèr dla felizitè sänza prudûSren de pió ed quall ch’avän dirétt ed cunsumèr dla ricazza sänza ch’a in pruduSaggna
George Bernard Shaw
nuèter a sän al quèl ch’a fän cånt d èser, siché dånca avän da stèr aténti dimónndi a quall ch’a fän cånt d èser
Kurt Vonnegut
Nuèter a sän tótt cundanè a un sugiåuren ublighè, da par nuèter, dänter la nôstra pèl, par tótta la vétta
Tennessee Williams
nuèter a vlän bän ala vétta brîSa parché a s sän aviè ala vétta, mo parché a s sän abituè a vlair bän
Friedrich Wilhelm Nietzsche
nuèter avän tótt l\'istassa uréggin, a sän tótt fiû dl\'evoluziån dl univêrs, dl\'evoluziån däl strèl, siché sånca a sän da bån tótt fradî
Margherita Hack
o a sän bón ed cazèr la pèga äli idê ed chi èter cån la discusiån, o, sinchenå, avän da stèri a sénter. An s pôl brîSa cazèri la pèga par fôrza, sinchenå a blucän la carsmóggna dl’inteligiänza
Ernesto Che Guevara
òcio: al cadâver ed Marx al tîra anc al fiè
Nicanor Parra
òcio: tótt chi gran Profesûr dla Sanitè i én bón ed fèr di diSâster cån la tô salût
Ana López
òc\' pr òc\', al månnd al dvintarà ôrb
Mohandas Karamchad Gandhi
ògni naziån la tîra só cäli ètri, e tótti äli an raSån
Arthur Schopenhauer
ògni nòster mumänt al n é mâi cunpâgn, e nuèter a n sän mâi cunpâgn da un mumänt a cl èter, da un tänp cl èter
Heraclitus
ògni pinsîr l é un\'eceziån a una raigla generèl, ch\'l\'é qualla d an pinsèr brîSa
Paul Valéry
ògni tant al fa bån pinsèr pulîd al fât, che pròpria incû, che pròpria in st mumänt, a sän drî ch’a fän cäl nustalgî ch’äl scaldaràn un quèlc edmàn
Mario Benedetti
ognón al scåulta såul quall ch\'l intànnd
Johann Wolfgang von Goethe
ognón l à äl magâgn däl såu qualitè
Adriano Olivetti
ognón l à al sô dvair int la vétta, mo al n é mâi quall ch’arêv sêlt ló
Hermann Hesse
ói, a sän trai vôlt pió sgnåuri di nûster nûn. Mo saggna anc trai vôlt pió cuntént?
Tony Blair
ón al n é brîSa quàll ch’l é par vî d quàll ch’a se scrîv, mo par vî d quàll ch’as é lèt
Jorge Luis Borges
ón al pôl dîr däli ufèl cån la båcca: mo cån al guèrd ch’ai acunpâgna al dîS sänper la veritè
Friedrich Wilhelm Nietzsche
ón an vannd brîSa la tèra in duv ai gîra al sô pòpol
Tashunka Witko
ón ch’al cradda che un aumänt esponenzièl al pôsa andèr d lóng par sänper int un månnd finé a n pôl èser che un mât, o sinchenå un economéssta
Kenneth Boulding
ón ch’al n é brîSa prónti a murîr par quèl al n é brîSa prónti par stèr al månnd
Martin Luther King
ón di avantâZ dal fèr l amåur in bâla l é che, se ón al vôl, al pôl anc fèrs na cubiè
Woody Allen
ón di gósst dal lèZer äl létter vèci, l é savair ch\'t an è brîSa da arspånndri
Lord Byron
ón di quî bón dl èser brîSa cuntént, l é ch’as pôl vlair la cuntintàzza
Miguel de Unamuno
ón di vantâZ dal gósst rispèt al dSgósst l é che al gósst t i pû dîr bôna lé
Ugo Ojetti
ón l é bån ed druvèr la strategî amuråuSa såul quand al n é brîSa inamurè
Cesare Pavese
ón l é tante pió stièt, con pió al s arvîSa a cl\'idê ch\'a s é insugnè par ló
Pedro Almodóvar
ónna däl felizitè pió grandi int la vétta l\'é l\'amizézzia; e ónna däl felizitè dl\'amizézzia l\'é d avair un quelcdón da dîri un segrêt
Alessandro Manzoni
oramâi nuèter a sän tótt quall ch’a i avän dè cånter quand avêven vent ân
José Emilio Pacheco
óssta int al curâg\' al vôl dîr savair infén a dóvv andèr tròp inànz
Jean Cocteau
padîr sänza lamintères l é l ónnica leziån ch’avän da inparèr in sta vétta che qué
Vincent Van Gogh
pagàn: a New York, l é chi n cràdd brîsa ala religiån Cristièna; a Costantinòpol, l é chi ai cràdd
Ambrose Bierce
pänsi pulîd, inànz ed dscårrer
Stanislaw Jerzy Lec
par cal pôc ch\'a sò, ai ò da ringrazièr la mî ignurànza
Sacha Guitry
par catèr la felizitè, an bisåggna brîsa zarchèrla
Anonymous
par catèr un amîg, biSåggna srèrs un òc\'; par tgnîrel d\'acât, dû
Norman Douglas
par chi an pänsa brîSa, l é méi almànc ògni tant ardûSer i sû pregiudézzi
Luther Burbank
par chi é anc drî a zarchèr al pôrt, inción vänt l é al sô
Lucius Annaeus Seneca
par dimónndi dòn, la strè pió cûrta vêrs ala perfeziån l\'é la carinarî
François Mauriac
par dimónndi Zänt la vétta l\'é la rizairca dla cartléNna in dóvv archivières
Clifton Fadiman
par dîr quall ch\'é, ón al sà såul quand al sa pôc; cån al savair, i cràssen i dóbbi
Johann Wolfgang von Goethe
par furtóNna che la Zänt i n capéssen brîSa al funzionamänt dal nôster sistêma banchèri e monetèri, sinchenå ai scupiarêv una rivoluziån prémma ed dmatéNna
Henry Ford
par furtóNna ch’ai è Bush ch’al difànnd la democrazî
Anónimo
par i nemîg äl laZZ äl s âplichen, par i amîg äl s intêrpreten
Giovanni Giolitti
par la pió gran pèrt dla Zänt, l’esperiänza l’é cunpâgna i fanî ed cô d una nèv, ch’i fan lûS såul a quall ch’ai é bèle par d drî
Samuel Taylor Coleridge
par la pió, l é fâzil che la Zänt i cràdden a quall ch\'i vôlen
Caius Iulius Caesar
par mé, un bèl rimêdi ala vétta ed sozietè l’é una zitè granda magâra. Al dé d incû l’é l ónnic deSêrt ala purtè dla nôstra bisâca
Albert Camus
par quall ch\'riguèrda al nómmer di mûrt, i produtûr d èrum i én di urganîSm ed benefizänza cunfrånt ai produtûr ed zigaràtt
Silvio Garattini
par quall ch\'sà tròp, l é difézzil an dîr brîSa däl bâl
Ludwig Wittgenstein
par spieghèr una parôla ai vôl däli ètri parôl che, anca låur, äli én da spieghèr con däli ètri, e vî sänpr ed lóng. Fères capîr l é un iluSiån
Pino Caruso
par supurtèr l’eSistänza a giän däl buSî, e pió che èter a s in giän da par nó
Elena Ferrante
par tôr pèrt, imaculè, a una mûda ed pîguer, biSåggna prémma d ónna èser na pîgra
Albert Einstein
parché al n é brîSa chi cristiàn, mo l é al månnd ch\'l é fôra dal normèl
Antonin Artaud
parché aréjja da interesèrum ed quî ch\'vgnarà? Cus\'èni fât quî ch\'vgnarà par mé?
Groucho Marx
parché avair pòra dla môrt? L’é la pió gran aventûra int la vétta
Charles Frohman
parché druvèr däl parôl gròsi? Äl vôlen dîr acsé pôc
Oscar Wilde
parché mâi turnèr a fèr i Sbâli vîc’, pôst ch’ai n é tant di nûv ch’ i s pôlen fèr?
Bertrand Russell
parché mazaggna dla Zänt ch\'i an mazè dl’ètra Zänt? Par fèr da vàdder a cl\'ètra Zänt che mazèr an và bSa bän?
Norman Mailer
parché vût andèr a paghèr par méttr insàmm al tô âlber ed famajja. Méttet a fèr puléttica e i tû aversèri i i pinsaràn pó låur
Anonymous
pardåNna sänper i tû nemîg. T a n préss fèri vgnîr só i quajón pió d acsé
Oscar Wilde
pardunèm bän s’a v ciâm galantòmen, mo a n uv cgnóss brîSa pulîd
Groucho Marx
pchè che tótta la Zänt ch’i srénn bón ed guidèr al pajaiS i séppen inpgnè a guidèr äl mâchin Zâl e a tajèr i cavî
George Burns
personalmänt a sån sänper prónti a inparèr, anc s’an um pièS bSa sänper ch’i m insàggnen
Winston Churchill
Picasso l é un pitåur, e anca mé; Picasso l é spagnôl, e anca mé; Picasso l é un cumunéssta, e mé nå
Salvador Dalí
pinsèr an fà bSa mèl
Giovanni Guareschi
pinsèr l é al lavurîr pió difézzil ch’ai séppa
Henry Ford
pinsèr l é sänper un quèl terébbil
Oskar Panizza
pintîres e pò tachèr d\'in prinzéppi: tla qué la vétta
Victor Cherbuliez
piotôst che dèr a un puléttic äl cèv dla zitè,l é méi canbièr la ciavadûra
Doug Larson
piotòst dl amåur, di sôld, dla riputaziån, dèm la veritè
Henry David Thoreau
plézza: una pèl ch’la mûda d bîstia
Anonymous
poeSî l’é l’ugnån ed dåu parôl che inción al s imaZinèva ch’äl pséssen stèr insàmm e ch’äl fan saltèr fôra quèl, acsé cunpâgna int un mistêri
Federico García Lorca
pòst che äl guèr äl tâchen int la tèsta dla Zänt, l é int la tèsta dla Zänt che biSåggna tirèr só äl difaiS par la pèS
UNESCO
pr al spîrit, al stèr da par sé l é cunpâgn al magnèr pr al côrp
Lucius Annaeus Seneca
pr èser nuèter, biSåggna ch’a sâmen un quelcdón
Stanislaw Jerzy Lec
pr èser parfèta ai amanchèva såul un difèt
Karl Kraus
pr èser patriòtic, avî da udièr tótti äl naziån fòra che la vòstra; pr èser religiûS, tótti äl sèt religiåuSi fòra che la vòstra; pr èser unèst, tótti äli aparänz fèlsi fòra che la vòstra
Lionel Strachey
pr i sgnåuri l é difézzil da capîr parché mâi i puvrétt, quand i an dla Sghéssa, i n så\\nen brîSa al canpanén par fères purtèr la zanna
Walter Bagehot
pr i sgnåuri l é difézzil métter só dal capéss, cunpâgn a pr i sapiént métter só di bajûc
Epictetus
pr ògni längua ch\'ai sparéss, ai sparéss un\'imâZin dl\'òmen
Octavio Paz
pr un candidè l é priglåuS a dîr di quî che la Zänt i s prên tgnîr in amänt
Eugene Joseph McCarthy
pr un ômen, al segrêt par guintèr un drèg int al sô lavurîr l é quall d avair ataiS una gran dôna. E pò mudèrla bän e spass
Enzo Ferrari
pr un pòpol ai é mò quèl d pió bèl dla längua di sû vîc\'?
Johann Gottfried von Herder
pr una comunitè an i é investimänt miåur , che métter dal lât int i fangén
Winston Churchill
prémma d ónna l’emuziån! Såul dåpp la cunprensiån!
Paul Gauguin
prémma d ónna séppet lébber; e pò dåpp dmanda la libartè
Fernando Pessoa
prémma d pinsèr a cmôd educhèr, biSgnarêv s-ciarîr che riSultèt as vôl utgnîr
Bertrand Russell
prémma ed quall ch\'as pòsa pinsèr ai srà avêrt di gran vièl par vî ch\'ai pâsa l òmen lébber, par fèr una sozietè miåura
Salvador Allende
prémma ed spuSèrel, una ragâza la tén fèr l amåur con un ômen par tgnîrel strécc. Una vôlta spuSè, la tén tgnîrel strécc par fèr l amåur
Marilyn Monroe
prôva bän d an dîr brîSa ch’i an dal capéss såul quî ch’i la pänsen cunpâgn a té
Ugo Ojetti
pruvànd d arviSères a quall ch\'a n sän brîSa, a dSmitän d èser quall ch\'a sän
Ernst Jünger
pruvèr ch’ai ò raSån al srêv cunpâgn a amétter ch’a pòs avair tôrt
Pierre Caron de Beaumarchais
pûc quî i én acsé imutâbil, cunpâgna l atacamänt di grópp puléttic a cäli idê ch\'äl i an parmàss d arivèr al cmand
John Kenneth Galbraith
puléttica e mâfia i contrôlen tótt e dû l istàss teritôri, o ch’i s fan la guèra o ch’i s métten d acôrd
Paolo Borsellino
puléttica: cunflétt d intarès mascarè da quistiån stra prinzéppi
Ambrose Bierce
purtròp al dé d incû, in vatta al pelcsènic dal månnd nuèter da Sîra a sän sia i ónnic prutagunéssta, che i ónnic spetadûr, in manîra che, par mèZ däl nòstri televiSiån e di nûster fói, a stän d\'ascultèr såul äl nòstri raSån, es a pruvän såul al nòster mèl
Tiziano Terzani
purtròp, a utant\'ân ón as pôl inamurèr. Mé, defâti, a scrîv par distrèrum dal amåur
Jorge Luis Borges
quall che la rûga la ciâma “fén dal månnd”, tótt chi èter i la ciâmen parpâja
Lao Tse
quall ch\'a ciamän prugrès, l é al barât d una bêga con un\'ètra bêga
Henry Havelock Ellis
quall ch\'a se Slónga la n é brîSa la vétta, mo la vciâja
Anónimo
quall ch\'am fà pió pòra l é l invêren dla memòria
Juan José Arreola
quall ch\'an castîga bSa l mèl, al cmanda ch\'al s fâga
Leonardo da Vinci
quall ch\'an pôl brîSa èser détt, l à da èser taSó
Ludwig Wittgenstein
quall ch\'avän cunpâgn, l é ch\'a sän difarént
Anónimo
quall ch\'dà a mänt l é squèSi sänper miåur ed quall ch\'cmanda
Ernest Renan
quall ch\'fà dvintèr st månnd terébbil, l é ch\'a pruvän con l\'istassa pasiån d èser cuntént, e d inpedîr a chi èter d èsrel
Antoine de Rivarol
quall ch\'fà stèr in cunpagnî la Zänt, l é ch\'i n én brîSa bón ed stèr da par sé
Arthur Schopenhauer
quall ch\'l à fât dvintèr al stèt un infêrn in tèra, l é che i òmen i an sänper pruvè ed fèrel dvintèr un paradîS
Friedrich Hölderlin
quall ch\'l avanza bån ed vàdder la blazza, an vgnarà mâi vèc\'
Franz Kafka
quall ch’a vói, l é che incôsa séppa tånnd, e ch’an i séppa, giän mò acsé, ne un prinzéppi ne una fén int la fåurma, mo che invêzi quassta la séppa l’idê d un insàmm armuniåuS, quall dla vétta
Vincent Van Gogh
quall ch’ai è int al côr dal moderè l è anc int la pónta dla längua dl inbariagôt
Plutarch
quall ch’al vôl andèr vêrs äl strèl, al n à brîSa da guardèrs dintåuren in zairca ed cunpagnî
Christian Friedrich Hebbel
quall ch’an dmanda gnínta, al se spèta incôsa
Jean Rostand
quall ch’an fà bSa bån al sâm, an fà bån gnanc al’èva
Marcus Aelius Aurelius Antoninus
quall ch’vôl môver al månnd, prémma d ónna l à da môvres ló
Socrates
quall dal scritåur l é l ónnic amstîr che inción al dîS ch’t î ridéccuel s‘t an ciâp brîSa di góbbi
Jules Renard
quand a crass, a vói dvintèr un cinâz
Joseph Heller
quand a dèva da magnèr ai puvrétt la Zänt i um gêven sant. Quand a dmandèva parché i puvrétt i n avêven brîSa da magnèr, i um gêven cumunéssta
Hélder Câmara
quand a dlîZ stra dû mèl, am pièS sänper ed tûr quall ch\'a n ò mâi pruvè prémma
Mae West
quand a dsfè i monumént, tgnî da cånt i piedestâl: i vgnaràn bón
Stanislaw Jerzy Lec
quand a sént la Zänt a Sbâtr äl man pr un quelcdón, ai ò sänper cunpasiån ed ló. Par séntr i féssti, l arà såul da canpèr asè
H.L. Mencken
quand a vadd Barluscån e cl’ètra mèZa pugnatta a m vén vójja ed dèr al dimisiån dala râza di cristiàn
Franco Battiato
quand a vdî un finanzîr a fichères Zå dala fnèstra, saltèi par d drî - l é là ch\'ai é i bajûc
Robespierre
quand ai é di incâli, la stréssla pió cûrta stra dû pónt la pôl èser na vultè
Bertolt Brecht
quand ai é dla crîSi ai scôpia un’epidemî sozièl che, una vôlta, t l’aréss ciamè un cåntrasäns: l’epidemî dla såuraproduziån
Karl Marx
quand ai êra un ragazèl, i um gêven che scadagnón l arêv psó dvintèr al Presidänt. A tâc a cràdded ch’al séppa vaira
Clarence Darrow
quànd ai êra zåuven, a psêva arcurdèrm incôsa, ch’al fóss suzès da bån o nå
Mark Twain
quand ai nâs un gêni stièt, t at n acôrZ par vî che i cretén i én tótt a ónna a dèri adòs
Jonathan Swift
quand ai stiòpa una guèra, la prémma véttima l’é la veritè
Hiram Warren Johnson
quand äl côs äl van pr una strè Sbagliè, té brîSa andèri drî
Elvis Presley
quand as tribålla magâra pr arivèr a quèl, as i tén de pió
Aristotle
quand dû òmen ch’i lavåuren insàmm i vàn sänper d acôrd, ón di dû an sêruv a gnínt
William Wrigley Jr.
quand et fè di sèlt dala cuntintazza, bèda bän ch\'i n t pôrten vî la tèra da såtta i pî
Stanislaw Jerzy Lec
quand et stè dal\'istassa banda dla pió pèrt dla Zänt, l é al mumänt ed farmèret a pinsèri
Mark Twain
quand i an un gran biSåggn, ai n é d quî ch\'i prénn cràdder d incôsa
Arnold Lobel
quand i déi i vôlen dères na puniziån, l’é la vôlta bôna ch’i esaudéssen äl nòstri uraziån
Oscar Wilde
quand i fói i én lébber, e tótt i i pôlen lèZer, incôsa é sicûr
Thomas Jefferson
quand i mî pî i s apôsen, anc al mî capéss al s afairma
Johann Georg Hamann
quand i misiunèri i arivénn qué da nuèter, i africàn i avêven la sô tèra e i misiunèri i avêven la Bébbia. I s insgnénn a preghèr con i ûc’ asrè. Quand a i avêrsen, låur i avêven la tèra e nuèter la Bébbia.
Jomo Kenyatta
quand la längua l\'é curåtta, la Zänt i pêrden la faid in quall ch\'i sénten, e cal quèl che qué al cundûS ala viulänza
Wystan Hugh Auden
quand la và pròpri mèl ai é såul la fantaSî ch’la cånta de pió dla cgnusänza
Albert Einstein
quand la virtó l\'à durmé, la s lîva con pió energî
Friedrich Wilhelm Nietzsche
quand l\'infanzia la môr, i sû cadâver i tôlen nómm \'grand\' e i tôlen pèrt dla sozietè, ón di nómm pió elegànt dl infêren. L é par quasst ch\'avän pòra di tuSétt, anc s\'a i vlän bän. I s fan da vàdder a che pónt a sän dla nòstra decadänza
Brian Aldiss
quand l\'ispiraziån l\'arivarà, la m catarà drî a piturèr
Pablo Picasso
quand ón al pretànnd ed savair cus\'é la felizitè, l é parché al l\'à pirdó ed sicûr
Maurice Maeterlinck
quand ón al s indurmänta, al se dscôrda ed ló. E quand al se dSdaSSda ai vén in amänt
Jorge Luis Borges
quand t òdi una parsåNna, t òdi in lî quèl ch’l é una pèrt ed té
Hermann Hesse
quand tótt i pänsen int l’istassa manîra, inción pänsa
Walter Lippmann
quand un guêren al dipànnd dai banchîr par vî di quatrén, i én i banchîr e brîSa al guêren a armiSdèr la pulänt. La man ch’la dà l’é par d såura ed qualla ch’l’arzàvv. I quatrén i n an pâtria e i finanzîr i n an né patriotîSum né dezänza, la sô ónnica mîra l é al prufétt
Napoleon Bonaparte
quand un òmen l amâza una tîgra, i i dîSen spòrrt; quand una tîgra l’amâza un òmen, i i dîSen cativêria
George Bernard Shaw
quand un pòpol an s atänta pió ed difànnder la sô längua, l é bèle prónti par dvintèr un sêruv
Remy de Gourmont
quand un sienziè famåuS mo vèc\' al sustén che quèl l é pusébbil, l à raSån scuèSi ed sicûr. Quand al sustén che quèl l é inpusébbil, scuèSi ed sicûr al se Sbâglia
Arthur C. Clarke
quanti angóssti ón al se dschèva, quand al dezîd d an èser brîSa un quèl, mo un quelcdón
Coco Chanel
quanti vétt int na vétta, quant òmen int un òmen
Giovanni Papini
qué ai stà ed cà un òmen lébber. Inción al le sarvéss
Albert Camus
qué an s rispèta gnanc la laZZ dla furèsta
Nicanor Parra
Quèl êl al prémm dvair d un cristiàn? As fà prèst a dîr: èser sé stass
Henrik Ibsen
quèl êl al Svèri stra un scantè, curiåuS, cínno ed zéncv ân e una bûrsa, un zarócc d un ragazèl ed dSnôv ân? Quatôrg’ ân ed scôla inglaiSa
Bertrand Russell
quèSi tótta la stôria sozièl dal månnd da sîra, in sti ûltum tränt’ân, l’é stè qualla ed canbièr i quî ch’i funziunèven con di quî ch’is preSentèven pulîd
Thomas Sowell
quî ch\'i scrîven cmôd i dscårren, anc s\'i dscårren pulîd, i scvrîven mèl
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
quî ch\'i stan al månnd såul par la blazza, al stà al månnd såul par cal mmumänt che lé
Søren Kierkegaard
quî ch’i arzàvven de pió, i arzàvven par cånt ed chi èter, i n én brîSa pió grand e gnanc miûr d un èter: i an solamänt däl responsabilitè pió grandi. I an da sarvîr de pió. Vîver par sarvîr
Hélder Câmara
quî ch’i dscårren dal èlt dla sô supêrbia i n drôven brîSa l inZàggn, mo piotôst la memòria
Leonardo da Vinci
quî ch’i s insóggnen al dé i san dimónndi quî, che quî ch’i s insóggnen såul ala nòt i s pêrden
Edgar Allan Poe
quî ch’i vôlen cunbâter l ûs cån la gramâtica, i s inbarlòchen
Michel de Montaigne
quíssti qué i én i mî prinzéppi. S’i n uv van bSa bän, a in ò di èter
Groucho Marx
rêzita pulîd la tô pèrt, l é quasst l unåur
Edgar Lee Masters
rizairca ed bèS l é i quî ch’a fâg quand a n sò brîSa cus’l é ch’a sån drî fèr
Wernher von Braun
s t vû guintèr un sgnåuri col scrîver, t è da scrîver däl côs ch’äl séppen lèti da cla Zänt che quand äl lèZen äl môven i lâber
Don Marquis
sa srélla la vétta, s’a n avéssen bSa l curâg’ d andèr a rîSg in quèl?
Vincent Van Gogh
sa stèla d\'asptèr l\'UNESCO a dichiarèr patrimòni dl\'umanitè tótt al pianaid?
Anónimo
saltèr fôra dai sû problêma al vôl dîr canbièr da bån al rapôrt cån al fiôl ed sô pèder e cån tótta la sô vétta
Alejandro Jodorowsky
sänza di bajûc e dal tänp, la fantaSî l’é un insónni ch’pâsa, e ch’an pôl brîSa dvintèr un’aziån
Charles Baudelaire
sänza la memòria, l òmen an sarêv ignínta es an srêv bån ed fèr ignínta
Giacomo Leopardi
sänza rêchia ai nâs i fât, ch\'i inSgunbéjjen äl teorî
Carlo Dossi
sänza Saddam al månnd l é dvintè miåur. Cum srêl sänza Bush?
Anónimo
såtta a un guêren ch\'at métt dänter ingiustamänt, anc al sît dl ômen giósst l é in parSån
Henry David Thoreau
såul ai dû cô dla schèla sozièl as arcgnóss i rà
Pier Paolo Pasolini
såul ai sapiént ai pièS d inparèr, ai ignurànt ai pièS de pió d insgnèr
Edouard Le Berquier
såul al silänzi l é grand, tótt al rèst l é diblazza
Alfred de Vigny
såul chi l é dimónndi trésst l à l dirétt ed cunpatîr un èter
Ludwig Wittgenstein
såul i mûrt i an al dirétt ed pardunèr, e chi vîv i n an inción dirétt ed dscurdères
Chaim Herzog
såul i mûrt i vàdden la fén dla guèra
Plato
såul l\'inutilitè dal prémm batèl la fà in manîra che al Sgnåur al n in manda brîSa un èter
Nicolas de Chamfort
såul pånnder mänt al\'upignån póbblica al garantéss al futûr d na sozietè
Noam Chomsky
såul quall ch\'al n à brîSa pòra ed murîr par la veritè l é daggn ed dîrla
José María Vargas Vila
såul quall ch\'an se spèta gnínta l é lébber da bån
Andrew Young
såul quàll ch’ai ò pêrs al m apartén par sänper
Elisa Félix
såul quall ch’an s pèga brîSa al cåssta
Camillo Sbarbaro
såul un curagiåuS l é bån ed pardunèr. Un vigliâc nå – al né brîSa int la sô natûra
Laurence Sterne
såul un mât al pôl dlîZer la guèra invêzi dla pèS, parché in pès i fiû i supléssen i pèder, mäntr invêzi in guèra i én i pèder ch\'i supléssen i fiû
Herodotus
savair stèr al månnd al int la vétta vôl dîr métter vî quall ch\'al n é brîSa nezesèri
Lin Yutang
scadagnón al tôl i cunfén dla sô viSuèl pr i cunfén dal månnd
Arthur Schopenhauer
scadagnón l é cunpâgna al le fé al Sgnåur, e spassi vôlt anc pîz
Miguel de Cervantes
scadagnón, quand al lèZ, al lèZ däntr in ló. L’ôvra dal scritåur l’é såul un uSvai òtic prufêrt al letåur, par vî ch’al pòsa vàdder quall che, sänza, an srêv bSa stè bån
Marcel Proust
scarzànd, as pôl dîr d incôsa, anc la verité
Sigmund Freud
scrîver l è difézzil anc par l analfabetîSum ed chi èter
Stanislaw Jerzy Lec
scrîver l é sänper ardupèr quèl in manîra ch\'al séppa dscuêrt
Italo Calvino
scrîver una poveSî dåpp a Auschwitz l é una barbaritè
Theodor W. Adorno
scrîver, l é una manîra ed dscårrer sänz\'èser interótt
Jules Renard
scuèSi tótt i dutûr i an i sû malân preferé
Henry Fielding
scuèSi tótt i òmen i môren pr äl sô cûr, brîSa pr i sû mèl
Molière
se a ón ai pièS al sô amstîr, l é la miåura aprosimaziån stièta ala felizitè só la tèra
Rita Levi Montalcini
se al månnd tótt i quî i fóssen razionèl, an i suzdrêv mâi gnìnta
Fedor Michailovich Dostoevski
se al mî dutåur l um géss ch’ai ò såul trî minûd da stèr al månnd, a n stâg mégga lé a rumghèr. A m métt a scrîver a mâchina pió in fûria
Isaac Asimov
se al Sgnåur al n avéss bSa fât la dòna, al n arévv bSa fât al fiåur
Victor Hugo
se al våud al canbiéss quèl, i al farénn dvintèr ilegéttum
Anonymous
sé al’economî da marchè, nå ala sozietè da marchè
Lionel Jospin
se chi pòpol i s cgnuséssen méi, i inpararénn a vlaires dal mèl
Ennio Flaiano
se Dìo al stà zétt, t i pû fèr dîr tótt quall ch’t vû
Jean-Paul Sartre
se i farabótt i s méttn insàmm pr èser pió putént, la Zänt unèsta i an da fèr prezîS
Leo Tolstoy
se i ISraegliàn in s vôlen brîSa sénter dèr dal naZéssta, i l’an da dSmétter ed fèr cunpâgna i naZéssta
Norman G. Finkelstein
se i Republicàn i la dSmitràn ed dîr däli ufèl só i Democrâtic, nuèter a la dSmiträn ed dîr la veritè só låur
Adlai Stevenson
se i t an tirè só pulîd, al dé d incû, l’é una convegnänza dal câz parché t avànz fôra da un mócc’ ed lavurîr
Oscar Wilde
se int al fóddbal ai é dla viulänza, l é parché in Itâglia al dé d incû ai cånta quèl såul quall ch\'vénz
Arrigo Sacchi
se la Zänt i capéssen méi i rîSg ch\'as córr a druvèr zêrti parôl, i diziunèri, int i mustrén däl librarî, i srénn arvujè int na stréssla råssa \'EsploSîv. Da manegèr con dl\'óssta\'
André Maurois
se la Zuventó la n la pugiarà brîSa, anc la mâfia misteriåuSa e ch\'pôl fèr incôsa la Svanirà cunpâgna un brótt insónni
Paolo Borsellino
se lî la se spiêga cån n eSänpi mé an capéss pió un azidóll
Ennio Flaiano
se maré e mujêr i n stéssen brîSa insàmm i bón matrimôni i srén dimónndi de pió
Friedrich Wilhelm Nietzsche
se ón al la tén cûrta al vôl dîr ch\'al la sà lónga
William Shakespeare
se ón al lôta al pôl anc pêrder. Se ón an lôta brîSa l i n à bèle fât zincuantanôv
Bertolt Brecht
se ón al n é brîSa bån ed vlair bän a un quelcdón l é pió infelîz ed quî che inción ai vôl bän
François de La Rochefoucauld
se ón al n é bSa prónti a lutèr pr äl såu idê, o che äl såu idê i n vèlen gnínta, o ch\'an vèl gnínta ló
Ezra Pound
se ón al s dà da fèr ai crass al curâg’, s’al la tîra in lóng ai crass la pôra
Publilius Syrus
se ón al stà pulîd int la sô pèl, viaZèr l è cme stèr d cà int un èter sît, an è pió èser luntàn
Isabelle Adjani
se ón al tâca con däl zertàzz al finirà con di dóbbi; mo s’al s cuntänta ed tachèr con un quèlc dóbbi, l arivarà ed cô a una quèlc zertazza
Francis Bacon
se ón an à mâi avó un can an pôl capîr cs’as vójja dîr vlair bän a un quelcdón e avair un quelcdón ch’at vójja bän
Arthur Schopenhauer
se ón an s n intànnd brîSa as capéss par vî ch’al bacâja trôp
Ezra Pound
se ón ed nuèter, un òmen bâsta ch’séppa, l é drî a tribulèr cunpâgna un can, l é malè o l à fâm, l é un quèl ch’as riguèrda tótt. Tótt al s à da riguardèr, parché fèr cånt d an vàdder la soferänza d un òmen l é sänpr un ât ed viulänza, e tra i pió vigliâc
Gino Strada
se ón l avéss da studièr tótti äl laZZ, an i avanzarêv pió l tänp par traSgredîri
Johann Wolfgang von Goethe
se ón l é sinzêr al résschia ed priglèr, bâsta ch’an séppa anc un stóppid
George Bernard Shaw
se par salvèr la vétta d un malè as pôl dunèr i ôrghen, par salvèr quî ch\'môrn ed fâm, s pôlel brîSa dunèr däl protejéNni?
Anónimo
se stèr al månnd l é bèl, pió bèl l é insugnères, e pió bèl ed tótt, l é dSdères
Antonio Machado
se t an t aspèt brîSa l inprevésst t an al dscruvrè mâi, scapadézz e inprubâbil cum l é.
Heraclitus
se t dscårr con un cristiàn int una längua ch\'al capéssa, t andarè a saggn int al sô zócc. Se t i dscårr int la sô längua t andarè a saggn int al sô côr.
Nelson Mandela
se t î stè felîz, an cånta brîSa come Sbâli
Marilyn Monroe
se t vû savair, prôpi da bån, cus’la s vójja dîr una dôna, guèrdla, brîSa stèrla da sénter
Oscar Wilde
se un padrån an pôl brîSa fèr da manc dal sêruv, qu’êl stra i dû l òmen lébber?
Albert Camus
se un pòpol al s cradd ed psair èser lébber avanzànd ignurànt, al spêra int un quèl ch’an s é mâi vésst e che inción an vdrà mâi
Thomas Jefferson
se una dôna at la dà só al vôl dîr che a fèren s-santón l’é stè lî
Aldo Camarota
se una dôna l’é fté mèl, la Zänt i faràn chèS al sô ftièri. S’l’é fté cómm và, i faràn chèS ala dôna
Coco Chanel
se una giurnèta spaiSa pulîd la t dà un bèl durmîr, una vétta bän druvè la t dà un bèl murîr
Leonardo Da Vinci
se una laZZ l’à dîSmélla raiguel la n à pió al rispèt d inción
Winston Churchill
séppet altruéssta: rispèta l egoîSum ed chi èter
Stanislaw Jerzy Lec
séppet carén con la Zänt ch\'t incånter drî la tô strè, parché t i turnarè a incuntrèr quand t tåurn indrî
Wilson Mizner
séppet cèr e stièt col tô avuchèt... Pò al srà al sô lavurîr, fèr dvintèr incôsa ingatiè
Anonymous
séppet pió sapiänt ed chi èter, s\'t î bån; mo brîSa dîriel
Lord Chesterfield
Sèt Pchè Sozièl: puléttica sänza prinzéppi, ricazza sänza lavurîr, piaSair sänza cunsénzia, cgnusänza sänza carâter, cumêrzi sänza moralitè, siänza sänza umanitè e religiån sänza sacrifézzi
Mohandas Karamchad Gandhi
siänza l é tótt quall ch\'as in pôl anc discótter
José Ortega y Gasset
siché dånca mé a stâg al månnd cme ón ch’al stà da vàdder l’umanitè e brîSa cme ón dla spêzie
Joseph Addison
sistêma copernicàn
Miguel de Unamuno
socuànt i cràdden che al gêni al séppa ereditèri; chi èter i n an brîSa di ragazû
Marcel Achard
socuanti däl stòri d amåur pió grandi ch\'ai ò cgnusó, äli an avó un prutagunéssta såul
Wilson Mizner
solamänt in vatta a di quî ch’i n interèsen a inción as pôl dèr un’upignån sänza pregiudézzi e l’é par quasst che un’upignån sänza pregiudézzi la n cånta un azidänt
Oscar Wilde
solamänt quî ch’i an al curâg’ ed falîr ala granda i pólen utgnîr di gran riSultè
Robert Francis Kennedy
soncamé ch\'l é pusébbil avair una relaziån platònica, mo såul stra maré e mujêr
Anonymous
spassi vôlt as lâsa in pèS quall ch’l à dè fûg e as punéss quall ch’l à dè l alèrum
Nicolas de Chamfort
spassi vôlt pr èser bón a tgnän piantèrla d èsr unèst
Jacinto Benavente y Martínez
spassi vôlt, l é pròpi quand una veritè l’é pió dSgudavvla da sénter, ch’l’é pió óttila da dîr
André Gide
spassi vôlt, l ónnic quèl ch’al stà stramèZ al òmen e quall ch’al vôl int la vétta, l é såul la volontè ed pruvèr, la fôrza ed cràdder ch’al séppa pusébbil
Richard M. DeVos
sperèr che la Zänt i t trâten pulîd parché t î una parsåNna cum và l é cunpâgna pinsèr che un tòr an t tîra brîSa adôs par vî ch’t î un vegetariàn
Dennis Wholey
Stà pûr da sénter i dscûrs ed tótta la Zänt, mo quall ch’t è da dîr fà in manîra ch’i al séntn in pûc. Stà pûr da sénter al parair ed chi èter, mo pänsa cum a t pèr a té
William Shakespeare
sta vétta l\'é un sbdèl in dóvv tótt i malè i én tgnó lé dala vójja ed mudèr ed lèt
Charles Baudelaire
ste stèr in s qualla l é terébbil. A spêr ch’al dûra
Oscar Wilde
stèr al månnd sänza filoSofèr l é prôpi cunpâgna tgnîr i ûc’ asrè, sänza mâi zarchèr d avrîri
René Descartes
stèr da par sé l é un bèl quèl, mo biSåggna ch’ai séppa un quelcdón par dîruv che stèr da par sé l é un bèl quèl
Honoré de Balzac
stèr d\'asptèr ed dvintèr di sgnåuri, l êra ón di mutîv dla miSêria póbblica
Tacitus
stòria: un racånt par la pió farlòc, ed fât par la pió brîSa inpurtànt, ch\'i én stè provochè da di sgnurón par la pió brigànt, e da di suldè par la pió inSmé
Ambrose Bierce
stra cäli idê che a quî dal sô tänp ai é d avîS ch’äl séppen däl fôl sänza säns, e a quî ch’vén dåpp, invêzi, di quî naturèl, ai é anc l’idê dl’introduziån d na längua cumón stra di pòpol difarént
Ludoviko Zamenhof
stra i quî pió preziûS ch’ai ò, ai é socuanti parôl ch’a n ò mâi détt
Orson Rega Card
stra mulêcola e mulêcola, ai é l istàss trât ch’ai é stra strèla e strèla
Carlo Dossi
stra tótt chi quî che la sapiänza la métt só par fèr vgnîr la vétta felîz, quall pió grand de tótt l é avair l’amizézzia
Epicurus
stra tótt i quî sicûr, quall pió sicûr l é al dóbbit
Bertolt Brecht
stra tótti äl perversiån sesuèli, fôrsi cla pió vèga l\'é la castitè
Remy de Gourmont
stramèZ a tótt i quî ch’i n dipànnden brîSa da mé quall ch’l um pièS de pió l é guintèr amîg dla Zänt ch’i vôlen bän da bån ala veritè
Baruch De Spinoza
stramèZ al plócc a stän da mé e té, cuntént d èser insàmm, dscurànd sänza mutivèr parôla
Walt Whitman
stramèZ ali èrum, äl laZZ äl stan zétti
Marcus Tullius Cicero
s\'a dè l\'inpresiån d avair biSåggn ed quèl, la Zänt i n v daràn gnínta. Par fèr i bajûc, biSåggna dèr l\'inpresiån d èser di sgnåuri
Alexander Dumas
s\'a fóssen bón d èsr a ónna... che bèl e aSvén al srévv al futûr
Ernesto Che Guevara
s\'a géss da bån quall ch\'a päns, i um turénn só o i um mitrénn int i mât. Mo và bän là, a sån sicûr ch\'al srêv acsé par tótt
Roberto Bolaño
s\'a n stè aténti, i giurnèl i v faran udièr la Zänt ch\'la vîv in sudiziån e vlair bän ala Zänt ch\'i téNnen in sudiziân chi èter
Malcom X
s\'a pséss scrîver la blazza di tû ûc\'
William Shakespeare
s\'a vlän che i quî i mûden, a tgnän ocupèr äl banc e fèr saltèr la televiSiån. An i é inciónni ètri soluziån rivoluzionèri
Luciano Bianciardi
s\'at pièS quall ch\'et fè, an srà mâi un lavurîr
Confucio
s\'avéssen da ciamèr teroréssta un quèlc stèt, arénn da fèrel col guêren d ISraêl, parché i én låur ch\'i scânen i Ârab inuzént e sänza difaiSa int i teritòri ocupè
Nelson Mandela
s\'avî fidózzia in vuèter, a farî in manîra che chi èter i èven fidózzia in vó
Johann Wolfgang von Goethe
s\'et canp asè, t evdrè che tótti äl vitòri äl s mûden in scunfétt
Simone de Beauvoir
s\'et vû inparèr, insaggna
Marcus Tullius Cicero
s\'et vû una viSiån dal futûr, imaZéNnet mò un stivèl ch\'al péssta una fâza d un òmen - par sänper
George Orwell
s\'i véNnen par mé ala matéNna, i vgnaràn par té ala sîra
Angela Davis
s\'t arîv secånnd al vôl dîr ch’t î al prémm ed quî ch’i an pêrs
Gilles Villeneuve
s\'t è un dóbbi, stà bän dala pèrt dal giósst
Karl Kraus
s\'t î drî par dîr la veritè ala Zänt, séppet divartänt, sinchenå i t mazaràn
Billy Wilder
s’a n truvän mâi da litighèr cån la raSån a cujarän sänper l’âcua con un panîr
Albert Einstein
s’a vlän ch\'ai finéssa äl baróff stra i pòpol, avän da investîr manc int äl guèr e de pió int la cultûra dla pèS
Federico Mayor Zaragoza
s’ai cràss la sapiänza, ai cràss i dsgósst
Giordano Bruno
s’ai é ón ch’at fà pòra, quand t i dè cånter, quall t î pròpi té
Nassim Nicholas Taleb
s’ai fóss durè äl laZZ ed Norinbêrga, tótt i presidént americàn ed dåpp la guèra i srénn stè inpichè
Noam Chomsky
s’ai ò scrétt una léttra acsé lónga, l é stè parché a n ò bSa avó l tänp ed scrîverla pió cûrta
Blaise Pascal
s’an i é brîsa un prêzi da paghèr, an i é gnanc inción valûr
Albert Einstein
s’an i fóss brîSa äl parSån, a s n adarénn ch’a sän tótt incadnè
Maurice Blanchot
s’avî pòra dla sulitóddin, ch’a n v maridèdi
Anton Chekhov
s’et dî la veritè, t an è da tgnîrt in amänt ignínt
Mark Twain
s’et vû catèr drî ala tô strè amizézzia, dulzåur e poveSî, tûi tîg
Georges Duhamel
s’et vû séntr al savåur dla tô virtó, una quèlca vôlta fà di pchè
Ugo Ojetti
s’i t cånten na stôria in dåu manîr ch’i n s arvîSen gnanc int al pisèr, l é méi cràdder a qualla in dóvv la Zänt i dan al pîz ch’i pôlen
H. Allen Smith
s’t a n î brîSa prónti a èser dala pèrt dal tôrt, t a n saltarè mâi fôra con quèl d originèl
Ken Robinson
s’t an è brîSa cgnusó la miSêria l é inpusébbil che t pòs aprezèr al lússo
Charlie Chaplin
s’t î bån ed fèr däli uservaziån ch’äl van in là un bèl pèz, quî ch’i n én brîSa bón i t dîSen ch’t fè dal cinîSum
George Bernard Shaw
S’t î in vatta al parapèt d un pånt e t at Slóng in fòra par guardèr al fiómm ch’al Sguélla vî såtta da té, a un bèl mumänt té t sarè tótt quall ch’ai é da savair
Alan Alexander Milne
s’t vû che al mèl al l’èva sänper vénta, al bâsta che la Zänt bôna i èven al gnôc såtta äl laSén
Edmund Burke
s’t vû fèr Sgargnazèr al Pedretêren, cånti i tû prugèt
Blaise Pascal
s’t vû schivèr ed vàdder un cretén, prémma t è da stianchèr al tô spèc’
François Rabelais
t an è mâi intaiS un quèl da bån, infén a quand t an î bSa bån ed spieghèrel a tô nôna
Albert Einstein
t an prè mâi èser felîz se t stè sänper lé a zarchèr ed capîr cus’ la séppa la felizitè. T an prè mâi vîver s’t stè sänper lé a zarchèr ed capîr cus’ la séppa la vétta
Albert Camus
t an prè mâi fèr una rivoluziån par tirèr só una democrazî. T è d’avair una democrazî par fèr una rivoluziån
Gilbert Keith Chesterton
t an pû brîSa dèr la man col póggn strécc
Indira Gandhi
t an pû insgnèri gnìnt a un ômen, t pû såul dèri una man a dscrûvrel int al sô zócc
Galileo Galilei
t an pû mégga dîr che la ziviltè l’an và brîSa avanti, pôst che in tótti äl guèr i t amâzen int na manîra nôva
Will Rogers
t an um zarcaréss brîSa, s’t an m avéss bèle catè
Blaise Pascal
t catarè pió quî int i bûsc che int i lîber. I âlber e i sâs i t insgnaràn tant ed chi quî che inción màsster at prà mâi dîr
Bernard De Clairvaux
t è bèle Zughè asè, t è magnè es t è bvó purasè: l é åura t at l’acâta
Quintus Horatius Flaccus
t è da èser fôrt magâra, s’t vû stèr da par té
Pier Paolo Pasolini
t è da èser un Sburdlån s’t vû èser un democrâtic, e t è da èser un umuréssta par tirèr d lóng
Will Rogers
t è såul da migliurèr una parsåNna pr arvinèrla
Oscar Wilde
t è såul dåu manîr par dîr tótta la veritè:o sänza dîr chi t î o ch’i la dégghen quand té t a n î pió
Thomas Sowell
tal qué al mî insgnamänt: la Zänt i én tótt di zucón
Quintus Horatius Flaccus
tanta Zänt i én cunvént che l ômen, al pió gran pecatåur dal månnd, al séppa al padrån ed tótt al creè. Tótti cäli ètri creatûr äl srénn stè creè såul par fèri catèr la magnâza, äl plézz, pr èser martoriè, sterminè
Isaac Bashevis Singer
tén i ûc’ spalànc prémma dal spuSalézzi, e mîZ srè dåpp
Benjamin Franklin
téNnet bän sänper da mänt che té t î asolutamänt ónnic: cunpâgna tótt chi èter
Margaret Mead
tgnî drî ai eSénpi miûr. Ed quî ch’i abandåNnen incôsa par fèr un futûr miåur
Salvador Allende
tótt ai avän fôrza asè par supurtèr i mèl ed chi èter
François de La Rochefoucauld
tótt al månnd l é un pèlcsênic, e chi òmen e cäl dòn i én såul di atûr: i an äl såu usé e äl såu entrè
William Shakespeare
tótt avän da dèr amänt al laZZ, mo par capîri ai vôl un avuchèt
Fabio Fumi
tótt chi quî che adès a i cunsiderän imurèl, int un quèlc sît e int un quèlc tänp i én stè cunsiderè murèl. Cus\'é ch\'as garantéss ch\'i n mûden ed nómm un\'ètra vôlta?
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tótt i ât ed buntè i én una dimustraziån d autoritè
Miguel de Unamuno
tótt i òmen i an na dòna int al zócc; chi maridè, pò, in an un\'ètra a cà
Noel Clarasó Serrat
tótt i òmen i rêzitan una pèrt, fòra che, al pòl dèr, i atûr
Eugène Ionesco
tótt i òmen stièt i an da sénter só la sô ganâsa al stiâf dè só la ganâsa d un ètr òmen
José Martí
tótt i quajón i tôlen al valåur pr al prêzi
Antonio Machado
tótt i quî fôra dal normèl i s pièSen dimónndi e, prémma d ónna, la vétta, ch\'l\'é la pió fôra ed tótt
Emil Cioran
tótt i rédden int l’istassa längua
Anonymous
tótt i san che una côsa l’é inpusébbil da realiZèr,è pò a un bèl mumänt ai arîva un sfighè ch’an al sà brîSa e al la invänta
Albert Einstein
tótt i vrénn canpèr dimónndi, mo inción vrévv vgnîr vèc\'
Benjamin Franklin
tótt i zarvî dal månnd in pôlen fèr ignìnta, dnànz a tótti cäl bujè ch’äl séppen ed môda
Jean de La Fontaine
tótt insàmm a sän arivè d åura a conclûder che, par la pió pèrt dla Zänt, al dirétt ed studièr l é ardótt dal ôblig d andèr a scôla
Ivan Illich
tótt quall che una parsåNna la s pôl imaZinèr, un dé un quelcdón al le realiZarà
Jules Verne
tótt quall ch\'a n sò brîSa a l ò inparè a scôla
Ennio Flaiano
tótt quall ch\'as dà la nòstra sapiänza, l é d murîr con di padimént pió terébbil ed quî däl bîsti ch\'i n san gnínta
Maurice Maeterlinck
tótt quall ch\'l é e tótt quall ch\'a sän, in fén di cónt, l é parôla
Víctor García de la Concha
tótt quall ch\'l é inventè, l é vaira
Gustave Flaubert
tótt quall ch’a sò ... al sò parché a vói bän
Leo Tolstoy
tótt quall ch’ai vôl l é l’ignuranza e la fidózzia in sé stass, e al suzès int la vétta l é garanté
Mark Twain
tótt quall ch’al n é bSa stè détt, l é détt par sänper
Julio Cortázar
tótt quall ch’et lèZ int i fói l é asolutamänt vaira, fòra che cäl cèri vôlt ch’et vadd da par té cus’ai câpita
Erwin Knoll
tótt quî che pr un minût i an dl’autoritè, i fan di crémmin
Luigi Pintor
tótt quî ch’i én arivè d åura ed fèr di gran quî, i én stè di gran sugnadûr
Orison Swett Marden
tótt quî ch’i vénzen, bâsta ch’i vénzen, an i é dóbbi ch’i s vargåggnen
Niccolò Machiavelli
tótta cla fazannda ch’i ciâmen “management” la vôl dîr fèr tribulèr la Zänt int al sô lavurîr
Peter Drucker
tótta la glòria dal månnd la stà int un granén ed furmintån
José Martí
tótta la stôria dl’indósstria mudêrna l’a t fà vàdder che al capitèl, se inción a i métt un frêno, al lavåura sänza scróppel e sänza miSericôrdia par fèr andèr Zå a cufétt tótta la clâs operèria int la dSdétta pió fånnda
Karl Marx
tótta la Zänt ch\'i incànten i an quèl da ardupèr, ed sòlit la sô dipendänza totèl dal\'upignån ed chi èter
Cyril Connolly
tótta la Zant i én bón ed dscårrer ch’an s capéssa un azidóll, i én pûc quî ch’i s fan capîr
Galileo Galilei
tótti äl bîsti, fòra che zêrt òmen, äli an un\'âlma
Anónimo
tótti äl cunvinziån äli én na parsån
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tótti äl famai felîzi äl s arvîSen; ògni famajja infelîza, invêzi, l’é dsgraziè a sô môd
Leo Tolstoy
tótti äl létter d amåur äl fan scapèr da rédder. S\'i n féssen brîSa scapèr da rédder, i n srénn brî§a däl létter d amåur
Fernando Pessoa
tótti äl parôl äl fónn, una vôlta, di neologîSum
Jorge Luis Borges
tótti äl parôl äl s tîren drî la sô memòria
Eduardo Pérsico
tótti äl parôl, scrétti o détti, äli én una längua môrta
Robert Louis Stevenson
tótti äl rivoluziån äl Svapuréssen e dåpp ai avanza såul al paciûg d una nôva burocrazî
Franz Kafka
tótti äl siänz eSâti äli én cmandè dal\'aprosimaziån
Bertrand Russell
tótti äl stôri äli én stôri di nûster ténp
Benedetto Croce
tótti äl veritè äli én fèlsi par nuèter s’äl n én in cunpagnî d na bèla Sgargnazè
Friedrich Wilhelm Nietzsche
tótti äl vôlt che la Zänt i um dan la raSån, am é d avîS d èsr in Sbâli
Oscar Wilde
tótti äl vôlt che, par fèr un quèl cómm và, ai bâsta una parsåNna da par lî, al quèl al vén pîz se äl parsån äli én dåu e l é difézzil che cal quèl l arîva ed cô se a i mitî trai parsån o anc de pió
George Washington
tótti äl vôlt ch\'a vadd un òmen grand in biziclatta, am é d avîS ch\'ai séppa una quèlca speranza par la râza umèna
H.G. Wells
tótti äl vôlt ch\'i mudéffichen äl nôstri laZZ, i chèven i sôld d int äl bisâc d un quelcdón e pó i métten in qualli d un èter
George Bernard Shaw
tótti äl vôlt ch\'t insàggn, insaggna a avair di dóbbit só quall ch\'t insàggn
José Ortega y Gasset
tótti äl vôlt ch’as tâca una discusiån in vatta a una zêrta libartè, l’é prôpi la libartè ch’l\'é in discusiån
Karl Marx
tótti äl vôlt ch’t vè a fèr la spaiSa l é cunpâgna ch’t andéss a vutèr
Alex Zanotelli
tótti äl zitè, par céNni ch’äl séppen, äli én, in prâtica, tajè in dåu: ónna di puvrétt, cl’ètra di sgnåuri, e ónna l’é sänpr in guèra cån cl’ètra
Plato
tótti cäli ufaiSi fâti a una parsåNna såul parché l’é d un èter pòpol, con längua, religiån o clâs sozièl difaränti, par mé äli én di quî dSuman
Ludoviko Zamenhof
tradûSer la leteratûra l é cunpâgna fèr l amåur: l é méi dscårr-ren manc e fèrel méi
Andrea Casalegno
trâta äl parsån cunpâgna s’äl fóssen quall ch’äli arénn da èser, e t i darè una man a dvintèr quall ch’äl pôlen èser
Johann Wolfgang von Goethe
trôpa fûria int al Sdebitères d un piaSair, l\'é una spêzie d ingratitûdin
François de La Rochefoucauld
trôpa infurmaziån la Slèrga l’ignuranza cardànd ed fèrla sparîr. Acsé cómm la céccia trôpa cômda l’à Svalutè la bartôca
Carmelo Bene
ufrîr la cultûra l é ufrîr la said. Al rèst al srà una conseguänza
Antoine de Saint-Exupéry
un anbasadåur l é un bån òmen mandè a dîr däli ufèl fòra d vî pr al bän dal sô pajaiS
Sir Henry Wotton
un anbråuS l é un òmen cuntänt ch\'l é drî par dSmétter d èsrel
Enrique Jardiel Poncela
un archeòlog l é al miåur maré che una dòna la pòsa vlair; con pió lî la dvänta vècia, con pió ló al s intarèsa ed lî
Agatha Christie
un atåur l é un sugèt che, s\'t an dscårr bSa sîg, an t scåulta brîSa
Marlon Brando
un avuchèt l é cal galantòmen ch\'al sèlva i tû quî dai tû nemîg es as le tén par ló
Henry Brougham
un bån letåur, un gran letåur, un letåur atîv e cariatîv, l é un riletåur
Vladimir Nabokov
un bån vocabolèri l é un spèc\' in dóvv, se ón l é bån ed zarchèr, l inzócca quall ch\'al se sptèva bèle
Anónimo
un bèl dé a turnaràn a èser däl parsån e brîSa såul di ebréi
Anne Frank
un bèS ligéttum al n arà mâi l istàss valåur d un bèS rubè
Guy de Maupassant
un cénnic al n é brîSa såul ón ch’l é dSgustè dai quî ch’i én bèle suzès, mo l é ón ch’al fà prezîS anc con i quî ch’i an anc da suzêder
Sydney J. Harris
un clâsic l é un lîber ch’al n à mâi finé d dîr quall ch’l à da dîr
Italo Calvino
un créttic l é ón sänza l gänb ch’l insaggna a córrer a chi èter
Channing Pollock
un cunprumàss l é l’èrt ed spartîr una tåurta in manîra che scadagnón al cradda ch\'ai séppa tuchè la ftléNna pió gròsa
Ludwig Erhard
un cunséi al fà supièr quî che i t l an dmandè e par chi èter al dvänta un’ufaiSa
Samuel Johnson
un diziunèri al pôl tgnîr såul un sclémm dal patrimòni d una längua
Giacomo Leopardi
un espêrt l é un òmen ch\'l à fât tótt i erûr pusébbil int un canp ristràtt magâra
Niels Bohr
un fan club l é una bâla ed Zänt ch\'i dîSen a un atåur ch\'al n é brîSa l ónnic a pinsèrla int na zêrta manîra só d ló
Kenneth Williams
un filôSof l é un urbén ch’al zairca int una stanzia bûra un gât naigher ch’an i é brîSa. Un teôlog l é ón ch’l é bån ed catèrel.
H.L. Mencken
un frâc ed discusiån lónghi etêrni stra teòlog äl s prénn riasómmer in sta manîra: \'L é acsé. Al n é brîSa acsé. L é acsé. Al n é brîSa acsé\'
Benjamin Franklin
un giurnaléssta l é ón che al sô lavurîr l é d spieghèr a chi èter quall ch\'al n à capé gnanca ló
Lord Alfred Northcliff
un gròs incâli par la felizitè l é l asptères una felizitè tròpa granda
Bernard le Bovier de Fontenelle
un guêren l é l’ónnica bèrca ch’la pêrd dal èlt
James Reston
un indiàn l in à asè dl ôr dal såul
Violeta Parra
un inteletuèl l é un quelcdón che al sô spîrit as mîra da par ló
Albert Camus
un lîber l à da èser una manèra pr al mèr giazè ch’avän par d dänter
Franz Kafka
un lîber vaira al n é brîSa quall ch’a liZän, mo quall ch’al s lèZ nuèter
Wystan Hugh Auden
un màsster acsé acsé al dscårr. Un brèv màsster al spiêga. Un màsster coi bâfi al t dà la dimustraziån. Un gran màsster al t dà l’ispiraziån
William Arthur Ward
un mât l é ón ch\'l à pêrs incôsa fòra che al capéss
Gilbert Keith Chesterton
un nemîg tamóggn l é méi d un amîg fiâp
Edward Dahlberg
un òmen al dvänta sèvi såul quand al tâca a miSurèr a òc’ e ganba la profonditè dla sô ignuranza
Gian Carlo Menotti
un ômen al dvanta un ômen da bån såul s’al côpia di ètr ômen
Theodor W. Adorno
un ômen al n é mâi acsé sinzêr cunpâgna quand l amétt d èsr un buSèder
Mark Twain
un òmen al pianta un âlber brîSa par ló mo pr i sû fiû e pr i fiû di fiû
Alexander Smith
un òmen ch\'l à studiè l é un Sdundlån ch\'as pâsa al tänp studiànd
George Bernard Shaw
un òmen con un\'idê nôva l é un mât, infénna che cl\'idê la n à suzès
Mark Twain
un òmen da par ló l é sänper in catîva cunpagnî
Paul Valéry
un ômen defizänt t al pû arcgnósser par vî ch’al srêv bån ed murîr pr una càuSa. Un ômen ch’al la sà lónga t al pû arcgnósser parché l é prónti a vîvr umilmänt pr una càuSa
Jerome David Salinger
un òmen l é grand da bån s’l é cunvént ch’al n é pó mégga acsé grand
Arthur Conan Doyle
un òmen l é melcuntänt quand an sà brîSa d èser cuntänt, l é l ónnic mutîv. E raiga! Quall ch\'as n adà, al dvänta cuntänt tótt int un mumänt
Fedor Michailovich Dostoevski
un ômen l é sänper prónti a murîr pr un\'idê: bâsta ch\'la n i séppa mégga cèra
Paul Eldridge
un òmen l é tant pió rispetâbil con pió ch’äli én äl côs ch’i al fan vargugnèr
George Bernard Shaw
un òmen l é tante pió un sgnåuri, pió i én i quî ch\'l in pôl fèr da manc
Henry David Thoreau
un òmen sänza insónni, sänza utopî, sänza ideèl, al srêv una bîstia da scurézz, un zingèl laureè int la matemâtica stièta
Fabrizio De André
un ômen sèvi al Sguâza dal spetâcuel dal månnd
Fernando Pessoa
un ômen unèst l é sänpr un ragazôl
Socrates
un òmen, ed sòlit, l à dåu raSån par fèr quèl: ónna bôna, e ónna vaira
John Pierpont Morgan
un ômen, sîa ch’al se spåuSa sîa ch’l avanza Zåuven l arà sänper da pintîres
Socrates
un òmen, un òmen bâsta ch\'séppa, al vèl pió d una bandîra, una bandîra bâsta ch\'séppa
Eduardo Chillida
un ôs al can la n é mégga caritè. Caritè l\'é fèr a mèZ col can quand t è una sghèssa cunpagna la sô.
Jack London
un pajaiS sänza cínnema documentèri, l é cunpâgna una famajja sänz\'âlbum ed fotografî
Patricio Guzmán
un paranòic l é ón ch\'l à un\'idê ed quall ch\'suzêd
William S. Burroughs
un parSunîr ed guèra l é ón ch\'al prôva d amazèret, al n i arîva bSa d åura, e pò al t dmanda d an mazèrel brîSa
Winston Churchill
un pitåur l é ón ch\'dpénnZ quall ch\'al vannd. Un artéssta, invêzi, l é ón ch\'vannd quall ch\'al dpénnZ
Pablo Picasso
un pruvêrbi l é una frèS cûrta, baSè in vatta a un\'esperiänza lónga
Miguel de Cervantes
un psichiâtra l é un sugèt ch’av fà un sinifîli d dmand chèri a sangv, che vòstra mujêr la v fà a grètis
Joey Adams
un puléttic l à da èser bån ed predîr quall ch\'ai suzdrà edmàn, st\'ètra smèna, st\'èter maiS e st\'ètr ân, e pò dåpp l à da èser anc bån ed spieghèr parché al n é brîSa suzès
Winston Churchill
un puléttic l é ón ch’al darà la tô vétta pr al sô pajaiS
Texas Guinan
un pzîg d inpreziSiån al s arsprèmia un Sbandêrn ed spiegaziån
Clarence Edwin Ayres
un quèl l é l arcôrd un èter quèl l é arcurdèr
Antonio Machado
un quèl lé morèl s’al t fà sénter bän quand t l è bèle fât, e l é imorèl s’al t fà sénter mèl
Ernest Hemingway
un redatåur l é ón ch\'al dlîZ la pâja dal låcc, e s\'al stanpa al låcc
Adlai Stevenson
un rifurmadåur l é ón ch’al viâZa int na ciâvga cån na bèrca dal fånnd ed vaider
James J. Walker
un saggn trâgic ed quî ch’i én i valûr dla nôstra ziviltè l é al fât ch’an i séppa un afèri ch’al rannda de pió dla guèra
Douglas Mattern
un schièv l é quall ch’al sta d’asptèr che un quelcdón l arîva a liberèrel
Ezra Pound
un scritåur l é produtîv brîSa par vî däl såu idéi, mo par la miSûra che al sô editåur al dvänta un sgnåuri
Karl Marx
un sinònim l é cla parôla ch\'t adrôv quand t an sè brîSa cum scrîver la prémma parôla ch\'at é vgnó in amänt
Burt Bacharach
un soziòlog l é quall ch\'và ala partîda dal balån par guardèr ai spetadûr
Gesualdo Bufalino
un spezialéssta l é ón ch’l in sà sänper de pió ed sänper manc quî, infén a savair incôsa… d ignìnt!
Luciano Somma
un utiméssta l é clû ch\'pänsa che i quî i n pôlen brîSa andèr pîz ed cum i van
Alessandro Morandotti
un utiméssta l è ó n ch’al cradd che una dôna la séppa arivè d cô dla sô telefonè solamänt par vî ch’l’à détt: “…alåura a t salût…”
Marcel Achard
una bâla internazionèl ed speculadûr da bûrsa, sänza âlma ne côr, l\'à fât un månnd d ingiustézzia, ed miSêria e uråur. BiSåggna fèr finîr in fûria al sô raggn criminèl
Jean Ziegler
una banca l\'é un sît in dóvv i t inprèsten un\'unbrèla quand l é brótt tänp, es i t al dmànden indrî quand al tâca a piôver
Robert Frost
una bèla dôna la n é brîSa qualla che tótt i dîSen:
Lucius Annaeus Seneca
una bôna pèrt ed quall ch’a i giän ‘educaziån’ l’é un pôc de pió d un iSolamänt chèr arabé dala realtè
Thomas Sowell
una canpâgna puléttica la cåssta dimónndi de pió ed quall ch\'pôl paghèr un òmen unèst
Anonymous
una CîSa che inción ai dà adôs, mo ch’la gôd di privilêg’ e dal sustàggn dla borgheSî, l’an é brîSa la vaira CîSa ed GeSó Crésst
Oscar Romero
una côsa, quand t l’è té, i t la pôlen purtèr vî. S’t la dè vî,t l a dè vî. Inciôn lèder a t la pôl pió rubèr. Acsé, alåura, l’é la tô par sänper
James Joyce
una cuncluSiån raSunavvla l’é che äl länguv äli én difézzili int na manîra inversamänt proporzionèl ala fôrza dla mutivaziån ch’la s li fà inparèr
Reg Hindley
una cunferänza l’é una riugnån ed Zänt ch’i cånten dimónndi che da par sé i n pôlen fèr gnínt mo tótt insàmm i pôlen dezîder ch’an i é gnínt da fèr
Fred Allen
una dôna inteligiänta la tôl a pât stèr da par lî piotôst che con tótt
Marilyn Monroe
una dòna lébbra l’é eSatamänt l incuntrèri d una dòna alZîra
Simone de Beauvoir
una ghèbia d mât l é al månnd
Tommaso Campanella
una giurî l\'é fâta ed dågg\' parsån, ardótti par dezîder chi é ch\'à l avuchèt miåur
Robert Frost
una längua lògica dal tótt, e sänza inción idiotîSum, la srêv una längua sänza vétta e tròpa brigåuSa
Ludoviko Zamenhof
una längua l\'é un dialàtt con un eSêrzit e una maréNna
Joshua A. Fishman
una längua naturèl l’é l archîvi ch’al tén d acât äli esperiänz, al cgnósser e al cràdder d una comunitè
Fernando Lázaro Carreter
una längua plänta l\'é l ónnic uSvai da tâi che a fûria d adruvèrel as agózza
Washington Irving
una làurea in létter l\'é cunpâgna un diplòma in origâmi. L\'é zîrca dl\'istassa utilitè
James Graham Ballard
una léttra eletrònica la n s pôl brîSa avajèr con una lègruma
José Saramago
una mitologî l\'é una religiån che inción an i cradd pió
James K. Feibleman
una parsåNna con un ideèl l\'à l\'istassa fôrza ed nuvantanôv ch\'äli an såul di intarès
John Stuart Mill
una parsåNna la n é brîSa cristièna par vî ch’la và a Massa, ch’al srêv cme dîr che una parsåNna la n guanta brîSa una mâchina a fôrza ed stèr parchegè int un pustàgg’
Albert Schweitzer
una pâtria l\'é una dôrmia cunténnua. An s pôl brîSa invidièr (o cunpatîr) purasè i ebréi parché i n n an gnac ónna, o parché i n an såul däl pruviSôri, ISraêl, par prémma
Emil Cioran
una pèS SvantagiåuSa l\'é méi che una guèra legéttima
Desiderius Erasmus von Rotterdam
una relaziån la n é brîSa scrétta pr infurmèr quall ch’al la lèZ, mo par prutèZer quall ch’al la scrîv
Dean Acheson
una sémmia americhèna dåpp ch’l’à ciapè una bâla ed cògnac, la n in vrêv gnanc pió sénter l udåur, siché dånca l’é dimónndi pió fûrba dla pió pèrt di ômen
Charles Darwin
una sèta o un parté i én una manîra eleganta ed stèr in camóffa, fâta pr arsparmièr al òmen la stuinè dal pinsèr
Ralph Waldo Emerson
una spîra d såul l’é asè par dscanzlèr di miglión d ôr
San Francesco d'Assisi
una vôlta ai ò lèt un diziunèri dal prinzéppi ala fén: al m é pèrs un poêma spetaculåuS só incôsa
Ophelia
una vôlta inción al psêva pinsèrla cum ai parêva a ló. Adès as pôl mo, quèSi inción al n é pió bån. Adès la Zänt i vôlen pinsèr såul i quî ch’i s cràdden ch’a s èva da pinsèr. E pò i s cràdden ch’la séppa libartè
Oswald Spengler
una vôlta la polizî l\'êra cmandè da di galantòmen. L é un eråur ch\'l é stè curèt
Joe Orton
una vôlta par métter såtta la Zänt i sgnåuri i druvèven la fôrza, äl laZZ, la religiån; adèsa i an anc al fóttbal e la televiSiån
Carl William Brown
un\'ativitè ch\'la prudûS såul di bajûc, l\'é un’ativitè da pôc
Henry Ford
un\'ôra la s pêrd par la tròpa lûS...o pr al tròp bûr
Moni Ovadia
un’emoziån, s’l’é sinzêra, l’é involontèria
Mark Twain
un’êpoca la s pôl dîr finé quand äl såu iluSiån pió inpurtanti äli én sparé
Arthur Miller
upignån póbblica… un tentatîv d urganiZèr l\'ignuranza dla Zänt, e d elevèrla a dignitè ed fôrza fîSica
Oscar Wilde
vàdder incôsa, ardupèr dimónndi, an curèZer gnínta
Gregorio Magno
våuda par quall ch\'l inprumàtt ed manc; al srà quall ch\'al t deludarà manc
Bernard Baruch
vésst che un puléttic an cradd mâi a quall ch\'al dîS, al s maravajja quand la Zänt i i cràdden só la parôla
Charles De Gaulle
vgnó grand? mâi
Pier Paolo Pasolini
vîver da par sé l é cunpâgn a èser a una fèsta in dóvv inción as n adà ed té
Marilyn Monroe
vlair bän ai nûster nemîg (cum al s dmanda al VanZêl) la ne brîSa una fazannda da òmen, mo da ànZel
Jorge Luis Borges
vlair bän ala perfeziån, al pôrta sänper a preferîr la mistificaziån ala veritè
Paul Ariès
vlair i stéss quî e an vlairi brîSa, in fén di cónt l\'amizézzia l\'é quassta qué
Caius Sallustius Crispus
vlîv che dimónndi Zänt i v dâghen na man? Fè in manîra d an avairen brîSa biSåggn
Alessandro Manzoni
vuèter ch\'a stè trancuéll int äl vôstri cà, al caldén, vuèter che quand a turnè a cà ala sîra a catè una bèla pâpa chèlda e däl fâz amîghi: pruvè mò a pinsèr s\' l é un ômen lu-qué, ch\'al lavåura int al sói, ch\'an sà gnanc cus\'la séppa la pèS, ch\'al litîga par na mèZa pagnôta, ch\'al môr pr un sé o pr un nå
Primo Levi
vût fèr dvintèr inpusébbil par tótt ed tgnîr in sudiziån chi èter? Stá ala pónta, parché inción l èva dal psair
Mikhail Bakunin
vutèr l é cunpâgna abdichèr
Élisée Reclus
zairca al ridéccuel in tótt i quî e t al truvarè
Jules Renard
zarcànd al bän ed chi èter, a catän al nòster
Plato
zarchèr al vôl dîr: avair un obietîv. Mo catèr al vôl dîr : èser lébber, avanzèr avêrt, an avair inción obietîv
Hermann Hesse
zertón i s pänsen parfèt såul parché i pretànnden manc da låur
Hermann Hesse
“pèS” l’é quand inción tîra däl stiuptè. Una “pèS gióssta l’é quand i nûster i aguànten quall ch’i vlêven
Bill Mauldin
… e nuèter avän una vaira misiån, in ste spaventåuSa miSêria itaglièna, una misiån brîSa ed putänza o d ricazza, mo d educaziån, ed ziviltè
Pier Paolo Pasolini